ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/03/2011

תקנות דם טבורי (בנק דם טבורי ציבורי), התשע"א -2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
30
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
9.3.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 448
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום רביעי, ג' באדר ב', התשע"א (9 במרץ 2011), שעה 08:30
סדר היום
תקנות דם טבורי, התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

רחל אדטו

אורלי לוי-אבקסיס

זאב בילסקי
מוזמנים
טליה אגמון – ייעוץ משפטי, משרד הבריאות
רוני גמזו – מנכ"ל משרד הבריאות
חנוך הברפלד – רכז ארצי פיקוח על בנקי הדם, משרד הבריאות
אילת שנער – מנהלת שירותי הדם ובנק הדם הטבורי הציבורי של מגן דוד אדום

אדוארד וייס – עו"ד, סגן יועץ משפטי, משרד הרווחה והשירותים החברתיים
ערן הכהן – רפרנט בריאות באג"ת, משרד האוצר
תמי בר-און – מחלקה משפטית, ההסתדרות הרפואית בישראל

טלי שטיין – עו"ד, ממונה על תחום הבריאות, משרד המשפטים

רחל ורנר – סגל אחות ראשית, שירותי בריאות כללית

אמנון פלץ – טבורית

אריה אשר גיניגר – מנהל מדעי ופיתוח עסקי – טבורית – מאגר מרכזי לדם טבורי

רן אסא – קריוסל ישראל בע"מ

ניר כהן – מנכ"ל קריוסל ישראל, חברה פרטית לאיסוף ושימור דם טבורי

שמעון יצחק רבינוביץ – מנהל תפעול, בדמייך חיי

יוסף בוקסבוים – מנהל קשרי חוץ, בדמייך חיי
מ"מ מנהלת הוועדה
אתי שבתאי

ייעוץ משפטי

אייל לב-ארי
רשמה וערכה
א.ב. חבר המתרגמים בע"מ
תקנות דם טבורי, התש"ע-2010
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב לכל המשכימים. יום רביעי בשבוע, ג באדר ב', 9 במרץ 2011. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה והבריאות, ואני מקווה שאנחנו נסיים היום עוד נושא במערכת הרפורמות והתיקונים שאנחנו עושים במערכת הבריאות, בתמיכתו ועזרתו של מנכ"ל משרד הבריאות, רוני גמזו. אני מברך אותך על עבודתך. אתה בן אדם חרוץ, יעיל ועושה עבודה טובה. הנושא, תקנות דם טבורי, התש"ע , 2010, פרוטוקול מס' 448. אנחנו בדיון האחרון. ביקשנו לעשות פיצול בין הדם הטבורי הציבורי והדם הטבורי הפרטי, ואכן נעשה פיצול כזה, ואנחנו נעבור קודם כל על התקנות הדם הציבורי. תקנות דם טבורי ציבורי. נעבור תקנה תקנה ונקריא אותה. אם יהיו הערות, אנחנו נעצור, נראה איך אנחנו מסכמים.
אייל לב-ארי
תקנות דם טבורי (בנק דם טבורי ציבורי), התשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4(ב), 6(ו), ו-14(א) לחוק דם טבורי, התשס"ז-2007 (להלן-החוק), והסמכות לפי סעיפים 3(ב), 5(א) ו-(ג) ו-6 (ב) לחוק, שנטלתי לעצמי לפי סעיף 34 לחוק יסוד הממשלה ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק יסוד הכנסת וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א'
פרשנות

הגדרות
1. בתקנות אלה – "אוסף דם טבורי" – מי שסיים בהצלחה הדרכה ייעודית

לאיסוף דם טבורי כאמור בתקנה 14.

"אם נושאת" "הורים מיועדים" – כהגדרתם בחוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו-1996.

"בנק ציבורי" – בנק דם טבורי ציבורי.

"בנק פרטי" – בנק דם טבורי פרטי.

"מעבדה" או "מעבדה רפואית" – כהגדרתן בתקנות בריאות האם (מעבדות רפואיות), התשל"ז-1977.
פרק ב
התאמה לתרומה, הסכמה מדעת ואיסוף מנה


קביעת התאמה לתרומה. 2. בחירת היולדת והילוד שמהם תתקבל תרומה לבנק ציבורי,

תסתמך על מצבם הבריאותי, ההיסטוריה הרפואית שלהם ומהלך הלידה, ובהתאם להוראות שיקבע המנהל לעניין זה.


מסירת מידע


לשם קבלת

הסכמה מדעת

3. (א) לשם קבלת הסכמה מדעת לאיסוף הדם הטבורי ולטיפול

בו, יימסר ליולדת, בשפה המובנת לה, מידע הדרוש לה, בכתב ובעל-פה, באורח סביר, כדי להחליט אם להסכים לאיסוף דם טבורי, לטיפול בו ולתרומתו לבנק ציבורי, ובכלל זה מידע אודות-

(1) מטרת איסוף דם טבורי לבנק ציבורי ושימורו ואפשרויות השימוש בו כפי שידועות בעת האיסוף.

(2) תהליך איסוף הדם הטבורי, בדיקתו, לרבות בדיקות גנטיות שיבוצעו בו, הקפאתו ושימורו.
(3) זכות היולדת לסרב לאיסוף ללא כל פגיעה בטיפול ביולדת וביילוד.
(4) היתרונות, הסיכונים והמגבלות בתרומת דם טבורי, לרבות היבטים אתיים של התהליך.
(5) האפשרויות לשימוש בדם הטבורי בתרומה לבנק ציבורי ובפרט כי מנת הדם הטבורי תועמד לרשות נתרמים מתאימים לפי קדימות רפואית והתרומה מהווה ויתור על כל הזכויות במנה, לרבות הזכות לקבלת מידע אודות המנה, בדיקות שנעשו בה והשימוש בה.
(6) הצורך לקבל מידע רפואי אודות היולדת והיילוד וליטול דגימות דם מהיולדת לשם ביצוע בדיקות ולשמירה, והסיבות לכך.
(7) הצורך בשמירת מידע אודות המנה ותוצאות הבדיקות שנערכו בה, באופן בר-זיהוי, והאופן בו ישמר המידע תוך הבטחת זכויות היילוד ובני משפחתו לסודיות רפואית.
(8) האפשרות כי מנת הדם הטבורי שתיאסף תימצא בלתי מתאימה לשימור, והנסיבות שבהן תתאפשר השמדתה או העברתה לשימושים אחרים, לרבות מחקר, לפי הוראות הדין, והצורך בהסכמה לכך.
(9) הצורך להודיע לבנק הציבורי אם הילוד יאובחן בעתיד כסובל ממחלות מסוימות.
טליה אגמון
עו"ד טליה אגמון ממשרד הבריאות. יש הערה שקיבלתי בתחילת הדיון, הצעה מבנק הדם הציבורי של מד"א להוסיף את האמירה, סוף המשפט הזה, והאפשרות שהבנק הציבורי יפנה אליה בעתיד לברר את מצבו הבריאותי של הילד.
היו"ר חיים כץ
ואנחנו לא מתנגדים לזה.
טליה אגמון
שהבנק הציבורי יפנה אליה בעתיד, לבירור מצבו הבריאותי של הילד.
אילת שנער
פרופסור אילת שנער, מנהלת שירותי הדם בבנק הדם הטבורי הציבורי של מד"א. אם הילד חלה במהלך שנות חייו הראשונות ויש לנו מנה מוקפאת באיזה שהיא מחלה, למשל מחלה ממארת, אז כדאי שנדע את זה, כדי שלא נוציא מנה כזאת להשתלה. אנחנו נוהגים לפני שמשחררים מנה להשתלה, להתקשר לאמא ולברר שהילד בסדר. אבל פה כתוב רק שהאמא תודיע לבנק. אני מבקשת להכניס גם שהיא תהיה מודעת לזה שאנחנו נתקשר אליה.
היו"ר חיים כץ
מאפשרים לה את האפשרות לצלצל לאמא, והאמא יכולה להגיד, לא רוצה לדבר אתכם.
רחל אדטו
תהיינה תקנות או משהו שמפרט מה זה מחלות מסוימות, מה המשמעות של מחלות מסוימות?
טליה אגמון
המשמעות היא מחלות שיש חשד לפחות, או נובעות מהמצב הגנטי של הילד.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נסחפים. למה אנחנו נסחפים? אם ירצו להשתמש במנת דם, ישאלו את האמא של הילד האם הוא חולה בזה, בזה, בזה, בזה. תענה לא חולה, תודה רבה.
רחל אדטו
אפשר להגיד מחלות מסוימות שיפורטו.
אילת שנער
אפשר להגיד שיפורטו. את צודקת במאה אחוז, כי מה, שפעת היא צריכה להודיע? לא.
היו"ר חיים כץ
אוקיי.
אייל לב-ארי
(ב) המידע יימסר מוקדם ככל שניתן, בנסיבות העניין, וכן באמצעות דף מידע שיכלול את המידע שבתקנת משנה (א), לפי הנוסח שאישר המנהל.

(ג) הסכמה לבדיקת המנה שנאספה, להפקת תאי-אב המצויים בה, להקפאתה ולשימורה, תתקבל גם מאבי היילוד, ככל שהוא ידוע, וככל שיש אפשרות סבירה לזהותו, למצאו או לברר את דעתו, במועד. סירבה יולדת למסור את פרטיו של אבי היילוד יראו אותו,לעניין זה, כמי שאינו ידוע, או שאין אפשרות סבירה לזהותו, למצאו או לברר את דעתו.

(ד) ניתן לקבל הסכמה מדעת מיולדת בסמוך ללידה, רק אם היא עירנית, נינוחה, אינה סובלת מכאבים, ומסוגלת לקבל החלטה שקולה, וזאת אף אם היא קיבלה הרדמה אפידוראלית, ובלבד שלא קיבלה הרדמה כללית או תרופות לטשטוש (סדציה).
זאב בילסקי
האמת, שאף פעם לא התנסיתי בזה. הלידות, יש בזה כאבים, אז ככה שאם כתוב פה אינה סובלת מכאבים ---
היו"ר חיים כץ
תשמע, מי שמקבלת אפידורל ומחכה, אין לה כאבים. זה כלתי אמרה לי.
רחל אדטו
אני חושבת שזה סעיף שהוא לא נכון בגלל שלא עושים שום דבר בהסכמה מדעת, במצב שהוא--- אני חושבת שללכת ליולדת בחדר לידה ולהחתים אותה על הסכמה מדעת, ולא משנה לצרכי מה, זה לא המקום. יש ליולדת זמן מעקב מספיק ארוך שאפשר לראות אותה במספיק תחנות, אבל בסמוך ללידתה, איפה, בחדר קבלה? שמחתימים אותה על משהו בין 20 הטפסים האחרים של הסכמה לדעת?
אילת שנער
אנחנו פוגשים את היולדות כשהן באות ללדת.
רחל אדטו
אילת, אבל אנחנו יודעים כולנו, שמבחינה משפטית ומכל בחינה שהיא, החתמה מדעת שנעשית היום לכל הפרוצדורות הכירורגיות, אלה שהן דחופות, הן לא נעשות ליד מיטת היולדת.
אילת שנער
זה לא ליד היולדת, זה כשהיא מתקבלת לחדר לידה. אפשר לפנות אליה. יש שעות שאפשר לדבר איתה ולהחתים אותה.
זאב בילסקי
אבל יש לי פתרון. יכול להיות שאפשר לציין פה, שאת כל התהלך הזה צריך לעשות בקבלה.
היו"ר חיים כץ
לא, בקבלה היא לחוצה. אולי יש לה ירידת מים. עדיף לה שהיא שוכבת, שהיא ממתינה, התקבלה, שוכבת, ממתינה.
טלי שטיין
יש לי שאלה לגבי כל ההוראות האלה לגבי הסכמה מדעת. האם אנחנו באמת צריכים את זה פה בתקנות? הרי יש את חוק זכויות החולה עם הוראות של מהי הסכמה מדעת, והמהות של הסכמה מדעת היא שאדם שאליו מדברים, שהוא נותן את ההסכמה, צריך להיות צלול, צריך להיות בהיר, צריך להבין וצריך להיות נינוח, ולכן אני לא רואה מקום דווקא לתקנה הזאת פה. אולי לא צריך את זה בכלל.
טליה אגמון
רק להבהיר שמדובר בחריג. הכלל הוא כתוב בסעיף ב'. הכלל אומר שהמידע יימסר מוקדם ככל שניתן בנסיבות העניין, וגם עם דף מידע כתוב. הכלל הזה הוא חריג, כי יש מצבים שבהם באמת יולדת יושבת שעות ומחכה ולא כואב לה ומשעמם לה, ורק יבוא מישהו וידבר איתי כבר. ובסיטואציות האלה כל ההנחיות הבין לאומיות מאפשרות, מחריגות את הצורך לבוא יותר מראש, ובתקופת זמן הזאת, אפשר לדבר עם האישה. אפשר לקבל ממנה הסכמה אם לא כואב לה, אם היא נינוחה, ואפשר להתרשם מזה, מאיך שהיא מתנהגת.
רחל אדטו
תעשי לי טובה, אל תשכנעי אותי בקטע הזה, תעשי לי טובה.
היו"ר חיים כץ
רחל, היא לא מקבלת את דעתך, את לא מקבלת את דעתה. זה לגיטימי. אבל אתם לא יוצרים עכשיו ויכוח אחת עם השנייה.
רחל אדטו
בואו נמחק את הסעיף הזה, כי אני בהחלט מסכימה למה שנאמר. הסעיף של הסכמה מדעת הוא סעיף שהוא מקובל, הוא בתקנות של---
היו"ר חיים כץ
ומה אומרת מד"א?
רחל אדטו
תורידו את הסעיף הזה בכלל, ולא להיכנס לדיונים האלה.
טליה אגמון
צריך לקבל הסכמה מדעת בכל מקרה. דווקא בגלל שבסיטואציה הזאת שסמוכה ללידה יש מחלוקת לפעמים בשאלה אם היא כן צלולה או לא צלולה, אמרנו, רק בגלל שהיא לא במצב של כאבים והיא עירנית---
רוני גמזו
זה סעיף ששומר על היולדת. אם אתם רוצים להוריד אותו, נוריד אותו. זה סעיף ששומר על היולדת. זה אומר, רק אם היא עירנית, רק אם היא נינוחה, איננה סובלת מכאבים. אבל אם אתם רוצים להוריד, זה רק נותן גמישות יותר גבוהה לכל הצוות הרפואי.
טליה אגמון
אפשר לנסח את זה הפוך, שלא ניתן לקבל הסכמה אם היא כן כואבת ואם היא סובלת ואם היא קיבלה טשטוש.
זאב בילסקי
אני חושב באמת שכדאי להוריד את זה, לא בגלל כל הנימוקים האחרים, אלא כל דבר שאתה מכניס, אחר כך מתחילה הבעיה, האם הייתה נינוחה, האם היא סבלה מכאבים.
רוני גמזו
תורידו, אין לי בעיה.
היו"ר חיים כץ
אין לנו התנגדות. מה אומרת מד"א? תחיה עם זה?
אילת שנער
לי יש נוהל ואני עובדת לפי הנוהל ולא לחייב informed conscience וגמרנו.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז, אוקיי. תוריד את הסעיף הזה.
אייל לב-ארי
טופס הסכמה
4. (א) הסכמת היולדת תינתן בכתב, על גבי טופס הכולל את המידע שבתקנה 3(א), לפי נוסח שאישר המנהל (להלן-טופס הסכמה), לאחר שקיבלה מידע מאחד מאלה:

(1) רופא, אחות, מיילדת או אוסף דם טבורי.

(2) בעל מקצוע מורשה לפי חיקוק, בתחום הבריאות, או בעל תואר אקדמי במדעי החיים או במדעי הרפואה, שעברו הדרכה שאישר המנהל לעניין זה כאמור בתקנה 15.
לצורך קבלת הסכמה מדעת לפי חוק זכויות החולה, מי שמקבל את ההסכמה, הוא מטפל. מטפל לפי ההגדרה בחוק זכויות החולה, הוא אכן אדם שבין היתר הוא בעל מקצוע מורשה לפי חיקוק בתחום הבריאות, או רופא, אחות, מיילדת, פסיכולוג אפילו, אבל עד כמה שלי ידוע, לא רשום שם בעל תואר אקדמי במדעי החיים או במדעי הרפואה. לפיכך בעצם השאלה הנשאלת, אם זה בכלל גם יוסיף הוספת בעלי תפקידים כמטפלים לפי חוק זכויות החולה?
היו"ר חיים כץ
בקשה.
טליה אגמון
אנחנו עשינו בעצם אפשרות למסור מידע לצורך קבלת הסכמה מדעת גם על ידי מישהו שהוא לא עושה את הטיפול בעצמו והוא לא מטפל, הוא מוסר מידע בשביל ההסכמה מדעת. זה דבר שנעשה בעקבות הערות של הבנקים הפרטיים דווקא, והוא נכון גם לכאן. אני לא חושבת שיש צורך להוסיף את מי שקיבל הדרכה, למסור מידע כמטפל, אבל גם אם נחליט שזה נחוץ, אז יש מנגנון בתוך חוק זכויות החולה, שהמנהל יכול להכיר בבעלי מקצועות נוספים כמטפלים, ואם נראה שיש בכך צורך, תמיד אפשר לתקן את זה.
אייל לב-ארי
אפשרי, כי בין היתר--
היו"ר חיים כץ
ואנחנו מקבלים את מה שהיא אומרת.
אייל לב-ארי
בסדר, אני לא חולק על האפשרות שלמנהל יש אשרות להוסיף מטפלים לפי חוק זכויות החולה. הצורך כנראה בעניין הזה, הוא כיוון שבהסכמה מדעת נקבעה בחוק דם טבורי, כמשמעותה בסעיף 13 לחוק זכויות החולה, ושם בעצם מתואר שלא יינתן טיפול רפואי למטופל, אלא אם כן נתן לכך המטופל הסכמה לפי הוראות פרק זה, ולשם קבלת הסכמה מדעת, ימסור המטפל למטופל וכו'.. את מה שהוא צריך לדעת.
טליה אגמון
פה יש הוראות ספציפיות.
אייל לב-ארי
בסדר, אבל זה חוק.

(ב) על טופס ההסכמה יחתום גם מי שמסר ליולדת את המידע, ואולם עם נעשתה מסירת המידע מרחוק, ללא נוכחות משותפת של היולדת ומוסר המידע, לא תחול הוראה זו ובמקום זאת תאשר היולדת בחתימתה על טופס ההסכמה, כי היא מודעת לזכותה לקבל מידע ומענה לשאלות באופן אישי, ומוותרת על זכות זו.
רחל אדטו
מה זה הסעיף הזה?
טליה אגמון
מאחר וגם בבנקים הפרטיים כרגע, וגם כאפשרות גם אולי בחלק מהבנקים הציבוריים, רוצים להקדים את הליך קבלת ההסכמה ומאפשרים לעשות את זה על ידי זה שמדברים איתה בטלפון.
היו"ר חיים כץ
זה מה שהיא ביקשה מקודם, לא בחדר לידה.
טליה אגמון
אנחנו מדברים על בעוד מועד, לפני שהיא מגיעה.
היו"ר חיים כץ
כן, כן, בעוד מועד.
טליה אגמון
היא יכולה להוריד מידע מהאינטרנט. היא יכולה לראות את הטפסים, את כל דפי המידע וכו', שהיא צריכה לדעת שיש אפשרות. מאחר וזה משהו שכך עובדים הבנקים הפרטיים וככה הם עובדים והם מאוד התעקשו בחוזקה, שזה דרך שחייבת---
היו"ר חיים כץ
אז מה? גם אצלם זה ישתנה.
רחל אדטו
אין אפשרות פר הגדרה, ואת יודעת בדיוק מה המשמעות של הסכמה מדעת וכמה משפטים נופלים, או כמה תביעות על רשלנות רפואית נופלים על נושא ההסכמה מדעת. אז פה יכול להיות שאנחנו לא מדברים בחיי אדם או משהו, אבל בהחלט יש לזה השלכות משפטיות לטווח ארוך, של אישה שחשבה שהיא נתנה דם והיא לא הבינה את ה-informed conscience, ולכן אני לא רואה אפשרות בכלל להחתים, אלא באינטראקציה.
רוני גמזו
ההחלטה כאן שתתקבל לגבי אופן קבלת ההסכמה מדעת והאופן על הקלה על התהליך כאן, תתקבל גם בקובץ השני של בנק הדם הפרטי, ואם אנחנו כאן עוסקים באיזה שהוא זכות שאנשים, אנחנו רוצים לתת את זה כמה שיותר, כדי שנשים יוכלו לבצע את הפעולה הזאת של שמירת דם גם מכספם, לצורך הבטחה ---
היו"ר חיים כץ
והציבורי, לכמה מנות אתה מוגבל?
רוני גמזו
בערך 1,000 מנות.
אילת שנער
אין הגבלה.
היו"ר חיים כץ
אין לך הגבלה כספית לשמירה?
אילת שנער
יש לי הגבלה בהתאם לתקציבים שמועברים אלי.
היו"ר חיים כץ
כמה מנות זה? בהגבלה שלך, כמה מנות?
אילת שנער
וכמה אני מצליחה לאסוף תרומות.
היו"ר חיים כץ
כמה מנות בערך?
אילת שנער
בשנה? בסביבות 3,000-4,000.
היו"ר חיים כץ
כמה לידות יש לך בשנה?
אילת שנער
150,000. גם בעיניי הסעיף הזה היה נראה מוזר, אבל היות והוא מופיע גם בפרטי, אז הוא צריך להופיע גם בציבורי.
היו"ר חיים כץ
הוא לא צריך להופיע לא בפרטי ולא בציבורי.
אילת שנער
זה אני בוודאי לא אתנגד.
היו"ר חיים כץ
כן.
אמנון פלץ
תן לי רק להשלים, כבוד היו"ר, את השאלה. האם ההסכמה מדעת היא לפרוצדורה, כדי להגן על הצוות הרפואי מפני הסכמה מדעת הכלל, לפני ניתוח או כל פרוצדורה, או והסכמה מדעת לגבי התרומה? פה אתה מבקש מבן אדם לוותר על זכותו על הדם הטבורי ולהעביר אותו לציבורי. מה מטרת ההסכמה מדעת?
היו"ר חיים כץ
גם וגם. מה שאמרת, גם וגם.
רחל אדטו
אני מנסה להבין מה שהוא אומר. הם הרי באים, היולדות של הפרטי---
היו"ר חיים כץ
הבנתי שהם באים הרבה לפני.
רחל אדטו
לא. הן כבר באות עם איזה שהיא הסכמה בינן לבין החברה. החברה הסבירה להם את כל היתרונות והחסרונות וכדומה, ועל זה הן חתמו. עכשיו כשהן מגיעות לחדר לידה, יש עוד הסכמה מדעת מסוג אחר, על מנת להגן לא על החברה, אלא על הצוות הרפואי. הן מסכימות לפרוצדורה, ולכן זאת ההסכמה מדעת השנייה, והיא לא נעשית מרחוק. היא נעשית כבר כשהיולדת בחדר לידה, ולכן יש הפרדה פה בין השני סוגים של ההסכמה.
היו"ר חיים כץ
לא תהיה הפרדה. יהיה אותו דבר.
רחל אדטו
צריך לחסוך את כל הדיון שהפרטיים מנהלים עם היולדת. זה דיון שבציבורי לא קיים עם היולדת. הם מנהלים את הדיון, והאישה כבר חתמה להם והסכימה, ואת זה היא מביאה איתה לחדר לידה, שהיא הסכימה, וזה בסדר, כי זה כבר כאילו מרחוק, כי זה נעשה לפני שבועיים-שלושה, במשרדים, לא יודעת איפה שחתמו. בציבורי זה לא קיים ולכן יש פה איזה שהוא שינוי בסוג ההסכמה מדעת, שמה שחותמת הפרטי, זה שהיא רק מסכימה בחדר לידה שיקחו לה את הדם.
היו"ר חיים כץ
מצוין.
רחל אדטו
בציבורי זה לא קיים.
היו"ר חיים כץ
מצוין. עכשיו במה אנחנו דנים? אנחנו עכשיו דנים באיזה בנק דם?
רחל אדטו
הציבורי.
היו"ר חיים כץ
הציבורי. והציבורי, אנחנו מוחקים את זה.
רחל אדטו
מאה אחוז.
היו"ר חיים כץ
אוקיי. אז אתה מוריד את הסעיף הזה. מוריד את סעיף ב'.
אייל לב-ארי
(ג) רופא או מיילדת שמלווים את הלידה יאפשרו איסוף דם טבורי מיולדת, רק אם וידאו קיומו של טופס הסכמה חתום.

(ד) טופס הסכמה חתום ייחתם בשלושה עותקים לפחות. עותק אחד יימסר לידי היולדת. עותק שני יישמר בתיק הרפואי של היולדת בבית החולים, ועותק שלישי יישמר בבנק הציבורי.

תיעוד מאוחר של ההסכמה.
5. על אף האמור בתקנה 4(א) - לא היה ניתן, באופן סביר, לתעד את ההסכמה שניתנה בטרם הלידה- תתועד ההסכמה סמוך ככל האפשר לאחר מכן, ולא יאוחר מארבעה ימים לאחר הלידה.

הסכמה בפונדקאות
6. הסכמה מדעת לפעולת איסוף דם טבורי תינתן בידי היולדת, גם אם היא אם נושאת, אולם ההורים המיועדים יקבעו מה יעשה במנה שנאספה.
רחל אדטו
רגע, 5. מה זאת אומרת תתועד לא יאוחר מארבעה ימים? שמה? יחתימו אותה מאוחר יותר? מה המשמעות של המשפט הזה? יחתימו אותה תוך ארבעה ימים על הסכמה מדעת, בדיעבד?
טלי שטיין
אי אפשר להחתים בדיעבד.
רוני גמזו
תיעוד. תיעוד.
טלי שטיין
אה, תיעוד של ההסכמה.
רוני גמזו
אם יש הסכמה שהיא בעל-פה, היא אומרת, אני מסכימה, זה מבוצע ולא ניתן באותו רגע לבצע את התיעוד, אתה מבצע את זה. יש כאן הגבלה לבצע את זה תוך פרק זמן. אני רוצה להזכיר לך שרוב ההסכמות בחוק זכויות החולה ובכלל באקט של הטיפול הרפואי, הן לא הסכמות חתומות. פה הלכו צעד אחד קדימה והביאו את זה אפילו לרמה שהסכמה מדעת, כמו ניתוחים, דיאליזה וכו'.
רחל אדטו
רוני, אתה יודע שברשלנות רפואית כמה תיקים נפלו בגלל שלא הייתה הסכמה מדעת חתומה. זה משפט שמלווה כל עורכי דין שמתעסק ברשלנות רפואית. יש עורכי דין שעשו את כל ההון שלהם, מקצועי והכול, על זה שלא היה טופס חתום בהסכמה מדעת.
טלי שטיין
משפטית, בדרך כלל לא חייבים את החתימה. יש רק פעולות מסוימות.
רוני גמזו
תזכרי, חוק זכויות החולה זה רק ניתוחים, דיאליזה, IVF. פה לקחו את הדבר הזה והעלו אותו רמה.
אריה אשר גיניגר
אם ככה, אז סליחה. לאור האמירה של מנכ"ל משרד הבריאות, אני ממש לא מבין אז למה אנחנו צריכים כל כך להתברבר בנושא הסכמה מדעת. אם זה חשוב, חתום לדיאליזה ולצינטורים וכו' וכו' וכו'. אנחנו מדברים פה על פרוצדורה, בין אם היא ציבורית ובין אם פרטית, ממש ממש לא פולשנית, לא חודרנית. הנושא של רשלנות רפואית, אני ממש לא רואה אותו, אלא אם כן צריך להיות באמת עורך דין מזוגזג לגמרי. על מה אנחנו מדברים?
אילת שנער
זה פרוצדורה פולשנית מוגדרת.
אריה אשר גיניגר
זה איסוף דם מאיבר שזורקים לפח.
אילת שנער
זה כניסה לאיברים, מוגדרת במשרד הבריאות כפרוצדורה פולשנית.
רחל אדטו
זה וריד של השיליה?
אילת שנער
כן.
רחל אדטו
למרות שהשיליה כבר לא בפנים.
אילת שנער
היא בפנים. ועוד איך היא בפנים. האיסוף נעשה כשהשיליה היא בגוף היולדת, וזה כניסה לוריד. זה פרוצדורה חודרנית פולשנית לפי כל הגדרה.
רוני גמזו
גם אני שאלתי את השאלה הזו, גם אני, ואני לקחתי דם טבורי בפועל. עשיתי את זה לא מעט פעמים. ההגדרה כאן לוקחת מרווחי ביטחון מכיוון שבאמת מדובר בלקיחה של דם מתוך איבר שעדיין מחובר לרחם, נמצא בתוך הרחם ועדיין ההסתכלות של זה היא הסתכלות כמה שיותר, נקרא לזה, מבחינת הבטיחות כלפי היולדת. זה ההגדרה.
אייל לב-ארי
בדיקת היולדת.
7. (א) יולדת שהסכימה לאיסוף דם טבורי, תיבדק לנוכחות מחוללי מחלות זיהומיות, לרבות נגיף האיידס (HIV), לפי הנחיות המנהל לעניין בדיקת מנות דם למחוללי מחלות. הסכמת היולדת מראש לביצוע הבדיקות האמורות תהא תנאי לאיסוף דם טבורי. דגימות לשם ביצוע הבדיקות ינטלו מהיולדת בתקופה של 7 ימי לפני או אחרי הלידה.


(ב) נאסף דם טבורי לבנק ציבורי ולא ניטלו דגימות דם מהיולדת כאמור בתקנת משנה (א), או ניטלו ולא נערכו בהן הבדיקות-לא ישמור הבנק הציבורי את המנה, ויהא רשאי לפעול לפי תקנה 18.
רחל אדטו
בתי החולים מסכימים לדבר הזה, לסעיף הזה, לעשות בדיקות?
אילת שנער
זה לא בתי החולים עושים.
רחל אדטו
אז מי יעשה?
אילת שנער
בנק הדם הציבורי.
היו"ר חיים כץ
אוקיי.
אייל לב-ארי
תהליך איסוף המנה
8 (א) תהליך איסוף מנת דם טבורי יעשה באופן שיגן על היולדת ועל היילוד ושלא תהיה לו השפעה על מהלך ההיריון, על תהליך הלידה ועל הטיפול ביולדת וביילוד.


(ב) לא יבוצעו פעולות במהלך ההיריון ובתהליך הלידה, שמטרתן היחידה להגדיל את נפח או את מספר התאים במנת הדם הטבורי שתיאסף.


(ג) בלידה, שלפי קביעת רופא או מיילדת, היא לידה מורכבת, או בהיריון שבו יש יותר מעובר אחד, ינקוט מי שאוסף את הדם הטבורי אמצעי זהירות נוספים, לפי הוראות שיקבע המנהל לעניין זה.
רחל אדטו
דרך אגב, אני רוצה להגיד עוד משהו. בסעיף 7 אתם כותבים שהיא מראש צריכה להסכים לבדיקות. זה צריך גם להופיע באיזה שהוא מקום בהסכמה מדעת, שהיא יודעת שהיא צריכה לתת את כל הבדיקות הזיהומיות.
היו"ר חיים כץ
כן.
טלי שטיין
יש לי שאלה. יכול להיות שזה בסדר, אבל כל ההוראות האלה שקראנו, הן מעין הנחיות מקצועיות רפואיות ממש.
היו"ר חיים כץ
בשביל זה עונה לך חברת הכנסת, ד"ר רחל אדטו, ויש פה את מנכ"ל משרד הבריאות, ד"ר רוני גמזו.
רוני גמזו
אם יורשה לי, מבחינתנו התקנות האלה מאוד מפורטות. אני יכול לחיות והמערכת יכולה לחיות עם רמת פירוט יותר נמוכה. היא תחיה ביתר גמישות, אבל בכל זאת הרגשנו שזאת הדרישה במערכת. אפשר לחיות גם בלי 8(ג).
רחל אדטו
סעיף חסר משמעות לטעמי, כי אנחנו לא יודעים מה זה זהירות, אמצעים נוספים, מה, הוא ישים כפפות על הידיים, שתי כפפות? הוא ישטוף, הוא יכסה? מה הוא יעשה?
טליה אגמון
החוק עצמו, החוק המסמיך, בעצם יצר איזה שהיא הפרדה שהיא קצת מלאכותית בין ההוראות שצריך לקבוע המנהל בנוהלים, ובין הוראות שצריך לקבוע השר בתקנות. היו בה גם כפילויות וגם חוסר עקביות. בנוסף, כשאנחנו עומדים היום מול רשויות חקיקה בין לאומיות, מול אירופה, מול ה-OECD, מול רשויות תקינה בין לאומיות, הם רוצים לראות הוראות מהסוג הזה בחקיקה שהיא לפחות תקנות, ולכן לקחנו הוראות שנמצאות בהוראות הבין לאומיות שמקובלות היום בעולם. את העיקריות שבהן והחשובות שבהן הכנסנו לתוך התקנות, כמעט בתרגום ישיר ברוב המקרים, ואנחנו עשינו את ההחלטה הזאת במודע. חלק מהמקומות בעולם, בלידות מורכבות בכלל לא מרשים לאסוף דם טבורי, אז המנהל יקבע הוראות מקצועיות יותר מפורטות לשאלת איזה אמצעי זהירות הם רלוונטיים ללידה מורכבת. הכוונה היא להגן על היולדת בעניין הזה, ולמנוע מצב שבו בגלל האיסוף, הסיום של הלידה יסתבך.
היו"ר חיים כץ
אז למה זה צריך להיות כתוב?
טליה אגמון
אני חושבת שדברים שהם באמת יוצרים הגבלה שהיא הגבלה אוסרנית, צריכים להיות בתקנות.
היו"ר חיים כץ
אוקיי, ג' ירד.
אייל לב-ארי
(ד) מנת דם טבורי תיאסף על ידי אוסף דם טבורי בלבד, באופן שיבטיח את איכות וסטריליות המנה והתאמתה להקפאה ולשימור, לפי הוראות שיקבע המנהל.
פרק ג'
דרישות ותנאים להיתר הקמה ולהפעלת בנק ציבורי

דרישות ותנאים

לקבלת היתר
9. (א) לא ייתן המנהל היתר להקמת או הפעלת בנק ציבורי בישראל, אלא למי שהוא תושב קבע בישראל, או תאגיד הרשום בישראל.


(ב) בקשה להיתר להקמת או להפעלת בנק ציבורי תוגש למנהל על גבי הטופס שבתוספת, ואליו יצורפו-

(1) קורות חיים מפורטים של המיועד לשמש המנהל הרפואי של הבנק הציבורי, וכן תעודות ומסמכים לאימות השכלתו וניסיונו.

(2) היה המבקש תאגיד - מסמכי ההתאגדות ותעודת רישומו במרשם המתנהל בישראל לפי כל דין, וכן פירוט כל בעלי המניות והמנהלים של התאגיד.
(3) הסכמת המבקש לבירור מידע אודותיו במרשם הפלילי, ובתאגיד - הסכמת בעלי השליטה בתאגיד, לבירור מידע כאמור.
אמנון פלץ
הערה אם אפשר, כבוד היו"ר, לעניין תושב קבע או תאגיד הרשום בישראל. אני יכול כאדם פרטי להיות בעלים של ציבורי, ואני יכול להביא כרשת בין לאומית של בנקים ציבוריים, כדי שלטובת עם ישראל שנהיה חלק מרשת מאוד גדולה, להביא אותם כמשקיעים ולהקים בנק ציבורי בארץ. הבעלות לא חייבת להיות בעלות של מדינה. היא יכולה להיות בעלות פרטית לטובת הציבור. דרך אגב, בעולם עושים מזה כסף.
היו"ר חיים כץ
למה הוא תושב קבע בישראל?
אמנון פלץ
למה? אם אני אביא חברה אמריקאית---
היו"ר חיים כץ
הבנו, הבנו, הבנו. למה הוא צריך להיות תושב ישראל? הכסף שלו מריח לא טוב?
אילת שנער
לא. או תושב קבע או תאגיד הרשום בישראל, לא תאגיד שרשום בשוויץ, כי אין לנו סמכות, לישראל, על תאגידים שנמצאים בחו"ל. היכולת שלנו לדעת מה המטרות של התאגיד ומי הבעלים שלו וכו', היא מוגבלת.
היו"ר חיים כץ
המטרות של התאגיד זה ליצור בנק דם טבורי ציבורי כנראה.
אילת שנער
אז מקימים חברה ישראלית.
רוני גמזו
שיקים חברה ישראלית. זה או או.
אמנון פלץ
בסדר, מקובל. הבנתי, תודה.
היו"ר חיים כץ
אוקיי.
אייל לב-ארי
(4) כל הסכם שערך המבקש עם מעבדה רפואית מתאימה, או רישיון לניהול מעבדה רפואית מתאימה, ביחס לפעילות הבנק הציבורי.

(5) כל הסכם שערך המבקש עם בית חולים שלפי תנאי רישומו יש בו מחלקת יולדות, ביחס לאיסוף דם טבורי.
(6) כל הסכם אחר שערך המבקש עם גורם המעורב בתהליכי העבודה של הבנק הציבורי, ביחס לפעילות הבנק הציבורי.
(7) דוגמא מכל דף מידע, טופס הסכמה וכל מסמך אחר הנמסר לתורמים, המיועדים לשימוש הבנק הציבורי.
(8) כל נהלי הבנק כאמור בתקנות אלה.
(9) רישיון עסק שניתן לבנק הציבורי, לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, ככל שהוא חייב בו.
(ג) המנהל רשאי לדרוש מהמבקש ממסכים ומידע נוספים ככל שיראה לנכון לשם הוכחת עמידת המבקש בדרישות החוק, התקנות והנהלים.

(ד) בנק ציבורי המעביר, או שבדעתו להעביר מנות דם טבורי שנאספו מיילודים בישראל, או חלק מהן, לשמירה מחוץ לישראל, יציין זאת באופן בולט לעין בבקשת ההיתר, יציין באופן מודגש בכל פרסום של הבנק כי השמירה נעשית או יכול שתיעשה מחוץ לישראל באתר שאינו בפיקוח משרד הבריאות, וימסור מידע זה בכתב לכל לקוח בטרם קבלת הסכמה מדעת לאיסוף.

מתן היתר

10.
(א) לא יתן המנהל היתר להקמת והפעלת בנק דם טבורי אלא

אם כן ראה כי המבקש הגיש את כל המידע הדרוש לפי תקנה 9 והוא עומד בכל הדרישות המפורטות בתקנה 11, והכול תוך שמירה על איכות ובטיחות בתהליכי גיוס התורמים, איסוף הדם הטבורי, ביצוע הבדיקות, העיבוד, השימור, האחסון וההפצה של דם טבורי, ולרבות לעניין חומרים, ציוד ומכשור רפואי הדרושים לשם הפעלת הבנק הציבורי.
אילת שנער
אני רק הייתי מבקשת להחליף את המלה הפצה במילה הספקה. הפצה נראה לי קצת מסחרי.
היו"ר חיים כץ
בצד של קדימה יש הסכמה?
רחל אדטו
עם אילת אני אתווכח על זה?
אייל לב-ארי
(ב) היתר יינתן לתקופה של עד חמש שנים בכל פעם, ויחודש רק אם ראה המנהל, כי המבקש מתמיד לעמוד בכל הדרישות למתן היתר.
זאב בילסקי
יש לי הערה. הרבה פעמים אומרים, אחרי חמש שנים אתה צריך לפנות שוב. מה שאני מציע שיהיה פה, שאחרי חמש שנים זה צריך להתחדש, אבל הוא לא צריך לפנות שוב, כי אז הוא שכח לפנות.
היו"ר חיים כץ
הוא מקבל הודעות.
זאב בילסקי
מה שאני מציע, שלרגולטור יש אפשרות להגיד לו תשמע, אתה יודע מה, יש לי כך וכך אחרי חמש שנים. לא אמר לו, אז הוא ממשיך הלאה, אחרת אנחנו מביאים למצב שהוא כל הזמן צריך לזכור מתי הגיע חמש שנים, לפנות, לא פנה. אלה דברים שתמיד אנשים נכשלים בהם.
היו"ר חיים כץ
אני מסכים איתך. אתה יודע למה אני מסכים איתך? למה ראיתי מישהו שקיבל הודעת שומה ממס הכנסה. הודעה שנרשמה ב-9 בדצמבר, נשלחה ב-13 בדצמבר וב-1 בינואר עוקלו חשבונותיו. עכשיו כתוב לו בהודעת שומה, אם אתה רוצה לקבל טופס לתשלום, תבוא תיקח את זה. למה הם לא מצרפים את הטופס לתשלום להודעה?
אילת שנער
אנחנו בעד.
היו"ר חיים כץ
אלוהים נמצא בפרטים הקטנים, גם בפרטים הקטנים, לא שלא לקבל שהוא נמצא רק בפרטים הקטנים. אז אתה ירדת לפרטים הקטנים. משמח שהערת את ההערה ואני מבקש ממך לבוא יותר לישיבות הוועדה, למרות שאתה לא חבר, לאור ההערות הטובות האלה.
זאב בילסקי
תודה.
היו"ר חיים כץ
כן.
אייל לב-ארי
5 ננסח מחדש, שבעצם תהיה הודעה אקטיבית של המנהל.
היו"ר חיים כץ
הוועדה מסמיכה את עורכי הדין לתקן את הניסוחים, הנכון לעכשיו בודדים.
אייל לב-ארי
לפני פקיעת ההיתר.


(ג) בקשה לחידוש היתר תוגש למנהל ששה חודשים לפחות לפני מועד תום תקופת ההיתר.


(ד) לא ייתן המנהל היתר אלא אם כן שוכנע כי למבקש איתנו כלכלית מספקת.


דרישות מקצועיות


לבנק ציבורי
11. בנק ציבורי (להלן – בנק) ינוהל ויופעל לפי כללים אלה ובהתאם להוראות המנהל לעניין ניהול מעבדות רפואיות, ניהול בנקי דם, אבטחת איכות ואבטחת מידע.

(1) לעניין ניהול כח אדם ונהלי עבודה –

(1) לבנק יהיה מנהל רפואי שהוא רופא מורשה בעל ניסיון מתאים, והוא יהא אחראי לכל הפעילות המקצועית והרפואית בבנק. אין באמור בפסקה זאת כדי למנוע מינוי מנהל נוסף שאינו רופא לעניינים שאינם רפואיים.

(2) הבנק מופעל בכל עת בידי אנשי מקצוע מיומנים בעלי הכשרה המתאימה לתפקידם או לסוג הפעילות שהם מבצעים בבנק.
(3) בבנק יש בעל תפקיד האחראי להבטחת איכות, שאינו מנהל הבנק.
(4) לבנק מבנה ארגוני מתועד המגדיר באופן ברור את בעלי האחריות ותחומי אחריותם, את יחסי הכפיפות וחובות הדיווח.
(5) לבנק יש נהלי עבודה פנימיים מתועדים וברורים המותאמים לסוג הפעילות המבוצעת בו.
(6) בבנק קיימת מערכת יעילה לרישום ולתיעוד כל פעילות הנעשית בו.
(7) בבנק קיימת מערכת לשמירת כל מידע משמעותי, לרבות נהלי עבודה ורשומות, לפרק הזמן הדרוש לי כל דין ולפי הנהלים.
רחל אדטו
מי קובע את כל מה שאמרת עכשיו. כל בנק ציבורי יכול לתבוע את המבנה הארגוני ואת נהלי העבודה?
היו"ר חיים כץ
כן, ודאי. יש הנחיות. כל הקטע הזה בהתאם להוראות הבין לאומיות. תמשיך.
אייל לב-ארי
(2) לעניין מבנה, ציוד וחומרים –

(1) הבנק פועל במבנה ובמתקנים ייעודיים המותאמים לפעילויות הבנק.

(2) מנות דם טבורי נשמרות בתנאים קבועים, מוגדרים ומבוקרים שיבטיחו שמירת תכונות התאים.
(3) מנות דם טבורי בהסגר, מנות משוחררות ומנות פסולות כהגדרתן בנהלים, נשמרות במתקני אחסון נפרדים או באותו מיתקן אחסון בתנאי שננקטו אמצעי הפרדה מתאימים, באופן שימנע ערבוב בין המנות או זיהומן, לרבות זיהום צולב.
היו"ר חיים כץ
למה שומרים מנות פסולות?
אילת שנער
א', אם הן ייעודיות, כלומר אם זה נאסף לבן משפחה של חולה, שאולי לא היו מתאימות. ב', מנות שאולי מספר התאים בהן הוא קטן, אבל נניח סיווג הרקמות שבהן הוא מיוחד.
אורלי לוי-אבקסיס
שיש להן עדיין ערך, אנחנו מדברים על כך, נכון? גם אם הן פסולות, עדיין יש להן ערך.
אילת שנער
כן. אם יש מנה כזאת שאולי לא הייתה מתקבלת כרגיל, אבל יש סיבה מיוחדת לשמור אותה---
היו"ר חיים כץ
אז אנחנו נגדיר לה שורה. אוקיי, בסדר.
אייל לב-ארי
(4) הבנק מחזיק בכל עת, באופן מבוקר ומתועד, ציוד, חומרים וריאגנטים המתאימים לייעודם, העומדים בכל דרישה חוקית או תקן רשמי הקיימים ביחס להם, ומתחזק אותם לפי הוראות היצרן או הוראות מתאימות אחרות, והכול תוך מזעור סיכונים אפשריים.
רחל אדטו
בדברים אחרים אתה לא כותב מזעור סיכונים, אז זאת אומרת, אתה יכול לתת סיכונים.

במקומות אחרים שאתה לא כותב מזעור סיכונים, אז לא צריכים לנקוט את זה? זאת הנקודה. אם כבר הדגשת למזער סיכונים, אז במקומות שלא כתבת למזער סיכונים, אז אתה לא צריך לעשות את הפעולה הזאת.
היו"ר חיים כץ
תרשמי לך הערה בסעיף ד'.
טליה אגמון
אפשר להסביר?
היו"ר חיים כץ
כן.
טליה אגמון
חלק מהדברים שכתובים, זה מובן מאליו מה המטרה שלמה עושים את זה, אבל כתבנו מטרה גם במקומות אחרים, כמו למשל בתנאים שיבטיחו שמירת איכות התאים, ב-ב'. ב-ג', למנוע ערבוב בין המנות וזיהומן, זיהום צולב. פה כשמדובר על ציוד, חומרים וריאגנטים, זה לא מובן מאליו שהתכלית של השמירה על הדרישות, היא דווקא בשביל למזער סיכונים מאותם החומרים, סיכונים לעובדים, סיכונים למנות. לכן זה נאמר.
רחל אדטו
זה חמור מה שאמרת עכשיו, שזה לא מובן מאליו שצריכים לעבוד כדי למזער סיכונים. רק כשכתוב לך למזער סיכונים, אז צריך להיזהר.
טליה אגמון
זה לא מובן מאליו שזאת המטרה של הסעיף. שזאת המטרה של החזקת הציוד בהתאם לדרישות החוקיות וכו'. זה לא נועד להגן על הזכויות הקנייניות של אף אחד. זה נועד למזער את הסיכונים האפשריים.
היו"ר חיים כץ
אוקיי.
רחל אדטו
אני מסתייגת מהמשפט הזה.
היו"ר חיים כץ
טוב, מותר. אין מושלמים. לא יכול להיות שהתקנות יהיו מושלמות.
אייל לב-ארי
(5) עיבוד תאי דם טבורי נעשה בתנאי סביבה ואוורור נאותים ולפי נהלי עבודה כתובים, באופן שימזער אפשרות של זיהום, לרבות זיהום צולב.
(6) מנות הדם הטבורי שלא הוצאו לשימוש, נשמרות לתקופה המרבית האפשרית, בהתאם לידע הרפואי הקיים באותה עת ולפי הוראות המנהל.
טלי שטיין
אפשר להעיר?
אייל לב-ארי
כן.
טלי שטיין
זה שוב, אני חושבת שזה דברים קצת מיותרים. מה זה לפי נהלי עבודה כתובים? אם נהלי העבודה, הם לא כתובים?
היו"ר חיים כץ
הם כתובים. כתבנו את זה, שיהיה מבנה ארגוני ונוהלי עבודה. יהיה נהלי עבודה כתובים, מסודרים. הוראות טכניות. תמשיך.
אייל לב-ארי
(3) לעניין הבטחת איכות ובטיחות –

(1) בבנק פועלת מערכת ניהול איכות, שכל פעולותיה מוגדרות בנהלים ומתועדות.

(2) בבנק קיימים אמצעי זהירות לזיהוי ולמזעור סיכונים הכרוכים בשימוש בחומרים ביולוגיים וכימיים, תוך שמירה על איכות ובטיחות המותאמים לייעודו של דם טבורי, לרבות הנחיות לטיפול במנת דם טבורי שנאספה מחוץ לישראל.
(3) המנהל הרפואי של הבנק מפעיל מערכת לפיקוח הדוק על כך שבמנות הדם הטבורי שבבנק מתקיימות דרישות האיכות והבטיחות הנחוצות לשם שחרור מנות דם טבורי למטרת השתלה. מערכת הפיקוח תוגדר בנהלים כתובים וכל פעולותיה יתועדו.
אילת שנער
אני רוצה לשאול מה זה הדבר הזה. אנחנו לא נקבל מנות שנאספו במקום אחר.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נמחוק את זה. לא צריך. בשביל ה-3,000 מנות לא צריך. שיילך לפרטיים. איך אני יודע אם הוא נאסף, אם זה בהסכמה או לא בהסכמה?
אורלי לוי-אבקסיס
אולי גם הם עומדים בתקנים בין לאומיים?
היו"ר חיים כץ
אורלי, אנחנו דיברנו על זה שאוספים 3,000 מנות בשנה מתוך 180,000. מיותר לגמרי להביא מחו"ל.
אייל לב-ארי
(4) בבנק מותקנת מערכת לזיהוי ולמעקב המבחינה בין מנות דם טבורי המיועדות לשימור, לשחרור, להסגר או לפסילה, והכול בכל אחד משלבי תהליך הטיפול במנות.

(5) המנהל הרפואי של הבנק הגדיר את התהליכים שהם מהותיים לעיבוד מנות הדם הטבורי, ולגביהם קיימים נהלי עבודה מפורטים ומתוקפים, לרבות תיעוד ובקרת איכות קפדניים.
(6) בבנק יש מערכת לבקרת מלאי המנות שתמנע שחרור והפצה של מנות דם טבורי שאינן מתאימות להשתלה או ליעוד אחר שנקבע להן.
רחל אדטו
אילת, את רוצה לכתוב במקום הפצה, הספקה. זה מה שביקשת קודם.
אילת שנער
כן.
אייל לב-ארי
(7) הבנק פועל לפי נהלים כתובים וברורים לאריזה, סימון והובלה של מנות דם טבורי תוך הבטחת איכות ובטיחות המנות, ובפרט לסימון וזיהוי ודאיים של המנות המתקבלות בבנק והמשוחררות ממנו.

(8) המנהל הרפואי של הבנק מקיים מערכת יעילה ומתועדת לאיסוף המידע אודות היולדת והיילוד התורם, ולדיווח לבנק על תופעות חריגות שנתגלו ביולדת, ביילוד או במקבל, ועל אירועים חריגים במהלך הטיפול במנות הדם הטבורי, העלולים להשפיע על איכותן ובטיחותן של המנות.
(9) כל הסכם בין הבנק לבין מעבדה, בית חולים או גורם אחר הלוקח חלק בתהליכי העבודה של הבנק, יכלול תנאים מפורטים להסדרת היחסים והאחריות בין הצדדים, לרבות נהלי עבודה מחייבים להבטחת האיכות והבטיחות, שיכללו לפחות את כל אלה:
(1) הסמכת עובדים והדרכתם, לרבות רענון תקופתי.

(2) שמירת הסודיות ואבטחת המידע אודות תורמים, מטופלים, מקבלי תרומות ועובדים.
אילת שנער
את המילה מטופלים צריך להסיר מפה. אין פה מטופלים.
היו"ר חיים כץ
נכון, יש יולדות. היא לא מטופלת.
אייל לב-ארי
אז מקבלי התרומות.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה על ההערה. יפה מאוד.
אייל לב-ארי
(3) ביצוע סקר הנהלה להערכת פעילות הבנק פעם בשנה לפחות.
(4) פיקוח הכולל עריכת משובים ומבדקים תקופתיים.
(5) תיקוף תהליכים ונהלים הנהוגים בבנק.
רחל אדטו
הסמכת עובדים והדרכתם זה עליכם? אתם אחראים לזה?
היו"ר חיים כץ
כן.
אייל לב-ארי
התאמת מנה להקפאה,

לשימור ולשימוש
12. בנק ציבורי לא יקפיא ולא ישמור מנת דם טבורי שלא מתקיימות בה הדרישות המזעריות להקפאה ולשימור דם טבורי המקובלות באותה עת לשם השתלת תאי אב, לפי ההוראות שיקבע המנהל כפי שהן בתוקף בעת ההקפאה.
היו"ר חיים כץ
כן.
שימי רבינוביץ
שימי רבינוביץ מבנק דם טבורי ציבורי, בדמייך חיי. סעיף 12 לכאורה לא יאפשר שימור מנות דם טבורי לצורכי ולידציה או מחקר, כי הוא אומר שיש צורך שהמנה הזאת תתאים לשימור ולהקפאה.
אורלי לוי-אבקסיס
אבל יש לך את הסעיף הקודם שדיברנו פה, לא? ג'. 2(ג).
קריאה
כשמעבירים למחקר גם מקפיאים קודם?
קריאה
כן.
קריאה
אז נוסיף בכפוף לאמור בסעיף 18.
אייל לב-ארי
אוקיי.
היו"ר חיים כץ
בנק דם ציבורי לא יקפיא ולא ישמור מנות דם—
אייל לב-ארי
בכפוף לאמור בסעיף 18, שאז בעצם סעיף 18 דן באמת במנות שאפשר להעביר אותן לצרכי מחקר.
היו"ר חיים כץ
אוקיי. תמשיך.
אייל לב-ארי
פיקוח ובקרה
13 (א) המנהל או מי שהסמיך לפי תקנות אלה יבצע ביקורת בטרם מתן היתר למבקש, ויערוך ביקורת תקופתית ופעולות פיקוח, מזמן לזמן, על כל בנק ציבורי בעל היתר, והכול לפי נהלי פיקוח ובקרה שיקבע המנהל.


(ב) מבקש או בעל היתר ומנהל רפואי של בנק ציבורי יאפשרו למנהל או למי שהוסמך על ידו לעניין זה, לבצע ביקורת ולעשות כל פעולה הנדרשת לשם בדיקת עמידת הבנק ועובדיו בהוראות המקצועיות וקיום הוראות החוק, התקנות והנהלים בבנק הציבורי.
רחל אדטו
למה צריך את הכפילות הזאת? אם אתה נותן היתר למנהל, אז למה אתה צריך לתת לו אישור בחוק להסכים? למה הכפילות הזאת? זה לא ברור מאליו?
אילת שנער
האישור לאפשר למשרד הבריאות לעשות בקרה, לבוא ולבדוק.
רחל אדטו
זה 13 (א).
טליה אגמון
צריך לתת סמכות לעשות ביקורת, וצריך להטיל חובה לשתף פעולה עם הביקורת. זה תמיד הולך ביחד.
היו"ר חיים כץ
טוב.
אייל לב-ארי
פרק ד: הדרכה ייעודית

הדרכה ייעודית

לאיסוף דם טבורי
14 (א) לא יאסוף אדם דם טבורי אלא אם כן התמלאו בו כל אלה:

(1) הוא רופא, אחות, מיילדת, או מי שסיים קורס התרמת דם של מגן דוד אדום.

(2) הוא עבר הדרכה ייעודית לאיסוף דם טבורי לפי תוכנית שאישר המנהל לפי תקנה 16, שמתקיימים בה, לכל הפחות, הדרישות המפורטות בתקנת משנה (ב)
(ב) הדרכה ייעודית תהיה בת 20 שעות לימוד לפחות ותכלול הרצאות מומחים, תרגול מעשי ובחינה עיונית ומעשית, כמפורט להלן:

(1) עקרונות ותהליכים בנטילת דם טבורי וטיפול במנת דם טבורי.

(2) פרוצדורות מיוחדות וסיבוכים המטולוגיים.
רחל אדטו
מה המשמעות של הסעיף הזה? מה זה פרוצדורות מיוחדות, סיבוכים המטולוגיים שמלמדים מי שלקח קורס?
היו"ר חיים כץ
תימחוק את זה. סעיף 2 תימחוק. כן אדוני.
שימי רבינוביץ
לגבי סעיף 14, אם התקנות דורשות מאיתנו כבנק ציבורי שנוכל להעסיק רק רופאים, אחיות או מיילדות לאיסוף דם טבורי---
היו"ר חיים כץ
לכאלה שהוסמכו.
שימי רבינוביץ
וכאלה שהוסמכו על ידי מגן דוד אדום, ובתוספת קורס נוסף, זה אומר שאנחנו לא נוכל יותר להעסיק אף אחד.
היו"ר חיים כץ
למה?
שימי רבינוביץ
רופאים, אחיות, מיילדות לא יבואו לאסוף דם.
היו"ר חיים כץ
אבל אנשים שלכם ילכו לקורס במגן דוד אדום, שיעשה כל שלושה חודשים קורסים.
שימי רבינוביץ
למה החוק מחייב אותי להיות מוגבל לקורסים של גוף?
היו"ר חיים כץ
למה הוא הגוף שייתן לך את ההכשרה המתאימה.
אילת שנער
אנחנו מדברים כרגע על הגוף היחידי שמכשיר אנשים להיות מתרימי דם.
רחל אדטו
באיזה סיטואציה אתה לא משתמש במיילדות, רופאים, אנשים של חדר לידה? הרי בסך הכול מי מתעסק בדבר?
שימי רבינוביץ
עובדות שלנו. יש לנו 7 אוספות, עובדות 24 שעות ביממה בחדרי הלידה, עברו הכשרה ארוכה, מקיפה, מסודרת. היה בנוסח הקודם של התקנות גם כן פירוט מסודר בדיוק מה צריך להכשיר אותן. זה מגביל אותנו ובעצם לא יאפשר לנו פעילות סבירה.
היו"ר חיים כץ
מגן דוד אדום, כל כמה זמן תעשו קורס?
אילת שנער
אנחנו כרגע עושים פעמיים בשנה. אם צריך יותר, נעשה יותר.
היו"ר חיים כץ
קורס הוא 20 שעות.
אילת שנער
לא. קורס התרמת דם הוא קורס של 3 שבועות עיוניים ועוד בערך לקיחת 100 מנות. על זה יש להם 20 שעות של איסוף דם טבורי.
היו"ר חיים כץ
אתם עושים פעמיים בשנה?
אילת שנער
כרגע פעמיים בשנה.
היו"ר חיים כץ
כמה משתתפים בכל קורס כזה?
אילת שנער
בסביבות 25-30 איש.
אמנון פלץ
וכמה זה עולה ולמי?
אילת שנער
זה לא עולה כרגע.
זאב בילסקי
יש לי שאלה. אם נניח יהיה איזה שהוא גוף שמוכר לכם ושעובד אתכם, יש אפשרות נניח שאתם תסמיכו אותו לעשות את זה? מה שאני מתכוון, להוסיף פה שורה, במידה ואתם תחליטו---
אילת שנער
לא, אנחנו לא נסמיך אותו. שהוא יהיה עצמאי ושמשרד הבריאות ייתן לו---
זאב בילסקי
אומר היו"ר שהוא לוקח אתכם בתור בר סמכא. אז השאלה האם אתם נניח מכירים גוף, הלא לא יהיו פה 100 בנקים ציבוריים. נניח שאת מכירה אותם ונניח שיש לך יחסי עבודה איתם, האם את מוכנה שיהיה כתוב שבמידה ואתם חושבים שהם יכולים לעשות תחת זה---
אילת שנער
קודם כל זה לא אני צריכה להיות מוכנה, זה משרד הבריאות. אני רוצה להבדיל פה. יש גוף אחד במדינת ישראל שמכשיר אנשים להיות מתרימי דם, וזה מגן דוד אדום. כל מתרימי דם בבתי החולים, מצטרפים לקורסים שלנו. אין שום בעיה. גם חלק מהמתרימות של בדמייך חיי עברו. אז זה לא בעיה מבחינתנו. אם משרד הבריאות יחליט שמכשיר אנשים להיות מתרימי דם, שיכשיר, שיחליט.
שימי רבינוביץ
אני מבקש שהתקנות יתנו למשרד הבריאות את האפשרות להכשיר עובדות.
היו"ר חיים כץ
זה מפתיע אותי שאני צריך לתת למשרד הבריאות את האפשרות להכשיר. אבל לא מפריע לי שיהיה כתוב עוד שורה. כן אדוני.
ניר כהן
ניר כהן מחברת קריוסל. אני חושב שהקורס מתרימי דם ואיסוף דם טבורי, הם שני נושאים שהם לא משיקים אחד לשני, מכיוון שאיסוף דם טבורי, מיילדות עושות את זה או רופאים שמשתתפים בתהליך הלידה. במד"א עושים התרמות דם שונות, לא רק מווריד חבל טבור, אלא דם היקפי, ולכן זה לא חייב שיהיה קורלציה בין שני התהליכים האלה.
היו"ר חיים כץ
טוב. כן גבירתי.
אילת שנער
אני רוצה להבדיל. על רופאים ואחיות אין שאלה. הם עוברים הכשרה של 20 שעות שמלמדים אותם מה זה דם טבורי ואיך לאסוף, והם אוספים. מדובר פה על אנשים מהרחוב. אנשים שמגיעים ורוצים לעסוק בנושא הזה. אלה צריכים הכשרה מאוד מסודרת. אני לא מסכימה איתך כמובן שזה דבר שונה. יש שאלון תורם, צריך לראות אם היולדת מתאימה. יש הרבה מאוד קריטריונים. זה בדיוק כמו להתרים מנת דם. זה הולך לטיפול בחולים וזה הולך לטיפול בחולים, ולכן זה בדיוק אותם קריטריונים. אין לי בעיה שייכתב שהמנהל יסמיך גוף אחר או משהו כזה.
היו"ר חיים כץ
טוב, הבנו. משרד הבריאות יכול להסמיך גוף בנוסף למגן דוד אדום, לעשות את הבדיקות. או שאתם תתחייבו להגדיל את מספר הקורסים שלכם.
אילת שנער
אם תהיה דרישה, נגדיל. אין שום בעיה בכלל.
שימי רבינוביץ
התקנות האלו אומרות מי יכול לאסוף דם טבורי.
היו"ר חיים כץ
נכון.
שימי רבינוביץ
התקנות מגבילות מאוד.
היו"ר חיים כץ
נכון. מי שאוסף דם טבורי, ילך לקורס במגן דוד אדום. אם לא, הוא לא יאסוף. מאחר ואנחנו נוגעים בבריאות העתידית ועושים בנק, אז יעברו גם הכשרה במגן דוד אדום.
רחל אדטו
יש לי שאלה על הנושא הכספי באותו סעיף של הכשרה.
היו"ר חיים כץ
היא עושה את זה חינם.
רחל אדטו
היא אמרה, כרגע. זה לא יכול להיות שזה יהיה חינם לאורך זמן.
היו"ר חיים כץ
אני בעד שלא נעשה בנק דם טבורי. אני בעד שלא נעשה את זה. אז אנחנו ננעל את הישיבה ולא נעשה בנק דם, ולא יהיה לנו לא התרמה ולא זה ולא כלום. להפוך את הכוס חלב זה קל. למלא אותה זה קשה. תמשיך.
אייל לב-ארי
(3) פעילות בנקי דם טבורי ושימושים בתאי אב של תאי דם.

(4) בטיחות וחיטוי בהכנת חבל הטבור לאיסוף מנת דם טבורי.
(5) שימוש בציוד לאיסוף דם טבורי והיבטים לוגיסטיים.
(6) הבטחת איכות.
(7) היבטים משפטיים וחוקים הנוגעים לנושא.
(8) מתן הסבר לקבלת הסכמה מדעת, מילוי טופס הסכמה מדעת ושאלונים רפואיים נלווים.
(9) תרגול בכיתה (סימלוציה) של הוצאת דם טבורי.
(10) בחינה עיונית.
(11) רק לתלמידים שעברו את הבחינה העיונית – תרגול מעשי הכולל לקיחת 10 מנות דם טבורי תחת הדרכה, ובחינה מעשית.
הדרכה למתן

מידע לקבלת

הסכמה מדעת

לפי תקנה 3
15. בעל מקצוע מורשה לפי חיקוק, בתחום הבריאות, או בעל תואר אקדמי במדעי החיים או במדעי הרפואה, רשאי לתת מידע ליולדת לשם קבלת הסכמה מדעת, לעניין תקנה 3(א)(2), אם עבר הדרכה ייעודית בת 8 שעות לפחות שאושרה לפי תקנה 16, ותכלול הרצאות מומחים ותרגול מעשי כמפורט להלן:

(1) רקע מדעי על שימושים בתאי אב ממקור דם טבורי, יתרונות, חסרונות וחלופות.
רחל אדטו
אני ממש לא מבינה את הסעיף הזה. הדרכה ייעודית של 8 שעות.
אילת שנער
פה נעשתה הפרדה בין הסכמה שעושים או הדרכה והסמכה שעושים למי שאוסף את הדם הטבורי, לבין מי שרק מקבל את ההסכמה מדעת. מבחינתנו זה אותו אדם, אבל בפרטיים זה אחרת. אז הייתה פה שאלה, האם זה שמקבל את ההסכמה מדעת, חייב להיות גם האוסף, וההחלטה אני מבינה, הייתה שלא. לכן כל אחד מהם, יש לו הכשרה אחרת.
היו"ר חיים כץ
אוקיי, בסדר.
אייל לב-ארי
(2) מערכת סיווג הרקמות, הסיכוי למצוא תורם מתאים של תאי אב במשפחה ובקרב הציבור, והסיכוי לשימוש במנה שנתרמה לבנק ציבורי או נשמרה בבנק פרטי.
רחל אדטו
רק להסביר לי למה צריך להיות במדעי הרפואה או במדעי החיים? מה המשמעות של המשפט הזה? למה זה צריך להיות שם? החבר'ה שלכם שם, שהם רבנים, למה הם לא יכולים לעשות את זה? למה צריך את התואר הזה?
טליה אגמון
רצינו אנשים שיש להם איזה שהוא רקע בביולוגיה, שהם יכולים להבין את האינפורמציה שמדברים עליהם, כי אם הם עוברים הדרכה שהיא בסך הכול 8 שעות, זה יום עיון אחד, צריך להיות להם רקע קודם לנושא הזה, כי אחר כך הם הולכים ומסבירים לאנשים, לציבור, אינפורמציה שלדעתנו במקור צריך רופא או מיילדת למסור להם.
רחל אדטו
בדמייך חיי עובדים כבר כמה שנים חבר'ה מתנדבים. אין להם וארים אקדמאים. מה נעשה, לא ניתן להם עכשיו להסביר?
טליה אגמון
לגבי מי שאוספים את הדם הטבורי, יש הוראות מעבר לגבי מי שעושה את זה, כבר עכשיו.
רחל אדטו
אין לי ספק שהם עושים את זה מצוין.
טליה אגמון
אפשר להרחיב את הוראות המעבר. עד עכשיו לא הייתה אבחנה בין מסירת המידע לבין איסוף הדם. בדרך כלל מקובל שפעולות רפואיות, מי שעושה אותן הוא גם מי שמסביר עליהן. אנחנו באנו ותחת לחץ גם מפה, מהוועדה ומגופים שעוסקים בתחום, עשינו את ההפרדה הזאת. אפשרנו את ההפרדה הזאת. היא לא חייבת להתקיים. אז אם אנחנו קובעים שמי שמוסר את המידע על פעולה שהיא פעולה רפואית, יכול גם להיות לא בעל המקצוע הרפואי שעושה אותה בפועל ושמוסמך לעשות אותה בפועל, צריך להיות איזה שהן דרישות סף של מישהו שבא מרקע רפואי בריאותי.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מתברברים על כלום.
רחל אדטו
אז בואו נמחק את המשפט הזה, מדעי החברה, מדעי הרפואה, מדעי הבריאות. זה מיותר לגמרי.
היו"ר חיים כץ
ואז אני בא ואומר, ואם הוא איש שיווק והוא לא אקדמאי ויש לו יכולת הסברה מטורפת, אז הוא פסול? אז כל אזרח במדינת ישראל יכול לתת מידע.
שימי רבינוביץ
שקיבל הכשרה.
היו"ר חיים כץ
בסדר, את מרוצה? כל אזרח בוגר עממי, קיבל הכשרה של 8 שעות, יכול לתת מידע.
רחל אדטו
אל תקצין את זה.
היו"ר חיים כץ
למה?
רחל אדטו
ככה.
שימי רבינוביץ
אתה מנטרל את כל העובדים שלנו.
היו"ר חיים כץ
מה אתה מציע?
שימי רבינוביץ
אני מציע להרחיב את ההכשרה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא בהכשרה, אנחנו בהעברת מידע.
טליה אגמון
ככל שהדרישות יורדות כדרישות סף, ההכשרה צריכה להיות יותר גבוהה. אם אין להם רקע בביולוגיה או ברפואה או באיזה שהוא תחום של מקצועות הבריאות, אז הם צריכים ללמוד יותר מ-8 שעות. אנחנו ניסינו להקל בהכשרה. העלינו את דרישות הסף. רוצים לעשות איזון אחר? אפשר לחשוב על זה.
היו"ר חיים כץ
כן אדוני.
יואל יוסף בוקסבוים
יואל יוסף בוקסבוים מהמאגר הציבורי לדם טבורי, בדמייך חיי. בישראל יש ארגונים מצילי חיים שאין להם שום רקע אקדמאי, והם עושים את זה יום יום. אם זה מתנדבי מד"א, אם זה מתנדבי הצלה, ואני מבקש לומר שאם יורדים לכאלה רזולוציות כפי שאנחנו רואים פה, אני חושב שצריך שיהיה סעיף שמוסר מידע בתחום של דם טבורי, צריך שיהיה מידע אמת, ש-70% מהמנות נזרקות לפח. שהאמא תדע.
היו"ר חיים כץ
סליחה אדוני. להוציא אותו החוצה. צא החוצה מפה.

טוב, תם ולא נשלם. עכשיו זה יתעכב איזה 3 חודשים או 4 חודשים, ואחר כך אנחנו נריב אם המוסר מידע צריך להיות כזה או כזה.
אילת שנער
יש עוד הרבה סעיפים.
היו"ר חיים כץ
כן, אבל אם לא היינו מתעסקים בטפל כל כך הרבה זמן, אז היינו מגיעים לעיקר. אנחנו הולכים להצביע עד סעיף 15, לא כולל 15. מי בעד, ירים את ידו. תודה רבה, ועד סעיף 15 אושר ואנחנו נמשיך, לא יודע מתי. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:00

קוד המקור של הנתונים