ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 17/05/2011

תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים)(תיקון מס'), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
5
ועדת הכספים

17.5.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, י"ג באייר התשע"א (17 במאי 2011), שעה 11:30
סדר היום
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון מס'), התשע"א-2011
נכחו
חברי הוועדה: ציון פיניאן – מ"מ היו"ר

אמנון כהן
מוזמנים
עו"ד שמשון אלבק, היועץ המשפטי, רשות לניירות ערך

עו"ד דניאל רימון, סגן היועץ המשפטי, רשות לניירות ערך

רונן מדר, רשות לניירות ערך

רו"ח נבו ברנר, מחלקת תאגידים, רשות לניירות ערך

עו"ד גיא דביר, רשות לניירות ערך

עו"ד מיכל שמואלי, רשות התאגידים, משרד המשפטים

גד סואן, מנכ"ל איגוד החברות הציבוריות

עו"ד נתי שילה, היועץ המשפטי, איגוד החברות הציבוריות

שאול ברונפלד, יו"ר הדירקטוריון, הבורסה בתל אביב

אסתר לבנון, מנכ"ל הבורסה לניירות ערך

עו"ד חגית נאמן, היועצת המשפטית, הבורסה לניירות ערך

יוסי לוי, סמנכ"ל בכיר ומנהל מחלקת חברים ופיקוח, הבורסה לניירות ערך
ייעוץ משפטי
מירב תורג'מן
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון מס'), התשע"א-2011
היו"ר ציון פיניאן
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון מס'), התשע"א-2011.
דניאל רימון
למעשה הוועדה המכובדת אישרה תיקון שעניינו הוספת פרק לדוחות התקופתיים והרבעוניים בדבר נאותות הליכי הבקרה בתוך התאגיד. התיקון הזה נכנס לתוקף כבר בדוחות התקופתיים האחרונים ולכן חברות כבר החלו להגיש את דוחותיהן על פי ההסדר ואולם אוזנה של הרשות כרויה כרגיל להערות שמתקבלות מן הציבור ומאז האישור ישבנו עם הגופים והגענו למסקנה שאפשר להקל בעוד מספר עניינים ואפילו הזדרזנו להביא אותם לאישור עוד היום על מנת שזה ייכנס לתוקף כבר לדוחות הרבעוניים הקרובים שמועד פרסומם הוא עד תום חודש זה.


למעשה התיקונים מתייחסים לכמה ראשים. האחד הוא בעצם עיגון בתקנות של קונפרנס שכבר נתנו בהבהרות בעל פה ובכתובים, של מה הם אותם ארבעה רכיבים של בקרה שבהתקיימם נגיד שההליכים מבחינת הנאותות היו כשורה, בין על ידי רואה החשבון ובין על ידי החברות. הדבר השני הוא שכיוון שגופים מוסדיים מסוג חברות ביטוח ובנקים היו פטורים מהוראות הדין הזה נוכח העובדה שחלות עליהם הוראות מכבידות יותר על ידי הרגולטורים כבר בתיקון המקורי, עשינו כאן הרחבה נוספת בעניין זה בשני מובנים. האחד, קבענו הוראות דומות ביחס לחברה מנהלת של קופות גמל, והשני, אמרנו שגם כאשר חברה אחרת מאחדת באיחוד מלא או באיחוד יחסי את דוחותיהם של הגופים המופטרים האלה בתוכה, אזי המידע שהיא תיתן ביחס אליהם יהיה בגבולות מה שנדרש בדין האחר ולא כנדרש בדין הזה. הרכיב הנוסף, ואולי האינסנטיב המרכזי להגעה לכאן, הוא קביעה שעל אף שלכתחילה חשבנו שנדרשת בקרה של רואה החשבון המבקר ברמה של סקירה בדוח הרבעוני, נוכח היחס בין עלות-תועלת השתכנענו שכיוון שהבחינה הזאת היא בחינה פסיבית באופייה והיא עדיין כרוכה בעלויות, סברנו שהיא אינה נדרשת בדוח הרבעוני ואנחנו מציעים לוותר עליה.
היו"ר ציון פיניאן
מישהו רוצה להתייחס?
מירב תורג'מן
הבהרה קטנה. בתיקון תקנה 9ב(2)(1)(ד), בעמוד 2 למעלה, בפסקה (5), כתבתם כאן רשאי.
דניאל רימון
פרטים נוספים בדבר ליקויים משמעותיים שנתגלו בבקרה הפנימית למועד הדוח.
מירב תורג'מן
למה הוא רשאי?
נבו ברנר
כאן הוא רשאי.
מירב תורג'מן
למה? בעמוד 2, הפסקה הראשונה למעלה.
נבו ברנר
(5). הפריטים הנוספים האלה היו כבר בתיקון המקורי. זאת אומרת, כאן לא מדובר על חולשה מהותית שזאת איזושהי תקלה גדולה יותר אלא ליקוי משמעותי שזאת תקלה קטנה יותר. אם התאגיד רוצה לגלות לציבור גם פרטים נוספים על ליקוי משמעותי, הוא יכול לעשות זאת. הדבר הזה לא משנה את התיקון.
מירב תורג'מן
לא משנה את התיקון העיקרי. זאת פשוט תוספת?
נבו ברנר
זאת לא תוספת. אנחנו הורדנו משהו משם. למעשה הסעיף הזה כלל שני עניינים: האחד, ליקוי משמעותי אם הוא רוצה לתת גילוי, והשני, על אופן הערכת האפקטיביות. היות שאנחנו הכתבנו לו כאן את אופן הערכת האפקטיביות שהוא מספק אותנו, זה כבר לא ניתן לשיקול דעת. זה הדבר היחיד, ליקוי משמעותי, שניתן לו שיקול דעת.
מירב תורג'מן
הבנתי. בסדר. שאלה אחרונה. התוספת בתוספת העשירית, מה שכתוב כאן, זאת הצהרה?
דניאל רימון
הם ממלאים הצהרה. זה פשוט פורמט. זה כמו טופס שממלאים אותו. זה לא חידוש אלא זה קיים.
מירב תורג'מן
אני יודעת, זה הקיים אבל זה לא היה ברור לי.
דניאל רימון
הם כבר דיווחו על בסיס זה. זה משהו שמיושם.
מירב תורג'מן
אין כאן סעיף תחילה.
דניאל רימון
לא, כי זה חייב להיות מיידי. אנחנו ממש מבקשים להאיץ את ההגעה לפרסום, זה חשוב לנו מאוד, על מנת שהחברות ידעו איך להתנהל כבר בדוחות שזה עתה מוגשים.
גד סואן
אדוני היושב ראש, באים כאן לתת הטבות לתאגידים בנקאיים ולגופים מוסדיים ופוטרים גם את רואי החשבון מהצורך לאשר את ההצהרות והדוחות בדוחות הרבעוניים. זה רק בדוחות השנתיים. אין לנו כמובן שום בעיה עם הדברים האלה. אני רק רוצה למען הסדר הטוב לומר שאנחנו ביקשנו עוד בחודש מרץ, אז ראינו את ההצעה הזאת, כתבנו לרשות לניירות ערך, שאנחנו חושבים שלא צריך בכלל הצהרות גם של מנהלים ושל החברות ברבעונים השונים אלא רק בדוח השנתי כנהוג בארצות הברית. בארצות הברית רק בדוחות השנתיים נדרשת החברה לעשות את זה ואז נדרש אישור רואה חשבון. עכשיו באים רואה החשבון ואומרים שגם בארצות הברית לא צריך בדוחות הרבעוניים וכאן דורשים מאתנו. דיברו עם רואי החשבון וקיבלו את דעתם. אנחנו ביקשנו למחוק את הדבר הזה גם מהחברות. אנחנו לא רוצים לעכב כאן את אישור הדברים האלה וניתנות הקלות גם לגופים מוסדיים, גם לבנקים וגם מסירים את הדרישה מרואי החשבון. הדיון שנקבע לנו עם הרשות, נקבע להיום והיום אחר הצהרים אנחנו יושבים עם הרשות וזה הנושא שאנחנו הולכים לדון בו אתם. פתאום נפל עלינו הדבר הזה. לא רצינו לדחות את הדיון בכנסת ולא רצינו לבקש ממך לדחות אותו. אין לנו התנגדות לזה, אבל אני מבקש כאן שגם מטעם הרשות תהיה איזו הודעה שהם ידונו בבקשה הזאת ויביאו את התיקון אחר כך, כאשר יוחלט שצריך לעשות אותו, לפורום הזה.
שמשון אלבק
אם וכאשר הרשות תמצא לנכון.
גד סואן
אמרתי את זה.
שמשון אלבק
אני עונה. ביקשת הודעה ואני מודיע. אם וכאשר הרשות תמצא לנכון לבצע הקלות נוספות במה שאתה אמרת או הקלות אחרות, בוודאי היא תביא בקשה לתיקון תקנות לוועדת הכספים. אתה יודע שההקלות על רואי החשבון הן לא רק על רואי החשבון אלא הן גם על החברות והדברים נעשו לא רק בצורה זריזה אלא לפני שבועיים גם פורסם נוהג לעניין הזה כדי שהשוק ידע בדיוק איך לנהוג. אני לא חושב שצריך את ההערה הנוספת הזאת.
מירב תורג'מן
דניאל, לפני חברי הוועדה מונח נוסח קודם שצורף למכתב השר ולא הנוסח. אם תוכלי בקצרה לעמוד על התיקונים.


קיבלתם את הנוסח המתוקן?
גד סואן
לא, לא קיבלנו.
נתי שילה
הוא גם לא היה באתר.
דניאל רימון
אלה פרופר עניינים של נסחות ואני אמנה אותם בפניכם. הנסחית לא הספיקה לתת את מלוא הערותיה לפני כן ואלה הערות ברמת נסחות.


ההגדרה של גוף מוסדי הועתקה מהסעיף הרלוונטי לתקנה 1. אין כאן שום שינוי של מהות. שהוערכו - עבר לעריכה. זה לא משהו שבכלל צריך להזכיר. לא נראה לי שיש בכל צורך להטריח את הוועדה בהסבר כי זה ממש נסחות בלבד.
גד סואן
אפשר לבקש שיעבירו את זה אלינו? תודה.
דניאל רימון
בוודאי שכן. זה גם נמצא באתר הרשות כמובן אבל אנחנו נעביר אליך. שונה השם של תקנות עריכת דוחות כספיים שנתיים לתקנות דוחות כספיים שנתיים.
היו"ר ציון פיניאן
תודה רבה. אנחנו מצביעים על התקנות, כולל התיקונים.

ה צ ב ע ה

תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון מס'), התשע"א-2011 – אושרו פה אחד

תודה. התקנות אושרו.

הישיבה ננעלה בשעה 11:40

קוד המקור של הנתונים