ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/06/2011

תיקון טעות בחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 33), התשע"א-2011, תיקון טעות בחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
4
ועדת הכלכלה

13.6.2011


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 534
מישיבת ועדת הכלכלה

שהתקיימה ביום שני י"א בסיוון התשע"א (13 ביוני 2011) בשעה 10:15
סדר היום
1. תיקון טעות בחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2012-2011 (תיקוני חקיקה), התשע"א- 2011.


2. תיקון טעות בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 33), התשע"א-2011.
נכחו
חברי הוועדה: כרמל שאמה – היו"ר

אופיר אקוניס
מוזמנים
טל רוזנפלד – לשכה משפטית, משרד התקשורת
ייעוץ משפטי
ניר ימין
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי
היו"ר כרמל שאמה
בוקר טוב. ישיבה שנייה של ועדת הכלכלה. על סדר היום תיקון טעות בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 33), התשע"א-2011. סעיף שני – תיקון טעות בחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2012-2011 (תיקוני חקיקה), התשע"א – 2011. מי מציג את הנושא, בבקשה?
טל רוזנפלד
עורכת הדין טל רוזנפלד, הלשכה המשפטית במשרד התקשורת. הסעיף הראשון שעוסק בחוק המדיניות הכלכלית זה סעיף שסומן בטעות 5ב רבתי כשקיים כבר סעיף כזה. בגלל זה צריך לשנות לו את המספור ל-5ג. הסעיף השני זה תיקונים טכניים – סעיף בתיקון לחוק הרשות השנייה שעוסק בפרק שהתחילה שלו היא ב-2015. הם עשו שם טעויות טכניות שאנחנו מבקשים לתקן.
אופיר אקוניס
תסבירי את זה. אמרתי לך, אדוני היושב ראש, הרי הדבר הראשון זה תיקון סימון, וזה לא מעניין.
טל רוזנפלד
נכון.
אופיר אקוניס
הסעיף השני. שלא יהיו פה אי הבנות – למשל, פתאום שיטת הרישיונות תוקדם או תידחה, אתה יודע. אנחנו צריכים לדעת מה קורה.
ניר ימין
לפי סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, הסמכות לתקן תיקונים היא רק לטעויות טכניות.
היו"ר כרמל שאמה
בדברי ההסבר כתוב "טעויות טכניות".
ניר ימין
רק פליטת קולמוס.
לאה ורון
חזקה על עורך דין ימין שהוא לא ייתן בוועדה, אלא אם כן - -
אופיר אקוניס
בהחלט, ניר הבהיר את הדבר.
היו"ר כרמל שאמה
חוץ מזה המבחן הכי טוב לדברים משמעותיים זה מה שאתה מרגיש לפני הדיון. אם אתה מקבל טלפונים על הדיון, ואנשים מחכים לך ליד החדר, אתה יודע. אם אף אחד לא דיבר איתך על הדיון, כנראה זה באמת טכני.
אופיר אקוניס
בספר הזיכרונות שאני אכתוב עוד כמה שנים על חיי הפוליטיים יהיה פרק אחד על תיקון טכני אחד שהיה מאוד מהותי. פה. אני לא אגלה אותו עכשיו – עוד כמה שנים.
היו"ר כרמל שאמה
הוא הוגדר כתיקון טכני?
אופיר אקוניס
בהחלט.
היו"ר כרמל שאמה
זה כבר נהיה יותר מסתורי מהפתק.
אופיר אקוניס
זה היה בעל-פה- - -
היו"ר כרמל שאמה
הערות נוספות של חברי הכנסת? אין.


הקראה, בבקשה.
טל רוזנפלד
הקראה: תיקון חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה)
1.
בחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה),
התשע"א–2011, בסעיף 2 המתקן את חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982 –(1)
בפסקה (2), סעיף 5ב המובא בו שכותרתו "שירותי נדידה" יסומן "5ג";(2)
בפסקה (5), במקום "5ב" צריך להיות "5ג".

תיקון חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 33)
2.
בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 33), התשע"א–2011–(1)
בסעיף 85(4), במקום "מס' 33" צריך להיות "מס' 34";(2)
בסעיף 103(3)(א), במקום ""(א)(1) ו-(1א)" יבוא "(א)(1א)"" צריך להיות ""בעלי הזיכיונות כאמור בסעיף קטן (א)(1) ובעלי" יבוא "בעלי"";(3)
בסעיף 104, במקום האמור בפסקה (2) צריך להיות "בסעיף קטן (ה), המילים "בעלי הזיכיונות ושל" – יימחקו, במקום "51א(א)(1) ו-(1א)" יבוא "51א(1א)", והמילים "שבעלי הזיכיונות או" – יימחקו";(4)
בסעיף 139(5), במקום האמור בפסקת משנה (ח) צריך להיות "בסעיף קטן (ח), המילים "בעלי הזיכיונות בכל ערוץ וכן על ידי" – יימחקו;".

תחילה
3.
תחילתו של סעיף 1 ביום תחילתו של חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א–2011.
היו"ר כרמל שאמה
הצבעה. מי בעד תיקון הטעות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

התיקונים אושרו.

הישיבה ננעלה ב-10:20

קוד המקור של הנתונים