ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/03/2011

חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 26), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
13
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
14.3.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 453
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, ח' באדר ב' התשע"א (14 במרץ 2011), שעה 12:45
סדר היום
הצעת חוק שירות הקבוע בצבא-הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 24), התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

רוברט טיבייב
מוזמנים
מהרן פרוזנפר – ראש אג"ן, משרד הביטחון

ערן גרוסברג – רע"ן תקציבים, משרד הביטחון

יוסי דסקל – פצ"ר-ק' ייעוץ בייעוץ וחקיקה, משרד הביטחון

ליאורה רוזנברג – אכ"א-רע"ן תשו"ג, משרד הביטחון

סבן שלי – מחלקת פנסיה, אגף שוק ההון, משרד האוצר

הראל שערבי – מנהל מחלקת הפנסיה, אגף שוק ההון, משרד האוצר

ניר נחום – עוזר מנכ"ל – המשרד לאזרחים ותיקים

אפרת פוקצה – לשכה משפטית, משרד האוצר

שי סומך – משרד המשפטים

חוסיין חוסייני – אגף כוח אדם, צה"ל
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
ייעוץ משפטי
נועה בן שבת
רשמה וערכה
א.ב. חבר המתרגמים בע"מ
הצעת חוק שירות הקבוע בצבא-הגנה לישראל

(גמלאות) (תיקון מס' 24), התש"ע-2010
היו"ר חיים כץ
צהריים טובים, יום ב' בשבוע, ח' באדר ב, 14 במרץ 2011. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה והבריאות, והנושא הצעת חוק שירות הקבוע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 24), התש"ע-2010, פרוטוקול מספר 453. הייתי רוצה לשמוע את נציג הצבא, שייתן לנו סקירה קלה על החוק. החוק הזה, צריך להבין, זה הכנה לקריאה שנייה ושלישית. בקשה אדוני.
מהרן פרוזנפר
שמי מהרן פרוזנפר, אני היועץ הכספי לרמטכ"ל וראש אגף התקציבים במשרד הביטחון. אנחנו מבקשים בעצם בתוך ההצעה הזאת שני דברים עיקריים: אחד, אנחנו מבקשים להתאים את ההגדרות כפי שנחקקו בחוק המקורי לכל מיני שינויים שקרו בעקבות רפורמת בכר. בגדול, אנחנו בעצם רוצים להגדיר את קופת הגמל לקצבה. זה הדבר הראשון. הדבר השני, אנחנו היום מפקידים עבור משרתי הקבע שנמצאים בפנסיה צוברת, את הכספים שלהם לשתי קרנות זמניות.
היו"ר חיים כץ
אתה מדבר על הגדרה 2. במקום ההגדרה "קופת גמל לקצבה בקרן ותיקה", תבוא "קופת גמל לקצבה בכל אחת מאלה".
מהרן פרוזנפר
כן.
היו"ר חיים כץ
האוצר מסכים לזה?
מהרן פרוזנפר
כל מה שאנחנו מביאים לפה, זה מתואם.
היו"ר חיים כץ
האוצר, אתה מסכים שיקראו קופת גמל לקצבה, במקום קרן ותיקה? אתה מסכים? כי במילא הוא לא יכול להיות והוא לא שייך לקרן הותיקה. אין קרן ותיקה. קרן ותיקה זו קרן מתה, לאנשים, שנסגרה בינואר 95', ואז הם היו בכלל בפנסיה תקציבית.
מהרן פרוזנפר
אני אגיד באופן כללי, שכל מה שאנחנו מביאים לפה, זה מתואם באופן מלא עם משרד האוצר, עבר את האישור של משרד האוצר. אנחנו בעצם מגיעים לפה בהחלטה משותפת. אין פה חילוקי דעות.


הדבר השני התחלתי להסביר. משרתי קבע שנמצאים בפנסיה צוברת, אנחנו מפקידים עבורם את הכספים בשתי קופות זמניות. ההפקדות הן לא הפקדות שמיות, ובעצם אנחנו נמצאים באיזה שהוא תהליך של בחירת חברה מנהלת אחת, שתנהל את הכספים האלה בצורה מסודרת, שהיא מתאימה גם למודל שחתמנו עם האוצר, ומה שאנחנו מבקשים, זה לאפשר את העברה של הכספים האלה בצורה מרוכזת לקרן ברירת המחדל שתיבחר, מבלי צורך להחתים כל אחד מהעמיתים באופן פרטני. אגב, אמרתי כבר קודם, ציינתי שההפקדות היום ממילא הן לא הפקדות שמיות. הכספים מחולקים רנדומלית בין שתי קרנות זמניות.
היו"ר חיים כץ
ואחר כך כל אחד באופן אישי יוכל לבוא ולעזוב את הקופה שלכם וללכת לאן שהוא רוצה.
מהרן פרוזנפר
בוודאי. כל משרת קבע יוכל לבחור לעצמו איזה מכשיר שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה. הוא יכול לעבור בין המכשירים, הכול לפי החוק, ואנחנו נאפשר לו כמובן לעשות את כל הדברים האלה.


עוד הערה אחת קטנה. אנחנו ממילא נצטרך לבוא לתיקון חקיקה הרבה יותר רחב כתוצאה מהמעבר של משרתי הקבע לפנסיה צוברת. זה לא פה. הדבר הזה נמצא כרגע באיזה שהוא סוג של עבודת מטה מול האוצר. כשיבשיל העניין הזה ואנחנו נסכם שם את התנאים, אז במילא הסוגיות האלה היותר עקרוניות, יבואו לאישור של הוועדה כמובן.
היו"ר חיים כץ
משרד המשפטים, אני מבין שאתכם לא סיכמו כלום, אז אולי יש לך התנגדויות?
שי סומך
לא. הממשלה אישרה את הנוסח הזה.
היו"ר חיים כץ
אין הערות?
שי סומך
זה נוסח שעבר את משרד המשפטים.
היו"ר חיים כץ
מה משרד האוצר?
אפרת פוקצה
אני מהלשכה המשפטית. אין לנו הערות, למעט הערה אחת לעניין הגדרת מבוטח שעליה דיברתי עם נועה.
היו"ר חיים כץ
נועה זו היועצת המשפטית לוועדה.
אפרת פוקצה
נועה, היועצת המשפטית לוועדה. למעט העניין הזה שילובן,
היו"ר חיים כץ
ילובן?
אפרת פוקצה
ניסוח קטן שדיברנו עליו לפני הוועדה.
היו"ר חיים כץ
משרד המשפטים יודע מזה?
אפרת פוקצה
משרד המשפטים גם מודע לעניין הזה.
היו"ר חיים כץ
והוא גם מסכים? עם הצבא ליבנתם את השינוי נוסח?
אפרת פוקצה
לגבי מבוטח או עמית? לא, עדיין לא.
היו"ר חיים כץ
אז אולי אנחנו נדחה את הישיבה לאחרי הפגרה, ואתם תדונו איתם?
אפרת פוקצה
מבוטח או עמית זה מסוג הדברים שאנחנו נשמח אם תסמיך את היועצת המשפטית של הוועדה לאחר מכן, כדי שנחליט מה הנוסח שהוא בעצם קוהרנטי עם שאר החוקים שקיימים היום.
היו"ר חיים כץ
תשמעי, אתם דנים בגורלם של כל משרתי הקבע, ואתם סוגרים עם כולם, למעט עם הצבא. כן.
נועה בן שבת
הצעת חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גמלאות (תיקון מס' 24), התשע"א-2011

תיקון סעיף 67 א
1. בחוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל
(גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985 (להלן-החוק העיקרי), בסעיף 67א-

(1) ההגדרה "קופת ביטוח" – תימחק.

(2) במקום ההגדרה "קופת גמל לקצבה" ו"קרן ותיקה" יבוא: "קופת גמל לקצבה" - כל אחת מאלה:
(1) קופת גמל לקצבה כהגדרתה בחוק הפיקוח על קופות גמל.

(2) תוכנית ביטוח מפני סיכון מקרה מוות או מפני סיכון אבדן כושר עבודה, שהתיר המפקח על הביטוח לפי הוראות סעיף 40(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, לגבי מי שמופקדים בעדו גם כספים לקופת גמל לקצבה כאמור בפסקה (1).
נחזור פה לנוסח המקורי של הצעת החוק. אני חושבת שהוא בסופו של דבר נכון יותר.
היו"ר חיים כץ
שהוא?
נועה בן שבת
מה שהקראתי עכשיו. "לגבי מי שמופקדים בעדו גם כספים לקופת גמל לקצבה כאמור בפסקה (1)". זאת אומרת, היא תוכל להיות קופת גמל. תוכנית הביטוח הזאת היא לא כשלעצמה רק לקצבה, רק אם יש בצידה בעצם הפקדה לקופת גמל לקצבה.
היו"ר חיים כץ
טוב.
נועה בן שבת
זאת אומרת, עקרונית יכול להיות גם מצב שגם קופת גמל בלי הביטוחים הנוספים, היא תוכל להיות קופת גמל לקצבה לצורכי החוק הזה, והשאלה אם אנחנו לא משאירים את החיילים ללא איזה הגנה בעניין הזה.
היו"ר חיים כץ
טוב.
נועה בן שבת
אני קיבלתי פה הבהרה מהממונה על הגמלאות, שאמרה לי שלגבי הנושא של חוק חיילים שנספו במערכה וחוק הנכים, אין למעשה שינוי מהמצב הקיים, זאת אומרת הביטוחים האלה זורמים במקביל לזכאויות. לא גורעים בשום דבר מהזכאויות, כולל הביטוחים הנוספים. לא יגרעו מהזכאויות לפי חוקי הנכים והתגמולים.
היו"ר חיים כץ
זה נכון.
נועה בן שבת
אוקיי.

(3) ההגדרות "קרן חדשה מקיפה" ו"קרן חדשה כללית" ו"קרן פנסיה"-יימחקו.

תיקון סעיף 67ג
2. בסעיף 67ג לחוק העיקרי, במקום " בקרן פנסיה" יבוא "בקופת גמל לקצבה".

תיקון סעיף 67ד
3. בסעיף 67ד לחוק העיקרי-

(1) בכותרת השוליים, במקום ל"קרן פנסיה" יבוא "לקופת גמל לקצבה".

(2) בסעיף קטן (א), ברישא, במקום "לקרן פנסיה כאמור בסעיף קטן (ב)" יבוא "לקופת גמל לקצבה כאמור בסעיף 67ה".
היו"ר חיים כץ
ואם אני ארצה ללכת לקופת גמל שהיא לא לקצבה? תשמע, יש לי קופת גמל לקצבה ויש לי פנסיה של 5,000 שקל, ואני רוצה לעשות קופת גמל לקצבה עד 5,000 שקל, והקופה השנייה, אני אלך לקופת גמל לא משלמת. מה אומר האוצר?
אפרת פוקצה
אין בעיה.
היו"ר חיים כץ
בהגדרה פה אני אמנע? זה שאתה מאפשר לי רק ללכת לקופת גמל לקצבה, אני ארצה ללכת לקופת גמל לא משלמת.
אפרת פוקצה
קופת הגמל לקצבה כוללת גם משלמת וגם לא משלמת לקצבה, ולכן אין בעיה מבחינה זו.
היו"ר חיים כץ
אוקיי. זה ההגדרה?
אפרת פוקצה
כן.
היו"ר חיים כץ
טוב.
נועה בן שבת
(3) סעיף קטן (ב) – בטל.

תיקון סעיף 67ה
4. בסעיף 67ה לחוק העיקרי –

(1) בכותרת השוליים, במקום "קרן הפנסיה" יבוא "קופת הגמל לקצבה".

(2) במקום סעיף קטן (א) יבוא:
"(א) חייל חדש רשאי לבחור, בכל עת, קופת גמל לקצבה שבה יהיה עמית ושאליה ישולמו הסכומים כאמור בסעיף 67ד, בכפוף להגבלות על צירוף עמיתים שנקבעו בתקנון קופת הגמל".
היו"ר חיים כץ
אתם רוצים לשנות את השם עמית?
נועה בן שבת
לא רוצים לשנות. הנוסח הזה "מבוטח", מופיע במקומות אחרים, "שבה יהיה מבוטח", אבל כיוון שיתכן שקופת הגמל לא כוללת בכלל ביטוחים, אז זה לא נכון להשתמש במילה "מבוטח".
היו"ר חיים כץ
מה, זה לא ביטוח פנסיוני? אין הגדרה של ביטוח פנסיוני שהוא לא כולל ביטוח בריאות, שארים, נכות?
אפרת פוקצה
לעניין קופת גמל, מדובר בעמית. לעניין קרן פנסיה ולעניין כל ביטוח אחר, מדובר באמת במבוטח. מאחר שיש פה את האופציה להיות גם בקופת גמל שאינה מבטחת, אז הטרימינולוגיה "מבוטח" לא מתאימה. אנחנו נחשוב על טרימינולוגיה שלוקחת בעצם גם את זה וגם את זה.
מהרן פרוזנפר
מקובל עלי שההסבר של אפרת יהיה ההסבר, שזה טרימינולוגיה שצריכה לקחת בחשבון גם וגם. אפשרות של גם וגם.
נועה בן שבת
אז אתם מעדיפים שנכתוב "עמית לרבות מבוטח"?
מהרן פרוזנפר
כן.
אפרת פוקצה
אני רק רוצה שזה יהיה בעצם אחיד משאר החקיקות.
היו"ר חיים כץ
זה לא העמית. העמית יכול להיות גם מבוטח.
נועה בן שבת
עמית או מבוטח. זה יכול להיות שניהם.
היו"ר חיים כץ
טוב.
יוסי דסקל
אני לא חושב שיש לזה נפקות של ממש, ואני חושב שכל חלופה היא בסדר, לרבות מבוטח.
נועה בן שבת
נגיד ש"חייל חדש רשאי לבחור, בכל עת, קופת גמל לקצבה שבה יהיה עמית או מבוטח, ושאליה ישולמו הסכומים כאמור בסעיף 67ד, בכפוף להגבלות על צירוף עמיתים שנקבעו בתקנון קופת הגמל."

(3) בסעיף קטן (ב) -


(א) ברישא, במקום "משלושה חודשים" יבוא "מ-30 ימים".


(ב) בפסקה (1), במקום "בקרן פנסיה" יבוא "בקופת גמל לקצבה".


(ג) בפסקה (2), במקום "קרן הפנסיה" יבוא "קופת הגמל לקצבה".


(ד) בפסקה (3), במקום "קרן פנסיה" יבוא "קופת גמל לקצבה".


כאן מקצרים את התקופה שבה החייל צריך להודיע על הבחירה שלו, זה ה-30 ימים.
יוסי דסקל
אנחנו משווים את זה בעצם לשאר המשק. כל המשק זה יהיה 30 יום לפני תחילת העבודה. משום מה בשירות הקבע זה נקבע לשלושה חודשים, אבל לפעמים הגיוס הוא בתוך פחות משלושה חודשים, ולכן אנחנו פשוט משווים את זה לשאר ההוראות.
נועה בן שבת
(4) בסעיף קטן (ג) -

(א) ברישא, במקום "משרד הביטחון יבוא "שר הביטחון" ובמקום "קרן פנסיה" יבוא "קופת גמל לקצבה".

פה מדובר על הבחירה של קופת ברירת המחדל, שר הביטחון קובע קופת ברירת מחדל, אבל אם הוא בעתיד יקבע, ואני מניחה שיתכן מצב שבעתיד הוא יקבע קופת ברירת מחדל, לא יחולו ההוראות שקבועות פה לעניין העברה האוטומטית של חיילים מקופת ברירת מחדל אחת לשנייה. ככה זה משתמע מנוסח החוק כעת.
יוסי דסקל
הכוונה להוראת המעבר הספציפית?
היו"ר חיים כץ
כן.
יוסי דסקל
הוראת המעבר תחול רק בתקופה שהוגדרה עד ל-31 במרץ 2012.
מהרן פרוזנפר
התשובה היא כן. אין פה כוונה שכל פעם ייקבע קרן ברירת מחדל, וכל הכספים יעברו--- , אלא זה מעשה חד פעמי שנולד מזה שיש קרנות זמניות שהן לא שמיות, וברגע שהנושא הזה ייגמר, בעצם מתבטלת האפשרות הזאת לחזור עליה.
נועה בן שבת
ומבחינת ברירת המחדל, אתם תביאו בחשבון את זה שיכול להיות שהיא תהיה קופה לא משלמת, ואז תיקחו בחשבון גם את דמי הניהול לקופה המשלמת?
מהרן פרוזנפר
ברור.
נועה בן שבת
את הכול הם הביאו בחשבון.


(ב) בפסקה (2), במקום "בקרן אחרת" יבוא "בקופת גמל לקצבה אחרת".

הוראת מעבר
5. קבע שר הביטחון, בהסכמת שר האוצר, קופת גמל לקצבה לפי הוראות סעיף 67ה(ג) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 4(4) לחוק זה (בסעיף זה – קופת ברירת המחדל), עד יום ח' בניסן התשע"ב (31 במרס 2012), יחולו הוראות אלה:


(1) חייל חדש כהגדרתו בסעיף 67א לחוק העיקרי שביום שבו נקבעה קופת ברירת המחדל היה מבוטח לפי הוראות סעיף 67ה(ג)(2) לחוק העיקרי, כנוסחו לפני תחילתו של חוק זה, בקופת גמל לקצבה שנקבעה כאמור באותו סעיף (בסעיף זה-קופה קיימת), ישלח לו הממונה כהגדרתו בסעיף 1 לחוק העיקרי (בסעיף זה – הממונה), הודעה שתכלול את אלה:

(1) זכותו לבחור בקופת גמל לקצבה, לפי שיקול דעתו, בהתאם להוראות סעיף 67ה לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה, ובכלל זה בהמשך הביטוח בקופה הקיימת, והצורך להודיע על בחירתו בתוך המועד שנקבע בהודעה, שלא יקדם מ-60 ימים ממועד משלוח ההודעה (בסעיף זה-המועד האחרון לבחירה).

(2) פרטים על קופת ברירת המחדל.
(3) ההוראות שיחולו עליו לפי פסקה (2), אם לא יודיע לממונה לפי פסקה (2) על בחירתו בקופת גמל לקצבה לפי הוראות פסקת משנה (א).
השאלה לגבי ההודעה הזאת, אם עכשיו בשלב זה שהוא היה מבוטח בקופת ברירת המחדל, מתכוונים להעביר אותו לקופת ברירת מחדל חדשה?
היו"ר חיים כץ
לא.
נועה בן שבת
לא צריך למסור לו גם על אפשרויות---
היו"ר חיים כץ
לא לברירת מחדל.
נועה בן שבת
הוא עובר לקופת ברירת המחדל החדשה.
היו"ר חיים כץ
מה פתאום? הוא עובר לקופות שהם סגרו איתם מכרז.
נועה בן שבת
שזה קופת ברירת המחדל החדשה.
היו"ר חיים כץ
אוקיי, אבל אז הוא יכול בתוך זמן נתון, כל חייל, הוא יכול לבוא ולהגיד, אני לא רוצה את הקופה הזאת, אני הולך לקופה של פקידי האוצר.
נועה בן שבת
אבל השאלה אם בשלב זה לא צריך לבוא ולהגיד לו, נציג בפניך את האפשרויות, אתה יכול ללכת לקופה זו או קופה אחרת.
היו"ר חיים כץ
החוק נותן לו את זה.
נועה בן שבת
החוק מאפשר לו.
היו"ר חיים כץ
החוק מאפשר לו לקום כל בוקר ולהחליף קופה, ואז הוא מאבד את תקופת האכשרה, הוא מקבל דמי ניהול שונים. זה כבר בחוק. נכון שהם שונים, אבל הם לא שונים מהחוק. שונים בהתייחסות, אבל הם לא שונים בחוק.
נועה בן שבת
בסדר.

(2) לא הודיע חיל חדש כאמור בפסקה (1) לממונה, על בחירתו בקופת גמל לקצבה, לפי הוראות פסקת משנה (א) של פסקה (1), עד המועד האחרון לבחירה, יראו אותו כמי שהגיש בקשה להעביר את הכספים שנצברו לזכותו בחשבונו בקופה הקיימת לקופת ברירת המחדל, בהתאם להוראות לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (בסעיף זה-חוק הפיקוח על קופות גמל), ולהיות מבוטח בקופת ברירת המחדל.

(3) הממונה יעביר לקופת ברירת המחדל, בתוך 10 ימים מהמועד האחרון לבחירה, את רשימת החיילים החדשים שמתקיים לגביהם האמור בפסקה (2), ויחולו לגביהם ההוראות לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על קופות גמל לעניין העברת כספים מהקופה הקיימת לקופת ברירת המחדל, ואולם לעניין ההוראות האמורות יראו את המועד שבו מסר הממונה לקופה הקיימת את רשימת החיילים החדשים לפי פסקה זו, כמועד הגשת הבקשה להעברת כספים בין הקופות.
היו"ר חיים כץ
יש למישהו בחדר הזה, לפני שאנחנו עוברים להצבעה, להעיר משהו, רוצה משהו? כן, משרד המשפטים.
שי סומך
נראה לי שיש פער בין יום התחילה שמוזכר בסעיף 5.1, לבין היום שבו יסתיים המכרז, תהיה התקשרות עם החברה החדשה.
יוסי דסקל
יש כאן הגדרה שמפנה לחוק הנוכחי. ההגדרה הזאת לפי ההערה של משרד המשפטים, היא תיכנס לתוקף רק לאחר הפרסום של התיקון החדש לחוק. זה לא מיום קבלת התיקון החדש לחוק.
נועה בן שבת
לגבי איזה הגדרה אתם מדברים?
יוסי דסקל
בסעיף 5.1.
שי סומך
אני צריך לבדוק את הנושא הזה.
היו"ר חיים כץ
אתה לא רוצה שנאשר היום?
שי סומך
אני רוצה שנאשר, אבל הייתי צריך דקה כדי לבדוק את הנושא.
היו"ר חיים כץ
קח דקה.
שי סומך
לפי הנוסח הקיים אחרי התיקונים שהוכנסו כאן, ההודעה על האפשרות לבחור, תישלח למי שהיה מבוטח לפי הקרנות הקודמות, לפני יום הפרסום של החוק. בודקים את כל האוכלוסיה של החיילים---
היו"ר חיים כץ
מה זה בודקים?
שי סומך
כשרוצים לשלוח את ההודעות, יבדקו מיהם האוכלוסיה---
היו"ר חיים כץ
הם יודעים.
שי סומך
אוקיי.
היו"ר חיים כץ
כל מי שנכנס לקבע החל מה-1 בינואר 2004?
שי סומך
עד יום הפרסום.
היו"ר חיים כץ
אז עד בכלל.
נועה בן שבת
ומגויס חדש מיום התחילה.
היו"ר חיים כץ
מגויס לא מעניין, רק מי שנכנס לקבע.
נועה בן שבת
מי שנכנס לקבע מיום התחילה של החוק ועד ח' בניסן, בתקופה שבינתיים, והוא לא בחר קופה, אז לאיזה קופת ברירת מחדל?
שי סומך
החיילים החדשים שיתגייסו, יצטרפו לחברות החדשות.
היו"ר חיים כץ
או לכל מקום שירצו.
נועה בן שבת
אוקיי, בסדר.
היו"ר חיים כץ
אוקיי, מאחר ולאף אחד סביב לשולחן הזה אין הערות ביחס להצעת החוק הזאת, אז אנחנו פה מהוועדה רוצים לאחל לכם שתעשו משא ומתן טוב ותביאו דמי ניהול נמוכים במיוחד. אתם עושים גם ביטוחים שם, או עושים ביטוחים בנפרד?
מהרן פרוזנפר
גם.
היו"ר חיים כץ
גם ביטוחים של אבדן כושר עבודה עיסוקי?
מהרן פרוזנפר
כל מה שיש בתוך קרן פנסיה.
היו"ר חיים כץ
יש אבדן כושר עבודה עיסוקי ויש אבדן כושר עבודה אחר. אם יש לי מסגר ואני עושה לו אבדן כושר עבודה עיסוקי, לא יכולה הוועדה הרפואית לבוא ולהגיד לי תשמע, תעשה אותו פקיד. הוא מסגר. אם הוא לא מסוגל לעבוד כמסגר, הוא פורש לפנסיה רפואית.
מהרן פרוזנפר
העניין הזה בהסדר שלנו, הוא פטור באופן מלא. לדוגמא, לוחם שלא יוכל להיות לוחם, לא יגידו לו, בוא תלך עכשיו להיות פקיד, וכך נפתור את הבעיה. לעניין הזה הוא פטור.
היו"ר חיים כץ
יש לכם מכסות?
מהרן פרוזנפר
יש לנו סיכום עם האוצר על מכסות של כמות של אנשים כאלה בשנה, והעניין הזה הוא פתור. אגב, זה שורש העניין, למה השירות בקבע הוא שונה לגמרי מסתם מקום עבודה.
היו"ר חיים כץ
לא, לא, זה לא העניין. העניין שבשירות בקבע האוצר מחליט בשבילכם, ולכם אין "סיי". זה העניין, שאין לכם "סיי", והם אומרים, זה וקדש. אתם לא יכולים אפילו לצאת להפגנונת, ואתם לא יכולים אפילו לשלוח את הנשים שלכם להתאגד. זה העניין, שהאוצר שולט. בשביל זה אין לכם הסכם עבודה. בשביל זה מפעילים לכם את הסכם השכר, להחלטת ממשלה משנת 78', ובשביל זה עד עכשיו לא קיבלתם את ה-2,000 שקל שכל המשק קיבל, בגלל שאתם שבויים בידי האוצר, וזה לפרוטוקול. יחד עם זה, מאחר ואנחנו מבינים פה בוועדה, מי מכם ישב בגיבוש ההסכם הזה. אנחנו מבינים הרבה מעבר למה שנאמר פה, בגיבוש ההסכם הזה, ואנחנו יודעים שעשיתם עבודה טובה למען ציבור המתגייסים העתיד לקבע, העכשווי והעתידי, לא על אלה של הפנסיה התקציבית, אבל אלה שנכנסו לקבע מינואר 2004, וכל אלה שייכנסו בעתיד, אז אני חושב שאני אמליץ לחברי הוועדה שנמצאים פה, לתמוך בהצעת החוק בקריאה שנייה ושלישית, ולהביא אותה מליאה, למען שהיא תאושר ותוכלו לעבור לקופות סדירות ומעוגנות, ולסיים את המכרז. אי לכך אנחנו נעבור להצבעה על מה שהוקרא פה. מי בעד, ירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד

ההצעה אושרה

כל חברי הכנסת שנמצאים פה בחדר ובעלי זכות בחירה, הצביעו בעד ההצעה הזאת. אנחנו שמחים להודיע לכם שהוועדה אישרה את הצעת חוק שירות הקבע צבא-הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 24), התשע"א-2011 כהכנה לקריאה שנייה ושלישית, ואני מקווה שהיא תבוא בשבוע הבא או שבוע אחרי זה למליאה לאישור, ונאשר אותה בשנייה ושלישית. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:30

קוד המקור של הנתונים