ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/02/2011

תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים)(תיקון), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
12
ועדת הפנים והגנת הסביבה

22.02.2011


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 340

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שלישי, י"ח באדר א תשע"א (22.02.2011), בשעה 10:30
סדר היום
תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים)(תיקון), התשע"א-2010
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר
מוזמנים
אלון זסק – ראש אגף מים, שפכים ונחלים, המשרד להגנת הסביבה

ליאורה עופרי – לשכה משפטית, המשרד להגנת הסביבה

אברהם זילברמן – ממ"ר מליחות וקולחים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

שמואל אשר איזנקוט – אגרונום, מנהל תחום ש"ש, שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

שלום גולדברג – מהנדס ראשי ארצי, משרד הבריאות

דוד ויינברג – מהנדס ארצי, משרד הבריאות

עו"ד אילנה מישר – לשכה משפטית, משרד הבריאות

דני גרינוולד – ממונה בקרת זיהום, רשות המים

עו"ד שלי לב – אדם, טבע ודין

שרית כספי-אורון – מדענית מים, אדם טבע ודין

אבי אהרוני – מנהל מחלקת השבת קולחים, מקורות
ייעוץ משפטי
מיכל גולדברג
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטרית
מיטל בר שלום

תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין
וכללים לטיהור שפכים)(תיקון), התשע"א-2010
היו"ר דוד אזולאי
שלום, אני פותח את ישיבת הוועדה. התקנות מונחות לפניכם. אני אבקש מנציגת המשרד להגנת הסביבה להציג את התקנות.
ליאורה עופרי
התקנות האלה הן בעצם בקשה לתיקון התקנות המקוריות שהותקנו בשנה שעברה. בטעות הושמטו רשימת מט"שים גדולים שהיו אמורים להיכנס לתוספת השישית. על הדרך הכנסנו עוד כמה תיקונים: החמרת ערך של ארסן, תיקונים של טעויות סופר.
היו"ר דוד אזולאי
תיקונים טכניים.
ליאורה עופרי
ברובם תיקונים טכניים. התיקון העיקרי הוא הוספה של רשימה של מט"שים לתוספת השישית, כדי שלא יוצר מצב בו הם היום היו חייבים לעמוד בדרישות תקני החוק הנוכחים. הם אינם מסוגלים. מבחינה מעשית, הם אמורים להיכנס להוראת המעבר כך שהם באמת יידרשו לעמוד בדרישות התקנות במועד מאוחר יותר.
מיכל גולדברג
אנחנו ביקשנו למחוק את סעיף 2(1)(ב): "בפסקה (3) במקום "אינם מיועדים להשקיה חקלאית" יבוא "מיועדים להזרמה לנחלים". זה ימחק ולא יתוקן. אנחנו מעדיפים שהנוסח יישאר כפי שהוא. אנחנו חושבים שכך ברור יותר. המים מיועדים או שאינם מיועדים להשקיה חקלאית. כך לא יוצר, חלילה, מצב בו לא יהיו פרמטרים אם המים אינם מיועדים להשקיה חקלאית ולא להזרמת נחלים. התיקון הזה מקובל על המשרדים.

בנוסף, בתיקון התוספת השישית אנחנו מציעים שלא תהיה חלוקה לשני טורים. אנחנו מציעים שכל המט"שים יהיו תחת טור ב'. כיוון שהמשרד מבקש דחייה עד שנת 2015 - ועוד מעט נשמע מדוע יש צורך לדחות עד לשנת 2015 - אין משמעות להבחנה בין שני הטורים.
היו"ר דוד אזולאי
מה ההבדל בין טור א' לטור ב'?
מיכל גולדברג
ההבדל בא לידי ביטוי בתקנה 19 לתקנות העיקריות. בסעיף א פסקה 4 יש הבחנה בין מט"ש גדול שמופיע בטור ב', שאז מועד הכניסה לתוקף יהיה במועד הנקוב בתוספת השישית, לעומת מט"ש גדול המופיע בטור א'. כאן יש הבחנה בין שני מקרים: המסלק קולחין להשקיה חקלאית והמסלק קולחין לנחלים, ואז הדחייה היא עד לראשון בינואר 2015. הואיל והמשרד מבקש כאן לדחות את כל המועדים עד הראשון לינואר 2015, אין כל משמעות להבחנה בפסקה 4. על מנת שלא יהיה בלבול, אנחנו מבקשים שכל המט"שים יהיו בטור ב'. אלה שתי ההערות שלנו.
היו"ר דוד אזולאי
ואז בשנת 2015 יביאו תיקונים להפרדה ביניהם.
מיכל גולדברג
המשמעות היא, שהמט"שים המופיעים ברשימה בתוספת שהמשרד הביא אמורים להתחיל לעבוד לפי הערכים שקבועים בתקנות רק בראשון לינואר 2015, ולא עם כניסת התקנות לתוקף. אלה ההערות שלנו, ואני מבינה שחוץ מזה למשרד יש הערות.
ליאורה עופרי
אנחנו מקבלים את ההערות של ועדת הפנים. אנחנו מבקשים לעשות שני תיקונים: האחד הוא להוסיף פסקה חדשה לתקנה 19, כך שמעבר לרשימה של המט"שים שבתוספת שעכשיו הכנסנו - כדי לא להביא למצב שאנחנו מפספסים מט"ש גדול כלשהו שהוא לא ברשימת המכולת הזאת - היינו רוצים שיהיה סעיף סל שאומר, שכל מט"ש גדול שלא מנוי בתוספת גם כן יצטרך לעמוד בדרישות התקנות הללו בשנת 2015, למען הסר ספק.


דבר שני, תיקון לתוך הרשימה עצמה כך שיתווספו 3 מט"שים נוספים וימחקו כאלה שרשומים בה. אנחנו מדברים על סעיף 13 בטור א': ניר גלים. אחרי בדיקה נוספת של המשרד, מדובר על מט"ש קטן ולא מט"ש גדול. אנחנו מוחקים בכלל גם את מט"ש מיתר. הוא חובר למט"ש שוקת ולכן הוא לא קיים כמט"ש גדול בפני עצמו. בנוסף, עתלית חובר למט"ש ניר עציון, ועל כן גם אותו אנחנו רוצים למחוק. במקומם אנחנו רוצים להוסיף 3 מט"שים גדולים שאנחנו יודעים עליהם: נתיבות, זרזיר ובית העמק.
היו"ר דוד אזולאי
האם זה מקובל עליכם?
שלום גולדברג
זה מט"ש שמיועד לביטול, אבל עד אשר הוא לא מבוטל יש שם בריכות.
אלון זסק
בית העמק זה לא שומרת אדומית?
שלום גולדברג
לא. בכל מקרה הוא מיועד לביטול.
אלון זסק
גם שמרת אדומית מיועד לביטול.
שלום גולדברג
יש הרבה מט"שים המיועדים לביטול, אבל כיוון שאנחנו מעבירים את התקנות, אנחנו רוצים שאם היום הם קיימים, למרות שהם מיועדים לביטול, הם ייכנסו לרשימה הזאת. אחרת, זה לא יחול עליהם.
מיכל גולדברג
אני רוצה להעיר לתיקון שעו"ד עופרי הציעה לתקנה 19, להוסיף בסופו: "למעט אם קבע ממונה סביבה או ממונה בריאות אחרת", כדי לאפשר לממונים להחליט בכל זאת כאשר מדובר במט"ש שיכול לעמוד בהוראות התקנות לפני 2015.
ליאורה עופרי
אני אוסיף את התוספת הזו.
אילנה מישר
במקום המילה "קבע" אני מבקשת לומר "הורה" או "החליט".
מיכל גולדברג
מקובל.
שלום גולדברג
ביחס לאותו סעיף סל – אני כבר שומע שיש אי בהירויות: בית העמק כן או לא. רצוי שיהיה סעיף סל, שיקבע שעל כל מט"ש גדול החובה חלה. הסעיף הזה מאוד חשוב. הוא מונע כל מיני בלבולים ושינויים ברשימה.
היו"ר דוד אזולאי
מהי ההצעה של אדוני? האם אתה תומך בהצעה של המשרד להגנת הסביבה?
שלום גולדברג
כן. מבחינה עקרונית, זה חשוב שזה יהיה כתוב. אחרת, משתמע כאילו הם מיידית צריכים לעמוד בזה. לא זאת היתה כוונתנו, ולא זאת היתה כוונת המחוקק להטיל על מט"ש בפריפריה כבר מיידית להיכנס לתוך תחום התקנות.

ביחס להערה הראשונה שהלשכה המשפטית העירה – המשמעות היא שיש שני סוגים של תקנים: או להזרמה לנחלים או לחקלאות. אני רוצה להדגיש, שההזרמה לנחלים הופכת למינימום. יש שימושים שאנחנו מאשרים אותם, שאלה דרישות שאינן מספיקות: שימושים לתעשייה או להפצת דרכים, שימושים שלא מופיעים באופן מפורש בתוך התקנות האלה.
אלון זסק
בשביל זה עשינו את זה.
מיכל גולדברג
לכן באה ההערה, ולכן כל אותם שימושים נוספים נכנסים לפסקה 3: כל מה שאינו מיועד להשקיה חקלאית. לכן, ביקשנו לא לתקן.
שלום גולדברג
אני מפחד, שאותו משתמש יגיד: "קבעתם לי תקן של הזרמה לנחלים, אז יש לי תקן של הזרמה לנחלים ואתם לא יכולים לדרוש דבר נוסף".
מיכל גולדברג
לכן המשרד ביקש שיתוקן ויאמר: "הזרמה לנחלים", ואנחנו ביקשנו שזה יישאר כפי שזה מופיע בנוסח המקורי: "כל מה שהוא לא להשקיה חקלאית".
ליאורה עופרי
לא בהכרח לנחלים.
שלום גולדברג
לא בהכרח לנחלים, אבל הוא חייב לעמוד בתקני הזרמה לנחלים.
מיכל גולדברג
אלה התקנים, אלא אם אתם רוצים להוסיף טור נוסף לערכים.
אלון זסק
אלא אם כן נקבע אחרת.
שלום גולדברג
אין דבר כזה "אלא אם כן נקבע אחרת".
אלון זסק
אנחנו רצינו לתקן את זה, וועדת הפנים ו"אדם,טבע ודין" אמרו לנו: "תעזבו את התיקון הזה, תשאירו אותו כמו שזה, כי כך הוא סוגר את כל הפינות". אנחנו קיבלנו את זה. אין לנו בעיה עם זה.
שרית כספי-אורון
זה לא מדויק. זה עדיין לא סוגר את כל הפינות. בסעיף 4(א)(1) נאמר: "קולחין המיועדים להשקיה חקלאית ללא מגבלות", ועכשיו זה קולחין שאינם מיועדים להשקיה.
אלון זסק
זה לא משנה.
שרית כספי-אורון
עדיין יש השקיה מוגבלת.
אלון זסק
לא. יש את סעיף 2.
ליאורה עופרי
למט"ש גדול אין השקיה עם מגבלות.
שרית כספי-אורון
צריך להכניס אמירה פוזיטיבית שאומרת: מט"ש גדול חייב לעמוד באיכות של השקיה חקלאית ללא מגבלות, אלא אם כן הוא אינו מיועד להשקיה חקלאית.
אלון זסק
זה לא נכון. הגדרה של השקיה חקלאית זו הגדרה של השקיה עם מגבלות וללא מגבלות. זה תופס את הכל.
שרית כספי-אורון
אבל נשאר חור.
אלון זסק
לא. אם יש לך השקיה חקלאית המוגדרת עם מגבלות וגם ללא מגבלות, זאת אומרת שהשקיה חקלאית זה כל מה שהולך לחקלאות, וכרגע עזבו את האיכות. כל מה שלא זה הולך לפי איכויות של הזרמה לנחל. אין שום חור. סגרת את הכל.
שרית כספי-אורון
ואם אין מט"ש גדול ואני מייצרת קולחין באיכות של השקיה מוגבלת?
אלון זסק
אין דבר כזה. אסור לך.
שרית כספי-אורון
מטעם איזה סעיף?
אלון זסק
אם את מט"ש גדול, את חייבת לעמוד בהשקיה ללא מגבלות.
שרית כספי-אורון
איפה זה כתוב?
ליאורה עופרי
הערכים קובעים את זה בתוספת.
אלון זסק
הערכים קובעים את זה בתוספת, בתקנות העיקריות.
שרית כספי-אורון
לא כתוב שאני חייבת את זה.
ליאורה עופרי
כתוב שאת חייבת לעמוד בתקנים לפי תקנה 4.
שרית כספי-אורון
זה עניין סמנטי לחלוטין.
אלון זסק
מיכל, זה עניין משפטי. האם אתם רוצים להגיב על זה. לדעתי, זה סגור מבחינה משפטית.
מיכל גולדברג
לאור מה שהצענו – שלא תתוקן פסקה 4(3) – אנחנו חושבים שזה סגור. כפי שהיה בנוסח המקורי, שהובא בזמנו לוועדה.
שרית כספי-אורון
הנוסח המקורי לא סגור.
מיכל גולדברג
הנוסח המקורי סגור, כיוון שהוא לא עושה את ההבחנה בין המט"שים. ההבחנה שלו היא בין הייעוד של מי הקולחין.
שרית כספי-אורון
איזה סעיף בתקנות אומר, שלמט"ש גדול אסור לייצר מי קולחין להשקיה מוגבלת.
מיכל גולדברג
תקנה 4: "מפעיל יטהר בכל עת את השפכים באופן יעיל ואמין". כלומר, המפעיל חייב לטהר את השפכים, ואיזה מבין הערכים לפיו עליו לטהר את השפכים מפורטים בפסקאות השונות. כלומר, ברור שהוא חייב לטהר את השפכים. השאלה היא לאיזה ערכים הוא מתייחס. ההבחנה נעשית לאור הייעוד של מי הקולחין. אם הייעוד שלהם לחקלאות, אז את הולכת לפסקה 1, ואז זה לפי התוספת הראשונה או השנייה, לפי האזורים. אם הייעוד הוא לא לחקלאות – וזה התיקון שביקשנו – אז זה לפי ערכים אחרים. אין מצב בו שפכים לא יטוהרו.
שלום גולדברג
יש לי עוד הערה. החלוקה לטורים שאתם רוצים לבטל, יש לה משמעות גם בתוך הטקסט.
ליאורה עופרי
המשמעות היחידה של החלוקה לטור א' וב' במקור לגבי יתר המט"שים בחלקים האחרים זה לעניין רגישויות. זאת היתה הסיבה. זה לא רלוונטי, משום שאנחנו פה לגבי ההזרמה לנחלים ולגבי ההשקיה החקלאית, וזה לא משנה אם אתה באזור רגיש או לא רגיש. אתה חייב לעמוד בזה רק בשנת 2015 לגבי המט"שים האלה.
אלון זסק
חלק ד' של התוספת השישית, רק על חדשים.
ליאורה עופרי
כולם בשנת 2015, ולכן אין משמעות לחלוקה של הטורים. זה נכון מבחינה משפטית שזה ייכנס לטור ב'.
שלום גולדברג
למה לא לטור א'.
מיכל גולדברג
בגלל הוראות סעיף 19. אני מציעה שתעיינו בסעיף 19.
שלום גולדברג
כי ההבדל בין טור א' לטור ב' הוא עד לתחולה. אם אנחנו אומרים שעד לתחולה אנחנו מטילים מגבלות על מט"ש שהוא לא באגן ההיקוות של הכינרת, כאילו הוא כן באגן ההיקוות של הכינרת.
מיכל גולדברג
ההבחנה בין אגני ההיקוות היא אך ורק לגבי מט"שים קטנים.
שלום גולדברג
גם לגבי הגדולים.
מיכל גולדברג
לגבי המט"שים המופיעים בטור א'. מכיוון שביקשתם לדחות את כל המט"שים לשנת 2015, אין כל משמעות לשינוי. דווקא מהסיבה הזו ביקשנו להכניס את כולם לטור ב', כדי שלא ייראה כאילו יש הבחנה. זו טעות, וזה מטעה. לכן, ביקשנו שכולם יהיו בטור ב'. אין הבחנה יותר בין טור א' לטור ב'.
אלון זסק
זה רק לגבי החדשים.
שלום גולדברג
אני מתנצל שלא הייתי מוכן לזה מראש, ולא בדקתי את הדקויות עד הסוף.
היו"ר דוד אזולאי
אתה אפילו לא סומך על המשרד להגנת הסביבה בעניין הזה.
אלון זסק
אבל היועצת המשפטית של משרד הבריאות אמרה שזה בסדר. רק את חלק ד' החדש אנחנו משאירים כטור אחד.
היו"ר דוד אזולאי
אני רוצה לעבור להקראה.
ליאורה עופרי
1. בתקנה 2 לתקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע-2010 (להלן – התקנות העיקריות) –

(1) בהגדרה "מט"ש גדול" אחרי "אשר הגיש" יבוא "מפעיל" ובמקום "אם לא הגיש" יבוא "אם לא הוגש".

(2) בהגדרה "מט"ש קטן" אחרי "אשר הגיש" יבוא "מפעיל" ובמקום "אם לא הגיש" יבוא "אם לא הוגש".

2. בתקנה 4 לתקנות העיקריות –

(1) בתקנת משנה (א) –

(1) בפסקה (2), בסופה יבוא "היתה השקיה חקלאית באזורים הנקובים בתוספת השנייה, לפי גבולותיהם כמסומן בתוספת הרביעית – הערכים המפורטים בתוספת השנייה לכל אזור, לפי העניין".

(2) בתקנת משנה (ד), אחרי פסקה (3) יבוא:

"(4) ערך המוליכות החשמלית לא יעלה על ds\m 0.5 מעל ריכוזו שבמי האספקה".

(3) בתקנת משנה (ה), אחרי "וכלור" יבוא "נותר".

3. בתקנה 19(ג) לתקנות העיקריות, במקום "התחילתה" יבוא "התחילה".
אנחנו מוסיפים פה תיקון לתקנה 19א, מוסיפים פסקה 5
"מט"ש גדול שאינו מופיע בתוספת השישית יעמוד בהוראת תקנה 4, לפי העניין, החל ביום י' בטבת השתע"ה (1 בינואר 2015), למעט אם הורה ממונה סביבה או ממונה בריאות אחרת".

4. בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות –

(1) בראשה, בסוגריים, במקום "17" יבוא "18".

(2) בקבוצה ג', בפרמטר ארסן, תחת הכותרת "האיכות הנדרשת להזרמה לנחלים" –
(1) בטור "ערך מרבי לממוצע חודשי", במקום 0.1 יבוא 0.01

(2) בטור "ערך מרבי" במקום 0.5 יבוא 0.05.
5. בתוספת השנייה לתקנות העיקריות, בראשה –

(1) בסוגריים, אחרי "(4)(א)(1) יבוא "ו-(2)" ובמקום "17" יבוא "18".

(2) בכותרת, במקום "להשקיה בלא מגבלות" יבוא "להשקיה חקלאית בלא מגבלות ולהשקיה חקלאית מוגבלת.
אלון זסק
העיר משרד החקלאות, וקיבלנו את ההערה, שבכותרת יהיה כתוב: "להשקיה חקלאית".
ליאורה עופרי
בכותרת במקום "השקיה חקלאית בלא מגבלות" יבוא "להשקיה חקלאית", כיוון שאכן ההגדרה של השקיה חקלאית כוללת בלא מגבלות. ההגדרה להשקיה חקלאית כוללת גם השקיה בלא מגבלות וגם השקיה מוגבלת.
אבי אהרוני
למה מתייחסת הטבלה?
אלון זסק
התוספת השנייה מתייחסת לאזורים שהם רגישים או לא רגישים מבחינה הידרולוגית. אם הם רגישים, זה לא חשוב. הרגישות לא קשורה לערך שאתה משקה. זו רגישות של הקרקע להשקיה. לכן, זה לא משנה אם אתה משקה שם במגבלות או ללא מגבלות. זו רגישות להשקיה חקלאית.
ליאורה עופרי
קוראת סעיף 6 – 8: 6. בתוספת השלישית לתקנות העיקריות, בראשה בסוגריים , במקום "17" יבוא "18".

7. בתוספת החמישית לתקנות העיקריות, בחלק א' בטור "פרמטר", אחרי "צח"ב", במקום "(BOD)" יבוא "(BOD5)",ובשורה תחתיו יבוא:
פרמטר
יחידות
שיטות הדיגום
תדירות הדיגום
תדירות

מורכב יומי

המזערית

הדיגום


או דיגום חטף
למט"ש גדול

המזערית
למט"ש קטן


"עכירות
יע"ן NTU
חטף


פעמיים

פעם בחודש

בשבוע או

או ניטור

ניטור רציף

רציף

8. בתוספת השישית לתקנות העיקריות, אחרי חלק ג' יבוא:

"חלק ד' החל ביום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015)
טור ב'
אילת, קריית גת, דימונה, מנשה-2, שדרות-שער הנגב, עין בוקק, עומר, להבים, מצפה רמון, ערוער, שמרת-אדומית, שלומי, מרחביה, לוחמי הגטאות, יששכר, גניגר(מגדל העמק), הרי העמק-טבעון, הגושרים, דבוריה, רמת ישי, מגן שאול, דלתון, חורשים, כוכב יאיר, נתיבות, זרזיר, בית העמק.
היו"ר דוד אזולאי
בזמנו הבטחתם שתביאו תקנות בנוגע לבריכות הדגים. מה קורה עם זה?
אלון זסק
הבטחנו ועל כן נקיים.
היו"ר דוד אזולאי
תקיימו זה בטוח, אבל השאלה מתי.
אלון זסק
מאז קיימנו ישיבות בין-משרדיות עם כל הגופים הנוגעים בדבר, והגענו להסכמות עם משרד החקלאות, עם רשות המים ומשרד הבריאות, והתקנות ברמת הזמן של ימים יעברו להתייעצויות במשרדים השונים לפני הגעתן לוועדה. טיוטה סופית של התקנות קיימת כבר, היא תגיע להתייעצות של המשרדים – למרות שאת הנושא המקצועי כבר סגרנו עם רשות המים, משרד הבריאות ומשרד החקלאות - ואחרי שנגמור את ההתייעצויות הפורמאליות נוכל להביא את התקנות לוועדה.
היו"ר דוד אזולאי
האם עד סוף מושב החורף זה יהיה אצלנו?
ליאורה עופרי
אני לא בטוחה. הליך ההתייעצויות יכול לקחת זמן. נקווה שלא יהיו הרבה הערות מהותיות.
היו"ר דוד אזולאי
אבל זה כבר הרבה זמן אצלכם.
ליאורה עופרי
אנחנו נעשה את ההליך של ההתייעצות, ובמקביל נפנה לקבל אישור נוסח ממשרד המשפטים כדי לחסוך בזמן. זה תהליך שאנחנו חייבים לעבור אותו.
היו"ר דוד אזולאי
תקבעו זמן.
אלון זסק
מבחינה מקצועית, גמרנו את העבודה. עכשיו יש את ההערות המשפטיות של המשרדים: סמכויות ודברים כאלה.
ליאורה עופרי
זה אמור לעבור גם הליכי התייעצות עם מועצת רשות המים. יש פה כמה גורמים שאנחנו חייבים לעבור אותם. מועצת רשות המים מתכנסת אחת לחודש. הם יקבלו את זה בשבועיים הקרובים. זה לא תלוי במשרד בלבד.
אלון זסק
אנחנו יכולים בתוך שבועיים להעביר את זה להתייעצויות המשרדים.
היו"ר דוד אזולאי
בואו נקבע, שעד פתיחת מושב הקיץ זה יהיה פה.
ליאורה עופרי
בסדר.
שלי לב
היו לנו שתי תוספות מרכזיות לתוספות המבורכות שהמשרדים הביאות. על אחת דיברנו: תקנה 4. אנחנו עדיין סבורים שיש פה לקונה.
היו"ר דוד אזולאי
היא כבר התייחסה לזה, וקיבלה תשובה.
שלי לב
הנושא השני הוא האפשרות להקדים חלק מהמט"שים שמתייחסים בחלק ד' לעמידה בתקנות ב-2013. אנחנו היינו רוצים לבדוק האם אפשר להקדים את זה לשנת 2013 לפי שני פרמטרים: האחד, מט"ש שכבר מטהר היום ברמה שלישונית, והשני מט"ש שנמצא כבר עכשיו בהליכי שדרוג מתקדמים. היינו רוצים לשמוע, האם יש אפשרות כן להקדים חלק מהמט"שים לשנת 2013. הייתי שמחה גם, אם הייתם יכולים להתייחס בכמה משפטים לסוגית היישום של התקנות.
דני גרינוולד
אני נציג רשות המים. רציתי לומר, שהתיקונים מתואמים איתנו ואנחנו תומכים בהם. אנחנו רואים בהם נחוצים וראויים.
היו"ר דוד אזולאי
תשובה קצרה.
שלום גולדברג
התאריך הוא תאריך יעד. כל אחד יכול לעבוד בתוך המסגרת הזו ולקדם את הפרויקטים שלו. אנחנו לא רוצים להגיע למצב בו אנחנו עכשיו פותחים את כל הנושא של חלוקת העומס התקציבי. משרד האוצר היה שותף להסכמות האלה. היינו שמחים אם זה היה קורה, אבל בשום אופן לא נהיה אלה שניזום את הפעילות הזו.
אבי אהרוני
השאלה היא האם זה וולונטרי או מחייב.
שלום גולדברג
מי שיעשה את זה לפני, יעשה את זה לפני ויהיה מחויב בכל התקנות.
שלי לב
אבל אז לא מוטלת עליו חובה.
אלון זסק
אתם צריכים לקחת בחשבון, שאנחנו נמצאים בסיפה של הסיפה. גמרנו את כל המט"שים הגדולים. אנחנו נמצאים בסגירת הפינות האחרונה מבחינת המט"שים. בסעיף הסל גמרנו גם את המט"שים הקטנים. אנחנו מדברים על הסוף של הסוף. צריכים לקחת בחשבון, שכל מט"ש כזה שצריך שדרוג עולה כסף, שחלקו הגדול מגיע מהמדינה. להזכירכם, קיצצנו את התשלומים מ-10 שנים ל-5 שנים. לבוא עכשיו ולהגיד: בוא נזנב בקטנים, זה לא רציני ולא מקצועי. חבל לעשות את זה.
היו"ר דוד אזולאי
אני מעמיד להצבעה את התקנות. מי בעד התקנות עם התיקונים שנאמרו?

ה צ ב ע ה

בעד – 2.

נגד – אין

נמנעים – אין

התקנות התקבלו


התקנות התקבלו. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:20

קוד המקור של הנתונים