ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/02/2011

תקנות מקורות אנרגיה (הספק חשמלי מרבי במצב המתנה למכשירים חשמליים ביתיים ומשרדיים), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
19
ועדת הכלכלה

22.2.2011


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 465
מישיבת ועדת הכלכלה

שהתקיימה ביום שלישי י"ח באדר א' התשע"א (22 בפברואר 2011) בשעה 12:15
סדר היום
תקנות מקורות אנרגיה (הספק חשמלי מרבי במצב המתנה למכשירים חשמליים ביתיים ומשרדיים), התשע"א-2010.
נכחו
חברי הוועדה: כרמל שאמה – היו"ר

יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
מוזמנים
עו"ד שבתי אלבוחר – לשכה משפטית, משרד התשתיות הלאומיות

זאב גרוס – שימור אנרגיה, משרד התשתיות הלאומיות

דוד רודיק – מנהל תחום משאבי תשתיות, משרד התשתיות הלאומיות

עו"ד עדנה הראל – ראש תחום ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

יוחנן בורנשטיין – אגף איכות אוויר, המשרד להגנת הסביבה

גרישה דויטש – הממונה על התקינה, משרד התמ"ת

צבי אגוזי – מנהל המעבדות לחשמל, מכון התקנים

רז הילמן – מנהל תחום חשמל ואלקטרוניקה, איגוד לשכות המסחר

מיכל פליישר – מנהלת רגולציה, חברת הוט טלקום

מיכל רפאלי – סמנכ"ל רגולציה, YES
איציק אליקים – סמנכ"ל הנדסה, YES
בנימין כהן – מנהל מחלקת ייעול הצריכה, חברת החשמל לישראל
ייעוץ משפטי
ניר ימין
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

תקנות מקורות אנרגיה (הספק חשמלי מרבי במצב המתנה למכשירים חשמליים ביתיים

ומשרדיים), התשע"א-2010
היו"ר כרמל שאמה
צהריים טובים. אנחנו פותחים ישיבה רביעית היום של ועדת כלכלה. על סדר היום תקנות מקורות אנרגיה (הספק חשמלי מרבי במצב המתנה למכשירים חשמליים ביתיים ומשרדיים), התשע"א-2010. נא להציג, בבקשה, את התקנות.
זאב גרוס
אנחנו מדברים על אחד מזוללי החשמל השקטים ביותר שרק אפשר לחשוב עליהם.
היו"ר כרמל שאמה
ה-standby.
זאב גרוס
ה- standby. אם הביטוי הזה כבר שגור בפי יושב הראש עשינו 90% מהעניין.


מדובר במצב שבו על אף העובדה שלכאורה המכשיר כבוי ואינו פועל, הוא עדיין ממשיך לצרוך חשמל. אנחנו לא עשינו בדיקות כמה זה בארץ, אבל אני יכול לסבר את האוזן עם תוצאה באוסטרליה, שמצאו שרק האלמנט הזה של הצריכה זה 10% מצריכת החשמל באוסטרליה.
קריאה
הביתי.
זאב גרוס
כן. זאת צריכה עצומה, ובקושי מרגישים את זה כי הרי רואים שהדבר הזה כבוי. לכן אנחנו מבקשים להביא להפחתה של כמעט 50% בצריכה הזאת בכך שאנחנו מכניסים דרישה של צריכה מקסימלית במצב המתנה. כמה זה ואט לשעה אחת?
דוד רודיק
יש שתי קטגוריות: יש קטגוריה בלי שעון ועם שעון. בלי שעון זה ואט אחד, זה רק נורה אדומה שרואים, ואם יש שעון כמו במיקרוגל זה שני ואט.
היו"ר כרמל שאמה
טוב. נא להקריא את התקנות, בבקשה.
שבתי אלבוחר
הקראת סעיף 1: תקנות מקורות אנרגיה (הספק חשמלי מרבי במצב המתנה למכשירים חשמליים ביתיים ומשרדיים), התשע"א – 2010

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מקורות אנרגיה, התש"ן - 1989 ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות
1.
בתקנות אלה –

"הספק חשמלי במצב המתנה"-
הספק חשמלי הנמדד במצב שמכשירים אינם בפעולה אבל נשארים מחוברים לרשת החשמל לזמן לא מוגדר על מנת לאפשר הפעלה מחודשת בשלט רחוק או באמצעים אחרים, או הספק חשמלי הנמדד למטרת הצגת אינפורמציה על צג אלקטרוני, לרבות שעון.

"מכון התקנים" -
מכון כמשמעותו בסעיף 2 לחוק התקנים, התשי"ג-1953 (להלן – חוק התקנים)2;

"מכשירים" -
מכשירים חשמליים לשימושים ביתיים ומשרדיים, כמפורט בתוספת הראשונה, הפועלים במתח שאינו עולה על 230 וולט והמופעלים על-ידי התחברות לרשת החשמל בלבד;

"מעבדה מאושרת"-


כמשמעותה בסעיף 12 לחוק התקנים."תקן"-
תקן ישראלי ת"י 62301 " מכשירי חשמל ביתיים : מדידת הספק במצב המתנה"3 שתוקפו מזמן לזמן לפי חוק התקנים, שעותק שלו מופקד לעיון הציבור במשרדי מכון התקנים הישראלי, והפניה אליו מצויה באתר האינטרנט של משרד התשתיות הלאומיות שכתובתו www.mni.gov.il; בהעדר הפניה כאמור, לא יהיה תוקף לתקן לעניין תקנות אלה.
היו"ר כרמל שאמה
הערות להגדרות? אין. מי בעד סעיף 1? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיף 1 – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 1 אושר.
היו"ר כרמל שאמה
סעיף 1 פה אחד.


יוליה, את תומכת בהגדרות פה-אחד?
יוליה שמאלוב ברקוביץ'
כשאתה פה יש לי הערות.
היו"ר כרמל שאמה
פה אחד.


סעיף 2, בבקשה.
שבתי אלבוחר
סעיף 2: חובה לעמוד בדרישה להספק חשמלי מרבי במצב המתנה
2.
לא ייבא אדם, לא ייצר לשימוש בארץ, ולא ימכור מכשירים אלא אם כן –

(1) מכון התקנים או מעבדה מאושרת בדקו בהתאם לתקן את ההספק החשמלי של המכשירים בזמן המתנה;
(2) הממונה קבע בהתאם לתוצאות הבדיקה לפי פסקה (1) כי ההספק החשמלי של המכשירים בזמן המתנה אינו עולה על ההספק החשמלי המרבי, המפורט בתוספת השנייה.
רז הילמן
זה בדיוק המקום שיהיה גרוע אם ניאלץ למצוא שוב שמשרד התשתיות יצטרך לתת את האישור הכפול הזה. זאת תהיה בירוקרטיה כפולה. מדובר על מגוון מאוד רחב של מוצרים – זה לא הטלוויזיות שעליהן דיברנו בדיון הקודם, וחייב להימצא פתרון לעניין הזה.
היו"ר כרמל שאמה
תגובת הממשלה.
עדנה הראל
אני חוזרת על השאלה העובדתית: האם ההספק הזה - -
דוד רודיק
ההספק הזה מופיע בדירקטיבה האירופית, ואנחנו הצגנו את הדרישות.
היו"ר כרמל שאמה
לא זה מה שהיא שאלה.
עדנה הראל
האם כאשר בודקים את התקן יש בדיקת הספק?
דוד רודיק
כן, כן.
עדנה הראל
אז לא צריך את האישור שלכם, אפשר שמכון התקנים ייתן את זה, כנראה.
צבי אגוזי
לא מדויק. המדידה קיימת בתקן, אבל אין דרישה לואט אחד או לשני ואט לפי המקרה. אין בתקן דרישה, צריך למצוא את השיטה.
עדנה הראל
זה שני מישורים שונים. זה כמו שעשינו בסט הראשון: ההוראה הנורמטיבית שיהיה מקסימום אחד או שניים תבוא פה. האם במהלך הבדיקה, לפי התקן, בין כך בודקים הספק, ואפשר בתעודת הבדיקה לקבוע את ההספק לפי הבדיקה - -
היו"ר כרמל שאמה
אבל הוא אומר שזה לא בדרישות התקן, זאת הבעיה.
צבי אגוזי
לא בהכרח בדקנו, אבל נבדוק. שיטת המדידה נמצאת בתקן, אפשר לבדוק.
לאה ורון
אתה טוען שלא בדקתם בעבר, ועכשיו כשיאושרו התקנות אתם תבדקו, ויש לכם הסמכות לכך?
צבי אגוזי
יש לנו השיטה בתקן.
ניר ימין
ואתם יכולים להגיד - -
צבי אגוזי
נוכל להגיד אם זה ואט או שניים או שלושה.
היו"ר כרמל שאמה
זה אומר שמכשיר שצורך יותר משני ואט לא יקבל תו תקן?
צבי אגוזי
לפי התקן, כרגע לא, אם לא תהיה התקנה.
היו"ר כרמל שאמה
לא, אחרי התקנה.
צבי אגוזי
אם תהיה התקנה אנחנו לא ניתן אישור תקן למי שלא יעמוד בזה.
עדנה הראל
איך לא תיתנו? אם אפשר לעמוד בדרישות התקן גם אם זה בהספק יותר גבוה, אז איך לא תיתנו אישור עמידה בדרישות התקן?
צבי אגוזי
התקנות.
עדנה הראל
התפיסה המשפטית שלי היא אחרת: היא אומרת שזה עומד בתקן, וההספק שלו הוא 17. ואז זה לא עומד בתקנות, ואסור ליבואן לייבא את זה. לא צריך מישהו שלישי שיגיד את זה כי זה כתוב בתעודה.
זאב גרוס
מה שייכתב בתעודה זה מספר, זה לא "כן" או "לא".
עדנה הראל
ייכתב בתעודה שעומד בדרישות התקן הספק 3 כי בתוך התקן יש אפשרות לבדוק הספק, ואז יש הוראת חוק. יש אחת שאומרת שאסור לי לעבור באור אדום, ויש הוראת חוק אחרת שאומרת שאסור לי יותר מ-3.
צבי אגוזי
השאלה אם אני נותן אישור תקן או לא.
עדנה הראל
אתה נותן אישור תקן שכתוב בו שבדרישות התקן עומד ההספק 3. בצו ייבוא חופשי אפשר לכתוב שלא ייובא, אלא מה שעומד בדרישות תקן, וההספק שלו, כמופיע בתעודה, אינו עולה על 2".
דוד רודיק
מוכסים דורשים אישור משרד התשתיות גם עכשיו. אם מכון התקנים יגיד - -
זאב גרוס
זה בגלל שכתוב שהממונה יאשר. אבל אם יהיה כתוב על צו ייבוא חופשי- -
עדנה הראל
שזה עמידה בדרישות תקן שמופיע בו מקסימום 2- -
גרישה דויטש
אם יהיה כתוב שיש אישור מכון התקנים על עמידת הטובין והוראות הממונה על התקינה, זאת ההגדרה; אם יהיה כתוב "משרד התשתיות הלאומיות" אז צריך להביא אישור מהמשרד לתשתיות לאומיות על זה.
עדנה הראל
אם בתוך התקן, אני פשוט מבינה- -
גרישה דויטש
אם בתוך התקן, אני מבין.
עדנה הראל
אנחנו מבינים שצריך למצוא פה פתרון כי זה באמת מגוון מאוד גדול של מכשירים. אם לצורך בדיקת התקן בין כך אפשר לבדוק הספק, ובתעודת העמידה בתקן אפשר לכתוב שההספק הוא 8, אז אפשר בצו ייבוא חופשי לכתוב שהדרישות של הממונה על התקינה למוכס זה תעודת עמידה בתקן פלוס שמופיע בו מקסימום שניים?
גרישה דויטש
המכס לא יקבל את זה.
עדנה הראל
זאת עבודה קשה למכס. אני רוצה אישור או לא אישור.
גרישה דויטש
או "כן" או "לא".
עדנה הראל
בסדר, אז צריך להישאר עם האישור של מכון התקנים. אלא אם כן תתקנו את התקן, ותגידו – מקסימום שניים בתוך התקן.
צבי אגוזי
תיקון התקן זה תהליך.
עדנה הראל
אני יודעת.
ניר ימין
השאלה אם זה לא רלוונטי גם לסט הראשון של התקנות.
גרישה דויטש
הבעיה היא שישנו ציוד לא מבוטל, בעיקר ציוד מחשבים, שמקבל פטור מאישור מכון התקנים על ידי משרד התמ"ת – מה שנקרא 2ג2. הפטור ניתן על סמך תצהיר היבואן על כך שהמוצר עומד בתקן רשמי, ועל-ידי הוכחה של מסמכים נוספים – CB test report או עמידה בדירקטיבה אירופית. זאת אומרת במצב כזה דומה למה שיש לנו עם משרד הבריאות לגבי ציוד אביזרים וציוד רפואי אנחנו מבקשים אישור ממשרד הבריאות, ואז על סמך אישור של משרד הבריאות ועל סמך התעודות מחו"ל אנחנו נותנים את הפטור למכס עבור אותו הייבוא. זאת אומרת לא נראה לי שנוכל לעבוד כאן בלי אישור של משרד התשתיות.
ניר ימין
ההערה שלך רלוונטית גם לגבי הסט הראשון של התקנות בעניין הנורות? גם שם יש לכם בעיות עם צו ייבוא חופשי או שם זה בסדר?
זאב גרוס
לא, אין פטורים שם.
גרישה דויטש
נורות לא באות בפטור הזה, נורות נבדקות במכון התקנים.
ניר ימין
אז שם זה בסדר שזה יהיה לפי השיטה שלנו.
גרישה דויטש
- - - מה שלא ניתן לבדוק במכון התקנים בזמן סביר, כמו ציוד מחשבים שמתחדש כל הזמן, עובר דרך המשרד שלנו בכמות גדולה מאוד. אנחנו מוציאים יותר מ-7,000 אישורים בשנה.
היו"ר כרמל שאמה
תודה.
רז הילמן
התהליך הזה עובד היום כבר, ועובד היטב. אם יכול נציג מכון התקנים להסביר מהו האישור שניתן היום למכונות כביסה, לתנורים, למייבשי כביסה, למדיחי כלים. כי כבר היום ניתן אישור כזה, ועל בסיסו משחררים מהמכס. זה עובד, ועובד טוב.
גרישה דויטש
הם מקבלים למכונות כביסה- -
דוד רודיק
לא, מכון התקנים- -
צבי אגוזי
מכון התקנים נותן אך ורק אישור אחד – אישור תקן. עם האישור הזה הולכים לשחרר את המוצרים. הוא לא נותן אישורים נוספים.
רז הילמן
ולא נדרש על-ידי המוכס אישור נוסף.
צבי אגוזי
הוא יכול שיהיו לו התניות לבדיקות נוספות אם מישהו יראה לו שצריך לעשות בדיקות נוספות כדי לתת את האישור.
דוד רודיק
אתם מודדים- - -
צבי אגוזי
אנחנו מודדים- -
דוד רודיק
אתם מוציאים אישור שהולך למכס.
צבי אגוזי
כן, אבל זה אישור תקן.
דוד רודיק
אישור על צריכה.
גרישה דויטש
מה קורה עם מזגנים? אתם עושים בדיקה, אחר כך זה הולך למשרד התשתיות, ומשרד התשתיות נותן אישור.
רז הילמן
נכון, זה בדיוק כפל הרגולציה שאנחנו רוצים למנוע במקרה הזה.
עדנה הראל
אבל פה זה לא מזגנים, זה עולם ומלואו פה. כל דבר שיש לו צו.
זאב גרוס
זה נכון.
היו"ר כרמל שאמה
אז איך אתם מתמודדים עם זה?
עדנה הראל
אי אפשר לעשות הליך מהיר של תיקון?
רז הילמן
אפשר להחליט שלא משנים את צו ייבוא חופשי לעניין הזה של אישור משרד התשתיות, אלא שמכון התקנים ינהל רישום של תוצאות הבדיקות שלו, ומשרד התשתיות יבקר את התוצאות האלה ויוכל לראות אם יש מישהו- -
ניר ימין
צריך אישור של המשרד.
רז הילמן
לא. הוא לא יצטרך לתת אישור פוזיטיבי. הוא יוכל לראות, ואם יש - - -הוא יכול להתערב.
עדנה הראל
אבל איך מוכס ידע שהוא יכול - - -
זאב גרוס
רק על ידי אישור התקן.
רז הילמן
המוכס יסתפק באישור התקן.
עדנה הראל
ואז ייכנס גם ההספק - - -
היו"ר כרמל שאמה
כמה זמן לוקח לשנות את התקן בעניין כזה פעוט?
צבי אגוזי
זה הרבה חודשים כי צריך להגיש את הנושא לאישור, ואחר כך הוועדה צריכה לשבת ולהסכים, וזה צריך פרסום וביקורת הציבור. זה לא הולך על רגל אחת.
לאה ורון
לכמה חודשים הגעת?
צבי אגוזי
הגעתי לכמה חודשים טובים.
קריאה
התהליך הכי מהיר זה ארבעה-חמישה חודשים.
ניר ימין
מבחינת הכנסת לא כדאי לקבוע את התחילה של התקנות ולהפנות לתקן כמו שהוא מפורסם היום. אמנם כתוב "כתוקפו מזמן לזמן", אבל- -
עדנה הראל
אפשר לעשות חילופי.
היו"ר כרמל שאמה
להשאיר את זה כך, וברגע שהתקן- -
עדנה הראל
אפילו לכתוב בהוראת מעבר: "עד לקביעת תקן ידרשו אישור של משרד - - - אבל בהנחה שקביעת התקן תיעשה לפני פרסום החוק.
היו"ר כרמל שאמה
זה המבנה שצריך להיות.
זאב גרוס
עיקר הבעיה היא אכיפתית. כלומר נוח מאוד לשים את האיסור בצו ייבוא חופשי, אבל זה לא מחויב המציאות. פה מגוון המוצרים הוא כל כך גדול- -
היו"ר כרמל שאמה
מה לגבי ההצעה שהציע משרד המשפטים?
עדנה הראל
הצעתי שיתוקן התקן, וכמו שהוא הציע לכתחילה – אני לא אתן אישור תקן, אלא אם זה עומד בזה, אבל מכיוון שאין עדיין תקן כרגע תהיה הוראת מעבר שלפיה עד שלא יתוקן התקן יצטרכו אישור של משרד התשתיות בהנחה שעד תום תקופת המעבר בין כך יתוקן התקן.
רז הילמן
זה אומר תיקון צו ייבוא חופשי לגבי הרבה מאוד פרטי מכס, ואחרי זה תיקון חזרה?
עדנה הראל
לא, לא.
רז הילמן
לא תכניסו את זה?
עדנה הראל
לא צריך תיקון של צו ייבוא חופשי כי זה יהיה בתוך התקן כמו שהוא.
רז הילמן
בואו נשמע את זה מהם.
היו"ר כרמל שאמה
איך אנחנו מכניסים את זה לנוסח?
זאב גרוס
לא נשנה את הצו.
רז הילמן
לא תשנו את צו ייבוא חופשי? אוקיי.
ניר ימין
אם אני מבין נכון הכוונה היא שההוראה המהותית בתקנות תגיד שמכון התקנים ומעבדה מאושרת בדקו בהתאם לתקן את ההספק – כמו שיש בפסקה 1 של תקנה 2 – ולפי הבדיקה, הוא עומד בתקנות, ותהיה הוראת מעבר שעד שלא נקבע תקן – אני לא יודע איך לכתוב את זה בתקנות- -
עדנה הראל
עד שהתקן אינו קובע את העמידה בתקנות כחלק ממנו, אז יידרש אישור משרד התשתיות.
ניר ימין
אני רק מבקש ממשרדי הממשלה להעביר נוסח.
עדנה הראל
אנחנו נעביר.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מצביעים על סעיף 2 ומסמיכים שינוי נוסח ברוח הדברים שנאמרו להוראת מעבר עד להחלת תקן חדש. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיף 2 – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 2 אושר.
היו"ר כרמל שאמה
סעיף 2 אושר פה-אחד.


סעיף 4. איפה סעיף 3 שנעלם?
שבתי אלבוחר
זאת טעות. זה צריך להיות, כמובן, סעיף 3. סעיף התחילה הוא סעיף 4.
עדנה הראל
אני רוצה להעיר בהמשך להערה של הממונה על התקינה, אגב מה שהצבעתם קודם, הוראת המעבר הזאת תיתן פתרון רק לגבי מה שעומד בבדיקות, לא מה שמגיע תחת הצהרה.
היו"ר כרמל שאמה
ברור.
עדנה הראל
לכן לא רצוי שנגיע למצב שאנחנו משתמשים בהוראת המעבר.
היו"ר כרמל שאמה
ברור.


סעיף 3.
צבי אגוזי
צריך תקן רשמי, ואחר כך שר התמ"ת צריך לחתום.
רז הילמן
צריך להגדיל את תקופת ההיערכות.
עדנה הראל
אז אולי נאריך?
היו"ר כרמל שאמה
כשנגיע לזה.
שבתי אלבוחר
הקראת סעיף 3: העברת מידע לממונה
3.
יצרן או יבואן של מכשיר ימסור לממונה מידע על צריכת האנרגיה של מכשירים במצב המתנה שייבא או שייצר לפי דרישת הממונה.
היו"ר כרמל שאמה
הערות לסעיף 3? אין. מי בעד סעיף 3? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיף 3 – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 3 אושר.
היו"ר כרמל שאמה
סעיף 3 אושר פה-אחד.


סעיף 4.
שבתי אלבוחר
תחילה

4.
תחילתן של תקנות אלה ארבעה חודשים מיום פרסומן.
היו"ר כרמל שאמה
בכמה צריך להאריך את זה?
צבי אגוזי
לנו יש בעיה עם הציוד כמו שאמרנו בפעם הקודמת. אבל המעבר פה הוא יותר ארוך, ולכן צריך לקחת את זה בחשבון.
היו"ר כרמל שאמה
בכמה זמן?
צבי אגוזי
גרישה, מה אתה אומר?
גרישה דויטש
אבל התקן לא רשמי.
צבי אגוזי
איזה תקן?
גרישה דויטש
לא משנה. התקן של המשרד.
עדנה הראל
הוא מחייב מפה, אבל הוא לא רשמי לפי חוק - - -. הוא תקן ישראלי רגיל מבחינת ההליך.
גרישה דויטש
אבל הוא לא צריך לעבור את השלב שלנו.
עדנה הראל
נכון, הוא לא צריך את השר, זה תקן ישראלי רגיל.
צבי אגוזי
צריך להכניס את התקן הזה לתוך התקן של המוצרים, לתוך 900 ולתוך 250.
לאה ורון
כמה זמן?
קריאות
- - -
דוד רודיק
1 בספטמבר זה טוב?
צבי אגוזי
אל תשאלו אותי, תשאלו את גרישה.
עדנה הראל
גרישה, כמה זמן אתה מעריך?
צבי אגוזי
צריך להכניס לתוך תקן רשמי את החלות של התקן הזה – 62301.
לאה ורון
בסדר, אתם נדרשים לעשות מאמץ מסוים. גרישה, 1 בספטמבר זה בסדר מבחינתכם? תעשו מאמץ.
גרישה דויטש
היות שצריך להכניס את זה לכל התקנים, יש תקנים בודדים - -
היו"ר כרמל שאמה
אולי נלך לאותו תאריך – 31 בדצמבר?
גרישה דויטש
יש 60 יום של כניסה לתוקף של כל תקן שכזה.
היו"ר כרמל שאמה
בסדר, אז תשעה חודשים.
גרישה דויטש
אני לא מאמין שעד 1 בספטמבר זה יהיה.
עדנה הראל
לא, 31 בדצמבר.
היו"ר כרמל שאמה
עדיין לא יספיק גם 31 בדצמבר?
צבי אגוזי
להכניס לתקנים רשמיים צריך להכניס את זה לכל תקני האב המקוריים- -
גרישה דויטש
בסדר, יש תקציב, אנחנו נעשה את זה.
היו"ר כרמל שאמה
31 בדצמבר. אוקיי.
ניר ימין
תחילת התקנות 1 בינואר 2012.
היו"ר כרמל שאמה
כן. מי בעד סעיף 4? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיף 4 – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 4 אושר.
היו"ר כרמל שאמה
סעיף 4 אושר פה-אחד.


תוספת ראשונה – "רשימת מכשירים", אין צורך להקריא, נכון?
רז הילמן
בהחלט יש. הרשימה היא בעייתית.
היו"ר כרמל שאמה
מה הבעיה?
רז הילמן
בדירקטיבה האירופית הרשימה היא סגורה, וכאן עשו רשימה שהתחילו אותה ב"מכשירים ביתיים בעלי צג אלקטרוני, לרבות". זה אומר כבר שאתה לא יודע איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר. אנחנו מציעים שיירשם: "מכשירים ביתיים בעלי צג אלקטרוני" – ואז ייאמר באלו מכשירים מדובר, פשוט רשימה סגורה: מכונות כביסה, מייבשי כביסה, מדיחי כלים, תנורי אפייה, תנורי מיקרוגל, ובכלי "וכדומה" בסוף.
שבתי אלבוחר
גם המילה "לרבות".
רז הילמן
גם בלי המילה "לרבות". אפשר בעתיד לשנות- -
היו"ר כרמל שאמה
אתם מוכנים לרשימה סגורה?
דוד רודיק
כן. מכיוון שעכשיו צריכים לתקן כל כך הרבה תקנים.
היו"ר כרמל שאמה
אז זה יהיה רק: מכונות כביסה, מייבשי כביסה, מדיחי כלים, תנורי אפייה, תנורי מיקרוגל", וזהו. שום דבר אחר לא.
רז הילמן
לא, אחרי זה יש הסעיף השני.
היו"ר כרמל שאמה
כן, בסדר.
דוד רודיק
לכל דבר רשימה סגורה.
היו"ר כרמל שאמה
אוקיי, תתקנו בהתאם. ברגע שיש הסכמה לי אין בעיה.
רז הילמן
בשורה השנייה "ציוד טכנולוגיות מידע"- -
היו"ר כרמל שאמה
אז בלי "לרבות" ובלי "וכדומה".
רז הילמן
בדיוק.


בשורה השלישית אותו דבר – בלי "לרבות" ובלי "וכדומה".
היו"ר כרמל שאמה
אתם מסכימים לשינויים האלה בכל השורות?
זאב גרוס
כן.
היו"ר כרמל שאמה
למחוק את "לרבות" ו"וכדומה" בכל השורות.
עדנה הראל
אבל אז הרשימה מספיק קונקרטית? לא חסר לכם כלום?
דוד רודיק
כן, היא קונקרטית.
רז הילמן
בשורה הרביעית – "מקלטי טלוויזיה, ממירים דיגיטליים לקליטת שידורי כבלים ולוויין".
דוד רודיק
לא ממירים של YES ו-HOT.
רז הילמן
וגם לא הממירים של "עידן פלוס", לפי מה שאני דיברתי עם משרד התקשורת ועם הרשות השנייה.
דוד רודיק
כל מה שלא מחובר ברשת ארצית שלא צריך עדכונים. זאת אומרת אנחנו מכבים את הטלוויזיה בממיר של מרכזי "HOT" ו"YES" – התקנות לא חלות עליהם. זאת אומרת במצב המתנה אקטיבי. רק מכשיר המיועד לטלוויזיה.
רז הילמן
איזה ממיר כן נכנס מבחינתך?
דוד רודיק
יש ממיר.
היו"ר כרמל שאמה
יש כל מיני.
רז הילמן
אסור שהממירים של "עידן פלוס" יהיו, ואני רק רוצה לשמוע ממשרד התשתיות שהם באמת לא כלולים בתקנה הזאת.
דוד רודיק
אם הם לא נכללים בהגדרה הזאת הם לא חלים.
זאב גרוס
אנחנו הגדרנו למה אנחנו מתכוונים.
רז הילמן
בסדר גמור.
מיכל פליישר
אני מ-HOT. אנחנו היינו בשיח מאוד פורה עם משרד התשתיות בניסיון להגדיר את אותם ממירים שלא חיים רק על רשת חשמל, אלא גם על רשת תקשורת, ולכן מצב ההמתנה שלהם הוא לא מצב המתנה של נורה בלבד. לי נדמה – אבל אני יכולה גם לחיות עם הנוסח כמו שהוא, אז אני פונה אליך, דוד רודיק – לי נראה שהדברים יהיו יותר ברורים, ושזאת הייתה הכוונה, אם בסעיף הזה "מקלטי טלוויזיה, ממירים דיגיטליים לקליטת שידורים, למעט ממירים לקליטת שידורי כבלים ולוויין המנוהלים על-ידי מוקד שידורים".
רז הילמן
את מרחיבה את זה מאוד אם את עושה את זה ככה. למה להרחיב את ההגדרה? אנחנו רוצים שיהיה ברור על מה זה חל.
דוד רודיק
תאמין לי שזה ברור.
ניר ימין
לגבי ההשמטה של המילים "לרבות" ו"וכדומה": בחלק הראשון של הקטגוריות הביטוי "מכשירים ביתיים בעלי צג אלקטרוני לרבות" – יימחק?
היו"ר כרמל שאמה
לא, רק המילה "לרבות": "מכשירים ביתיים בעלי צג אלקטרוני", נקודתיים.
ניר ימין
"מכונות כביסה, מייבשי כביסה, מדיחי כלים, תנורי אפייה ותנורי מיקרוגל"; בשורה השנייה: "ציוד טכנולוגיית מידע, מחשבים, מסכים למחשב ומדפסות"; בשורה השלישית: "ציוד שמע: מכשירי רדיו, מגבירים ומכשירי טלפון אלחוטיים"; בקטגוריה הרביעית: "מקלטי טלוויזיה, ממירים דיגיטליים- -" – הקטגוריה הזאת נשארת כפי שהיא.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד התוספת הראשונה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד התוספת הראשונה – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

התוספת הראשונה אושרה.
היו"ר כרמל שאמה
אושר פה-אחד. כל התקנות אושרו. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה ב-12:40

קוד המקור של הנתונים