ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/03/2011

חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 15), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
3
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

9.3.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 447
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום רביעי, ג' באדר ב', התשע"א, (9 במרץ 2011), שעה 08:15
סדר היום
הצעת חוק התכנית הכלכלית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב

והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 15) (סייג להיטל על העסקת עובד

זר), התשע"א-2011, של חבר הכנסת חיים כץ. (פ/3009)
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
עמית סדן – רפרנט פנים באג"ת, משרד האוצר

שי סומך – עו"ד, משרד המשפטים

שושנה שטראוס – עו"ד, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה
מ"מ מנהלת הוועדה

אתי שבתאי

ייעוץ משפטי

נועה בן שבת
רשמה וערכה
א.ב. חבר המתרגמים בע"מ
הצעת חוק התכנית הכלכלית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב

והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 15) (סייג להיטל על העסקת עובד זר), התשע"א-2011, של חבר הכנסת חיים כץ. (פ/3009)
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב.
נועה בן שבת
הצעת חוק התכנית הכלכלית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 15) (סייג להיטל על העסקת עובד זר), התשע"א-2011
תיקון סעיף 44
1. בחוק התכנית הכלכלית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003 (להלן-החוק העיקרי), בסעיף 44 (א), בהגדרה "עובד זר", אחרי פסקה (6) יבוא:


(7) עובד זר בעל אשרה ורישיון ישיבה שניתנו לו מכוח הסכם חופשת עבודה בין מדינת ישראל ובין מדינה אחרת המנוי בתוספת ונכללים בו תנאים כמפורט להלן (בחוק זה – הסכם חופשת עבודה), והוא מועסק בהתאם לתנאים שבהסכם:

(1) הגעתו של העובד לישראל היא למטרת חופשה ועבודתו בישראל היא מטרה משנית.

(2) התקופה המרבית לשהות העובד בישראל אינה עולה על 12 חודשים.
(3) התקופה המרבית להעסקת העובד אצל מעסיק מסוים אינה עולה על שלושה חודשים.
(4) העובד מבוטח בביטוח רפואי בכל תקופת שהותו בישראל.
(5) מספר העובדים המועסקים אינו עולה על מכסה שנתית מרבית.
תיקון סעיף 48
2. בסעיף 48 לחוק העיקרי –

(1) בכותרת השוליים, בסופה יבוא "ושינוי התוספת".

(2) האמור בו יסומן (א) ואחריו יבוא:
(ב) שר האוצר רשאי, בצו, לשנות את התוספת.3. אחרי סעיף 108 לחוק העיקרי יבוא:
"תוספת
(סעיף 44 (א))הסכם חופשת עבודה"4. בחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991-

(1) בסעיף 1ד, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

(ה) הוראות סעיף זה לא יחולו על עובד המועסק בהתאם להסכם חופשת עבודה, כמשמעותו בפסקה (7) להגדרה "עובד זר" שבסעיף 44(א) לחוק התכנית הכלכלית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003).

(2) בסעיף 1 ה(ג), אחרי פסקה (2) יבוא:

(3) הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי עובד המועסק בהתאם להסכם חופשת עבודה כאמור בסעיף 1ד(ה).
היו"ר חיים כץ
אני לא מבין מאיפה לקחת את 1ב, התקופה המרבית לשהות העובד בישראל אינה עולה על 12 חודש. הוא לא יכול לעבוד מעל 12 חודש, אבל לשהות הוא יכול גם שנתיים.
שושנה שטראוס
לפי ההסכם, זה מדובר בדוגמא של הסכם מסוים, האשרה שניתנת היא ל-12 חודש.
היו"ר חיים כץ
לעבוד.
שושנה שטראוס
לעבוד ולטייל.
היו"ר חיים כץ
אוקיי. זה ההסכם?
שושנה שטראוס
כן. רק לציין כי מדובר במכסה הדדית של 200 מטיילים עובדים בשנה בלבד, ולגבי התקשרות עם מדינות נוספות, ברור שזה שיקול דעת של כל המשרדים, אבל הכוונה היא רק מדינות מערביות.
היו"ר חיים כץ
מה שהם יחליטו. מה זה משנה מה הכוונה? יבוא השר ויגיד שהוא רוצה טנזניה, אז אנחנו נגיד לו לא? כל מי שרוצה לבוא ולעבוד בישראל, לטייל בישראל, כשהמגמה היא טיול, אז ברוכים הבאים. אוקיי. יש עוד למישהו משהו להוסיף? אין, אז אנחנו נעבור להצבעה. מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד

הצעת החוק אושרה

תודה רבה, כל חברי הכנסת שנמצאים באולם, אישרו את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית. אני מקווה שהמליאה תאשר את זה. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 08:30

קוד המקור של הנתונים