ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/02/2011

תקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זקנה ושאירים)(תיקון), התשע"א 2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
4
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

16.2.2011

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
פרוטוקול מס' 433

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום רביעי, י"ב באדר א' תשע"א (16 בפברואר 2011), שעה 09:45
סדר היום
תקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זקנה ושאירים)(תיקון), התשע"א - 2011
נוכחים
חברי הוועדה: חיים כץ - היו"ר
אורלי לוי אבקסיס
מוזמנים
עו"ד טלי ארפי, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

ניר נחום, יועץ בכיר למנכ"ל, המשרד לאזרחים ותיקים

עו"ד רועי קרת, לשכה משפטית, המוסד לביטוח לאומי

גבריאלה היילברון, מינהל המחקר, המוסד לביטוח לאומי

מזל דהרי, מינהל הגמלאות, המוסד לביטוח לאומי

אהרון רוני כהן, סגן יו"ר הסתדרות הגמלאים

גדעון בן ישראל, הסתדרות הגמלאים

אבי יחזקאל, אקטואר באגף הפנסיה בהסתדרות הכללית החדשה

שי סומך, משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
נועה בן שבת

יעקובית ישפה - מתמחה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
יונה, חבר המתרגמים בע"מ
תקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זקנה ושאירים)(תיקון), התשע"א - 2011
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום ד' בשבוע, י"ב באדר א', 16 לפברואר 2011, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה והבריאות והנושא – תקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זקנה ושאירים)(תיקון), התשע"א 2011, פרוטוקול מס' 433. ביטוח לאומי.
רועי קרת
בוקר טוב. בהמשך לדיון מלפני שבועיים, קודם כל, היום ה- 16 לחודש, עמדנו בתאריך היעד ואנחנו מביאים תקנות שמוסיפות עוד הכנסה שאינה נחשבת להכנסה הקיימת היום בחוק. היום בחוק, עד הכנסה של 57% מהשכר הממוצע כבר היום לא נלקחת בחשבון ולזה אנחנו מוסיפים בתקנות הכנסה בסכום השווה ל- 15.2 מהשכר הממוצע, והכנסות שהן בעיקרן או הכנסות עבודה או הכנסות הפנסיה.
היו"ר חיים כץ
עד 57% מהשכר הממוצע לא נחשבת.
רועי קרת
זה כבר היום.
היו"ר חיים כץ
ואתם עכשיו באים ואומרים – בנוסף ל- 57%, אנחנו מוסיפים עוד 15.2, ממה?
רועי קרת
מהשכר הממוצע, זה אמור.
היו"ר חיים כץ
אז למה אתם לא עושים מספר אחד?
נעה בן שבת
לא, 57% זה לא אומר שלא בא בחשבון, אלא ההכנסה שמעל ל- 57% מהשכר הממוצע, זה לא שמוסיפים, זה לא שלא בא בחשבון.
רועי קרת
מה שאמרה היועצת המשפטית של הוועדה זה נכון. אני פישטתי את הדברים. לא נכנסתי לדקדוק של האופן שבו הליך החקיקה נעשה. קודם כל, פה מדובר בהוראת חוק ומה שאנחנו מביאים זה הוראת תקנות, הליך חקיקה אחר. רצינו לפשט את הדברים. זה אל"ף.
היו"ר חיים כץ
הצעת החוק נשארת בעינה. אנחנו לא מעלים אותה לשנייה, שלישית.
נעה בן שבת
לכן גם לא מצרפים את הסכומים. כי ה- 57% קבוע בחוק.
רועי קרת
בדיוק. אי-אפשר לצרף משהו שכתוב בחוק למשהו שכתוב בתקנות, אבל התוצאה תהיה מצרפית. זה שני הליכי חקיקה שונים. התוצאה המצרפית היא התוצאה שהיושב-ראש ביקש, שהכנסה של עד 6,000 שקל, לא תוציא החוצה את האלמן מגדר היותו.
היו"ר חיים כץ
היושב-ראש לא ביקש, היושב-ראש הסכים. כפשרה. היושב-ראש ביקש שיהיה השוואת זכויות בין אלמן לאלמנה ואלמן יקבל בדיוק כמו שמקבלת אלמנה. זה מה שביקש היושב-ראש.
רועי קרת
טוב.
היו"ר חיים כץ
אתה יודע, אנחנו פה חיים במקומות שצריך להתפשר. אני אומר זה בשלב נוסף בכיבוש היעד.
רועי קרת
נכון. אדוני, כיוון שאגף התקציבים לא נמצא כאן, אני אגיד בשם מי שמייצגת אותו, שלהשוות אלמן לאלמנה אפשר בשתי דרכים, נכון, לאלמנות אין היום מבחן הכנסות כלל, אבל להשוות את המצב אפשר בשתי דרכים, אפשר לבטל את מבחן ההכנסה לאלמן, ואפשר לעשות מבחן הכנסה לאלמנות ואת זה אנחנו לא רוצים. לכן אנחנו מציעים ללכת שלב-שלב.
היו"ר חיים כץ
אדוני בביטוח-הלאומי, אנחנו עברנו מבחן בג"צ.
רועי קרת
נכון, בג"צ אישר את המצב החוקי הקיים.
היו"ר חיים כץ
השוואה צפויות אלמן אלמנה בקרנות הפנסיה הוותיקות.
רועי קרת
אבל בשונה מקרנות הפנסיה, בענייני הביטוח הלאומי, בג"צ אישר את ההבחנה שבין גברים לנשים. לא בהקשר הזה, אבל בהקשר אחר.
היו"ר חיים כץ
בג"צ לא רוצה להיכנס לזה, כי הוא אומר – זה נקבע בשנות ה- 50. ואני לא רוצה להיכנס, בשביל זה אנחנו מתפשרים על תקנות.
רועי קרת
נכון. נכון.
היו"ר חיים כץ
ולא באים לשנות את החוק.
רועי קרת
אז אם אני רק אסיים, אנחנו מוסיפים עוד סכום ששווה ל- 15.2% מהשכר הממוצע במשק, שאלמן שיש לו את ההכנסה הזאת, לא יישלף החוצה מגדר היותו אלמן ויוכל לקבל קצבת שארים כשאשתו הלכה לעולמה.
היו"ר חיים כץ
גדעון, אתה רוצה להגיד משהו?
גדעון בן ישראל
אני גדעון בן ישראל, יושב-ראש הסתדרות הגמלאים. אני רוצה לומר, זה לא מה שהיינו רוצים לראות, אבל כמו שאמר היושב-ראש, יש בזה עוד שלב של התקדמות ומאחר ואנחנו מתכוונים להמשיך במערכה הזו, יחד עם היושב-ראש, אז לפחות יש בזה התקדמות מסוימת ואני מברך על זה.
היו"ר חיים כץ
יש פה עוד מישהו שרוצה להגיד משהו? אף אחד? אז אנחנו נעבור להקראת התקנות.
יעקובית ישפה
"תקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זיקנה ושאירים)(תיקון)" התשע"א – 2011.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 238 ו- 400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995, (להלן – החוק), לאחר התייעצות במועצת המוסד לפי סעיף 12 לחוק, ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 1.


1. בתקנה 1 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זיקנה ושאירים), התשל"ז – 1976 -


(1) בתקנת משנה (א) פסקה (5) – תימחק;


(2) אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:


'(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), לעניין 'אלמן' כהגדרתו בסעיף 238 לחוק, תיחשב כהכנסה הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2 לפקודה, אף שלא צמחה, הופקה או נתקבלה בישראל, למעט אחד מאלה:

(1) הכנסה כאמור בפסקאות (1) עד (6) בתקנת משנה (א);

(2) הכנסה בסכום השווה ל- 15.2% מהשכר הממוצע כמשמעותו בסעיף 2 לחוק, מהמקורות המפורטים בסעיף 2(1), (2) ו- (8) לפקודה;
(3) הכנסה בסכום השווה ל- 15.2% מהשכר הממוצע כמשמעותו בסעיף 2 לחוק מהמקורות המפורטים בסעיף 2(5) לפקודה, המשתלמת עקב פרישת המבוטח מעבודה או ממשלח יד או המשתלמת למבוטח לראשונה בהגיעו לגיל פרישה כאמור, למעט קצבה שלפי החוק.'

תחילה ותחולה


2. תחילתן של תקנות אלה ב- 1 בחודש שלאחר פרסומן (להלן – יום התחילה) והן יחולו על גמלה המשתלמת בעד התקופה שמיום התחילה ואילך. "
נעה בן שבת
קראנו את התקנות, רק לגבי ניסוח, אם יהיה עוד הערות לניסוח, נשמח לנסח את זה בתיקונים. זה העקרונות הקבועים פה.
היו"ר חיים כץ
למה לא מה- 1 בינואר? למה לא תחולתה של הצעת החוק מה- 1 בינואר 2011? ביטוח לאומי-?
נעה בן שבת
מה, רטרואקטיבית?
היו"ר חיים כץ
כן, מה קרה? עשו את זה גם באלמן אלמנה בבית-המשפט.
טלי ארפי
אנחנו לא מסכימים לתחולה רטרואקטיבית.
נעה בן שבת
גם החישובים על ההכנסות צריכים להיות.
היו"ר חיים כץ
למה אתם לא מסכימים? אז אני לא מסכים לחוק, לתקנה, נעביר את החוק. תדברי עם משה רב סימנטוב.
טלי ארפי
אני אדבר.
היו"ר חיים כץ
תרימי לו טלפון, אני רוצה להצביע. תשאלי אותו.
טלי ארפי
רציתי גם להתייחס להערה של אדוני לגבי הצעת החוק. להבנתנו, התקנות האלה באו לצורך, זאת אומרת הפשרה היא שהתקנות האלה באות במקום הצעת החוק.
היו"ר חיים כץ
הצעת החוק לא תקודם.
טלי ארפי
הצעת החוק מתקדמת.
היו"ר חיים כץ
את יכולה למשוך את התקנות. מבקשת שאני לא אצביע? את יכולה למשוך את התקנות.
טלי ארפי
אני לא מושכת את התקנות, אני רק רציתי להעיר את זה לפרוטוקול.
היו"ר חיים כץ
זה רשום בפרוטוקול.
טלי ארפי
ברשותך, אני אדבר עם משה.

הישיבה נפסקה בשעה 10:00 ונתחדשה בשעה 10:10
היו"ר חיים כץ
אני מתכבד לחדש את ישיבת ועדת העבודה והרווחה ואני מאוד שמח להודיע שמאגף התקציבים אמרו שהם מוכנים שהתחולה תהיה מינואר 2011.
נעה בן שבת
תחילתן של תקנות אלה ב- 1 בינואר 2011.
טלי ארפי
בסדר גמור.
היו"ר חיים כץ
ואנחנו נצביע על התקנות. כפי שהוקראו. מי בעד – ירים את ידו. תודה רבה לכל חברי הכנסת שנמצאים והצביעו על התקנות ואישרו אותן פה אחד. אז עשינו עוד צעד בהשוואת זכויות בין אלמן ואלמנה. אני מקווה שבמהרה בימינו נקדם את זה לשוויון מלא. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:15

קוד המקור של הנתונים