ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 17/03/2011

חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 20), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
ועדת הפנים והגנת הסביבה
3
17/3/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן
מושב שלישי

פרוטוקול מס' 361
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
‏יום חמישי, י"א באדר ב' התשע"א (17 במרץ, 2011), שעה 09:00
סדר היום
1.
הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 21) (הארכת רישיון לעובד זר בתחום הסיעוד), התשע"א-2011 (פ/2941), של חברי הכנסת דוד אזולאי, איתן כבל, עמיר פרץ, דב חנין ויעקב כץ
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר
מוזמנים
עו"ד דניאל סלומון
-
היועץ המשפטי, רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול, משרד הפנים

עו"ד שושנה שטראוס
-
הלשכה המשפטית, רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול, משרד הפנים

עו"ד אביטל שטרנברג
-
ראש תחום (ייעוץ), משרד המשפטים

אושרית ביבי
-
מתמחה, משרד המשפטים

עמית סדן
-
רפרנט פנים, אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד עמית שטאובר
-
הלשכה המשפטית, משרד האוצר

עו"ד עודד פלר
-
האגודה לזכויות האזרח בישראל

סיגל רוזן
-
רכזת פעילות ציבורית, מוקד סיוע לעובדים זרים

עו"ד חני בן ישראל
-
עמותת קו לעובד

אבנר עורקבי
-
יו"ר אהב"ה – ארגון הנכים בישראל המיוחד

דורון יהודה
-
מנכ"ל ארגון נכי הפוליו בישראל

עו"ד יהונתן דודוביץ
-
ארגון נכי הפוליו בישראל

יריב שוריאן
-
חבר הנהלה, עמותת אחיעוז

צביקה רם
-
חבר הנהלה, עמותת אחיעוז

ניצן תנעמי
-
מקדמת מדיניות, כוח לעובדים – איגוד עובדות הסיעוד

ד"ר גלעד נתן
-
מרכז המחקר והמידע של הכנסת
ייעוץ משפטי
גלעד קרן


דניאל באומגרטן (מתמחה)
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטרית
אירית שלהבת
הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 21) (הארכת רישיון לעובד זר בתחום הסיעוד), התשע"א-2011 (פ/2941)
היו"ר דוד אזולאי
בוקר טוב לכולם. אני פותח את דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 21) (הארכת רישיון לעובד זר בתחום הסיעוד), התשע"א-2011, של חברי הכנסת דוד אזולאי, איתן כבל, עמיר פרץ, דב חנין ויעקב כץ.


הצעת החוק הזאת עברה בקריאה הראשונה והיום אנחנו רוצים להכין אותה לקריאה השנייה והשלישית. אבקש קודם כול להסביר במה מדובר. הצעת החוק הזאת באה בעקבות פניות רבות של אזרחים סיעודיים שהעובד שלהם נמצא איתם זמן רב וכבר הגיע זמנו לעזוב את הארץ, תוקף האשרה שלו עומד לפוג. למרות שביעות הרצון ממנו ולמרות שהמעסיק זקוק לו אין אפשרות להאריך את תוקף האשרה שלו. בהצעת החוק הזאת ביקשנו להקים ועדה במשרד הפנים, בראשות שופט, שאליה יוגשו בקשות והיא תוכל להמליץ לשר על אפשרות להארכת תוקף האשרה.


דבר נוסף, בהצעת החוק יש פנייה לשר הפנים להגביל את מספר האישורים החריגים שיינתנו לעובדים זרים על-ידי אותה ועדה.


מישהו ממשרד הפנים רוצה להוסיף על הדברים?
דניאל סלומון
לא.
היו"ר דוד אזולאי
אם כך, אבקש לעבור לקריאת הצעת החוק.
דניאל באומגרטן
הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 21) (הארכת רישיון לעובד זר בתחום הסיעוד), התשע"א-2011

סעיף 1 – תיקון סעיף 3א בחוק העיקרי
"בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, בסעיף 3א, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב1) (1)
על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאי שר הפנים להאריך את הרישיון לשם המשך העסקתו של עובד זר במתן טיפול סיעודי למטופל גם אם לא מתקיים האמור בסעיף קטן (ב)(1), מטעמים הומניטריים מיוחדים, ובלבד שלא יוארך לעובד זר מסוים רישיון כאמור אלא לטיפול במטופל אחד.

(2)
שר הפנים ימנה ועדה, בראשות שופט בדימוס או מי שכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום, אשר תייעץ לו לעניין החלטות לפי פסקה (1); הוועדה תשקול, בין היתר, את עמידתו של העובד הזר בתנאי רישיונו בעבר ותבחן חוות דעת לגבי עבודתו בישראל.

(3)
החלטות שר הפנים לפי סעיף קטן זה יהיו מנומקות.

(4)
שר הפנים יקבע בצו מכסה שנתית מרבית של רישיונות שיינתנו מטעמים הומניטריים לפי סעיף קטן זה.

(5)
שר הפנים ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, מדי שנה, על מספר הבקשות שאושרו או נדחו לפי סעיף קטן זה באותה שנה.""
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה. יש שאלות? מישהו רוצה להתייחס? אין הערות. הצעת החוק מקובלת על כולם? אני קצת מופתע. אני מבקש להעמיד את הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 21) (הארכת רישיון לעובד זר בתחום הסיעוד), התשע"א-2011, להצבעה לקראת קריאה שנייה ושלישית. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 21) (הארכת רישיון לעובד זר בתחום הסיעוד), התשע"א-2011 – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת החוק נתקבלה.
היו"ר דוד אזולאי
אין מתנגדים ואין נמנעים. לפיכך אני קובע שהצעת החוק הזאת עברה פה אחד ובשבוע הבא נביא אותה, בעזרת-השם, לקריאה השנייה והשלישית.


בהזדמנות הזאת אני רוצה להודות לצוות המשפטי שסייע למנהלת הוועדה לקדם את הצעת החוק הזאת.
אבנר עורקבי
תודה לחבר הכנסת דוד אזולאי שיזם את הצעת החוק הזאת.
היו"ר דוד אזולאי
תודה ליוזמים. אנחנו יכולים להיות אנשי בשורה לאנשים הזקוקים לזה. סוף כל סוף נוכל להגיד שיש מענה לבעיה הומניטרית שעד היום, לצערי הרב, לא היה לה מענה בחוק.


אני מודה לכם ונועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 9:15
PAGE
3

קוד המקור של הנתונים