ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/02/2011

תקנות סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(הארכת תחולת סעיף 5(ב) לחוק), התשע"א - 2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
8
ועדת הכספים

16.2.2011


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, י"ב באדר א' התשע"א (16 בפברואר 2011), שעה 10:05
סדר היום
תקנות סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (הארכת תחולת סעיף 5(ב) לחוק), התשע"א-2011
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

חיים אורון

זבולון אורלב

שי חרמש

ראלב מג'אדלה
מוזמנים
עו"ד מיכל דויטש, ממונה חקיקה, רשות המסים, משרד האוצר

איתי קורן, ממונה רשויות, משרד הפנים
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

תקנות סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (הארכת תחולת סעיף 5(ב) לחוק), התשע"א-2011
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום תקנות סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (הארכת תחולת סעיף 5(ב) לחוק), התשע"א-2011.
מיכל דויטש הנר
מכוח חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשנ"ז-2007 ניתנו מספר הקלות לתושבי האזור שמוגדר באותו חוק. במסגרת אותו חוק גם ניתנה הקלה במס הכנסה לפי הוראות סעיף 11. עד שנת 2010 זה היה קבוע בחוק כאשר ב-2010 ניתן להם זיכוי בשיעור של 20 אחוזים עד גובה הכנסה של כ-220 אלף שקלים. ניתנה הסמכה לשר האוצר להאריך את אותה הקלה גם לגבי שנת המס 2011. החלטת ממשלה בעניין התקבלה ביום 2 בינואר 2011 להאריך את אותן הקלות ואנחנו כאן היום עם תקנות.
היו"ר משה גפני
זה מס הכנסה.
מיכל דויטש הנר
כן.
היו"ר משה גפני
מה עם הנחה בארנונה?
שי חרמש
קיימת.
שגית אפיק
התקנות כרגע הן רק עד שנת 2009.
שי חרמש
על ארנונה?
שגית אפיק
זה לא פורסם. בדקנו את זה אתמול. זה לא שייך לארנונה.
היו"ר משה גפני
יש כמה חלקים להחלטת הממשלה. יש את הנושא הזה שאת מביאה, יש את הנושא של ההנחה בארנונה ויש את הנושא של המענקים.
מיכל דויטש הנר
אני במגרש שלי, הארכת ההטבות במס. אני לא מכירה את יתר הנושאים.
שי חרמש
על ארנונה ב-2009, ב-2010 קיבלו את ההנחות.
שגית אפיק
האריכו ל-2010. אין הארכה ל-2011. לפי מה שאני בדקתי אתמול. צריך לפרסם את התקנות.
זבולון אורלב
ב-2011 אין תחולה מלאה לארנונה.
היו"ר משה גפני
אין לנו זמן מיותר היום מכיוון שיש לנו כמה סעיפים.
איתי קורן
אני זוכר בתחילת השנה, בינואר 2011, יש החלטת ממשלה.
מיכל דויטש הנר
2664.
שגית אפיק
יש החלטת ממשלה.
היו"ר משה גפני
כן, הנה היא, היא מונחת כאן.
איתי קורן
גם בנושא הביטחון וגם על הארנונה.
שגית אפיק
נכון, אבל צריך להתקין תקנות. הרשויות המקומיות לא נותנות הנחה בארנונה על סמך החלטת ממשלה.
שי חרמש
הן צריכות לקבל שיפוי על זה.
שגית אפיק
הן צריכות לקבל הגדרה בתקנות והתקנות האלה לא התפרסמו. כנ"ל תקנות לגבי מענק שנקבעו באותה החלטת ממשלה שגם לגביהן לא הותקנו תקנות.
היו"ר משה גפני
הישיבה היום תהיה עד שעה 11:00. אנחנו נאשר את מה שמביאה עורכת הדין דויטש אבל אני רוצה לדעת האם עד אז תוכל לחזור לוועדה ולומר לנו מה לגבי המענק המיוחד, שהוא בהחלטת הממשלה, ולגבי ההנחות בארנונה. אם לא תוכל עד 11:00, אנחנו רוצים תשובה עד שבוע הבא.
איתי קורן
כן.
היו"ר משה גפני
רבותי, אני מביא להצבעה.
שי חרמש
רגע. עוד מילה אחת.
זבולון אורלב
רטרואקטיבי מינואר.
מיכל דויטש הנר
כל שנת הכספים 2011.
שי חרמש
עוד מילה קצרה. אחת הבעיות היא הוראת השעה. אתה נותן היום הטבות מס, צריך לתת לאנשים פרק זמן כי אתה בא למשוך אוכלוסיות ונהנים מזה בעלי ההכנסות. אתה רוצה להביא אוכלוסייה יותר חזקה לאזור. הוראת השעה היא מאוד בעייתית. בשנה שעברה ביקשתי דבר אחד וניהלתי על זה גם משא ומתן, גם עם יובל שטייניץ וגם עם ראש הממשלה. ביקשתי שכשם שיש תקציב דו שנתי, מה שטוב לפריץ, טוב לתושבים. אם אתה רוצה היום לקבל פרספקטיבה על תקציב המדינה, תן גם פרספקטיבה בתוך האזור. נתת תקציב דו שנתי, תן את זה ל-2011 ול-2012. משרד האוצר סירב לעניין וחייב כאן שתדלנות. אגב, כל שנה בדצמבר יש שתדלנות להאריך את זה בעוד שנה.


אני מבקש שלפחות ייאמר כאן לפרוטוקול שבסמכות שר האוצר ב-2011 להאריך את התקנות האלה בשנה נוספת.
מיכל דויטש הנר
לא יכול.
שי חרמש
למה הוא לא יכול?
מיכל דויטש הנר
זאת חקיקה ראשית.
שי חרמש
ואיך אנחנו עכשיו פועלים כאן?
מיכל דויטש הנר
הוספתם בתיקון שעשינו ב-2010 הסמכה לשר האוצר להאריך בשנה אחת נוספת את ההקלה.
שי חרמש
אם כן, שנה הבאה זאת אופרציה שתיקח שנה.
שגית אפיק
צריך חוק שנה הבאה.
מיכל דויטש הנר
אני מבקשת להסביר כאן גם לפרוטוקול. גם אז הייתה התנהלות יחד עם ועדת הכספים וגם עם משרד המשפטים. אנחנו צריכים לזכור שכאשר אנחנו עושים את ההקלה הזאת, אנחנו מדברים על הקלות שהן בעצם מכוח סעיף 11, הטבות מס לישובים. כל הנושא של הטבות מס לישובים נדון כאן מספר פעמים ומצוי בדיון בבג"ץ על כל מבנה ההטבות של סעיף 11.
היו"ר משה גפני
בסדר. תודה. אני הבנתי.
שי חרמש
מה אנחנו עושים?
היו"ר משה גפני
אני אגיד לך בדיוק מה אנחנו עושים.
זבולון אורלב
אני לא הבנתי.
ראלב מג'אדלה
תן לה להשלים את הדברים. אתה הבנת, הוא הבין אבל אני לא הבנתי כלום.
מיכל דויטש הנר
בהתייעצות אז גם עם ועדת הכספים בגלל המצב הביטחוני המיוחד אמרנו שאין בזה כדי לפגוע בכל הדיון שנעשה בסעיף 11 בגלל המצב המיוחד של שדרות. לא נגענו בכל יתר הדברים. לכן גם עשינו את זה הוראת שעה, כדי לבחון כל פעם מחדש את המצב. כלומר, לתת היום סוג של הוראת קבע שהיא מנותקת מהמצב בפועל, זה יהיה בעייתי גם לממשלה.
שי חרמש
מישהו חושב שמשהו הולך להשתנות בשנה הבאה?
היו"ר משה גפני
תודה. זה הכול ועדת הכספים. בהצעת החוק, חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי, 16 במרץ 2010, לא היה בחוק שהממשלה הביאה שאפשר להאריך את זה גם ל-2011. אנחנו ביקשנו להאריך את זה ל-2011. כתוב בחוק שהוראות סעיף 11 חלק (ב) לתוספת הראשונה יחולו בשנת הכספים 2010. שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להאריך את תחולתן של ההוראות האמורות לשנת הכספים 2011. את זה אנחנו הוספנו.
מיכל דויטש הנר
את זה הוספתם בחוק.
היו"ר משה גפני
בחוק הוספנו את זה ולזה הם הסכימו. כשביקשנו שיהיה אפשר גם להאריך את זה פעם נוספת ל-2012, הם לא הסכימו. אז כתוב שתחילתו של חוק זה ביום זה ובזה נגמר העניין.


אני מציע שנאשר את זה לשנת 2011 ואני אבקש מהיועצת המשפטית של הוועדה להכין הצעת חוק, תיקון לחוק הזה, ולכתוב את מה שכתוב על 2011, ששר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת רשאי להאריך את תחולתן של ההוראות האמורות.
חיים אורון
על 227, כמה כסף זה? עשרים אחוזים.
מיכל דויטש הנר
זה הרי הגג.
חיים אורון
כמה כסף זה על הגג?
שי חרמש
3,000 שקלים בחודש. בגג. זה מגיע ל-3,000 שקלים בחודש.
מיכל דויטש הנר
הנחה מהמס.
היו"ר משה גפני
מיכל, אתם לא תתנגדו להצעת החוק הזאת, לתת לשר האוצר את האפשרות להאריך את זה לשנה נוספת.
מיכל דויטש הנר
לא אני קובעת את מדיניות משרד האוצר.
זבולון אורלב
מקצועית.
מיכל דויטש הנר
מקצועית, כמו שאמרתי, גם לממשלה היום, נכון להיום, כל הנושא של סעיף 11 נמצא בסיטואציה מאוד בעייתית.
זבולון אורלב
טוב, זאת הממשלה ולא הכנסת.
מיכל דויטש הנר
גם הכנסת נמצאת באותו בג"ץ בו נמצאת הממשלה.
היו"ר משה גפני
הממשלה מבקשת שאנחנו נאשר את הארכת המועד לשנת 2011. את האפשרות. אגב, למה אתם באים היום ולמה לא בדצמבר? לא נורא. אתמול הייתה לנו סיטואציה שאיחרו בשנה בנושא שהיה צריך להסדיר.
ראלב מג'אדלה
היא יעילה. היא באה מוקדם.
שי חרמש
לא יפה לומר את זה על מיכל כי היא עשתה מאמץ בשבוע שעבר.
היו"ר משה גפני
אין לי טענות למיכל. יש לי טענות לכל המערכת הממשלתית הזאת.
ראלב מג'אדלה
יש גם כאלה שמקדימים.
היו"ר משה גפני
מיכל, אני מבקש, תבדקי במשרד לאפשר לשר האוצר בסוף שנת 2011, בעזרת השם, אם יהיה צורך, שיהיה אפשר להאריך את זה.


שגית, תחתימי אותנו על הצעת חוק.


רבותיי, אני מבקש לאשר את תקנות סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (הארכת תחולת סעיף 5(ב) לחוק), התשע"א-2011.

ה צ ב ע ה

התקנות אושרו פה אחד
חיים אורון
אני מצביע בעד תוך הפנייה לדבריי בדיון.
שי חרמש
אני מושך את ההצבעה.
חיים אורון
הוא לא צריך להצביע.
שי חרמש
אני גם בעל עניין.
היו"ר משה גפני
אנחנו מעבירים חוק. אני הייתי מיוזמי החוק של אוויר נקי.
זבולון אורלב
אתה אחד משבעה מיליון. הוא אחד ממעטים. זה חל על אלף אנשים, על אלפיים אנשים.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת חרמש משך את הצבעתו. הוא לא הצביע ולא השתתף בהצבעה הזאת. ההחלטה הייתה פה אחד וניתן אישור לתקנות הללו. אנחנו מבקשים להניח על שולחן הכנסת הצעת חוק שתאפשר לשר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, אם יהיה צורך, את המשך הארכת התקנות הללו.


אנחנו מבקשים ממשרד הפנים לקבל תשובה. איתי קורן, יש לך תשובה?
איתי קורן
לא, לא בדקתי.
היו"ר משה גפני
אתה יכול לבדוק?
איתי קורן
כן.
היו"ר משה גפני
אם אתה יכול לחזור עם תשובה לגבי שני הנושאים, הארנונה ל-2011 בהתאם להחלטת הממשלה והנושא הזה של מענק מיוחד. אם אתה יכול עד 11:00, אני מאוד אודה לך. אם לא, בתחילת שבוע הבא. תודה רבה.


אנחנו עוברים לסעיף הבא.

הישיבה ננעלה בשעה 10:15

קוד המקור של הנתונים