ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/03/2011

תקנות התעבורה (הסדרים לתקופת הניסוי של הפעלת רכבת מקומית בירושלים) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
3
ועדת הכלכלה

23.3.2011


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי









פרוטוקול מס' 497

מישיבת ועדת הכלכלה

יום רביעי, י"ז באדר ב תשע"א (23 במארס 2011), שעה 9:30
סדר היום
תקנות התעבורה (הסדרים לתקופת הניסוי של הפעלת רכבת מקומית בירושלים) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"א-2011
נכחו
חברי הוועדה: רוברט טיבייב – מ"מ היו"ר

חמד עמאר

טלב אלסאנע

יצחק וקנין

ישראל אייכלר
מוזמנים
דן הראל



- מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

חוה ראובני



- סגנית בכירה ליועצת המשפטית, משרד התחבורה והבטיחות






בדרכים

צ'ארלס סולומון



- סמנכ"ל תכנון כלכלי, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

אסף שמלי



- עוזר מנכ"ל, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

יעל אולמן



- עוזרת מנכ"ל, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

עופר פלג



- חשב משרד התחבורה, משרד האוצר

מיכל שמואלי



- רשות התאגידים, משרד המשפטים

סנ"צ יוסי וילנר



- רמ"ד אבטחה, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק שלמה לוז



- מהנדס תנועה מחוז י-ם, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק יהודה ויור



- קמ"ד ארגון, המשרד לביטחון פנים

פקד תמר ליברטי


- עוזר יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק רון לוינגר



- המשרד לביטחון פנים

מרב רפאלי



- מנהלת תחום חקיקה פניות ציבור וכנסת, הרשות לאומית






לבטיחות בדרכים

זוהר זולר



- מנהל תחום פרויקט רקל"ה, עיריית ירושלים

שמחה בורנשטיין


- מהנדס מערכות, תכנית אב לתחבורה ירושלים

צחי שטרסר



- ראש יחידת המהנדס, תכנית אב לתחבורה ירושלים

נועה שמיר



- יועצת משפטית, תכנית אב לתחבורה ירושלים

מרדכי פדר



- יושב-ראש, חיים בדרך מתונה

מיכה בר מאיר



- מנהל תחום מידע ומחקר בארון אי טי אס
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמה
יפעת שפרכר

תקנות התעבורה (הסדרים לתקופת הניסוי של הפעלת רכבת

מקומית בירושלים (הוראת שעה) (תיקון), התשע"א-2011
חוה ראובני
תקנות התעבורה (הסדרים לתקופת הניסוי של הפעלת רכבת מקומית בירושלים) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"א-2011. בתוקף סמכותי לפי סעיף 70(1) ו-(22) לפקודת התעבורה, באישור ועדת כלכלה של הכנסת לפי סעיף 21(א(א) לחוק יסוד: הכנסת וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה: 1. תיקון תקנה 2. בתקנה 2(5) לתקנות התעבורה (הסדרים לתקופת הניסוי של הפעלת רכבת מקומית בירושלים) (הוראת שעה), התש"ע-2009, אחרי "70" יבוא "84א". בתקנות התעבורה (הסדרים לתקופת הניסוי) נקבע שתקנות התעבורה יחולו על רכבת מקומית, למעט תקנות מסוימות. בין התקנות שחלות כיום על רכבת מקומית זה תקנה 84א האוסרת להסיע נוסעים בשכר, למעט בסוגי רכב מסוימים. על-מנת שרכבת מקומית תהיה רשאית להסיע נוסעים בשכר כפי שמתוכנן בתקופת הניסוי בצורה מוגבלת, צריך שתקנה 84א לא תחול על הרכבת המקומית בתקופת הניסוי. אנחנו מבקשים להוסיף את התקנה לתקנות שאנחנו מחריגים את תחולתן.
תמר ליברטי
סוכם עם משרד התחבורה שלצד ההסדר הזה יוצאו הנחיות על ידי המנהל שתסדרנה נושאים שלא כלולים כרגע בתקנות התעבורה, כמו התנהגות נוסעים ברכבת, מנהל התפעול, התקנת מערכת טכוגרף ברכבת. זה כרגע כחסר בהסדר שהוקרא. זה יעוגן בהוראות המנהל שאמורות להיות מוצאות בקרוב.
דן הראל
יוצאו.
אתי בנדלר
ככל שיוצאו הסדרים ברמה של הנחיות ומישהו לא ימלא אחר אותן הנחיות, כמו למשל המשתמשים ברכבת הקלה, בודאי שלא ניתן יהיה להפעיל נגדם סנקציות כלשהן.
תמר ליברטי
זאת עשויה להיות הפרת הוראה חוקית.
אתי בנדלר
אני בספק גדול אם אפשר יהיה להעמיד לדין אדם שלא פעל לפי הנחיות המנהל כנוסע.
תמר ליברטי
זו לא רק הסדרה של התנהגות הנוסעים, יש נושאים נוספים שיוסדרו.
היו"ר רוברט טיבייב
מי בעד?

ה צ ב ע ה
בעד – פה אחד

אושר

הוועדה ממליצה למשרד התחבורה להפעיל קטעים נוספים עד הר הרצל ברגע שהמהנדס של משרד התחבורה יאשר את זה, לא לחכות לזכיין. הוועדה מבקשת שבתקופת הניסוי יוצבו גדרות ומאבטחים כדי למנוע סכנות מהולכי רגל.
דן הראל
מומחי הבטיחות שלנו אומרים שאם נשים את הגדרות בתקופת הניסוי ונתחיל להפעיל באורך מלא זה יהיה יותר מסוכן מאשר אם נוריד את הגדרות. בכל מקום שאנחנו מורידים את הגדרות אנחנו שמים סדרנים, כדי שהציבור יתרגל לזה ויפעל נכון.
לאה ורון
הוועדה מבקשת ממשרד התחבורה לבחון את עניין הבטיחות, לרבות הגדרות.
ישראל אייכלר
יושבים כאן אנשים שמייצגים את הציבור ומבקשים מכם לחוס על חיי הציבור. המומחים של התנ"צים לא שילמו את המחיר של ההרוגים והפצועים עד ששמתם גדרות.
דן הראל
אנחנו חסים על חיי האנשים כמו כל אחד אחר בחדר הזה.
ישראל אייכלר
לא נבחרתם לעשות את זה. אנחנו נבחרנו לעשות את זה . זה כל ההבדל בינינו.
דן הראל
אני מבטיח שנעשה שיקול לגבי הגדרות, נבקש חוות דעת מקצועית ונפעל לפיה.
היו"ר רוברט טיבייב
תודה רבה, הישיבה נעולה.
הישיבה ננעלה בשעה 10:15

קוד המקור של הנתונים