ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/02/2011

חוק העונשין (תיקון מס' 111), התשע"א-2011, חוק הכנסת (תיקון מס' 30), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
4
ועדת הכנסת

14.2.2011


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 154

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, י' באדר א התשע"א (14 בפברואר 2011), שעה 10:30
סדר היום
א. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 32) (התאמה לחוק יסוד: הכנסת), התשע"א-2011, הכנה לקריאה שניה ושלישית.

ב. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק העונשין (תיקון – איסור צילום נפגעי עבירה מינית), התשע"א-2011, של חה"כ ציפי חוטובלי וקבוצת חברי הכנסת (פ/2091/18).
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

נסים זאב
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת פרלמנטרית
יפה קרינצה

א. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק העונשין (תיקון – איסור צילום נפגעי עבירה מינית), התשע"א-2011, של חה"כ ציפי חוטובלי וקבוצת חברי הכנסת, מספר פ/2091/18.
היו"ר יריב לוין
בוקר טוב, אני פותח את הישיבה. על סדר-היום שני נושאים. אקח קודם כל את סעיף ב' – קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק העונשין (תיקון – איסור צילום נפגעי עבירה מינית), התשע"א-2011, של חה"כ ציפי חוטובלי וקבוצת חברי הכנסת, מספר פ/2091/18.

הצעת הלשכה המשפטית הייתה להעביר את ההצעה לוועדת החוקה, חוק ומשפט. נשמעו הצעות להעביר לוועדת החוקה, חוק ומשפט או לוועדה לקידום מעמד האישה. לאחר ששוחחתי עם יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, היא הביעה את הסכמתה שהצעת החוק תעבור לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולפיכך אני מציע שכך נעשה.

כיוון שאני לבד כאן אני מאשר בקולי, פה אחד, את ההחלטה הזו וקובע שההצעה תעבור לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.

ב. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 32) (התאמה לחוק יסוד: הכנסת), התשע"א-2011, הכנה לקריאה שניה ושלישית
היו"ר יריב לוין
הנושא השני על סדר היום, שמופיע כאן כ-א' הוא הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 32) (התאמה לחוק יסוד: הכנסת), התשע"א-2011, הכנה לקריאה שניה ושלישית.

כפי שאמרתי בישיבה הקודמת, שבה עסקנו בחוק הזה והכנו אותו לקריאה הראשונה, מדובר בחוק טכני ביסודו, שמבצע שורה של תיקונים והתאמות שנדרשים בחוק הכנסת להוראות שנקבעו בחוק יסוד: הכנסת, שעיקרן תוקנו לפני כעשר שנים. כאשר תוקנו הוראות חוק היסוד לא בוצעו התיקונים הדרושים בחוק הכנסת ונותרו שם הוראות שבפועל הן אות מתה מכיוון שהן אינן תואמות את מה שקבוע היום בחוק היסוד וקובעות פרוצדורות לדברים שבעצם אינם מתקיימים לנוכח השינויים בחוק היסוד.

אני מציע, ארבל, שפשוט תקריאי את החוק, תעירי את ההערות שנדרשות לגביו.
ארבל אסטרחן
כפי שנאמר, חוק יסוד: הכנסת קובע הוראות שעניינן העברה מכהונה של יושב כנסת וסגן יושב ראש כנסת. מכוח אותן הוראות נקבעו סעיפים משלימים, סעיפים 7 ו-8 בחוק הכנסת. סעיף 7 קובע היום הוראה שאינה עולה בקנה אחד עם הוראות תיקון מס' 32 לחוק יסוד: הכנסת, שתיקן את סעיף 42א וקבע מתי חבר כנסת יועבר מכהונתו. לכן מוצע לעשות את ההתאמה, לא להיכנס לתוך ההסדרים המהותיים עצמם.

יש נוסח שמונח בפניכם שאפשר לראות בו שבסעיף 7, שהיום כותרתו: "השעיה והעברה מכהונה של יושב ראש הכנסת או סגן מסגניו מחמת עבירה" – מוצע למחוק את נושא ההעברה מכהונה, להתייחס רק להשעיה וסייגים לכהונה. באותו סעיף 7 גם למחוק את סעיף קטן (ב), שהיום אומר שהכנסת יכולה, ברוב חבריה, להעביר מכהונתו יושב ראש כנסת או סגן יושב ראש אם הורשע בפסק דין סופי בעבירה פלילית עם קלון. היום חבר כנסת שמורשע בפסק דין סופי עם קלון, נפסקת כהונתו בכנסת, משונה מהמצב בעבר, שהיה תנאי מצטבר נוסף, של מאסר בפועל. לכן היום אין משמעות לסעיף 7(ב) ואין שום הוראה מיוחדת לגבי העברה מכהונה של יושב כנסת או סגן יושב ראש כנסת. תופסק כהונתם בכנסת כמו כל חבר כנסת אחר. אין העברה מכהונה מחמת עבירה מסיבות אחרות. סעיפים קטנים (ג) ו-(ד) – צריך לעשות התאמות נדרשות, למחוק את עניין ההעברה מכהונה. אלה התיקונים המוצעים לסעיף 7.

סעיף 8 מדבר על העברה מכהונה של יושב או סגן יושב ראש לא מחמת עבירה, אלא אם הכנסת קובעת שהוא לא ראוי לכהונה מחמת התנהגות שאינה הולמת. יש פרוצדורה קצת אחרת, עם רוב גדול יותר. בסעיף הזה יש הפניה לסעיף 7, שמוצע להסדיר אותה. לכן מוצע למחוק שם את סעיף קטן (ה) ובסעיף קטן (ד) לעשות הפניה מתאימה לסעיף 7. אלה התיקונים.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת נסים זאב, מה שלומך? הגעת בדיוק להצבעה. אם כך, אני עובר להצבעה. הוספנו את התיקון בסעיף 8, שלא היה במקור.

מי בעד אישור החוק על מנת להביאו לקריאה שניה ושלישית במליאה?

הצבעה

בעד - פה אחד

נגד – אין

העברת הצעת החוק לקריאה שניה ושלישית נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 2, אין נמנעים ואין מתנגדים. לפיכך אושר להביא למליאה לקריאה שניה ושלישית. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:45.

קוד המקור של הנתונים