ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/05/2011

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון מס' 8), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
10
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

16.5.2011


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 474

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, י"ב באייר התשע"א (16 במאי 2011), שעה 12:30
סדר היום
הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון – איסור התקשרות),

התשס"ט-2009
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ראילן גילאוןשלי יחימוביץ

אורלי לוי אבקסיס
מוזמנים
חכ"ל גדעון בן ישראל

דבי אליעזר
- לשכה משפטית, משרד התמ"תאפרת גור
- הפיכה והסדר, משרד התמ"תרבקה מקובר
- הפיכה והסדר, משרד התמ"תמירי בן שטרית
- מרכזת בכירה כלכלה ומחקר באגף החשכ"ל, משרד האוצררן רידניק
- רפרנט תעסוקה באג"ת, משרד האוצרחלי גיא אלדר
- משרד המשפטיםמאירה בסוק
- לשכה משפטית, נעמ"ת
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
ייעוץ משפטי
נועה בן שבת
קצרנית פרלמנטרית
רויטל יפרח

הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם

(תיקון – איסור התקשרות), התשס"ט-2009
היו"ר חיים כץ
צהרים טובים. היום יום ב' בשבוע, י"ב באייר, 16 במאי 2011. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה. הנושא: הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון – איסור התקשרות9, התשס"ט-2009 של חברת הכנסת שלי יחימוביץ וחבר הכנסת חיים כץ, פ/904, פרוטוקול מספר 474.

חברת הכנסת שלי יחימוביץ, בבקשה. הכנה לקריאה ראשונה.
שלי יחימוביץ
אדוני היושב ראש, מטרת החוק הזה היא למנוע התקשרות של גופים שונים עם קבלני כוח אדם שאין להם היתר ורישיון לעסוק בתחום, לרבות קבלני המשנה שלהם. יש איסור בחוק על פעילות של חברת כוח אדם לפעול בלא רישיון אבל אין בזה שום הרתעה ולכן, כאן, בחוק הזה, אנחנו מחילים סנקציות על גוף שהתקשר באופן לא חוקי עם קבלן כוח אדם בלי רישיון, לרבות קבלן משנה. הסנקציה יכולה להיות עד חצי שנת מאסר בפועל. אנחנו משוכנעים שהחוק הזה ייטיב עם העובדים העניים והעשוקים ביותר כיוון שאותן חברות שאין להן רישיון, הן לא כפופות לא להסכמים קיבוציים, לא לצווי הרחבה ולא לשום התניה חוקית שמעלה את העלויות. לכן, הם עשויים לזכות במכרזים כי העלות שלהם יותר זולה על חשבון העובדים.

בשולי הדברים אני אציין שלצערי, לא הצלחנו להכניס לחוק את יישום החוק לגבי נותני שירותים. צריך להגיד שהיום הצרה הגדולה ביותר היא נותני שירותים. זאת בעצם הדרך לעקוף את חוק חברות כוח אדם, וברגע שאדם נותן שירות, לכאורה, והוא לא קבלן כוח אדם, לעתים זה רישום פיקטיבי. הוא כן קבלן כוח אדם אבל הוא רשם את עצמו כנותן שירותים והוא יכול בעצם לעבור על החוק. אז כל פרצה שאנחנו סוגרים, נפתחת פרצה אחרת אבל בסוף ננצח.
מאירה בסוק
אני עורכת דין מאירה בסוק מנעמ"ת. שאלה: העמותות גם לא נכללות כאן, אני מבינה? הרי אנחנו יודעים ש"עמותות" זו מילה מכובסת לחברות כוח אדם היום, אז הן לא נכללות כאן גם.
נועה בן שבת
בנוסח שמוצע, כל מי שעוסק במתן שירותי כוח אדם וגם מי שהוא קבלן שירות בתחומים של ניקיון ושמירה ואבטחה, הוא כן נמצא בפנים.
מאירה בסוק
זאת אומרת שיצטרכו רישיון עמותות שהן עמותות להוראה, עמותות לעבודות סוציאליות. הם צריכים רישיון גם פה?
היו"ר חיים כץ
כן.
נועה בן שבת
פה לא מחילים את חובת הרישיון אבל אומרים שאסור להתקשר אתם אלא אם כן יש להם רישיון. אסור לקבל שירות כוח אדם מאדם או לקבל שירות ניקיון - -
היו"ר חיים כץ
נציגתנו בתמ"ת...
מאירה בסוק
וגם המדינה כלולה בזה כמובן.
היו"ר חיים כץ
כן.
שלי יחימוביץ
אני רוצה לתקן את ההסתייגות שלי - -
היו"ר חיים כץ
אין לך הסתייגות. הסתייגויות זה רק בין שני אנשים...
שלי יחימוביץ
אני מופתעת לטובה...
היו"ר חיים כץ
נציגתנו בתמ"ת, בבקשה.
דבי אליעזר
שלום לכם. עורכת דין דבי אליעזר ממשרד התמ"ת. הנוסח, כפי שמונח בפנינו, מקובל עלינו. אנחנו רואים חשיבות רבה בהצעת החוק הזאת, שבאה לאסור התקשרות עם מי שמתקשר עם קבלן כוח אדם או קבלן שירות בתחומים שהוגדרו בתוספת לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם. לדעתנו, ונמצאת כאן אתי מנהלת אגף ההסדרה של משרד התמ"ת, שעוסק ברישוי קבלני כוח אדם, וגם הממונה על קבלני כוח אדם במשרד התמ"ת. מדובר בנדבך נוסף על מנת לאפשר לאכוף את החוק. על כן, אנחנו כמובן תומכים בסעיף של איסור התקשרות. אנחנו מדברים על קבלן כוח אדם, על קבלן שירות, כהגדרתם בחוק היום.

דבר שני, - -
היו"ר חיים כץ
את הניסוחים נעשה אחרי קריאה ראשונה. גם אם יש לכם בעיות בניסוחים, אנחנו נעשה אותם.
אורלי לוי אבקסיס
בסוף תהיה סנקציה של מעצר?
דבי אליעזר
לא. בהמשך להערה של משרד המשפטים, אנחנו מחויבים לתאם את הצעת החוק אתם מאחר שיש עבירה דומה לעבירה הזאת בחוק שירות התעסוקה, ושם הסנקציה היא סנקציה של קנס לפי סעיף 61א1 לחוק העונשין, שזה בערך 14,000 שקל - -
היו"ר חיים כץ
כמה?
דבי אליעזר
14,000 שקל.
היו"ר חיים כץ
נטו או ברוטו?
דבי אליעזר
לא ברוטו ולא נטו. זה מה שבית המשפט פוסק. הוא יכול פסוק עד 14,000 שקל. העבירה היא של עיסוק, של התקשרות. זה לא קשור לעובד אלא להתקשרות עצמה, כפי שהיא - -
שלי יחימוביץ
אז מה זה 14,000 שקל?
דבי אליעזר
זה במקום המאסר.
שלי יחימוביץ
וזהו? מה, אתם עושים צחוק?
אורלי לוי אבקסיס
עד 14,000 שקל. זה יכול להיות גם שקל.
היו"ר חיים כץ
בגלל שזה שאלתי אם זה נטו או ברוטו.
קריאות
- - -
דבי אליעזר
מאסר עד 6 חודשים, כפי שהוסבר לי על ידי משרד המשפטים. אפשר לשאול את הנציגה של משרד המשפטים. החלופה למאסר היא קנס עד 14,000 שקל בערך.
שלי יחימוביץ
רגע, אבל יש חלופת מאסר?
דבי אליעזר
אין חלופת מאסר על פי - -
היו"ר חיים כץ
למה מי שזורק נעל על שופטת לא מקבל עד 500 שקל קנס?
דבי אליעזר
אני רק מציגה את הטיעון של משרד המשפטים. אפשר להפנות את השאלות - -
שלי יחימוביץ
מתי זה קרה השינוי הזה?
היו"ר חיים כץ
עזבי, זה לא משנה. אנחנו הרי לא נסכים לזה.
נועה בן שבת
בחוק שירות התעסוקה יש סנקציה שקיימת לגבי איסור דומה לגבי התקשרות עם לשכה פרטית.
רבקה מקובר
אבל זה שונה לגמרי.
קריאה
זה לא שונה, זו אותה סיטואציה.
רבקה מקובר
אני רבקה מקובר, מנהלת אגף ההסדרה במשרד התמ"ת. בין השאר, חוק קבלני כוח אדם מסובך. אני חושבת שיש שוני מהותי בין לשכה פרטית לבין חברת כוח אדם בהליך הרישום וכן במהות. בלשכה פרטית, כאשר אתה מתווך עובד, אחרי שעה אין לך קשר אתו ואין לך אחריות כלפיו מבחינת המתווך. פה הקשר הוא עם חברה שהעובדים הם שלה ולכן, אין בכלל שאלה שכאן זה הרבה יותר חמור אמור להיות מאשר העונש ב - -
היו"ר חיים כץ
טוב.
נועה בן שבת
אם נניח שיש התנגדות לחלופת המאסר אז אולי אפשר להציע ענישה גבוהה יותר אבל - -
היו"ר חיים כץ
נועה, אנחנו לא שם. אנחנו נעביר את זה ראשונה ואחר כך נעשה את כל המלחמה - -
נועה בן שבת
השאלה באיזה נוסח לראשונה כי - -
היו"ר חיים כץ
בנוסח שהסברת ולא בקטע הבדיחתי של 14,000 שקל. אני לא חושב שלמישהו יהיה אינסנטיב בתנאים האלה להוציא רישיון בכלל. אין ענין להוציא רישיון כי אני צריך ללכת ולשלם אגרת רישיון וכולי. אני אבוא, אתקשר, יתבעו אותי - -
נועה בן שבת
תובעים את מי שהתקשר אתך.
היו"ר חיים כץ
בסדר, זאת חברה גדולה. מה זה בשבילו 14,00 שקל וזה ייקח 200 שנה בבתי המשפט, ישגע את בתי המשפט, ישלחו אותו למגשר וכולי. זה מועדון חברים, הם דואגים אחד לשני שתהיה פרנסה.
שלי יחימוביץ
חיים, זה יותר מזה. למה שילכו לבית משפט? הם ישלמו מיד 14,000 שקל.
היו"ר חיים כץ
לא, אבל אולי יקבלו 1000... עד 14,000.
שלי יחימוביץ
החיסכון בהתקשרות עם קבלן כוח אדם שלא כפוף להסכמים קיבוציים, לא לצווי הרחבה ולא לכלום, הוא חיסכון עצום. לכן, הם יכולים על ההתחלה לשלם 14,000 שקל ועדין זה יהיה משתלם להם.
היו"ר חיים כץ
אני לא מבין את משרד המשפטים. אולי מי שנמצאת פה היא לא הכתובת אבל אני הגשתי הצעת חוק של אג"חים. משרד המשפטים אמר: למה אתה רץ? למה אתה עושה? אנחנו הולכים להגיש. בינתיים אני רואה אחד שלקח הלוואה מהציבור איזה 200 מיליון ואמר להם לפני 3 ימים: אני מוכן להחזיר לכם 5%, ואם לא, לא קרה כלום.
אורלי לוי אבקסיס
מי זה היה?
היו"ר חיים כץ
אבי ורטהיימר. 5%. טוב לכם? קחו. וימשיכו לתת לו לעסוק במדינת ישראל והוא ינהל עסקים והוא יעשוק אנשים - -
אורלי לוי אבקסיס
אבל הבן אדם הפרטי יחרוג ב-20,000, ישחטו אותו.
היו"ר חיים כץ
הוא לקח לנו 200 מיליון מהפנסיה וכולי, והחוצפה שאין לו בושה. ומשרד המשפטים עדין נותן אינסנטיב לאנשים לא לעשות כלום, הוא בא גם לחברות לא להוציא רישיון. כן, גברתי ממשרד המשפטים.
חלי גיא אלדר
אני ממשרד המשפטים...
היו"ר חיים כץ
אני רואה שיעקב נאמן משרה עליכם רוח טובה...
אורלי לוי אבקסיס
היא מדהימה בכל מה שקשור בילדים בסיכון למשל. הצלחתי לאכוף דרך משרד המשפטים - -
שלי יחימוביץ
אבל זה לא משנה כי שר המשפטים לא מקשיב לדרג המקצועי שלו ממילא. אתמול הוא תמך בפטור לראשי ממשלות מחקירה בניגוד לעמדת משרדו.
חלי גיא אלדר
חשוב לי להבהיר שאני מעבירה דברים מהמחלקה הפלילית אצלנו. אני רק מחדדת את מה שדבי אמרה בענין הזה כי אמור להיות גם תיאום פה, עם משרד המשפטים, בהצעת החוק הזאת. המחלקה הפלילית אצלנו מתעקשת על הנושא הזה של להתאים את הקנס למה שיש בחוק שירות התעסוקה. חשוב לי לחדד את הענין.
היו"ר חיים כץ
אני בא מוועד עובדים. עובדים שכשלו במשמעת, אני מדבר על גניבות, מה שאתם מדברים פה זה גניבה. בסגנון של הגניבה הזאת, אני לא זוכר אחד שנתתי לו קנס שזה הגיע אלי לדיון, שאני הייתי בוועדת בירור שנתתי לו 14,000 שקל. קרעתי אותו. קרעתי אותו כי אתם נותנים אינסנטיב לגנוב. אתם, במשרד המשפטים, מעודדים שילכו לא לפי החוק, לגנוב ולא לשלם ולעשוק אנשים.
חלי גיא אלדר
תשמע, צריך לאכוף את הדברים האלה.
היו"ר חיים כץ
איפה הייתם כשזרקו נעל, 3 שנים בית סוהר? תראי שזה שדרס את חשין, הוא יקבל הרבה מאוד שנים, וזה שפגע בילדה הזאת קיבל 6 חודשי שירות.
שלי יחימוביץ
מה אנחנו עושים פה?
היו"ר חיים כץ
מעבירים את זה כמו שזה, ואחרי קריאה ראשונה - -
שלי יחימוביץ
עם החצי שנה?
היו"ר חיים כץ
כן. עם החצי שנה ואחרי ראשונה, שיעשו את המלחמות.
נועה בן שבת
למי זה מאוד יפריע ה-14,000 שקל ליחיד?
היו"ר חיים כץ
זה לא ליחיד, זה לעובד. אם אני קולט 1000 עובדים זה מיליון 400.
חלי גיא אלדר
זה הולך לפי העבירה. זה סעיף שקיים כבר בחוק.
היו"ר חיים כץ
מאחר והם לא מחוקקים וגם את לא מחוקקת, את היועצת המשפטית של הוועדה, ואנחנו המחוקקים, זו הצעת החוק שהנחנו. אתם תוכלו למצוא לכם, אם יעבור ראשונה במליאה, ואם זה יעבור שנייה שלישית פה, אתם תוכלו למצוא לכם אנשים שיסתייגו ויפילו את הצעת החוק. זה לגיטימי. אבל לא משרד המשפטים מחוקק ולא התמ"ת מחוקק. אנחנו הלכנו לכנסת בשביל לחוקק. אנחנו לא חיים לפי שיגעונותיהם של פקידי משרד המשפטים, לצורך הענין.
דבי אליעזר
בכל מקרה, אדוני, אם יורשה לי, אני רוצה להביא כמה טעמים כדי שישקלו לקראת קריאה ראשונה, באשר לסעיף הענישה: 1. באמת יש קורלציה בין הסעיף בחוק שירות התעסוקה לבין הסעיף הזה. שם מדובר בעובדים זרים והעבירה היא עבירה חמורה. אמנם מדובר על פעולה של תיווך אבל אנחנו מדברים על עובדים זרים, ששם יש ענין של עבודה, כמעט ענין של מניעת עבודה תחת כפייה ככה שיש קורלציה בין שתי העבירות ולכן, השיקול שיהיה בדיוק אותו עונש הוא לא שיקול מופרך. הוא בעצם בא לתאם את שתי החקיקות שעוסקות בנושא דומה.
שלי יחימוביץ
אולי צריך לשנות גם את החוק השני.
דבי אליעזר
דבר שני, שאני מבקשת כן לקחת אותו בחשבון, היא הענישה בקשר לקבלן כוח האדם עצמו, שלמיטב זכרוני הוא כפל הקנס שבסעיף 61א2 לחוק העונשין, ככה שלגבי קבלן כוח אדם העונש הוא גם קנס. לכן, אני חושבת שצריכה להיות הלימה, וככל שיש - -
היו"ר חיים כץ
דבי, את מדברת דברי טעם שהעונש הוא לא רציני. יחד עם זאת, אנחנו נעביר את זה בקריאה ראשונה. אנחנו נבוא לפה לקריאה שנייה ושלישית ונתעמק בזה. יבוא משרד המשפטים וימצא פתרונות, ושלא יעשה צחוק מהכנסת ומחברי הכנסת. טוב שאילן גילאון לא היה פה לפני 10 דקות כי הוא היה מתעצבן כי רצו לעשות ממנו צחוק, ואנחנו שמרנו על כבודך. משרד המשפטים לא יעשה צחוק מהח"כים. אנחנו לא מחוקקים "כאילו". אנחנו לא משתתפים במשחק של "כאילו", אין כזה דבר. אנחנו לא וירטואליים פה. באנו לפה לנסות לשנות את איכות החיים במדינת ישראל, ושבמדינת ישראל יתנהגו ביושרה. זה לא בסדר מה שקורה פה, שאנחנו ניתן פה מנדט לחברות לעשוק אנשים ולא ללכת לבקש רישיון כי צריך להיות מטומטם ללכת לבקש רישיון.

אנחנו נעבור להקראה ונצביע על הצעת החוק להכנה לקריאה ראשונה.
רן רידניק
אני ממשרד האוצר. רק שאלת הבהרה: יש כאן איזה שהוא שינוי ואני מנסה להבין אותו. אומרים: "לא יקבל אדם שירות מקבלן שירות". האם מדובר על קבלן שירות שיש עליו חובת רישיון בתחומי השמירה והרישיון?
נועה בן שבת
כן, ודאי.
רן רידניק
אין לנו התנגדות.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נעבור להקראה של הנוסח הרגיל.
שלי יחימוביץ
אולי משרד האוצר יהיה מעורב בזה ויציע קנס הרבה יותר גבוה?
היו"ר חיים כץ
חברת הכנסת שלי יחימוביץ - -
שלי יחימוביץ
אני דואגת להכנסות המדינה.
היו"ר חיים כץ
חברת הכנסת יחימוביץ, אני חשבתי שאת ח"כית עסוקה... מיצינו את הדיון הזה. נעבור להקראה.
נועה בן שבת
אני אקריא עם התיקונים לגבי הנושא של קבלן שירות ולא לגבי הנושא של הענישה. מקריאה.


"הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון – איסור התקשרות), התשע"א-2011. 1. הוספת סעיף 10ב. בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996 (להלן- החוק העיקרי), אחרי סעיף 10א יבוא: 10ב. "איסור התקשרות עם מי שאינו בעל רישיון. לא יקבל אדם שירות כוח אדם מקבלן כוח אדם או שירות מקבלן שירות, ולא יתקשר עמם לקבלת שירותים כאמור, אלא אם כן קבלן כוח האדם או קבלן השירות, לפי העניין, הוא בעל רישיון לפי פרק זה והמציא לו העתק ממנו. 2. תיקון סעיף 20. בסעיף 20 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא: "(ד) העובר על הוראות סעיף 10ב, דינו – מאסר שישה חודשים..." כפי שהיה במקור. "3. תחולה. הוראות סעיף 10ב ו-20 לחוק העיקרי, כנוסחן בחוק זה, יחולו על הסכם התקשרות לקבלת שירותים כאמור בסעיף 10ב שנערך מתחילתו של חוק זה ואילך." זה כדי לכוון את ההתנהגות מכאן ואילך ולא לפגוע בהתקשרויות שהיו.

אולי צריך לדבר על מועד הפרסום או מועד האישור. אפשר להקדים את המועד.
היו"ר חיים כץ
מי בעד הצעת החוק ירים את ידו?

בעד – 4

נגד – אין

נמנעים – אין

כל חברי הכנסת, 4 במספר שנמצאים פה וזה הרבה, תמכו בהצעת החוק. ועדת העבודה והרווחה מאשרת את הצעת החוק כהכנה לקריאה ראשונה במליאה. אכן דיונים מעמיקים יותר ייעשו. לא שהדיון לא היה מעמיק אבל אני מקווה שדיונים מעמיקים יותר יעשו במשרד המשפטים, והם ימצאו פתרון ל"בדיחות" שבאו לספר לנו פה היום, ולא יפגעו בכבודם של הח"כים.
אורלי לוי אבקסיס
רק שהם לא יהפכו את קבלת הרישיון למשהו כל כך קל שיעקר את החוק הזה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. הישיבה נעולה.
(הישיבה ננעלה בשעה 13:25)

קוד המקור של הנתונים