ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/03/2011

צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשע"א-2011 (מוצרים מארה"ב)

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
10
ועדת הכספים

2.3.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, כ"ו באדר א', התשע"א (2 במרץ 2011), שעה 11:10
סדר היום
צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשע"א-20121 (מוצרים מארצות הברית)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

חיים אורון

זבולון אורלב

שי חרמש

שלי יחימוביץ

אמנון כהן
מוזמנים
עמי לוין, מרכז הסכמים בינלאומיים, סחר חוץ, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עו"ד דבורה מילשטיין, הלשכה המשפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עו"ד לימור תוסיה-כהן, ייעץ וחקיקה כלכלית-פיסקאלי, משרד המשפטים

אסף לוי, מנהל מחלקת יבוא, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

צביקה כהן, יועץ מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשע"א-20121 (מוצרים מארצות הברית)
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשע"א-20121 (מוצרים מארצות הברית).
יעקב אדרי
זה כולל את הדגים?
היו"ר משה גפני
לא. התקיים דיון לגבי צו היטלי סחר ואמצעי הגנה. תכף נעבור להצבעה. אני רוצה לומר לחברי הוועדה שוב במה מדובר.


מדובר על הסכם סחר שיש לנו עם ארצות הברית. בצו הזה, בתקנות שמגיעות – עכשיו זה לא מגיע למליאה על פי חוק ההסדרים החדש ואם הוועדה מאשרת, זה מאושר, ואם הוועדה לא מאשרת, זה לא מאושר – יש כאן מוצרי בשר שהם לא כשרים מסוגים שונים.
יעקב אדרי
יש גם שמנים.
היו"ר משה גפני
זה ספר שנמצא בהיטלי הסחר על פי האמנה עם ארצות הברית. יש דברים, למשל תפוזים, שעל פי החוק הקיים בארצות הברית אי אפשר לייבא תפוזים או פרי הדר בכלל. החוק בארצות הברית גובר על הנושא של היטלי הסחר של האמנה. אפילו שנקבע כאן מה גובה המכס, אי אפשר לייבא. זאת אומרת, כל מדינה על פי החוקים שלה.
שי חרמש
יכולה לחסום.
היו"ר משה גפני
אפילו שיש אמנה, אפילו שיש היטלי סחר, החוק המקומי גובר על הספר הזה. בישיבה הקודמת הבאתי את החוק במדינת ישראל, החוק שנחקק בממשלת רבין, והחוק אוסר. חוק בשר ומוצריו. שר התעשייה והמסחר רשאי לאשר מתן רישיונות ליבוא בשר שלא ניתנה לגביו תעודת הכשר באותה מתכונת ובאותם מקרים. על אף האמור לכל דין ובכפוף לאמור בסעיף 3, לא ייבא אדם בשר אלא אם כן קיבל לגביו תעודת הכשר.
יעקב אדרי
אין לנו בעיה.
היו"ר משה גפני
אין באמור בחוק זה כדי לגרוע מזכותה של הממשלה לייבא בשר בעצמה או באמצעות אחרים מטעמה לרבות לצורכי מלאי חירום ובלבד שניתנה לגביו תעודת הכשר.
יעקב אדרי
אין לנו בעיה עם זה. אל תטעו אותי. אני מוכן להצביע, אבל שלא יטעו אותי. יש כאן דגים. למה אתה אומר לי שאין כאן דגים?
שי חרמש
זה לא אמנון.
שגית אפיק
זה לא הצו של הדגים.
יעקב אדרי
שי, אתה מגן על מה שאתה מגן אבל אני רוצה להגן על העניים בשוק.
שי חרמש
תקרא מה כתוב. זה לא השתנה מאתמול. זה אותו הדבר.
יעקב אדרי
שי, שמעתי אותך.
שי חרמש
אתה יכול לצעוק כמה שאתה רוצה, אבל תקרא.
יעקב אדרי
שי, שמעתי אותך.
היו"ר משה גפני
זבולון, אל תצביע, אני אתן לך את רשות הדיבור. שי, אתה פשוט מפריע היום.
שי חרמש
אני מפריע היום?
היו"ר משה גפני
כן. חבר הכנסת אדרי, יש לך שאלה? אני אענה לך.
יעקב אדרי
אתה אמרת לי ונאמר לי כאן שנושא הדגים לא יעלה. יש לי מה לומר בנושא הדגים. מה לעשות, אנחנו צריכים לדאוג לאלה שהולכים לשוק. שי דואג וגם ג'ומס, זאת זכותם וזה לגיטימי ואני מקבל את זה.
שי חרמש
אבל זה צו קיים. זה לא צו מאתמול. לא קרה כלום. אתה מדבר על אמנונים, אבל זה לא כאן. אתה לא קורא, תקרא. זה צו קיים.
היו"ר משה גפני
יעקב, אתה יכול רגע לא להקשיב לו? תעשה לי טובה, תקשיב לי כמה דקות.
יעקב אדרי
הוא לא מקשיב לי, אבל אני מקשיב לו.
שי חרמש
זה צו קיים.
היו"ר משה גפני
אני יכול להשיב לך? יעקב, אני הרי אתך. יש שלושה דברים שאני חיברתי אותם יחד. אין קשר בין שלושת הדברים עליהם מדובר. האחד הוא היטלי הסחר עם ארצות הברית, נושא שעומד עכשיו, השני הוא צו הפחתה שהם עשו ואחרי כן התברר שזאת העלאה וזה הגיע לדיון לגבי בעיקר דגים לא כשרים, ויש צו לגבי הדגים עליו אתה מדבר ואלה דגי האמנון שמשרד החקלאות ומשרד התעשייה ורשות המסים מבקשים להעלות את המכס על דגי האמנון שמגיעים מסין על מנת להגן על התוצרת המקומית.
יעקב אדרי
זה לא נדון היום.
היו"ר משה גפני
זה לא נדון היום. אמרתי את זה גם בישיבה הקודמת. זה לא יובא לפי דעתי בכל מקרה לפני הפגרה. זה לא יובא לכאן. אני האחרון שבעניין הזה אטעה אותך כי גם אני באותה מצוקה כמוך. דיברתי עם שלום שמחון, עם שר התעשייה שהיה גם שר החקלאות והיה גם יושב ראש הלובי החקלאי, ואמרתי לו שידע שיש בעיה. נכון שרוצים להגן על החקלאות המקומית, במקרה הזה על הדייגים בעמק בית שאן, אבל זה מעלה את מחירי האמנון שהם מצרך שווה לכל נפש. דיברתי אתו ביום שני ואני הולך לדבר אתו שוב. הוא אמר לי שהוא יבדוק לנסות לעשות משהו. הוא עדיין לא יודע לתת לי תשובה. זה לא עומד לדיון. הדיון כאן הוא שונה לחלוטין, הוא אמנת סחר עם ארצות הברית. מה שאתה מדבר, זה היבוא מסין שהוא מאוד נמוך באופן יחסי לעומת גידול הדגים כאן.
שי חרמש
אתי אתה רב.
יעקב אדרי
כשאתה מסביר, יש לי בעיה עם ההסבר שלך.
שי חרמש
אני חשוד.
יעקב אדרי
לא. עזוב, אני מכבד אותך. האינטרסים מקובלים עלי וברוב הנושאים אני תומך, אבל בפני בעניין הזה הוא באמצע.
היו"ר משה גפני
אני יותר בצד שלך.
חיים אורון
יעקב, רק שתדע, לניקיון הדעת וחס וחלילה לא לניקיון כפיים, הקו שאני נוקט בו, באותה מידה אני נוקט לגבי המלט, לגבי קרטונים ואפילו לגבי מזגנים בעפולה. אני חושב שצריך לתת עד רמה מסוימת הגנה.
יעקב אדרי
אני מסכים אתך. זה מה שאמרתי גם לאדון חרמש.
חיים אורון
אני לפחות השתכנעתי.
זבולון אורלב
בשבוע שעבר קיבלתי טלפון מאדם בכיר מאוד באוצר, ולא אומר את שמו, שאמר לי שהוא לא מבין את ההתנגדות שלי כי הרי כאן מדובר על חזירים חיים. אמרתי לו שאני אבדוק. הלכתי עוד הפעם לצו וכתבתי לו SMS זועם שכאן מדובר לא בבעלי חיים אלא כאן מדובר בבשר לאכילה, בשר מיובא שאסור על פי החוק.


יכול להיות שאנשים לא חשובים להם ערכים של מראית עין ושל נראות ומה יגידו וכדומה, אבל לי זה מאוד מאוד חשוב. לכן אני לא הבנתי עד לרגע זה מדוע אם האמריקאים רוצים להוריד תפוזים, מורידים תפוזים.
היו"ר משה גפני
הם לא מורידים את התפוזים.
זבולון אורלב
אמרתי אם הם רוצים. אם הם היו מבקשים, אני לא רואה סיבה שמדינת ישראל תסרב. שנית, תפוזים, האיסור הוא בגלל עניינים כלכליים אבל כאן החזיר הוא לא עניינים כלכליים.
היו"ר משה גפני
בגלל העמדה שלך ובגלל המראית עין, אני אמנע. אני לא אצביע בעד.
זבולון אורלב
אני אצביע נגד. אני מודיע גלוי.
היו"ר משה גפני
אז תצביע נגד. בסדר. אנחנו נמצאים במדינה דמוקרטית. זה בגלל מראית עין. אני רוצה שתדע דבר אחד. אני בדקתי את עצמי מיליון פעמים.
זבולון אורלב
אתה יודע כמה דברים אסורים בגלל מראית עין?
היו"ר משה גפני
בסדר. אני אומר לך הרבה דברים שעושים שלפעמים אתה גם תומך בהם למרות שבגלל מראית עין היה אסור להעביר, אבל נשאיר את זה עכשיו לרגע כי כולנו כאן מראית עין. אני בדקתי את עצמי אלף פעמים. דיברתי עם ליצמן וליצמן אישר את היטלי הסחר האלה כמה פעמים. אני עמדתי בביקורת במליאת הכנסת בשנה שעברה.
שי חרמש
עמדת בגבורה.
היו"ר משה גפני
בגבורה, עזוב. גבורה זה במקום אחר. מה שמעניין אותי, כי אחרת באמת הייתי מצביע נגד, זה האם כתוצאה מאישור היטל הסחר הזה יגיע חצי גרם של בשר טרף נוסף אילולא היטלי הסחר האלה. התשובה היא חד משמעית לא. אפילו לא מילימטר. אם יתברר שאני טועה בעניין הזה – בדקתי עם ליצמן, בדקתי עם אנשים, בדקתי במשרדים ולא נחתי.
זבולון אורלב
מה משמעות אי האישור?
היו"ר משה גפני
זאת אמנת הסחר עם ארצות הברית.
זבולון אורלב
האם יש בעיה חוקית?
היו"ר משה גפני
אני לא יודע.
זבולון אורלב
לכן ביקשתי בפעם הקודמת לקבל איזו תשובה.
היו"ר משה גפני
מי נמצא כאן שיכול להשיב האם אפשר להוציא את בשר החזירים?
זבולון אורלב
לא זה מה ששאלתי. מה המניעה לפנות לשלטונות ארצות הברית, שהם נוצרים ויודעים מה כתוב בתורתנו הקדושה, כל העולם יודע שחזיר הוא בשר פיגולים, בשר אסור.
היו"ר משה גפני
יש מישהו שיכול להשיב?
דבורה מילשטיין
מדובר על הסכם בין שני צדדים. אנחנו צריכים לשבת עם הצד השני כדי לשנות את ההסכם.
זבולון אורלב
למה לא ישבתם בפעם הקודמת? היא אומרת שצריך לשבת עם הצד השני כדי להסכים אתם להוריד את זה.
שי חרמש
בינתיים תשאירו את הצו פתוח בלי מכס על כל התוצרת החקלאית? אני לא מבין. תוקף הצו פג בימים אלה.
קריאה
היום.
שי חרמש
זה הסכם בילטרלי.
זבולון אורלב
למה מדינת ישראל אישרה את ההסכם בלי הסעיפים האלה?
היו"ר משה גפני
זבולון, תודה. אני מבקש ממשרד המשפטים,ממשרד החקלאות וממשרד התעשייה לשבת עם ממשלת ארצות הברית ובדברים שעל פי החוק הישראלי אין יכולת לייבא אותם, פשוט להוריד אותם מהצו הבא.


אנחנו מצביעים על צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשע"א-20121 (מוצרים מארצות הברית).

ה צ ב ע ה

בעד – 2

נגד – 1

נמנע – 2

הצו אושר
יעקב אדרי
אני לא נגד. אני נמנע.
טמיר כהן
ג'ומס ושי חרמש בעד.
זבולון אורלב
אני מבקש רביזיה.
היו"ר משה גפני
עוד דקה.
זבולון אורלב
לא, למה עוד דקה?
היו"ר משה גפני
בגלל שעוד דקה. התאריך פוקע.
זבולון אורלב
אחרי כן תהיה התייעצות סיעתית.
היו"ר משה גפני
התייעצות סיעתית היא לפני.
זבולון אורלב
גם הצבעה על הרביזיה היא הצבעה. התייעצות סיעתית היא לפני הצבעה. גם ההצבעה על הרביזיה היא הצבעה. אדוני, זה התקנון. אני מבקש התייעצות סיעתית.
לימור תוסיה-כהן
אולי אפשר להתייחס.
זבולון אורלב
אתם לא בסדר. כבר העירו לכם בשנה שעברה. אין לי ספק שתשבו עם האמריקאים והם יורידו את זה. אני לא יודע מה העקשנות הזאת שלכם. בושה. את רוצה עוד להגן על זה? אני צריך להצביע על מסמך שאפשר לייבא למדינת ישראל בשר כזה? מה זה הדבר הזה?
לימור תוסיה-כהן
אני רוצה להוסיף עוד מילה אחת, אם אפשר, ברשות הוועדה. המשמעות של השמטת החזיר, מעבר לזה שאי אפשר לעשות את זה באופן חד צדדי כי זה אמור להיות שיקוף של אמנה קיימת בינינו לבין האמריקאים, ומעבר לכך שהייתה כאן הסכמה של הממשלה לנסות להידבר על העניין הזה לקראת שנה הבאה, המשמעות של השמטת החזיר מהצו הנוכחי היא בעצם תיצור מצב שלכאורה על יבוא חזיר לארץ לא יהיה מכס.
זבולון אורלב
אסור להביא. שלא יהיה מכס.
שי חרמש
בכל מקרה אפשר להביא.
זבולון אורלב
מה שאת אומרת, אין לזה משמעות.
היו"ר משה גפני
תאמיני לי שחבר הכנסת אורלב יודע את זה.
שי חרמש
הוא גם יודע שממחר בבוקר אין מכס על כל התוצרת החקלאית לארץ? את זה הוא גם יודע? ממחר בבוקר. ממחר בבוקר הכול פתוח.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אורלב ביקש לקיים רביזיה על ההצבעה שהייתה קודם. אנחנו מצביעים על הרביזיה.

ה צ ב ע ה

בעד – 1

נגד – 3

נמנע – 2 (חבר הכנסת אדרי וחבר הכנסת גפני)

הרביזיה לא התקבלה
זבולון אורלב
רשמתי לפני שלא אפשרת לי התייעצות סיעתית.
היו"ר משה גפני
נכון.
זבולון אורלב
לפני ההצבעה.
היו"ר משה גפני
לא, לפני ההצבעה לא ביקשת.
זבולון אורלב
לא, לפני ההצבעה על הרביזיה.
היו"ר משה גפני
לפני ההצבעה על הרביזיה, אין התייעצות סיעתית, אבל אולי כן. יכול להיות. אתה רוצה גם עכשיו התייעצות סיעתית? עוד דקה נעשה הצבעה.
זבולון אורלב
לא, התייעצות סיעתית זה לא כך.
היו"ר משה גפני
תודה. היטל הסחר אושר ברוב קולות. היות שמדובר על אמנה עם כל המדינות, אנחנו מבקשים לעשות מאמץ, כפי שאמר חבר הכנסת אורלב, משום מראית העין, ולא בגלל שיש בזה איזשהו דבר מעשי, לשנות את העניין הזה. אם אפשר, טוב. אם לא, יכול להיות שאני אהפוך להיות עוד יותר דתי ממה שאני היום ואני אגיע לדרגה של אורלב ואז אני גם אצביע נגד.
שי חרמש
אתה תתחזה.
היו"ר משה גפני
אני אתחזה, כי יכול להיות שאני אגיע לדרגה שלו בדתיות.


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:30

קוד המקור של הנתונים