ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/02/2011

חוק מרשם תורמי מוח עצם, התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
4
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

23.2.2011


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 438

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום רביעי, י"ט באדר א' התשע"א (23 בפברואר 2011), שעה 09:45
סדר היום
הצעת חוק מרשם תורמי מח עצם, התשע"א-2011
של חה"כ עמיר פרץ, חה"כ זבולון אורלב, חה"כ זאב בילסקי, חה"כ דוד אזולאי, חה"כ אילן גילאון, חה"כ דניאל בן-סימון, חה"כ יואל חסון, חה"כ טלב אלסאנע, חה"כ דוד רותם, חה"כ אופיר אקוניס (פ/239)
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ - היו"ר

זבולון אורלב

זאב בילסקי
מוזמנים
ליאת בן מאיר שלום
- מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

טלי שטיין

- מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי

יעקובית ישפה (מתמחה)
רשמה וערכה
ש.י. חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק מרשם תורמי מח עצם, התשע"א-2011
היו"ר חיים כץ
היום י"ט באדר א', ה - 23 לפברואר 2011. יום רביעי בשבוע. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה והבריאות.

לצערי, הדיון הזה צריך להתקיים בגלל במשרד המשפטים, ומשרד הבריאות לא עושים את עבודתם כיאה, וכיאות, ומביאים לוועדות הכנסת, באים לועדות הכנסת, אני לא יודע, אולי הם רגילים מועדות אחרות, כלאחר יד. ואחרי שמחוקקים אז הם באים ואומרים: טעינו. התבלבלנו, לא הספקנו, לא תיאמנו. במקום סוף מעשה במחשבה תחילה, אני חושב שהייתם צריכים לעשות את זה לפני, ואני מאד שקלתי לא לקבל את בקשתכם ולהעלות למליאה לשנייה, שלישית, ולאשר את זה.

יחד עם זה, בין החינוך שלכם, שהוא כנראה יהיה קשה, לבין הצעת חוק שצריכה לבוא למדינת ישראל, לספר החוקים במדינת ישראל, והיא צריכה להיות שלמה ומסודרת ועוזרת, אז הסכמתי לקבוע את הדיון הזה להיום. ואני מקווה שאכן זה יהיה כמו שנאמר לי לפני הדיון, קצר, מוסכם ומתוקן. אז לפי סעיף,
אייל לב ארי
124 לתקנון.
היו"ר חיים כץ
124 לתקנון אנחנו מושכים חזרה,
אייל לב ארי
הועדה צריכה להחליט.
היו"ר חיים כץ
מי בעד למשוך את הזה? ואכן, כל חברי הכנסת שנמצאים באולם ויש להם זכות הצבעה הצביעו על משיכת הצעת החוק.

הצבעה

בעד משיכת החוק – פה אחד

הצעת החוק נמשכה
היו"ר חיים כץ
אני מתכבד לפתוח את הדיון בהצעת חוק, הצעת חוק מרשם תורמי מח עצם התשע"א 2011 של חברי הכנסת עמיר פרץ, זבולון אורלב, זאב בילסקי, דוד אזולאי, ואילן גילאון, דניאל בן – סימון, יואל חסון, טלב אלסאנע, דוד רותם, וחבר הכנסת אופיר אקוניס.

טוב, אדוני היועץ, היועץ המשפטי, בבקשה.
אייל לב ארי
בעצם פונים לסעיף 5(ב) לנוסח המוצע על ידי משרדי המשפטים והבריאות. אני מקריא: "(ב) המרשם יכלול תוצאות של בדיקות התאמה באופן הניתן לזיהוי ופרטים נוספים אודות נבדקים הנקובים בחלק א' בתוספת הנדרשים לשם מציאת התאמה של תורמים להשתלת תאי אב, ואיתור התורמים המתאימים. פרטים הנקובים בחלק ב' בתוספת כך מוסיפים עוד תוספת שלא מופיע בנוסח, שהיא תוספת ניסוחית, ויכללו במרשם באופן שיופרדו מהם הפרטים המזוהים במועד המוקדם ביותר האפשרי והם יישמרו באופן בלתי מזוהה. שר, בהסכמת שר המשפטים, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת רשאי לשנות את התוספת".

אנחנו עוברים לנוסח חלופי אחר בנושא היתר, סעיף 6: היתר להקמת מרשם תורמי מוח עצם והפעלתו. לגבי פסקה 7 שדנה בנושא הסדרה של מאגר המידע מבחינת חוק הגנת הפרטיות. נוסח חלופי שמוצע על ידי משרד המשפטים, ומשרד הבריאות: "(7) המבקש הציג חוות דעת של מומחה לאבטחת מידע המאשרת כי מערכות החומרה והתוכנה של המאגר הם מהימנות, מקנות רמה סבירה של זמינות ואמינות, ומעניקות הגנה סבירה מפני חדירה, שיבוש, הפרעה או נזק למחשב, או לחומר מחשב כהגדרתם בחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995, בהתחשב ברגישות המידע, וכי המערכת הטכנולוגית שתשמש את המבקש תמזער ככל הניתן, ובשים לב לחלופות טכנולוגיות מקובלות, את הסיכון לפגיעה בפרטיותם של הנבדקים, ועומדת בדרישות הקבועות בהנחיות המנהל שנקבעו לפי סעיף 10(ג)".

סעיף 10(ג)שהוא גם מוצע.
היו"ר חיים כץ
עד עכשיו לאף אחד אין הערות על מה שהוקרא? הכל מוסכם. או.קיי. תמשיך.
אייל לב ארי
אנחנו עוברים עכשיו לסעיף 10, שהוא סעיף הסודיות. מציעים משרדי המשפטים והבריאות להוסיף סעיף קטן (ג): "המערכת הטכנולוגית שתשמש את המרשם תמזער, ככל הניתן ובשים לב לחלופות טכנולוגיות מקובלות, את הסיכון לפגיעה בפרטיותם של הנבדקים, או לשלמות המידע, לפי הנחיות שיקבע המנהל לעניין אבטחת המידע, אופן הגישה למידע מזוהה", הוספנו גם, כדי שתהיה התאמה עם סעיף 5(ב), "אופן ... המידע בצורה לא מזוהה. הצפנה של מידע, מורשי הגישה למידע, מחיקת מידע מהמרשם, וכל הוראה אחרת שיראה לנכון לעניין זה. הנחיות כאמור ייקבעו בהתייעצות עם הרשם כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות".

בעקבות זה ביקשו גם משרדי המשפטים והבריאות להוריד את ההסמכה שלהם לסעיף 17(ב)(3) לעניין התקנת תקנות לצורך אבטחת מידע. והתוספת תשתנה באופן שיהיה בה חלק (א) חלק (ב) תוספת סעיף 5(ב) חלק (א)(1) שם פרטי ושם משפחה. (2) מספק תעודת זהות. (3) תאריך לידה. (4) מין. (5) כתובת. (6) מספר טלפון. חלק (ב)(1) לאום. (2) ארץ מוצא. כשאני מזכיר, חלק (ב) יהיה באופן ...
היו"ר חיים כץ
יש למישהו הערות פה? לאף אחד אין הערות? הכל בסדר.

אי לכך אנחנו נצביע על הצעת החוק פעם נוספת לקריאה שנייה, שלישית. פעם נוספת לקריאה שנייה, שלישית. מי בעד ירים את ידו. תודה רבה.

הצבעה

בעד הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית – פה אחד

התקבלה הצעת החוק לקריאה שניה ושלישית

אני צריך לעשות רביזיה עכשיו? יש לי אפשרות לעשות רביזיה?
אייל לב ארי
יש אפשרות.
היו"ר חיים כץ
אז אני רוצה לעשות רביזיה. אני רוצה לעשות רביזיה. ומי נגד הרביזיה ירים את ידו. תודה רבה. והרביזיה לא התקבלה.

הצבעה
נגד הרביזיה – פה אחד

הרביזיה לא התקבלה

ולכן אין יותר תיקונים. אין יותר תיקונים. כמו שזה נעשה, כך זה נעשה. עם זה נצטרך לחיות גם אם זה לא מושלם. אני מקווה שזה מושלם. הבהרה.
אייל לב ארי
רק הבהרה פרוצדוראלית: הנחה של הנוסח החדש להצעת החוק יהיה רק אחרי הודעה של יושב ראש הכנסת למליאה שהועדה חידשה את דיוניה, רק אחר כך אני אוכל להניח את ההצעה הזאת.
היו"ר חיים כץ
מה זה? עוד פעם.
אייל לב ארי
מבחינת הפרוצדורה. ברגע שהועדה מחדשת את דיוניה אחרי שהניחה הצעת חוק לשנייה, שלישית, צריך יושב ראש הכנסת להודיע על החלטת הועדה.
היו"ר חיים כץ
טוב. תעביר לו היום את ההודעה, וביום שני, אז ימשוך עוד שבוע.

או.קיי. תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:00

קוד המקור של הנתונים