ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 28/03/2011

חוק החשמל (תיקון מס' 4), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
3
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

28.3.2011

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 465

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

שהתקיימה ביום שני כ"ב באדר ב' התשע"א (28 במרס 2011) בשעה 10:45
סדר היום
הצעת חוק החשמל (תיקון מס' 4), התשע"א-2011 של חה"כ אלכס מילר, חה"כ

רוברט אילטוב, חה"כ ליה שמטוב. (פ/334)
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ - היו"ר

אלכס מילר
מוזמנים
עו"ד דורית מורג – יועצת משפטית, משרד החינוך

איילת צור – אגף הבניה, מנהל התכנון, משרד הפנים

עו"ד נג'ואן שביטה – משרד התמ"ת
יועצת משפטית
שמרית שקד גיטלין
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

הצעת חוק החשמל (תיקון מס' 4), התשע"א-2011 של חה"כ אלכס מילר, חה"כ

רוברט אילטוב, חה"כ ליה שמטוב. (פ/334)
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום שני בשבוע, כ"ב באדר ב', 28 במרס 2011. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא הצעת חוק החשמל (תיקון מס' 4), התשע"א-2011 של חה"כ אלכס מילר, חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ ליה שמטוב. פרוטוקול מס' 465. אני אצביע על דיון מחדש, לפי סעיף 124 לתקנון הכנסת.


מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד רביזיה – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הרביזיה התקבלה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. אנחנו פותחים מחדש את הנושא לדיון. צר לי שמשרד החינוך פוגע בעבודת הכנסת. לא יכול להיות שדיונים ייערכו הלוך וחזור, הלוך וחזור. שנציגי משרד החינוך יבואו וידעו מה הם רוצים מעצמם, ויגידו בוועדת הכנסת מה שהם רוצים להגיד. לא שילכו הביתה, יתעוררו ויגידו – רק רגע. אי אפשר לצחוק על ועדות הכנסת; זאת לא דרך, זאת לא צורה. אני מקווה שזה סוף הדרך להתנהלות שלכם כאן. לא יכול להיות שתשחיתו את זמני, לא יכול להיות שתשחיתו את זמן הוועדה, לא יכול להיות שתשחיתו את זמן חברי הכנסת. פשוט לא יכול להיות. לא מכובד, לא מקובל, לא רצוי.


אנחנו נפתח את הנושא לדיון.
שמרית שקד גטלין
משרד החינוך ביקש שאנחנו נקיים דיון מחדש בסעיף 6ה. מדובר על ביצוע עבודות חשמל במסגרת לימודי חשמל.

החוק מאפשר לתלמידים או לסטודנטים שלומדים לימודי חשמל, לבצע עבודות חשמל אף על פי שטרם יש להם רישיון. כתבנו שהם רשאים לעשות את זה במסגרת הלימודים במוסד, באחריותו, ובלבד שהעבודות מבוצעות בנוכחות מדריך שהוא בעל רישיון לביצוע אותן עבודות ובפיקוחו.


נשאלה השאלה באיזה מוסדות נאפשר להם לקיים לימודי חשמל, וכתבנו: "מוסדות שאושרו לעניין זה על-ידי המנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל". קיבלנו התנגדות מאוד נחרצת על זה ממשרד החינוך. אנחנו ניסחנו סעיף שאנחנו מקווים שייתן מענה לבעיה הזאת, ואני אקריא.
אנחנו מוחקים, ובמקום
"שאושרו לעניין זה על-ידי המנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל" – אנחנו מציעים: "בסעיף זה "מוסדות" – מוסדות שמתקיימים בהם לימודי חשמל, והם אחד מאלה:

(א) "מוסד להשכלה גבוהה" – שהוא אחד מאלה:


(1) מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;


(2) מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה

גבוהה;


(3) מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(ב) מוסדות בפיקוח משרד התמ"ת;

(ג) מוסדות בפיקוח משרד החינוך;

(ד) מוסדות שאושרו לעניין זה על ידי המנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל;
היו"ר חיים כץ
יש למישהו הערות על הסעיף?
קריאה
לא.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נצביע על הסעיף הזה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיף 6ה – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 6ה התקבל.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה, הסעיף אושר.
שמרית שקד גיטלין
עכשיו נצביע על כל הצעת החוק.
היו"ר חיים כץ
נצביע על כל הצעת החוק מחדש כי משכנו אותה. מי בעד הצעת החוק? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הצעת החוק – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת החוק התקבלה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. הצעת החוק סוף כל סוף אושרה לקריאה שנייה ושלישית בנוסח שהוקרא בפעם האחרונה עם התיקון הזה. אני מקווה שבא לציון גואל, ובזה סיימנו את העניין. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה ב-10:50

קוד המקור של הנתונים