ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 04/04/2011

חוק מרכזי ההנצחה לזכרם של מנחם בגין ויצחק רבין (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
6
ועדת החינוך, התרבות והספורט

04.04.2011


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 405

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני, כ"ט באדר ב' תשע"א (04 באפריל 2011), שעה 12:00
סדר היום
הצעת חוק הקמת מוזיאונים וביטול סייג לכהונה במרכזי ההנצחה לזכרם של מנחם בגין ויצחק רבין (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010, של חבר הכנסת יריב לוין (פ/2679).
נכחו
חברי הוועדה: אלכס מילר – היו"ר
מוזמנים
חה"כ יריב לוין

עו"ד מירב כהן – לשכה משפטית, משרד התרבות והספורט

עידית עמיחי – מנהלת מחלקת המוזיאונים, משרד התרבות והספורט

אור דורון – דוברת משרד התרבות והספורט

עו"ד לירון נעים – ייעוץ וחקיקה, כלכלי פיסקלי, משרד המשפטים

עו"ד טארק קסיס – ייעוץ וחקיקה, כלכלי פיסקלי, משרד המשפטים

הרצל מקוב – ראש מרכז בגין

עו"ד רוני אלטמן – יועצת משפטית, מרכז רבין

ד"ר נורית לוינובסקי – מנהלת מחלקת חינוך, מרכז רבין

דני דנוש – מנהל תפעול, מרכז רבין

איריס מגן – מרכז רבין

לירון וייס – דוברת הוועדה
ייעוץ משפטי
עו"ד מירב ישראלי
רכזת בכירה בוועדה
רבקה וידר
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם
הצעת חוק הקמת מוזיאונים וביטול סייג לכהונה במרכזי ההנצחה לזכרם של מנחם בגין ויצחק רבין (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010, של חבר הכנסת יריב לוין (פ/2679)
היו"ר אלכס מילר
צהרים טובים לכולם, ממשיכים בסדר-היום. אנחנו בתאריך 4 באפריל 2011, כ"ט באדר ב' תשע"א, הנושא הוא הצעת חוק הקמת מוזיאונים וביטול סייג לכהונה במרכזי ההנצחה לזכרם של מנחם בגין ויצחק רבין (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010, של חבר הכנסת יריב לוין (פ/2679). חבר הכנסת יריב לוין, בבקשה תנמק את הצעת החוק. נתחיל בדיון כללי ואחר כך נעבור להקראת החוק. בבקשה.
יריב לוין
תודה, אדוני היושב-ראש. קודם כול, אני כמובן מודה לך על ההיענות המהירה שלך לקיים את הדיון במהלך הפגרה כדי שנוכל לקדם את הצעת החוק הזו.


הצעת החוק היא תולדה של פנייה שקיבלתי גם מאנשי מרכז מנחם בגין וגם מאנשי מרכז יצחק רבין, והיא עוסקת בשני עניינים. העניין הראשון הוא עניין הגבלת הכהונה של דירקטורים שמכהנים בשני המרכזים האלה. הדירקטורים האלה מכהנים ללא תמורה, ובמסגרת כיוון שבדרך כלל אני חושב שהוא גם כיוון נכון, נקצבה תקופת כהונתם לשלוש תקופות כהונה, אלא שבמקרה הנוכחי נדמה לי שזה דווקא המקרה הנכון לחרוג מן הכלל הזה מהטעם הפשוט שזכינו ועדיין נמצאים אתנו אנשים שהכירו את האנשים האלה באופן אישי, וממילא התרומה הייחודית שלהם לעבודת המרכזים היא תרומה שיהיה מאוד חבל להפסיק אותה ולאבד אותה רק בגלל עניין טכני פרוצדורלי.


אפשר להביא כדוגמאות את יחיאל קדישאי, שעבד כמובן בצמוד למנחם בגין; את חיים ישראלי, שכמובן עבד והכיר היטב את יצחק רבין; את השופט בדימוס שמגר, שנאלץ לסיים את כהונתו במרכז רבין כתוצאה מהמגבלה הזו.


הצעת החוק באה למעשה לבטל את המגבלה הזו – שוב, בשים לב לייחודיות של המקרה ובשים לב לעובדה שמדובר בדירקטורים שמכהנים ללא שכר.


המרכיב השני של הצעת החוק כולל עדכון של הגדרות הפעילות והעבודה שאמורה להתבצע במרכזים האלה באופן שיתאים אותם למציאות הקיימת. היום, בשני המרכזים האלה פועל למעשה מוזיאון שהוא רחב-היקף, עם פעילות ענפה, בחלק מהמקרים מבחינת הביקורים שנעשים שם זה אולי לב- לבו של הביקור והדבר העיקרי שאליו נחשף הציבור שמגיע לשם.


המצב הוא שהיום בחוק אין הגדרה של המוזיאון כחלק מהפעולות שהמרכזים האלה יכולים ורשאים לעשות, וכאשר הנושא הזה הגיע לוועדת שרים לענייני חקירה התברר שכנראה אחת הסיבות לעניין הזה היא העובדה שההכרה הרשמית כמוזיאון נעשית על-פי חוק מיוחד לעניין זה, והיה רצון להימנע מלתת הגדרה של מוזיאון לגופים שלא עברו את התהליך וקיבלו את ההכרה המסודרת על-פי החוק.


בשיחות התיאום שהיו לנו עם משרדי הממשלה גובשה הסכמה שצריך יהיה לנסות להביא אותה לידי ביטוי כאן מבחינת הניסוח, שיובהר שמצד אחד המרכזים יהיו רשאים לקיים מבחינת ההסמכה שלהם בחוק את הפעילות הזו שהם עושים כמוזיאון, אבל יובהר שכמובן אין בכך כדי להעניק להם הכרה לעניין חוק המוזיאונים, כל עוד לא יפנו ויעברו את התהליך ויקבלו אישור – מה שהם כמובן רשאים אבל לא חייבים לעשות. אנחנו רוצים למנוע מצב שבו הלכה למעשה המרכזים האלה מקיימים פעילות מאוד דומיננטית ובהיקף גדול, כשלכאורה הם אינם מוסמכים באופן מפורש לקיים אותה במסגרת החוקים שמסדירים את עבודתם. זו הצעת החוק.
היו"ר אלכס מילר
רבותי, מי רוצה להתייחס לפני שאנחנו מתחילים לקרוא את הצעת החוק? משרדים ממשלתיים, האם יש לכם איזשהם סייגים מבחינת סעיפים כאלה ואחרים?
טארק קסיס
עורך-דין טארק קסיס, משרד המשפטים. בדרך של הערת אגב, אני לא מתייחס עכשיו להסתייגות כלשהי לאיזשהו סעיף בהצעת החוק, רק צריך להגיד דבר מאוד חשוב.


עניין הגבלת הקדנציות הונהג בכל מיני תאגידים ציבוריים, מהרבה סיבות, אבל יש סיבות עיקריות של שמירה על ממלכתיות ודמוקרטיות ויש אינטרס מאוד חשוב בעניין הזה שאנחנו מגבילים אנשים מלשמש בתפקיד אחד מסוים למשך הרבה שנים, לתקופה לא מוגבלת.


אנחנו רוצים להימנע ממצב שאנחנו יוצרים זיקה בין תפקיד מסוים – שהוא בעצם תפקיד ציבורי- לבין אישיות אחת, של בן אדם אחד. אנחנו צריכים להיזהר מאוד בעניין קביעת זהות של תפקיד לאדם אחד. בכל זאת, זה עדיין תפקיד ציבורי עם משמעויות רבות, זה לא עניין של תפקיד פרטי של בן אדם אחד.
היו"ר אלכס מילר
כן, אבל אני חושב שבחוק הזה זה לא משהו שבאמת הולך להיות - -
טארק קסיס
לכן אני אומר, אני לא מסתייג מהצעת החוק.
היו"ר אלכס מילר
- - שעל-פי זה, הבן אדם שנמצא שם והאריכו את כהונתו, פתאום כל הציבור ירוץ לתמוך בו פוליטית או משהו כזה משום שהוא היה דירקטור במוזיאון של מנחם בגין.
טארק קסיס
אמרתי את זה רק בדרך של הערת אגב.
היו"ר אלכס מילר
אוקיי. נתחיל בקריאת הצעת החוק ונראה מה ההתייחסות לכל סעיף וסעיף.
מירב ישראלי
הצעת חוק המוזיאונים וביטול סייג לכהונה במרכזי ההנצחה לזכרם של מנחם בגין ויצחק רבין - מדובר בתיקוני חקיקה לשני החוקים – גם המרכז להנצחת זכרו של מנחם בגין וגם המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין.

"1. תיקון חוק להנצחת זכרו של מנחם בגין

בחוק להנצחת זכרו של מנחם בגין, התשנ"ח-1988 –
(1) בסעיף 2, לפני ההגדרה "המכון" יבוא:

" "המוזיאון" – מוזיאון מנחם בגין";

(2) בסעיף 3, במקום "המכון והארכיון" יבוא "המכון, הארכיון והמוזיאון";

(3) בסעיף 14, במקום "לשתי תקופות רצופות נוספות וכן למנותו שוב לאחר הפסקה של שלוש שנים רצופות לפחות" יבוא "לתקופות כהונה נוספות";
(4) בסעיף 18(ב), במקום "לשתי תקופות כהונה רצופות נוספות וכן למנותו שוב לאחר הפסקה של שלוש שנים רצופות לפחות" יבוא "לתקופות כהונה נוספות";
(5) בסעיף 19, בכל מקום, במקום "האתר, המכון והארכיון" יבוא "האתר, המכון, הארכיון והמוזיאון";
(6) בסעיף 22, אחרי "פועלו ומורשתו של מנחם בגין" יבוא "ובכלל זה מוזיאון בו מוצגים תולדות חייו של מנחם בגין על רקע תקופת השואה באירופה, המאבק להקמת המדינה, שנות עיצובה והמאורעות המרכזיים בתולדותיה";
(7) בסעיף 23, במקום "פעילויות הנצחה" יבוא "פעילות הנצחה, פעילות מוזיאלית". "
בחוק להנצחת זכרו של יצחק רבין למעשה יש את אותם תיקונים, באופן מקביל. זה לא בדיוק אותם סעיפים אבל פחות או יותר. אלה סעיפים מקבילים.
היו"ר אלכס מילר
בבקשה, תקראי.
מירב ישראלי
"2. תיקון חוק המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין
בחוק להנצחת זכרו של יצחק רבין, התשנ"ז-1997 –
(1) בסעיף 2, לפני ההגדרה "המכון" יבוא:

""המוזיאון" – המוזיאון הישראלי במרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין";

(2) בסעיף 3, במקום "המכון והארכיון" יבוא "המכון, הארכיון והמוזיאון";

(3) בסעיף 14, במקום "לשתי תקופות רצופות נוספות וכן למנותו שוב לאחר הפסקה של שלוש שנים רצופות לפחות" יבוא "לתקופות כהונה נוספות";
(4) בסעיף 18(ב), במקום "לשתי תקופות כהונה רצופות נוספות וכן למנותו שוב לאחר הפסקה של שלוש שנים רצופות לפחות" יבוא "לתקופות כהונה נוספות";
(5) בסעיף 19, בכל מקום, במקום "האתר, המכון והארכיון" יבוא "האתר, המכון, הארכיון והמוזיאון";
(6) בסעיף 22, בסופו יבוא "ובכלל זה מוזיאון בו מוצגים אירועים מרכזיים בתולדות המדינה והחברה בישראל לצד סיפור חייו של יצחק רבין";
(7) בסעיף 23, במקום "פעילויות הנצחה" יבוא "פעילות הנצחה, פעילות מוזיאלית". "
מבחינת הסעיפים שבהם הדברים משולבים, סעיף 3 הוא הסעיף שקובע את המוסדות – אנחנו מוסיפים במוסדות את המוזיאון.

סעיף 14 הוא הסעיף של תקופת הכהונה של חבר המועצה.

סעיף 18(ב) מדבר על תקופת כהונה של ראש המרכז.

סעיף 19 מדבר על תפקידי ראש המרכז – ניהול כל מוסדות המרכז.

סעיף 22 מדבר על האתר ותכולתו – מוסיפים לאתר גם את נושא המוזיאון.

סעיף 23 מדבר על פעילויות לציבור. גם כאן מוסיפים את עניין המוזיאון.
היו"ר אלכס מילר
חבר הכנסת לוין, האם אתה מעוניין להוסיף?
יריב לוין
אותה הערה שהערתי קודם. אנחנו צריכים להכניס איזשהו סעיף שיאמר בצורה ברורה שאין בקביעות האלה כדי - - -
מירב ישראלי
אם הבנתי נכון את דברי השרה במליאה, בחוק מוזיאון הכנסת לדעתי הכנסנו תיקון עקיף לחוק המוזיאונים, אני חושבת שהוא אמור לפתור את הבעיה הזאת באופן כללי. תקנו אותי אם אני טועה.
קריאה
כן.
טארק קסיס
גם בחוק בית העצמאות.
היו"ר אלכס מילר
משרד התרבות, בבקשה.
עידית עמיחי
עידית עמיחי, מנהלת מחלקת המוזיאונים במשרד התרבות. בסעיף 8 לחוק המוזיאונים, שנחקק ב-83', פרק ג' מדבר על מוזיאונים פרטיים – שאסור לקרוא למוזיאון אם הוא לא עומד בכל הכללים, ואם כן הוא צריך להיקרא מוזיאון פרטי. בפסקה (ד) לסעיף זה נאמר: "הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי מוזיאון שנוסד בחוק". אלה מוזיאונים – רבין ובגין – שנוסדו על-ידי חוק, כמו בית העצמאות, כמו מוזיאון הכנסת.
מירב ישראלי
בעצם עשינו תיקון כללי בדיוק מהנקודה הזאת משום שהיו כמה חוקים.
היו"ר אלכס מילר
בחוק הזה אתם נשארים עם הנוסח שהיה קיים, נכון?
מירב ישראלי
יחול על זה סעיף 8(ד) לחוק המוזיאונים.
עידית עמיחי
בדיוק.
היו"ר אלכס מילר
מצוין. רבותי, אם אין הערות ואין תיקונים, אנחנו נקיים הצבעה. חבר הכנסת יריב לוין יצביע במקום חבר סיעתו.
מירב כהן
הערה קטנה, למרות שחבר הכנסת לוין כבר הזכיר את זה. באמת נכון, למרות שהתוקף שיחול הוא סעיף 8(ד) לחוק המוזיאונים, רק למען הפרוטוקול לחזור על כך שלא מדובר בהכרה של מועצת המוזיאונים לצורך קבלת תמיכה אלא מכוח חוק ספציפי.
מירב ישראלי
זה נאמר גם במליאה. שהוא יכול בעצם לעבור את ההליכים לפי חוק המוזיאונים, אם הוא רוצה.
מירב כהן
הוא רשאי כמובן.
היו"ר אלכס מילר
חבר הכנסת יריב לוין יצביע במקום חבר הכנסת דני דנון. מי בעד?


הצבעה
בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת חוק הקמת מוזיאונים וביטול סייג לכהונה במרכזי ההנצחה לזכרם של מנחם בגין ויצחק רבין (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010, נתקבלה לקריאה ראשונה.
היו"ר אלכס מילר
הצעת החוק אושרה לקריאה ראשונה ותעלה למליאה.
יריב לוין
תודה רבה.
היו"ר אלכס מילר
תודה רבה, הישיבה נעולה.


(הישיבה ננעלה בשעה 12:20).

קוד המקור של הנתונים