ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 29/06/2011

חוק זכויות התלמיד (תיקון מס' 3), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
2
ועדת החינוך, התרבות והספורט

29.6.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 438
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום רביעי, כ"ז בסיוון התשע"א (29 ביוני 2011), שעה 09:00
סדר היום
הצעת חוק זכויות התלמיד (תיקון מספר 3) (איסור הפליה מטעמים של ארץ מוצא), התשע"א-2011, של חבר הכנסת אלכס מילר (פ/2389)
נכחו
חברי הוועדה: אלכס מילר – היו"ר
מוזמנים
עו"ד דורית מורג
- יועצת משפטית, משרד החינוך

עו"ד יעקב פרידברג
- משרד המשפטים
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמה וערכה
ר.כ. חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק זכויות התלמיד (תיקון מספר 3) (איסור הפליה מטעמים של ארץ מוצא),
התשע"א-2011
היו"ר אלכס מילר
בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת החינוך. אנחנו בתאריך 29.6.2011, כ"ז בסיוון תשע"א. הצעת חוק זכויות התלמיד (תיקון מספר 3) (איסור הפליה מטעמים של ארץ מוצא), התשע"א-2011 של חבר הכנסת אלכס מילר. פרוטוקול מספר 438.

אנחנו הקראנו את החוק בישיבה הקודמת. היו איזה שהם חילוקי דעות בין שני המשרדים – חינוך ומשפטים – ולפי הבנתי אין איזו שהיא התקדמות מהותית בין שני המשרדים.

התבקשתי לתת שבועיים לעצם העניין למשא ומתן בין שני המשרדים. שבועיים עברו ואני ברשותכם אעלה את העניין הזה להצבעה ואנחנו נכריע לעצם העניין של חוק זכויות התלמיד.

אני מצביע על החוק, גברתי היועצת המשפטית. פה אחד.

הצבעה
בעד – פה אחד
החוק אושר
היו"ר אלכס מילר
החוק אושר לקריאה שנייה ושלישית ויעלה בהקדם האפשרי למליאת הכנסת לאישור של המליאה.

תודה רבה רבותי. הישיבה הזו נעולה.

ישיבה ננעלה בשעה 09:02

קוד המקור של הנתונים