ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/03/2011

חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 15), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
4
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
7.3.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 445
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, א' באדר ב', התשע"א, (7 במרץ 2011), שעה 09:50
סדר היום
הצעת חוק התוכנית הכלכלית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 15) (סייג להיטל על העסקת עובד זר), התשע"א-2011 של חבר הכנסת חיים כץ. (פ/3009)
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

אריה אלדד

משה מטלון
מוזמנים
זהרה כהן – מנהלת תחום רווחה, המשרד לאזרחים ותיקים

שושנה שטראוס – עו"ד, יועצת משפטית, מנהל האוכלוסין, משרד הפנים

נטע ברנר – עו"ד, לשכה משפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עמית סדן – רפרנט פנים באג"ת, משרד האוצר

שרון אסיסקוביץ – מנהל המחקר, המוסד לביטוח לאומי

מנהלת הוועדה

וילמה מאור

יעוץ משפטי

נועה בן שבת
רשמה וערכה
א.ב. חבר המתרגמים בע"מ
הצעת חוק התוכנית הכלכלית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 15) (סייג להיטל על העסקת עובד זר), התשע"א-2011 של חבר הכנסת חיים כץ. (פ/3009)
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב ושבוע טוב. מתחילים שבוע חדש. א' באדר ב', 7 במרץ 2011. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה והבריאות, והנושא, הצעת חוק התוכנית הכלכלית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003 ו-2004) (תיקון-סייג להיטל על העסקת עובד זר), התשע"א-2011 של חבר הכנסת חיים כץ.


היה הסכמות בין ניו זילנד וישראל, שבמהלך שנה יוכל מטייל, הן ישראלי בניו זילנד והן ניו זילנדי בישראל, לעבוד 3 חודשים, והמעסיק לא ישלם את כל הקנסות ואת כל ההיטלים הדרושים, ואנחנו אחרי מה שהיה בניו זילנד, כנראה שהרבה ישראלים רוצים לבוא ולבקר שם, ואם כבר באים לבקר, אז אולי גם לעבוד שם 3 חודשים, וזה הסכמה בין המדינות ואנחנו באים ומעלים את הצעת החוק הזאת כהכנה לקריאה ראשונה. האם יש למישהו משהו להגיד פה?
שושנה שטראוס
רשות הגירה, לשכה משפטית. תקופת העבודה המוצהרת זה 12 חודשים, כשאצל כל מעסיק, הוא יכול להיות 3 חודשים. צריך להחליף כל 3 חודשים.
היו"ר חיים כץ
אוקיי. יש עוד מישהו שרוצה להגיד?
נועה בן שבת
כן. בעצם ההצעה מבקשת להקל בנושא ההיטלים שמוטלים על מעביד של עובד זר. בנוסף לזה, מכיוון שיש שתי חובות שהן מוטלות על מעביד של עובד זר, חובה להנפיק ביטוח רפואי וחובה להעמיד מגורים הולמים, אז עלתה השאלה האם זה חובות שמתאימות לעובד כזה שהוא בעצם נמצא פה לחופשה, או בעצם לתייר. הנושא ביטוח רפואי, התברר שהוא מוסדר במילא באותו הסכם, והנושא של מגורים הולמים, יש פה שני צדדים: מצד אחד רוצים לאפשר לו לעבוד בכל מיני עבודות אצל כל מיני מעבידים, זה עניין אחד, ולכן אולי לא מתאים לדרוש עובדים.
היו"ר חיים כץ
פחות וילה ניתן לו. חוץ מזה שניתן לו עבודה, אנחנו נסדר לו וילה, שיוכל לגור בוילה.
נועה בן שבת
פה מוצע לבטל את החובה לאפשר לו מגורים, זאת אומרת להעמיד לרשותו מגורים הולמים, שהיא חובה שקיימת.
היו"ר חיים כץ
מטייל שם בא, הוא רוצה לעבוד 3 חודשים. על איזה מגורים הולמים את מדברת? הוא משכיר לו את המקום מגורים שלו. הוא גר אפילו באוהל או בקרוואן. יכול להיות שהוא קונה אפילו קרוואן ושם אותו באיזה מחנה של קמפינג, ויוצא לעבודה ועובד ברישיון 3 חודשים.
אריה אלדד
אני מבין שהוספת מדינות נוספות חוץ מניו זילנד, תלויה בהסכם שתחתום מדינת ישראל עם אותה מדינה.
היו"ר חיים כץ
נכון.
אריה אלדד
כלומר, זה לא איזה פתח?
היו"ר חיים כץ
לא, לא, לא, לא.
נועה בן שבת
למעשה גם כרגע מופיע פה שההסכם צריך יהיה להיות כלול בתוספת. הסכם המתייחס למדינה מסוימת יהיה צריך להיות כלול בתוספת, אז צריך יהיה גם להוסיף את התוספת. כרגע התוספת נרשמת, אבל אין בה תוכן, כי אני מבינה שההסכם עם ניו זילנד עדיין לא אושרר.
שושנה שטראוס
היא הוגשה לאשרור.
נועה בן שבת
ושר האוצר הוא יהיה זה שיוכל להכניס את המדינות.
היו"ר חיים כץ
בסדר גמור. רק שירצו לעבוד איתנו. אני לא רואה הרבה ניו זילנדים באים לעבוד פה. לא רואה יותר מדי ניו זילנדים באים לטייל פה. אני חושב שיש שם יותר ישראלים.
אריה אלדד
אני גם לא ראיתי, אבל אני כל היום בעבודה.
שושנה שטראוס
ההסכם מוגבל ל-200 ניו זילנדים בשנה.
היו"ר חיים כץ
עוד נשים חשבונייה שנוכל לספור, שלא נתבלבל. לכן אנחנו נצביע. תקריאי.
נועה בן שבת
הצעת חוק התוכנית הכלכלית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מספר 15) (סייג להיטל על העסקת עובד זר) התשע"א-2011).

תיקון סעיף 44 1. בחוק התוכנית הכלכלית להבראת כלכלית ישראל (תיקוני חקיקה להשגתיעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003

(להלן-החוק העיקרי), בסעיף 44 (א), בהגדרה "עובד זר", אחרי פסקה (6) יבוא:

(7) עובד זר בעל אשרה ורישיון ישיבה שניתנו לו מכוח הסכם חופשת עבודה בין מדינת ישראל לבין מדינה אחרת המנוי בתוספת שנכללים בו תנאים כמפורט להלן (בחוק זה-הסכם חופשת עבודה), והוא מועסק בהתאם לתנאים שבהסכם:

(1) הגעתו של העובד לישראל היא למטרת חופשה ועבודתו בישראל היא מטרה משנית.

(2) התקופה המרבית לשהות העובד בישראל אינה עולה על 12 חודשים.
(3) התקופה המרבית להעסקת העובד אצל מעסיק מסוים אינה עולה על שלושה חודשים.
(4) מכסת עובדים שנתית מרבית.
(5) חובת העובד להחזיק ביטוח רפואי בכל תקופת שהותו בישראל.
תיקון סעיף 48 2. בסעיף 48 לחוק העיקרי –

(1) בכותרת השוליים, בסופה יבוא "ושינוי התוספת"

(2) האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
"(ב) שר האוצר רשאי, בצו, לשנות את התוספת."

3. אחרי סעיף 109 לחוק העיקרי יבוא:

"תוספת (סעיף 44 (א))

הסכם חופשת עבודה

תיקון חוק

עובדים זרים 4. בחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 –

(1) בסעיף ד1, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ה) הוראות סעיף זה לא יחולו על עובד המועסק בהתאם להסכם חופשת עבודה, כמשמעותו בפסקה (7) להגדרה "עובד זר" שבסעיף 44 (א) לחוק התוכנית הכלכלית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003.

(2) בסעיף 1ה(ג), אחרי פסקה (2) יבוא:

"(3) הוראות סעיף זה לא יחולו על עובד המועסק בהתאם להסכם חופשת עבודה כאמור בסעיף 1ד(ה)".
היו"ר חיים כץ
אנחנו נצביע על החוק. כפי שהקריאה היועצת המשפטית, מי בעד, ירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד

הצעת החוק אושרה

תודה רבה. כל חברי הכנסת שנמצאים פה, והם שלושה במספר, הצביעו. הוועדה אישרה את החוק לקריאה ראשונה והוא יוגש לכנסת ישראל לדיון, ואני מקווה שיאשרו אותו במליאה. אם יאשרו אותו במליאה, נביא אותו פה להמשך דיונים. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:05

קוד המקור של הנתונים