ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/02/2011

תקנות מקורות אנרגיה (הספק חשמלי מרבי למקלט טלוויזיה), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
13
ועדת הכלכלה

22.2.2011


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 464

מישיבת ועדת הכלכלה

שהתקיימה ביום שלישי י"ח באדר א' (22 בפברואר 2011) בשעה 11:55
סדר היום
תקנות מקורות אנרגיה (הספק חשמלי מרבי למקלט טלוויזיה), התשע"א-2010.
נכחו
חברי הוועדה: כרמל שאמה – היו"ר

דב חנין

יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
מוזמנים
עו"ד שבתי אלבוחר – לשכה משפטית, משרד התשתיות הלאומיות

זאב גרוס – שימור אנרגיה, משרד התשתיות הלאומיות

דוד רודיק – מנהל תחום משאבי תשתיות, משרד התשתיות הלאומיות

עו"ד עדנה הראל – ראש תחום ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד שלומית ארליך – ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

יוחנן בורנשטיין – אגף איכות אוויר, המשרד להגנת הסביבה

גרישה דויטש – הממונה על התקינה, משרד התמ"ת

צבי אגוזי – מנהל המעבדות לחשמל, מכון התקנים

רז הילמן – מנהל תחום חשמל ואלקטרוניקה, איגוד לשכות המסחר

דן למפרט – מהנדס יועץ, איגוד לשכות המסחר

אמיר שכטרמן – סמנכ"ל מסחרי, יורוקום תקשורת דיגיטלית

מיכל פליישר – מנהלת רגולציה, חברת הוט טלקום

בנימין כהן – מנהל מחלקת ייעול הצריכה, חברת החשמל לישראל
ייעוץ משפטי
ניר ימין
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי
תקנות מקורות אנרגיה (הספק חשמלי מרבי למקלט טלוויזיה), התשע"א-2010
היו"ר כרמל שאמה
צהריים טובים. אני פותח את הישיבה השלישית היום של ועדת הכלכלה. על סדר היום תקנות מקורות אנרגיה (הספק חשמלי מרבי למקלט טלוויזיה), התשע"א-2010. מקלט טלוויזיה זה גם מסך מחשב?
קריאה
לא.
דוד רודיק
זה מקלט טלוויזיה, זה לא מסך מחשב. מה שמעניין אותנו כולל גלי רדיו שממירים לתמונה. זאת ההגדרה.
ניר ימין
השאלה היא אם בתוך ההגדרה הזאת נכלל מסך מחשב, שואל היושב ראש.
דוד רודיק
אנחנו הולכים לפי הדירקטיבה האירופית. אנחנו חושבים שעל ידי מעבר למסכי טלוויזיה - - - בדירקטיבה שמו יעד את הורדת צריכת החשמל ב-20% למכשירים האלה. אנחנו כיום מעריכים שצריכת החשמל של מסכי טלוויזיה מגיעה עד קילו-ואט לשעה ומקווים שנצליח עד שנת 2020 לגרום לחיסכון של 700 מיליון קילו-ואט לשעה. המשרד פרסם תוכנית להתייעלות אנרגטית, וגם כאן יש הערכה שאם היינו מתחילים מאז שהגשנו את התקנות – כבר בשנת 2011 היינו משיגים 70 מיליון קילו-ואט לשעה חיסכון על-ידי זה.
היו"ר כרמל שאמה
יש מחלוקת על התקנות האלה?
דן למפרט
באופן כללי לא. זה היה בהסכמה מלאה של איגוד לשכות המסחר ואנשי התשתיות. הבעיה, כמו שקודם העלינו, לבחון את הצורך באישור נוסף.
היו"ר כרמל שאמה
למחוק את זה גם פה?
עדנה הראל
יש פה שוב שאלה עובדתית, האם הבדיקה של ה- - - ודרישה נורמטיבית היא בדיקה שכלולה בתקן או לא. אם כן, זה יכול להיות בסמכות מכון התקנים. אם זה נוסף- - -
היו"ר כרמל שאמה
מה שמשרד התשתיות יגיד. אם ויתרתם קודם זה אותו מנגנון גם עכשיו.
דוד רודיק
אנחנו ציינו בתקנות את התקן לבדיקת ההספק. יש תקן ישראלי שהוא לא תקן רשמי, הוא מורה איך לבדוק את ההספק של המכשירים האלקטרוניים האלה. זה תקן 62087. זאת השיטה לבדיקה. את הערכים קבענו לפי הדירקטיבה האירופית. הנוסחות שאנחנו לוקחים ביחס לשטח המסך וקובעים את הצריכה המרבית של - - -
היו"ר כרמל שאמה
אז אתם עומדים על זה שזה יישאר במבנה הזה?
דוד רודיק
בהחלט אנחנו מוכנים להעביר למכון התקנים.
עדנה הראל
לי יש בעיית סמכות. אין לי בעיה שמכון התקנים יעשה את זה, גם אידיאולוגית.
היו"ר כרמל שאמה
אז משרד המשפטים מתנגד?
עדנה הראל
כן. יש לי בעיית סמכות. אפשר אולי למצוא דרך שלישית, אבל אני לא יודעת אם זה אפשרי, שתוצאה של עמידה בתקן מאפשרת ליצרן לחשב לפי הנוסחה שלך בעצמו, ושהאחריות תהיה עליו.
זאב גרוס
לא, זה מגבלות ייבוא.
עדנה הראל
אז צריך אישור של המשרד.
היו"ר כרמל שאמה
בסדר. נא להקריא את התקנות.
שבתי אלבוחר
הקראה: תקנות מקורות אנרגיה (הספק חשמלי מרבי למקלט טלוויזיה), התשע"א-2010

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מקורות אנרגיה, התש"ן - 1989 (להלן – החוק) ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות
1.
בתקנות אלה –

"מכון התקנים" – כמשמעותו בסעיף 2 לחוק התקנים, התשי"ג- 1953 (להלן – חוק התקנים);"מקלט טלוויזיה" – מכשיר הקולט גלי רדיו וממיר אותם לתמונה;
"מעבדה מאושרת" - כמשמעותה בסעיף 12 לחוק התקנים;

" תקן" - תקן ישראלי ת"י 62087 " שיטות מדידה של צריכת הספק של ציוד שמע, ציוד חוזי וציוד נלווה" שתוקפו מזמן לזמן לפי לחוק התקנים, שעותק שלו מופקד לעיון הציבור במשרדי מכון התקנים הישראלי, והפניה אליו מצויה באתר האינטרנט של משרד התשתיות הלאומיות שכתובתו www.mni.gov.il; בהעדר הפניה כאמור, לא יהיה תוקף לתקן לעניין תקנות אלה.
היו"ר כרמל שאמה
יש הערות להגדרות?
ניר ימין
האם לתוך ההגדרה נכנס גם מקלט טלוויזיה או ממירים?
זא ב גרוס
ממירים זה עולם אחר.
היו"ר כרמל שאמה
מסך מחשב.
דוד רודיק
רק מסכי טלוויזיה.
ניר ימין
גם של מחשב?
דוד רודיק
לא.
היו"ר כרמל שאמה
יש מסכים שהם דואליים – גם מחשב וגם טלוויזיה.
דוד רודיק
כל דבר שיכול להמיר גלי רדיו לתמונה נכנס לזה.
היו"ר כרמל שאמה
וכל המסכים של LCD ו-LD, זה לא נחשב.
שבתי אלבוחר
אם זה לא קולט גלי רדיו זה לא נחשב.
היו"ר כרמל שאמה
בסדר.
קריאה
- - - טיונר.
שבתי אלבוחר
אם יש לו טיונר הוא נחשב.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מצביעים על סעיף 1. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיף 1 – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 1 אושר.
היו"ר כרמל שאמה
סעיף 1 אושר פה-אחד. סעיף 2, נא להקריא.
שבתי אלבוחר
הקראה: חובה לעמוד בדרישות הספק חשמלי מרבי
2.
לא ייבא אדם, לא ייצר לשימוש בארץ, לא ימכור ולא ישווק מקלט טלוויזיה אלא אם כן –
(1) מכון התקנים או מעבדה מאושרת בדקו בהתאם לתקן את ההספק החשמלי של מקלט הטלוויזיה;
(2) הממונה קבע בהתאם לתוצאות הבדיקה לפי פסקה (1) כי ההספק החשמלי של מקלט הטלוויזיה אינו עולה על ההספק החשמלי המרבי כמפורט בתוספת.
היו"ר כרמל שאמה
הערות.
דן למפרט
חוזרים שוב לכך שזה מחייב פנייה נוספת לתשתיות.
רז הילמן
זה נושא ששווה להקדיש לו רגע, אם אפשר, כי הבירוקרטיה זה גם משהו שאנחנו רוצים לצמצם, ואם יש דרך למצוא לזה פתרון זה יהיה מאוד חשוב.
עדנה הראל
דיברנו על זה לפני רגע.
רז הילמן
אולי יש דרך חשיבה אחרת שאפשר - - -
דן למפרט
יש לי הצעה לפתור את זה: פשוט אולי להוסיף גיליון תיקון לתקן שיחייב עמידה בדרישות התקנה בתוך התקן.
דוד רודיק
אי אפשר כי התקן לא מתייחס רק לטלוויזיות, הוא מתייחס להרבה דברים, כך שזה לא - - -
דן למפרט
לפי הכותרת שלו "תקנת מקורות אנרגיה- -
דוד רודיק
אם החוק לא - - - אנחנו ניתן אישורים. זה לא בעיה.
היו"ר כרמל שאמה
אין לכם בעיה עם זה.
רז הילמן
נוותר.
היו"ר כרמל שאמה
עוד הערות? אין. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיף 2 – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 2 אושר
היו"ר כרמל שאמה
סעיף 2 אושר פה אחד.
שבתי אלבוחר
סעיף 3: העברת מידע לממונה
3.
יצרן או יבואן של מקלט טלוויזיה ימסור לממונה מידע על ההספק החשמלי של מקלט טלוויזיה שייבא או ייצר לפי דרישת הממונה.
היו"ר כרמל שאמה
הערות? אין. מי בעד סעיף 3? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיף 3 – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 3 אושר
היו"ר כרמל שאמה
סעיף 3 אושר פה אחד.
שבתי אלבוחר
תחילה

4.
תחילתן של תקנות אלה שישים ימים מיום פרסומן.
צבי אגוזי
מכון התקנים יהיה מוכן לביצוע הבדיקות ביולי 2011. 60 יום לא מספיק.
רז הילמן
מדובר על תחילת בדיקות ביולי 2011.
צבי אגוזי
כן.
דן למפרט
זה יהיה צוואר בקבוק.
היו"ר כרמל שאמה
מה אתם אומרים על זה, משרד התשתיות?
זאב גרוס
ברור שאי אפשר לחייב אם אין אפשרות לעשות את הבדיקות. מתי זה יהיה אפשרי?
צבי אגוזי
1 ביולי 2011.
ניר ימין
ביולי הם רק מתחילים את הבדיקה.
דן למפרט
יהיה צוואר בקבוק אז צריך לתת עוד כמה חודשים.
קריאה
1 בספטמבר.
ניר ימין
בחודשיים ימים יצליחו לבדוק את כל המכשירים?
היו"ר כרמל שאמה
כן. 1 בספטמבר.
צבי אגוזי
זה לא את כל המכשירים. מכשירים מיובאים ייבדקו נוסף לבדיקה הזאת.
רז הילמן
אז צריך לקחת בחשבון גם כאן את נושא המלאים. באותו אופן כמו לגבי הנורות גם כאן טלוויזיות זה בוודאי לא משהו שאפשר למכור מהיום למחר.
היו"ר כרמל שאמה
אז אתה נערך מהיום ל-1 בספטמבר.
זאב גרוס
כל אחד יודע עכשיו שהחל מ-1 בספטמבר יש לך בעיה.
רז הילמן
להפך, אפילו עוד לא בדקת את הטלוויזיה.
זאב גרוס
זה דבר שצריך לקחת בחשבון.
לאה ורון
תביאו את זה לידיעת היבואנים והמשווקים.
היו"ר כרמל שאמה
כן, בבקשה.
אמיר שכטרמן
אני מקבוצת יורוקום. זה לא פשוט. אני ישבתי גם בדיון הקודם על הנורות – כל פלזמה עולה אלפי דולרים, המסכים הגדולים עולים אלפי דולרים. רק שתבינו שנוהל העבודה שלנו עם היפנים זה הזמנות של שישה חודשים מראש, ואנחנו לא יכולים לבטל אותם. אז כל גזירה שלא נוכל לעמוד בה, פשוט נצטרך לגרוס את המוצר, לא נוכל להשאיר אותו ביפן. יש מסכים שאנחנו מביאים בכמויות מאוד קטנות שדווקא הם המסכים שלא עומדים בתקנים האלה. כל אלה שנמכרים בכמויות גדולות שלכאורה בגללם הייתי צריך לצעוק, אין לנו בעיה כי הם עומדים בתקנים. הבעיה שלנו היא במסכים הגדולים של למעלה מ-50 אינץ' ששם נמכרות כמויות מאוד קטנות; מדובר על פחות מאחוז אחד מסך כול המכירות של מסכים בארץ. אם בארץ נמכרים חצי מיליון מסכים מהקטגוריה שמדובר פה אנחנו מדברים על פחות מאחוז אחד שנמכר, אבל נמכר בטפטופים, והוא זה שלא עומד בתקנה.
זאב גרוס
כמה הזמנות פתוחות כאלה יש לך?
אמיר שכטרמן
שישה חודשים קדימה.
זאב גרוס
לא, כמה הזמנות פתוחות כאלה יש לך?
אמיר שכטרמן
על כמויות לדבר?
זאב גרוס
כן.
אמיר שכטרמן
מקסימום 500 יחידות.
זאב גרוס
500 יחידות שיש לך הזמנה פתוחה היום עליהן.
אמיר שכטרמן
ששלחתי אותה.
זאב גרוס
זאת אומרת ששישה חודשים מהיום הדבר הזה צריך לנחות על המדפים.
אמיר שכטרמן
שבעה חודשים כי יש לך עוד חודש בים. שבעה חודשים מהיום זה מגיע לארץ, ואז צריך למכור את זה לדילרים.
היו"ר כרמל שאמה
בוא נשנה את זה ל-31 בדצמבר 2011 כמו עם המנורות וזהו.
ניר ימין
כלומר רק על המוכר והמשווק. היצרן והיבואן מ-1 בספטמבר?
יוליה שמאלוב
מה קורה עם טלוויזיה ישנה?
היו"ר כרמל שאמה
תמשיכי לראות בה, אין בעיה.
יוליה שמאלוב
- - -
היו"ר כרמל שאמה
כלום. רק אם את קונה חדשה.
עדנה הראל
זה לא יגיע ל-1 בספטמבר.
זאב גרוס
אתה תצטרך לדאוג שזה יגיע עד 1 בספטמבר?
עדנה הראל
זה מה שאני אומרת כי לפי מה שהוא תיאר זה לא בהכרח יגיע עד 1 בספטמבר.
היו"ר כרמל שאמה
הוא לא רץ להזמין היום.
אמיר שכטרמן
אני לא מזמין יותר, אבל הזמנתי שישה חודשים קדימה ועוד חודש אחד בים.
זאב גרוס
זה יהיה עד 1 בספטמבר?
דוד רודיק
בטח שיהיה.
אמיר שכטרמן
אבל אז צריך לתת לזה זמן - - -
היו"ר כרמל שאמה
אז נתנו לך. עד 1 בספטמבר מותר לך לייבא. עד 31 בדצמבר מותר לך למכור.
דוד רודיק
זה מוגזם כבר.
קריאות
- - -
אמיר שכטרמן
אני מדבר איתכם על כמויות מזעריות. זה לא מה שלוקח את החשמל.
היו"ר כרמל שאמה
לא משנה, אבל זה פותח את הכול.
אמיר שכטרמן
זה ברור לי.
היו"ר כרמל שאמה
1 בספטמבר – ייבוא, ומכירה ב-31 בדצמבר 2011.
ניר ימין
האיסור הוא ב-1 בינואר 2012.
זאב גרוס
האיסור הכללי.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיף 4 – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 4 אושר
היו"ר כרמל שאמה
סעיף 4 אושר פה-אחד.

את התוספת צריך להקריא או רק לעיין בה?
ניר ימין
אלא אם כן יש הערות. השאלה היא למה רלוונטיים התאריכים.
זאב גרוס
התאריכים צריכים לזוז- -
יוחנן בורשטין
עם התאריכים אין בעיה. זה ב-2012, אין שום בעיה.
עדנה הראל
זה אומר שאתם קובעים משהו שהוא רק לשלושה חודשים.
דוד רודיק
יתחילו - - -
עדנה הראל
אבל מיד. אחרי שלושה חודשים כבר עולה הרף. זה רף לשלושה חודשים.
יוחנן בורשטין
זה בסדר גמור. אין שום בעיה, התאריכים מסתדרים.
היו"ר כרמל שאמה
בסדר.
עדנה הראל
בשביל מה צריך להביא משהו של רף אמצע?
היו"ר כרמל שאמה
אם הם חיים עם זה בסדר לי אין בעיה עם זה.

אנחנו אישרנו גם את התוספת של תקנה 2. חברים, התקנות מאושרות. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה ב-12:15

קוד המקור של הנתונים