ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 30/05/2011

תקנות עידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום), התש"ע-2010, תקנות עידוד השקעות הון (התניית אישורים - שכר מינימום), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
4
ועדת הכלכלה

30.5.2011

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 521
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, כ"ו באייר התשע"א (30 במאי 2011), שעה 12:45
סדר היום
1. תקנות עידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום), התש"ע-2010
2. תקנות עידוד השקעות הון (התניית אישורים – שכר מינימום), התש"ע-2010
בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש
נכחו
חברי הוועדה: כרמל שאמה - היו"ר
מוזמנים
עו"ד דקלה חורש

- לשכה משפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

צפריר נוימן

- מנהל מחלקה בכיר, לשכה משפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה
מנהלת הוועדה
לאה ורון
ייעוץ משפטי
ניר ימין
רשמה וערכה
ס.ל. חבר המתרגמים בע"מ

1. תקנות עידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום), התש"ע-2010
2. תקנות עידוד השקעות הון (התניית אישורים – שכר מינימום), התש"ע-2010
בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש
היו"ר כרמל שאמה
פותחים ישיבה שלישית היום של ועדת הכלכלה. על סדר היום בקשות לדיון מחדש של תקנות עידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום), התש"ע-2010, ותקנות עידוד השקעות הון (התניית אישורים – שכר מינימום), התש"ע-2010.

כן, בבקשה.
צפריר נוימן
צהריים טובים. מה שאנחנו מביאים היום זה תיקון טכני לחוק עידוד השקעות הון והחוק לעידוד מחקר ופיתוח, שידוע בכינויו חוק המו"פ. מכוח החוק יש אפשרות לשר התעשייה, המסחר ותעסוקה להתקין תקנות בנוגע להתניית הסיוע שניתן במסגרת כל אחד מהחוקים הללו בנוגע לחברות שלא שומרות על חוק שכר מינימום. הוראות כאמור הובאו לוועדה, נדונו בוועדה ב-6 למרץ ואושרו על ידי הוועדה. לאחר מכן, כשבדקנו את הנוסח וגם דיברנו עם היועץ המשפטי של הוועדה, יש כפילות מסוימת במסגרת הוראות החוק וההוראות של התקנות בנוגע לסמכויות של הוועדה, בנוגע לאפשרות שלהם לבטל כתבי אישור. סעיף 75 במסגרת חוק עידוד השקעות הון מאפשר לוועדה לבטל כתבי אישור של חברות שלא עומדות בהוראות של החוק והנספחים והכללים והתקנות שנקבעות, ובכלל זה הכללים שכאן, ויש תקנה מקבילה בחוק המו"פ, סעיף 45, ולכן הכפילות הזאת בין החוק שאומר את אותו דבר לבין התקנות, חקיקת משנה, שאומרת בדיוק אותו דבר. היא מיותרת ולכן אנחנו מבקשים לבטל את שני הסעיפים האלה בתקנות, כי יש כבר את הסמכות בחוק ממילא.
היו"ר כרמל שאמה
יש התנגדות שלנו?
ניר ימין
לא, אין התנגדות. רק לדייק, אלה לא הוראות זהות. בתקנות ההוראה היא מאוד לקונית ובשני החוקים ההוראה היא יותר רחבה.
היו"ר כרמל שאמה
נפתח את הדיון. אנחנו מצביעים על הבקשה לדיון מחדש, מי בעד הבקשה לדיון מחדש? מי נגד? אין נמנעים, אין מתנגדים. אושר.

הצבעה – בקשה לדיון מחדש

אושר.
עכשיו, מה אתם רוצים למחוק?
צפריר נוימן
תקנה 3.
היו"ר כרמל שאמה
ובשני, איזו תקנה זו?
צפריר נוימן
גם 3.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מצביעים פעם ראשונה למחיקת תקנה 3 בתקנות עידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום), התש"ע-2010. מי בעד בקשת המחיקה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה על מחיקת תקנה 3
בתקנות עידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
המחיקה אושרה
המחיקה אושרה.

עוברים לסעיף הבא. בקשה למחיקת תקנה 3 בתקנות עידוד השקעות הון (התניית אישורים – שכר מינימום), התש"ע-2010. מי בעד מחיקת תקנה 3? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה - בקשה למחיקת תקנה 3

בתקנות עידוד השקעות הון

הבקשה אושרה
הבקשות אושרו.
ניר ימין
אני רוצה להעיר, בלי קשר לתקנה 3. עברתי על הפרוטוקול לקראת הדיון היום וראיתי שבאיזה שהוא שלב במהלך הדיון עלתה השאלה האם לאשר את התקנות כהוראת שעה או לא כהוראת שעה, על ידך, והיועץ המשפטי של המשרד אמר שהוא צריך לבדוק את זה ורציתי לבקש הבהרה, ממך, אדוני. לדעתי זה לא דורש דיון מחדש, אלא רק הבהרה האם התקנות האלה אמורות להיות הוראת שעה או לא. אני לא ראיתי שהיתה הצבעה על העניין הזה בפרוטוקול והיתה התנגדות, כפי שהבנתי, מטעם המשרד והוכנסו אחר כך שינויים שביקשת. אני לא יכול להגיד בוודאות שזו ההחלטה שהיתה בישיבה הקודמת, לכן חשבתי להעלות את זה ולבקש הבהרה.
היו"ר כרמל שאמה
לגבי הוראת השעה?
ניר ימין
רק לעניין הוראת השעה, האם הכוונה היתה שהתקנות האלה יהיו קבועות? אתם רוצים להתייחס לזה עכשיו?
צפריר נוימן
אני לא ידעתי שזה עדיין נושא שהוא תלוי ועומד. אני מבין שרצו שזה יהיה תקנות קבועות.
ניר ימין
כן, המשרד רצה שאלה יהיו תקנות קבועות והיועץ המשפטי הציג את העמדה של המשרד ש---
היו"ר כרמל שאמה
זה מהותי?
ניר ימין
זה לא מהותי, אבל רק כדי לדעת, להבהיר שמדובר בתקנות קבועות ולא הוראת שעה.
צפריר נוימן
אני יכול לבדוק את הנושא הזה עוד פעם עכשיו.
ניר ימין
לא, אבל הוועדה כבר יושבת ומחליטה, אז אי אפשר יהיה... ראיתי את זה היום במהלך הדיון. אני אציין שברישומים שלי אני לא כתבתי את זה כהחלטה כי לא התרשמתי שזו היתה ההחלטה של הוועדה, אבל מאחר שראיתי שזה עלה במסגרת הדיונים---
היו"ר כרמל שאמה
אני חושב שבסוף לא עשינו את זה הוראת שעה.
ניר ימין
זו גם ההשערה שלי, כי הם קיבלו הערות אחרות.
היו"ר כרמל שאמה
כן, אמרתי להם או כך או כך.
ניר ימין
נכון, וההערות שלך כן התקבלו.
היו"ר כרמל שאמה
בסדר. תודה רבה. התקנות אושרו.

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:55

קוד המקור של הנתונים