ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/03/2011

תקנות הקייטנות (אישור קייטנה פטורה מרשיון), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
22
ועדת החינוך, התרבות והספורט

09.03.2011


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 389
מישיבת ועדת החינוך התרבות והספורט

יום רביעי, ג' באדר ב תשע"א (09 במרץ 2011), שעה 09:30
סדר היום
תקנות הקייטנות (אישור קייטנה פטורה מרשיון), התשע"א-2011
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר – אלכס מילר
מוזמנים
שלמה דהן – מפקח קייטנות ארצי, משרד החינוך

יוסי לוי – מנהל מינהל חברה ונוער, משרד החינוך

דורית מורג – היועצת המשפטית, משרד החינוך

לירן שפיגל - עוזר ליועצת המשפטית, משרד החינוך

רפ"ק שמואל בוטל - ר' תחום אבטחה אוניברסיטה, המשרד לבטחון פנים

זאב פיש – מפקח ארצי לבריאות הסביבה, משרד הבריאות

אשר גרנר – ראש אגף לרישוי עסקים ואתרי רחצה, משרד הפנים

מיכל צברי דוד, לשכה משפטית עו"ד, מרכז השלטון המקומי

מאיר אביקר – מנהל המחלקה לביטחון ובטיחות, החברה למתנ"סים

ערן גלזר – רכז פרויקטים

יוסי מלר – עו"ס ראשי, איל"ן

עו"ד כרמית הראל – יועצת משפטית, איל"ן

נדב ענבר – מנהל אגף אמנות וספורט, אקי"ם

עו"ד נעה בן צבי – יועצת משפטית, אקי"ם
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמה
אתי בן שמחון


תקנות הקייטנות (אישור קייטנה פטורה מרשיון), התשע"א-2011
היו"ר אלכס מילר
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה, בנושא תקנות הקייטנות (אישור קייטנה פטורה מרשיון), התשע"א-2011.
לירן שפיגל
בעקבות דיון שהיה בזמנו בוועדה זו, נתבקשנו למען הסדר הטוב, וכדי להבהיר מה הכללים שחלים על קייטנות שפטורות מרשיון עסק לתקן או לקבוע קובץ חדש של תקנות שיטפל באותן קייטנות שפטורות מרשיון, ואלה התקנות שהנחנו בפני הוועדה.


מדובר על קייטנות שפטורות מרשיון עסק לפי חוק רישוי עסקים, אחת העילות שבגינן התקנות האלה מונחות על שולחן הוועדה, כי בתקנות האלה החלנו סעיף פלילי על אותן קייטנות שפטורות מרשיון אבל פועלות ללא אישור של משרד החינוך.
היו"ר אלכס מילר
אתם מסונכרנים ממשרד הפנים על אותן התקנות שהם צריכים להביא עם הרשימה.
מירב ישראלי
צו, פטור.
מיכל צברי דוד
אנחנו בהחלט במידה והוועדה תאשר את התקנות הללו, אנו נבקש לאשר צו חדש בעקבות הצו הקודם שבאמת יהפוך את הוראת השעה להוראת קבע.
מירב ישראלי
באיזה גופים תרצו להכניס שם?
מיכל צברי דוד
באותם גופים שהיו קבועים בהוראת השעה, אותם גופים בדיוק, הצו כבר מוכן, אבל אנחנו רק מחכים לאישור התקנות האלה.
היו"ר אלכס מילר
יש את הגופים הזמניים שאז צריכים להפוך לקבוע, ואיפה הרשימה?
מיכל צברי דוד
זה בצו. יש צו שאושר כאן על ידי ועדת החינוך, צו שמפורסם ברשימות.
מירב ישראלי
יש לך את הצו?
היו"ר אלכס מילר
יש לנו פנייה שקיבלנו שנפלו שן בין המקומות - תנועת הנוער הדרוזית, יש כאלה שאישרנו, יש כאלה שלא אישרנו, יש אי ודאות.
מירב ישראלי
אולי תגיד רק מה הגופים שעליהם זה חל באופן זמני.
לירן שפיגל
יש גופים שאושרו בהוראת שעה ויש גופים באופן קבוע.
היו"ר אלכס מילר
תגידו לי מה קורה עם אותם השמות שאני מבקש לבדוק אותם.


רבותיי, הראשונה תנועת הנוער הדרוזית, השנייה - היכלי עונג והנוער הלאומי, מה קורה איתם, הם באופן זמני כרגע?
יוסי לוי
עד ה-12 לאפריל, אנחנו מקווים שנגמור את זה, או שנבוא אליך ו- - -
היו"ר אלכס מילר
אני עכשיו מאשר תקנות של משרד החינוך, משרד הפנים צריך להביא לי את הצו - מתי?
מיכל צברי דוד
ברגע שהתקנות הללו יאושרו אנו נפעל להתקין את הצו.
היו"ר אלכס מילר
אבל אנחנו בעוד שבועיים וחצי בפגרה, גברתי.
מיכל צברי דוד
כאשר הגשנו את הבקשה שנה שעברה, אנחנו לא ביקשנו שזה יהיה בהוראת שעה, ביקשנו שזה יהיה בפטור קבוע, אבל הוועדה הזאת היא זאת שהתנתה את הוראת השעה בתקנות. אנחנו מבחינתנו, במשרד הפנים הרי מתקיימת ועדת פטור לקייטנות. ברגע שהתקנות הללו יאושרו, אנחנו מקווים שיאושרו, מבחינתנו לא תהיה מניעה, ככל הנראה, אלא אם כן משרד החינוך התנגד להוסיף את אותן קייטנות אשר כיום פטורות בהוראת שעה ולהפוך את זה להוראה קבועה. אנחנו פשוט ממתינים לאישור של הוועדה ואז נוכל להמשיך ולהתקדם.
היו"ר אלכס מילר
מה קורה איתכם, אין לכם שום בעיה? לא תהיה הצהרה, אני סוגר את הישיבה.
יוסי לוי
בנינו את הרשימה ביחד עם משרד הפנים.
היו"ר אלכס מילר
מצוין. אני צריך לדעת מבחינת הזמנים, כי אני לא רוצה להגיע למצב שיש פה איזשהו מקום שאותן התנועות ותנועות לא קטנות בכלל נמצאים בחוסר ודאות. היום אנחנו מאשרים לכם את התקנות, הם מביאים את הצו, בשבועיים אנחנו סוגרים את כל העניין וכולם עובדים ללא שום - - -
מיכל צברי דוד
במידה ומשרד אין לו בעיה.
היו"ר אלכס מילר
אין לו בעיה, מצוין, אפשר להקריא את התקנות.
יוסי לוי
זה כל הרשימה, לא רק שני הגופים שהזכרת.
היו"ר אלכס מילר
ברור. קיבלתי פנייה על תנועות נוער גדולות, וצריך לפתור את הבעיות.
יעקב פרידברג
רק לתקנה מסוימת.
מירב ישראלי
בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א) לחוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש"ן-1990
(להלן – החוק), ובאישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת לפי סעיף 21א לחוק יסוד: הכנסת
ולפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז – 1999
, אני מתקין תקנות אלה
האישור של הוועדה הוא לא מכוח חוק הקייטנות, אלא בגלל שזה גם עבירות פלילות.
1. הגדרות

בתקנות אלה –
"מנהל קייטנה פטורה" –– מי שמנהל קייטנה פטורה;

מי שמנהל אני מבינה שזה מנהל בלי מפעיל – הורידו את מפעיל.

"נותן האישור" – מי ששר החינוך הסמיכו לתת אישור לפי תקנות אלה;

"קייטנה פטורה "- קייטנה שפטורה מרישיון לפי צו שניתן מכוח סעיף 2ג לחוק רישוי עסקים התשכ"ח – 1968
;

"תקנות הקייטנות רישוי ופיקוח"- תקנות הקייטנות (רישוי ופיקוח), התשנ"ד-1994
.

יש תקנות נוספות שמכוח חוק רישוי עסקים שמכילות חובות נוספות על קייטנות ויאמצו חלק מהחובות האלה, לכן אנחנו מוסיפים הגדרה גם של תקנות התברואה.
"תקנות התברואה"- רישוי עסקים (תנאים תברואתיים לקייטנות ומחנות נופש), התשל"ו – 1975

"בקשה לאישור
(א) ניהול קייטנה פטורה חייב באישור לפי תקנות אלה.

(ב) אדם המבקש לנהל קייטנה פטורה (להלן – המבקש) יגיש בקשה לניהול קייטנה פטורה לנותן האישור ויצרף אליה:

        (1)  תכנית של הפעילות החינוכית בקייטנה לפי הטופס שבתוספת הראשונה (להלן - תכנית הקייטנה), לתכנית יצורף ציור, דגם, דוגמה או כתב, לפי העניין, של סמל הקייטנה, דגל הקייטנה, התלבושת האחידה של הקייטנה והמנון הקייטנה, ככל שישנם (להלן – מסמכי התוספת הראשונה);

זה למעשה מאוד דומה לנוסח של תקנות הקייטנות הכלליות שחלות על קייטנות מורשות.

        (2)  טופס תיאום הוראות ביטחון בקייטנה, לפי התוספת השנייה, כשהוא ממולא וחתום ביד המבקש, בשלושה עותקים;

(3) טופס מערך ביקורת בטיחות לפי התוספת השלישית או אישור בטיחות מבנה חינוך בר תוקף של יועץ בטיחות למוסדות חינוך, בשלושה עותקים.
היו"ר אלכס מילר
בבקשה, הערות.
שמואל בוטל
אנחנו לא גורם ממליץ בקייטנות אלה. יש תוספת טופס הוראות חירום בקייטנה, בכלל לקייטנה, גם באישור אנחנו לא גורם ממליץ.
מאיר אביקר
זה קב"ט של הרשויות המקומיות במשרד החינוך, לא משטרה.
מירב ישראלי
יש פה מפגש מן האחראי לביטחון בקייטנה ובמשטרת ישראל התקיים ביום וימולאו כל דרישות המשטרה. זאת אומרת בעצם מי שחותם על זה, שהוא נפגש עם המשטרה זה הקב"ט ולא המשטרה.


בעצם שהוא נפגש הקב"ט ולא המשטרה
יוסי לוי
גם האישור שאנחנו מבקשים הוא של קב"ט לא של המשטרה.
יוסי מלר
אנחנו מפעילים קייטנות בכ-45 יישובים, ולא כל הקייטנות הן במבני חינוך. יש פה איזה בעיה, כאילו קוהרנטית שרק מדברים על מבני חינוך. אנחנו את האישורים מקבלים ממשרד הרווחה שלא מוזכר פה, כל הבסיס הוא של התנדבות, התנדבות של בני נוער שהם חונכים את הילדים הנכים. אנחנו ארגון שמטפל באנשים, ילדים, עם נכויות קשות, נכים פיזית. המבנים שאנחנו מקיימים את הקייטנות הם בתוך קיבוצים, מושבים, ויישובים קהילתיים. לדוגמה, אם אנחנו עושים את זה בקיבוץ גן שמואל, אז הם מוצאים איזושהי אכסניה במקום שזה לא מבנה חינוך, זה לא דבר קבוע שהוא מיועד לקייטנה. אנחנו בודקים שיש שם נגישות זה מה שחשוב לנו, ושיש את הכוח האדם המתאים שיעשה את הקייטנה. מדובר על 1,000 ילדים ברחבי הארץ שזה קרן האור של החיים שלהם, בקיץ של שבוע שלם בתנאי פנימייה מקיימים קייטנה. וכל המקומות האלה יש להם אישורים - - -
היו"ר אלכס מילר
כן, אבל משרד החינוך מבקש פטור לקייטנות שהם איכשהו קשורים אליהם.
יוסי מלר
לנו יש פטור. יש פה איזה סתירה שכאילו כל התקנות האלה - - -
היו"ר אלכס מילר
משרד החינוך, אתם רוצים להתייחס?
לירן שפיגל
אנחנו לא חושבים שיש שום סתירה, הוראות הבטיחות שמשרד החינוך מבקש לעניין הקייטנות לא מתייחסות אך ורק למבני חינוך, אלא לסוגים שונים של מבני חינוך. אני רוצה להפנות את הוועדה לתוספת השלישית שמדברת על בדיקה של שטח הקייטנה לפי הוראות בטיחות משרד החינוך. אין פה חיוב שזה יהיה בהכרח מבנה חינוך, אבל אכן יש דרישה שכל המבנים שבהם עכשיו אמורים להימצא ילדים בפעילות של קייטנה יעמדו בדרישות הבטיחות.
יוסי מלר
הבעיה עם המבנים, אז צריך שיהיה ברור פה שמדובר לא במבנה חינוך, והאישור שלנו הוא ממשרד הרווחה בכלל.
מירב ישראלי
כתוב בפסיקה ב3 כתוב: "טופס מערך ביקורת בטיחות לפי התוספת השלישית, או אישור בטיחות מבנה חינוך בר תוקף של יועץ בטיחות למוסדות חינוך בשלושה עותקים". אם אנחנו מסתכלים על התוספת השלישית בסוף כתוב: "המקום שבו מתקיימת הקייטנה", וכן כתוב "אני מאשר כי ערכתי מבדק בטיחות בשטח הקייטנה ובכלל זה המבנים והמתקנים, לא כתוב שזה צריך להיות מוסד חינוך, זה או או.
יוסי מלר
אדוני יושב ראש, שאלת בתחילת הדרך לעניין הסנכרון. אנחנו מתנהלים מול משרד הרווחה בכל הנושא הזה, ופה אין איזכור לזה.
מירב ישראלי
כי הסמכות היא של משרד החינוך לגבי קייטנות, אין מה לעשות, אנחנו לא נפריד - - -
היו"ר אלכס מילר
משרד הרווחה אולי נותן לך איזשהו תקציב, אולי נותן לך איזשהו סיוע.
יוסי מלר
הוא בודק אותי במכרז.
היו"ר אלכס מילר
אתם מכירים את הסוגייה הזאת?
יוסי לוי
מכירים את הסוגייה הזאת היטב. חוק רישוי פיקוח על קייטנות מי שאמון עליו וחותם עליו אחראי זה אני, השר, אבל משרד החינוך. אנחנו הולכים לפי החוק ולי התקנות שלו, גם לאלה שבפטור - - -
היו"ר אלכס מילר
אתה מדבר איתי על חוק יבש.
יוסי לוי
החוק הוא יבש גם האחריות היא יבשה. אם מישהו יבוא וישנו בתקנות במשרד הפנים שמשרד הרווחה יכול לתת חוק אישור וחתימות לקייטנות בנפרד, לא יודע מה. היום אנחנו אלה שנותנים את האישור מחוייבים - - -
היו"ר אלכס מילר
עד עכשיו הוא אמר שהוא קיבל משרד הרווחה.
מירב ישראלי
הוא היה כפוף לחוזר מנכ"ל.
יוסי לוי
הוא היה כפוף לחוזר מנכ"ל והיה טעון אישור. לפני שלוש שנים הם באו וביקשו בתהליך הנדרש בחוק פטור והם קיבלו פטור, למרות התנגדותנו, בשונה מאקי"ם שהם עובדים במבנים שלהם, הוא בעצמו אומר שהם עובדים בכל מיני מקומות של קיבוצים שהבדיקה נדרשת שם, זה לא יעזור כלום, אנחנו חייבים לבדוק. יועץ הבטיחות שלנו חייב לבדוק, איש הביטחון חייב לבדוק, המדריכים חייבים לענות על הדרישות, המרכזים חייבים לענות על הדרישות, המחוייבות להכשרה חייבת להיות לו, אין לנו משחק פה.
יוסי מלר
יש דבר אחד בסיסי שהוא שונה מכל הקייטנות בארץ. אנחנו לא מעסיקים כוח אדם, שם אין לנו עובדים בשכר, כולם שם בהתנדבות.
מיכל צברי דוד
זה עדיין אומר שחייב להיות פיקוח דווקא בגלל שמדובר במתנדבים.
יוסי מלר
גם בתנועות הנוער כולם בהתנדבות.
לירן שפיגל
אני רוצה לחדד עוד משהו. האישור נדרש על פי החוק, גם אם יש פטור וזה אחת הסיבות שבגללם בכלל צריך את התקנות האלה או לא, אבל התקנות האלה מונחות, ואיל"ן כמו כל גוף פטור אחר חייב באישור של משרד החינוך ולעמוד בדרישות.
היו"ר אלכס מילר
תודה רבה.
יוסי מלר
זה כאילו לקבור את המפעל הזה, רבותיי.
היו"ר אלכס מילר
מה הבעיה לקבל אישור ממשרד החינוך?


אני כאן מחויב גם למפעל שלך וגם לשאר המפעלים. אתה תגיש בקשה בצורה מסודרת עם משרד החינוך, משרד החינוך אחראי על ילדי ישראל, על הבטיחות שלהם ועל כל מה שקשור עליהם כל עוד הם נמצאים במסגרת של מערכת החינוך עד י"ב או עד י'.
יוסי מלר
4 פעמים ביטלו לנו את הפגישה עם משרד החינוך בנושא הזה בשנה האחרונה.
היו"ר אלכס מילר
אתם תיפגשו איתם, אל תבטלו את הפגישות.
יוסי לוי
זה מאוד לא מדויק.
היו"ר אלכס מילר
אני לא פותח עכשיו ויכוח מי נפגש עם מי.

תבינו חברים, אם המצב יהיה פה מסוג מלחמת הפרינציפים, אני אקיים כאן ישיבה ואתם תיפגשו כאן בוועדת חינוך. מה שאני מבקש, אנחנו נאשר את התקנות. אתם בגלל שיש להם בעיה ייחודית וסוגייה שהיא סוגיה לא פשוטה וגם עושים מפעל שהוא מפעל מבורך, אתם תעשו את הפגישה איתם, אתם תעשו את הסינכרון מולם לכל מה שצריך. הם יגישו את הבקשה, תעשו את הבדיקות שלכם מה שאתם צריכים לעשות, ואתם תסייעו להם להמשיך את המפעל שלהם, שלא יהיה פה איזשהו מאבק של הורדת ידיים, של כך וכך. לא רוצה להגיע למצב שיש לנו פה שני מנגנונים - משרד רווחה, משרד חינוך, הוא מאשר, ואחר כך חס וחלילה קורה משהו ואף אחד לא רוצה לקחת אחריות. רבותיי, אנחנו כבר מזמן לא שם. עושים פה סדר, אני ביקשתי מהם שהם יעשו את הסינכרון מולכם, אם יהיה צורך נקיים כאן ישיבה.
נועה בן צבי
אנחנו דומים ושונים מאיל"ן, גם אצלנו יש איזושהי ייחודיות מעבר לזה שאנחנו מפעיל של משרד הרווחה. במכרז הקייטנות שלנו מתקיימות בשלב מאוד מאוחר של הקיץ, בשבועיים האחרונים של חודש אוגוסט, כי הילדים שלנו נמצאים בחינוך מיוחד עד אמצע אוגוסט. לכן נוצר מצב שלוחות הזמנים שמשרד החינוך עובד בהם של קייטנות רגילות שמתחילות ב-1 ביולי לא רלבנטיות אלינו, אנחנו ביולי עוד לא יודעים מי יהיה הרכז כמה ילדים יירשמו.
היו"ר אלכס מילר
לא תהיה בעיה, גם איתכם ייפגשו.
מירב ישראלי
3.
סמכויות נותן האישור

(1) נותן האישור יבדוק אם תכנית הקייטנה ומסמכי התוספת הראשונה אינם סותרים מטרה ממטרות החינוך הממלכתי, במשמעותה בסעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953
(להלן - חוק חינוך ממלכתי), ויחליט בבקשה בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום 60 ימים מיום שנמסרה לו...

כאן זה צריך להיות במקום תכנית הקייטנה הבקשה "וכל המסמכים המצורפים אליה הבקשה וכל צרופותיה לפי תקנה 2(ב) לבדיקה".

(2) נותן האישור רשאי לתת למנהל קייטנה את ההוראות הדרושות, לדעתו, כדי להבטיח כי הפעילות בקייטנה אינה סותרת מטרה ממטרות החינוך הממלכתי כמשמעותה בסעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי - או כי לא תסתור כל דין.
(3) נותן האישור רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש ממנהל קייטנה, לתקן תוך מועד סביר כל ליקוי בעניין הנוגע לקייטנה אם נראה לו כי התיקון דרוש כדי לקיים הוראות החוק, תקנות אלה.
כאן אנחנו מכניסים את תקנות רישוי עסקים, או תקנות של רישוי עסקים שהגדרנו אותם של התנאים התברואתיים.
(4) תקנות התברואה; מנהל הקייטנה חייב למלא אחרי דרישה כאמור תוך המועד הנקוב בה.
(5) נותן האישור רשאי לתת למנהל קייטנה אישור, אישור בתנאים או לסרב לתת אישור.
(6) נוכח נותן האישור כי המבקש לא קיים הוראה מהוראות תקנות אלה או כי לא נתקיים או חדל להתקיים תנאי מהתנאים שבמילוים הותנה האישור, רשאי נותן האישור לבטל את האישור, לאחר שנתן למנהל קייטנה פטורה הזדמנות לטעון את טענותיו, אלא אם כן מצא כי ישנה אפשרות ממשית לפגיעה מיידית בשלומם של הילדים.
(7) לא ניתן אישור או בוטל האישור, יודיע על כך נותן האישור לרשות המקומית ללא דיחוי.
(8) אישור יינתן לתקופה שלא תעלה על שנה.
(ח) נותן האישור לא יאשר ניהול קייטנה שיש בה הגשת מזון, אלא אם כן ניתן אישור משרד הבריאות.
היו"ר אלכס מילר
רבותיי, הערות.
מיכל צברי דוד
הערה טכנית אולי לגבי סעיף ג, מאחר והוספתם את חוק רישוי עסקים, אם אני לא טועה?
מירב ישראלי
זה מה שכתוב, תקנות רישוי עסקים, זה כתוב שם.
מיכל צברי דוד
אולי כן להרחיב את הסמכות שיינתן להם אפשרות לדרוש גם לפי חוק רישוי עסקים וגם לפי תקנות אחרות שיש בחוק.
מירב ישראלי
האמת שאנחנו צריכים להוסיף פה הוראה, היא לא קיימת לאור סעיף קטן ג, אנחנו נוסיף הוראה – אחרי תקנה 4 תהיה תקנה נוספת שמחילה הוראות מסוימות שנשמע ממשרד החינוך איזה הוראות הם רוצים להוסיף מתקנות רישוי עסקים שחלות ספציפית לגבי קייטנות. השאלה היא האם את חושבת שיש איזשהן הוראות מהחוק או תקנות אחרות של רישוי עסקים שצריכות לחול?
מיכל צברי דוד
נכון לעכשיו, אני לא חושבת שיש תקנה נוספת מלבד התקנות על תנאים תברואתיים שהוספתם, אבל מה שקורה, יש המון תקנות שפשוט כל הזמן מתעדכנות.
מירב ישראלי
כן, זה לא חל על קייטנות אפילו שיש להן רישוי, אלא אם כן - - -
מיכל צברי דוד
מאחר, וזה באמת תקנות של משרדי ממשלה - - -
היו"ר אלכס מילר
אנחנו סתם נכנסים לזה.
מירב ישראלי
אם הם יחשבו שיש משהו שצריך לתקן הם יצטרכו לבוא אלינו לתקן את זה.
היו"ר אלכס מילר
בשביל זה אנחנו כאן.
מירב ישראלי
2.
החלת הוראות תקנות הקייטנות רישוי ופיקוח על קייטנה פטורה
זה בעצם החלה של כל ההוראות המהותיות בנושא של בטיחות ותברואה, הוראות ביטחון, פעילות

חינוכית, הדרכה ופיקוח פדגוגי. כל התקנות של הקייטנות חלות בעצם.


אנחנו מוסיפים פה תקנה 5 חדשה לאור הסעיף של תקנות רישוי עסקים שמחילות – אתם רק צריכים להגיד לי איזה הוראות אתם רוצים להחיל מתקנות רישוי עסקים, מה נראה לכם נכון.
לירן שפיגל
אנחנו מבקשים להחיל את הוראות תקנות התברואה, מאחר שהתקנות האלה למעשה חלות על כל קייטנה, אז גם אם הקייטנה היא פטורה מרשיון, עדיין ההוראות - - -
היו"ר אלכס מילר
זאת אומרת אוטובוסים.
לירן שפיגל
לדוגמה, פחי אשפה, במידה ויש מטבח מה הכללים לעניין מטבח.
היו"ר אלכס מילר
חשוב מאוד.
לירן שפיגל
לכן אנחנו ביקשנו להחיל את כל התקנות האופרטיביות. הנוסח שאנחנו מציעים זה הוראות תקנה 1 שזו תקנה שעוסקת בהגדרות למעט הגדרות לעניין ילד, מנהל קייטנה וקייטנה – מאחר ולהגדרות האלה יש הגדרה בחוק או בתקנות, אנחנו מבקשים להוציא אותן.


תקנה 2 לעניין אישור וניהול קייטנה, התקנה הזאת קובעת שהגורם המוסמך ממשרד הבריאות רשאי לתת הוראות לעניין ניהול קייטנה, לכן אנחנו מבקשים להכניס אותה לעניין הזה. בתקנות 3-46 שהן מחילות הוראות אופרטיביות שעוסקות בכל תחומי התברואה והבריאות של הילדים.
יעקב פרידברג
התקנה הזאת נוספה בשלב מאוד מאוחר, למעשה לא עברה דרך המחלקה שעוסקת בחקיקת משנה ובודקת עד כמה התקנות האלה קוהרנטיות. ממה שהם הספיקו מאוד מהר הבוקר לראות, שהתקנות האלה שמנסים להחיל אותן למעשה כאן - תקנה 5 באה להחיל את תקנות רישוי עסקים תנאים תברואיים, וכו', שהן תקנות מאוד ישנות משנת 1975. חלק מהתקנות הללו אפילו ברמה הנוסחית שלהן הלשונית שלהן, יוצא שהן מטילים חובה לפי הפרשנות שאנחנו קוראים שברור שקייטנות לא עומדות בחובות האלה, לדוגמה תקנה 6 שאומרת שהמטבח יוקם במרחק של 100 מטר לפחות מחדרי השירותים וכן הלאה - מזה משתמע שכל קייטנה חייבת להקים מטבח.
מירב ישראלי
זה חל על קייטנות שהן ברישוי עסק.
יעקב פרידברג
זה נכון, יכול להיות שהמשמעות של ההערה שלי היא שצריך לתקן בכלל את התקנות הללו כדי שהן יתאימו לעולם של קייטנות כפי שהוא מתקיים היום. אנחנו, כאשר מאשרים תקנות חדשות, אנחנו מבקשים שהן יהיו כוונה שגם אם יש כוונה ליישם אותן.


אתן דוגמה - תקנה 39 שמתעסקת גם כן בדבר מאוד חשוב של הגנה מן השמש. "לא ייהלכו ולא ישבו ולא ישכבו ילדים גלויי ראש וחסרי גופיות כשהם חשופים לקרני השמש. כל ילד שהולך לבריכת שחייה מפר את התקנה הזאת. בכל קייטנה הולכים לבריכת שחייה".
מירב ישראלי
יש הוראות ספציפיות לגבי רחצה.
יעקב פרידברג
אני יכול לתת עוד דוגמאות. מחייבים להביא פנקס חיסונים. הילדות שלי הולכות לקייטנות ולא מחייבים אותן.
היו"ר אלכס מילר
כן, אבל לא מתקנים תקנות לפי מה שלא מבקשים מהילדים שלך. זה שלא מבקשים מהילדים שלך זה גרוע.
יעקב פרידברג
נתתי את זה כדוגמה.
מיכל צברי דוד
זה יכול כן להציל חיים במידה וכן - - -
יעקב פרידברג
אני מסכים. כשראיתי את זה, אמרתי שהשנה בנושא פנקס החיסונים אוודא שיבקשו. כל מה שאני אומר הוא שאם אנחנו מתקינים את הבית של התקנות, כדאי לקרוא אותן לראות באמת מה קורה.
היו"ר אלכס מילר
משרד החינוך העלו כאן סוגיה שאתם מתעסקים כאן בדברים שכבר מזמן עובדים אחרת.
דורית מורג
אלה תקנות שחלות היום - - -
היו"ר אלכס מילר
ואתם ממש אוכפים אותם - - -
דורית מורג
אם כך, אני מציעה, בואו נבדוק את התקנות של התברואה באופן כללי. הרי לא יכול להיות שפנקס חיסונים למי שברישוי עסקים הילד כן יביא והבנות של יעקב לא יביאו כי הן בקייטנה פטורה, זאת אומרת זה לא הגיוני. להתחיל לעשות סדר אחר לגבי קייטנות פטורות נראה לנו לא נכון. אנחנו נרים את הכפפה יחד עם משרד הפנים או משרד הבריאות שיושב כאן ונעבור שוב על התקנות האלה של התברואה וזה בשולחן יחד איתנו, ויביאו כן תיקון לעניין הזה. אבל בואו בינתיים לא נעכב את התקנות האלה, ניישר קו למה שקיים היום ובמקביל יתקנו את תקנות התברואה.
זאב פיש
אני רוצה להתחבר למה שנאמר פה על ידי נציגת המשרד החינוך ולהבהיר בהקשר למה שנאמר קודם, מאה מטר, שרותים וכל הדברים האלה. כשמדובר על קייטנות, אז ישנן קייטנות ומחנות נוער שנמצאות בשטח, בשדה, ביערות, בדברים כאלה, וזה מתייחס לשם וזה ממש לא ישן, זה מאוד חדש ומאוד מעודכן. לעומת קייטנות שנמצאות במבנים של בתי ספר, כמובן שאנחנו לא נרצה להרחיק מאה מטר מהמטבח ולעשות איזשהו תא שירותים ברחוב. אז צריך להתייחס, אני בהחלט מסכים עם מה שנאמר כאן, כי צריך לדעת ולהבין למה להתייחס.
היו"ר אלכס מילר
שלא יהיה דרישה לדבר – בוא נאמר, כיוונתם למקום אלף, וזאת תהיה דרישה לכולם, כייחודית. אתה מעוניין בדבר אחד, ואתה מחיל את כולם בתוך דבר אחד, אז יכול להיות שכדאי לך פשוט - -
זאב פיש
הכוונה היא קייטנות שנמצאות בשטח ביערות, בשדה, לעומת קייטנות שנמצאות בתוך מבנה של בית ספר.
יעקב פרידברג
זה לא עולה מן המסמך, כתוב המטבח יוקם גם בקייטנה שפועלת רק מהשעה שמונה עד אחת כל יום.
זאב פיש
אפשר בהערה מכוונת לתקן זאת.
מירב ישראלי
אם אנחנו נעשה פה הוראות מיוחדות, אז יהיה סתירה בין סוגי קייטנות.
דורית מורג
אם אנחנו בינתיים נפנה לתקנות הקיימות, באופן כללי, כדי ליישר קו, כדי שלא בתקנה קייטנות מסוג אלף ובית לגבי תנאי התברואה ונרים את הכפפה הזאת וכן נשב כדי להביא את תקנות התברואה לשנות האלפיים אז - - -
מירב ישראלי
צריך לעשות סינכרוניזציה בין תקנות הקייטנות לתקנות רישוי עסקים כי יש חפיפה ואולי כמה דברים.
דורית מורג
תהיה בינתיים הוראה כללית ויעשו סדר שם.
היו"ר אלכס מילר
כמה זמן אתם צריכים כדי לעשות את הבדיקה הזאת במידה ואנחנו נאשר תקנות?
זאב פיש
אני מניח שאם יקראו לי תוך שבוע, אז תוך שבוע אני אהיה אצלם. אנחנו עובדים בשוטף והם סדר גמור.
היו"ר אלכס מילר
אני מציע שגם משרד המשפטים יהיה חלק מכל העניין הזה. אני מציע שתוך חודש ימים תעבירו מסקנות על כל הנושא של הסינכרוניזציה ותיקונים שלדעתכם הם תיקונים הכרחיים בשביל שלא יהיה איזשהו אי ודאות או ביורוקרטיה יתר מכל מיני קייטנות שלא כיוונתם עליהם.
ערן גלזר
אני רוצה להציע משהו לוועדה הזאת, אולי הצטרף מה שנקרא נציג הציבור שישמור על רלבנטיות ויהיה אפשר לראות שאנחנו בכיוון. יש קייטנות באמת מסוגים שונים, אצלנו יש קייטנות במקלטים.
היו"ר אלכס מילר
אין בעיה, כי בסופו של דבר גם התקנות האלה אתם תביאו אותן לכאן והערות שלהן יעלו כך או אחרת.
יעקב פרידברג
זה לא תקנות שיאושרו.
היו"ר אלכס מילר
לא, לא קשור לזה. אני רוצה שפעם אחת יביאו בצורה מסודרת את כל החבילה, כי כל פעם מביאים משהו אחר, ואז מתחילים להתעסק ולשנות דברים, אז פה זה מופיע שם זה לא מופיע ואז מסתבך כל העניין הזה.
שמעון צוריאלי
אנחנו בעבר נתקלנו במצב שבו אצלנו הקייטנות הן פנימיתיות בתוך בתי ילדים בקיבוץ. בריכה של הקיבוץ, חדר אוכל של הקיבוץ, מרפאה של הקיבוץ. ולמרות זאת, אמרו לנו היות וחדר האוכל הוא בלי אישור של משרד הבריאות, זה חדר אוכל של הקיבוץ. היות והבריכה היא בלי רישוי עסק, אתם לא יכולים לקיים את הקייטנה. פירושו של דבר – 850 ילד לא יהיו בקייטנות. פנינו לכאן ואז קיבלנו את הפטור ואמרו לנו, למרות שאין לקיבוץ רישוי לבריכה ולחדר האוכל, אתם יכולים לקיים את הקייטנה. עכשיו ייצא מפה שאנחנו חוזרים שוב רברס.
שלמה דהן
זה לא נכון.
שמעון צוריאלי
היית איתי בדיון פה ומלכיאור - - -
שלמה דהן
כבר כמה שנים לא מגיש בקשות.
שמעון צוריאלי
כי מלכיאור אמר אני פוטר אתכם.
היו"ר אלכס מילר
מלכיאור לא יכול לפטור אף אחד.
שמעון צוריאלי
לא, קיבלנו את הפטור, הוא היה איתנו בישיבה הוא יודע על מה אני מדבר.
היו"ר אלכס מילר
מי שפוטר אתכם זה משרד החינוך, לא יושב ראש ועדת חינוך.


אתה התפרצת כאן באמצע הדיון, אני מציע לך שתבדוק עם שותפיך על מה שאנחנו סיכמנו. אנחנו סיכמנו שאחרי שאנחנו מאשרים תקנות, אתם הולכים להיפגש עם משרד החינוך, גם אותן העמותות האחרות שיש להן פעילות מול משרד הרווחה ולהסדיר את כל העניין הזה בצורה מסודרת עם כל הפטורים וכל האישורים. מבחינתנו אמרתי, מה שחשוב לנו, זה הנושא של הבטיחות של הילדים. אתם תגישו את הבקשות שלכם, אתם תשבו איתם. אם יהיה צורך לקיים כאן ישיבה, נקיים כאן ישיבה. אבל בלי שום קשר, משרד החינוך כמו שציין כאן לפני שנכנסת יש לה נכונות לשבת איתכם ולפתור את העניין, תאמינו לי, הם בעצמם רוצים שלילדים יהיה תעסוקה.
שמעון צוריאלי
מאה אחוז.

אם לא, הם יקבלו את הילדים הנכים והם יטפלו בהם אין בעיה.
היו"ר אלכס מילר
על זה אנחנו לא פותחים עכשיו דיון.
מירב ישראלי
הוספנו את תקנה 5 חדשה שמחילה הוראות תברואה. אנחנו ננסח את זה, אתם צריכים להעביר את זה דרך חקיקת משנה ולהחזיר לי את זה.


5. פעילות ללא אישור – מי שניהל או קיים קייטנה פטורה ללא אישור, דינו מאסר שישה חודשים. צריך להוסיף פה סעיף תחילה כי צריך למנות באופן רשמי את הממונה שנותן אישורים לפי התקנות האלה. צריך לעשות הליך פרוצדוראלי.
לירן שפיגל
צריך לעשות הסמכה ברשומות.
היו"ר אלכס מילר
מה כותבים בתחילה?
לירן שפיגל
30 ימים.
מירב ישראלי
צריך לומר שזה כבר נכנס לפסח, אבל אני מבינה שיש לכם פתרון זמני לדבר הזה.
לירן שפיגל
את הדרישות האלה אנחנו דורשים גם כך מהגופים.
דורית מורג
עד עכשיו היה חוזר מנכ"ל.
היו"ר אלכס מילר
30 יום?
מירב ישראלי
אבל תעשו את זה באמת מהר. הצו של משרד הפנים יהיה קצת חופף.
מאיר אביקר
אנחנו מפעילים מאות קייטנות כל שנה, אני מסתכל על זה ואנחנו מחוברים מאוד לעניין של חוזר מנכ"ל משרד החינוך, אנחנו עובדים לפיו. אני רואה שהדברים פה ממש בהלימה כמעט אחד לאחד עם חוזר מנכ"ל. האם זה מחליף את חוזר המנכ"ל, זה תומך, זה מתחבר?
היו"ר אלכס מילר
כל מה שמופיע כאן זה החוק, זה התקנות.
מירב ישראלי
חוזר מנכ"ל לא יכול לסתור חוק התקנות הוא יכול להוסיף עליהן.
מאיר אביקר
מה אני נותן למנהל הקייטנה שלי?
היו"ר אלכס מילר
גם וגם, אם יש משהו נוסף בחוזר מנכ"ל, אתה מוסיף למה שנתת כאן - מה שהציעו לך חוזר מנכ"ל.
מירב ישראלי
התוספות – נאמר באופן כללי. התוספת הראשונה - תכנית הקייטנה, נספח לבקשה לאישור לקייטנה פטורה מרישיון עסק, יש פרטים לגבי המועצה, איפה היא מצויה, שם, כתובת. פרטים לגבי התכנית החינוכית שזה מספר חניכים, גיל, משך הפעילות, שעות הפעילות, שטח.
היו"ר אלכס מילר
לאן כל הפרטים האלו הולכים – הם נשמרים לפי חוק הגנת הפרט, או כל הדברים האלה?
מירב ישראלי
הם מגישים את זה למי שנותן להם אישור בבקשה פורמלית וזה אצלו. כאמור, יש תכנית חינוכית המפורטת, פרטים על העובדים, פרטים על רכז תברואה, אישור משטרה לגבי עובדי קייטנה על העסקת עברייני מין, סמל, דגל וכו', והצהרה שכל הפרטים מדוייקים. לגבי מזון – אישור משרד הבריאות.
מאיר אביקר
סעיף 5 בחלק א קטן וסעיף 1 בחלק ב סותרים בהמשך להערתו של קצין המשטרה פה, אני חושב שכדאי לתקן סעיף 5 – מפגש בין אחראי לביטחון בקייטנה ובין קב"ט הרשות המקומית, זה המציאות בשטח, ולא בין משטרת ישראל זה מבלבל.
מירב ישראלי
תוספת ראשונה – יש למישהו הערות?
מירב ישראלי
תוספת שנייה – טופס תיאום הוראות ביטחון בקייטנה. חלק אלף – פרטים לגבי הקייטנה, לגבי אחראי הביטחון, התכנית לאבטחה, שומרים חמושים, תכנית לאבטחה שמצורפת. יש פה חלק בית שימולא בידי קצין הביטחון ברשות המקומית, או בידי קצין הביטחון המחוזי במשרד החינוך והתרבות, שפרטי הקייטנה נבדקו ונמצאו מתאימים, הוא מאשר שהוא בדק את הדרישות, ויש לו חוות דעת האם לתת רשיון או לסרב לתת רשיון. נותן האישור ממלא פה את לאור חוות הדעת של קצין הביטחון אם הוא מאשר או לא. מה ההערה פה?
שמואל בוטל
סעיף 5 בחלק א וסעיף 1 בחלק ב סותרים אחד את השני, או שלא ברורים. המציאות היא, גם על פי חוזר מנכ"ל, שהתיאום הביטחוני של הקייטנה יהיה באמצעות קב"ט.
מירב ישראלי
כרגע זה לא סותר, אלא זה דורש גם וגם כפי שאני קוראת את זה. השאלה אם אתה אומר שהפגישה עם המשטרה היא מיותרת.
שמואל בוטל
היא מעיקה, היא מיותרת, היא ביורוקרטית, היא לא תורמת שום - - -
היו"ר אלכס מילר
המשטרה, בבקשה.
שמעון צוריאלי
לדעתי זה לא מיותר, כי אם אנחנו מדברים על קייטנות שנמצאות בשטח - - - וצריך לאשר לו, והמנהל ביטחון צריך - - - אולי נכניס בחוק את הנושא - - -
היו"ר אלכס מילר
אפשר לעשות את זה על פי בקשת המשטרה, שהמשטרה תחליט אם היא רוצה באיזה קייטנה להפעיל את הסעיף הזה או לא.
מירב ישראלי
אם המשטרה אומרת שלגבי קייטנות מסוימות הם רוצים ולגבי קייטנות אחרות לא, אז אפשר לעשות פה סייג שלגבי קייטנות מסוימות נדרש גם אישור משטרתי.
שמואל בוטל
אנחנו לא גורם ממליץ בכלל בשום קייטנה.


אבל אם המפגש הוא של קייטנה של שמונה שעות, אז אני לא צריך פה קייטנה, יש פה את קב"ט הרשות, אם הוא אחראי קב"ט הרשות והוא בא ועובד מולנו אין בעיה.
היו"ר אלכס מילר
משרד החינוך, אתם יכולים לתת לי פה איזשהו - - -
יוסי לוי
אם המשטרה מבחינתה לא עומדת על זה שזה התקיים, אנחנו גם חושבים שבשבילנו הקב"ט הוא סמכות - - -
שמואל בוטל
השאלה אם קב"ט הוא אחראי - - -
יוסי לוי
הוא נותן אישור לקייטנה. אין לנו שום בעיה, אם המשטרה לא מחייבת אותנו, נראה לי שההערה נכונה, אנחנו לא נכנסים לסיכונים של בטיחות.
שלמה דהן
כל קייטנה צריכה אישור קב"ט, לא יעזור.
שלמה דהן
יפה, אם זה כמה ימים בשטח זה נקרא קייטנה.
שמעון צוריאלי
מחנות בשטח צריכים גם משטרה וגם קב"ט.
היו"ר אלכס מילר
רבותיי, אני צריך ישיבה עם המשטרה על מה היא כן רוצה התייעצות ומפגש, על מה היא לא רוצה ומוותרת. כל השאר, כל מי שמרים פה ידיים לא מעניין.

רבותיי, משטרת ישראל, תגיד לי איפה אתה רוצה מפגש, או איפה אתה לא צריך ואתה לא רואה בזה הכרחיות, בוא תפרט לי את זה, אנחנו נכניס את זה לבפנים.
שמואל בוטל
אני רוצה מפגש בקייטנות שנמצאות בשטח, במחנות קיץ, שטח. אם זה טיול של 8 שעות אין בעיה שהקב"ט הרשות נוסח שהוא מתואם איתנו, יבוא ויאשר אצלנו, כי סך הכול מי שמנחה אותו בנושא אבטחה זה אנחנו.
היו"ר אלכס מילר
לכל טיול מעל 12 אתה רוצה מפגש?
שמעון צוריאלי
קייטנה זה לא טיול.
מירב ישראלי
זה מזמן מסויים ואילך, זה לא ליום אחד.
היו"ר אלכס מילר
יש קייטנה שהולכים בבוקר חוזרים בצהריים. מה טיול? קייטנה אתה הולך במשך 11 יום הולך בבוקר חוזר בצהריים - זה קייטנה. שם הוא לא צריך.
שמעון צוריאלי
יש קייטנות שישנים בתוך מבנה, בתוך קיבוץ.
היו"ר אלכס מילר
רבותיי, אתם מבינים את השאלה שאני שואל, או שאתם עונים על מה שאתם רוצים לענות? אני שואל אותו שאלה מאוד פשוטה - מכמה שעות הוא ירצה לתת התייעצות. הוא אומר מה שקייטנה 8 שעות לא מעניין. 8 שעות זה מ-8 בבוקר עד 4 בצהריים. פתאום באים ואומרים אני פותח קייטנה בקיץ שהיא עד 8 בערב, עד 5 בערב, זה כבר 9 שעות, אני מציע דבר כזה – קייטנה שהיא מעל 12 שעות, הוא אוטומטית מקיים את המפגש. 12 שעות זה מפסיק.
שמואל בוטל
לילה.
היו"ר אלכס מילר
24 שעות. כל קייטנה שהילד נמצא יותר מ-24 שעות - - -
שמואל בוטל
שישן לילה במקום אחר. היום יצא, הוא ישן לילה במקום, בלילה שהוא ישן במקום אני צריך להנחות אותו אם זה במבנה, זה רק הנחייה.
היו"ר אלכס מילר
כרגע זה תופס על הכל.
מירב ישראלי
יש סמכות כללית של המשטרה שלא קשורה לתקנות הקייטנות. אם אתה יודע על משהו שהוא התארגנות - - -
שמואל בוטל
- - - זה רק תברואה - - - אני רוצה להיכנס פורמלית.
מירב ישראלי
אתה יודע על התארגנות כלשהי, למשל, טיול, אתם מנחים?
שמואל בוטל
לא, אני רוצה להמליץ.
מירב ישראלי
זאת אומרת, אנחנו צריכים מעבר לזה אולי לתת לך סמכות פה. זה לא מספיק שאני אומרת שהוא מאשר שהוא נפגש איתך. אם יש לך, אתה אומר לי יש לי סמכות כללית כמשטרה - - -
מאיר אביקר
אני חושב שמשרד החינוך במשך השנים עשו עבודה נפלאה והוציאו מוצר חדש שנה שעברה - חוזר מנכ"ל לקייטנות, שבעצם חיסל המון טעויות שהצטברו במשך השנים האחרונות, ומגדירים בצורה מסודרת קייטנה במבנה וקייטנה בשטח. קייטנה עם לינה וקייטנה ללא לינה וכו', הכול מוגדר. באות התקנות הללו כמו שאמרנו קודם, קיבלתי תשובה שבאות למצק את הדברים. עכשיו הדברים נסגרו גם עם משטרת ישראל, כל הדיונים שעשה משרד החינוך הוא עשה אותן עם הגורמים הבכירים ביותר במשטרת ישראל, וקבעו שלכל גוף יש את נותן האישור שלו, ונקבע קב"ט הרשות המקומית וקב"ט ממשרד החינוך המחוזי לפי המדרגים של סוגי הקייטנות. לפי המדרגים של סוגי הקייטנות, אי אפשר להפוך את הקערה פה על פיה ולצאת מדיון כזה למשהו עם סמכות של משטרת ישראל, אם אני מוציא קייטנה במסגרת האישור הפדגוגי שקיבלתי ממשרד החינוך ולינת לילה בשטח - - -
היו"ר אלכס מילר
יש לכם את חוזר מנכ"ל?
דורית מורג
בתקנות שלפי חוק רישוי עסקים יש מפגש עם המשטרה, בדיוק אותו דבר. בתוספת יש מפגש - - -
מאיר אביקר
אמרתי שזה מיותר.
היו"ר אלכס מילר
הסעיף יכול לסתור את מה שכתוב שם?
לירן שפיגל
הכנו את אותה דרישה בתוספת לגבי קייטנה שטעונה רישוי. החלנו את אותה דרישה לגבי קייטנה שהיא לא טעונה רישיון.
היו"ר אלכס מילר
מה שהם טוענים זה דבר כזה. יש פה הפנייה למה שקיים היום בשטח, לפני חוזר מנכ"ל. זאת אומרת, יש שם הגדרה ברורה מה זה מקום עם לינה, ללא לינה, שטח וכו'. אתם עובדים והם עובדים לפי מה שנהוג שם, שזה ההפנייה.
מירב ישראלי
זה אותו מה שהיה בעניין שהם בוחנים – כשהם בוחנים את ההוראות של רישוי עסקים והקייטנות, לדעתי, הם צריכים לבחון גם את זה, כי שוב, לא יהיה נכון אני חושבת לעשות הבחנה פה בין הקייטנות הפטורות לקייטנות הלא פטורות.
היו"ר אלכס מילר
למען הסר ספק, אני מציע שנכתוב כאן ונפנה את זה לתוספת הזאת שאתה מדבר עליה. אפשר להפנות מכאן לשם.
מירב ישראלי
זה טופס, הוא כאילו ממלא טופס.
היו"ר אלכס מילר
מפה הם לא יודעים עם מה הם צריכים לפנות למשטרה. שם זה היה מפורט שמי שנגיד מקום עם לינה הוא כן צריך לפנות.
לירן שפיגל
זה בחוזר מנכ"ל, זה לא בתקנות.
דורית מורג
יהיו הנחיות של המשטרה מתי כן צריך, אפשר לומר לפי הנחיות המשטרה.
היו"ר אלכס מילר
זאת אומרת, אתם רוצים עכשיו שהמשטרה עכשיו תחליט.
דורית מורג
מתי היא רוצה שיפנו אליה.
שמואל בוטל
כמו שיש בחוק הרישוי שתברואה הוא גורם ממליץ, שגם אנחנו שנהיה גורם ממליץ.
לירן שפיגל
לא קיים היום - - -
היו"ר אלכס מילר
עד עכשיו זה לא היה קיים, אתה עכשיו מבקש משהו חדש לגמרי. האם המשטרה בכלל ערכה על זה דיון, האם הדבר הזה עכשיו הוא הכרחי. אתם חושבים עכשיו שאתם צריכים להיות חלק מכל קייטנה וקייטנה, אתה מחדש עכשיו פה עניינים.


רבותיי, אני משאיר את זה כמו שזה עכשיו. אתה מצטרף לצוות שכרגע התגבש, תוך חודש הוא צריך לתת המלצות, ואתם יושבים ומחליטים על כל העניין הזה. בינתיים אני מציע למשרד החינוך, תתנו הנחייה על הנושא הזה ספציפית לעבוד לפי חוזר מנכ"ל. זאת אומרת, מה שחוזר מנכ"ל היום בא ואומר, לפי מה שהם עבדו היום עם המפגשים ומה שהם היו צריכים, שכך זה ימשיך להיות עד שאתם תסגרו את העניין הזה עם המשטרה במשך חידוש התקנות ורענון של כל הדברים.
מיכל צברי דוד
ברשותך, במידה והמשטרה סבורה שאכן יש צורך שהיא תיכנס כנותן אישור בצו רישוי עסקים, ואז לגבי הקייטנות שבכלל חל עליהן חוק רישוי עסקים, אין שום בעיה, היא יכולה להגיש את הבקשה, הוועדה כמובן תבחן את זה. על פי הידוע לי לא נעשתה פנייה כזאת, בטח לא בזמן האחרון, כי כיום אנחנו בודקים.
היו"ר אלכס מילר
אי אפשר שרירותית להגיע לכאן ולזרוק משהו שפתאום משנה לנו פה את כל סדרי העבודה. אני מציע שתעשו את הבדיקה, יש לכם פה ועדה שמתכנסת עכשיו במשך חודש לעשות חידוש של כל הנושאים האלה, תקנות וכו'. תתנו היבט מקצועי שלכם, רק קחו בחשבון שזה תוספת של עבודה ברמות מאוד גדולות מבחינתכם עד כמה יש צורך, ברגע שיש את הקב"ט ואת כל אלה שהם עושים את זה במילא.
מאיר אביקר
אנחנו הצרכנים שלא יהיה מצב שאנחנו נצטרך ללכת עם טופס אחד בצורה כזאת ביורוקרטית, גם למשטרת וגם לקב"ט הרשות המקומית.
מירב ישראלי
תוספת 3 טופס מערך ביקורת לקייטנה – נספח לבקשה לאישור הקייטנה פטורה מרשיון עסק. יש פה חלק אלף עם כל הפרטים, שם, כתובת, מקום, מספר הילדים וכו'. שם אחראי הבטיחות לקייטנה, מספר תעודת זהות שלו ותאריך הגשת הבקשה לאישור. אז חלק בית זה ימולא בידי יועץ בטיחות מוסמך. אני מאשר כי ערכתי מבדק בטיחות בשטח הקייטנה, ובכלל זה המבנים והמתקנים, ולאחר שבדקתי כי טופלו הליקויים והמפגעים, שהמדריכים קיבלו הדרכה בנושא הבטיחות, מתקיימות הוראות המנהל הכללי של משרד החינוך לעניין בטיחות. אני מאשר כי התשתית מתאימה להפעלת קייטנה. זה כאמור חלופי, האפשרות השנייה להביא לפי התקנות אישור בטיחות מבני חינוך בר תוקף של יועץ בטיחות למוסדות חינוך, זאת אומרת, או זה או זה, לפי איפה שהקייטנה מתקיימת.
ערן גלזר
אני רוצה לבקש שהאישור הזה בר תוקף לשנה. זאת אומרת, יש פה שנת לימודים, שנת פעילות. אם יש תוקף של יועץ בטיחות, אז אני לא חושב שצריך להביא אותו בפסח במיוחד.
מאיר אביקר
למצק את העניין הזה, זה קיים. היה דיון בנושא הזה. מבחינת משרד החינוך אין בעיה, האישור תקף לשנה.
היו"ר אלכס מילר
משרד החינוך ידברו בשמם.
מירב ישראלי
אם האישור תקף לשנה, אז הם לא בודקים - - -
יוסי לוי
מותנה כמובן שהקייטנה נערכת באותו מבנה ולא במבנה אחר.
היו"ר אלכס מילר
אם קיבל אישור בינואר, הוא צריך לחזור בינואר. אם הוא קיבל בפסח שעבר, הוא צריך לבקש בפסח.
יוסי לוי
נכון, אבל זה מותנה בזה שזה באותו מבנה. הם לא מבינים אין שינוי מהותי בתנאי האישור.
היו"ר אלכס מילר
רבותיי, אני רוצה לאשר את התקנות כפוף להחלטה על קיום המפגש בין משרד המשפטים, משרד חינוך, הנציגים של תנועות הנוער וכל הנושא הזה. משטרת ישראל, משרד הפנים, משרד הבריאות, כל מי שאחראי על הנושא הזה בחידוש של הנהלים והתקנות בנושא של הקייטנות תראו מה ניתן לשנות, מה ניתן לחדש.

בנוסף לכך אני פונה למשרד החינוך לערוך מפגש עם כל אותם הגופים שעושים קייטנות מטעם

משרד הרווחה, ולהסדיר את הנושא הזה גם מולם. פחות בירוקרטיה זה דבר חשוב מאוד, כמובן שהבטיחות של הילדים זה הדבר שעומד בסדרי עדיפויות, תוך חודש תוציאו לנו מסקנות של המשרדים.


רבותיי, אני רוצה להצביע. מי בעד? אושר פה אחד. תודה רבה. ישיבה זאת נעולה.
ערן גלזר
סליחה על השאלה, התנועות והארגונים שהיו בצו לשנה - - -


התנועות
מירב ישראלי
זה יגיע בצו של שר הפנים חדש. בגדול הכוונה היא כן.
מאיר אביקר
האם זה תקף מקייטנות פסח הקרובים?
מירב ישראלי
משרד הפנים צריך להביא לנו צו חדש לאישור.
מאיר אביקר
מדובר באלפי ילדים.

(הישיבה ננעלה בשעה 10:40)

קוד המקור של הנתונים