ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 25/05/2011

חוק רשות השידור (תיקון מס' 26), התשע"ב-2011

פרוטוקול

 
כנסת השמונה-עשרה

PAGE
78
ועדת הכלכלה

25/05/2011


כנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 4

מישיבת ועדת משותפת לכלכלה וחינוך

לדיון בהצעת חוק רשות השידור

יום רביעי, כ"א באייר, התשע"א (25.05.2011) בשעה 09:00
סדר היום
הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 25), התשע"א-2010
נכחו
חברי הוועדה: כרמל שאמה – יו"ר ועדת הכלכלה

אלכס מילר – יו"ר ועדת החינוך

איתן כבל

אלכס מילר
רוברט אילטוב
ישראל אייכלר

אופיר אקוניס
עינת וילף

אחמד טיבי

ציון פיניאן

רונית תירוש
מוזמנים
חה"כ ניצן הורוביץ

עו"ד דנה נויפלד

- משרד המשפטים

עו"ד שרית שפיגלשטיין
- משרד המשפטים

עו"ד יעל כהן

- סגנית היועץ המשפטי, משרד ראש הממשלה
בן ציון


- מתמחה, המשרד לביטחון פנים

יהודה סבן

- רכז תקשורת באגף התקציבים, משרד האוצר
אמיר גילת

- יו"ר רשות השידור

מוטי שקלאר

- מנכ"ל רשות השידור

ערן הורן

- סמנכ"ל כספים וכלכלה, רשות השידור

אבי כץ


- סמנכ"ל גבייה, רשות השידור

עו"ד חנה מצקביץ
- היועצת המשפטית, רשות השידור

איתנה גרגור

- מבקרת פנים, רשות השידור

לינדה בר

- דוברת רשות השידור

דני זקן


- יו"ר אגודת העיתונאים, רשות השידור

גדי בן-יצחק

- ועד העובדים, אגודת העיתונאים, רשות השידור

עו"ד ברוך אסקרוב
- יו"ר ועדת עיתונאי קול ישראל בת"א

עו"ד נדב עשהאל

- יועמ"ש ערוץ 24, חברת קשת

עו"ד אמיר רוזנברג
- יועמ"ש איגודי היוצרים

יהודה ביטון

- פורום היוצרים הדוקומנטריים

נילי בן גיגי

- מנכ"ל האגודה לזכות הציבור לדעת

פרופ' אלי פולק

- יו"ר האגודה לזכות הציבור לדעת

מרדכי שנבל

- נשיא לשכת מבקרי הפנים
רננה סייג

- מנכ"ל איגוד התסריטאים
חני לוז


- רכזת תדמי"ת
מנהלת הוועדה
לאה ורון
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
רשמת פרלמנטרית
אתי אפלבוים

הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 25), התשע"א-2010
היו"ר כרמל שאמה
אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה. על-סדר-היום הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 25), התשע"א-2010.


מי מציג את החוק?
אתי בנדלר
הגענו לסעיף 21ב.
יעל כהן
אני מהלשכה המשפטית של משרד ראש הממשלה.
מקריאה מהחוק
"21.ב
ועדת הביקורת

א.
המועצה תמנה מבין חבריה ועדת ביקורת שמספר חבריה לא יפחת משלושה.


יושב ראש המועצה לא יהיה חבר בוועדת הביקורת.

ב.
תפקידה של ועדת הביקורת לעמוד על ליקויים בניהול הרשות ולהציע למועצה דרכים לתיקונים. לשם ביצוע תפקידה כאמור, תדון הוועדה בין השאר בדוחות המבקר הפנימי של הרשות בדוחות רואה החשבון המבקר, וכן בנושאים שיובאו לפני בידי המועצה המנהל הכללי או מבקר המדינה. דיון כאמור יתקיים תוך התייעצות בין השאר המבקר הפנימי או רואה החשבון המבקר לפי העניין.

ג.
ועדת הביקורת תגיש דוח מסכם למועצה.

ד.
המבקר הפנימי של הרשות יקבל הודעות על קיום ישיבות ועדות הביקורת ויהיה רשאי להשתתף בהם.

ה.
המבקר הפנימי של הרשות רשאי לבקש מיו"ר ועדת הביקורת לכנס את הוועדה לדיון בנושא שפירט בדרישתו ויושב ראש ועדת הביקורת יכנסה בתוך זמן סביר ממועד קבלת הדרישה.

ו.
הודעה על קיום ישיבת ועדת הביקורת שבה עולה נושא הנוגע לביקורת הדוחות הכספיים תומצא לרואה החשבון המבקר שיהיה רשאי להשתתף בה".
היו"ר כרמל שאמה
הסבר, בבקשה.
דנה נויפלד
ועדת הביקורת היא ועדה שניתן לה תפקידי של פיקוח וביקורת על המתנהל ברשות. זה במסגרת המגמה לחזק את שומרי הסף ברשות ואחד מהם זאת גם ועדת הביקורת.
אתי בנדלר
זה כל ההסבר? אני, למשל, לא רואה שום הוראה בקשר להרכב הוועדה ומי יהיו חבריה. איזה כשירויות צריכים להיות להם?
יעל כהן
3 מבין חברי המועצה שהיושב ראש לא יוכל להיכלל בהם, שזה גם מה שמקובל בתאגידים רגילים שיושב ראש דירקטוריון לא יכול להיות בוועדת הביקורת.
אתי בנדלר
אבל איזה כשירויות צריכות להיות?
יעל כהן
לא נקבעו כשירויות מעבר לכשירויות שלהם כחברי מועצה. זאת אומרת, לא קבעו אלו מבין חברי המועצה אלא המועצה ניתן לה שיקול למנות.
אתי בנדלר
למשל, בסעיף קטן ב' אתם כותבים שהיא תדון בין השאר בדוחות רואה החשבון המבקר. הוועדה עדיין לא גמרה את הדיון ולא אישרה את סעיף 14 שמדבר על חברי המועצה והכשירויות שלהם. אבל, בהתאם למוצע, בפסקה 4, בין חברי המועצה צריכים להימנות 3 נציגי ציבור בעלי מעמד בתחום הכלכלה והניהול. אעיר גם לגבי זה לכשנגיע.
דנה נויפלד
זאת הערה טובה.
אתי בנדלר
ברור שאם צריכים לדון בדוחות רואה חשבון אז חייב שיהיה מישהו שיש לו כישורים בתחום.
יעל כהן
אפשר לומר שאחד מבין השלושה.
היו"ר כרמל שאמה
המבקרת של רשות השידור נמצאת פה?
קריאה
לא.
מרדכי שנבל
אני מלשכת המבקרים הפנימיים ויש לי התייחסות גם לזה.
דנה נויפלד
ההערה של היועצת המשפטית היא הערה טובה. אם הוועדה רוצה להכניס נוסח בהתאם, אנחנו נציע נוסח . לפחות אחד הם יהיה מאותם שלושה.
מרדכי שנבל
רציתי להוסיף מספר דברים לעניין של ועדת ביקורת ואני לוקח מהדוגמה שנמצאת בחוק החברות על הנושא הזה של ועדת ביקורת. אחד, מינוי והפסקת כהונה של מבקר פנימי תעבור אישור של ועדת הביקורת.
כרמל שאמה
זה לא בסעיף הזה.
מרדכי שנבל
זה משתלב בוועדת ביקורת כחלק מהתפקידים שלה.

הנושא השני הוא שתכנית העבודה וגם דוחות הביקורת הפנימית יעברו – לא רק רואה חשבון ומבקר גם דוחות ביקורת פנימית יעברו דרך ועדת הביקורת.
דנה נויפלד
זה כתוב.

אני ארחיב מה עושה ועדת הביקורת. מעבר לעובדה שהיא דנה בליקויים בניהול הרשות היא גם דנה בדוחות המבקר הפנימי של הרשות, היא גם דנה בדוחות של רואה החשבון המבקר.
מרדכי שנבל
איפה זה כתוב?
דנה נויפלד
זה כתוב ב-21ד(ב) שאומר: "תפקידה של ועדת הביקורת, בין היתר, לדון גם בדוחות של המבקר הפנימי, בדוחות רואה החשבון המבקר וכן בנושאים שיובאו בפניה בידי המועצה המנהל הכללי או מבקר המדינה".
אתי בנדלר
מה עם דיונים יזומים על ידי הוועדה?
יעל כהן
זה הרישא של אותו הסעיף: "לעמוד על ליקויים בניהול הרשות".
אתי בנדלר
זה התפקיד באופן כללי אבל במה היא תדון?
יעל כהן
בין השאר היא תדון - - -
אתי בנדלר
את זה לומדים מתוך המילים "בין השאר"? אולי צריך לכתוב "ברחל בתך הקטנה"?
מרדכי שנבל
עדיף לכתוב בבירור ולא בין השאר, כי אחרת כל אחד יכניס מה שנראה לו. אני מדבר גם על הדוחות אבל גם על תכנית העבודה.
דנה נויפלד
יש התייחסות לתוכנית העבודה. כשנגיע לסעיף המבקר הפנימי יש שם התייחסות.
שרית שפיגלשטיין
הדוחות זה התוצר של תכנית העבודה. אין טעם לדון בתכנית העבודה כשהדוחות הם התוצר של התכנית.
מרדכי שנבל
תכנית העבודה זה תחילת השנה והדוחות בסוף.
דנה נויפלד
יש סעיף ספציפי שמתייחס למבקר הפנימי ולתכנית העבודה שלו, אנחנו נגיע לזה בהמשך.
מרדכי שנבל
אני חושב שצריך לשלב את זה גם בוועדת הביקורת. אין טעם שזה לא יהיה כתוב.


דבר נוסף וגם זה אני לוקח מחוק החברות כדוגמה. השאלה היא האם ועדת ביקורת תדון בעסקים וקשרים שיש לבעלי עניין או לממלאי תפקידים ברשות השידור כאשר הם מעורבים בהתקשרות עם גורמי חוץ, מה שנקרא, עסקאות עם בעלי עניין .
דנה נויפלד
בחוק החברות, אחד התפקידים של ועדת ביקורת זה לאשר עסקאות מסוג מסוים שנקראת "עסקאות עם בעלי עניין בחברה". בחברה ציבורית יש בעל שליטה שיש לו לפעמים גם עניינים אחרים. העסקאות האלה אינן אסורות ובלבד שהן עברו את מערך האישורים שחוק החברות קובע. ברשות השידור אין לנו בעלי מניות ולכן במובן הזה אין מצב לאשר עסקאות שטעונות אישור. אם יש ניגוד עניינים לא ניתן לאשר עסקאות כי העסקאות האלה אסורות ממילא. לכן אנחנו לא נכנסים בכלל לגדר אישורים של עסקאות שהן אסורות כיוון שהן אסורות. עסקה שהיא בניגוד עניינים הדירקטור לא יכול להשתתף בכלל בדיון. חבר המועצה לא יכול להשתתף בדיון לגביה.
מרדכי שנבל
הוא יכול להשתתף אבל בכל זאת צריך לבחון. הוא לא משתתף בדיון אבל הוא משתתף בפרוזדור.
דנה נויפלד
לפי ההצעה שלנו גם זה אסור. תכף יגיע סעיף 21ז ונראה מה קורה בעסקה שלחבר מועצה יש עניין בה. אני מדברת על סעיף 21ז רבתי. אסור לו להיות נוכח, אסור לו לקחת חלק ואסור לו גם לטפל בה מחוץ לישיבות הוועדה, לא בתוך ישיבות הוועדה ולא מחוצה להן.
אלי פולק
נדמה לי שהדיון שכרגע היה נובע מזה שלא נאמר בשום מקום מהן הסמכויות של אותה ועדת ביקורת.
איתן כבל
לוועדת ביקורת יש סמכויות כמו כל ועדת ביקורת. אין סמכויות מיוחדות במקרה הנדון.
אלי פולק
השאלה האם יש לה סמכויות. מה קורה למשל כאשר יש חילוקי דעות בינה לבין מבקרת הרשות? מה קורה כאשר ועדת הביקורת רואה שישנם אי סדרים שלא נאמרו בשום מקום? מהן הסמכויות? היא רק מודיעה על הדברים ובזה זה נגמר?
דנה נויפלד
לא הבנתי איזה סמכויות אדוני מבקש להקנות לה?
אלי פולק
למשל, אם ועדת הביקורת רואה שיש משהו שהיא חושבת שמבקר המדינה צריך להיכנס לעובי הקורה, פנייה שלה למבקר המדינה תחייב אותה.
דנה נויפלד
לא הבנתי. יש פה אופציה שבה ועדת הביקורת דנה בנושאים שמבקר המדינה העלה בפניה.
אלי פולק
אבל מה קורה עם תוצאות הדיון שלה? זה דיון שאחר-כך הולך לפח?
איתן כבל
זה נכון כמעט לגבי כל דבר. למשל, ברשות מקומית יש ועדת ביקורת ויש את מבקר הפנים הנחת העבודה - - -
דנה נויפלד
בואו נבהיר. הפעילות של ועדת הביקורת היא תהיה שקופה במובן הזה שאחר-כך יש דוח שהיא מגישה אותו למועצה. אז המועצה, כגוף המפקח על הרשות, יכול לפעול בסמכויות שיש למועצה.
אלי פולק
מה לגבי סמכויות שלה לגבות עדות, לקבל חומר?
דנה נויפלד
לא, לא, זאת לא ועדת חקירה. זאת ועדה שפועלת במסגרת המועצה, שיש לה תפקיד יעודי לבוא ולדון בליקויים שנמצאו בתוך הרשות.
אתי בנדלר
אם כך, אני מבינה שנציגי הממשלה הסכימו לשני שינויים בסעיף זה. התוספת האחת מתייחסת לסעיף קטן א' בכך שייאמר בה שאחד לפחות מחברי ועדת הביקורת צריך להיות מבין החברים המנויים בסעיף 14א(4). התיקון השני הוא: ייאמר מפורשות שוועדת הביקורת רשאית ליזום דיון בנושאים שהיא תמצא לנכון.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הסעיף לרבות השינויים? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים - אין
היו"ר כרמל שאמה
פה אחד. אחמד טיבי לא משתתף.


הסעיף הבא.
יעל כהן
"גמול והחזר הוצאות
21ה.

(א)
חבר המועצה שאינו עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב או עובד גוף נתמך, זכאי לקבל מהרשות גמול בעבור השתתפות בישיבות המועצה או ועדה מוועדותיה לפי הוראות סעיף קטן (ג), ובלבד שאינו זכאי לקבל, ממקור אחר, תמורה בעבור ההשתתפות.

(ב)
חבר המועצה שאינו זכאי לגמול לפי הוראות סעיף קטן (א), זכאי לקבל מהרשות החזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפות בישיבות המועצה או ועדה מוועדותיה לפי הוראות סעיף קטן (ג), ובלבד שאינו זכאי לקבל ממקור אחר החזר הוצאות.

(ג)
השר, בהסכמת שר האוצר, יקבע כללים ותנאים שלפיהם תשלם הרשות גמול או החזר הוצאות לחבר המועצה בהתאם להוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), ואת שיעוריהם.
(ד)
בסעיף זה, "עובד המדינה", "עובד גוף מתוקצב" ו"עובד גוף נתמך" – כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985‏."
היו"ר כרמל שאמה
הסבר קצר.
דנה נויפלד
זה סעיף שדומה כבר לסעיף אחר שדיברנו עליו כבר בהקשר של ועדת איתור. שם זה היה לוועדת איתור ועכשיו זה לחבר מועצה.
היו"ר כרמל שאמה
מה שינינו שם?
דנה נויפלד
שם זה היה ועדת איתור עכשיו זה חברי מועצה. לא שינינו כאן שום דבר.
רן אפרתי
אולי צריך לקצוב את זמן הישיבה שזה לא יהיה 5 דקות.
היו"ר כרמל שאמה
זמן מינימאלי לישיבה בא בחשבון?
לאה ורון
לקצוב את זמן הישיבה כדי שהבכירים לא יקבלו גמול על זמן קצר מאוד.
איתן כבל
בסוף זה יעלה יותר כסף, יזמינו כיבוד.
דנה נויפלד
לא כדאי לעשות דברים כאלה בחקיקה ראשית.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד 21ה?
לאה ורון
חבר הכנסת אקוניס מצביע במקום חבר הכנסת דני דנון.
היו"ר כרמל שאמה
הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים - אין
היו"ר כרמל שאמה
הסעיף אושר.


סעיף 21ו.
יעל כהן
"חובת נאמנות
21.ו חבר המועצה ינהג במילוי תפקידו בהגינות, בנאמנות ובלא משוא פנים."
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים - אין
היו"ר כרמל שאמה
פה אחד.
יעל כהן
סעיף 21ז: "ניגוד עניינים


21.ז


(א)
חבר המועצה שידוע לו כי הוא קשור או עשוי להיות קשור, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו, בעסקה או בעניין העומדים לדיון במועצה או בוועדה מוועדותיה, יודיע על כך בכתב ליושב ראש המועצה, מיד לאחר שנודע לו כי העסקה או העניין האמורים עומדים לדיון; חבר המועצה לא יהיה נוכח בדיוני המועצה או הוועדה באותה עסקה או באותו עניין כאמור, לא ישתתף בהחלטה המתייחסת אליהם או הקשורה עמם, ולא יטפל בהם במסגרת תפקידו גם מחוץ לישיבות המועצה או הוועדה.


(ב)
חבר המועצה, קרובו, סוכנו, שותפו או תאגיד שאחד מהאמורים הוא בעל עניין או מנהל בו, לא יתקשר בעסקה עם הרשות, ולא יועסק בידי הרשות; לעניין זה, "בעל עניין" – כהגדרתו בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, התש"ן– 1990‏."
דנה נויפלד
זה אמור לתת מענה לגבי ניגוד עניינים. ההוראה הזאת מאוד מחמירה. כמו שאתה יכול להראות, היא לא רק אוסרת להשתתף בדיון אלא גם לחלק חלק מחוץ לישיבות המועצה.
כרמל שאמה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים - אין
היו"ר כרמל שאמה
הסעיף אושר.
יעל כהן
"השתתפות חבר המועצה בשידורים


21ח.

חבר המועצה לא ישתתף בשידורים; ואולם רשאי הוא להשתתף באופן חד-פעמי בשידורים, כמומחה בתחום עיסוקו, בהתאם לנהלים שקבעה המועצה לפי סעיף 17(12)".
ניצן הורוביץ
זה לא קצת מגביל מידי.
דנה נויפלד
אולי אני אסביר מה עומד ביסוד הדבר הזה. בוא נזכיר מה התפקיד של המועצה. המועצה הזאת היא הגורם המפקח על התנהלות הרשות ולכן ככל שחבר מועצה מעורב בהתנהלות הרשות יש לו קושי לפקח על התנהלותה. לכן אנחנו מייחדים לאותו חבר מועצה את תפקיד הפיקוח, כך שהוא לא ייקח חלק בחיי הרשות.
ניצן הורוביץ
מצד שני את רוצה שיבואו אנשים מתאימים.
אופיר אקוניס
צריך להיות כתוב שהוא רשאי להשתתף מידי פעם בשידורים ולא באופן חד פעמי. צריך לתקן את הנוסח. קובי עוז הוא היום חבר המליאה. לפני כן היו דיבורים שהוא לא יוכל להיות חבר המליאה כי שיריו מושמעים, איזה שטויות. הוא אמן מעולה, כותב שירים מצוינים.
דנה נויפלד
אבל זה המצב.
אופיר אקוניס
אז תכתבי "מידי פעם", על-פי תחום עיסוקו. אם יש מומחה לענייני ארצות הברית והוא רוצה להסביר שהביקור היה מוצלח או לא מוצלח - - -
איתן כבל
הנחת העבודה היא שהמועצה נבחרה וועדת האיתור עשתה את עבודתה והכללים נשמרו. זאת הנחת העבודה.
דנה נויפלד
אלה שתי הנחות שונות.
איתן כבל
אם הנחת העבודה היא שכל הדברים נעשו בתהליך הראוי, אז אם יש מקרה שהוא גם מומחה לעניין מסוים ומעת לעת נקרא לומר את דעתו ב עניינים כאלה ואחרים – ברור שאם זה ייעשה בתדירות מאוד גבוהה אז תישאלנה שאלות.
אופיר אקוניס
או אומן מסוים שהוא במועצה. הוא אומן מעולה ורוצים להשמיע את שיריו.
דנה נויפלד
חנה, את רוצה לומר משהו לגבי מה שהועלה כאן?
איתן כבל
זה פשוט חד מידי.
חנה מצקביץ
היום על חבר ועד מנהל יש איסור דומה לזה.
איתן כבל
"מעת לעת", לא צריך שזה יהיה גורף.
אלי פולק
מה קורה אם היושב ראש רוצה שחבר מועצה ילך וידווח מה המועצה עושה? האם זה בתחום - - -
איתן כבל
אתה מתכוון ב"פריים טיים"?
דנה נויפלד
למה הכוונה "מעת לעת"?
אופיר אקוניס
זה אומר שלא תהיה לו פינה יומית.
איתן כבל
בסוף יש גם שכל ישר.
אופיר אקוניס
צריך להשאיר לעורך שיקול דעת.
חנה מצקביץ
בחוק קבוע שחבר הוועדה המנהל "לא יעשה כל עסקה מסחרית והוראה זאת לא תחול על השתתפות חד פעמית בתכנית שידור שלא בתמורה על דעת הוועד המנהל. אנחנו פירשנו את זה לגבי אמנים שמופיעים מפעם לפעם ועל פי השיקול המקצוע, זה בסדר.
אופיר אקוניס
זה לא כתוב כאן.
חנה מצקביץ
זה לא כתוב כאן, אבל זאת הפרשנות.
דנה נויפלד
זאת הכוונה.
אופיר אקוניס
לכן מה שהציע היו"ר, לכתוב "מעת לעת", זאת הצעה נבונה.
איתן כבל
אפשר לפרש את זה גם הפוך כי אף פעם לא יזמינו אותו כי יש לו רק פעם אחת. ירצו לשמור אותו להזדמנות ואז תסתיים הקדנציה שלו. ברור שזה לא חד פעמי וגם שזאת לא פינה קבועה.

קודם כל, צריך להשאיר עבודה למבקר המדינה ולמבקרים הפנימיים. אי-אפשר ללכת כל הזמן ללכת עם טייץ.
קריאה
מה עם שיקול דעת של עורך?
היו"ר כרמל שאמה
מה הבעיה עם זה שאדם מועצה לא יהיה מהמופיעים הגדולים בערוץ אחד. אני רוצה לשמור על העצמאות שלהם.
איתן כבל
זה ברור. אם בכלל לא, אז שלא ייכתב כלום. אבל לכתוב "חד פעמי" - - -
היו"ר כרמל שאמה
הכוונה היא שהוא לא יהיה חבר קבוע באיזה פאנל.
איתן כבל
זה בדיוק מה שאמרנו. יש סביב השולחן אנשים שהם דווקניים. יגידו לך: תלך למילון זה וזה ותראה מה הפירוש של חד-פעמי שהפירוש לזה הוא פעם אחת בלבד.
אתי בנדלר
גם המונח "מעת לעת" יכול להתפרש כאילו זה פעם בשבוע.
איתן כבל
אז בואו נמצא את הניסוח.
אתי בנדלר
הכוונה ברורה.
איתן כבל
אני לא רוצה שאחר-כך ועדת הביקורת תופצץ במיילים. לכן אני אומר את זה מראש. זאת שטות גמורה אבל אחר-כך היא מפרנסת המון דפים שנכתבים על השטות הזאת.
דנה נויפלד
אני רוצה להבהיר לפרוטוקול משהו כי הנוסח הוא פחות רלוונטי. מה שאמר יו"ר הוועדה זאת הכוונה. הכוונה היא לשמור על עצמאות הרשות.
אופיר אקוניס
על זה אין ויכוח.
דנה נויפלד
ככל שמדובר בהשתתפות שהיא מעת לעת או פעם בשבוע באופן קבוע – החד-פעמי הוא להבדיל מהקבוע. הוא נועד לבוא ולומר שזה לא עיסוקו והוא לא נמצא באופן קבוע בשידורי הרשת. הוא מופיע מפעם לפעם.
איתן כבל
אנחנו מבינים במה מדובר ויש פה מצב לא כל-כך ברור.
היו"ר כרמל שאמה
חברת הכנסת תירוש, מה דעתך?
רונית תירוש
אני תומכת להוסיף "מעת לעת".
אתי בנדלר
אני מציעה שהביטוי יהיה או "מעת לעת" או ביטוי אחר שאני אחשוב עליו בהמשך, שלא יאסור השתתפות ארעית.
איתן כבל
אנחנו מבינים למה הכוונה.
לאה ורון
אולי זה לא בתכנית קבועה?
אופיר אקוניס
זה ברור.
דנה נויפלד
זאת לא השתתפות שהופכת אותו לחלק מהרשות או לחלק מהשידורים כך שלא תיפגע עצמאותו. זאת הכוונה.
איתן כבל
אין ויכוח.
אופיר אקוניס
זה כמו שיש סעיף 21ט: השר הממונה לא ישתתף בשידורים אבל מעת לעת הוא יתראיין. אני מכיר שרים או שרות שהיו כמעט כל יום ביומנים. כדי לגוון הם היו פעם ביומיים והם לא מהמפלגה שלי. לא התכוונתי לאיתן, התכוונתי לאחרות.
דני זקן
הניסוח של "מעת לעת" הוא בעייתי. האמירה לגבי העריכה היא נכונה. אצלנו ברדיו כשרוצים להזמין מרואיין, מופיע לנו במחשב בדיוק מתי הוא הופיע. יש לנו גם כללים.


מה שמטריד אותי זה הסעיף "בהתאם לנהלים שקבעה המועצה". המועצה יכולה לעשות שינוי נהלים ולקבוע לעצמה מתי החברים יכולים להשתתף.
איתן כבל
הם יסדרו לעצמם הופעות אורח.
דנה נויפלד
לא, לא. המועצה בכללים שלה לא יכולה לגבור על הוראות החוק. החוק אומר: "חבר המועצה לא ישתתף בשידורים" וזאת נקודת המוצא. הכללים של המועצה לא יכולים לגבור ולעקוף את מה שהחוק רצה להגיד.
אמיר גילת
אבל אז צריך לתקן גם את 17 - - -
דנה נויפלד
אתה צודק, אנחנו נצטרך לעשות את ההתאמות. ככל שיתוקן הסעיף הזה צריך לתקן גם בסעיף שכבר הקראנו אותו לעניין תפקידי המועצה, שמדבר שם על קביעת נהלים להופעה חד פעמית.
אתי בנדלר
רשמתי בפניי.
כרמל שאמה
מצביעים על סעיף 21ח.
אופיר אקוניס
רק שתפיץ את הניסוח או לומר לנו אותו בישיבה הבאה.
אתי בנדלר
אין בעיה, אני אשמח להפיץ ניסוחים לפני הנחה אבל זה מבטיח דחייה בהנחת החוק לפחות בחודש כי יש לי הרבה מאוד סעיפים לנסח מחדש בכל אחד מהחוקים.
איתן כבל
הכוונה ברורה.
דנה נויפלד
אתי, זה 17(12).
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים - אין
יעל כהן
"פיזור המועצה


22.


(א)
ראתה הממשלה כי המועצה אינה ממלאת את התפקידים והחובות שהוטלו עליה לפי חוק זה, ובכלל זה כי המועצה לא הגישה לאישור השר ושר האוצר הצעת תקציב שנתי מאוזן של הרשות לפי סעיף 17(6) או לא קיימה ישיבות בתדירות שנקבעה לפי סעיף 21א, תתרה הממשלה, במועצה, בכתב, כי אם בתוך תקופה שקבעה לא תמלא המועצה את חובותיה, תפזרה הממשלה; השר רשאי לפנות לממשלה, בבקשה בכתב, לשלוח למועצה התראה לפי הוראות סעיף זה.

(ב)
לא מילאה המועצה את חובותיה כאמור בסעיף קטן (א) בתוך התקופה שקבעה הממשלה בהודעתה, רשאית הממשלה, להורות על פיזור המועצה.


(ג)
הממשלה תמנה, בתוך 60 ימים מיום פיזור המועצה לפי סעיף קטן (ב), מועצה חדשה.


(ד)
מועצה שפוזרה תמשיך לכהן עד למינויה של המועצה החדשה, כמועצה זמנית; מועצה זמנית תימנע ככל האפשר מקבלת החלטות משמעותיות שאינן נדרשות לצורך תפקודה השוטף והתקין של הרשות."
אופיר אקוניס
כל הסעיף הזה הוא בסדר כל עוד המועצה לא יכולה לפזר את הממשלה.
דנה נויפלד
בסעיף הזה אנחנו מנסים לתת מענה למצב שבו המועצה לא ממלאת את תפקידה כראוי. נוכח החשיבות של רשת השידור יש פה סמכות שהיא מיוחדת. ניסינו לנסח אותה בצורה מאוד זהירה. באיזה מצב דברים יכולה הממשלה לבוא ולהתריע בפני המועצה שאם היא לא קיימה את התפקידים המשמעותיים שלה שבסעיף אנחנו מונים אותם: עניין התקציב השנתי ולעניין תדירות כינוסה, הממשלה יכולה להתריע לה בכתב שאם היא לא תמלא את תפקידה יכול שהיא תפזר אותה.

אבל, כדי לא לשתק את הרשות באופן מוחלט, סעיף קטן ד' מאפשר המשך פעולה של הרשות אבל קצת בדומה לממשלת מעבר, היא תוכל, אגב העובדה שעוד מעט היא מתפזרת, לקבל החלטות שהן החלטות מאוד משמעותיות לחיי הרשות.
רונית תירוש
זאת בדיוק הבעיה בניסוח הזה. זה מזכיר לי את נאום ראש הממשלה אתמול, זה מאוד מעורפל. מה זה "תימנע ככל האפשר מקבלת החלטות"? מי מחליט? מי מגדיר מה זאת החלטה משמעותית?
דנה נויפלד
הסעיף הזה נוצר ליצור איזה איזון. אנחנו לא יודעים כרגע את כל אותם מקרים שבהם יכול ותיתקל אותה מועצה זמנית.
רונית תירוש
מי ישפוט שזאת החלטה משמעותית ולכן היא לא צריכה להתקבל? תקופת המעבר היא מאוד בעייתית.
דנה נויפלד
תקופת מעבר היא תמיד בעייתית בהקשרים האלה. תמיד עולה השאלה מה אפשר או אי-אפשר לעשות בתקופות שכאלה. יש מתח בין רצון שלא לשתק את הרשות לבין האפשרות להמשיך לתת לה לעבוד.
אופיר אקוניס
אולי כדאי שיהיה כתוב פה שבתקופת המעבר אי-אפשר לעשות שום מינוי. אגב, בניגוד לכמה ממשלות מעבר שמינו שגרירים וראשי מוסדות. זה צריך להיות כתוב: "שלא יקבלו החלטות לגבי איוש תפקידים". בסופו של דבר מהן ההחלטות המז'וריות של ועד מנהל ומועצה בעתיד? מינויים. לכן צריך לסייג את זה.
חנה מצקביץ
המועצה לא עוסקת במינויים מכיוון שאצלנו מדובר במכרזים כפי שקורה בשירות המדינה.
אופיר אקוניס
למשל, הוועד המנהל הוציא החלטה שהוא הולך להוציא מכרזים לאיוש תפקידים.
חנה מצקביץ
אבל זאת הטענה נגד רשות השידור, שמכרזים צריכים להיות בחלק מהניהול השוטף כמו שקורה בשירות המדינה.
אופיר אקוניס
רק שבתקופת המעבר הם לא יוציאו הוראה להוציא מכרזים.
חנה מצקביץ
המועצה לא צריכה להתערב בנושא של מכרזים. עכשיו היא מתערבת בגלל שהיה עיכוב.
דנה נויפלד
זה לא כל מינוי, יש דברים שלא קשורים למועצה. תכף נגיע לסמכויות המנכ"ל. המועצה לא לוקחת חלק בחלק גדול מהמינויים שברשות.
אופיר אקוניס
חנה אמרה הערה חשובה אבל צריך לנסח את זה בצורה כזאת.
חנה מצקביץ
כל פעם היו בחירות ברשות וכל פעם התחלפה מועצה וכל המכרזים לא היו. זה מה שלא היה תקין. אם זה היה במסגרת הניהול השוטף, באופן שלא היתה התערבות, אז זה בסדר. יש על זה גם פסיקה. הגענו עם הדברים האלה כבר כמה פעמים לבית המשפט.
אלי פולק
פה מדובר על מועצה שפוזרה ולא מדובר על מועצה שפג תוקף כהונתה. זה משהו אחר לגמרי.
אופיר אקוניס
היא הנותנת.
איתן כבל
אני רוצה להזכיר מאיפה בא הסעיף הזה. הסעיף הזה לא מופיע בדרך-כלל בחוקים מהסוג הזה. זה בדיוק מתקשר לכל אותם תפקידים של מועצה, של מנכ"ל. מצד אחד אמרנו שצריך לייצר את ההפרדה בין הפוליטיקה לבין הניהול השוטף אבל שיהיה ברור, שיש לממשלה את הסמכויות, במקרים קיצוניים וברורים כאלה ואחרים, שהיא יכולה לבוא ולהתערב בדיוק על-פי הכללים האלה. הממשלה לא יכולה לבוא סתם ולהתערב, מי בכלל שם אותה לבוא ולהתערב בניהול שוטף של חברה או גוף כזה או אחר. הסעיף הזה בדיוק בא לייצר את האיזון ב שאלות האחרות: איך נקבע המנכ"ל, איך מתנהלת המועצה וכדומה.

ולכן, במקרה שהעסק קורס, לממשלה יש זכות להתערב ולעשות את השינויים הנדרשים.
אלי פולק
השאלה כמה תוך כמה זמן היא מקציבה זמן למועצה? כתוב שהיא תקציב זמן למועצה - - -
קריאה
יש לך 60 יום למינוי.
אלי פולק
זה 60 יום לאחר מכן. ברור שאתה לא יכול לבקש מהמועצה לתקן תוך יומיים משהו שאתה רוצה - - -
איתן כבל
הנחת העבודה היא שלא בוקר אחד מישהו התעורר וראה את העסק קורס.
אלי פולק
צריך לומר שיש למועצה לפחות 30 יום או 60 יום לתקן את עצמה.
איתן כבל
מי שצריך 30 יום לתקן את עצמו, אז אין כאוס.
דנה נויפלד
יש דברים שזה 30 יום ויש דברים שצריך לתקן אותם תוך שעה.
איתן כבל
הנחת העבודה היא שראש ממשלה יכול לקרוא ולהזהיר. גם מבקר המדינה יוציא כל שנה את הדוח שלו ויתייחס, ישנה ביקורת פנימית. כאן אנחנו מדברים על סוג אחר, שהממשלה אומרת שהעסק בפני התמוטטות. זאת הכוונה שממשלה מתערבת.
אלי פולק
חוות הדעת היא שלפי פעלה המליאה, נקבע שהיא מוסמכת לדון בעניינים שוטפים ודחופים בלבד.
אופיר אקוניס
אם אפשר, "מועצה זמנית תימנע מקבלת החלטות משמעותיות".
דנה נויפלד
חבר הכנסת אקוניס. יש לנו מצבים שאנחנו לא יודעים לחצות אותם מראש. למשל, המצב שהיה עד שמונתה המליאה האחרונה. היו"ר יכול להעיד מה עבר עליו ואת דרך החתחתים שעברה עליו עד שמונתה המליאה ומה קרה בזמן המעבר לגבי ההחלטות של רשות השידור. המצב הוא לא פשוט. לפעמים יש החלטות שצריכות להתקבל ואין ברירה. לכן, ככל שנגביל את זה אחר-כך, אנחנו נמצא את עצמנו מסתבכים שוב. זאת אותה ההערה שהערתם לי קודם לגבי הפרשנויות הדווקניות, שיכולות להגביל ולפגוע בעבודת הרשות.


לכן אנחנו מנסים לאזן פה בין שני דברים. אחד, זה לתת שיקול דעת לגוף הזה שעכשיו אנחנו עמלים הרבה כדי שהוא יהיה גוף נורמאלי, טוב ומתפקד. מצד שני, לא לתת לו יותר מידי במצבי הקיצון.
איתן כבל
תזכרי את הדבר הבא: התערבות ממשלה בחוק הזה היא מצב קיצון. אני יודע להתחבר למה שאומר אופיר. אחרי שעשינו את כל אותם מחסומים בדרך וממשלה מתערבת, המשמעות היא שהעסק לא מתפקד.
היו"ר כרמל שאמה
יש לי שאלה: האם בגופים מקבילים, יש לממשלה כזאת סמכות לפזר מועצה?
איתן כבל
הסברתי למה באה הסמכות הזאת.
דנה נויפלד
התשובה היא שזה סעיף יוצא דופן. אבל עד היום גם רשות השידור התנהלה כגוף יוצא דופן.
היו"ר כרמל שאמה
האם לא נכון לתת רוב מיוחד לממשלה במקרה כזה?
אופיר אקוניס
אין דבר כזה. אתה מתקן את חוק יסוד הממשלה, זה בוועדת חוקה.


אתי, יש דבר כזה רוב מיוחס בממשלה?
אתי בנדלר
לא ידוע לי.
אופיר אקוניס
אדוני היושב ראש, לדעתי זה בחוק יסוד הממשלה.
אתי בנדלר
מצד שני, תזכרו שיש סמכות גם להדיח כל אחד מחברי המועצה בשל חוסר תפקוד. כאן מדובר בכך שהמועצה כולה לא מתפקדת לדעת הממשלה.
אופיר אקוניס
איך הדיחו את בראל? מליאת הממשלה הדיחה את המנכ"ל.
לאה ורון
היתה החלטת ממשלה.
איתן כבל
אדוני היושב ראש, אני חוזר ואומר. הסעיף הזה הוא סעיף שהוא לא מקובל כל-כך. הוא בא באמת כדי לייצר את אותו איזון אל מול עבודה עצמאית שניסינו לתת לרשות השידור אל מול המצב שבו העסק קורס. לא שמאן דהוא, חבר דירקטוריון שיש את הכללים איך להזיז אותו, אלא כגוף, כמערכת.
אתי בנדלר
זה נכון אבל לא עד הסוף. אני רוצה להפנות את תשומת לבכם שאחת העילות שבגינן ניתן לפזר את המועצה היא שהמועצה לא הגישה לאישור השר ושר האוצר תקציב מאוזן. זאת אומרת, שאם התקציב הוא לא מאוזן אפשר לפטר את המועצה.
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת כבל, אי-אפשר לעצור כך בכל סעיף, מיצינו את הנושא.
רננה סייג
אני רוצה להסב את תשומת לבכם שבנוסח הקודם הממשלה היתה רשאית לפזר את המועצה בהסכמת ועדת המינויים. אולי אפשר להוסיף פה: "בהסכמת ועדת המינויים".
אופיר אקוניס
מה זה ועדת מינויים?
רננה סייג
זה גוף מפקח.
דנה נויפלד
אני רוצה להסביר. בתיקון מספר 18 היה מבנה קצת שונה. ועדת המינויים, שהיום נקראת ועדת האיתור, היו לה תפקידים נוספים. היה להם מעין תפקידי פיקוח חיצוניים. במסגרת ההיא, אחד התפקידים שלה היה לבוא ולתת לדעתה במקרה שיש פיזור של המועצה. אנחנו הורדנו את התפקידים הנוספים האלה של ועדת המינויים, שהיום נקראת ועדת האיתור.
רננה סייג
אבל החזרנו את זה לעניין אחר של השעיה או פיטורין של חבר מועצה.
איתן כבל
כמי שהביא את הרעיון, אני אומר שבמחשבה שנייה, ממשלה שמחליטה לפזר, זה לא אירוע שהוא עניין של מה בכך. לפזר זה אירוע מיוחד. אפילו אם זה נכתב, אפשר לוותר על הסעיף הזה כי זאת לא משנה איזו ממשלה זאת תהיה. לקבל החלטה על פיזור היא דרמטית.
אופיר אקוניס
לא הבנתי מה אתה מציע.
לאה ורון
גברת סייג מייצגת את ארגוני היוצרים.
אתי בנדלר
בקשר לסיום כהונה והשהייה של חבר מועצה הוועדה החליטה בקשר לעילה של פיטורים של חבר מועצה, בסעיף 20א2: "הוא אינו ממלא את תפקידו כראוי והממשלה העבירה אותו מכהונתו בהודעה בכתב". הוועדה החליטה להוסיף כאן "לבקשת השר, לאחר שהתייעץ עם ועדת האיתור".
אמנם הממשלה השאירה את זכותה להסתייג, ואמנם, קרוב לוודאי, שככל הממשלה תסתייג ההסתייגות תתקבל, אבל עדיין החלטת הוועדה והנוסח היתה להוסיף כאן "לאחר שהתייעץ עם ועדת האיתור".
איתן כבל
זה על אדם בודד, יש הבדל מהותי.
ניצן הורוביץ
הפתיחה של הסעיף "ראתה הממשלה כי המועצה אינה ממלאת את התפקידים שהוטלו עליה לפי חוק זה" ואז בכלל זה מונים שני דברים עיקריים: 1. לא קיימה ישיבות, 2. תקציב שנתי. אלה רק דוגמאות. אפשר לפזר את המועצה כולה על עילות אחרות שלא כתובות.
אתי בנדלר
בוודאי.
ניצן הורוביץ
השאלה, איך בכל זאת, איך מנסים שלא תהיה פה איזו גחמה ושהדברים יתנהלו בצורה תקינה. מה את מציעה?


הניסוח כפי שהוא היום הוא קצת גורף מידי.
אופיר אקוניס
אני חושב שהניסוח בסדר: "המועצה אינה ממלאת תפקידים ואחריות שהוטלו עליה על-פי חוק זה". זה על פי כל החוק ויש גם חידוד של התקציב השנתי. אגב, לפי זה המועצה היתה צריכה להתפזר הרבה פעמים כי תקציב שנתי לא אושר 10 שנים.
קריאה
יש מועצה אחת.
איתן כבל
יש גבול כמה מנעולים אפשר לשים. בסופו של דבר, פיזור מועצה הוא אינו דבר של מה בכך. זה לא משנה באיזה ממשלה מדובר. אגב, גם בדירקטוריון של חברה פרטית, זה כמעט ולא קורה שמפזרים.
אופיר אקוניס
למשל, המועצה לא תתפזר כי חבר הכנסת אייכלר לא מצאה חן בעיניו אחת התכניות. לא על זה תתפזר המועצה. צריך איזו סיבה מז'ורית.
ניצן הורוביץ
צריך להדגיש את זה: חוסר תפקוד, שיתוק.
אתי בנדלר
חוסר תפקוד זה שהיא איננה ממלאת את תפקידה.
איתן כבל
מה שנראה בעיניי אחד חוסר תפקוד, בעיניי השני הוא ראוי לתיקון. כל הזמן רוצים להדק. ככל שאתה עושה יותר מנעולים יהיו תרגילים עוד יותר טובים. הנחת היסוד היא שאתה מנסה לבנות מערכת בריאה.
דנה נויפלד
אני מבינה את החשש של חבר הכנסת הורוביץ, אני לא מצליחה להעלות בדעתי מילה אחרת שתאפשר מצד אחד לעשות שינוי בסעיף ומצד שני תבטא את מה שאתה אומר.
ניצן הורוביץ
אולי להוסיף "באופן מהותי"?
כרמל שאמה
הוספנו את המילה "מובהק".

מי בעד הסעיף עם תוספת המובהקות?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים - אין
כרמל שאמה
אושר.
יעל כהן
"הוספת כותרת פרק שלישי


9.
לפני סעיף 22א לחוק העיקרי תבוא הכותרת
"פרק שלישי1: הממונה על קבילות הציבור".


תיקון סעיף 22א


10.
בסעיף 22א לחוק העיקרי –


(1)
בסעיף קטן (א), במקום "יושב ראש הרשות" יבוא "יושב ראש המועצה" ובמקום "המליאה" יבוא "המועצה";


(2)
בסעיף קטן (ב), במקום "הועד המנהל" יבוא "המועצה" ובמקום "יקבע" יבוא "תקבע";


(3)
בסעיף קטן (ד), במקום "ליושב ראש הרשות ולמליאה" יבוא "ליושב ראש המועצה" ובמקום "לוועד המנהל" יבוא "למועצה".
דנה נויפלד
התיקונים האלה הם תיקונים טכניים. אין פה שינוי מהותי בתפקידיו של הממונה על קבילות הציבור. זה רק לסדר את החוק ולהתאים את זה לביטול המליאה והוועד המנהל.
אלי פולק
יש פה שאלה מהן סמכויות הממונה על קבילות הציבור ויש פער בין הסמכויות שלו ברשות השידור לבין הרשות השנייה. ברשות השידור, הסעיף הישן של החוק אומר: "מצא הממונה על קבילות, לאחר דיון, כי צדק הקובל, אז רשאי הוא לפנות למנהל הכללי בדרישה שיורה לשדר את ממצאיו. המנהל הכללי יורה על אופן שידור הממצאים כאמור בשים לב להמלצת הממונה על הקבילות".


יש פה חוסר בהירות לגבי הסמכות של הממונה על קבילות הציבור לחייב את הרשות לתקן את מה שקיים. לכן הייתי חושב שיש מקום לקחת את סעיף ה' ולהעביר אותו.
דנה נויפלד
מה לא ברור?
אלי פולק
נאמר כאן שהוא רשאי לפנות למנהל הכללי בדרישה שיורה לשדר את ממצאיו. אז המנהל הכללי יורה על אופן שידור הממצאים כאמור בשים לב. זה לא שהממונה על הקבילות מורה למנכ"ל מה צריך לעשות. ברשות השנייה הוא מורה על-כך שצריך להכניס תיקון וכן הלאה, יש לו סמכויות. פה אין לו סמכויות ישירות. ממונה על קבילות ציבור שמקבל ומוצא שההערה היא נכונה, צריך לתת לו את הסמכות לתקן.


אנחנו יודעים מניסיוננו שהיו פניות והממונה הורה על דבר מסוים והדברים לא התקיימו. יש מקום שזה יהיה כתוב בצורה מפורשת בחוק. יש פער, קשה להבין שברשות השנייה שהיא מסחרית יש לו יותר סמכויות.
אופיר אקוניס
איזה סמכויות יש לו? אתה יודע כמה אנשים פונים לנציב קבילות ברשות השנייה. מה הוא אומר? קיבלתי את פנייתך ולא קורה כלום.
אלי פולק
כי הוא לא משתמש בסמכויות שלו, אבל יש לו והיו מקרים שהוא הפעיל את הסמכויות.
אופיר אקוניס
אתה אומר שפה יש לו פחות סמכויות?
אלי פולק
נכון.
אופיר אקוניס
אולי צריך להשוות את הסמכויות שלו לסמכויות שיש לנציב הקבילות ברשות השנייה?
אלי פולק
בדיוק.
דנה נויפלד
רגע, אני מנסה להבין מה אומר החוק של הרשות השנייה. אם אתם רוצים אנחנו יכולים לבדוק את זה.
אתי בנדלר
מכיוון שההערה היא לסעיף קטן ה' - - -
אופיר אקוניס
הוא יכול לכפות, למשל, שידור הבהרה או תיקון. כרגע זה לא חובה.
אתי בנדלר
כיוון שההערה היא לסעיף קטן ה', אין מניעה לאשר את הסעיף המוצע כרגע ובישיבה הבאה לדון בתיקון לסעיף קטן ה'.
דנה נויפלד
אנחנו מוכנים לבדוק את זה.
היו"ר כרמל שאמה
תבדקו ונחליט אם להעלות את זה להצבעה.
דני זקן
יש לנו נציב קבילות, אלישע שפיגלמן. כל הערה שמגיעה נבדקת ומקבלים תשובות.
אופיר אקוניס
השאלה מה עושים את הפנייה? נניח שציבור גדול פונה ואומר שבתכנית מסוימות היה חוסר איזון משווע. מה הוא אומר?
אמיר גילת
אני מודאג מהמצב שבשיטה שמוצעת על-ידי הרשות השנייה, בעצם כוחו גדול מכוחו של העורך הראשי.
היו"ר כרמל שאמה
הנקודה ברורה, עוברים להצבעה.
אלי פולק
כאשר העורך הראשי עושה משהו שאסור לעשות אותו, אז צריך להיות גוף שמבקר אותו.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מצביעים על סעיף 10 ו-11.
אופיר אקוניס
איפה יכניסו אותו.
אתי בנדלר
הממשלה תביא את התייחסותה בהמשך להצעה לתיקון סעיף קטן ה'. או שהיא תגיש הצעה או שהיא תודיע מה התייחסותה לנושא הזה והוועדה תחליט.
כרמל שאמה
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים - אין
היו"ר כרמל שאמה
סעיפים 10 ו-11 אושרו.
קריאה
אפשר להוסיף הערה לסעיף על האומבודסמן וגם על המועצה?
היו"ר כרמל שאמה
סיימנו את הדיונים בסעיף 10 ו-11.
קריאה
אולי אפשר להוסיף עוד סעיף שהוא חשוב ומשמעותי.
היו"ר כרמל שאמה
נא להקריא את סעיף 12.
יעל כהן
"החלפת כותרת פרק רביעי
במקום כותרת פרק רביעי לחוק העיקרי יבוא
"המנהל הכללי, מנהלי השידור, בעלי תפקידים מיוחדים ועובדי הרשות".


החלפת סעיפים 23 עד 23ג והוספת סעיפים 23ד עד 23י


12.


במקום סעיפים 23 עד 23ג לחוק העיקרי יבוא:


"המנהל הכללי של הרשות


23.


(א)
המועצה תמנה, באישור השר, מנהל כללי לרשות שהוא בעל ידע בתחום התקשורת ובעל תואר אקדמי, וכן בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה או בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:(1)
בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;(2)
בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים, ובלבד שהוא בעל ניסיון ניהולי משמעותי;(3)
בתפקיד ניהולי בכיר בתחום התקשורת.


(ב)
המועמדים לתפקיד המנהל הכללי של הרשות ייבחרו בידי ועדה שחבריה הם כמפורט להלן (בסעיף זה – ועדה לאיתור המנהל הכללי):(1)
יושב ראש המועצה, והוא יהיה יושב ראש הוועדה;(2)
שני חברי המועצה שתבחר המועצה;(3)
שני חברי ועדת האיתור שתבחר המועצה.


(ג)
הוועדה לאיתור המנהל הכללי תאתר מועמדים לתפקיד המנהל הכללי, לרבות בדרך של פרסום הודעה לציבור, ותציע למועצה שלושה מועמדים לפחות, תוך דירוג התאמתם לתפקיד ומתן הנימוקים לכך בכתב; המנהל הכללי ימונה לפי הוראות סעיף קטן (א) מתוך המועמדים שהציעה הוועדה לאיתור המנהל הכללי.


(ד)
על מינוי המנהל הכללי יחולו הוראות סעיף 60א לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה–1975‏, ואולם במקום הוראות סעיף 16א לחוק האמור יחולו הוראות סעיף קטן (א)".
היו"ר כרמל שאמה
הסבר.
איתן כבל
זה אחד הסעיפים הבעייתיים.
דנה נויפלד
הסעיף הזה מדבר על אופן מינוי המנכ"ל, מה הכישורים שנדרשים מאותו מועמד לתפקיד המנהל הכללי, איך הוא יאותר, שזה יהיה על-ידי ועדה לאיתור המנהל הכללי, המנגנון לבחירתו.
איתן כבל
זה המנגנון להמלצה, זה לא המנגנון לבחירה.
דנה נויפלד
נכון. המנגנון לבחירת המועמדים לכהן כמנהל כללי. מה הוועדה אמורה לבדוק, לרבות דירוג של המועמדים והנימוקים למה נבחרו אותם מועמדים.


אני רוצה להבהיר שסעיף קטן ד' מדבר על הוראות שהן מיוחדות. בחוק החברות הממשלתיות ישנן הוראות לעניין מינויים של מנהלים כלליים בתאגידים סטטוטוריים. פה מובהק שההוראה הספציפית הזאת גוברת על ההוראה בחוק החברות הממשלתיות.


אני רוצה לעשות פה תיקון טכני, שהיא תגבר גם על סעיף 37(ג).
אופיר אקוניס
מקשים עוד יותר.
דנה נויפלד
נכון. אנחנו מצפים לאותו מנכ"ל שיש לו כשירות מיוחדת, גם לעניין התחומים שמהם הוא מגיע והמומחיות שלו.
אופיר אקוניס
לפי מה שאתם טוענים, הוא צריך להיות סופרמן. הם פשוט מקשים את התנאים מחוק החברות הממשלתיות. מה אתם מחפשים פה? מישהו יענה על כל הקריטריונים?
איתן כבל
אדוני היושב ראש, כמו שלקחת על עצמך את העניין של איך ממנים מועצה, הנושא הזה הוא נושא מרכזי והוא ליבה של הצעת החוק. יש פה משפט שהוא לכאורה כל-כך פשוט: "המועצה תמנה באישור השר". החוק המקורי וגם מבקר המדינה מתייחסים לכך. אני מציע לכולם לקרוא את דוח המבקר, הוא נוגע בעניין הזה באופן הכי ברור. אי-אפשר לדבר על הוצאת הפוליטיקה – הסעיף הזה ממשיך באופן הכי ברור. אם הסעיף "המועצה תמנה באישור השר" עובר, לשיטתי זה מסוג אותם סעיפים שאסור שיהיו. זה השארת הפוליטיקה. אין לזה שום משמעות. אנחנו יושבים ומדברים על ועדת ביקורת ועל כל הפירוטכניקה שמסביב ואת הדבר הכי חשוב של איך בסוף הדברים מתנהלים, הם נקבעים על-ידי הפוליטיקה וזה דבר שאסור שיקרה.


לכן ביקשתי ממך, סעיף של ה- 27 ומתוכם שלושה שייבחרו, אתה זוכר את העניין הזה והמשפט "באישור השר", אני אבקש לא להצביע עליו. שתי הנקודות האלה, נעשה את המאמץ עד לסיום התהליך של האישור של כל החוק.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו בסיום, אנחנו גומרים היום.
איתן כבל
תראה, יש לכם רוב מוחלט.
היו"ר כרמל שאמה
אין מה לברוח, אנחנו נכריע.
איתן כבל
יש לך רוב. אם תחליט להצביע על זה כפי שהממשלה הביאה את זה, יש לך רוב.
היו"ר כרמל שאמה
עוד לא הגענו למה אנחנו רוצים בכלל.
איתן כבל
יש לך רוב, אני יכול רק לבקש.
היו"ר כרמל שאמה
מה הצעתך?
איתן כבל
הצעתי "להוריד באישור השר". אתה בונה מערכת שהיא כמו דירקטוריון. כמו שדירקטוריון מתנהל, כך גם שהדברים יהיו. אתה לא יכול להביא כאן "באישור השר". המשמעות של השארת שר בחוק, זה לעשות את הכול אותו דבר. זה אותו חוק במילים אחרות. זה כמו החוק הקודם בדיוק.
היו"ר כרמל שאמה
תגובת הממשלה.
יעל כהן
קודם כל, המצב גם בדירקטוריון של חברה ממשלתית הוא בדיוק כזה. הדירקטוריון מקים ועדת איתור, היא מביאה בפניו מועמדים. הדירקטוריון בוחר מביניהם אבל המינוי הסופי של אותו מועמד שנבחר בדירקטוריון, טעון אישור - - -
כרמל שאמה
אני רוצה לחדד. בחברה ממשלתית השר צריך לאשר את מינוי המנכ"ל?
יעל כהן
נכון.
היו"ר כרמל שאמה
מה הבעיה?
איתן כבל
אנחנו עשינו מלכתחילה עשינו בחוק את ההבחנה בין רשות השידור לבין חברה רגילה. יש עוצמות אחרות לגמרי. זאת לא "עמידר" או חברה אחרת. הרי כאן הפוליטיקה היא הרבה יותר עצומה, הכוח שלה הוא הרבה יותר גדול.
היו"ר כרמל שאמה
אם ממליצים על מנכ"ל והשר לא מאשר אותו. אני הולך איתך לגישתך. השר לא רוצה לאשר אותו כי הוא לא מתאים לו. אי-אפשר לתקוף את שיקול הדעת שלו? הוא לא צריך לנמק למה הוא לא מאשר אותו? סתם לא מאשרים אדם?
יעל כהן
הוא גם לא יכול למנות מישהו אחר במקום.
היו"ר כרמל שאמה
יש ביקורת ציבורית.
איתן כבל
אדוני היושב ראש, אנחנו לא חיים בארץ נעלמה. אנחנו יודעים את כללי המשחק. עוד לא קרה ששר הביא את המועמד שלו להתמנות – בוא ניקח את משרד החוץ, לא נלך רחוק. כששר החוץ רצה להתנגד למינויים של ראש הממשלה - - -
כרמל שאמה
הדבר לא דומה בכלל.
איתן כבל
אני אסביר, לא התכוונתי ברמה הפוליטית. חבר הכנסת אילטוב, לא באתי להגיד את זה כדי לתקוף מאן דהוא, זה לא ענייני. אני מנסה להראות מערכות של איזונים ובלמים בתוך העניין.


אתם פשוט מתעלמים מהעניין הזה. כשיש שר ממונה אלה כללי משחק אחרים לגמרי. כשאתה בא בפני ממשלה, לא משנה איזו, גם בממשלה כמו של היום בסופו של עניין יש בה איזון פנימי. יש בה אנשים כמו בני בגין ודן מרידור - - -
אלכס מילר
איתן, שים נקודה.
אתי בנדלר
אתה מציע למחוק את המילים או לכתוב "באישור הממשלה"?
איתן כבל
"באישור הממשלה", מבחינתי זאת פשרה.
אלכס מילר
אדוני היושב ראש, גם בפעם שעברה הצעתי איזה מנגנון ואני חושב שהמנגנון הזה יכול לחול גם על הסעיף הזה. גם בפעם שעברה, כאשר היה מדובר על ועדת איתור, הצעתי ועדת שרים שיקים אותה ראש הממשלה שיעמוד בראשה השר הממונה, שתכריע בכל הנושא של המינויים והחוק. אני חושב שגם בעניין הזה זה צריך להיות. בסופו של דבר כאשר בראש מערכת עומד שר, מישהו צריך לקחת אחריות. בסופו של דבר יבואו אל השר הממונה ויבקשו תשובות. אם הוא לא לוקח אחריות מלאה בכל מה שקורה במנגנון שלו, אז הוא גם לא מחויב לתת תשובות. אז אנחנו כבר מדברים על גוף שהוא לא גוף ממשלתי. אני חושב שכאשר יש איזה מנגנון, פיקוח ממשלתי על כל הסוגיה הזאת, לדעתי גם במנגנון הזה אפשר להישאר עם העניין הזה.
ניצן הורוביץ
אנחנו אומרים שרשות השידור היא לא חברת הפחם ולא איזה מועצת שינוע. זה גוף שהוא גוף עיתונאי, שיש לו השפעה פוליטית, ולכן אנחנו רוצים לנתק את רשות השידור מההשפעות. זה היה מקור החוליים הקשים של הרשות הזאת מזה עשרות שנים.


אני לגמרי מסכים עם ידידי איתן, מצמידים חזרה את רשות השידור לפוליטיקה ולכל החולאים של הפוליטיקה.
הערה שנייה
התנאים לבחירת המנכ"ל, אתם כותבים לפחות אחד משניים. זאת אומרת, שלפי הניסוח הזה יתכן שיתמנה מנכ"ל שאין לו שום ניסיון בתחום התקשורת. כתוב לפחות שניים או יותר.
יעל כהן
"בעל ידע בתחום התקשורת ותואר אקדמי וכן..."
דנה נויפלד
זה תנאי מצטבר.
ניצן הורוביץ
אני לא יודע איך אתם מגדירים ידע בתחום התקשורת. אני מדבר על אדם שבא מתחום התקשורת וכבר עסק במטריה הזאת. בשום גוף אחר לא הייתם ממנים אדם שאין לו ניסיון באותו תחום כי אחרת זאת הפקרות. למי בינינו אין ידע בתחום התקשורת אבל מעולם לא ניהלנו, מעולם לא עסקנו בנושא.


אני חושב שסעיף קטן 3 "בתפקיד ניהולי בכיר בתחום התקשורת" צריך להיות תנאי שהוא קבוע. מעבר לזה אתם יכולים להוסיף ניסיון ניהולי בתחומים אחרים, ניסיון משפטי וכדומה.
אלכס מילר
תפקידו של מנהל הכללי הוא לא להיות רגולאטור של התכנים, תפקידו לנהל את המערכת. אני יכול לתת לך דוגמאות של כמה וכמה מנכ"לים של משרדים ממשלתיים, שלא היה להם שום קשר להיבט המקצועי של אותו משרד. מנכ"ל של משרד לביטחון פנים לא חייב להיות איש משטרה. הוא חייב להיות מנהל טוב כי צריך לנהל את הארגון.
ניצן הורוביץ
מנכ"ל רשות השידור הוא העורך הראשי, הוא מתערב בתכנים.
ישראל אייכלר
לגבי העניין של "אישור השר". אני גם חושב שצריך לנתק את רשות השידור מהפוליטיקה אבל השאלה היא אם רק מהפוליטיקה המפלגתית או מהפוליטיקה בכלל. אני עוד לא מצאתי מנגנון שייצג את הציבור יותר טוב מאשר הכנסת והממשלה. לכן כל ניסיון להגיד שלממשלה ולכנסת לא תהיה אמירה לאיזו מועצה שנבחרת לפי כל הכללים שנקבעו פה בחוק והם יהיו בעלי הבית, זה ניסיון של פוטש על אחד הכלים השלטוניים החזקים ביותר וזאת רשות השידור.

אני לא מתייחס לרשות השידור לחברה כמו חברת הפחם אלא כמנגנון שלטוני אדיר כוח. זה היחס שלי אליה, אחרי 30 שנות האזנה והשתתפות בתקשורת.

לכן אני כן חושב שצריכה להיות ביקורת פרלמנטרית וממשלתית ובאישור השר. מבחינתי, איתן כבל הוא שר מצוין כדי להיות ממונה על רשות השידור אבל שיהיה מישהו שאפשר לפנות אליו ושלא נהיה תלויים באיזה פוליטרוק ים או קומיסרים במועצה כלשהי.

בנוסף, אני רוצה למחוק את סעיף 2. המנכ"ל צריך להיות אדם מתחום ניהולי ובעל ניסיון. אני רוצה שמנכ"ל יוכל לבוא מהמגזר הפרטי.
דנה נויפלד
זה או מצטבר או חלופי.
ישראל אייכלר
כתוב פה: "לפחות בשניים או יותר מאלה".
אופיר אקוניס
כתוב שניים משלושה.
ישראל אייכלר
אני רוצה שזה שהיו לו קשרים פוליטיים והוא הצליח לקבל ג'וב, הוא לא עדיף על מישהו מהמגזר הפרטי.


בנוסף. כתוב פה שהוא צריך להיות בעל תואר אקדמי. אני מכיר הרבה אנשים משכילים ובעלי ניסיון ניהולי שאין להם תואר אקדמי אלא יש להם השכלה תורנית או אחרת. אני חושב שהעניין של תואר אקדמי הוא פה מגבלה בלתי צודקת ובלתי מייצגת. אני מקווה שלפחות הפרוטוקול רשם את הערותיי. לא שמעת מה אמרתי.
היו"ר כרמל שאמה
היא רשמה שאתה בעד הנוסח הקיים להשאיר את השר.
ישראל אייכלר
בנוסף, אני נגד זה שאדם שהיה בכהונה ציבורית - - -
היו"ר כרמל שאמה
אתה רוצה למחוק את סעיף 2.
ישראל אייכלר
אני רוצה שבעל תואר אקדמי יכלול מישהו בעל השכלה תורנית.
אלי פולק
לגבי הדברים של חבר הכנסת אייכלר וחבר הכנסת איתן כבל. אני חושב שיש בעיה קלאסית ברשות השידור של סמכויות של יו"ר רשות שידור, של מנכ"ל רשות שידור. ברגע שמכפיפים את המנכ"ל לשר הרי שפוגעים בסמכות של המועצה והיושב ראש.


לכן, אני מוצא את עצמי מסכים וחושב שנכון לבטל את סמכות השר במקרה הזה כדי שיהיה ברור לחלוטין שהמנכ"ל הוא תחת פיקוד של יושב ראש רשות. בצורה כזאת הוא גם יושב ראש של מי שנבחר בצורה ציבורית על-ידי ממשלה, אבל המציאות של 20 שנה - - -
ישראל אייכלר
אבל מי כפוף ליושב ראש?
אלי פולק
את היושב ראש ממנה הממשלה.
ישראל אייכלר
אחרי המינוי הוא פוליטרוק, הוא קומיסר? מה הוא?
אלי פולק
הוא יושב ראש ויש לו סמכויות.
ישראל אייכלר
רשות השידור זה גורם מחנך אדיר וגם גורם שלטוני אדיר.
אלי פולק
אם אתה עושה את זה בסמכות השר, פירושו של דבר שלמנכ"ל יש את תעודת הביטוח שלו של השר וכתוצאה מכך - - -
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו עוברים להצבעה, מיצינו את הדיון בסעיף הזה. במקום השר יהיה כתוב "הממשלה".
אופיר אקוניס
בסופו של דבר שר מביא הצעת החלטה לממשלה. השר הממונה הוא זה שיביא את ההצעה.
איתן כבל
זה בסדר, זה באישור הממשלה.
ניצן הורוביץ
צריך שלמנכ"ל יהיה ניסיון תקשורתי.
היו"ר כרמל שאמה
כתוב את זה.
ניצן הורוביץ
זה לא כתוב.
דני זקן
זה לא מנכ"ל משרד ממשלתי רגיל. צריך אדם שיש לו ניסיון בתחום.
היו"ר כרמל שאמה
להיפך, אני חושב שיכול להיות מנכ"ל מעולה שלא בא מתחום התקשורת והוא יכול לנהל את רשות השידור.
איתן כבל
אבל הוא עורך ראשי. ניהול הוא ניהול. בחוק אנחנו נותנים לו גם להיות העורך הראשי.
אופיר אקוניס
גם עכשיו הוא העורך הראשי.
איתן כבל
אגב, יש דיון האם המנכ"ל צריך להיות עורך ראשי. כשהחוק נכנס היה על-כך ויכוח שלם. האם מנכ"ל צריך להיות עורך ראשי או רק רגולאטור בין קבוצת עובדים.
אופיר אקוניס
קראתי בגלובס יש הצעה להפריד.
ישראל אייכלר
למה שלא יהיה מנכ"ל כספי ניהולי ועורך ראשי. בכל עיתון זה כך.
אופיר אקוניס
דנה, לא הצעתם להפריד את המנכ"ל והעורך הראשי. אייכלר אומר בצדק שבכל עיתון פרטי יש מנכ"ל העיתון שהוא אחראי על התחום העסקי הפיננסי ויש את העורך שהוא אחראי על התוכן.
היו"ר כרמל שאמה
זה לא בסעיף הזה.
ישראל אייכלר
רוב העורכים לא יודעים לנהל ורוב המנהלים לא יודעים לערוך.
דני זקן
היום צריך ניסיון של 5 שנים. אני מציע שיהיה יותר ניסיון.
אופיר אקוניס
לא, אני לא מסכים.
ניצן הורוביץ
5 שנים זה סביר.
איתן כבל
דני, בסוף אתם תנהלו לבד כי לא יימצא מנהל.
היו"ר כרמל שאמה
בואו נעבור להצבעה. זה יהיה באישור הממשלה.
ישראל אייכלר
מה עם השכלה תורנית?
אופיר אקוניס
לא, לא.
אתי בנדלר
אדוני היושב ראש, צריך להצביע על כל אחת מההצעות שהציעו חברי הכנסת. חבר כנסת אייכלר הציע, חבר הכנסת כבל הציע. חבר הכנסת אלכס מילר, ירדת מההצעה שלך?
אלכס מילר
אני מיישר קו עם היושב ראש.
אתי בנדלר
צריך להצביע על ההצעה של חבר הכנסת הורוביץ. אם זה לא יתקבל הוא יחליט - - -
היו"ר כרמל שאמה
השאלה, האם הם רוצים להעלות את זה להצבעה.
אתי בנדלר
אתם רוצים להעלות את זה להצבעה? אחרת לא תוכלו להגיש הסתייגות.
היו"ר כרמל שאמה
ניצן, אתה רוצה להעלות את זה להצבעה?
ניצן הורוביץ
כתוב שהוא בעל ידע בתחום התקשורת. בעל ידע זה כללי מידי.
כרמל שאמה
לא נחזור על הסברים, חבל על הזמן. אתה רוצה להעלות את זה להצבעה?
ניצן הורוביץ
אני אומר שבמקום "בעל ידע" ייכתב "בעל ניסיון בתחום התקשורת".

אני בעד להעלות את זה להצבעה.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הצעתו של חבר הכנסת הורוביץ שבמקום "בעל ידע בתחום התקשורת" יבוא "בעל ניסיון בתחום התקשורת"?

הצבעה

בעד – 2

נגד – 4

נמנעים – אין
יו"ר כרמל שאמה
ההצעה לא אושרה.
אתי בנדלר
חבר הכנסת הורוביץ, אתה מבקש הסתייגות?
ניצן הורוביץ
כן.
ישראל אייכלר
להוציא את המילים "בעל תואר אקדמי".
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הצעתו של חבר הכנסת אייכלר למחוק את המילים: "בעל תואר אקדמי"?

הצבעה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים - אין
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה לא התקבלה.
ישראל אייכלר
אבקש לרשום הסתייגות.
היו"ר כרמל שאמה
עוד הצעות של חברי כנסת?
ישראל אייכלר
בעניין כהונה ציבורית בסעיף 2, אני רוצה למחוק את הסעיף.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד מחיקת סעיף 23א(2)?

הצבעה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה לא התקבלה.
ישראל אייכלר
אני רוצה להגיש הסתייגות.
דנה נויפלד
אני רוצה לומר שאני מבקשת להוסיף את סעיף 37ג בסעיף קטן ד': במקום הוראות סעיף 16א ו-37ג לחוק האמור". זאת התאמה טכנית. זה בשביל שיחולו על מינוי המנכ"ל הדרישות שמנויות בחוק הזה ולא בחוק החברות הממשלתיות.
אתי בנדלר
תחזרי, בבקשה.
דנה נויפלד
אני מבקשת להוסיף לסעיף קטן ד' שאומר: "ואולם, במקום הוראות סעיף 16א לחוק האמור" להוסיף לשם: "במקום סעיפים 16א ו-37ג" כדי שיהיה ברור שהסעיף הזה גובר על ההוראות בחוק החברות הממשלתיות, זה נאמר במפורש.
היו"ר כרמל שאמה
מקובל.


אנחנו הבאנו בסוג של הסכמה שינוי שהמועצה תמנה באישור הממשלה.
ישראל אייכלר
אני רוצה שיהיה כתוב "באישור השר".
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הצעתו של חבר הכנסת אייכלר להשאיר את "אישור השר" בסעיף 23א?

הצבעה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין
לאה ורון
הצעתו של אייכלר לא התקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
נרשמה הסתייגות.


אנחנו מצביעים על כל סעיף 23, לרבות השינוי שמעביר את האישור מהשר לממשלה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים - אין
לאה ורון
ההצעה התקבלה. במקום "באישור השר" יבוא "באישור הממשלה"
היו"ר כרמל שאמה
נא להקריא את הסעיף 23א.
אתי בנדלר
רק רגע, אדוני היושב ראש, נא להצביע גם על סעיף 12.
היו"ר כרמל שאמה
זה שינוי כותרת טכני. מי בעד סעיף 12?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים - אין
היו"ר כרמל שאמה
אושר פה אחד.
יעל כהן
"תקופת כהונה של המנהל הכללי וסיום כהונה


23א.


(א)
המנהל הכללי ימונה לתקופה של ארבע שנים, ואפשר לשוב ולמנותו לתקופת כהונה נוספת, אחת בלבד, ברציפות.(ב)
המנהל הכללי יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחד מאלה:

(1)
הוא התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש המועצה;

(2) המועצה קבעה כי נבצר ממנו למלא את תפקידו דרך קבע;
(3) המועצה קבעה ברוב של שני שלישים מחבריה שאין הוא ממלא את תפקידו כראוי;
(4) הוא הורשע בעבירה שבשל חומרתה, מהותה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן בתפקידו;
(5) המועצה קבעה כי נתקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אדם לפי דין מלכהן כמנהל כללי.(ג)

(1)
סבר השר כי מתקיים טעם מהטעמים המנויים בסעיף קטן (ב)(2) או (3)
להפסקת כהונתו של המנהל הכללי, והמועצה לא דנה בהפסקת הכהונה
כאמור, רשאי השר לפנות אליה, בכתב, בבקשה לעשות כן.(2)
פנה השר למועצה לפי הוראות פסקה (1) והמועצה לא דנה בהפסקת
כהונתו של המנהל הכללי כאמור באותה פסקה, רשאי השר, לאחר
ששמע את טענותיו של המנהל הכללי, לפנות בעניין לממשלה ולהמליץ
על הפסקת כהונתו של המנהל הכללי בשל טעם מהטעמים המנויים
בסעיף קטן (ב)(2) או (3).(ד)
חדל לכהן המנהל הכללי, תמנה המועצה באישור השר, מנהל כללי אחר במקומו, בתוך 60 ימים, בהתאם להוראות סעיף 23. "
דנה נויפלד
הסעיף מדבר על תקופת הכהונה של המנכ"ל וגם על אותם מקרים שבהם המנכ"ל חדל מלכהן לפני תום התקופה ואלה הם המקרים. דיברנו על המקרים בדומה לחבר המועצה. יש פה שינוי במובן הזה שבשביל להעביר מנכ"ל מכהונתו, בגלל העילה שאין הוא ממלא את תפקידו כראוי, צריך רוב של שני שלישים.


מעבר לכך, יש פה גם סמכות לשר שאם הוא רואה שהתקיימו הטעמים, כמו שעשינו לגבי חבר מועצה, שהמועצה לא דנה על אף שמתקיימים הטעמים להעביר את המנכ"ל מתפקידו, הוא יכול לפנות למועצה ולבקש ממנה לדון בהעברתו מתפקיד.
איתן כבל
אבל פה צריך בהתאמה לשים כל הזמן את הממשלה.
היו"ר כרמל שאמה
אני רוצה לשאול לגבי סעיף 4. הוא הורשע בעבירה שבשל חומרתה, מהותה ונסיבותיה אין הוא ראוי לכהן. לא ראוי שזה יהיה לפני ההרשעה?
דנה נויפלד
יש העברה מתפקיד ויש השעיה מכהונה. ב-23ב מדובר על מצב של הגשת כתב אישום ואז אפשר להשעותו.
אתי בנדלר
ב-23ב יש סמכות להשעות, זה לא הליך אוטומטי.
דנה נויפלד
צריך לדון בשאלה האם זאת מסוג העבירות - - -
היו"ר כרמל שאמה
נדון כשנגיע לסעיף.
איתן כבל
צריך לעשות התאמות של "ראתה הממשלה".
אופיר אקוניס
אדוני היושב ראש, אתה מציע הצעות שכביכול באות לנטרל את ההשפעה הפוליטית ואתה מעביר את כל הדבר הזה מהשר הממונה למליאת הממשלה ששם יש 30 שרים. לדעתי זה רק מקשה. כל דבר יהיה מהממשלה?
דנה נויפלד
השר פה הוא רק זה שנותן את ההתרעה. מי שמעביר מתפקיד זאת הממשלה, זה כתוב בסעיף קטן 2. השר הוא זה שפונה לממשלה.
אופיר אקוניס
אגב ב-23א השר יפנה לממשלה. כתבנו שהמועצה תמנה, מי יפנה לממשלה?
איתן כבל
השר ייצר את המנגנון. אני נותן למשרד ראש הממשלה יותר כוח. לא משנה, אני מקבל את ההערה.
ישראל אייכלר
אני מבקש להוסיף סעיף נוסף: להפסיק את כהונתו של מנכ"ל אם הוא לא מילא את תפקידו בהגינות ולא נתן ייצוג לכל מגזרי האוכלוסייה בתקופה של שנה לפחות או חצי שנה. אני רוצה שתהיה מחויבות של המנכ"ל לתת ייצוג לכל מגזרי האוכלוסייה.
היו"ר כרמל שאמה
לערבים, לדוגמה.
ישראל אייכלר
לערבים ולעוד אנשים אהובים.
ניצן הורוביץ
זה נכנס בתוך ההוראות הכלליות.
ישראל אייכלר
שהוא יידע שאם הוא לא נוהג בהגינות והוא לא קשוב לרחשי הלב של הציבור הוא עלול לשבת בפני המועצה בשימוע להסביר. המועצה תשב על זה.
כרמל שאמה
במהות אתה צודק אבל זה קשה.
ישראל אייכלר
אם יוכח שהוא לא נהג בהגינות.
אלכס מילר
מה זה הוכיח?
איתן כבל
בשביל זה יש מבקר וועדת ביקורת.
איתן כבל
תאר לך שחסידי בלז יתלוננו שנותנים רק לחסידי גור.
ישראל אייכלר
אני אייצג את חסידי גור בעניין הזה.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מצביעים על סעיף 23א.
ישראל אייכלר
אפשר הצבעה על מה שהעליתי.
אתי בנדלר
עם התיקון בסעיף קטן ד', תיקון המתחייב מההחלטה הקודמת של הוועדה, שזה לא יהיה באישור השר אלא באישור הממשלה.
היו"ר כרמל שאמה
מה אתה רוצה להעמיד להצבעה?
ישראל אייכלר
בסעיף ב' תהיה תוספת בסעיף 5 או 6: "לא מילא המנכ"ל את תפקידו בהגינות ויוכח כי לא נתן ביטוי לכלל מגזרי האוכלוסייה באופן שוויוני?"
לאה ורון
אבל קודם הצעת לתקופה מסוימת.
ישראל אייכלר
בתקופה של שנה לפחות.
ניצן הורוביץ
אתי, תרשמי את זה גם כהסתייגות שלי.
אתי בנדלר
אני קוראת שוב את התוספת: "לא מילא את תפקידו בהגינות ולא נתן ביטוי לכלל מגזרי הציבור באופן שוויוני במהלך שנה לפחות".
כרמל שאמה
מי בעד הצעתו של אייכלר? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים - אין
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה לא התקבלה והפכה להסתייגות.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד סעיף 23א?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים - אין
אתי בנדלר
אני מפנה שוב לשינוי בסעיף קטן ד', במקום "השר" יבוא "הממשלה".
יעל כהן
"השעיה מכהונה


23ב.

הוגש נגד המנהל הכללי כתב אישום בעבירה כאמור בסעיף 23א(ב)(4), רשאית המועצה להשעותו מתפקידו עד למתן פסק דין סופי בעניינו."
היו"ר כרמל שאמה
אני רוצה שזה לא יהיה בשיקול דעת. אם העבירה שקבעתם, שלא יהיה מצב שנשאר מנכ"ל שהוא מואשם – למה משעים שר? למה אני לא שומע את הטיעון הזה על שר שקיבל כתב אישום? בכתב אישום משעים אותו?
אופיר אקוניס
בכתב אישום – כן.
היו"ר כרמל שאמה
אז גם פה. פה כתוב "הוגש כתב אישום".
יעל כהן
זה בהתבסס על פסיקה, זה לא מתבסס על סעיף בחוק היסוד.
היו"ר כרמל שאמה
מה לעשות, אנחנו שואפים - - -
ישראל אייכלר
במדינות מתוקנות, כשפרקליטות מגישה כתב אישום, בחלק גדול מן המקרים השופט לא מקבל את זה ולא מרשיע. רק במדינת ישראל 98% מכתבי האישום השופטים מאשרים. לכן יש סכנה שמישהו בפרקליטות או מישהו בעיתונות יפעיל את מי שבפרקליטות באמצעות "עליהום" של דעת קהל על המנכ"ל הזה בקשר לכתב אישום על העובדה - - -
היו"ר כרמל שאמה
זה לסגור את המדינה. אם אתה מאמין - - -
ישראל אייכלר
רק בגלל שאשתו העסיקה עובדת זרה ואז יגישו נגדו כתב אישום ויפטרו אותו.
היו"ר כרמל שאמה
מדובר פה בעבירות מדרגת חומרה מסוימת. לא מדובר פה על כל עבירה.
ישראל אייכלר
על איזה עבירות?
דנה נויפלד
זה הליך דו שלבי. זה הליך שבו קודם המועצה קובעת שזאת עבירה שהיא מסוג העבירות שבגינן הוא לא ראוי לכהן, ואז יש לה סמכות ושיקול דעת להשעות אותו.
היו"ר כרמל שאמה
איזה סוג של עבירות?
דנה נויפלד
הסעיף הזה מנוסח כך שזה תלוי בנסיבות.
ישראל אייכלר
אני בעד הסעיף זה שהמועצה תחליט אבל היו"ר רצה להוציא מהמועצה את הסמכות ואת זה אני לא רוצה. אני בעד הסעיף כפי שניסחתם. אני לא רוצה שיחייבו את המועצה לפטר אותו מייד.
היו"ר כרמל שאמה
לא לפטר, להשעות עד שהוא מנקה את עצמו.
ישראל אייכלר
הם כתבו את זה טוב מאוד "שהמועצה תורשה לדון". "רשאית המועצה להשעותו", זה בסדר גמור.
אתי בנדלר
כך וכך, גם בהתאם להצעת היושב ראש, המועצה תצטרך לדון אם כתב האישום הוגש בשל עבירות שבשל חומרתן, מהותן או סיבותיהן הוא אינו ראוי לכהן בתפקידו. הליך אוטומטי לא יהיה, גם לא לפי הצעת היושב ראש. אלא, שאומר היושב ראש, שאם המועצה הגיעה למסקנה שאכן העבירה שבגינה הוגש נגדו כתב אישום היא כזאת שבשל חומרתה, מהותה ונסיבותיה אין הוא ראוי לכהן בתפקידו, לא יישאר לה שיקול דעת האם להשעותו או לא להשעותו אלא שאז היא תהיה מחויבת להשעותו.
ניצן הורוביץ
זה נכון, הוא צודק.
ישראל אייכלר
אבל האם המועצה תוכל להגיד לא לפרקליטות או לסעיף שהם כתבו?
אתי בנדלר
נניח שהוגש כתב אישום על ביצוע עבירת תעבורה, לצורך העניין הזה. תצטרך המועצה לדון האם כתב האישום שהוגש, העבירה שבה מואשם המנכ"ל היא כזאת שבשל חומרתה, מהותה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן בתפקידו. יכול שתגיד המועצה שהעבירה הזאת איננה מצדיקה השעיה. אבל אם תגיע למסקנה שמדובר בעבירה חמורה, נניח של הפקרת אדם לאחר תאונה, שזה סוג של עבירת תעבורה, יגידו שבמקרה של הגשת כתב אישום בעבירה כזאת, זאת עבירה שבגינה הוא אינו ראוי לכהן.
ישראל אייכלר
המועצה תחליט על-כך ולא פרקליט בפרקליטות.
אתי בנדלר
אם כך, הצעת היו"ר היא: "הוגש נגד המנהל הכללי כתב אישום בעבירה כאמור בסעיף 234א(ב)(4), תשעה המועצה את המנכ"ל". השיקול שלה הוא בקשר האם העבירה היא כזאת. משהיא הגיעה למסקנה שהעבירה היא חמורה דיה, היא צריכה להשעות אותו.
לאה ורון
עד למתן פסק דין סופי של שופט.
היו"ר כרמל שאמה
זה הגיוני שיהיה מקרה של מנכ"ל שיש לו כתב אישום על גניבה מקופת רשות השידור, ימשיך לנהל את קופת רשות השידור? אני לא רוצה לחשוב על מצב כזה.
רוברט אילטוב
אבל יכול להיות שהוא לא גנב.
היו"ר כרמל שאמה
אבל יש לו כבר כתב אישום. גם שר שיש לו כתב אישום, לא עלינו – אנחנו משעים שר מהממשלה, מפטרים אותו אז למה שלמנכ"ל תהיה הגנה.
אלכס מילר
מנכ"ל זה לא שר.
היו"ר כרמל שאמה
זאת סמכות ביצועית.

מי בעד ההצעה לרבות השינוי?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים - אין
היו"ר כרמל שאמה
התקבל פה אחד.
יעל כהן
"מינוי ממלא מקום זמני למנהל הכללי

23
ג.

(א)
התפנתה משרתו של המנהל הכללי וטרם מונה אחר במקומו או החליטה המועצה כי נבצר מהמנהל הכללי באופן זמני למלא את תפקידו, תמנה לו ממלא מקום לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים, ורשאית היא להאריך את תקופת המינוי לתקופה אחת נוספת, שלא תעלה על שלושה חודשים.

(ב)
הושעה המנהל הכללי מכהונתו לפי הוראות סעיף 23ב, תמנה לו המועצה ממלא מקום בעל כשירות כאמור בסעיף 23(א), למשך תקופת ההשעיה. "
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים - אין
היו"ר כרמל שאמה
התקבל פה אחד.
יעל כהן
"תפקידי המנהל הכללי


23ד.
תפקידי המנהל הכללי הם
(1)
להיות אחראי לניהול השוטף של הרשות בהתאם להחלטות המועצה ולהנחיותיה;


(2)
להכין הצעת תקציב מאוזן של הרשות, לכל שנת כספים, להביאה לפני המועצה 60 ימים לפחות לפני תום השנה, ולהיות אחראי לביצוע התקציב כאמור, לאחר אישורו;


(3)
להגיש לאישור המועצה, מדי שנה, יחד עם הצעת התקציב כאמור בפסקה (2), תכנית עבודה שנתית שתכלול, בין השאר, את יעדי הרשות לשנה הקרובה, את הפעולות המתוכננות להיעשות בידי הרשות להשגת היעדים האמורים ואת דרכי מימון התכנית;


(4)
לאשר את ההצעות ללוחות השידורים שהכינו מנהלי השידור לפי סעיף 23ז(ג), להעבירם לאישור המועצה, ולשמש העורך הראשי של השידורים;


(5)
להגיש למועצה, אחת לשישה חודשים לפחות, דוח ובו פירוט פעילות הרשות בתקופה שאליה מתייחס הדוח, והתייחסות למימוש היעדים שהוגדרו בתכנית העבודה השנתית, בתקופה האמורה."
ישראל אייכלר
לגבי סעיף 4. למה הוא חייב להיות עורך ראשי של השידורים? הוא יכול למנות עורך ראשי. מי אמר שמי יודע לנהל כספים ולעשות הסכמים עם הספק של כוסות הקפה במזנון יודע לערוך? הוא יכול למנות עורך.
ניצן הורוביץ
בתיאטרון, למשל, יש מנכ"ל ויש מנהל אומנותי.
ישראל אייכלר
אני הייתי מציע לכתוב שהוא יוכל למנות לצידו עורך ראשי של השידורים.
היו"ר כרמל שאמה
הוא יוכל אבל לא חייב.
עינת וילף
הוא יוכל לשמש או למנות.
היו"ר כרמל שאמה
למנכ"ל תהיה אופציה למנות לצידו עורך ראשי.
דנה נויפלד
המשמעות של הורדת הסעיף היא שאז יש שיקול דעת לכל כיוון.
ניצן הורוביץ
זאת סוגיה לא פשוטה ואי-אפשר לדון בה כלאחר יד.
היו"ר כרמל שאמה
היום אין עורך ראשי.
ניצן הורוביץ
צריך להגיד מה סמכויות העורך הראשי, זה לא סיפור פשוט.
ישראל אייכלר
כתוב פה: לאשר את ההצעות ללוחות השידורים שהכינו מנהלי השידור.
אופיר אקוניס
אני מסכים עם חבר הכנסת הורוביץ.
אתי בנדלר
האחריות היא שלו.
איתן כבל
אדוני היושב ראש. עכשיו זה כבר לא פוליטיקה אלא עניין מקצועי מהותי ביותר שמצריך הכרעה. הכרעתי באותו תהליך אבל - - -
עינת וילף
איתן, למה חייבים להכריע ולא לתת את האפשרות?
איתן כבל
זה אחד הנושאים הכי מהותיים שיש ברמה המקצועית. מה בעצם תפקידו של מנכ"ל? אם אנחנו מחליטים שכל מה שעשינו בהקשר של מנכ"ל, שהוא מנהל כללי, אחראי על הגזבר, אחראי שיצאו מכרזים בזמן, זה בסדר. אבל אם אתה קובע שהוא העורך הראשי, אלה עוצמות אחרות לגמרי.
ניצן הורוביץ
הוא מאשר את קו השידורים, מי ירואיין, מי יוזמן.
איתן כבל
אם אתה רק מנהל כללי רגיל, לא על זה השר כל-כך היה רוצה למנות את המנכ"ל. אבל כשאתה קובע את ה"ליין אפ" ויש לך השפעה מאוד גדולה – אני אומר שלדעתי צריך להשאיר את זה כמו שזה עכשיו, כי זה היה הקו שלנו עד עכשיו. מנכ"ל הוא גם העורך הראשי.
היו"ר כרמל שאמה
אדוני, המנכ"ל.
מוטי שקלאר
היו אין סוף דיונים, כפי שאומר חבר הכנסת כבל. הגישה שמנכ"ל צריך להיות עורך ראשי נובע מכמה סיבות. אחד, המוצר העיקרי של המקום זה התוכן ולכן ראוי שהמנכ"ל יתעסק בתוכן, זה המוצר שלו.


שניים, בשל היותה של רשות השידור אחראית גם על רדיו, גם על טלוויזיה ובעתיד גם על מדיה חדשה, אתה חייב איזו גישה שמסנכרנת את הכול. זאת אומרת, אתה לא יכול לייצר מצב שבו הרדיו עובד בנפרד, הטלוויזיה עובדת בנפרד. אם אתה רוצה ליצור התלכדות מסוימת במקום שיש לו יתרון יחסי ויש לו את כל סוגי המדיה למיניהם, לכן טוב שיש עורך ראשי שרואה ראייה כוללת ושהוא אינטגראטור בין כולם.


שלישית, בעל המאה הוא בעל הדעה. כשאתה עוסק בשידורים זה כסף. תעשה הבחנה בין מנכ"ל לעורך, אתה יוצר שם מלחמת עולם בין מנכ"ל לבין העורך הראשי. יבוא המנכ"ל, שהוא האחראי על הצד הכספי וכן הלאה ובשיקול דעתו יגיד שיותר חשוב כרגע לרכוש משדרים. יבוא העורך הראשי ויגיד: מהתקציב הזה אני רוצה הפקות. אתם תעשו התנגשות שלא נצא ממנה.
חנה מצקביץ
המנכ"ל יכול למנות מישהו מכוח הסמכות שלו.
אופיר אקוניס
אף מנכ"ל לא העביר סמכות למישהו להיות עורך ראשי.
חנה מצקביץ
יש דברים מסוימים שהמנכ"ל מעצים סמכויות.
איתן כבל
אבל עדיין הוא המחליט.
חנה מצקביץ
לכן לא צריך להכניס שהמנכ"ל יכניס מישהו אחר, כי הוא ממילא יכול לעשות זאת.
ברוך אסקרוב
נדמה לי שבמתח הזה בין עריכה ראשית והתמחות לבין מנכ"לות, במקרה של רשות השידור, כמו שאומר המנכ"ל, השליחות הציבורית היא שהוא באמת יוכל לאזן. אם המנכ"ל יהיה השפיץ, הוא לא יהיה בעל המומחיות לאזן.

כיוון שממילא צריך לבחור, אני חושב שצריך להבנות בהליך הבחירה של המנכ"ל שהוא יביא איתו כישורים של עורך ראשי. אם לא, הוא לא יכול להיות מנכ"ל.
ישראל אייכלר
הצעת פשרה למה שאמר המנכ"ל. לכתוב שהוא אמנם העורך הראשי של השידורים, אבל הוא יוכל למנות מי מטעמו.
היו"ר כרמל שאמה
זה ברור מאליו.
חנה מצקביץ
זה מיותר, זה ברור.
היו"ר כרמל שאמה
כל שר יכול לומר לעובד הכי זוטר שלו: מה שתחליט אני אעשה.
ישראל אייכלר
להאציל סמכויות אפשר?
קריאה
אדוני היושב ראש, חייב להיות המנכ"ל עורך ראשי. לאורך כל השנים המנכ"ל היה עורך. תהיה מלחמת עולם.
ישראל אייכלר
הוא יוכל להאציל סמכויות?
אתי בנדלר
בחוק הקיים אין הערה כזאת. בחוק המתגבש, לו סעיף זה יתקבל כפי שהוא, אני לא משוכנעת שהסמכות של עריכה כללית ניתנת להאצלה. צריך לברר את זה. השאלה הזאת תלויה בנסיבות ה עניין.
אופיר אקוניס
באיזה נסיבות?
אתי בנדלר
אני חושבת שבנסיבות כאן, כשהמחוקק נותן את דעתו במפורש לנושא הזה וקובע שזה התפקיד שלו, אינני משוכנעת שהפרשנות תהיה שהוא רשאי להאציל סמכות.
ישראל אייכלר
אז אני מבקש להוסיף את זה.
היו"ר כרמל שאמה
הדבר שונה. למשל, יו"ר ועדה בכנסת לא יכול להציל סמכות לאחד מהעוזרים שלו לשבת ולנהל ישיבה. אבל, אצל מנכ"ל ההחלטות מתקבלות בעבודה משרדית בניהול ובדיונים. הוא יכול לקחת מי שהוא רוצה ולהטיל עליו את האחריות של העריכה ואחרי זה רק לחתום על מה שהוא אמר לו, זה ה כול.
ישראל אייכלר
אומרת היועצת המשפטית שזה לא כל-כך ברור שהוא יכול להאציל סמכות. אני אגיד לך למה אני רוצה שהמנכ"ל ימנה מישהו. הוא יגיד: אני עוסק כל היום בענייני הניהול. יש אדם שהוא העורך ותדבר איתו. צריך שתהיה כתובת. המנכ"ל הוא אחראי אבל שתהיה לו אפשרות להאציל סמכויות.
אלכס מילר
הוא יבקש ממנו ידע בתקשורת והוא יכול למנות כל אדם שהוא רוצה.
גדי בן יצחק
אני יו"ר ועדת עיתונאי הרדיו ירושלים.


לעניין העורך הראשי. הדבר שקבע את ההלכה ברשות השידור היה בית המשפט העליון נגד אגודת העיתונאים. אז זה היה האיגוד הארצי של עיתונאי ישראל שאמר לנו שהמנכ"ל דאז הוא העורך הראשי. עד אז העורכים הראשיים, כל אחד בתחומו, היו מנהל הטלוויזיה ומנהל הרדיו, לפי העניין.


רצה אלוהים שאז המנכ"ל היה עיתונאי ידוע, יוסף לפיד, ואז בית המשפט העליון פתר לנו את הבעיה. אם מישהו חושב שהמנכ"ל צריך להיות עורך ראשי, ואני חושב שזה כך, והוא לא עוסק בענייני עריכה דיומו אלא רק כשזה מגיע אליו, אין בעיה. אבל, צריך להיות ברור שההבנה של המנכ"ל בעיתונות צריכה להיות מוכחת. אם לא רוצים שיהיה עורך ראשי, אפשר מהתחלה לומר שהעורכים של העיתונים מתחת הם יהיו העורכים הראשיים ואז המנכ"ל יעסוק בדברים אחרים, כפי שהיה פעם.
ניצן הורוביץ
לכן אמרתי שצריך ניסיון בתחום התקשורת.
דנה נויפלד
אני רוצה להבהיר. לא הגענו לזה עדיין אבל יש עוד כמה סעיפים בהמשך. אחד מהסעיפים האלה מדבר על מנהלי השידור. מנהלי השידור הם קודם כל בתחום סמכותם. זאת אומרת, אם העורך הראשי הוא המנכ"ל כן או לא, זאת שאלה. על פניו, היועצת המשפטית של הוועדה הציגה דעה לפיה אם המחוקק נותן דעתו באופן מפורש שאותו אדם צריך לשמש כעורך ראשי, דהיינו המנכ"ל, אז קצת קשה לי לראות איך אפשר להחליט אחרת ולגבור על הוראות החוק.


אם אנחנו נוריד את הסיפה הזאת, אז זה יהיה נתון לשיקול דעת ויכול שכן ויכול שלא. חוץ מזה, מנהלי השידור, הם בתחומם, כל אחד משמש הראש של אותו מערך. אנחנו לא משאירים פה איזה עולם שמתנהל ללא אחריויות וללא סמכויות. שימו לב גם לסעיף הבא.
ישראל אייכלר
אז את מציעה להוריד "לשמש כעורך ראשי"?
דנה נויפלד
אתם הצעתם.
אמיר גילת
יש פה שתי אסכולות. אחת מדברת על כובע אחד מאוחד, כשהעורך הראשי הוא גם מנכ"ל רשות השידור, שזה גם המצב היום. במבנה הארגוני החדש ניסינו לתת את המענה על-ידי כך שמינינו ממונה משנה למנכ"ל שירכז את כל עבודת המטה וישחרר את העורך הראשי כעבודתו כעורך ראשי ופחות יתעסק עם הניהול.


יחד עם זאת, דוח מבקר המדינה האחרון מצביע על הבעייתיות של הדואליות בתפקיד הזה בשני הכובעים ולכן יש באמת את האסכולה השנייה שמדברת על-כך שלא המנכ"ל הוא זה שצריך להחליט אם הוא ממנה עורך ראשי או לא כי זה לא תואם את כל רוח הדברים שדיברנו עד עכשיו.


אני חושב שאולי כן צריך להשאיר את האופציה למנות עורך ראשי שהוא אינו המנכ"ל אבל בוודאי שלא המנכ"ל יעשה את זה. המועצה היא זאת שצריכה להחליט אם היא רוצה למנות מנכ"ל לצידו של העורך הראשי.
ישראל אייכלר
אתה לא חושש שיהיו ביניהם כל הזמן מחלוקות?
אמיר גילת
אני חושש לכן אני אומר שזאת צריכה להיות ברירת המחדל. עד היום רשות השידור נוהלה בכובע אחד וראינו גם לאן זה הגיע. לכן, הייתי שמח אם היתה לפחות האופציה למועצה. אם יהיה משבר כלכלי קשה ברשות השידור, כן להכניס מישהו שהוא יותר עם ראייה עסקית ניהולית שיוכל לעשות את הצד הניהולי באופן יותר טוב ולצידו יהיה עורך ראשי. את זה תחליט המועצה אם המצב יצדיק את זה.
איתן כבל
אנחנו נוגעים אולי בדבר הכי מרכזי שהוא מעבר לפוליטיקה כי זה רציני מידי. לשיטתי, לכאורה, הייתי אומר שזה טוב לעשות את ההפרדה כי זה מייצר שני מוקדי כוח וזה מכהה עוד יותר את היכולת לשחק ברמות הפוליטיות.


למרות זאת, גם בחוק החדש, יש יותר מידי ידיים. אני סבור שבעניין הזה ההכרעה צריכה להיות בחוק ולא צריך לתת את זה למועצה כי בסופו של עניין זה שוב שם. יהיה ויכוח מי בעד או מי נגד. פה יש דברים שצריך להכריע עליהם מבעוד מועד. אני ממליץ שההכרעה תהיה שהמנכ"ל יהיה גם העורך הראשי, עם כל הבעיות, כהצעת הממשלה. מצב אחר יכול לייצר מצב יותר בעייתי.
עינת וילף
בעקבות זאת, אולי כן יש מקום לבחון מחדש את הנושא שהעלה ניצן הורוביץ לגבי הצורך של ניסיון תקשורתי. אם זה הוצע כהסתייגות אני רוצה לומר שאני אתמוך בהסתייגות או כבר לשנות את זה עכשיו.
אתי בנדלר
את יכולה להצטרף להסתייגות.
עינת וילף
אני אומרת באופן כללי. ההצטרפות האישית שלי לא משנה בהקשר הזה אלא שנמליץ שכשיגיע הזמן להצביע, נקבל את ההסתייגות.
אמיר גילת
היועצת המשפטית אומרת שלא ברור מאליו שהמנכ"ל יכול להאציל את סמכויותיו. אולי כדאי לפחות להדגיש את זה.
ישראל אייכלר
אני חושב שזאת הפשרה הטובה ביותר, שהוא רשאי להאציל סמכויות.
אתי בנדלר
אני רוצה להציע לכם לחשוב על הנושא הזה היטב. הוועדה יושבת כאן ומתווכחת אם המנכ"ל צריך להיות בעל ידע בתחום התקשורת או בעל ניסיון בתחום התקשורת. איזה? כמה שנים? וכיוצא בזה ואז יבחרו מנכ"ל שעונה לכל דרישות הכשירות והוא ימנה מישהו שלא המועצה ולא המחוקק היו מעלים על דעתם שאחד כזה ימלא את התפקיד ויאצילו לו את הסמכות. מה עשיתם?
ישראל אייכלר
שימנה מישהו בעל כישורים.
אתי בנדלר
אז המנכ"ל יחליט שהוא בעל הכישורים המתאימים. למרות שלא פעם אני מבקרת את הצעות הממשלה ואני עושה את זה גם במהלך הצעת החוק הזאת, אני חושבת שבהקשר הזה הצעת הממשלה היא סבירה ונכונה.
עינת וילף
אני מציעה גם ניסיון אבל זה לא בסעיף זה.
היו"ר כרמל שאמה
אין הצעה לשינוי הסעיף אז אנחנו מצביעים על סעיף 23ד כהצעת הממשלה. מי בעד? מי נגד?
הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים - אין
היו"ר כרמל שאמה
הסעיף אושר.
אתי בנדלר
הייתי רק רוצה לוודא. חבר הכנסת אייכלר יש לך הסתייגות לסעיף הזה?
ישראל אייכלר
אני מוריד.
היו"ר כרמל שאמה
סעיף 23ה.
יעל כהן
"סמכויות המנהל הכללי


23ה.

למנהל הכללי יהיו כל הסמכויות הדרושות לניהול השוטף של הרשות, שאינן נתונות לאחר לפי חוק זה, ובכלל זה –(1)
לייצג את הרשות בכל תפקיד מתפקידיה ולחתום בשמה על מסמכים ועסקאות, בכפוף לאמור בסעיף 17(10);

(2) לקבל עובדים לרשות בהתאם להוראות לפי סעיף 24, ובשים לב לשיא כוח האדם שנקבע בידי המועצה לפי סעיף 17(5)."
היו"ר כרמל שאמה
הסבר.
דנה נויפלד
הסעיף הזה מסביר מהן הסמכויות של המנכ"ל, שזה כמובן כל הסמכויות הדרושות לו לניהול הרשות שאינן נתונות – כדי להבהיר מה היחס בין האורגנים השונים בתוך הרשות, אז כל הסמכויות שאינן נתונות לאחר לפי חוק זה, נתונות למנכ"ל.


קודם כל, לייצג את הרשות בכל אחד מתפקידיה, חתימה על מסמכים ועסקאות וכן לקבל עובדים לרשות בהתאם למה שהמועצה קובעת. המועצה מחליטה על שיא כוח האדם והמבנה הארגוני.
דני זקן
יש לנו הסכמים שבהם נכתבו דברים בהקשר לקבלת עובדים - - השאלה מה גובר.
היו"ר כרמל שאמה
ברור שהחוק.
דני זקן
ההסכמים מדברים בין היתר על קבלת עובדים. המנכ"ל יכול עכשיו לפי החוק יכול להגיד שהוא עושה מה שהוא רוצה לפי החוק.
דנה נויפלד
לא. קודם כל, זה בכפוף לסעיף 24. למיטב הבנתי סעיף 24 הוא מעגן את ההסכמות שהגיעו אליכם ולכן זה לא גובר. תכף נגיע לסעיף 24.
היו"ר כרמל שאמה
אין הערות נוספות. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים - אין
היו"ר כרמל שאמה
הסעיף אושר.
יעל כהן
"השתתפות המנהל הכללי בשידורים


23ו.

המנהל הכללי לא ישתתף בשידורים; ואולם הוא רשאי להשתתף באופן חד–פעמי בשידורים, כמומחה בתחום עיסוקו בהתאם לנהלים שקבעה המועצה לפי סעיף 17(12)."
קריאה
מה זה חד-פעמי?
אתי בנדלר
זה אותו חד-פעמי שהיה פה קודם.
ניצן הורוביץ
אולי הניסוח שאתי תמצא יהיה גם פה.
דנה נויפלד
זה אותו עיקרון.
אופיר אקוניס
לטומי לפיד היתה תכנית קבועה, זה היה אחרי פרישתו?
איתן כבל
כן.
קריאה
גם מוטי קירשנבוים כשהיה מנכ"ל רשות השידור הוא לא עשה כתבות.
עינת וילף
למה לא לנסח את זה באופן גורף, שלא יופיע בכלל?
איתן כבל
קיימנו על זה דיון. אתה יכול להיות מנכ"ל ואתה יודע עוד כמה דברים חוץ מהתחום. יצרנו איזו הגבלה של שכל ישר. נתנו פה דוגמה של קובי עוז שהוא חבר המליאה. לפי הכללים האלה אי-אפשר להשמיע את השירים שלו.
אלכס מילר
נגיד שקורה משהו ברשות השידור. מישהו צריך לתת תגובה רשמית? אז המנכ"ל נותן את התגובה הרשמית.
אופיר אקוניס
ניצן צודק, זה צריך להיות מתואם לנוסח של הופעת חברי המועצה. יש שיקול דעת לעורך.
ישראל אייכלר
מה חד פעמי? יש כוסות חד פעמיות שאפשר לשתות בהם כמה וכמה פעמים.
עינת וילף
נכון וזה תחום עיסוקו וזה מאוד רחב.
לאה ורון
מעת לעת ובנוסח שתמצא היועצת המשפטית.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מצביעים על 23ו בדיוק עם אותן התאמות שעשינו בסעיף לגבי חברי המועצה.
עינת וילף
אני מציעה להשאיר את זה "לא ישתתף בשידורים".
היו"ר כרמל שאמה
זה רק בצורת הסתייגות.
עינת וילף
בסדר.
היו"ר כרמל שאמה
הצעה של חברת הכנסת עינת וילף, איסור גורף על המנכ"ל להופיע בשידורים. מי ב עד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה לא התקבלה.
לאה ורון
חברת הכנסת וילף את מעוניינת להגיש הסתייגות?
עינת וילף
לא.
היו"ר כרמל שאמה
עכשיו מצביעים על 23ו עם ההתאמות שבוצעו בסעיף המקביל לחברי מועצה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים - אין
היו"ר כרמל שאמה
הסעיף אושר.
אופיר אקוניס
איפה נכנס המכתב של חבר הכנסת מילר?
היו"ר כרמל שאמה
בהקדם.
איתן כבל
דרך אגב, גם שלמה מולה בא עם מכתב.
אופיר אקוניס
זה אותו מכתב בדיוק.
יעל כהן
"מנהלי שידור


23ז.


(א)
ברשות יכהנו מנהלי שידור שישמשו עורכי השידורים שבתחומם ויפעלו בכפוף להנחיות המנהל הכללי; מנהלי השידור יהיו עובדי הרשות.


(ב)
תקופת כהונתו של מנהל שידור תהיה שלוש שנים, ואפשר להאריך את כהונתו לתקופת כהונה נוספת, אחת בלבד, ברציפות.


(ג)
מנהלי השידור יכינו הצעה ללוח השידורים העונתי, כל אחד בתחומו, ויעבירו את ההצעה לאישור המנהל הכללי.


(ד)
למנהלי השידור יהיו נתונות כל הסמכויות הדרושות לשם ביצוע תפקידם.


(ה)
המועצה רשאית לשנות את תחומי אחריותם של מנהלי השידור."
ניצן הורוביץ
מה זה מנהל שידור? זה כמו מנהל הטלוויזיה?
יעל כהן
מנהל הרדיו, מנהל הטלוויזיה.
ישראל אייכלר
מנהלי תכניות זה לא מנהלי שידור?
יעל כהן
לא.
אופיר אקוניס
אפשר לדעת מי הם מנהלי השידור?
יעל כהן
זה יכול להיות דינאמי.
אמיר גילת
לפי המבנה הארגוני החדש: מנהל טלוויזיה, מנהל רדיו, מנהל מדיה חדש, מנהל מדיה בערבית.
ישראל אייכלר
אני מציע להחליף את המילה "מנהלי שידור" ב"מנהלי מדיות" כי כל תכנית זה שידור.
יעל כהן
מדיה זה לא בעברית.
ישראל אייכלר
אז צריך לבקש מהאקדמיה מילה כי "מנהלי שידור" זה יכול להטעות. יש שידורים רבים, יומנים, תכניות וזה הכול שידורים.
אופיר אקוניס
למה שלא יהיה כתוב בחוק מי הם?
היו"ר כרמל שאמה
מנהלי מדיה זה מנהלי תוכן. מדיה זה תוכן.
ניצן הורוביץ
אולי כדאי שהם יסבירו.
דנה נויפלד
היתה דילמה אם למנות את הרשימה של אותם מנהלים בתוך החוק או לא. בגלל שאנחנו עושים חוק ל-40 שנה ויכול שהדברים ישתנו, אנחנו מבקשים להשאיר את הגמישות למועצה. היום אנחנו יודעים שאלה אותם ארבעה מנהלים אבל כמו שלא היה מנהל מדיה חדשה לפני 5 שנים, אז באותה דרך אנחנו לא יודעים מה יהיה. לכן אנחנו רוצים להותיר גמישות.
ישראל אייכלר
מה הבעיה לכתוב מדיה?
דנה נויפלד
המילה מדיה היא לא בעברית.
ישראל אייכלר
אין מילה בעברית שמגבילה למדיה?
דנה נויפלד
מדיה זה ברבים ומדיום זה יחיד. זה צריך להיות מנהל מדיום.
עינת וילף
מהו מרחב הגמישות? כבר היום ההפרדה בין טלוויזיה, רדיו ותקשורת מדיה חדשה מתחילה להיעלם. מה מידת הגמישות שיש לשנות את זה? מכניסים את זה בחקיקה ואני מבינה שהיה פה דיון גדול.
דנה נויפלד
כבר היום יש את סעיף קטן ה' שאומר: "המועצה רשאית לשנות את תחומי אחריותם של מנהלי השידור". זאת אומרת, כבר "built in" יש לנו מצב שאנחנו מודיעים כלפי העולם שאפשר לשנות את תחומי האחריות שלהם.
עינת וילף
האם אלה התחומים בתוך כל אחד.
דנה נויפלד
לא.
עינת וילף
זאת אומרת שאפשר לשנות את כל המבנה.
דנה נויפלד
אפשר לשנות את כל המבנה.


אנחנו כן רוצים להבהיר, בכל זאת, ולתת ביטוי לכך שיש לנו מנהלים אקסטרה. שהמנהלים האלה הם מנהלים מסוג מיוחד שיש להם, כל אחד בתחומו - - -
אמיר גילת
אם היינו רוצים להקים היום את רשות השידור היינו מקימים אותה בשלוש חטיבות: תוכן, הפקה והפצה, בכלל בלי קשר לפלטפורמות השידור. החוק בעצם ימנע מאיתנו לעשות את השינוי.
עינת וילף
זה החשש, הוא צודק.
אמיר גילת
אלא אם כן זה מנגנון של מנהל שידור כללי, אבל אז למה להביא דווקא אותם לידי ביטוי.
דנה נויפלד
ההנחה היתה שזה תפקיד מיוחד. להבדיל מסמנכ"ל כוח אדם או תפקיד אחר. התפקיד הזה הוא תפקיד מיוחד. קודם כל הוא תפקיד ניהולי ולכן נתנו לו את אותו ביטוי של מנהל.
ניצן הורוביץ
מי ממנה אותם?
דנה נויפלד
יש מכרזים.

כתוב: "מנהלי השידור יהיו עובדי הרשות".
ישראל אייכלר
זאת הסיבה שאני רוצה שיהיה כתוב "מדיה". יש אנשים שיש להם תכניות והם אינם עובדי רשות השידור. אני לא רוצה לשלול מהם.
דנה נויפלד
יש פה כמה נקודות בסעיף שצריך לשים לב אליהן. קודם כל, יש פה הגבלת קדנציה. זאת אומרת, הוא יכול להיות 3 שנים ולהתמנות ל-3 שנים נוספות. זה מבטיח רוטציה בתפקיד הזה שהוא תפקיד מאוד בכיר ומשמעותי בחיי הרשות.


הדבר השני זה אחריות לעניין לוח השידורים. החוק קובע כאן באופן ספציפי וזה מועבר לאישור המנכ"ל. זאת אומרת, מנהל הטלוויזיה הוא אחראי לניהול הטלוויזיה ולהצעת תכנית השידורים שהוא עניינה של הטלוויזיה.
עינת וילף
אבל עוד 5 כל הדברים האלה יכולים להשתנות. השאלה האם אנחנו לא מקבעים בחוק דברים שבסוף יהפכו את רשות השידור שוב לארגון לא מתקדם כי הם יהיו תקועים עם מבנים שלא מאפשרים להם בכלל לפעול בצורה שהיא מתאימה.
דנה נויפלד
את זה ניסינו לפתור על-ידי סעיף קטן ה', שנותן שיקול דעת רחב מאוד למועצה לבוא ולומר: ממחר אין לי יותר הבחנה בין רדיו לטלוויזיה.
עינת וילף
צריך אולי לנסח את הסעיף באופן הרבה יותר חזק שמבהיר שאפשר לשנות את כל המבנה: תוכן, הפצה, הפקה. כלומר, שזה לא יהיה רק לאחד רדיו וטלוויזיה, אלא שאפשר יהיה לשנות את כל המבנה בהתאם למה שקורה בתחום הזה.
אתי בנדלר
למה הכוונה כשאת אומרת לשנות את המבנה?
דנה נויפלד
רשות השידור לא תוכל לעסוק במכירת פיצות. בכל זאת היא מוגבלת לעסוק בשידורים.
אמיר גילת
קודם כל אפשר להגדיר את זה "מנהלי שידור בכירים", כדי להבחין ממנהלי שידור רגילים.
אתי בנדלר
אפשר להוסיף את המילה "בכירים", אין בעיה.
אמיר גילת
למשל, אנחנו היום רוצים להתחיל לשדר לחו"ל. כרגע אנחנו לא מקימים את זה ברמה של מדיה אבל זאת הכוונה בעתיד. כרגע זאת תהיה חטיבה בתוך המדיה החדשה ויכול להיות שעוד שנה נרצה להפוך את החטיבה הבינלאומית למדיה בינלאומית.
דנה נויפלד
אין בעיה.
אמיר גילת
מה נותן כל הסעיף הזה, כל 23ז?
דנה נויפלד
לסעיף הזה יש כמה רכיבים. הרכיב הראשון הוא הרכיב שחייבת להיות פונקציה כזאת. לא יוכל המנכ"ל לבוא מחר ולומר: אני מחליט הכול ברשות, לא מעניין אותי אף אחד, רק מה שאני מחליט הוא מה שיהיה. זה דבר ראשון שלא מתאפשר.
ניצן הורוביץ
אבל פונקציות אחרות ברשות אתם לא מפרטים. יש כל מיני תפקידים ב רשות שלא מפורטים בחוק.
דנה נויפלד
אתה צודק אבל זה התפקיד החשוב ביותר. עיגנו כמה פונקציות ברשות שהן המשמעותיות ביותר ושיש להן חשיבות ומה אנחנו מסדירים לגביהן. מנהלי המדיות הם האינסטנציות הבכירות ביותר מתחת למנכ"ל בתוך הרשות. זה לא אומר שהסמנכ"ל לא חשוב או החשב, אבל מבחינת השידור הם אלה החשובים. זה ה"הארד קור" של הרשות ובשביל זה שמנו אותם שם.
איתן כבל
שכחנו את הדיון הקודם מלפני דקה בשאלה של מנכ"ל שהוא גם העורך הראשי והאם יהיה או לא יהיה עורך ראשי. זאת אמורה להיות הפלטפורמה המאזנת אל מול העורך הראשי שהוא גם המנכ"ל. אי-אפשר כל הזמן לעשות את הכול טלאים טלאים. יש פה איזו גישה וסיסטמה שבונה בסוף את החוק.


הטענות שאתה מעלה, אדוני היושב ראש, הן לא מופרכות, אבל בסופו של עניין תמיד יהיה רדיו - - -
עינת וילף
בהרבה מקומות בעולם, מי שרבים ביניהם אלה אנשי הרדיו, טלוויזיה והמדיה .
לאה ורון
אני מבקשת להודיע שהתקבל אישור של יושב ראש הכנסת להמשיך את הישיבה של הוועדה על חשבון זמן המליאה. הוא נענה לבקשתו של יו"ר הוועדה עד 11:45.
גדי בן יצחק
יש כאן בעיה. איך מתמנה מנהל המדיה? לא כתוב מכרז, לא כתוב כלום. כתוב: "מנהלי שידור שישמשו עובדי רשות השידור". איך הוא מתמנה? מי ממנה אותו?
דנה נויפלד
בגלל שכתוב שהם עובדי הרשות, אנחנו נגיע לסעיף 24 ושם נאמר בדיוק איך מתמנים עובדי הרשות.
אמיר גילת
אם לא הייתי כפוף היום להסכמים של הרפורמה, כן הייתי עושה היום חטיבת תוכן שאחראית על ייצור תוכן ולא חשוב באיזה פלטפורמה היא משודרת. ההצעה הזאת מגבילה אותי.
איתן כבל
היא לא מגבילה. המועצה יכולה כל יום לבוא ולהחליט שהיא רוצה להוסיף מדיות נוספות.
אמיר גילת
אם לא מציינים את המדיות זה בסדר.
דנה נויפלד
לא מציינים.
גד בן-יצחק
כפי שציין אחד מחברי הכנסת, הדיון הזה קשור לדיון על המקצועיות של המנכ"ל או דרכי הניהול. יש ניהול במובן של אדמיניסטרציה, ניהול יום יומי ויש ניהול מקצועי ברשות השידור של העיתונאים. מכיוון שברשות השידור גם המחוקק וגם העיתונאים מנסים לתת כמה שיותר עצמאות מקצועית לעיתונאים ולמוסד, יש חשיבות למקצוע מאוד מוגדר. יש מקצוע של עיתונאי רדיו, כמו שיש צלם. יש עיתונאי טלוויזיה. הם יכולים להתחלף ביניהם אבל זאת ההגדרה של המקצוע. יש גם מדיה חדשה שבה יש דברים חדשים. אני מבין את היושב ראש ואפילו שותף לשאיפה שלו לבנות מדיה חדשה. אין התנגדות מקצועית לעניין אבל לא יכול להיות שמישהו יבחר במכרז, על-פי החוק ועל-פי ההסכמים, מנהל מקצועי לרדיו ומחר הוא יחליט שהוא יהיה מנהל מקצועי באדמיניסטרציה. זה מה שכתבתם פה.


אפשר באופן זמני לעשות משהו אחר וצריך להגיד שזאת תהיה בחירה מקצועית.
דנה נויפלד
הסעיף הזה הוא סעיף כמעט ריק. כל מה שהוא קובע זה שיש בעלי תפקידים כאלה. זה לא יכול לבוא במקום כל מה שקשור לדיני עבודה. זה לא גובר על שום הסכמים כי אין פה סתירה לשום דבר שקיים. כל מה שבא הדבר הזה לעשות זה לעגן את בעלי התפקידים ברשות כי זה מה שאנחנו עושים בהצעה הזאת. זה לא לפגוע, לא בא למנוע וגם לא בא להצר שיקול דעת שהוא קיים ממילא לרה ארגון של ארגון, אם זה לא מתנגש בכל מיני סיכומים של הסכמי עבודה.
גד בן-יצחק
שמחתי לקבל את ההערה לפרוטוקול ואז יש שאלה: למה דברים פשוטים לא נכתבים?
ישראל אייכלר
אגב, יש פה סתירה בין סעיף א' לסעיף ד'. בסעיף א' כתוב שהוא יפעל בכפוף להנחיות המנהל הכללי ובסעיף ד' כתוב שיהיו להם כל הסמכויות הדרושות לשם ביצוע תפקידם. זאת אומרת שהוא לא צריך להיות כפוף למנכ"ל.
היו"ר כרמל שאמה
לא, זה למעט על המנכ"ל.
קריאה
אדוני היושב ראש אני מברך על הגבלת תקופת הכהונה לפעמיים, אבל למה 3 שנים ולא 4 שנים כפי שנהוג לגבי אחרים. זה נראה ש-3 שנים זה זמן מאוד קצר כדי לעשות משהו.
היו"ר כרמל שאמה
אין לנו בעיה עם 4 שנים.
ישראל אייכלר
אני מבקש להחליף את המילים "מנהלי שידור" ל"מנהלי מדיה".
היו"ר כרמל שאמה
מדיה זה לא בעברית.
דנה נויפלד
אנחנו נבדוק את זה.
היו"ר כרמל שאמה
אם זה בעברית, אין לנו בעיה.
ישראל אייכלר
אני רוצה שתהיה אפשרות בתכניות להעסיק אנשים שהם אינם עובדי הרשות לנהל תכניות ויש דבר כזה. לכן אני לא רוצה שיהיה כתוב "מנהלי שידור".
דנה נויפלד
השאלה שאתה מדבר עליה היא שאלה של יחסי עבודה ומה יש להם בתוך הסכמים הקיבוציים. אני לא יודעת וזה לא בא לפתור את זה וזה לא בא לגבור על זה.
ישראל אייכלר
אז בואו לא נגביל את הרשות, שאסור להם להעסיק בתכניות אנשים שהם אינם עובדי הרשות.
דנה נויפלד
זה לא מוגבל. זה בסעיף 24 ונגיע לזה עוד מעט.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מצביעים על סעיף 23ז. התקופות ישתנו מ-3 שנים ל-4 שנים. במידה ו"מדיה" זאת מילה בעברית, לשנות גם את המונח הזה. מי בעד? מי נגד?
הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים - אין
היו"ר כרמל שאמה
אושר פה אחד.

עכשיו אני רוצה לעבור לסעיף שמבקש להוסיף חבר הכנסת אלכס מילר. חבר הכנסת מילר יקריא את הסעיף.
אלכס מילר
תודה. אדוני היושב ראש, אני מבקש להוסיף תיקון לסעיף 31 לחוק רשות השידור, תשכ"ה-1965, בסעיף 31 לחוק העיקרי. האמור בו יסומן א' ואחריו יבוא ב': "בתקציב הרשות כאמור בסעיף קטן א' ייוחד סכום שנתי של 8 מיליון שקלים חדשים לשידור תחנת רדיו המיועדת לשידורים ברוסית".
לגבי התחילה
"תחילתו של החוק בתחילת שנת הכספים הראשונה לאחר קבלתו".
היו"ר כרמל שאמה
אתה מוכן להסביר את הסעיף כי הוא לא ברור.
אלכס מילר
מדובר פה על תקציב שקרוב מאוד למה שהיום מתוקצב "רדיו רקע" ברוסית. אנחנו מדברים על-כך שיש אוכלוסייה גדולה מאוד בישראל שהשפה העיקרית שלהם היא השפה הרוסית וזה המקום כמעט היחיד בהיבט הציבורי שבו הם מקבלים אינפורמציה יומית מבחינת כל מה שמתרחש במדינה.


מבחינתנו ומבחינת כלל הציבור, כל קיצוץ וכל שינוי בתחנת הרדיו זאת, בעצם גורמת להשלכות רוחב למידע שמקבלים אנשים שהם בגיל מאוד מבוגר. כולנו יודעים שיש להם קושי רב ללמוד את השפה העברית.
היו"ר כרמל שאמה
יש היום רדיו ברוסית?
אלכס מילר
על זה אנחנו מדברים.
היו"ר כרמל שאמה
יש גם רדיו באמהרית?
קריאה
יש שידורים באתיופית.
היו"ר כרמל שאמה
כמה עולים חדשים מאתיופיה יש בישראל?
דנה נויפלד
האפשר להעיר?
היו"ר כרמל שאמה
רק מי שתומך יש לו זמן להעיר.
דנה נויפלד
זאת מטרה טובה שיהיו שידורים ברוסית ובאמהרית ולזה כמובן אי-אפשר להתנגד. אז מתעוררת השאלה למה אנחנו מקבעים את זה ולא מקבעים גם את השידורים באמהרית.
היו"ר כרמל שאמה
זה מה שביקשתי. זה יהיה באותה פרופורציה.
דנה נויפלד
מה עם הרדיו בערבית?
ניצן הורוביץ
למה מקבעים רוסית ולא מקבעים שפה אחרת?
היו"ר כרמל שאמה
יש לנו שתי קבוצות רציניות של עולים, עולים מברית המועצות ועולים מאתיופיה. אנחנו מדברים על אוכלוסיית העולים שיש להם בעיות עם השפה.
ניצן הורוביץ
יש אנגלית, יש ערבית.
דנה נויפלד
מה קורה אם יש התייעלות בשידורים?
אלכס מילר
זה פשוט מאוד.
דנה נויפלד
אני לא רוצה להתנגד. אני מבינה את הרצון לצבוע תקציב ואני לא מתווכחת על זה עכשיו. אני שואלת מה קורה עם עוד 20 שנה מתייעלים השידורים ואת מה שאתה משדר היום ב-8 מיליון אפשר יהיה לשדר ב-2 מיליון?
אלכס מילר
אז תביאו תיקון חוק.
דנה נויפלד
זה לא מקובל לקבוע סכום.
רוברט אילטוב
8 מיליון שקל יהיו שווים 2 מיליון שקל.
דנה נויפלד
לא מבחינת האינפלציה והערך אלא מבחינת העלות.
רוברט אילטוב
אם הממשלה מתנגדת, שיסתייגו.
אתי בנדלר
אתה מציע לקבע סכום מסוים מתוך התקציב. אתה מקבע את הסכום הזה בחוק בלי שום מנגנון לשינויו כך שגם בעוד 10 שנים או בעוד 20 שנה יהיו חייבים לייחד סכום של 8 מיליון שקלים חדשים בלי שום קשר לתקציב הכוללת של רשות השידור.
היו"ר כרמל שאמה
תהיה פה התפרצות אינפלציונית ואתה תרצה לשנות את זה כלפי מעלה. אין סמכות למישהו לעדכן את זה.
אלכס מילר
רבותיי, זה כמו כל תקציב קבוע בתוך משרדים ממשלתיים שהוא לא תקציב גמיש. זה לא דבר חדש. יש תקציבים שהם תקציבים קבועים. אני מבקש שתהיה תקנה עם סעיף תקציבי ש-8 מיליון יהיו צבועים. אם הממשלה ביום אחד תראה לנכון לעשות שינוי, אני רוצה שהשינוי הזה יעבור דרך ועדת שרים לענייני חקיקה, יגיע לוועדת הכלכלה, כמו כל תיקון חוק אחר.
איתן כבל
אלכס, אין לי כאן זכות הצבעה ואני לא אהיה נגד. יחד עם זאת, אני רוצה לומר לכל חברי הוועדה. אנחנו מעמידים את עצמנו בחוק הזה, שיהיו בג"צים על-כך – חייב שיתווסף גם איזה משפט שנותן לזה את הפלטפורמה הנכונה.
היו"ר כרמל שאמה
הייעוץ המשפטי מטפל בזה.
אמיר גילת
אני לא חושב שזה נכון שהחוק מתערב בניהול התקציב הכללי של רשות השידור. אנחנו יודעים עכשיו לעשות את זה אחרת. תשאירו לנו את זה כי זה בסמכות המועצה. יהיו תקציבים מסומנים לכל אחת מהיחידות. גם החוק מדבר על תכניות עבודה - - -
היו"ר כרמל שאמה
אתה יכול לשכנע את חבר הכנסת מילר למשוך את הצעתו?
אמיר גילת
יהיו תקציב מסומן לכל יחידה, לכל חטיבה.
ישראל אייכלר
אני מבקש 20,000 שקלים למורשת יהודי בבל.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מעלים את הסעיף של חבר הכנסת מילר. אחרי זה אני רוצה להעלות במקביל סעיף נוסף.
מי בעד הסעיף כפי שהקריא אותו חבר הכנסת אלכס מילר?

הצבעה

בעד – 3

נגד – 1

נמנעים – אין
היו"ר כרמל שאמה
אושר ברוב של 3 נגד 1.
אלכס מילר
אתה מגיש הסתייגות?
ישראל אייכלר
אנחנו רוצים סעיף נוסף על מורשת יהודי בלל.
דנה נויפלד
אנחנו מבקשים לשמור על זכותנו - - -
היו"ר כרמל שאמה
חבל לכם לשמור הסתייגות כי זה לא יעלה למליאה בלי זה. כשיש הסכמות ויש הבנות אני לא חוזר בי.
עינת וילף
אני רוצה להעלות הסתייגות. אני מציעה למחוק את הסעיף שאושר.
ניצן הורוביץ
גם אני.
היו"ר כרמל שאמה
חברי הכנסת הורוביץ ווילף למחוק את הסעיף שהציע אלכס מילר. מי בעד המחיקה?

הצבעה

בעד – 1

נגד – 3

נמנעים – אין
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה לא אושרה והפכה להסתייגות.

לשם שמירה על עיקרון השוויון ומתוך אותו עיקרון, אני אבקש שסכום פרופורציונאלי יישמר גם לשידורים באמהרית.
אתי בנדלר
אני לא יודעת מה זה סכום פרופורציונאלי.
היו"ר כרמל שאמה
אין רדיו באמהרית?
ניצן הורוביץ
יש רדיו מורשת.
קריאה
יש שידורים באנגלית, יש שידורי מורשת.
היו"ר כרמל שאמה
אני מבין את ההתרגשות, יש פה כסף.
עינת וילף
יש פה פוליטיקה.
היו"ר כרמל שאמה
לא, זה לא פוליטיקה. מה הקשר של ישראל ביתנו לדוברי רוסית?
גד בן יצחק
שתיים מהן מוגנות חוק, יש לדינו ויידיש. עכשיו איך יוצרים מזה?
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מדברים על עולים חדשים.
עינת וילף
זה חוק רע, זה חוק שלא מתחשב בתהליכים שצריך להעביר. הוא תוקע את החוק ולוקח שיקול דעת, הוא נועד למטרה פוליטית בלבד ולא מאפשר שינוי בצורה שמייצגת את הרצון לתת שיקול דעת מקצועי. לכן זאת פוליטיקה וזה לא באמת מתייחס.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה שלי אומרת שבאותו מנגנון שנקבע לעולים דוברי רוסית, אני מבקש לקבוע הוראה לשידורים בשפה האמהרית ולייחד 1.6 מיליון לשידורים בשפה האמהרית.
ניצן הורוביץ
אבל זה שרירותי.
היו"ר כרמל שאמה
אני רוצה לשמור על השוויון בין הרוסים לאתיופים.
קריאה
מה עם מורשת? מה עם זכויות של ציבור דתי?
ישראל אייכלר
לגישתו של היו"ר, אני רוצה שיוקצב לפחות 3 מיליון שקלים לרשת מורשת ישראל.
היו"ר כרמל שאמה
הם עולים חדשים?
ישראל אייכלר
יש עולים חדשים רבים שהם רוצים לשמוע מורשת. יש בהם הרבה עולים. הם באים מארצות דוברות אנגלית והם רוצים לשמוע שידורי מורשת ישראל.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מדברים על קבוצות של עולים.
עינת וילף
דיברתם על-כך שהחוק הזה הוא ל-40 שנה. זה לא רציני. אם מסתכלים היום על הרכב העולים במדינת ישראל, הרכב העולים הוא ברובו הגדול, אנגלית, צרפתית, רוסית ויש גם ספרדית. זה לא רציני. דיברנו על חוק ל-40 שנה. רוצים לקבע משהו שעוד כמה שנים הוא לא רלוונטי.
דנה נויפלד
חבר הכנסת מילר, אפשר להציע הצעה?
אלכס מילר
אבל אנחנו הצבענו כבר.
דנה נויפלד
אני יודעת, אבל בכל זאת.
אלכס מילר
לא.
עינת וילף
עזבי, זה לא מעניין אותו. זאת פוליטיקה, כבר 20 שנה אין עולים חדשים.
אלכס מילר
אנחנו הבנו טוב מאוד מה הקו של סיעת עצמאות כלפי דוברי רוסית. זה בסדר גמור, אין בעיה.
עינת וילף
זאת בדיוק הדמגוגיה הפוליטית של כל המהלך הזה. אנחנו מתייחסים לישראלים ואם מסתכלים היום על הרכב העלייה, הרכב העלייה הוא אנגלית, צרפתית, רוסית ולא בפרופורציות שאתם מדברים עליה.
היו"ר כרמל שאמה
חברת הכנסת וילף, אני הייתי מוכן ששום כסף לא ייצבע אבל מרגע שנצבע כסף לקבוצת עולים מסוימת, האתיופים לא יהיו מקופחים.
עינת וילף
לא צריך לצבוע כסף בכלל.
היו"ר כרמל שאמה
אי-אפשר לחשוד בי או בליכוד שהוא מייצג אתיופים.
עינת וילף
דיברתם על חוק ל-40 שנה. זה לא רציני לשים דבר כזה בחוק שמוגדר ל-40 שנה. זה לא רציני. כל ניסיון לעשות מזה הון פוליטי הוא כמובן ברור אבל זה לא רציני מבחינת העבודה המקצועית על החוק הזה.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו נשקול לגבי טווח הזמן.
דנה נויפלד
אפשר להציע הצעה בכל זאת?
ישראל אייכלר
אני אבקש להצביע על ההצעה שלי.
היו"ר כרמל שאמה
קודם כל מצביעים על ההצעה שלי לגבי האתיופים.


מי בעד ההצעה? חברת הכנסת וילף, מה לגבי ההצעה לגבי האמהרית?
עינת וילף
שוב, אני בעד שלא ייצבע שום דבר.
היו"ר כרמל שאמה
את יכולה לא להשתתף בהצבעה או להימנע.
עינת וילף
אני לא אשתתף כי ההצעה שלי היא לא לצבוע.
היו"ר כרמל שאמה
הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים אין
היו"ר כרמל שאמה
אושר פה אחד הנושא של האמהרית.
אתי בנדלר
עכשיו ההצעה של חבר הכנסת אייכלר.
ישראל אייכלר
להקצות 3 מיליון שקלים לשידורי מורשת ישראל.
היו"ר כרמל שאמה
אני רוצה להבין מה זה שידורי מורשת ישראל.
ניצן הורוביץ
יש שידורי רדיו מורשת.
היו"ר כרמל שאמה
מה עמדת האוצר?
מוטי שקלאר
נכון להיום יש רשת א' מחולקת לשניים. מהבוקר עד 16:00 זאת רשת א', תכניות שעוסקות בתרבות וציבור המבוגרים בישראל. מ-16:00 יש רדיו מורשת. זאת תמונת המצב. אתה לא יכול לצבוע רשת ולייצר רשת מורשת שהיא חצי יום על אותו תדר.
היו"ר כרמל שאמה
מורשת משרתת קבוצות עולים?
ישראל אייכלר
יש הרבה עולים דתיים שרוצים לשמוע שידורי מורשת.
היו"ר כרמל שאמה
על איזה סדר גודל של אוכלוסייה מדובר?
ישראל אייכלר
לדעתי הם יותר מאשר האתיופים האתיופים. יש כאלה שבאים מצרפת ואנגליה וגרים בארץ והם רוצים לשמוע שידורי מורשת ישראל.
ניצן הורוביץ
מטען צד הם הכניסו לכאן.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד ההצעה של חבר הכנסת אייכלר? אתה מבין שהממשלה מתנגדת להצעה שלך.
ישראל אייכלר
אני תמכתי בהצעה של האמהרית. אני לא יודע למה אצלך האמהרים חשובים יותר ממורשת ישראל.
ברוך אסקרוב
בהקשר לנקודה הזאת. גם רשתות אחרות, למשל רשת א', משדרת דברים שקשורים במורשת. הרשת תיהנה מהכסף הזה?
ישראל אייכלר
זה מה שאני רוצה.
ברוך אסקרוב
אתה מדבר על שידורי מורשת ולא על רשת מורשת.
ישראל אייכלר
לא, לא, שידורי מורשת ישראל. אני לא נכנס למנגנון. אני מבקש שכל אלה שהצביעו בעד האתיופים ובשביל הרוסים, יצביעו בעד גם לזה.
היו"ר כרמל שאמה
הבעיה היא שהממשלה מתנגדת לסעיף הזה.
ישראל אייכלר
הממשלה התנגדה גם לסעיף - - -
היו"ר כרמל שאמה
לא.
ישראל אייכלר
הממשלה לא התנגדה? אז שיתנגדו ואני אגיש הסתייגות.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד? מי נגד?
הצבעה

בעד – 1

נגד – 1

נמנעים – 1
היו"ר כרמל שאמה
אייכלר בעד, אלכס מילר נגד ואני נמנע. לא היה רוב, ההצעה לא אושרה.
אתי בנדלר
זה לא כך, יש קולות שקולים. אני צריכה להעלות את זה כגרסה.
היו"ר כרמל שאמה
עינת וילף, מה הצבעת?
עינת וילף
אני לא משתתפת כי אני לא בעד צביעת התקציבים הזאת.
היו"ר כרמל שאמה
נמשיך הלאה ובינתיים נבדוק.
יעל כהן
"רואה חשבון מבקר


23ח.

(א)
המועצה תמנה רואה חשבון מבקר לרשות שיבקר את הדוחות הכספיים של הרשות ויחווה את דעתו עליהם; על רואה החשבון המבקר שמונה לפי סעיף קטן זה, יחולו ההוראות לפי סעיפים 154(א) סיפה, 156 ו-160 עד 170 לחוק החברות, התשנ"ט–1999‏ בשינויים המחויבים, כאילו היתה הרשות חברה ציבורית.
(ב)
רואה החשבון המבקר ימונה לתקופה של ארבע שנים ואפשר לשוב ולמנותו לתקופת כהונה נוספת, אחת בלבד."
דנה נויפלד
אני אסביר את הסעיף. יש לי התלבטות קטנה ביחס לסעיף הזה.


רואה חשבון מבקר הוא זה שבודק את הדוחות הכספיים וזה נדרש נוכח העובדה שרשות השידור מנהלת תקציב לא קטן של כ-800 מיליון שקלים.


חוץ מזה אנחנו מחילים הוראות מחוק החברות על אותו רואה חשבון. אנחנו בודקים איזו נקודה ביחס לסעיף הזה ולכן אני מבקשת לא לסגור את הסעיף סופית או להצביע בכפוף.
אתי בנדלר
אני מציעה שנדלג על הסעיף הזה.
יעל כהן
"יועץ משפטי


23ט.


לרשות יהיה יועץ משפטי אשר יהיה עובד הרשות. "
היו"ר כרמל שאמה
למה זה בשורה אחת?


כך זה מוגדר בחברות ממשלתיות, בלי דרכי המינוי?
דנה נויפלד
הוא עובד הרשות.
היו"ר כרמל שאמה
אין לו הגנה בפני פיטורין כמו יועץ משפטי של רשות מקומית, לדוגמה?
דנה נויפלד
שקלנו את זה. בסופו של דבר זה היה בנוסח הקודם. הובע חשש שהנוסח שהכנסנו יכול לפגוע ולא לעזור. לכן אנחנו רק רוצים כרגע לקבע את אותם שומרי הסף והיועץ המשפטי הוא אחד מהם.
היו"ר כרמל שאמה
בדרך-כלל אתם מגנים על יועצים משפטיים, שייהנו מעצמאות וייהנו מהגנה מניסיון להדיח אותם שלא על רקע ענייני ולכן דורשים רוב מיוחס בתוך הגוף המדיח כדי לקבל החלטה כזאת.
דנה נויפלד
הנושא הזה נדון במסגרת רוחבית לגבי המעמד שלהם. יש דיונים שמתנהלים לגבי יועצים משפטיים בכלל. לכן החלטנו להשאיר את זה כך וככל שיהיו החלטות לגבי יועצים משפטיים באופן רוחבי, זה כמובן יחול גם כאן.
היו"ר כרמל שאמה
יש פה חוק מפורש.


עורך דין שסיים עכשיו וקיבל תעודה, הוא יכול להיות יועץ משפטי של הרשות?
דנה נויפלד
לא, מה פתאום.
היו"ר כרמל שאמה
למה לא? יש לי אחות, מספר רישיון 60,000 היא יכולה להיות יועצת.
לי פולק
אנחנו עובדים לפי הכללים בשירות המדינה.
דנה נויפלד
יש כללים מה הדרישות מיועץ משפטי.
לי פולק
דרוש ניסיון.
היו"ר כרמל שאמה
למה לא לכתוב פה שדרוש ניסיון?
דנה נויפלד
זה נכון לגבי עוד משרות ופה הכוונה והצורך היה לעגן את אותם תפקידים. לגבי איך אנחנו מעסיקים עובדים ברשות, תכף נגיע לסעיף 24, שם יש סעיף שעושה תיאומים לגבי משרות דומות בשירות המדינה.
אלי פולק
אני ממש לא מבין מה ההבדל בין יועץ משפטי לבין מבקר פנימי. גם למבקר פנימי ישנם תקנות וכללים שחלים על כולם ובכל אופן, בסעיף הבא מדובר על 6 שנים לתקופת כהונה אחת. אני חושב שכאשר מדובר על יועץ משפטי לרשות שידור, ואני מדגיש את העובדה של רשות שידור, יועץ משפטי צריך להיות כמו כל האנשים המבקרים הבכירים האחרים. צריכה להיות רוטציה. לא יתכן שיהיה יועץ משפטי במשך עשרות שנים באותה רשות. הדבר הזה הוא לא טוב והוא לא תקין.


אני מבין שהולכים לעשות חוקים וכן הלאה. הכול טוב ויפה, אבל אם הולכים לעשות חוקים, אז למה בכלל לעשות משהו כאן שממנו משתמע שכל עוד החוק ההוא לא קיים, מה שקיים הוא שיהיה? הוא נותן פה "Carte Blanche " למצב שהוא ממש לא תקין מבחינה ציבורית.
דנה נויפלד
קודם כל, אני מוחה על האמירה הזאת שזה לא תקין מבחינה ציבורית. ההחלטות לגבי יועצים משפטיים נמצאות בדיון מאוד רחב, כולל בדרגות הגבוהות ביותר, שיחולו באופן רוחבי על שירות המדינה. לכן אנחנו לא רוצים ליצור פה איזה סתירה ואחרי החלטות ממשלה והחלטות אחרות לבוא ולתקן את החוק. זה לא נדרש. החשיבות בדבר הזה היא לעגן את תפקידו של היועץ המשפטי. הוא עובד הרשות ואנחנו נגיע לסעיף 24 ונראה מה המשמעות של זה. יש תיאומים כנהוג בשירות המדינה וכך ייעשה גם לעניין הזה.
מרדכי שנבל
למה בביקורת פנימית את עושה בדיוק הפוך? יש חוק כללי ואתם עושים הפוך. מדוע בסעיף של הביקורת הפנימית אינכם אומרים אותו דבר?
דנה נויפלד
לעניין הביקורת הפנימית יש חוק ספציפי ואנחנו עשינו כמה התאמות והחרפות כדי שהביקורת הפנימית תהיה חזקה יותר אפילו יותר ממה שקיים בדין הרגיל.
אלי פולק
לכן היועץ המשפטי צריך אותו דבר.
היו"ר כרמל שאמה
איך הגעתם למצב כזה?
איתן כבל
בדיוק עכשיו מתקיים דיון רחב ורב היקף עם מאבקים מפה עד להודעה חדשה לגבי העניין הזה.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מדלגים על הסעיף הזה, אני לא מאשר אותו כך. לקראת הישיבה הבאה אני רוצה לבדוק.
דנה נויפלד
אפשר לפחות לאשר את הסעיף כמו שהוא ואז להוסיף עליו?
היו"ר כרמל שאמה
לא. אני לא מוכן לאשר סעיף כזה של יועץ משפטי אלא אם כן מישהו ישכנע אותי או יסביר לי. להבנתי, זה נראה לי סעיף דק מידי.
איתן כבל
אני מבין את ההתייחסות שלך הרי כל אחד רוצה שיהיה ייעוץ משפטי כמו שצריך לגוף ציבורי. נאמר פה שמתקיימים היום דיונים שייצרו מצב חדש לגמרי לגבי כל היועצים המשפטיים. אם יהיה דיון על מבקרי הפנים שיפתח את כל הדיון מחדש, אז אותו דבר תתבצע התאמה. זה לא בגלל שמישהו חושב שהביקורת הפנימית פחות חשובה מהייעוץ המשפטי.
היו"ר כרמל שאמה
אני רוצה לחשוב על זה.
אלי פולק
אם רשות השידור היא כמו כל גוף אחר, הרי מדובר במקום הרבה יותר רגיש.
איתן כבל
אין ויכוח שיש צורך שיהיה גורם חזק.
אלי פולק
אבל כאן זה מחליש כי זה הופך למצב שפה יש לך גורם – באיזה מקום היועץ המשפטי היה צריך להיות ממונה על-ידי המועצה. מי קובע אם היועץ המשפטי ממלא את תפקידו? נניח שיועץ משפטי לא מצליח - - -
איתן כבל
בכל מקרה הוא מתבצע בהליך מכרז.
אלי פולק
והמכרז הוא מתחת למנכ"ל או מתחת למועצה? אם זה היום זה מתחת למנכ"ל ולא מתחת למועצה. האם זה תקין?
איתן כבל
לא נכון, המנכ"ל הוא גם מתחת למועצה.
אלי פולק
לא, אבל המכרז שקובע את עובדי הרשות ומי שממנה את עובדי הרשות זה המנכ"ל וזאת לא המועצה.
היו"ר כרמל שאמה
דנה, על איזה סעיף רצית לדלג?
אתי בנדלר
דילגנו על 23ח.
דנה נויפלד
רציתי שיתחילו עם 24 אבל אם אפשר להמשיך בינתיים, אפשר לשחרר את שרית לעניין המבקר הפנימי. שרית שפיגלשטיין ממשרד המשפטים עוסקת בענייני ביקורת פנימית. הבאתי אותה לפה לסיוע.
אתי בנדלר
יש לנו רבע שעה עד לסיום הדיונים.
יעל כהן
"מבקר פנימי


23י.


(א)
לרשות יהיה מבקר פנימי אשר יהיה עובד הרשות.


(ב)
תקופת כהונתו של המבקר הפנימי תהיה שש שנים בלבד.

(ג)
על אף האמור בסעיף 5ד בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992, (להלן – חוק הביקורת הפנימית) הממונה על המבקר הפנימי יהיה יושב ראש המועצה.

(ד)
בנוסף לאמור בסעיף 7א לחוק הביקורת הפנימית, קביעת תכנית העבודה של המבקר הפנימי תיעשה לאחר התייעצות עם המנהל הכללי של הרשות.

(ה)
בנוסף לאמור בסעיף 7ב לחוק הביקורת הפנימית, המועצה רשאית להטיל על המבקר הפנימי משימות של ביקורת פנימית נוספות על הקבועות בתכנית העבודה.


(ו)
בנוסף לאמור בסעיף 6 לחוק הביקורת הפנימית, המבקר הפנימי יגיש דין וחשבון על ממצאיו למועצה ולוועדת הביקורת ובכלל זה דין וחשבון שנתי".
דנה נויפלד
כמו שאמרנו עד עכשיו, גם המבקר הפנימי הוא פונקציה מאוד משמעותית בתוך רשות השידור. אנחנו מבקשים פה לבוא ולחזק ולשפר את מעמד המבקר הפנימי.


אני רוצה להבהיר משהו עוד לפני שזה נאמר. אם יש פה טענה שאנחנו מחלישים בזאת את המבקר הפנימי, אז אפשר למשוך בכלל את הסעיף.
היו"ר כרמל שאמה
מבקרת הרשות נמצאת כאן?
איתנה גרגור
כן.
דנה נויפלד
הסעיף הזה נועד לחזק את מעמדו. זה בנוסף וההערות פה הן מחמירות יותר ביחס לחוק הביקורת הפנימית. חוק הביקורת הפנימית ממשיך לחול כפי שחל עד היום על תפקידו של המבקר הפנימי.
מרדכי שנבל
ראשית, זה לא כתוב.
דנה נויפלד
זה לא כתוב כי זה חל "As is". זה רק יפגע במעמדו. בנוסף, הוספנו הוראות נוספות שנועדו אף הן לרומם ולחזק את מעמדה של הביקורת הפנימית בתוך רשות השידור.


זה חשוב לי להבהיר, זה נאמר בפרוטוקול.
מרדכי שנבל
זה נשאר בפרוטוקול.
היו"ר כרמל שאמה
מבקרת רשות השידור, מהן ההערות שלך?
איתנה גרגור
מניסיוני ברמת השטח וגם לגבי מבקרים אחרים, כל ההצלחה והתרומה לארגון של מבקרים נובע בעצם מהכרת המערכת לאורך שנים. לכן יש חשיבות ויש יתרון גדול למבקר שמכיר את השטח ברמה של שנים.


אני רוצה לדעת ולקבל הנמקות. באף משרד ממשלתי אין הגבלת כהונה למבקרים.
היו"ר כרמל שאמה
זה נכון?
דנה נויפלד
צודקת המבקרת במובן הזה שהסעיף הזה הוא חדשני.


אני שוב רוצה להזכיר ודיברנו על זה אגב הכהונה של חבר מועצה. הדילמה היתה איך אנחנו משמרים את אי תלותו של אותו מבקר פנימי.
איתנה גרגור
זה בדיוק הפוך.
דנה נויפלד
תני לי לסיים.

המבקר הפנימי אמור לבקר את הארגון. מבקר פנימי שמכהן בתפקידו – כמובן שהכוונה לא אליך – אבל יש חשש שאם אותו אדם נמצא בארגון במשך הרבה מאוד שנים הוא מאבד את אי התלות שלו והוא נהיה חלק מהארגון. כמו שאמרנו לעניין חבר מועצה, יש את שאלת המקצועיות אל מול שאלת אי התלות. המבקר הפנימי, שהוא המבקר היחיד, הוא המבקר שאמור להסב את תשומת לב המועצה לעניין ליקויים בהתנהלות הארגון, אי התלות שלו היא מאוד חשובה.

זה נכון שזה בא במחיר המומחיות מכיוון שאם יש חילופים, אז כמובן שמגיע אדם חדש לארגון. מהצד השני, בדומה לקדנציה של חבר מועצה, איך משמרים את אי תלותו. פה ההכרעה היא לכיוון האי התלות. צודקת המבקרת במובן הזה שזאת הוראה ייחודית.
איתנה גרגור
יש פה חשש למגמתיות כדי להכשיל ולהגביל.
דנה נויפלד
ממש לא. אני ממש מבקשת שזה לא ייאמר אפילו לפרוטוקול. אני ממש מבקשת להסתייג מהאמירה הזאת. אין פה שום כוונה להכשיל ואין פה שום כוונה לפגוע.
היו"ר כרמל שאמה
אמרת שהמבקרים האחרים לא מוגבלים, אנחנו ניקח את זה בחשבון.
איתנה גרגור
לא במשרדים ממשלתיים וגם לא בחברות ממשלתיות. יש פה גם את עמדת לשכת המבקרים.
היו"ר כרמל שאמה
מייד נשמע אותם.
דנה נויפלד
אני רוצה להעיר שזה לא חל על המבקר הפנימי המכהן.
איתנה גרגור
זה לא משנה. דיברתי גם באופן כללי על מבקרים שאני מכירה בשטח. התרומה שלהם לארגון היא בזכות והיתרון שלהם הוא בניסיון רב שנים של היכרות עם הפעילות.
היו"ר כרמל שאמה
את מעירה רק לגבי משך התקופה?
איתנה גרגור
יש סעיפים נוספים בחוק הזה, שהם לא מותאמים ושונים מחוק הביקורת הפנימית. הייתי רוצה שמר שנבל יציג את הנושא.
מרדכי שנבל
אני נציג לשכת המבקרים הפנימיים. הפנייה שלנו היא למחוק את הסעיפים הנוגעים לביקורת פנימית מהצעת החוק. רשות השידור הינה גוף ציבורי כהגדרתו בחוק הביקורת הפנימית.
היו"ר כרמל שאמה
אתה לא רוצה שיהיה מבקר פנימי?
מרדכי שנבל
לא, אני ממשיך.


רשות השידור כהגדרה הינו גוף ציבורי כהגדרתו בחוק הביקורת הפנימית ורשות השידור הינה מפעל או מוסד של המדינה ולכן חוק הביקורת הפנימית חל עליה. חל עליה חוק הביקורת הפנימית.


לכן, אין צורך ויש הוראות מיוחדות לענייני ביקורת פנימית בכל מקום שהוא בחוק הביקורת הפנימית ולכן אין מקום לעשות קטע נפרד לרשות השידור.


אין שום היגיון בעולם שיהיו הוראות לביקורת פנימית ברשות השידור, בשונה מרשות שדות התעופה או רשות הנמלים או גוף אחר.
היו"ר כרמל שאמה
מה כתוב ברשות הנמלים?
מרדכי שנבל
לא כתוב שום דבר. בחוק הביקורת הפנימית כתוב רשימת הגופים שעליהם חלה הביקורת הפנימית.
דנה נויפלד
אדוני לא רוצה לחזק את מעמדו של המבקר הפנימי? לא רוצה לחזק את מעמדו של המבקר הפנימי?
איתנה גרגור
זה לא מחזק.
מרדכי שנבל
במה אני מחזק?


גברתי הנאווה תני לי לסיים ואני אגיד לך מה מחזק ומה לא מחזק, אם בכלל. אם רוצים לשנות הוראות בנושאים של מבקר פנימי, אז שיגישו הצעות לתיקון חוק הביקורת הפנימית. ישנן 3 הצעות, כולל אחת של חבר הכנסת אילטוב לתיקון חוק הביקורת הפנימית.


ישנם נושאים שהם פוגעים.
דנה נויפלד
מה פוגע?
מרדכי שנבל
אחד, הנושא של הגבלת תקופת כהונה ועל זה היה דיון בוועדה לענייני ביקורת המדינה. היה דיון ארוך במספר סיבובים בנושא של חוזר רשות החברות הממשלתיות שניסו להעביר אותו מסר לעניין של הגבלת תקופת כהונה ובסופו של דבר רשות החברות הממשלתיות הורידה את הנושא הזה של הגבלת תקופת כהונה מתוך שהגיעו למסקנה שהדבר פוגע. הדבר פוגע כי מבקר פנימי שהוא עובד לתקופה מסוימת מלכתחילה, למרות כל הטענות שהוא יהיה חלק מהארגון. נכון, מבקר פנימי הוא חלק מהארגון. ביקורת פנימית היא על-ידי הארגון, בתוך הארגון ולמען הארגון. הוא פנימי, הוא לא חיצוני, בשונה ממבקר המדינה.


גם מבקר המדינה, בזמנו, בדיון בוועדה לענייני ביקורת המדינה הביע את דעתו בנושא הזה. יותר מזה, אני יכול להגיד שעכשיו יש בדיקת רוחב של מבקר המדינה בנושא של ביקורת פנימית ואין טעם לקבוע כללים שבסופו של דבר יסתרו את ההמלצות האלה.


מבקר פנימי שמוגבל בתקופת כהונה הוא יהיה "ילד טוב ירושלים" מפני שהוא יצטרך בסופו של דבר את ההמלצות של המבוקרים שלו, כשהוא ילך לחפש מקום עבודה אחר.


נושא נוסף שפוגע. יש פה סעיף שאפשר להטיל עליו מטלות. מאשרים לו תכנית עבודה על-ידי ועדת הביקורת והמועצה. אפשר להטיל עליו מטלות בלי להקדיש לו אמצעים מקבילים? זאת סטייה מתכנית העבודה.
דנה נויפלד
גם היום זה כך בחוק.
מרדכי שנבל
כיוון שיש חוק ביקורת פנימית שמגדיר בכל מקום את הביקורת הפנימית, כל תיקון בנושא הזה צריך להיות דרך אותו מסלול של חוק הביקורת הפנימית.
היו"ר כרמל שאמה
אתה רוצה שחוק הביקורת הפנימית יחול על רשות השידור.
אתי בנדלר
הוא חל כך וכך.
מרדכי שנבל
הוא חל ממילא.
היו"ר כרמל שאמה
אם לשנות, לשנות לכל הרוחב.
דנה נויפלד
אני ממש מתפלאת. עד עכשיו לא התפלאתי אבל עכשיו אני מתפלאת. זאת הוראה שנועדה לחזק. אני רוצה להסביר מה התוספות על חוק הביקורת הפנימית, כל השינויים שהם אקוטיים.


ראשית, לפי חוק הביקורת הפנימית, הממונה על המבקר הפנימי יכול להיות או היושב ראש, שם הדירקטוריון ופה מדובר על מועצה או המנכ"ל. פה אנחנו אומרים שבניגוד לשם, פה זה רק היושב ראש.
מרדכי שנבל
זה תיקון שאפשר לעשות בתקנון של רשות השידור ולא צריך דבר חקיקה.
דנה נויפלד
ממש לא. אין תקנון לרשות השידור. אין תקנון במובן של חברה.
שרית שפיגל שטיין
גם אם יש לך חוק הביקורת הפנימית שחל ואת הולכת ומשנה אותו לגבי גוף מסוים, את חייבת לעשות את זה בחקיקה. את לא יכולה לעשות את זה בתקנון שסותר את חוק הביקורת הפנימית.
מרדכי שנבל
הוא לא סותר. חוק הביקורת הפנימית נותן את האפשרות. זה לא סותר, זה נותן את האפשרות.
דנה נויפלד
אם אנחנו קובעים שיושב ראש המועצה הוא הגורם שממונה על המבקר הפנימי, הוספנו פה שהוא יתייעץ עם המנכ"ל לגבי קביעת תכנית העבודה. זה השינוי השני שגובר על חוק הביקורת הפנימית.


הדבר השלישי הוא, זה שהמועצה רשאית להטיל על המבקר הפנימי משימות נוספות של ביקורת פנימית. למה? כי אם רואים שיש איזו בעיה או ליקוי, המועצה מטילה על המבקר הפנימי לבוא ולבדוק את אותו הדבר.


אם יש פה טענה לגבי מה שהעלית, אפשר להוסיף בסוף שכל זה ייעשה בשים לתכנית העבודה. כדי שזה לא יגרע מתכנית העבודה.
מרדכי שנבל
יגידו: שימו ואנחנו עוברים הלאה.
דנה נויפלד
אני רוצה להסביר תיקון נוסף שפוגע מאוד במבקר הפנימי. התיקון הנוסף הוא שצריך להגיש דין וחשבון למועצה ולוועדת הביקורת ובכלל זה לתת דין וחשבון שנתי. זה כל התיקונים. אני שמה בצד לשנייה את עניין הכהונה. אלו כל התיקונים שיש שגוברים על חוק הביקורת הפנימית.
היו"ר כרמל שאמה
זמננו תם. עד הישיבה הבאה תנסו לראות אם אתם יכולים להגיע להסכמות.

הישיבה הבאה תחודש היום ב-17:30. הודענו בישיבה הקודמת שהישיבה היום תהיה ארוכה ותתחדש אחרי המליאה. לכן היא תחודש בשעה 17:30. מזכירות הוועדה לא תפיץ הזמנה חדשה ותכין אישורי כניסה לכל מי שהשתתף היום בדיון בלי צורך להזמין באופן פרטני.


הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 11:45)

קוד המקור של הנתונים