ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 05/07/2011

חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 5), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
9
ועדת הכספים

5.7.2011


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ג' בתמוז התשע"א (5 ביולי 2011), שעה 09:30
סדר היום
הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון – החזר בשל ביטול פוליסת ביטוח), התשע"א-2011, הצעתו של חבר הכנסת אמנון כהן
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

עינת וילף

אחמד טיבי

אמנון כהן

ראלב מג'אדלה

ציון פיניאן

ליה שמטוב
מוזמנים
אסף מיכאלי, מנהל מחלקת ביטוח כללי, משרד האוצר

אוהד מעודי, מרכז ביטוח כללי, משרד האוצר

עו"ד הילה דוידוביץ, משרד המשפטים

עו"ד ירון אליאס, היועץ המשפטי, איגוד חברות הביטוח

שמואל מלכיס, מנהל המחלקה הכלכלית, איגוד חברות הביטוח

אהוד פלג, המועצה הישראלית לצרכנות

מיקי ציבייר, יו"ר איגוד מנהלי קרנות להשקעות בנאמנות

עו"ד עודד אופק, איגוד מנהלי קרנות להשקעות בנאמנות

גד סואן, מנכ"ל איגוד החברות הציבוריות
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון – החזר בשל ביטול פוליסת ביטוח), התשע"א-2011

הצעתו של חבר הכנסת אמנון כהן
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון – החזר בשל ביטול פוליסת ביטוח), התשע"א-2011, הצעתו של חבר הכנסת אמנון כהן.


קיימנו דיון בהצעת החוק הזאת והתעורר סימן שאלה לגבי הנושא של תשלומי הביטוח לאותה תקופה וחבר הכנסת אמנון כהן מציע שכאשר המבוטח מבטל את הביטוח שלו, שזה ייכנס לתוקף באופן מיידי. לא דיברנו על התשלומים של אותם 15 ימים ועדיין לא הגענו לפתרון בעניין הזה.


אני מציע, אם המציע מסכים להצעה, שאנחנו נאשר לקריאה ראשונה את הנוסח כפי שנוסח על ידי המציע עם היועצת המשפטית ועם משרד המשפטים ואגף שוק ההון. כרגע אנחנו לא נוגעים בתשלום. המצב החוקי היום הוא שכאשר אדם מבטל ביטוח דירה או ביטוח רכב או ביטוח אחר, הביטול נכנס לתוקף בתוך 15 ימים ואז זה מובן מאליו שהתשלום חל עליו במשך אותם 15 ימים מכיוון שהוא מבוטח. על פי הצעת החוק, אם הוא מבטל והביטוח נכנס לתוקף באופן מיידי, אני לא הייתי מציע לך כמציע החוק ולא הייתי מציע לי כיושב ראש או כחבר בוועדה לאשר חוק כזה שאנחנו רק מרעים עם המבוטח. אנחנו אומרים שהביטוח יבוטל מיד, אבל הוא ימשיך לשלם אותו הדבר כמו שהוא שילם קודם.
שגית אפיק
לא אומרים את זה.
היו"ר משה גפני
בדיון הקודם היה כאילו שאנחנו הולכים להכניס את העניין הזה. אני אומר שעכשיו אנחנו לא אומרים את זה. אנחנו אומרים שהביטול נכנס לתוקף באופן מיידי ולגבי ההשלכה של זה מבחינת התשלומים, אנחנו נדון בקריאה השנייה והשלישית.


חבר הכנסת אמנון כהן, תתייחס.
אמנון כהן
מטרת החוק היא שכאשר אזרח ביטח את עצמו בחברה מסוימת ולאחר תקופה מסוימת הוא רוצה לבטל את הפוליסה שלו ולעבור לחברת ביטוח אחרת, למעשה הוא היה צריך, בין המועד שהוא מבטל לבין המועד שזה נכנס לתוקף, במשך כל הזמן הזה הוא אמור לשלם את הכסף. אני אומר, לא, ביום שהוא ביטל את הפוליסה, באותו יום הוא מפסיק לשלם.


התיאום שהיה עם אגף שוק ההון, עם אסף – ואני מבקש שאסף יתייחס - הוא על הפלטפורמה הזאת וגם שינינו את האכסניה של החוק.
שגית אפיק
זה עבר מחוק השירותים הפיננסיים (פיקוח על הביטוח) לחוק חוזה ביטוח, שזה בעצם החוק שקובע את העניין של מועד הביטול. היום לפי החוק, אם המבטח ואם המבוטח מבקשים לבטל את הפוליסה לפי סעיף 10, הביטול ייכנס לתוקף תוך 15 ימים. ככל הנראה המטרה של זה הייתה בין היתר להגן על המבוטח לתקופה מסוימת שיישאר לו ביטוח. בעצם עכשיו בנוסח החדש שמונח בפניכם, בשונה מהנוסח שהיה בטרומית, התיקון נכנס לסעיף 10. לגבי המבטח, ככל שהמבטח יבטל את חוזה הביטוח תישאר ההוראה של 15 ימים, ככל שהמבוטח יבקש לבטל את חוזה הביטוח – הביטול ייכנס באופן מיידי.


צריך לדעת שני דברים לגבי חוק חוזה ביטוח. האחד, החוק הוא חוק דיספוזיטיבי, כלומר, בפוליסות הביטוח יהיה אפשר לקבוע משהו אחר למרות שבדרך כלל נהוג לאמץ את מה שקבוע בחוק.


התיקון עכשיו מתייחס רק לנושא הזה של מועד הביטול.
היו"ר משה גפני
מר פלג, המועצה הישראלית לצרכנות.
אהוד פלג
במקרה אני גם נפגע אישי של המצב הקיים. כאשר ביקשתי לבטל פוליסה בחודש השמיני, נאמר לי שאני לא אקבל החזר עבור התשלום השנתי משום ששלושים ימים ממועד ההודעה עד שמתחילים להחשיב אותה, ושנית, התחשיב שלהם הוא פשוט. עשרה אחוזים כל חודש, כאילו ששנה מורכבת מעשרה חודשים ולא מ-12, ועוד עשרה אחוזים קנס על שהעזתי ברוב חוצפתי לבטל את הפוליסה. לכן, בשעה שהיה להם רבעון שלם, אם לא שלישון, בלי סיכון, אני הייתי חייב לשלם על כל השנה.


את הדבר הזה חייבים להפסיק.


אין ערך לתיקון הזה אם לא קובעים מפורשות שכל החזר הכספים עבור התקופה שלא היה בה סיכון לחברת הביטוח חוזר למבוטח.
יעקב אדרי
לא הבנתי אותך. אתה אומר שאחרי שלושה חודשים אתה מודיע על ביטול ואתה מבקש עכשיו שיחזירו לך את הכסף.
אהוד פלג
לא, זה לא מה שאמרתי. אמרתי שאני שילמתי על שנה שלמה, הודעתי בחודש השמיני על ביטול, אמרה לי חברת הביטוח שלא מגיע לי החזר. זה מצב בלתי תקין. רבעון שלם לא היה להם סיכון והם לקחו ממני כסף.
יעקב אדרי
ברור. אתה מדבר על הרבעון האחרון.
אהוד פלג
נכון. לכן אנחנו מבקשים שלא יעבור נוסח בלי שתיקבע בו מפורשות זכאותו של הצרכן להחזר עבור כל התקופה שהוא לא היה מבוטח בה. כדי שלא ישחקו אחר כך עם איזה גובה החזר, שההחזר יהיה לגבי כל הסכום.
שגית אפיק
צריך לדעת שהנושא של החזר דמי ביטוח קבוע היום בתקנות של שירותים פיננסיים (ביטוח). זה לא מוסדר כרגע בצעה, הנושא של החזר דמי ביטוח. חבר הכנסת המציע כרגע מתייחס אך ורק לביטול לגבי אותם 15 ימים. זאת אומרת, הקנסות שהתייחסת אליהן יישארו על כנן גם לפי ההצעה.
שמואל מלכיס
"


לא קנסות. למה לקרוא לזה קנסות?
אהוד פלג
על פי הצעת חבר הכנסת כהן כתוב כאן שהמבוטח יהיה זכאי להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שתחילתה ביום מסירת ההודעה.
שגית אפיק
אתה קורא את הנוסח הקודם של הצעת החוק. הנוסח המוצע שתואם עם אגף שוק ההון ועם משרד המשפטים מתקן סעיף 10 בלבד ולמעשה במקום 15 ימים, הוא קובע שהביטול, כאשר המבוטח מבקש לבטל, יהיה באופן מיידי. הנוסח הזה בעצם לא מטפל בנושא עליו אתה מדבר.
אהוד פלג
לא מטפל בבעיה שאני העליתי.
היו"ר משה גפני
נכון.
שמואל מלכיס
אין בעיה במה שהעלית. למה אתה אומר שאתה מעלה בעיה?
היו"ר משה גפני
מר פלג, אני מאוד מודה לך.
אסף מיכאלי
כבוד היושב ראש, המציע, בעקבות הישיבה שהתקיימה בפעם הקודמת ישבנו עם המציע ושוחחנו קודם כל לעניין האכסניה. אני שמח שזה התקבל. אחר כך דיברנו לגופו של עניין, לעניין התיקון.


אתה העלית בדיון הקודם את הבעייתיות שלכאורה עלול להשתמע שמא ביטלתי כבר מהיום ואני ממשיך לשלם. חידדנו והבהרנו שזה לא המצב. ביטלת היום, אתה מפסיק לשלם החל מהיום, כך שהחל מהיום ואילך אני אחשב לך את ההחזר.


העלה מר פלג מהמועצה לצרכנות את עניין אותו מנגנון שבעצם קובע עניין עלות תפעולית, שזה סוג של פיצוי מוסכם שהמבטח מקבל בגין הביטול. כשנפגשתי עם המציע, תיארתי בפניו את התיקון שאנחנו כבר מבצעים. כמו שהסבירה היועצת המשפטית, המנגנון הזה קבוע בתקנות. אני שמח להגיד שהיום – אני חושב שזה כבר אתמול – הוצאנו את הנוסח של תיקון התקנות למשרד המשפטים והנוסח הזה מאמץ את הצעת החוק של המציע וקובע לעניין המנגנון מנגנון, נקרא לו, הדוק בהרבה, מנגנון של פיצוי מינימאלי בגין עלות תפעול למבטח בפרופורציה משמעותית מאוד ביחס למנגנון היה קיים. ככל שתרצה שנסביר את החישוב, נשמח לעשות זאת, אבל אני שמח ולהפתיע שאנחנו כבר הקדמנו תרופה למכה ואימצנו, כמו שהבטחנו למציע, ושלחנו כבר היום את התיקון למשרד המשפטים לנסחות ואני מניח שזאת פרוצדורה של מספר שבועות עד שבנסחות יאשרו ואנחנו נאמץ את המנגנון החדש.
היו"ר משה גפני
מה זה יאשרו?
אסף מיכאלי
אנחנו מעבירים תקנות למשרד המשפטים ושם יושבת נסחית שמעירה הערות שעיקרן טכניות.
היו"ר משה גפני
מה יהיה בתקנות?
אסף מיכאלי
אנחנו מאמצים את מנגנון הפיצוי שנקבע בביטוח רכב מקיף שקובע במקום עשרה אחוזים עבור כל חודש, עשרה ועוד עשרה אחוזים עבור כל חודש, שזה מנגנון שהיה מרחיק לכת והוא באמת מנגנון שהעונש למבוטח בגין ביטול הפוליסה היה עונש משמעותי והוא קובע קיצוץ משמעותי של עמלת התפעול.
אהוד פלג
על מה מגיע להם פיצוי?
שמואל מלכיס
הם לא שילמו כאן עמלה?


חברות ביטוח לא מתנגדות לנוסח החדש שהוצע.
היו"ר משה גפני
במקומן, גם אני לא הייתי מתנגד.
שמואל מלכיס
אני חושב שהנוסח הזה הוא לטובת המבוטח.
היו"ר משה גפני
זאת פרשנות.
שמואל מלכיס
בספק רב. כלומר, לדעתי מי שייפגע כאן קודם כל זה המבוטח.
היו"ר משה גפני
אז אתה בעד או נגד?
שמואל מלכיס
אני בעד. אני מוכן לקבל את הנוסח הזה. אני רוצה שיהיה רשום בפרוטוקול שדעתנו היא שהנוסח שהתקבל כאן הוא נוח מאוד לחברות הביטוח.
יעקב אדרי
ודופק את המבוטחים.
שמואל מלכיס
הוא מסיר אי ודאות בקשר לביטול הביטוח. התעריף הוא חד וחלק והוא נוח וטוב לחברות הביטוח. אף פעם חברות הביטוח לא התכוונו לקחת תשלום עבור תקופה שהמבוטח לא היה בסיכון, אבל אני חושב שהנוסח הזה הוא לא לטובת המבוטח משום שבהרבה מאוד מקרים המבוטח מבטל את הפוליסה בלי שיש לו פוליסה אחרת ואז יכול לקרות מקרה בו הוא ייפגע כתוצאה מכך שמקרה הביטוח יקרה והוא ללא כיסוי.
יעקב אדרי
חברות הביטוח יודעת מה שאתה אומר עכשיו?
שמואל מלכיס
כן. הן יודעות מה אני אומר. התקופה של 15 ימים בחוק חוזה הביטוח שגם בית המשפט העליון מצא שהיא תקופה חשובה מאוד, הייתה תקופה שמאפשרת למבוטח למצוא ביטוח אחר.
אמנון כהן
הוא בא אליך אחרי שהוא עשה ביטוח חדש. בגלל השירות הלקוי שהיה אצלך, הוא רוצה לעבור לחברה אחרת, אבל לפני שהוא לא עושה ביטוח, הוא לא מבטח את הביטוח אצלך.
שמואל מלכיס
כך אתה חושב?
אמנון כהן
בטח.
שמואל מלכיס
תדע לך שברוב המקרים זה לא כך.
היו"ר משה גפני
תודה. היית מאוד ברור. אני מודה לך על הגינותך.
שמואל מלכיס
יש עוד דבר. אני רוצה להעיר לנציג המועצה לצרכנות ולומר שחברות הביטוח לא מחזירות פרוראטה את הפרמיה בגין הביטול. קודם כל, קח בחשבון שרוב המבוטחים מבצעים ביטול כיוון שהשיקול הכלכלי הוא השיקול שמנחה אותם. כלומר, לדעתם הם יכולים למצוא פוליסה שהיא זולה יותר מהפוליסה שיש להם. חברות הביטוח חייבות, היו להן הוצאות ועלויות בגין הוצאת הפוליסה, הן שילמו עמלה.
אהוד פלג
15 שנים הייתי מבוטח אצלכם, מכרתי את המכונית שלי.
אמנון כהן
מר פלג צודק.
שמואל מלכיס
למה הוא צודק?
אמנון כהן
הוא צודק במאה אחוזים.
שמואל מלכיס
הן לא שילמו עמלה לסוכן?
אמנון כהן
עכשיו אתה מתקל אבל עד עכשיו הוא שילם.
שמואל מלכיס
אני מתפלא על שהכנסת נכנסת כאן לשאלות של תעריף הביטוח שנקבע בשוק חופשי ובתחרות בין חברות הביטוח. לדעתי הכנסת צריכה להיזהר מאוד שלא להיכנס לתחום הזה של קביעת תעריפי ביטוח, כולל עלות ההחזר למבוטח.
שגית אפיק
זה קבוע בתקנות. זאת פוליסה תקנית ולא שוק חופשי עבור המבוטח.
שמואל מלכיס
קודם כל, לא מדובר כאן רק על פוליסה תקנית אלא הדיון כאן הוא על החזר ומתייחס לכל ענפי הביטוח.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. חבר הכנסת ראלב מג'אדלה ואחר כך אני עובר להצבעה.
ראלב מג'אדלה
חשוב שאתה מייעץ לכנסת למה להיכנס ולמה לא להיכנס. זה פתיח טוב מאוד לבוקר זה ואנחנו לוקחים אותו לתשומת לבנו.
שמואל מלכיס
זה ייעוץ חינם.
ראלב מג'אדלה
לא מספיק שיש לך את משרד האוצר שמגן עליך במקום להגן על האזרח?
שמואל מלכיס
זה ממש לא כך.
ראלב מג'אדלה
אתה עוד רוצה לייעץ לכנסת. במשך 38 שנים אני מכבד הסכמים, גם אם הם לא כתובים. ברגע שהמציע, חבר הכנסת אמנון כהן, חבר כנסת מכובד, מגיע לסיכום עם האוצר, אנחנו צריכים לכבד את הסיכום הזה גם אם אנחנו לא מסכימים לו.
היו"ר משה גפני
אנחנו מכבדים את אמנון כהן ואנחנו מכבדים הסכמים.
ראלב מג'אדלה
אני אומר את דעתי. לא את דעתך. אני מודיע כאן לפרוטוקול שאני אומר את דעתי.


מה שהעלה מנכ"ל המועצה לצרכנות, אלה דברי אמת והם לטובת האזרח. אין לנו תפקיד נוסף ומשני שאני לא מכיר אותו להגן על מישהו חוץ מהאזרח.


אני תובע שבקריאה השנייה והשלישית הדבר הזה יילקח בחשבון ויתנהל משא ומתן, ייושרו הדברים ואחר כך כל מה שיסוכם על דעת המציע והחברים, זה יניח את דעתנו והאוצר לא יראה כסוף פסוק את מה שהיום הוא סיכם.
היו"ר משה גפני
בסדר. תקריאי בבקשה את הנוסח.
שגית אפיק
בחוק הפיקוח, התשמ"א-1981, בסעיף 10 –
האמור בו יסומן (א) ובמו במקום "ביטל אחד הצדדים את" יבוא "הודיע המבטח על ביטול" ובמקום "לצד השני" יבוא "למבוטח".


אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"הודיע המבוטח על ביטול החוזה על פי תנאיו או על פי חוק זה, מתבטל החוזה במועד שבו נמסרה הודעת הביטול למבטח".


עד היום הסעיף הזה התייחס ל-15 ימים.
היו"ר משה גפני
אני רוצה לומר לחברים על מה אנחנו הולכים להצביע ומה אנחנו נעשה בהמשך.


לחוק הזה של חבר הכנסת אמנון כהן יש בעצם שלושה חלקים. החלק הראשון הוא מועד הביטול. החלק השני הוא התשלום של הביטוח מרגע שהביטול חל. החלק השלישי הוא הנושא של מה שדיבר עליו משרד האוצר ואני לא יודע אם להגדיר אותו כקנסות.
אמנון כהן
פרוצדורה.
היו"ר משה גפני
זאת לא רק פרוצדורה. זאת פרוצדורה כספית.
שגית אפיק
החזר דמי ביטוח.
היו"ר משה גפני
זה החזר דמי ביטוח, אפשר להגדיר את זה כקנסות, כל אחד יכול להגדיר את זה איך שהוא רוצה.


בעקבות הדיון הקודם אנחנו החלטנו כדלהלן, ואנחנו מכבדים את הסיכום בין חבר הכנסת אמנון כהן לבין משרד האוצר, אגף שוק ההון. אנחנו מצביעים עכשיו רק על מועד הביטול. לקראת הקריאה השנייה והשלישית, אנחנו מבקשים מחבר הכנסת אמנון כהן לבוא בדברים וימשיך את הדיונים האלה. בקריאה השנייה והשלישית אנחנו, חברי הוועדה, נבוא בדברים עם חבר הכנסת אמנון כהן כי לא נרצה שייגרם נזק כתוצאה מהחוק הזה מה גם שחבר הכנסת אמנון כהן דואג לאזרח והוא מתכוון לעזור לו. אם כן, לגבי התשלומים על שני הסעיפים האחרים, נדון בקריאה השנייה והשלישית ונראה אם אנחנו צריכים להתייחס לזה או שבעצם הבעיה נפתרת על ידי התקנות.


אסף, אני מבקש אם אפשר לזרז את התקנות.
אסף מיכאלי
ודאי. אנחנו כבר הוצאנו אותן.
היו"ר משה גפני
לכן אני מבקש. אם התקנות יהיו מוכנות כמה שיותר מהר, זה יקל עלינו את הדיון לקריאה השנייה והשלישית.


אנחנו מצביעים על אישור הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון – החזר בשל ביטול פוליסת ביטוח), התשע"א-2011.

ה צ ב ע ה

הצעת החוק – אושרה פה אחד


תודה רבה. אני עובר לסעיף הבא.

הישיבה ננעלה בשעה 09:35

קוד המקור של הנתונים