ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 27/02/2011

תקנות רשות שדות התעופה (אגרות במסופי המעבר היבשתיים) (תיקון), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
4
ועדת הכלכלה

27.2.2011


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 470

מישיבת ועדת הכלכלה

יום ראשון, כ"ג באדר א' התשע"א (27 בפברואר 2011), שעה 13:30
סדר היום
תקנות רשות שדות התעופה (אגרות במסופי המעבר היבשתיים) (תיקון), התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: כרמל שאמה – היו"ר
מוזמנים
עו"ד סיגלית ברקאי, הלשכה המשפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

עו"ד רינה פאר, הלשכה המשפטית, רשות שדות התעופה

אבי זהר, רכז תפעול מסופי גבול, רשות שדות התעופה

נסים בנימין, יו"ר איגוד העוסקים בענף הדו גלגלי
ייעוץ משפט
אלקיה אפרתי
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
תקנות רשות שדות התעופה (אגרות במסופי המעבר היבשתיים) (תיקון), התש"ע-2010
היו"ר כרמל שאמה
צהרים טובים. אנחנו פותחים ישיבה רביעית היום של ועדת הכלכלה. על סדר היום תקנות רשות שדות התעופה (אגרות במסופי המעבר היבשתיים) (תיקון), התש"ע-2010.
סיגלית ברקאי
התיקון הזה למעשה הוא תיקון של תקנות רשות שדות התעופה (אגרות במסופי המעבר היבשתיים) שקובעות ומסדירות למעשה תשלום האגרות במסופי מעבר יבשתיים. התיקון מבקש להסדיר כמה עניינים כאשר האחד הוא שינוי שם המסוף של אחד המסופים, תיקון שנעשה בעקבות תיקון אחר שהיה בעבר, וביצוע שתי התאמות, האחת להסכם שנחתם בשנת 1996 בין ישראל לירדן, ועוד תיקון נוסף לגבי מס ערך מוסף.
היו"ר כרמל שאמה
אפשר להקריא.
סיגלית ברקאי
תקנות רשות שדות התעופה (אגרות במסופי המעבר היבשתיים) (תיקון), התש"ע-2010


בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-1977, סעיף 2(ד)(1) לחוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה), התש"ם-1980, באישור הממשלה, באישור שר האוצר לפי סעיף 30 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1.
תיקון תקנה 2

בתקנה 2 לתקנות רשות התעופה (אגרות במסופי המעבר היבשתיים), התשנ"ה-1994 (להלן – התקנות העיקריות) –
(1)
בכל מקום, במקום "מסוף ערבה" יבוא "מסוף יצחק רבין" ושינויי הצורה הדקדוקיים המחויבים ייעשו לפי זה.

(2)
בתקנת משנה (ג), במקום "הוראת תקנת משנה (א)(3)" יבוא "תקנת משנה (א)(2)".


(3)
בתקנת משנה (ד) -(א)
ברישה, במקום "בתקנת משנה (א)(3)" יבוא "בתקנת משנה (א)(2)".(ב)
במקום פסקה (3) יבוא:

"(3)
נוסע היוצא מישראל דרך מסוחף יצחק רבין שנכלל ברשימת האח"מים של עקבה–אילת שאישר משרד החוץ, ישלם אגרה מופחתת של 17 שקלים חדשים.

(4)
נוסע היוצא מישראל דרך מסוף יצחק רבין לאחר שנכנס אליה דרך מסוף זה באותו יום, והמחזיק ברישיון עבודה בישראל ישלם אגרה מופחתת של 8 שקלים חדשים".


כפי שאמרתי, התיקון הוא לגבי שינוי שם ואנחנו מבקשים לשנות את השם למסוף יצחק רבין, שזה בהתאם להחלטת ממשלה משנת 1996 ובהתאם לצו רשות שדות התעופה (הוראת שעה) שמתווספת לחוק, שכבר שינתה את השם במסגרת הזאת.


לגבי תקנה 2, תקנת משנה (ג), כבר בתיקון קודם בוטלה למעשה תקנת משנה 2(א)(3) אבל בשל טעות לא נמחקה בזמנו ההפניה לסעיף הזה ואנחנו מבקשים לתקן את זה במסגרת הזאת.


לגבי תקנה 3. בשנת 1996, כאמור, נחתם ההסכם בין ישראל לירדן. במסגרת ההסכם שהסדיר כמה וכמה דברים, הוקמה ועדה משותפת שנקראה ועדת תיאום עקבה-אילת ובמסגרת הוועדה הזאת נקבעו תנאים לקיום מעבר מהיר בין עקבה לאילת באמצעות רשימת 150 אח"מים לכל צד, בסך הכול 300 אח"מים, שהם בעלי תפקידים מוגדרים שאמורים למעשה לקבל את התנאים האלה למעבר מהיר.


האגרה כיום, כמו שהיא קבועה היום, כוללת מעביר מהיר רק למי שנכנס מירדן לישראל ולא לגבי אח"מים ישראלים כאשר הכוונה, בעת כתיבת ההסכם, הייתה שזה יחול על כל צד. למעשה זה יהיה מעבר דו צדדי ולא רק מעבר חד צדדי של צד אחד.


דבר נוסף שיש בתקנה זה ביטול הנושא של אחזקת תעודת מסע שהיא פשוט לא רלוונטית לנושא של מעבר אח"מים ועל כן בתיאום עם משרד החוץ אנחנו מבקשים להשמיט אותה. הכול יהיה בהתאם לרשימות.
היו"ר כרמל שאמה
יש הערות? אין.
סיגלית ברקאי
לגבי פסקה (4). ההתייחסות לגבי זה שבמסגרת הפרוטוקול עקבה-אילת שנחתם בשנת 2000 הוסדר שתיעשה כניסה של עובדים ירדנים למדינה ובמעבר הם יקבלו מכסה של מאתיים פועלים. במעבר הם יקבלו אגרת נוסע מופחתת. התיקון הזה כבר אושר בשנת 2000 על ידי ועדת הכלכלה ובשל טעות לא הושלם כל ההליך הפרסומי של זה, אבל כבר משנת 2000 רשות שדות התעופה גובה את האגרה המופחתת הזאת. היום אנחנו מבקשים לעשות את התיקון כך שהוא יותאם. התיקון גם אושר על ידי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה כאישור רטרואקטיבי לשנת 2000 כדי שזה יהיה תואם.
היו"ר כרמל שאמה
יש הערות? אין.


אנחנו מצביעים על תיקון תקנה 2.

ה צ ב ע ה

תקנה 1 – אושרה
סיגלית ברקאי
2.
ביטול תקנה 4


תקנה 4 לתקנו ת העיקריות – בטלה.

3.
תיקון תקנה 5


בתקנה 5 לתקנות העיקריות, המלים "כולל מס ערך מוסף" – יימחקו.
אלקיה אפרתי
תסבירו קצת לגבי העניין של המע"מ.
סיגלית ברקאי
כבר בשנת 2000 אושר על ידי רשות המסים, על ידי המכס, שמעמד המסופים, מעברי הגבול היבשתיים, ישונה למלכ"רים. על כן, בהתאם לסעיף 30 לחוק המע"מ, הם לא אמורים לגבות שם מע"מ. למעשה בשנת 2008 בוצע איזשהו תיקון של סעיף 5 ואנחנו התחייבנו שנבצע את התיקון, שנבצע את תיקון התקנות כך שאנחנו גם נשמיט את נושא המע"מ בסעיף 4 וגם נתקן את סעיף 5 בנוסחו.
נסים בנימין
ממתי הם מלכ"רים?
סיגלית ברקאי
משנת 2000.
נסים בנימין
מאז גבו מע"מ?
סיגלית ברקאי
לא, מאז הם לא גובים מע"מ.
היו"ר כרמל שאמה
תקנות 2 ו-3 – אושרו פה אחד.
סיגלית ברקאי
4.
תחילה והוראת שעה

(א)
תחילתה של תקנה 2(ד)(3) לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 1(3)(ב) לתקנות אלה, ב-1 בחודש שלאחר פרסומן של תקנות אלה (להלן – יום הפרסום).

(ב)
תחילת ה של תקנה 2(ד)(4) לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 1(3)(ב) לתקנות אלה (להלן – התקנה) ביום י"ט באב התש"ס (20 באוגוסט 2000) (להלן – יום התחילה) ואולם בתקופה שמיום התחילה עד יום הפרסום לא יחולו תקנות 4 ו-5 לתקנות העיקריות לגבי האגרה הקבועה בתקנה.


זה מתקשר למועדי התחילה עליהם דיברנו. תחילה רטרואקטיבית של נושא גביית האגרה אבל למעשה לא יחולו ההוראות שקבועות היום בסעיף 4 ו-5 שקובעות את ההצמדה.
היו"ר כרמל שאמה
הערות? אין.

תקנה 4 – אושרה פה אחד.

התקנות אושרו פה אחד

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:40

קוד המקור של הנתונים