ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/05/2011

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 41) (בריאות הנפש), התשס"ז-2007

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
35
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

23.5.2011


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 479

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, י"ט באייר התשע"א (23 במאי 2011), שעה 12:30
סדר היום
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 41)(בריאות הנפש), התשס"ז-2007
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"רעפו אגבאריהרחל אדטואילן גילאוןאורלי לוי אבקסיס
מוזמנים
רוני גמזו

- מנכ"ל משרד הבריאותשרונה עבר הדני

- עו"ד, משרד הבריאותיאיר זילברשטיין
- רפרנט בריאות באגף התקציבים, משרד האוצרטלי שטיין

- ממונה על תחום הבריאות, משרד המשפטיםרימונה דורסט

- איגוד הפסיכיאטריה, הר"י


קרני רובין

- המועצה הלאומית לבריאות הנפש, הר"ימיכאל שלפמן

- איגוד הפסיכיאטריה, הרעזרא יחיאל

- נציג רופאי קופ"ח, הר"ימרנינה שוורץ

- איגוד הפסיכיאטריה, הר"יעמירם גיל

- הר"יאליהו שמיר

- סניגור, עוצמה – פורום ארצי של משפחות נפגעי נפשליאת קליין

- ארגון מרכזי סיועאלי כהן


- סמנכ"ל ראש חטיבת הכספים, שירותי בריאות כלליתחנן מוניץ

- יועץ בבריאות הנפש, שירותי בריאות כלליתשולמית שי

- מנהלת אדמ', בי"ח כרמל, שירותי בריאות כלליתהלל דשן

- שירותי בריאות כלליתרות דיין מדר

- מנהלת תחום חברה, המרכז לשלטון מקומישרון פרימור

- יועמ"ש ארגון בזכות
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
ייעוץ משפטי
איל לב ארי
קצרנית פרלמנטרית
רויטל יפרח

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 41) (בריאות הנפש), התשס"ז-2007
היו"ר חיים כץ
צהרים טובים. עדין אנחנו בי"ט באייר, ה-23 למאי 2011. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. לפני שאני עובר לנושא, אנחנו מקדמים בברכה 7 אורחים מארגון העובדים הגדול בארגנטינה מתחום הרוקחות. האורחים הגיעו לביקור התרשמות בכנסת. ברוכים הבאים לישראל וברוכים הבאים לכנסת ישראל.
הנושא שלנו הוא
הצעת חוק ביטוח בריאות מממלכתי (תיקון מס' 41) (בריאות הנפש), התשס"ז-2007, פרוטוקול 479. זהו דיון שלישי בנושא. בדיון הזה אנחנו נעבור להקראת החוק. המתכונת היא כזאת: כל מי שיש לו הערה בחדר הזה, לכל סעיף, נגיד שאני מסתייג, כל סעיף שיש עליו מסתייג נעזוב אותו ונלך הלאה. אל תסבירו לי גם למה אתם מסתייגים. אני רוצה לעבור על החוק ולראות אם יש סעיפים שלא מסתייגים מהם. לפני שניגש סעיף סעיף ונסביר את ההסברים, מספיק להגיד "מסתייג אני", ולא משנה מי בחדר הזה מסתייג, אנחנו עוברים לסעיף הבא. ככה מתחילים משא ומתן. מאחר ורוני גמזו יושב במשא ומתן עם הרופאים, אנחנו נראה במה מסתייגים ולמה מסכימים ואז נגיד אם לא רוצים כלום, מסכימים לקצת, איפה המחלוקות וכולי. בשלב הבא נעבור סעיף סעיף ונראה איזו הסתייגות אנחנו מקבלים ואיזו הסתייגות אנחנו לא מקבלים. בשלב הבא, נכופף את מי שמסתייג או את הגורמים הממשלתיים, ואם תהיה רפורמה, תהיה רפורמה שתעזור לחולי הנפש במדינת ישראל. אם נראה שזה לא הולך לעזור, נשאיר רפורמה במקומות אחרי ולא נעשה רפורמה במשק הישראלי.


נעבור להקראה.
רחל אדטו
מה ההבדל בין היום לישיבה הקודמת?
היו"ר חיים כץ
לא קרה כלום, אני החלטתי ככה. אני עובר להקראה, אין הצבעות. אני רוצה לראות איפה אנחנו חיים. תראי, את רופאה. אני רואה איך הרופאים עושים את המשא ומתן הרפואי, אני לא שם. אני רוצה להבין איפה אני חי ואם אני יודע לקדם את זה או לא. אחר ניגש לתקצוב, הכל הא בהא טליה. עד שהכל לא יהיה תפור לתילי תילים, סעיף בסעיף, לא יהיה. אני רוצה להבין איפה אני חי.
רחל אדטו
אני רק רוצה להבין אם משרד הבריאות רוצה לקדם את החוק הזה או לא.
היו"ר חיים כץ
זה לא מענין. משרד הבריאות רוצה, אני לא יודע אם משרד האוצר רוצה.

אנחנו עוברים להקראה.
איל לב ארי
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 41) (בריאות הנפש), התשע"א-2011. תיקון סעיף 2. 1. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2 – (1) אחרי ההגדרה "חוק הביטוח הלאומי" יבוא: ""חוק טיפול בחולי נפש" – חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991;"
היו"ר חיים כץ
יש פה מישהו שמתנגד להגדרה? אין. בסדר, מסכימים להגדרה 1.
איל לב ארי
""(2) אחרי ההגדרה "מועצת הבריאות" יבוא "מטפל" – כהגדרתו בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996;"
היו"ר חיים כץ
לסעיף (2) הזה יש מישהו שמתנגד? אין. אושר.
איל לב ארי
"(3) אחרי הגדרה סל שירותי הבריאות" יבוא: ""פסיכיאטר מחוזי" – כהגדרתו בחוק טיפול בחולי נפש;"
היו"ר חיים כץ
ולזה יש מתנגדים? אין.
רחל אדטו
רגע, אני עוד במועצת הבריאות. מה זה מועצת הבריאות? איך היא קשורה לענין עכשיו?
נועה בן שבת
מכניסים לתוך החוק הקיים.
היו"ר חיים כץ
רחל, תרשמי את השאלות שלך.
היו"ר חיים כץ
איל, אתה מקריא, אתה לא פרשן.
רחל אדטו
רציתי לדעת איפה מועצת הבריאות קשורה לזה? למה מועצת הבריאות נכנסת להגדרות כאן, בתור מה?
נועה בן שבת
זה רק המיקום. לא משנים בהגדרה של מועצת הבריאות. זה מבחינת סדר הא' ב', המטפל נכנס אחרי מועצת הבריאות.
רחל אדטו
אני מסתייגת, אני לא מבינה למה מועצת הבריאות קשורה.
נועה בן שבת
זה רק מבחינת המיקום...
היו"ר חיים כץ
עזבי, תני לה שתסתייג, אבל רק על מה שבאמת חשוב. שלא תצעקי סתם.
רחל אדטו
חיים, מועצת הבריאות זה חשוב כי היא לא צריכה להיות שחקן בענין הזה.
היו"ר חיים כץ
רחל, תגידי: מסתייגת אני. מאיזה סעיף?
רחל אדטו
אני מסתייגת מפסקה 2.
היו"ר חיים כץ
בסדר. תמחק את זה.
נועה בן שבת
הבא אחריו צריך להיות 3.
היו"ר חיים כץ
בסדר. תקריא.
איל בן ארי
"תיקון סעיף 8. 2. בסעיף 8(ד) לחוק העיקרי, במקום "בסל השירותים הבסיסי, יבוא "בסל שירותי הבריאות".
היו"ר חיים כץ
מישהו מסתייג? לא.
איל בן ארי
"הוספת סעיף 23א1 3. אחרי סעיף 23א לחוק העיקרי יבוא: "אשפוז פסיכיאטרי שלא בהתאם להסדרי הבחירה (א) בסעיף זה, "אשפוז פסיכיאטרי" – אשפוז במחלקה פסיכיאטרית, בבית חולים פסיכיאטרי או בבית חולים כללי, למעט במחלקה לתחלואה כפולה כהגדרתה בסעיף 3 לתוספת השלישית, או במחלקה המיועדת לגמילה מסמים או מאלכוהול."
היו"ר חיים כץ
יש מסתייגים? לא. יפה.
איל בן ארי
"(ב) חבר קופת חולים שהתקבל לאשפוז פסיכיאטרי בלי שהופנה לכך בידי קופת החולים, תישא קופת החולים בהוצאות אשפוזו גם אם בית החולים אינו מבין נותני השירותים של הקופה או מטעמה, וגם אם לא התקיימו ההסדרים שקבעה הקופה לפי סעיף 23 והמבוטח לא יידרש לשאת בהוצאות האשפוז, לרבות במקרים שבהם האשפוז היה שלא לפי שיקול דעת רפואי, לאחר שניתנו בעניינו צו או הוראה לאשפוז פסיכיאטרי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960, או לפי חוק טיפול בחולי נפש, למעט הוראה של פסיכיאטר מחוזי על המשך אשפוז שלא מטעמים רפואיים, כאמור בסעיף 31(ב) לחוק טיפול בחולי נפש."
היו"ר חיים כץ
יש מסתייגים? יש. אחר כך, כשנדון בסעיפים ניכנס למשמעות.
רחל אדטו
אני לא מבינה את המשמעות של זה.
היו"ר חיים כץ
תמשיך הלאה.
איל בן ארי
"(ג) בית החולים שבו אושפז חבר קופת חולים באשפוז פסיכיאטרי - -
היו"ר חיים כץ
יש לי שאלה: יש פה אנשים בחדר שמפריע להם שהמשך הדיונים יהיה בשעות הערב? מ-18 בערב ועד 22:00-22:30?
רחל אדטו
רק בימי כנסת. לא בראשון ולא בחמישי.
היו"ר חיים כץ
בוודאי, לא בשישי ולא בשבת. יום חמישי זה יום כנסת.
טלי שטיין
זה לא רצוי לאמהות לילדים קטנים.
היו"ר חיים כץ
בסדר, אבל אני באתי לפה לזמן שאול, לתקופת קדנציה, ואני רוצה לעזור לציבור האזרחים במדינת ישראל. מרוב הבעיות שיש אני לא מספיק ואז אני בא מזמני ואומר: נבוא בערב, בערב זה שקט והדיונים יותר ענייניים. העברנו את המסלקה הפנסיונית לערב. זה יותר רגוע, יותר שקט.
טלי שטיין
אם ככה, מצוין.
איל לב ארי
"(ג) בית החולים שבו אושפז חבר קופת חולים באשפוז פסיכיאטרי, כאמור בסעיף קטן (א), ידווח על כך לקופת החולים שבה חבר המאושפז, בתוך 24 שעות ממועד קבלתו לאשפוז, ואם התקבל לאשפוז בשבת או בחג – בתוך 48 שעות מהמועד האמור".
היו"ר חיים כץ
יש מישהו שמתנגד?
רחל אדטו
למה זה נאמר? בגלל הוראות תשלום?
היו"ר חיים כץ
מתנגדים וזהו.
איל לב ארי
"תיקון סעיף 29ב 4. בסעיף 29ב לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא: "(ד) (1) סבר שר הבריאות כי באזור מסוים שירותים מרפאתיים בתחום בריאות הנפש אינם ניתנים לחברי קופות החולים בהתאם לאמות המידה הקבועות בסעיף 3(ד), רשאי הוא בהתייעצות עם שר האוצר לקבוע בצו כי שירותים אלה יינתנו באותו אזור על ידי קופת חולים אחת או יותר, לכלל חברי קופות החולים או לחלקם, הכל כפי שיקבע בצו."
רחל אדטו
לי יש הסתייגות.
היו"ר חיים כץ
מצוין, לך הלאה.
איל בן ארי
"(2) בצו לפי פסקה (1) יקבע השר הוראות לענין כללי ההתחשבנות בין קופות החולים בשל מתן שירותים מרפאתיים בתחום בריאות הנפש בהתאם להוראות הצו."
היו"ר חיים כץ
זה בסדר? אנחנו בעמוד 3 סעיף 4(2).
רחל אדטו
איזה שר זה?
היו"ר חיים כץ
נראה לי שר המשפטים.
רחל אדטו
זה לא ככה כי אתה מכניס את שר האוצר לקבוע בסעיף הקודם ופה אתה מוציא את שר האוצר לגבי כללי התחשבנות. לכן, זו לא תשובה "שר המשפטים".
היו"ר חיים כץ
אף שר לא קובע, הפקידים קובעים.
רחל אדטו
לא משנה, אבל זה יחד עם האוצר. זה לא רק שר הבריאות.
נועה בן שבת
נגיד ש"יקבע השר בהתאם לדרך הקבועה בסעיף בפסקה 1, זאת אומרת - -
יאיר זילברשטיין
בכללי ההתחשבנות צריך את שני השרים.
קריאות
- - -
היו"ר חיים כץ
יש הסתייגות. יש פה הרבה ענין של כבוד לאיזה שר.
רחל אדטו
לא, בעיקרון החישובים האלה נעשים תמיד עם האוצר. כל ההתחשבנות של מערכת הבריאות נעשית עם שר האוצר ואי אפשר להוציא אותו.
היו"ר חיים כץ
צריך להכניס בחוק איזה "לבל" של פקידות במשרדים תקבע. השר עסוק מדי, אין לו זמן לקרוא את זה. צריך לקבוע פקיד מ"לבל" מסוים, וצריך לבקש תוספת שכר כי יש להם סמכות.
אורלי לוי אבקסיס
אחריות יש להם גם?
היו"ר חיים כץ
לא.
אורלי לוי אבקסיס
זאת הבעיה.
היו"ר חיים כץ
תלך הלאה.
קריאה
אפשר להגיד הסתייגות?
היו"ר חיים כץ
לא צריך לדבר.
איל בן ארי
"(3) קופת חולים הנותנת שירותים מרפאתיים בתחום בריאות הנפש בהתאם לצו כאמור בספקה (1), תיתן את השירותים המרפאתיים כאמור גם לחברי קופת חולים אחרת, באופן שוויוני, בכפוף לסל השירותים והתשלומים של הקופה שבה הם חברים;"
רחל אדטו
אני מסתייגת מזה גם כן.
היו"ר חיים כץ
בסדר.
איל בן ארי
"(4) השר ידווח לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת על הקביעה בצו תוך שבעה ימים מיום הקביעה;"
רחל אדטו
בקביעה באיזה שלב?
נועה בן שבת
פה אנחנו רוצים שינוי.
היו"ר חיים כץ
טוב.
איל בן ארי
"(5) סעיף קטן זה יחול במשך 5 שנים מיום פרסומו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס'...), התשע"א-2011."
רחל אדטו
אני מסתייגת. ומה יקרה אחר כך?
היו"ר חיים כץ
הלאה.
איל בן ארי
"(6) בסעיף קטן זה, "שירותים מרפאתיים בתחום בריאות הנפש" – כהגדרתם בסעיף 23ב(א) לחלק הראשון בתוספת השניה, כולם או חלקם."
היו"ר חיים כץ
יש למישהו פה הערות?
רחל אדטו
אני מחפשת לראות על מה אנחנו מדברים.
היו"ר חיים כץ
אני אחכה לך.
נועה בן שבת
זה אחד הסעיפים החדשים פה - -
רחל אדטו
"השירותים המרפראתיים" זה מהות החוק. בוודאי.
היו"ר חיים כץ
הלאה.
איל בן ארי
"תיקון סעיף 49. 5. בסעיף 49(א) לחוק העיקרי – (1) ברישה, במקום "46" יבוא "47"; - -
היו"ר חיים כץ
מה זה אומר?
נועה בן שבת
בפסקה הבאה מוסיפים נציג של ארגון שעוסק בזכויות נפגעי נפש ולכן משנים את מספרם.
היו"ר חיים כץ
מסתייגת. חבר'ה, תזכרו עכשיו שכל אחד מכם מקבל מה שהוא מבקש. מי שמסתייג, יורד. אבל שלא תתרגלו שזה יהיה כך בדיונים הבאים.
איל בן ארי
"(2) בפסקה (20), במקום "שני חברים" יבוא "שלושה חברים" ובסופה יבוא "אחד מהם לפחות נציג של ארגון העוסק בזכויות נכי נפש"."
היו"ר חיים כץ
לך הלאה.
קריאה
יש הסתייגות.
איל בן ארי
"תיקון סעיף 69 6. בסעיף 69 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (א2) יבוא: "(א3) על אף הוראות סעיף קטן (א) שירותי אשפוז במחלקה לתחלואה כפולה כאמור בתוספת השלישית בסעיף 3(1), על פי אישור של ועדת ההכרעה כהגדרתה באותו סעיף, יינתנו בידי משרד הבריאות או משרד הרווחה והשירותים החברתיים, בהתאם להחלטת הוועדה האמורה."
רחל אדטו
הסתייגות.
איל בן ארי
"תיקון התוספת השניה. 7. בתוספת השניה – (1) במקום הכותרת יבוא: "תוספת שניה (סעיף 7(א)) שירותי הבריאות הניתנים על ידי קופות החולים. חלק ראשון: רשימת שירותי הבריאות";"
היו"ר חיים כץ
הכותרת בסדר? יש הסתייגות?
רחל אדטו
הכותרת יפה.
איל בן ארי
" (2) בחלק הראשון – (א) בסעיף 22, במקום בסעיף קטן (ד) יבוא: "(ד) טיפול נפשי, במרפאות, בבתי חולים או במכונים, למטרה רפואית: (1) שירותי אבחון, הערכה וטיפול; (2) טיפול פסיכולוגי שיקומי ונוירו פסיכולוגי".
רחל אדטו
מה זה?
היו"ר חיים כץ
יש מתנגדים, מה זה משנה? הלאה.
איל בן ארי
"(ב) אחרי סעיף 23א יבוא: "23ב. שירותי בריאות הנפש."
היו"ר חיים כץ
למישהו יש פה הסתייגויות בענין, שאחרי 23א יבוא 23ב.
רחל אדטו
אני לא עוקבת, אני מסתייגת. עד שאני לא רואה לאיפה הולכים להכניס את זה, אני לא יכולה להסכים.
היו"ר חיים כץ
ש-23ב יבוא אחרי 23א, את מסכימה?
רחל אדטו
ש-ב' יבוא אחרי א' אני מסכימה, ל-ב' עצמו אני לא מסכימה.
היו"ר חיים כץ
אין הסתייגות. אני מבטיח לכם שאנחנו נעבור סעיף סעיף, נשמע את ההסתייגויות וכל כל סעיף יהיה דיון. אנחנו רוצים להבין על מה אנחנו לא עוברים יותר.
המתכונת היא כזאת
הקראה ראשונה של החוק אחרי דיון שלישי. כל מי שמסתייגת ממשהו, לא נכנסים לדיון. אחרי זה יהיה דיון נוסף על סעיף סעיף ואז תבינו. אני רוצה להבין אם יש פה בכלל הסכמה על סעיף אחד בחוק הזה.
אילן גילאון
אז תעשה על הכל, ואם למישהו אין הסתייגות על משהו, שיגיד.
היו"ר חיים כץ
אבל אני רוצה להקריא, שישמעו. חברה, החוק הזה נמצא גם בבג"ץ ויש דיונים. אנחנו רוצים לראות איפה אנחנו חיים.
רחל אדטו
23ב הסתייגות על כל הפרק.
נועה בן שבת
גם על ההגדרות?
רחל אדטו
יותר חמור זה ההגדרות של 23ב.
נועה בן שבת
אם זה 23 ב אז רוב החוק זה המהות.
היו"ר חיים כץ
עד איזה עמוד?
נועה בן שבת
עד עמוד 17. סעיף 23ב זה הוספה לתוספת השניה. אחרי זה, בסעיף 18 עוברים לחלק השני. ההוספה שלו נגמרת בעמוד 17, אז אין צורך להמשיך ולקרוא אם ממילא יש הסתייגות.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מגיעים לעמוד 17, "(3) התערבות טיפולית בזמן משבר".
רחל אדטו
מסתייגת.
היו"ר חיים כץ
הלאה.
אילן גילאון
אני יכול להציע הצעה לסדר? זה חבל מה שאנחנו עושים...
היו"ר חיים כץ
זה לא חבל. תאמין לי, אנחנו לא עושים דברים סתם.
אילן גילאון
אני חושב שזה לא מכובד כלפיהם.
איל בן ארי
"(3) בחלק השני – (א) בכותרת, לפני "שירותים" יבוא "חלק שני:";
רחל אדטו
מי ישלם את חדר המיון הזה? למה בית החולים סופג את זה עליו?
נועה בן שבת
האדם שפונה בעצמו פטור מאגרה.
רחל אדטו
הוא לא פונה בעצמו, הוא מופנה.
רחל אדטו
או שהוא פנה או שהוא מופנה, ואם הוא מופנה לחדר מיון בבית חולים כללי, אז...
היו"ר חיים כץ
ישלם בית החולים?
נועה בן שבת
לא, קופת החולים משלמת.
רחל אדטו
כמו ברפואה הכללית.
היו"ר חיים כץ
החלטתם?
רחל אדטו
בהסתייגות לגבי חדר מיון? בוודאי, כי עד שזה לא ברור - -
היו"ר חיים כץ
לכי הלאה.
איל בן ארי
"(ג) אחרי סעיף 14א יבוא: "14ב. שירותי בריאות הנפש (א) התשלום בעד קבלת שירותי בריאות הנפש, במרפאה לבריאות הנפש, או על ידי מטפל עצמאי, בהפניית קופת החולים ובהסכמת המבוטח, כאמור בסעיף 23ב(ג) בחלק הראשון לתוספת זו, יהיה כתשלום בעד ביקור אצל רופא שניוני בהתאם לתוכנית הגביה שאושרה לכל אחת מקופות החולים לפי סעיף 8 לחוק; תשלום כאמור בעד שירות בריאות הנפש שניתן למבוטח במרפאה לבריאות הנפש או על ידי מטפל עצמאי, בהפניית קופת החולים ובהסכמת המבוטח, יזכה את המבוטח בקבלת שאר שירותי בריאות הנפש שיינתנו לו באותה מרפאה או על ידי אותו מטפל עצמאי, במהלך אותו רבעון, בלא תשלום נוסף;
רחל אדטו
חבל שתקרא את המשך הסעיף בגלל שלא מוגדר כמה ביקורים ומה. זה סעיף מאוד מרכזי גם. חוץ מההגדרות, הנושא של התשלום זה גם חלק מאוד מרכזי.
היו"ר חיים כץ
למה לא מוגדר כמה טיפולים?
רחל אדטו
כמה יש לך ברבעון - -
נועה בן שבת
רק כותבים שזה לפי התשלום אצל רופא שניוני.
רחל אדטו
מה זה חשוב? אנחנו צריכים לדעת כמה ביקורים יש לך ברבעון, זה מוגבל, אתה הולך מספר פעמים?
היו"ר חיים כץ
יש שם הסתייגות לא שלך, של מישהו אחר.
איל בן ארי
"(ב) התשלום בעד קבלת שירותי בריאות הנפש בידי מטפל עצמאי, כאמור בסעיף 23ב(ד) בחלק הראשון לתוספת זו, יהיה כמפורט להלן: (1) בעד אבחון בידי פסיכיאטר כאמור בסעיף 23ב(ד)(1) בחלק הראשון לתוספת זו, ובעד שירותים כאמור בפסקאות (2), (3), (5), (6) ו-(14) להגדרה "שירותים מרפאתיים בתחום בריאות הנפש", כאמור בסעיף 23ב(ד)(2) בחלק הראשון לתוספת זו – 96 שקלים חדשים, לכל ביקור, עד ל-15 ביקורים, ו-146 שקלים חדשים, לכל ביקור, בביקור ה-16 ואילך;"
קריאה
הסתייגות.
איל בן ארי
"(2) בעד שירות כאמור בפסקה (4) להגדרה "שירותים מרפאתיים בתחום בריאות הנפש", כאמור בסעיף 23ב(ד)(2) בחלק הראשון לתוספת זו – 22 שקלים חדשים לכל ביקור".
קריאה
הסתייגות.
איל בן ארי
"תיקון לתוספת השלישית 8. בתוספת השלישית לחוק העיקרי – "
רחל אדטו
דרך אגב, מה זה הסיפה? הרופא מקבל 22 שקלים?
היו"ר חיים כץ
תקריא, אל תגיד לה כלום.
איל בן ארי
"(1) במקום הכותרת יבוא: "תוספת שלישית (סעיפים 7(א) ו-69) שירותי הבריאות הניתנים על ידי המדינה".
רחל אדטו
בסדר.
איל בן ארי
"(2) במקום סעיף 3 יבוא: "3. בריאות הנפש (1) שירותי אשפוז במחלקה לתחלואה כפולה, של מטופלים הסובלים מתחלואה כפולה או של מטופלים אחרים הזקוקים לאשפוז באותה מחלקה, בכפוף לאישור ראש שירותי בריאות הנפש או ועדת ההכרעה; לענין זה – "ועדת ההכרעה" – ועדה בין-משרדית שמינה שר הבריאות שחברים בה נציגי משרד הבריאות ונציגי משרד הרווחה והשירותים החברתיים; "מחלקה לתחלואה כפולה" – מחלקה פסיכיאטרית בבית חולים פסיכיאטרי או בבית חולים כללי, שהוכרה לענין פסקה זו בידי המנהל, המיועדת לאשפוז ממושך לא פעיל של מטופלים הסובלים מתחלואה כפולה;"
רחל אדטו
מדברים רק על תחלואה כפולה? לא מדובר בכלל על תחלואה שלא כפולה? אשפוז שלא בתחלואה כפולה?
נועה בן שבת
זה אשפוז שנשאר בידי משרד הבריאות.
קריאה
ומשרד הרווחה גם.
קריאה
או זה או זה.
רחל אדטו
הבנה יסודית של מה שמדברים עכשיו: היום המדינה מממנת תחלואה כפולה ותחלואה לא כפולה, נכון? אם החוק הזה ייכנס, המדינה תממן רק את התחלואה הכפולה ולא תממן אשפוז של תחלואה רגילה?
היו"ר חיים כץ
זאת הרפורמה. תמשיך להקריא.
איל בן ארי
"מטופלים הסובלים מתחלואה כפולה" – מטופלים עם פיגור שכלי, ברמה בינונית או חמורה ממנה, שנקבעה להם אבחנה פסיכיאטרית כהגדרתה בסעיף 23ב(א) לחלק הראשון בתוספת השניה, אשר סובלים מהפרעות קשות בהתנהגות או שכושר השיפוט שלהם או כושר בחינת המציאות שלהם, נפגם באופן ניכר; "ראש שירותי בריאות הנפש" – כהגדרתו בחוק טיפול בחולי נפש."
מרנינה שוורץ
אפשר לשאול משהו? החלק הראשון מדבר על תחלואה כפולה שאני מכירה אותה כשימוש בסמים ואלכוהול - -
מרנינה שוורץ
לא, זה מוגדר פה רק כפיגור.
מרנינה שוורץ
אז יש פה אי הבנה, זה לא בהיר.
היו"ר חיים כץ
אז ההגדרה לא מלאה. את באה וטוענת שההגדרה לא מלאה ולכן את לא רוצה להכיר בזה. כשיהיה דיון בענין את תגידי למה חסר פה 1,2,3,4, ואז נשאל את משרד הבריאות ונתקן את מה שצריך תיקון ונראה איפה אנחנו חיים ואיך אנחנו הולכים. יש לנו מטרה. כשאנחנו מתחילים בחקיקה מורכבת וגדולה, אנחנו עוברים תהליך. אנחנו רוצים לראות מה הבעיות, אנחנו רוצים לראות איפה אנחנו חיים ואנחנו בתחילתה של דרך. הדיונים הראשונים היו דיונים שכל אחד דיבר ולא קראנו ולא עשינו כלום. היום עברנו שלב, שיהיה ברור לכולם.
אורלי לוי אבקסיס
איזה שלב?
וילמה מאור
זה כבר לא הצהרתי.
קריאה
יש לי שאלה...
היו"ר חיים כץ
אין שאלות. תשמור לך את השאלות. אתה תקבל רשות לשאול כשניגע בענין. היינו 3 דיונים דקלרטיביים.
קריאה
זה בהמשך למה שאמרה דוקטור אדטו.
היו"ר חיים כץ
אבל הורדנו את זה, אין דיון. יהיה דיון ואז בטח שתקבל רשות דיבור. אם באת לפה, תקבל רשות דיבור וישמעו אותך בקשב רב. הלאה.
איל בן ארי
"(2) שירותים בגנים טיפוליים; (3) שירותי בריאות הנפש לטיפול בנפגעי סמים או אלכוהול: - -
אורלי לוי אבקסיס
זה נשאר במשרד הבריאות?
קריאות
כן.
נועה בן שבת
הם בפני עצמם, בלי קשר להגדרה.
היו"ר חיים כץ
בסדר. אז שירותים בגנים טיפוליים לכולם - -
רחל אדטו
למי? רק לחולי נפש?
היו"ר חיים כץ
לכולם.
נועה בן שבת
לא. כל הטיפול בגנים טיפוליים נשאר בתחום משרד הבריאות.
רחל אדטו
גם היום זה המצב, שהמדינה מממנת את הגנים הטיפוליים למיניהם?
קריאות
כן.
רחל אדטו
"המדינה" זה בעצם גם רווחה וגם בריאות, כלומר לא נכנסים לזה יותר.
שרונה עבר הדני
כאן זה לכאורה רק בריאות.
רחל אדטו
"גנים טיפוליים" זה גם רווחה.
רוני גמזו
אחריות משרד הבריאות בגנים הטיפוליים זה החבילה שנקראת: שירות בריאותי מקדם וזה נשאר באחריות משרד הבריאות. - -
היו"ר חיים כץ
את מסתייגת גם מזה?
רחל אדטו
לא, אני רק שואלת אם זה מוציא החוצה את האחריות של משרד הרווחה?
רוני גמזו
לא, משרד הרווחה ממשיך.
רחל אדטו
אז זה משאיר את המצב כמות שהוא.
שרונה עבר הדני
נכון.
קריאה
מותר לשאול עד מתי הדיון עכשיו?
היו"ר חיים כץ
אם אתה חושב שלהיכנס לסעיף סעיף זה מהות הדיון, אז לא. עד שנגמור את ההקראה לפחות. אחר כך נראה, אולי נעבור סעיף סעיף.


השירותים בגנים טיפוליים זה בסדר? השייכות למשרד הבריאות זה בסדר? בסדר.
איל בן ארי
"(3) שירותי בריאות הנפש לטיפול בנפגעי סמים או אלכוהול: (א) שירותי אשפוז במוסדות המיועדים לגמילה מסמים או מאלכוהול או במחלה בבית חולים פסיכיאטרי המיועדת לגמילה כאמור; (ב) שירותים מרפאתיים (אמבולטוריים) במוסדות המיועדים לטיפול בנפגעי סמים או אלכוהול; - -
אילן גילאון
זה לא נכנס לרפורמה.
עפו אגבאריה
אנחנו מסתייגים. אנחנו רוצים שזה ייכנס.
אילן גילאון
כל הנשמה של הרפורמה הזאת היא הרי לקחת את מחלת הנפש ולהפוך אותה למשהו בלתי סטיגמתית. עכשיו, מה אנחנו בעצם עושים כאן, כשאנחנו מוציאים את הגמילה מתוך המערכת הזאת?
היו"ר חיים כץ
אז אנחנו באים ואומרים: רק חולי נפש. מסמנים אותם. אתה מסתייג?
אילן גילאון
בוודאי.
נועה בן שבת
אדוני, את סעיף 9 אין טעם לקרוא כרגע כי הוא טעון עדכון. הסכומים ו - -
אורלי לוי אבקסיס
רגע, לגבי "נדרש לכלול במפורש גם תכניות מניעתיות"...
נועה בן שבת
זה חלק מהדברים שיידונו כשיידון הסעיף. אני מניחה שהוא יידון לגופו...
רחל אדטו
מה זה "גמילה תוך ביתית"?
היו"ר חיים כץ
מה זה משנה? אנחנו נגיע לכל סעיף.
נועה בן שבת
את סעיף 9 אין טעם לקרוא כי הסכומים לא מעודכנים.
רחל אדטו
עד שתסביר לי מה זה "גמילה תוך ביתית", אני מבינה שהסעיף הזה נשאר בהסתייגות?
היו"ר חיים כץ
יהיה לנו מספיק כסף מהאוצר? בפעם האחרונה שהיינו כמה היה? 200 מיליון?
יאיר זילברשטיין
בפעם הקודמת נמנעתי מלנקוב במספרים.
היו"ר חיים כץ
עכשיו יש משהו חדש? אדוני, פרופסור רוני גמזו, מנכ"ל משרד הבריאות, כמה כסף היה בפעם האחרונה ברפורמה?
רוני גמזו
המספרים הללו נאמרו לפרוטוקול.
היו"ר חיים כץ
וכמה יש עכשיו?
רוני גמזו
אנחנו מדברים על אותם מספרים.
היו"ר חיים כץ
רק צמודים למדד עם תשואה ריאלית של 3%.
רחל אדטו
חיים, בתקציב 2011-2012 שעבר בחוק התקציב האחרון לא הופיעו המספרים האלה בתקציב משרד הבריאות.
היו"ר חיים כץ
זה בטח ברזרבות.
רחל אדטו
אני לא יודעת.
היו"ר חיים כץ
שאלתם למה יש 17 מיליון וסעיף שאין לו כלום? זאת אומרת שזה בא לפה.
נועה בן שבת
אנחנו בסעיף 9 בעמוד 20 אבל אין טעם לקרוא אותו כי ממילא יצטרכו לקרוא אותו עם המספרים.
היו"ר חיים כץ
מאחר וסעיף 9 בעמוד 20 צריך לעדכן את המספרים אז לא נקרא אותו ואנחנו עוברים לעמוד 21 סעיף 10.
איל בן ארי
"תיקון חוק טיפול בחולי נפש. 10 בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991 – (1) בסעיף 1 – (א) אחרי ההגדרה "חולה" יבוא: ""חוק ביטוח בריאות ממלכתי" – חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994;" (ב) אחרי ההגדרה "פקודת הרופאים" יבוא: ""קופת חולים" – כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי;"
היו"ר חיים כץ
רגע, סעיף 1(א) – הגדרות, אחרי ההגדרה "חולה" יבוא: יש למישהו הסתייגויות? לא.
איל בן ארי
"(ב) אחרי ההגדרה "פקודת הרופאים" יבוא: ""קופת חולים" – כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי;"
היו"ר חיים כץ
אין הסתייגויות.
איל בן ארי
"(2) בסעיף 22(ב) אחרי פסקה (5) יבוא: "(6) לקבל ולרכז - -
היו"ר חיים כץ
מה זה סעיף 22(ב)? רחל אמרה שהיא לא יודעת והיא מסתייגת.
רחל אדטו
חיים אמר, אני לא מתווכחת עם חיים.
היו"ר חיים כץ
תסתכלי, יכול להיות שאת לא מסתייגת. תסתכלי, יש לנו זמן. מישהו אחר מסתייג?
אורלי לוי אבקסיס
אנחנו מדברים על (2)? יש לי בעיה. אני רוצה לדעת מי זה "ספקי שירות מטעמם". זה הפרטה של ההפרטה.
היו"ר חיים כץ
את צודקת. סעיף (3).
איל בן ארי
"(3) בסעיף 23(א) – (א) בסעיף קטן (א) במקום "של בית חולים או של מרפאה" יבוא "של בית חולים, של מרפאה, של קופת חולים או של מוסד ממוסדותיה הרפואיים", ובסופו יבוא "לצורך בקרה, פיקוח, בדיקה או רישוי מקצועי, ובלבד שהמידע יימסר על ידי גורם מקצועי-טיפולי";"
רחל אדטו
הסתייגות שלי. כל חופש המידע נתון כאן מאוד - -
היו"ר חיים כץ
100%. כשנגיע לדיון בקטע הזה תזמינו את ההוא שהזמנו למסלקה, אחראי על מאגרי מידע במדינת ישראל.
איל בן ארי
"(ב) אחרי סעיף קטן (א) יבוא: (א1) ראש שירותי בריאות הנפש רשאי לדרוש מכל עובד של קופת חולים וממנהל מרפאה, למסור לו, באופן, במועד ובתנאים שיורה, מידע המצוי ברשותם והנוגע לשירותי בריאות נפש שניתנו מטעם קופת החולים או במרפאה, לפי העניין, ובלבד שאין במידע כאמור כדי לזהות את החולים."
רחל אדטו
זאת אותה הסתייגות כדי שנדע איך הם יהיו מאובטחים גם במאגרים של משרד הבריאות.
היו"ר חיים כץ
טוב.
אורלי לוי אבקסיס
זה מה שהיה עכשיו בבג"ץ, לא? זה מאוד דומה. איך נדע מה מקבלים ואיך ועל מה מבזבזים?
היו"ר חיים כץ
בסדר, היא מסתייגת. תקריא הלאה.
איל בן ארי
"(4) בסעיף 31 – (א) האמור בו יסומן "(א)" ובו אחרי "אלא באישור הפסיכיאטר המחוזי יבוא "לאחר שנתן לחולה או למי מטעמו הזדמנות לטעון את טענותיו, בכתב או בעל פה, לפי בחירת החולה או מי מטעמו, ונתן לקרוב, לנציג בית החולים ולנציג קופת החולים שבה מבוטח החולה הזדמנות לטעון טענותיהם בכתב".
רחל אדטו
באיזה ענין? על אשפוז?
שרונה עבר הדני
ההקשר זה סירוב להשתחרר כאשר נדרש אישור פסיכיאטר מחוזי לשחרור.
רחל אדטו
איך זה מתקשר לסעיף הזה?
שרונה עבר הדני
יש לנו סיטואציות כאלה, ואז נשאלת השאלה מי מממן.
היו"ר חיים כץ
הסעיף הזה מהותי. לך הלאה. אנחנו עוברים לעמוד 24 סעיף 8.
אליהו שמיר
יש פה בסעיף (ב) "מטעמים שאינם רפואיים". על זה יש הסתייגות.
היו"ר חיים כץ
עברנו. הבנו מראש שיש הסתייגות.
איל בן ארי
"(8) בסעיף 42(א), אחרי פסקה (5) יבוא: "(6) המידע נדרש לקופת החולים שבה מבוטח אותו אדם, לצורך הטיפול הרפואי בו, בהתאם להחלטת המטפל."
רחל אדטו
על איזה מידע מדברים?
שרונה עבר הדני
זה אחד מהחריגים שמותר ולמעשה יש חובה להעביר מידע על המבוטחים שלהן.
אורלי לוי אבקסיס
יכול להיות מצב שבו קופה תעלה תעריף או תסרב לבטח מישהו? אני לא מבינה אותך כשאת אומרת לי - -
היו"ר חיים כץ
טוב שבשאר הסעיפים אנחנו מבינים...
אורלי לוי אבקסיס
היא אמרה: לצורך התחשבנות. לכן אני לא מבינה.
שרונה עבר הדני
סעיף 42 מטיל חובת סודיות על המטפלים ואילולא התיקון הזה יכולה לעלות הטענה שאסור להם למסור מידע לקופת החולים המבטחת.
קריאה
יש לנו הסתייגות על זה.
היו"ר חיים כץ
100%. תעבור לעמוד 26, עד עמוד 26 הערה לסעיף 13 - טעון עדכון. עד אז?
נועה בן שבת
גם את סעיף 13 אין טעם לקרוא. ואז עוברים לסעיף 14 בעמוד האחרון.
היו"ר חיים כץ
ומועד התחולה של החוק, זה לא רציני לקרוא אותו. אנחנו חוזרים לעמוד 1, הגדרות, סעיף 2.
נועה בן שבת
היתה הסתייגות אחרי ההגדרה ""מועצת הבריאות" "מטפל" – כהגדרתו בחוק זכויות החולה." זה מופיע אחרי ההגדרה "מועצת הבריאות" כי זה לפי סדר הא"ב. זה לא נוגע בהגדרה של מועצת הבריאות אלא זה לצורך היעילות.
היו"ר חיים כץ
אנחנו בסעיף 2 בעמוד מספר 1.
אורלי לוי אבקסיס
עכשיו מתחילים לדון?
היו"ר חיים כץ
כן. אמרת שאת לא מבינה, את רוצה להבין.
אנחנו בסעיף 2: אחרי ההגדרה "מועצת הבריאות" יבוא... אמרה היועצת המשפטית שאין בזה שום דבר, זה רק פרוצדוראלי.
נועה בן שבת
אין בהתייחסות למועצת הבריאות שום דבר. אנחנו מוסיפים את ההגדרה "מטפל" כהגדרתו בחוק זכויות החולה כדי שאחר כך, בהמשך החוק, אפשר יהיה להשתמש - -
היו"ר חיים כץ
יפה מאוד. גם לזה אין הסתייגויות אז זה בסדר.

אנחנו עוברים לעמוד 2, (ב): "חבר קופת חולים שהתקבל לאשפוז פסיכיאטרי בלי שהופנה לכך ביבי קופת החולים, תישא קופת החולים בהוצאות אשפוזו גם אם בית החולים אינו מבין נותני השירותים של הקופה או מטעמה, וגם אם לא התקיימו ההסדרים שקבעה הקופה לפי סעיף 23, והמבוטח לא יידרש לשאת בהוצאות האשפוז, לרבות במקרים שבהם האשפוז - -
רחל אדטו
אבל היה סעיף אחר, אשפוז פסיכיאטרי שלא בהתאם לזה.
היו"ר חיים כץ
אין בעיה. אישרנו אותו אבל נחזור. תלך לסעיף (ב).
איל בן ארי
"(ב) חבר קופת חולים שהתקבל לאשפוז פסיכיאטרי בלי שהופנה לכך בידי קופת החולים, תישא קופת החולים בהוצאות אשפוזו גם אם בית החולים אינו מבין נותני השירותים של הקופה או מטעמה, וגם אם לא התקיימו ההסדרים שקבעה הקופה לפי סעיף 23, והמבוטח לא יידרש לשאת בהוצאות האשפוז, לרבות במקרים שבהם האשפוז היה שלא לפי שיקול דעת רפואי, לאחר שניתנו בעניינו צו או הוראה לאשפוז פסיכיאטרי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960, או לפי חוק טיפול בחולי נפש, למעט הוראה של פסיכיאטר מחוזי על המשך אשפוז שלא מטעמים רפואיים, כאמור בסעיף 31(ב) לחוק טיפול בחולי נפש."
היו"ר חיים כץ
ולמה הסתייגו מזה?
אליהו שמיר
למה זה "למעט"? לא ברור מה זה "למעט". כל הסעיף אומר שקופת חולים תשלם גם במקרים האלה והאלה והאלה. אני רוצה להבין מה פירוש הדבר "למעט בהוראה של פסיכיאטרי מחוזי"?
שרונה עבר הדני
בסעיף 23א1 אנחנו קובעים הסדר שהוא מעט חריג מההסדר הכללי לענין קבלת שירותים מהקופה. כרגיל, השירות הוא על פי הפניה ובהתאם להסדרי הבחירה. בהקשר לשירות פסיכיאטרי, אנחנו קובעים חריג. אדם יכול להגיע לאשפוז ויוכל להתקבל בכל מקום והקופה צריכה לממן את זה. אבל יש חריג אחד, וזה מתקשר למשהו שבהמשך מופיע בהצעת החוק. כידוע לפרופסור שמיר, שמכיר את חוק טיפול בחולי נפש היטב, יש לנו מצב שבו בית החולים רוצה לשחרר את המטופל ועל כן, בהתאם להוראות סעיף 31 לחוק טיפול בחולי נפש, כאשר המטופל - -
היו"ר חיים כץ
זאת השאלה שקודם אמרנו שאנחנו מסתייגים, אם הוא לא רוצה ללכת הביתה.
שרונה עבר הדני
לפי הוראות סעיף 31 לחוק טיפול בחולי נפש, אם המטופל עצמו מסרב להשתחרר, המצב שהמשפחה מסרבת לשחרור זה סיטואציה קצת שונה אבל אני מדברת על המטופל עצמו שמסרב להשתחרר - -
אורלי לוי אבקסיס
אבל פה כתוב: הוראה של פסיכיאטר מחוזי שלא מטעמים רפואיים.
שרונה עבר הדני
המטופל לא משלם. על כל אלה הוא לא משלם גם אם אין אינדיקציה כי כל ההקשרים האחרים של קבלת שירות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי זה באינדיקציה רפואית. כאן אנחנו מבהירים שכל סיטואציה, גם אם אין אינדיקציה, המבוטח לא משלם.
היו"ר חיים כץ
אז השאלה היתה לגבי ה"למעט".
שרונה עבר הדני
אני מגיעה מיד ל"למעט": ההקשר היחיד שהמבוטח עשוי להיות חב בענין, זה באותו מצב שבו בית החולים, המטפלים, סבורים שהוא צריך להשתחרר והמטופל סירב. חוק טיפול בחולי נפש מחייב בסיטואציה הזאת לקבל את אישור פסיכיאטר המחוז לשחרר אותו. בתיקון שהכנסנו לסעיף 31 אנחנו קובעים שפסיכיאטר המחוז רשאי לכפות על בית החולים להמשיך את האשפוז למרות שאין אינדיקציה רפואית אבל בהקשר הזה, קופת החולים לא תשלם ובהקשר מסוים ייתכן שהמטופל ישלם.
היו"ר חיים כץ
למה?
אורלי לוי אבקסיס
המטופל יפנה לפסיכיאטר המחוזי.
היו"ר חיים כץ
אורלי, שנייה.
שרונה עבר הדני
בית החולים צריך לפנות לפסיכיאטר המחוז כדי לקבל אישור לשחרור. כל עוד הוא לא פנה - -
היו"ר חיים כץ
אבל הפסיכיאטר אמר שהוא לא הולך הביתה. אז למה הוא צריך לשלם?
שרונה עבר הדני
השאלה למה הוא אמר שהוא לא הולך הביתה.
היו"ר חיים כץ
כי הוא רופא. אני יודע למה הוא אמר? אם היית אומרת שהשומר בשער אמר, זה אופרה אחרת. אבל באת לפסיכיאטר המחוזי והוא החליט שהרופאים שם טועים. בשביל זה הוא מנהל המחוז.
שרונה עבר הדני
אבל אז, זה לא אומר שאין אינדיקציה רפואית. אז יש אינדיקציה רפואית וזאת לא הסיטואציה.
רחל אדטו
מי משלם?
שרונה עבר הדני
אז תרשו לי להשלים את התהליך ואני מקווה שיהיה בכך מענה לשאלות. סיטואציה אחת אפשרית תהיה: הפסיכיאטר המחוזי אומר: אני לא מאשר שחרור מפני שלאיש הזה אין לאיפה ללכת והוא זכאי לסל שיקום, הוא זכאי להוסטל. אני לא נותן לכם לשחרר אותו עד שיש לו הוסטל. בהקשר הזה, הקופה תהיה פטורה וגם המבוטח יהיה פטור ובסעיף 31 - -
אורלי לוי אבקסיס
איזה עוד מצבים יכולים להיות?
עפו אגבאריה
איזה מצב יכול להיות שהחולה עצמו יצטרך לשלם? הרי צריך שמישהו ישלם, נכון?
רחל אדטו
במקרה כזה וכזה מי משלם?
שרונה עבר הדני
זו סיטואציה יותר נפוצה, בסופו של דבר, שלאיש אין לאן ללכת והוא זכאי סל שיקום וצריך לסדר לו מקום בהוסטל, פסיכיאטר המחוז יכול לקבוע שלא משחררים אותו עד שיש הוסטל ובמקרה הזה, תסתכלו בתיקון לסעיף 31, הוא יכול לקבוע מי יממן.
היו"ר חיים כץ
אנחנו רוצים שתמחקי את המילה "למעט".
אורלי לוי אבקסיס
ואת חושבת שמשרד הרווחה או הביטוח הלאומי יממן את זה?
שרונה עבר הדני
זה לא הרווחה וזה לא הביטוח הלאומי.
היו"ר חיים כץ
סליחה. כן אדוני.
רוני גמזו
אם ניקח את הסעיף הזה ונוריד את המילה "הוראה של פסיכיאטר מחוזי", וזה אומר "למעט אשפוז שלא מטעמים רפואיים", ואז סיטואציה אישפוזית שאיננה מטעמים רפואיים, שאיננה נמצאת... יכול להיות שהמשפחה עצמה או המטופל עצמו, אני מסכים שהמעורבות של הפסיכיאטר המחוזי, כפי שיושב ראש הועדה אמר שזה בהוראת רופא, אז למה אנחנו צריכים - -
אילן גילאון
או למשל בני נוער שמאשפזים אותם כי אין להם פתרונות אחרים?
נועה בן שבת
זאת הסיטואציה בסעיף 22 שאומר: "קבע פסיכיאטר מחוזי שאין לשחרר חולה כאמור, יש להמשיך באשפוזו מטעמים שאינם רפואיים." הוא יקבע האם המשך האשפוז יהיה ממומן בידי משרד הבריאות או בידי גורם ממשלתי אחר או בידי החולה. פסיכיאטר מחוזי הוא גם משתתף בקביעה ואי אפשר להוריד את הפסיכיאטר המחוזי - -
שרונה עבר הדני
כל עוד לא קבע אחרת, משרד הבריאות נושא בזה. כל עוד לא קבע אחרת, ימומן המשך האשפוז על ידי משרד הבריאות. כלומר, ברירת המחדל זה או קופה או משרד הבריאות. במקרים מאוד חריגים כגון: מטופל שמסרב להשתחרר, משפחה לא משתפת פעולה, הוא לא רוצה הוסטל, הוא דווקא רוצה להישאר, ייתכן שפסיכיאטר מחוז - -
היו"ר חיים כץ
הוא לא שפוי, איך הוא ישלם לך? הוא יודע מה הוא רוצה?
שרונה עבר הדני
אתה רוצה שירותי מלונאות, תשלם עליהם.
מיכאל שלפמן
אני נציג איגוד הפסיכיאטרים. במידה ואתה מוריד פסיכיאטר מחוזי אתה עובר על החוק.
היו"ר חיים כץ
הוא לא מוריד.
מיכאל שלפמן
אבל גם אם פסיכיאטר מחוזי לא מאשר את האשפוז, נבנית פה גושפנקה משפטית מאוד סבוכה ואנחנו נצא אחראיים על פי בית המשפט, על זה שאנחנו הוצאנו אדם שלא יכול לשלם, עבר אשפוז, ועל פי כל הקריטריונים צריך להשתחרר ואנחנו לא מסוגלים לשחרר אותו מהחשש שיגרם לו נזק עקיף כזה או אחר.
היו"ר חיים כץ
לא, אתה לא משחרר אותו בגלל שהוא לא רוצה.
מיכאל שלפמן
לא. אני יכול להוציא אותו משער בית החולים אבל אני גורם, בדיעבד - -
אורלי לוי אבקסיס
לאן? הוא צודק, הוא צריך להסתכל מה קורה לאותו אדם, שהוא לא זורק אותו לרחוב.
מיכאל שלפמן
בהרבה מקרים היום וגם בעתיד, אני לא יכול לקחת על עצמי אחריות להוציא אדם מבית החולים - -
היו"ר חיים כץ
תאר לך שכל הזקנים בבית החולים ממחלקה גריאטרית, שכבר צריך לשלוח אותם הביתה כי הם בריאים אומרים: לא רוצים. מה עושים עם אלה שצריכים להיכנס?
מיכאל שלפמן
אני אתן לך דוגמה: לפני יומיים, בבית החולים כפר שאול, אני מנהל אותו, הביאה בת את אמא שלה בטענה שהיא מסכנת את עצמה. לא רצינו לתת לבת לעזוב והיא קפצה דרך החלון וברחה והשאירה את אמה שלא זקוקה לאשפוז. עירבנו את המשטרה ואת ועדת הסל והוצאנו אותה. זה לא מקרה חריג.
רחל אדטו
חיים, אתה יכול ללמוד מזה, ונתת דוגמה מאוד נכונה. הרבה אנשים מבוגרים שנמצאים בבתי חולים והמשפחות לא מוציאות אותם כי אין סידור ובית החולים משחרר וקופת חולים מאיימת שאם לא תוציאו אותם נפסיק את התשלום. זה נשאר באיזו נישה לא ברורה ולכן, הדוגמה של הזקנים היא בדיוק הדוגמה האקוויוולנטית לדבר הזה, מי משלם בסופו של יום, על מי נופל הנטל כאשר האנשים האלה נופלים בין הכיסאות.
היו"ר חיים כץ
לא, זה לא רק מי משלם. יש פה ענין שצריך עוזר תאילנדי ואני ממהר לעבודה ומספר המיטות סגור והתקנים סגורים, ובא מישהו לבית החולים והוא צריך להתאשפז ואין לו מיטה. מה אנחנו עושים? מה זה שאני לא רוצה להוציא אותו מבית החולים? אין לי סידור לאן להוציא אותו אבל זה בית חולים ולא בית מלון.
אורלי לוי אבקסיס
חיים, מדובר על מישהו שבשלב כזה או אחר כן אובחן כחולה.
היו"ר חיים כץ
לא, הוא בריא. עכשיו הוא בריא.
אורלי לוי אבקסיס
אבל יכול להיות שהוא, מבחינתו, כפסיכיאטר, יודע שזה גבולי.
רחל אדטו
זה נכון.
היו"ר חיים כץ
לא, אני חולה. זה כבר לא פסיכיאטרי. זקן שהולך - -
אורלי לוי אבקסיס
אנחנו לא מדברים על זקנים, אנחנו מדברים על חולי נפש.
היו"ר חיים כץ
אבל אנחנו מתגלגלים לאותו דבר.
נועה בן שבת
אבל אולי אפשר להבהיר: אם אנחנו מדברים על טעמים רפואיים, הטעמים הרפואיים כוללים גם את הסף שאתה מניח, שאם תוציא אותו מבית החולים מצבו יתדרדר. זה טעמים רפואיים להמשך אשפוז.
מיכאל שלפמן
בין היתר.
קריאה
לא, ממש לא.
נועה בן שבת
האי שחרור הוא מטעמים רפואיים.
אורלי לוי אבקסיס
אנחנו רוצים שזה יהיה.
היו"ר חיים כץ
הוא משוחרר..
נועה בן שבת
לא, הוא לא משוחרר. כל הענין הוא שהפסיכיאטר המחוזי צריך להחליט האם - -
היו"ר חיים כץ
לא, אנחנו כבר לא שם.
קריאה
הפסיכיאטר המחוזי החליט.
היו"ר חיים כץ
כבר הכל בסדר, כולם החליטו שהאיש הולך הביתה והוא אומר: לא רוצה.
נועה בן שבת
אם הוא אומר: לא רוצה, זה ענין אחד אבל אם אומרים שאין לו לאן ללכת והוא ייזרק לרחוב וזה רק יחמיר את מצבו הנפשי...
היו"ר חיים כץ
אם אין לו לאן ללכת, אני אומר לך שיש הרבה זקנים שהמשפחות שלהן אומרות: תענוג. למה שאחזיק אותו בבית עם עוזר וכולי. נשאיר אותו בבית חולים.
אורלי לוי אבקסיס
חיים, מדובר בחולה נפש שמצבו לא יציב גם אם אומרים שצריך לשחרר אותו. יש לו מחלת נפש וחלק מהשיקולים של הפסיכיאטר זה שאם אני משחררת אותו לשום מקום, מצבו יתדרדר ויהיה שוב במצב - -
היו"ר חיים כץ
אורלי סליחה, הפסיכיאטר בדק ואמר שהאדם נמצא במצב הכי טוב, אין לו מה לחפש בבית חולים.
אורלי לוי אבקסיס
אנחנו מדברים על זה שהוא התקבל לאשפוז פסיכיאטרי. הוא היה חולה שהתקבל לאשפוז פסיכיאטרי ועכשיו השגנו איזון. הפסיכיאטר צריך לקחת בין השיקולים שלו שהאיזון הזה יופר אם הוא יזרוק אותו לרחוק.
היו"ר חיים כץ
פסיכיאטר הוא לא חבר כנסת, הוא בסך הכל רופא. הוא לקח את כל השיקולים שלו ואמר: לבן אדם הזה אין מה לעשות בבית חולים. אין.
אורלי לוי אבקסיס
אז בואו נכניס לפה סייג שאומר שאם הפסיכיאטר יכול לראות מצב של התדרדרות במצבו הנפשית, זה שיקול רלוונטי מבחינתו לא לשחרר.
היו"ר חיים כץ
הוא לקח את כל השיקולים.
אורלי לוי אבקסיס
זו ההסתייגות שלי ואני רוצה להכניס אותה.
היו"ר חיים כץ
לקח הפסיכיאטר את כל השיקולים, הוא בדק ויש לו ניסיון, הוא כולו 40 שנה במקצוע ויודע הכל, והוא לפחות חבר כנסת בידע שלו. הוא אמר שהאדם הזה סיים את תפקידו. ברגע הנתון הזה האדם עוד לא בריא אבל ברגע הזה לבית החולים אין מה לתרום לו יותר. אין לו מה לחפש בבית החולים.
אורלי לוי אבקסיס
אבל דיברנו על מניעתי. יש פה ענין מניעתי.
קריאות
אפשר להגיד משהו?
יאיר זילברשטיין
אז עבר עוד שבוע, מתי שהוא זה יגיע.
אליהו שמיר
אתם רואים שהענין פה הוא סבוך, הוא רפואי חברתי ולא נוגע רק לבריאות הנפש. אי אפשר להכניס אותו תחת הסדרי תשלום. כל הסעיף הזה אומר מתי קופת חולים תשלם ומתי לא תשלם. הבעיה היא - -
היו"ר חיים כץ
צריך לגעת בנקודה הזאת גם.
אליהו שמיר
אני מבקש שמשרד הבריאות יחשוב שנית ויגיש הצעה חליפית לניסוח פתרון הבעיה הזאת, ולנתק אותה - -
היו"ר חיים כץ
אתה אומר שהבעיה היא לא רק בבריאות הנפש אלא היא בעיה מקיפה לכל סוגי החולי. ילדים פגועים שמשאירים בבתי חולים, גריאטריה.
אורלי לוי אבקסיס
מי מממן את הילדים הפגועים שמשאירים אותם בבית חולים?
היו"ר חיים כץ
חמותי, בהתנדבות.
קריאה
בית החולים.
אליהו שמיר
כאילו פה הכל מדובר רק האם קופת החולים תשלם או לא תשלם, ואז לא ברור - -
היו"ר חיים כץ
תשמע, נציג קופת חולים אומר: אני מוכן לשלם. עכשיו אנחנו אומרים לו: מה פתאום אתה תשלם? נכון שאמרת שאתה מוכן לשלם? אתה לא מוכן?
אליהו שמיר
אבל אמרתם שהבעיה היא גם שלא יהיו מקומות בבית החולים ולא רק מי ישלם.
היו"ר חיים כץ
נכון.
מרנינה שוורץ
אני סגנית יו"ר אר"מ ופסיכיאטרית. הטיפול בפסיכיאטריה הוא טיפול ביו פסיכו-סוציאלי. לשם כך נחקק חוק השיקום עם התקצוב שניתן לכך בשנת 2000, כדי לשקם את האנשים. ברגע שאתה מגדיר שהוא בריא, זה לא ממש בריאות. הוא נמצא - -
היו"ר חיים כץ
אני לא מגדיר, את מגדירה.
מרנינה שוורץ
כשאני מגדירה "בריא" בשפה שלנו, המקצועית, זה נקרא: רמיסיה. הוא במצב שכרגע הוא מאוזן או עצמת הסימפטומים מתונה אבל לגבי ההיבט הסוציאלי נדרש לו יותר זמן. השאלה מה קורה - -
היו"ר חיים כץ
לקחת עוד חודש זמן שהיה נדרש לו, כשבמצב רגיל החלטת שהוא צריך ללכת הביתה אבל בגלל המצב הסוציאלי השארת אותו עוד חודש. מה קורה אחרי עוד חודש? את החלטת, את, כי אני לא מחליט, שהשכיבה בבית החולים לא מועילה לו אלא מזיקה לו והאדם אומר: אני לא רוצה ללכת הביתה.
מרנינה שוורץ
אני רוצה בהחלט לאבחן או להבחין בין שתי התופעות הללו: במצבים שאנחנו, כרופאים או כאנשי צוות רפואי - -
היו"ר חיים כץ
לא, תעני לי רק על השלב השני, שאת כבר החלטת. את, כי אני לא מחליט כלום.
מרנינה שוורץ
כשאני מחליטה שהוא לא צריך להיות בבית חולים, אני משחררת אותו בגלל שגם כרופאה אני חושבת שבית חולים יכול להזיק.
היו"ר חיים כץ
ואז הוא לא רוצה ללכת הביתה, מה קורה?
אורלי לוי אבקסיס
את בודקת לאן את משחררת אותו?
מרנינה שוורץ
תמיד תמיד, כי זאת המדיניות לאורך כל השנים. יכול להיות שמה שאנחנו מדברים עכשיו זה שינוי מדיניות של 180 מעלות כי עד עכשיו המדיניות היתה שאתה לא משחרר אף אחד אלא כשאתה יודע לאן הוא משתחרר, מה הכתובת שלו גם ברמה הקונקרטית - -
היו"ר חיים כץ
אז למה צריך למעט? אם את לא משחררת אותו ואת החלטת שהוא צריך להיות בבית חולים, בגלל שאת בודקת אם יש לו לאן ללכת או אין לו לאן ללכת, את לא משחררת אותו בגלל שאין לו לאן ללכת.
אורלי לוי אבקסיס
אבל מצבו הנפשי תלוי בזה אם יש לו לאן ללכת או אין לו לאן ללכת. היא לוקחת את זה במכלול השיקולים שלה.
היו"ר חיים כץ
אורלי, אני יכול להבין פה משהו? היא, בתפקידה כרופאה, החליטה שהיא משחררת אותו בגלל שיש לו לאן ללכת, בגלל שיש לו משפחה תומכת, בגלל שאין לו מה לעשות בבית החולים והאדם מחליט שהוא לא הולך.
אורלי לוי אבקסיס
אני מסתייגת.
היו"ר חיים כץ
את לא שמה הסתייגות כי עוד לא הצבענו על כלום.
אורלי לוי אבקסיס
אני חייבת ללכת לישיבת סיעה.
היו"ר חיים כץ
תישארי עוד 5 דקות, תעשי לי טובה.
מרנינה שוורץ
אני בהחלט רוצה להפריד: לגבי המקרה הראשון, שהחלטנו שהאיש לא זקוק יותר לאשפוז ויש לו לאן ללכת והוא מסרב ללכת, אנחנו מעצמנו יוזמים פניה לפסיכיאטר המחוזי שיעזור לנו לשחרר אותו.
היו"ר חיים כץ
אבל גם הפסיכיאטר המחוזי אמר לו והאיש אומר: לא רוצה. מה אנחנו עושים בקטע הזה?
אורלי לוי אבקסיס
נחלק את זה. נערב פה גם את משרד הרווחה באיזה שהוא אופן.
נועה בן שבת
מכניסים את משרד הרווחה כי הפסיכיאטר יכול לקבוע שאו משרד הבריאות או משרד הרווחה נושא בתשלום.
היו"ר חיים כץ
נציג קופת חולים, בבקשה.
אלי כהן
אני משירותי בריאות כללית, סמנכ"ל כספים ושירותים. אני רוצה לחזור לרישא של הסעיף שמדבר על ביטול הסדרי בחירה. כמו שציינה היועצת המשפטית של משרד הבריאות, ההסדר שמוצע פה בסעיף חורג מהמקובל בשוק הבריאות. לכל אחת מקופות החולים יש הסדרי בחירה עם כל אחד מספקי השירותים שלה, ולשם היא מפנה. זה אחד מהכלים הניהוליים שהמערכת מעמידה לרשות קופות החולים כדי לנהל את הנושא הזה. אני מזכיר שהסדרי הבחירה כפופים לאישור משרד הבריאות והקופה לא יכולה לקבוע רק את הסדרי הבחירה כראות עיניה. הביטול של הסדר הבחירה פוגע ביכלת שלנו להתמודד עם הרפורמה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה.
שרון פרימור
אני יועצת משפטית של ארגון "בזכות". המקרה השכיח שאתו אנחנו מתמודדים הוא מצב שבו אדם גמר את הפאזה של האשפוז וכולם מסכימים שהוא צריך לעבור עכשיו למסגרת שיקומית מחוץ לבית החולים, וכולם מסכימים שהוא לא צריך להישאר מטעמים רפואיים בבית החולים. ואז מערכת הבריאות, שהשיא אחראית על פי חוק, וכאן אדוני יש הבדל בין אוכלוסיות אחרות שאתה הזכרת. מערכת הבריאות שאחראית לתת לו מסגרת על פי חוק, לא נותנת. אלינו מגיעים ממש עכשיו, בימים אלה, יש כמה פניות שבמשך חודשים אנשים נשארים בבית החולים, כשלכל ידוע שהם לא נשארים מטעמים רפואיים. אבל הסיטואציה היא לא שאין לאדם לאן ללכת. הסיטואציה היא שמשרד הבריאות, שצריך לתת את המסגרת, לא נותן. עכשיו זו בעיה שלה האדם ושל המשפחה שלו. אנחנו אומרים שאם האדם הזה יצטרך לשאת בעלות התשלום, הבעיה תמשיך להיות שלו.
היו"ר חיים כץ
מאיפה הוא יביא את הכסף בדיוק?
שרון פרימור
זה בדיוק הענין ולכן, מכיוון שזו הסיטואציה השכיחה ולא אדם שבאופן וולונטארי אומר: "כיף לי כאן בבית החולים", הלא זו סיטואציה הזויה. הסיטואציה היא שמי שצריך לתת על פי חוק אחר את השירות לא נותן, וזו הבעיה של האדם. עכשיו אנחנו אומרים כאן שברגע שזה לא יהיה מטעמים רפואיים, ברור שאנחנו בסיטואציה של טעמים רפואיים, זו תמשיך להיות הבעיה של האדם ועכשיו יהיה לו גם תיק בהוצאה לפועל וזה לא יעלה על הדעת. הסייג הזה חייב לרדת.
היו"ר חיים כץ
100%. מאחר ומשרד הבריאות שמע את זה, ומאחר ואף אחד לא התנגד שנעשה דיונים בערב, אנחנו נמשיך את הדיונים שלנו לא היום. אנחנו נודיע לכם מספיק זמן לפני. הישיבות האלה יהיו משעה 18:00 בערב ולא יותר מ-22:00. לא ניכנס לתוך הלילה. מ-18:00 עד 22:00 אפשר לחשוב במצב רגיל, במצב טוב.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 14:10)

קוד המקור של הנתונים