ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 01/03/2011

חוק המקרקעין (תיקון מס' 31), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
10
ועדת הפנים והגנת הסביבה

1.3.2011


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 344

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

שהתקיימה ביום שלישי כ"ה באדר א' (1 במרס 2011) בשעה 11:00
סדר היום
הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 31) (הפעלת מעלית שבת), התשע"א-2011, של חבר
הכנסת אורי אורבך, חבר הכנסת חיים אמסלם וחבר הכנסת איתן כבל (פ/2004). הכנה

לקריאה שנייה ושלישית
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר

אורי אורבך
מוזמנים
עו"ד בני זלמנוביץ' – לשכה משפטית, משרד הפנים

עו"ד אילנה יעקב – משנה למנהלת אגף הסדר ורישום מקרקעין, משרד המשפטים

עו"ד אריאל צבי – ייעוץ וחקיקה אזרחי, משרד המשפטים

ד"ר יגאל ברזילי – יועץ לראש הוועדה

צבי לביא - עיתונאי
ייעוץ משפטי
גלעד קרן; מיכל גולדברג; דניאל באומגרטן
מזכירת הוועדה
שוש אזולאי
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 31) (הפעלת מעלית שבת), התשע"א-2011, של חבר

הכנסת אורי אורבך, חבר הכנסת חיים אמסלם וחבר הכנסת איתן כבל
היו"ר דוד אזולאי
צהריים טובים לכולם. אני פותח את דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 31) (הפעלת מעלית שבת), התשע"א-2011, של חבר הכנסת אורי אורבך, חבר הכנסת חיים אמסלם וחבר הכנסת איתן כבל.

אנחנו אמורים להכין את הצעת החוק הזאת לקריאה שנייה ושלישית. האם יש הערות למשרד הפנים בנושא הזה?
בני זלמנוביץ'
למשרד הפנים אין הערות.
היו"ר דוד אזולאי
יש עוד משרדי ממשלה שרוצים להעיר משהו בעניין? חבר הכנסת אורבך, היוזם? אז בואו נעבור להקראה.
אורי אורבך
תפילות מנחה בכל עצירה שנייה של המעלית.
היו"ר דוד אזולאי
אז מצבך טוב, מעלית כזאת תגיע רחוק.
גלעד קרן
הקראה: הצעת חוק מקרקעין (תיקון מס' 31) (הפעלת מעלית שבת), התשע"א–2011
תיקון סעיף 59ז
1.
בחוק המקרקעין, התשכ"ט–1969‏, בסעיף 59ז –(1)
אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א1)
בבית משותף כאמור בסעיף קטן (א), שמותקנת בו מעלית אחת בלבד, רשאים רוב בעלי הדירות להחליט על התקנת מנגנון פיקוד שבת, וכן על הפעלת המעלית כמעלית שבת.";(2)
אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ג1)
לא קבע שר המשפטים זמני הפעלה כאמור בסעיף קטן (ב), תופעל המעלית כמעלית שבת בזמנים שיקבעו רוב בעלי הדירות, ובלבד שקביעת זמני הפעלת מעלית שבת כאמור בסעיף קטן (א1) תהיה בהתחשב בכלל המשתמשים במעלית ובצורכיהם.";(3)
בסעיף קטן (ד), האמור בו יסומן "(1)" ואחריו יבוא:
"(2)
בעלי הדירות הדורשים התקנת מנגנון פיקוד שבת כאמור בסעיף קטן (א1), יישאו בהוצאות התקנתו.";(4)
בסעיף קטן (ח), בהגדרה "מעלית שבת", אחרי "סעיף קטן (א)" יבוא "או (א1), לפי העניין".
היו"ר דוד אזולאי
תודה. יש הערות?
אריאל צבי
אני ממשרד המשפטים. יש לי רק הערת נוסח: בסעיף (2) המילים "תופעל המעלית כמעלית שבת" – נראה לנו מבחינת נוסח שנכון יותר למחוק את המילים "המעלית כ".
היו"ר דוד אזולאי
"תופעל מעלית שבת".
אריאל צבי
ככה זה גם עוקב לנוסח של סעיף (ג) בחוק הקיים.
אילנה יעקב
גם אני ממשרד המשפטים. יכול להיות שהמילה "בלבד" ב"מעלית אחת בלבד" גם היא מיותרת.
היו"ר דוד אזולאי
הכוונה היא שאם יש בבניין שתי מעליות, ויש ויכוח בין הדיירים אז לא שתי המעליות יפעלו כמעלית שבת, אלא מעלית אחת בלבד תפעל כמעלית שבת.
גלעד קרן
זה לא מה שאנחנו אומרים פה. אנחנו מדברים פה על בניין שקיימת בו רק מעלית אחת, ואנחנו קובעים שיש רק מעלית אחת רוב בעלי הדירות רשאים להחליט על התקנת המנגנון ועל הפעלת המעלית כמעלית שבת. בבניין שיש בו שתי מעליות יש הסדר שונה.
אילנה יעקב
אבל ההסדר הזה חל רק לגבי שתי מעליות שיש פיקוד שבת. לכאורה נמצאנו לא מסדירים בניין שיש בו שתי מעליות ללא מערך פיקוד שבת. יש הרבה מאוד בתים כאלה. לכן אני מציעה שאת מה שכבוד היושב ראש אמר נעגן בחקיקה: בבית שיש בו מעלית אחת לפחות, ואם יש יותר מאחת כי אז אחת תהיה מעלית שבת, והיתר יהיו מעליות רגילות.
אורי אורבך
זה כבר יש חוק.
אילנה יעקב
כן, אבל זה רק לגבי פיקוד שבת. תיקון החקיקה הקודם שהתייחס למעליות שבת דיבר על שתי מעליות ועל פיקוד שבת. יש הרבה מאוד בתים ישנים שנבנו עוד קודם לחובה.
אורי אורבך
בואו נדבר על החוק הזה.
בני זלמנוביץ'
החוק הקודם של שתי מעליות מדבר על 2001 ולא על בניינים שלפני 2001.
אורי אורבך
כן, על בניינים חדשים.
אורי אורבך
אבל זה על בניינים שיש בהם שתי מעליות.
בני זלמנוביץ'
נכון, ולא הזכרת את זה.
אורי אורבך
לא הבנתי איך זה קשור לחוק הזה. תסביר לי.
אילנה יעקב
התיקון הקודם הסדיר את אותם בתים שמותקנת בהם מערכת פיקוד שבת, ויש יותר ממעלית, ונקבע שבעל דירה אחד יכול להביא למצב שאחת המעליות תופעל כמעלית שבת. התיקון הנוכחי בא לקבוע שבבניין שיש בו מעלית אפשר יהיה בהחלטת רוב להתקין מערך פיקוד שבת. נמצא שהשארנו לוקה את המצב שבו יש שתי מעליות, ואין מערך פיקוד שבת. לגבי זה אמר היושב ראש, ואנחנו בהחלט מסכימים ומצטרפים, שניתן יהיה בהחלטת רוב לגבי אחת המעליות להפעיל אותה כמעלית שבת, ולהתקין בה כל מה שצריך, ולגבי המעלית הנותרת היא תישאר מעלית רגילה.
אורי אורבך
מה אני צריך לעשות עם המידע הזה עכשיו?
גלעד קרן
אם אתם רוצים לתקן את ההצעה.
אילנה יעקב
זה תיקון קטן יחסית, והוא ברוח החוק.
צבי לביא
זה לא תיקון קטן, אני מצטער. אני כאן כבעל עניין. זה לא תיקון קטן, זה תיקון מאוד משמעותי. לפי החוק הקודם, כל בניין שנבנה לפני 2001, אין חובה להתקין בו מעלית שבת, ומי שרוצה זה רק- -
אילנה יעקב
בהסכמה של 100% הדיירים.
צבי לביא
- - בהסכמה של 100% מהדיירים. לכן השינוי פה הוא שינוי מהותי, כי אתם הולכים להטיל רטרואקטיבית על כל מי ש- - - שתי מעליות, שאחת מהן צריכה להיות מעלית שבת.
אילנה יעקב
לא בכל מקרה, אם יש החלטת רוב בעלי דירות.
צבי לביא
לא, בלי החלטת רוב.
אילנה יעקב
לא.
צבי לביא
המצב הקיים הוא שכל בית שנבנה לפני 2001 לא ניתן היה אלא בהסכמה של 100% הדיירים.
אורי אורבך
זה ויכוח.
צבי לביא
זה לא ויכוח, זה מה שהיה. זאת גם הפרשנות של האגודה לתרבות הדיור.
אורי אורבך
לא.
צבי לביא
אני יודע כי אני עסקתי בעניין הזה- -
אורי אורבך
אני גם יודע, גם אני עסקתי בעניין. אני אראה לך פסיקות של בתי משפט שדייר אחד התנגד למעלית, וברגע שרוב הדיירים רצו המפקחים על רישוי המקרקעין מורים מהחודשים האחרונים שהרוב יכול לקבוע. אנחנו מעגנים בחוק את מה שבפועל קורה.
צבי לביא
אתה מעגן בחוק רק אם יש מעלית אחת.
אורי אורבך
אבל העניין של "הרוב קובע" הוא מאוד משמעותי כי רואים בשימוש במעלית לא משהו חריג. זאת לא התקנת מעלית, זה שימוש במעלית.
צבי לביא
זה לא היה קיים. יש לי מסמך של האגודה לתרבות הדיור שקובע במפורש שאין חובה. ברוב זה הסכמה, זה לא משנה.
היו"ר דוד אזולאי
בבניין שיש בו שתי מעליות רוב הדיירים, לפי אותה מתכונת שקבענו פה, ירצו להפוך מעלית אחת למעלית שבת.
צבי לביא
זאת זכותם, אבל זאת לא חובה.
היו"ר דוד אזולאי
לא אמרתי שזאת חובה. רוב הדיירים. אני מדגיש – אותו רוב שדיברנו עליו פה.
צבי לביא
ההבדל בין המצב הקיים לבין מה שאתה רוצה לשנות הוא שאתה רוצה לשנות באופן מאוד משמעותי את כל המשמעות של החוק הקודם. אין שום התנגדות שתבוא ותגיד שמרגע קבלת החוק כל בית שיש בו- -
היו"ר דוד אזולאי
שתי מעליות לפחות.
צבי לביא
אתה לא צריך לעשות את זה רטרואקטיבית.
גלעד קרן
אני אסביר את המצב. החוק קבע שכל בניין שמוקם משנת 2001 ואילך, ויש בו שתי מעליות לפחות – חייבים להתקין בו מנגנון פיקוד שבת.
צבי לביא
יפה.
גלעד קרן
כלומר כשבונים את הבניין אוטומטית בונים את מנגנון פיקוד שבת. ואז מספיק שאדם אחד מהדיירים דורש את ההפעלה של המעלית. חבר הכנסת אורבך מציע שבבניין שיש בו מעלית אחת בלבד אין חובת התקנה, אבל אם יש רוב של בעלי הדירות שרוצים להתקין מנגנון פיקוד שבת, ניתן יהיה להתקין ולהפעיל את המעלית כמעלית שבת.
היו"ר דוד אזולאי
ברוב.
צבי לביא
זה בסדר.
גלעד קרן
אם אתה רוצה להגיד שבבניין שיש בו שתי מעליות שנבנה לפני 2001 אפשר יהיה להתקין ברוב של הדיירים מנגנון פיקוד שבת, זאת לא החלה רטרואקטיבית. אי אפשר להגיד שזה מוחל רטרואקטיבית- -
היו"ר דוד אזולאי
מי שירצה.
גלעד קרן
ההתקנה היא עתידית. אין חובה להתקין, אלא החלטה של הדיירים.
צבי לביא
אני קיבלתי מסמך של האגודה לתרבות הדיור לעניין זה, והמשמעות של ההחלטה היא שכל בניין שנבנה לפני קבלת החוק, אם רוצים להתקין בו מעלית שבת זה רק בהסכמה של 100% של הדיירים.
גלעד קרן
אז עכשיו אנחנו משנים את זה, זאת לא החלה רטרואקטיבית. אם נקבע, אז נקבע מנגנון אחר.
אורי אורבך
עזוב רגע את מה שאומרת האגודה לתרבות הדיור, למה הרוב- -
צבי לביא
מה זה "רוב"? רוב זה 51%?
אורי אורבך
כן.
צבי לביא
אפילו שינוי בבית זה 75%.
גלעד קרן
מה השינוי פה?
צבי לביא
חוק מקרקעין קובע איזה רוב צריך בשינויים. עד כמה שאני זוכר, אם אתה כבר מעלה את זה, יש כל מיני שינויים שאתה רוצה להכניס ברכוש המשותף, והוא חייב לקבל הסכמה של 75% מהדיירים.
מיכל גולדברג
תלוי מאוד באיזה שינוי מדובר. אם זה שימוש סביר, לדוגמה, די בהחלטה של רוב; אם מדובר בשינוי שמשנה זכויות קנייניות אז לא די ב-75%, יש צורך בהסכמת כל הדיירים. יש שינויים מסוימים שהחוק באמת מסתפק ב-75%. יש כל מיני סוגים של שינויים, אבל זה לא גורף. נמצאת פה הממונה מטעם משרד המשפטים שאני בטוחה שתוכל גם לפרט.
צבי לביא
אבל הצעת החוק המקורית שנאמר בה "מעלית אחת בלבד" בהחלט צריך להישאר.
אורי אורבך
א', זאת כוונת המחוקק.
היו"ר דוד אזולאי
זאת כוונת החוק עד עכשיו בלי התוספת שמדברים עליה כאן.
אורי אורבך
אבל אני מנסה להבין כרגע את ההיגיון. עזוב רגע את האגודה לתרבות הדיור. יש בניין, ויש בו 20 דיירים ושתי מעליות- -
היו"ר דוד אזולאי
בשתי המעליות - - - מנגנון שבת.
אורי אורבך
הן מעליות רגילות. באים רוב הדיירים בבניין שהוא בניין ישן מלפני 2001, ואם זה בניין שיש בו שתי מעליות אז זה בניינים גבוהים של 10-8 קומות, לפחות. רוב הדיירים, שנים-עשר, אחד עשר רוצים מעלית שבת כדי לא לטפס ברגל- -
היו"ר דוד אזולאי
רק מעלית אחת.
אורי אורבך
אתה אומר שצריך לשלול מהם את הזכות הזאת למעלית אחת? לא לשתיהן. זה נשמע לי- -
צבי לביא
אני לא אומר שום דבר, אני אומר בסך הכול מה הייתה המשמעות של החוק המדובר. זה לא משנה רק את המצב לגבי מעלית שבת, אלא אתה משנה בכלל את הכול.
אורי אורבך
בסדר. בשביל זה אנחנו מחוקקים. אנחנו יכולים לחוקק חוקים.
היו"ר דוד אזולאי
צריך להוסיף שבבניין שיש בו שתי מעליות, ואין מנגנון שבת, שמעלית אחת לפחות תוכל לפעול עם מנגנון שבת, על-פי דרישה של רוב הדיירים כפי שקבענו במקרה בחוק הזה- -
אורי אורבך
אותם תנאים.
היו"ר דוד אזולאי
הכול, אותם תנאים, אנחנו לא משנים שום דבר. הכול נשאר אותו דבר.

אני רוצה לנצל את ההזדמנות לברך את התלמידים של בית-ספר "גאון הירדן" בעמק המעיינות. ברוכים הבאים. אנחנו עוסקים כאן בהתקנת מנגנון שבת למעליות בבניינים משותפים. את רוב העבודה כבר עשינו בדיונים קודמים. היום אנחנו כבר לקראת הסוף לכן הדיון יהיה, כנראה, יותר קצר מאשר אנחנו רגילים.
צבי לביא
לפחות שיירשם שזה לא הדיירים, אלא בעלי הדירות.
אריאל צבי
זה רשום. מדובר פה על בעלי הדירות.
היו"ר דוד אזולאי
בעלי הדירות, בוודאי.
גלעד קרן
יש כאן נוסח שהכנו שכולל את התיקון הזה. נשנה את סעיף קטן (א1) כך: "בבית משותף כאמור בסעיף קטן (א) שמותקנת בו מעלית אחת ויותר ולא הותקן באחת מהן מנגנון פיקוד שבת, רשאים רוב בעלי הדירות להחליט על התקנת מנגנון פיקוד שבת וכן על הפעלת המעלית כמעלית שבת".


אנחנו נעשה גם את ההתאמה בסעיף (ג1).
אורי אורבך
זאת אחת המעליות.
גלעד קרן
זה ברור שזה אחת המעליות.
אריאל צבי
מעלית או אחת המעליות, לפי העניין.
היו"ר דוד אזולאי
רק אחת המעליות.
גלעד קרן
אנחנו ננסח את זה, ויהיה ברור שזה אחת המעליות בלבד.

בסעיף קטן (ג1) – כמו שכתוב היום. לא נתקן את זה, נשאיר.
אריאל צבי
בסדר גמור. צריך להבהיר שהמעלית שתופעל מבין שתי המעליות היא המעלית שבה הותקן המנגנון.
גלעד קרן
אם לא הותקן היא לא תוכל להיות מעלית שבת.
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו ניגשים להצבעה. מי בעד הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 31) (הפעלת מעלית שבת), התשע"א-2011, בתוספת התיקון שנאמר עכשיו לגבי בניין עם שתי מעליות? מי נגד? מי נמנע? קריאה שנייה ושלישית.

הצבעה

בעד הצעת החוק – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת החוק אושרה.
אורי אורבך
אל תיבהלו, אין לי זכות הצבעה, אני לא בוועדה הזאת.
היו"ר דוד אזולאי
נכון. לא שהענשתי את חבר הכנסת אורי אורבך וביקשתי שלא יצביע, הוא פשוט לא חבר בוועדה, ואף אחד במפלגה שלו לא חבר בוועדה, ולכן אין לו זכות הצבעה.

אם כך, אין מתנגדים, אין נמנעים. לפיכך אני קובע שהצעת החוק הזאת עוברת למליאה לקריאה שנייה ושלישית. בכך סיימנו את הישיבה. תודה רבה לכולם. הישיבה נעולה

הישיבה ננעלה ב-11:25

קוד המקור של הנתונים