ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 25/01/2011

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 70), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
20
ועדת הכספים

25.1.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, כ' בשבט התשע"א (25 בינואר 2010), שעה 12:10
סדר היום
הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 70), התשע"א-2011
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

ציון פיניאן
מוזמנים
מאיר אסולין, מנהל אגף מיסוי מקרקעין, משרד האוצר

עו"ד מיכל דויטש, ממונה חקיקה, רשות המסים, משרד האוצר

יעל מבורך, משרד האוצר

עו"ד דלית זמיר, משרד המשפטים

רו"ח נדב הכהן, לשכת רואי החשבון בישראל

עו"ד אהוד נדב, היועץ המשפטי, התאחדות הקבלנים והבונים בישראל
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 70), התשע"א-2011
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 70), התשע"א-2011.


לגבי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 70), בתשע"א-2011, ביקשתי רביזיה כדי לשנות את הנושא הזה. אנחנו מצביעים על הרביזיה.

ה צ ב ע ה

הרביזיה אושרה

אנחנו חוזרים לדיון.


הדיון העיקרי מתמקד בשאלה הזאת. למעשה על פי הצעת החוק מי שאמור לשלם את מס השבח זה ה קונה על חשבון המוכר. זה כאילו חלק מהתשלומים שהקונה משלם עבור הרוכש, ואם צריך להחזיר, מחזירים למוכר וזה בסדר. אני קיבלתי את זה, הוועדה קיבלה את זה וזה בסדר גמור.


נשאלה השאלה מה קורה אם העסקה התבטלה, למשל דוגמת חפציבה. אני שילמתי ארבעים אחוזים – אגב, הגענו לפשרה, הם הציעו שיהיה שלושים אחוזים ואנחנו אמרנו חמישים אחוזים, והגענו לפשרה של ארבעים אחוזים ואני לא חוזר בי מכל הדברים כי מה שאושר, אושר וזהו – ועכשיו צריך להחזיר כסף. אנחנו מדברים עכשיו רק על הצד הזה שרשות המסים צריכה להחזיר את הכסף. אני טענתי שצריך להחזיר את הכסף במקרה הזה לקונה. למה? מכיוון שאם החוק יאמר שגם כאן מחזירים את הכסף למוכר, מי שיקבל בסופו של דבר את הכסף, אלה הבנקים. הוא יעמוד בתור עם כל הנושים ואני חושב שמבחינה מוסרית וציבורית אנחנו נצא רע בעניין הזה. יאמרו לנו שאנחנו, ועדת הכספים, תראו מה אישרתם. תתפוצץ פרשה, והרי היא עלולה להתפוצץ למרות שכולנו מתפללים שלא יקרה דבר כזה, אני איש פשוט, השקעתי את מיטב כספי, אני בלי דירה, שילמתי כבר ארבעים אחוזים, ואז באה רשות המסים, גבתה ממני את הכסף והיא כבר צריכה להחזיר – ואני מדבר רק על הצד שהיא צריכה להחזיר. על הצד שהיא לא צריכה להחזיר, היא לא צריכה להחזיר – ואז יאמרו שמחזירים לבנק או לנושה החזק שיש לו עורכי דין שבבית המשפט הוא עומד ראשון בתור.


במקרה הזה אני רוצה להגן על הקונה ששילם את הכסף לרשות המסים ושרשות המסים תעמיד אותו ראשון בתור.


זה הדיון.
מאיר אסולין
אתה התמקדת בנושא הזה של הקבלנים. הקבלנים בגדול לא יהיו בזה.
היו"ר משה גפני
לא רק קבלנים.
מיכל דויטש
מי עוד?
היו"ר משה גפני
יש גם קבלנים. דירה שאיננה פטורה.
מיכל דויטש
התבקש בשלה פטור.
מאיר אסולין
יד שנייה. אתה התמקדת בקבלנים ואני אסביר לגבי הקבלנים.
היו"ר משה גפני
תעזוב את הקבלנים. בוא נדבר על אדם שרכש מגרש. מה זה משנה? אני לא יודע למה אתם מתעקשים על העניין הזה.
מאיר אסולין
אני אסביר. ראשית, דירות יד שנייה שמתבקש לגביהן פטור, אפילו לא נבדק אם הוא זכאי או לא, הוא לא נמצא בכלל בחקיקה הזאת והוא לא מתקיים כאן.
היו"ר משה גפני
באיזה מקרה?
מאיר אסולין
אנחנו מדברים על דירה יד שנייה שהמוכר מבקש פטור, מספיק שהוא מבקש והוא לא צריך להיות פטור. אם הוא מבקש, הוא בכלל לא נמצא כאן.
היו"ר משה גפני
דיברנו על זה.
מאיר אסולין
הוא לא במשחק. לכן אין לנו כאן בעיה. אנחנו מדברים על עסקאות חייבות לא של דירת מגורים ושכל תמורתם היא במזומן. אני אסביר היכן הבעיה. כל עסקה או כל ביטול עסקה אצלנו, חייבת להגיע עם הסכם חתום על ידי שני הצדדים. אין מצב כזה שאנחנו נבטל עסקה כאשר רק צד אחד פונה אלינו ואומר שהוא ביטל את העסקה ומבקש שיחזירו לו את הכסף. תמיד יהיה הסכם שבו הצדדים מבטלים בהסכמה מלאה. במסגרת הביטול הם מסדירים גם את כל נושא השבת הכספים.
היו"ר משה גפני
לא על זה אני מדבר.
מאיר אסולין
אז אין מקרה אחר.
היו"ר משה גפני
רק מקרה אחד שבו ביטול העסקה נעשה שלא על דעת הקונה.
מאיר אסולין
רק דרך בית משפט. אין מקרה אחר. אין. בית המשפט מסדיר את החובות.
היו"ר משה גפני
אני רוצה שהחוק יאפשר לי לעמוד ראשון בתור, עם כל הכבוד לבית המשפט. אני לא מדבר על מקרה בו הקונה ביקש לבטל את העסקה, אני לא מדבר על מקרה בו נעשתה הסכמה בין המוכר לקונה.
מאיר אסולין
אז אין בעיה.
היו"ר משה גפני
אני מדבר רק על הפינה הזאת. אני רוצה שתהיה אמירה מוסרית ציבורית והאמירה המוסרית אומרת שבמקום שאין הסכמה בין הקונה למוכר, אין ביטול על ידי הקונה, זה נעשה באופן חד צדדי, ההוא פשט את הרגל, ברח לחוץ לארץ.
מיכל דויטש
סיכמנו שזה רק כאשר יש ביטול עסקה ממש.
שגית אפיק
ביטול עסקה מסיבות שאינן תלויות בקונה.
מיכל דויטש
אין דבר כזה.
שגית אפיק
למה?
מאיר אסולין
אין.
היו"ר משה גפני
המוכר פשט את הרגל.
ציון פיניאן
קבלן פשט רגל.
מיכל דויטש
אנחנו לא נכנסים לזה.
מאיר אסולין
אם הוא פשט אתה רגל, זה לא מתבטל.
מיכל דויטש
זה לא ביטול עסקה.
היו"ר משה גפני
אז מה הבעיה?
מאיר אסולין
אין בעיה.
שגית אפיק
אין ביטול עסקה?
מיכל דויטש
לא.
ציון פיניאן
אתם תחזירו לקונה?
היו"ר משה גפני
מה אתם עושים?
מיכל דויטש
יש מחויבות חוקית של פושט הרגל לסיים. לא התבטלה העסקה. הוא מכר משהו, הוא קיבל משהו, נכנס מישהו במקום האדם שפושט את הרגל, מישהו מסיים את הבנייה, מישהו ממשיך לקיים ולבנות.
אהוד נדב
זה לא עומד במבחן המציאות. אני מצטער לומר. כאשר עסקה מתבטלת באמצע, יש נושים, יש תור של נושים לחייב הזה והוא לא חייב להיות קבלן. יש לו תור של נושים. אחד הנושים הוא זה שזכאי לקבל והוא עומד בתור אחד יחד עם נושים אחרים.
מיכל דויטש
אנחנו רוצים להסביר מה זה ביטול עסקה לצורכי חוק מיסוי מקרקעין. זה שעסקה נכשלת, זה לא בהכרח ביטול עסקה לצורכי חוק מיסוי מקרקעין.
אהוד נדב
כבוד היושב ראש מדבר על עסקה שלא יוצאת אל הפועל.
מיכל דויטש
בדיון הקודם הוועדה הבהירה לנו, אחרי שהסברנו את הפער בין בוטלה עסקה, מה שכתוב בנוסח שלכם, לבין מטעמים אחרים לא קוים הסכם המכירה וסיכמנו עם הוועדה שהסיפא היא לא רלוונטית כי אנחנו לא יודעים להתמודד בסיטואציות שלא קוים הסכם מכירה, אז דיברתם אתנו רק על סיטואציה נקייה של ביטול עסקה. ביטול עסקה, משמע שזאת עסקה שלא תפסה. במציאות יש ביטול עסקה של שני הצדדים ומס שבח מקבל את ביטול העסקה ולא רואה במכר חוזה. זאת הסיטואציה היחידה. זה היה הסוף של הדיון הקודם בו ניסינו לאפיין את הסיטואציה שדיברה עליה הוועדה. אמרנו שלא מדברים על סיטואציה שלא קוים הסכם מכירה כי אנחנו לא יודעים, אנחנו לא חלק מהמהלך הזה בין המוכר לקונה, אנחנו לא צד להסכם הזה. אז דיברנו רק על ביטול עסקה.
היו"ר משה גפני
הבנתי. אני מדבר על סיטואציה מאוד מאוד קיצונית, מאוד מאוד לא קיימת, רק האמירה המוסרית הזאת. מותר לכתוב את זה בחוק?
מאיר אסולין
כן, אבל תגיד מה.
היו"ר משה גפני
אמרתי. לא הגדרות של ביטול עסקה אלא אני מדבר רק על המקרה בו אתם צריכים להחזיר את הכסף, רשות המסים צריכה להחזיר את הכסף, ואז הקונה נכנס לתור יחד עם כל הנושים האחרים.
מיכל דויטש
אנחנו מחזירים את הכסף רק בביטול עסקה.
היו"ר משה גפני
בסדר.
אהוד נדב
ברשותכם, אני מדבר לאו דווקא בהקשר של התאחדות הקבלנים אלא כעורך דין. אנחנו מדברים על סיטואציה בה עסקה לא יצאה אל הפועל כי המוכר לא יכול להוציא אותה אל הפועל, הוא פשט רגל, ברח מהארץ, מכר את הנכס שלוש פעמים לשלושה אנשים שונים וכולי. העסקה לא יצאה אל הפועל. נדמה לי שמה שמבקש כאן יושב ראש הוועדה לעשות זה לעזור לבית המשפט ולדיני הנשייה לעשות צדק ולא רק משפט.
היו"ר משה גפני
נכון.
אהוד נדב
כרגע כל המערכת המשפטית כפופה לדיני הנשייה שאומרים שבמקרה כזה עומד הקונה ששילם מכספו למוכר, עומד בתור יחד עם כל האחרים.
מיכל דויטש
זה כסף שהוא שילם למוכר.
אהוד נדב
זה כסף שהקונה נתן אותו. במצב היום, לפני שעשינו את התיקון לחוק, הקונה שם את הכסף הזה בנאמנות. את הכסף עבור המסים הוא שם בנאמנות. לא יצאה העסקה אל הפועל, הנאמן מונחה להעביר את הכסף חזרה לקונה. עושים עכשיו תיקון מנימוקים כאלה ואחרים ומחייבים את הקונה לא לשים את הכסף בנאמנות אלא להעביר אותו לרשות המסים על חשבון המוכר, אבל אף אחד לא התכוון כאן לגרוע מזכויותיו אלא התכוונו לעזור לו להשלים את העסקה. אבל אם העסקה בסופו של דבר לא יוצאת אל הפועל וזה מגיע לבית משפט, בית המשפט לא מבקש שום חתימה של שני הצדדים אלא בית המשפט צריך לעזור לו ולומר שדיני הקדימות שנקבעו בחקיקה הזאת אומרים שבמקרה הזה זה יחזור לקונה.
היו"ר משה גפני
תודה. יש כאן את החוק, סעיף 102, האומר כי "המנהל יחזיר מס אם הוכח לו כי התבטלו מכירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד מקרקעין ששולם עליהם המס". יש מקרה שצריך להחזיר את המס?
מיכל דויטש
כן.
היו"ר משה גפני
במקרה הזה תחזירו לקונה.
מיכל דויטש
אם בוטלה עסקה. אתה רוצה משהו יותר רחב.
היו"ר משה גפני
כמה יותר רחב? כמה?
מיכל דויטש
הסיטואציה שאתה מתאר היא לא בהכרח בוטלה עסקה.
אהוד נדב
לא בהכרח על ידי הצדדים, אבל היא כן בוטלה.
היו"ר משה גפני
למה אתם מתעקשים? אני כל כך מבקש את זה ואתם מתעקשים? על מה? מה הולך לקרות? מה שאתם הכנתם צריך לעבור כאן פה אחד?
מיכל דויטש
לא, ממש לא. יום אחרי אנחנו צריכים לקיים את החוק.
היו"ר משה גפני
אז תקיימו את החוק. ריבונו של עולם, אני לא מתווכח אתכם על החוק, אני מקבל את החוק אפילו אני לא מסכים אתו, אבל אני אומר שתעשו צדק כאשר זה יגיע לבית המשפט.
מיכל דויטש
סליחה, למה אהוד נדב מהתאחדות הקבלנים עושה יותר צדק? אנחנו לא מצליחים להבין את הסיטואציה שאהוד נדב מדבר עליה.
היו"ר משה גפני
מה את רוצה מאהוד נדב ומה הוא רלוונטי לעניין הזה?
מיכל דויטש
לא הצלחנו להבין את הצדק.
היו"ר משה גפני
אני אומר לך את הצדק. הצדק הוא שתהיה סיטואציה אחת למיליארד והסיטואציה הזאת תהיה שאתם מחזירים כסף וזה הולך לבית המשפט מול כל הנושים. את זה אני רוצה למנוע. מקרה אחד למיליארד.
מיכל דויטש
פשיטת רגל?
שגית אפיק
מה שהוא אומר זה שהקונה הוא צד חלש וזה גם מה שאתם אומרים, ובטח כאשר מתבטלת העסקה.
מיכל דויטש
תאמרו לי באיזה סיטואציות מדובר כדי שנוכל להנחות את המשרדים.
שגית אפיק
102.
מיכל דויטש
ביטול עסקה. נקודה. שני הצדדים, ביטול עסקה.
מאיר אסולין
יש לנו הסכם על ביטול עסקה של שני הצדדים או החלטה של בית משפט.
מיכל דויטש
נקודה. אין שום סיטואציה אחרת בה מוחזר כסף למישהו. גם אם הקונה צועק שהוא ביטל, זה לא כאן. הוא לא נותן לי שום דבר והמוכר אומר שהוא מקיים. אנחנו לא מתערבים. אנחנו לא צד שמתערב.
שגית אפיק
נכון, אבל עכשיו נכנסתם לצדדים. התערבתם. עד היום באמת לא התערבתם.
דלית זמיר
אנחנו לא נמצאים בהליך של חדלות פירעון. יש שאלה מי חייב למי, הרי לא בהכרח כל הכסף מגיע לרוכש. יכול להיות שיש ביניהם הסכמים וחלק מההסכם אומר שהרוכש חייב קצת למוכר. אם תבוא ותקבע שכל הכסף עובר לרוכש, אתה מתערב בהסכם ביניהם ואני לא יודעת אם זה צודק.
היו"ר משה גפני
אם יש הסכם, אני לא מדבר.
דלית זמיר
אתה כן מדבר.
שגית אפיק
הוא מדבר על המקדמה. על אותה מקדמה שהקונה שילם.
דלית זמיר
המקדמה היא על חשבון תשלום שכאילו ניתנה למוכר והמוכר שילם את המס. זה מה שעשינו כאן. עשינו ניכוי במקור. אם יש מערכת יחסים ביניהם שיש חיובים לכאן או לכאן, לא בהכרח כל המקדמה מגיעה לרוכש.
היו"ר משה גפני
את לא מבינה מה אתם עושים.
ציון פיניאן
אתם הולכים סחור-סחור ואתם אפילו לא מבינים את דברי היושב ראש.
דלית זמיר
אני מבינה. המקרה של חדלות פירעון הוא מקרה מאוד ספציפי ויש דיני נשייה ספציפיים, וגם ניתנו בטוחות למקרה הזה אחרי מקרה חפציבה, אז היה תיקון של חוק רוכשי דירות שקיבלו בטוחות מיוחדות למקרים כאלה. אני לא בטוחה שזאת בטוחה נכונה לקבוע במקרה של חדלות פירעון. אגב, כל התשלומים בדרך כלל בהסכמי מכר מועברים עם קבלת בטוחות. לא יועבר תשלום של שלושים אחוזים אלא אם כן יש הערת אזהרה, ומה שמדובר כאן על הנאמנות, אני לא חושבת שזה לגמרי מדויק כי בדרך כלל מוחזק כסף בנאמנות עד שישולם המס.
אהוד נדב
נכון.
שגית אפיק
אבל אז הוא לא ישלם.
דלית זמיר
כאן שום דבר לא מונע מהמוכר לקחת את הכסף. אם רוצים לחשוב על בטוחות לרוכשי דירות, אני לא בטוחה שהמקום הוא דרך תשלום המס.
ציון פיניאן
אני חושב שאם הם מתנגדים, כנראה זה מקרה שכיח מאוד.
מאיר אסולין
140 אלף עסקאות בשנה, 68 עסקאות בלבד התבטלו והיה בהם תשלום. כמה זה 68 מתוך 140 אלף עסקאות? זה כלום.
מיכל דויטש
הודיעו לי עכשיו שנסרדישי פורש. הוא מכהן ארבע שנים.
היו"ר משה גפני
אני לא מבין את ההתעקשות הזאת.
נדב הכהן
אין ספק שמדובר במקרים פרובלמאטיים ואני מצטער לומר שלא תהיה שום תשובה אלגנטית כי במקרים מסוימים האבסורד יהיה כאן ובמקרים מסוימים האבסורד יהיה שם. אני חבר ועדת ערר במיסוי מקרקעין ואני יודע הרבה על מיסוי מקרקעין ואולי יותר מאשר חלק מהאנשים.
היו"ר משה גפני
יותר ממני, ודאי. מאחרים, אני לא יודע.
נדב הכהן
במיסוי מקרקעין יש הרבה מקרים קשים. אני אזכיר לחברים שאנחנו התנגדנו לניכוי במקור בכלל.
היו"ר משה גפני
אני לא שם.
נדב הכהן
אני יודע.
היו"ר משה גפני
זה לא הדיון.
נדב הכהן
אני יודע. אני מבין. אני אומר גם משהו מעשי. יש עסקאות שהתמורה לא ברורה כי זה אמנם מזומן אבל הקונה מקבל על עצמו תשלומים של המוכר ואז לא ברור מהי התמורה ומה הרווח של ה-15 אחוזים. יש מקרים שארבעה אנשים קונים, מוכר אחד, שניים ינכו ושניים לא ינכו. יהיו סיטואציות. מובן שהמקרה שיושב ראש הוועדה העלה הוא מקרה קשה מאוד, אבל יהיו עוד מקרים בעייתיים.
היו"ר משה גפני
מה אתה מציע?
נדב הכהן
אם מאוחר מדי להחזיר את הגלגל לאחור – ואני מקווה שלא מאוחר מדיי – לפחות 15 אחוזים בסוף. הוועדה הציעה את זה. כי 15 אחוזים בסוף פותר חלק גדול מאוד.
היו"ר משה גפני
אני לא חוזר בי ממילתי והוועדה לא חוזרת בה ממילתה. אנחנו סיכמנו והחוק הזה כבר עבר. אני ביקשתי את הרביזיה רק בגלל הדיון הזה ועוד דיון אחר בערעור שכנראה גם עליו הם מתעקשים.
שגית אפיק
בקשת הפחתה.
מיכל דויטש
זה סוכם.
היו"ר משה גפני
אם סוכם, אז בסדר.
מיכל דויטש
אבל לא קיבלת את מה שהצענו.
היו"ר משה גפני
אני רואה שאני צריך ללכת לעבוד ברשות המסים. אתם אנשים מצוינים אבל הייתי מכניס קצת פוליטיקה לעניין. לא, אין אצלכם פוליטיקה, רק אצלנו יש, אבל נניח לעניין הזה. אתם צריכים לדעת מתי להתגמש. לנו יש בעיה ציבורית ולכם אין אותה. אנחנו מעבירים כאן חוק ואני ממש לא שלם אתו. אני מעביר אותו כי אני יושב ראש הוועדה מטעם הקואליציה, אני חבר של רשות המסים, אני עובד אתה ברשות המסים ומה שהם מבקשים, אני מעביר, ומה שאני מבקש, הם דוחים. אני עובד עם הרשות בשיתוף פעולה. העברנו את החוק, אבל מה עשינו בחוק הזה? אני לא מדבר על דירה אלא על המקרים בהם חל החוק. אני הקונה, במקום לשים את הכסף בנאמנות, אני משלם במקום המוכר ואני משלם את זה לרשות המסים. לא רק שאני משלם את זה לרשות המסים אלא שרשות המסים תיקח את זה ממני כי גם קבענו מועד. זה לא תלוי ברצוני וזה לא וולנטרי. קראתם לזה מנדטורי.
שגית אפיק
זאת חובה.
היו"ר משה גפני
אני משלם להם כי זאת חובה. יאמרו שאני ישבתי בוועדה. הם לא מתחשבים ברגשות שלנו, כי הרי מה יקרה? תהיה סיטואציה של אחד למיליארד שהיא תתפוצץ. שבוע ידונו על זה בתקשורת. לא שאיכפת לי התקשורת, אבל איכפת לי הנושא המוסרי בסוף היום. יראיינו אותי, יאמרו לי שהנה המקרה, אתה חייבת את הקונה לשלם לרשות המסים, חייבת את רשות המסים לקחת את הכסף מהקונה, תראה את הגנב ההוא, זה שמכר לו, הגנב, הרמאי הזה שהתברר שהוא רימה את כל המדינה, ואז הוא צריך להתמודד, לבקש מרשות המסים את הכסף בחזרה, ואז אומרים לו שיש את בנק הפועלים עם סוללת עורכי הדין שלו, את בנק המזרחי עם סוללת עורכי הדין שלו וכולי. הוא הרי רימה את כולם וגנב מכולם. יאמרו שוועדת הכספים לפני חמש שנים היא זאת שאמרה שבנק הפועלים יהיה לפני האיש הקטן הזה שלא רק איבד את כל כספו, נפל עם רמאי וגנב, אלא שאני כמחוקק נתתי את הכוח לבנקים נגדו.


הם לא מתחשבים בי. פשוט לא מתחשבים. לא איכפת לי איך שינסחו את זה, אבל שיקבלו את העיקרון. אני לא מתווכח על כלום.
ציון פיניאן
בוא נחליט וזהו.
דלית זמיר
הלכתי לברר כדי להיות בטוחה שאני לא טועה בעניין הזה. אם יש הליך של חדלות פירעון אחרי שהיה הסכם לרכישת דירה, הפסיקה רואה בעצם במי ששילם עד אז כמין רוכש מן היושר ולכן חייבים להשלים את המכירה ולכן לא יהיה ביטול עסקה.
אהוד נדב
אנחנו לא מדברים על דירה.
דלית זמיר
על דירה.
אהוד נדב
לאו דווקא.
דלית זמיר
אבל אז הוא צריך להשלים את ההסכם.
היו"ר משה גפני
כמשרד המשפטים מפריע לך אם יהיה כתוב בחוק שבמקרה שרשות המסים חייבת להחזיר את הכסף והתברר שההוא באופן חד צדדי לא משלים את העסקה ועכשיו יש לו נושים, שהקונה יהיה קודם?
דלית זמיר
אני לא בטוחה שהסיטואציה הזאת מתקיימת. יכול להיות שבסיטואציה הזאת חייבים להמשיך את העסקה.
נדב הכהן
אם חייבים, לא תהיה בעיה כי לא בוטלה עסקה.
מאיר אסולין
אנחנו ננסה למצוא משהו.
היו"ר משה גפני
אני לא רוצה לריב אתכם למרות שהבוקר החלטתי שאני כן אריב אתכם על זה, כי אני לא שלם עם כל החוק הזה.
נדב הכהן
בצדק.
מיכל דויטש
יש כאן כמה בעיות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על העיקרון של מה שאמרתי ואני מקווה שזה ברור. אני מבקש שתנסחו את זה.


העיקרון הוא שברגע שיש בעיה, כתוצאה ממה שקרה, חדלות פירעון או פשיטת רגל או ביטול עסקה שנעשית באופן חד צדדי.
שגית אפיק
ביטול עסקה בנסיבות שלא תלויות בקונה.
מיכל דויטש
זה ביטול עסקה חד צדדי. זה משהו לוגי. בסוף צריך לקיים את זה.
היו"ר משה גפני
אני כל כך מעריך אותך, את משפטנית גדולה ואת יודעת מה אני רוצה, אבל את לא מסוגלת למצוא נוסח?
מיכל דויטש
בסיטואציה שאתה מתאר, אני לא מחזירה כסף.
היו"ר משה גפני
שאת לא מחזירה כסף, אני יודע. את רק לוקחת.
מיכל דויטש
אני לא מחזירה כסף בסיטואציה שאתה מתאר.
היו"ר משה גפני
אם את לא מחזירה, לא חל על זה הסעיף.
מאיר אסולין
נקודת הזמן בה אני צריך להחזיר כסף, זה ביטול עסקה אמיתית. מה שאתה מציין, יכול להיות שבכלל אין ביטול עסקה, כך שאין כסף להחזיר.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני רוצה שיהיה ניסוח בחוק, גם אם הוא לא חל על אף מקרה. בסדר? מה עוד אני צריך לעשות? כמה להתחנן?
מאיר אסולין
המשפטנים צריכים לנסח.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על מה שאמרתי ושהם ינסחו את זה ביחד?

ה צ ב ע ה

אושר


איזה עוד בעיות יש? אני רוצה לאשר את החוק.
מיכל דויטש
בנוסח של המקדמה כתוב שזה מנוכה מהתשלום הבא בגובה המקדמה.
היו"ר משה גפני
את מעלה עוד בעיות עכשיו?
מיכל דויטש
כן.
היו"ר משה גפני
להוריד לי עוד את מצב הרוח?
שגית אפיק
אולי לשמח אותך.
היו"ר משה גפני
סתם, מיכל, אל תשימי לב אלי. מה זה הדבר הזה שנסרדישי פורש? אנשים מתחילים לפרוש בלי לקבל ממני אישור.
מאיר אסולין
גם הבוס שלנו פורש, גם אתה מקשה עלינו, אנחנו עצובים.
היו"ר משה גפני
טוב, תעשי את זה בקצרה.
מיכל דויטש
מועד תשלום המקדמה. העברת ניכוי מס במקור, אמרנו שביום שמתקיים הנסיבות ל 51, אחד עד שלוש, כאשר הנסיבה הרלוונטית היא תשלום על חשבון של ארבעים אחוזים. בנוסח שלכם כתבתם מהתשלום הבא בגובה המקדמה. בעצם אנחנו הופכים את זה לקבוצה ריקה כי יוצא מצב שאו ששולם שמונים אחוזים בתשלום הראשון או תשעים אחוזים בתשלום הראשון ואז אין לי מהיכן לנכות מהתשלום הבא, או ששולם 39 ואז עשרה אחוזים כל תשלום. בעצם אנחנו צריכים לסכם כנראה כאן ולנסח את זה אחר כך שביום שמשולם ארבעים אחוזים על חשבון התמורה, יש את החובה להעביר את המקדמה כאשר המקדמה לא יכולה להיות גבוהה יותר מגובה התשלום הבא. זה בעצם מה שאנחנו צריכים לומר. כלומר, אם מישהו מעביר שמונים אחוזים, יש מקדמה של 15 אחוזים שעוברת מהשמונים אחוזים לרשות המסים, 65 אחוזים למוכר. אם יש תשלום של ארבעים אחוזים, באותו יום יש את החובה, התשלום הבא הוא 10 אחוזים, והוא צריך להעביר 10 אחוזים לרשות המסים. התשלום הבא הוא עוד הפעם 10 אחוזים, הוא צריך להעביר עוד חמישה אחוזים. כלומר, אנחנו נצמדים להסכם.
שגית אפיק
בסדר.
היו"ר משה גפני
הלאה.
מיכל דויטש
בהצעה הטלפונית של הבקשה להנחה דיברנו על זה שאם אדם יגיש את הבקשה להנחה שהוא מגיש את השומה העצמית שלו, אנחנו נענה לו בהודעת השומה. לקחתם רק את הסוף. מתי הוא יבקש את הבקשה?
שגית אפיק
מה שהוא רצה זה שהוא יוכל לבקש אותה בכל עת. את זוכרת מאיפה זה התחיל?
מיכל דויטש
אבל את הודעת השומה, אני נותנת עשרים ימים אחרי כן. איך אני אחזור אחורה?
שגית אפיק
בסדר. יגיש את זה ביחד. הדבר הנוסף הוא ביקש, נדמה לי אחר כך את חזרת וביקשת, שלא תהיה אפשרות להשיג על זה ולערער על זה. הוא רוצה שכן.
מאיר אסולין
זה הליך שומתי אחרי לגמרי.
מיכל דויטש
זה ייעול הליכי שומה.
שגית אפיק
אל תשכחו שהרעיון הראשוני היה לקצר את התהליך. הרעיון הראשוני שעלה בוועדה היה ש-60 ימים.
דלית זמיר
מתייתר לך הצורך לבקש הנחה.
מאיר אסולין
בדיוק.
דלית זמיר
ב-15 אחוזים כי את רוצה שומה סופית וכמה שיותר מהר. את לא רוצה שתהיה את המקדמה.
מיכל דויטש
לכן גם ביקשנו את זה יחד עם השומה העצמית. כשהוא מגיש את השומה העצמית, אתה בוחן מיד. אתה מולו.
היו"ר משה גפני
אני לא יכול לערער על זה? בסדר, קיצרנו תהליכים.
מיכל דויטש
אתה בשומה.
דלית זמיר
אתה תקבל שומה סופית הרבה יותר מהר.
מיכל דויטש
זה יחד עם השומה. ההתנהלות המהותית היא ההתנהלות ברמת השומה ולא ההתנהלות ברמת ההנחה.
היו"ר משה גפני
בסדר. נכנעתי. שיהיה רשום בפרוטוקול שנכנעתי. אני לא אגן על החוק הזה. בתקשורת אני לא אגן על החוק הזה. על כל החוקים שעוברים כאן אני מגן, על זה אני לא אגן.
מאיר אסולין
דרך אגב, לכן גם פיצלנו את שיעורי המס.
היו"ר משה גפני
יש עוד בעיות או שאפשר להצביע על החוק?
נדב הכהן
מה עם הטיפול בהקטנת המקדמה?
היו"ר משה גפני
אמרנו שמגישים בקשה להפחתה.
שגית אפיק
זה מה שעכשיו דובר. הם מבקשים שהבקשה תוגש ביחד עם השומה העצמית והם ייתנו תשובה ביחד עם השומה, לפי אותו סעיף, שזה בעצם תוך עשרים ימים ואי אפשר יהיה להשיג על זה. זאת תהיה תשובה סופית.
נדב הכהן
אי אפשר יהיה להשיג על זה?
מיכל דויטש
כי זה בתוך הליכי השומה. אתה מתנהל בהליך השומה מהותית.
היו"ר משה גפני
אמרתי שאני לא אגן על החוק הזה, אבל תני לי להסביר. הבקשה שלו היא הפחתת המקדמה או הפחתת התשלום. אנחנו דרשנו דד-ליין, ביקשנו שהתשובה תהיה מיידית ולא שמנהל רשות המסים פתאום יסחב את זה. הם אמרו בסדר. הם אמרו שזה יהיה יחד עם הודעת השומה. על השומה הם צריכים להשיב בתוך עשרים ימים. אם בשומה מתברר שהוא באמת צריך לשלם את המקדמה, זאת בעצם תשובה על המקדמה. הוא יכול ללכת לבית משפט על כל הנושא אבל לגבי הנושא עצמו, יש בזה היגיון של ייעול ההליכים ואני מקבל את התשובה בזמן.
נדב הכהן
אוי למוכרים. ייקחו מהם 15 אחוזים לשווא, ועד שהם יראו את הכסף בחזרה, יעבור זמן.
היו"ר משה גפני
לא. למה?
נדב הכהן
כי הקונה ינכה. מה איכפת לקונה? התיקון הזה הוא תיקון שעושה גן עדן לקונים וגיהינום למוכרים.
היו"ר משה גפני
אני לא הולך להגן על החוק הזה בתקשורת. אתם תגנו עליו.
דלית זמיר
אני יכולה לחזור לנושא הראשון?
היו"ר משה גפני
אין צורך. תדונו ביניכם.
דלית זמיר
לא חשבתי שאתם רוצים לתקן את חוק חדלות פירעון וזאת בעצם המשמעות. אני רוצה להסביר שבעצם המשמעות היא שלוקחים משהו שהוא לא רלוונטי לפקודה. התשלום למס הכנסה הוא משהו שהוא לא רלוונטי לקדימות. אם אנחנו חושבים שיש מקום לתת קדימות לרוכשי דירות, יש מקום לעשות את זה בצורה מסודרת, אבל זה תיקון שהוא לא רלוונטי. יש עוד גורמים שאנחנו רוצים להגן עליהם בפקודת פשיטת הרגל וצריך לעשות את זה בצורה מסודרת ושוויונית. לבוא ולומר שרק סכום המס, יכולנו לעשות את זה היום. שום דבר לא מנע מאתנו לפני התיקון לחוק לקבוע שסכום המס יהיה משהו שיועבר ישירות לרוכש. אגב, אולי סכום המס יועבר ישירות לעובדים? אולי גם עליהם צריך להגן?
נדב הכהן
כי זה עקום מראש. יש בזה משהו, אבל כשזה עקום מראש, אי אפשר.
שגית אפיק
אבל העקום הזה קרה בגלל שמבקשים מהקונה.
היו"ר משה גפני
אני לא פותח את הדיון הזה. דלית, את צודקת, אבל אני לא פותח את הדיון. הדברים רשומים בפרוטוקול. חבל שמשרד המשפטים לא היה אתמול בחקיקה של המפונים כי היה עוד יותר טוב.


מה עוד?
דלית זמיר
נשארים עם חדלות פירעון?
היו"ר משה גפני
אנחנו נצביע על ההסתייגויות. יש שתי הסתייגויות של זבולון אורלב. אנחנו מצביעים על ההסתייגויות האלה ליתר ביטחון כי ביקשתי רביזיה.
דלית זמיר
אנחנו נשארים עם חדלות פירעון?
היו"ר משה גפני
בסדר. יש הסתייגות לגבי זה שזה לא יהיה מנדטורי. הוא רוצה שזה יהיה בהסכמה. אנחנו דוחים את ההסתייגות הזאת.

ה צ ב ע ה

ההסתייגות לא התקבלה
שגית אפיק
היא עולה למליאה.


הסתייגות נוספת אומרת שבמקום ארבעים אחוזים, התשלום יהיה ב-85.
היו"ר משה גפני
אנחנו הסכמנו לפשרה הזאת.

ה צ ב ע ה

ההסתייגות לא התקבלה

ההסתייגות עולה למליאה. יכול להיות שהוא יגייס רוב במליאה.
דלית זמיר
אפשר גם למשוך את החוק.
היו"ר משה גפני
תקיימו את הדיון. אני רוצה שיהיה איזשהו נוסח.
דלית זמיר
נוסח שכן נותן את סכום המס?
היו"ר משה גפני
כן. תקיימו את הדיון. אני רוצה שתהיה אמירה כזאת מבלי לפגוע במה שאת אומרת.
דלית זמיר
לא, זה פוגע בהגדרה.
היו"ר משה גפני
דלית, אני סיימתי את הדיון בעניין הזה. תמצאו ניסוח. אני דיברתי על מקרה מאוד ספציפי.
דלית זמיר
עליו אני מדברת. אני אומרת שהמקרה הזה יוצר קושי כי אתה נותן קדימות לגורם מסוים במשהו שהוא בכלל לא רלוונטי לתשלום.
היו"ר משה גפני
אבל אם לא הייתם מביאים את החוק הזה, הקונה לא היה משלם.
דלית זמיר
לא נכון. התשלום שהיה משלם למוכר, זה על חשבון תשלום שהוא משלם למוכר.
היו"ר משה גפני
לפי המצב היום בלי החוק הזה, אני שם את זה בפיקדון.
דלית זמיר
לא נכון. שמים את זה בנאמנות עד תשלום המס.
אהוד נדב
עד הסוף.
היו"ר משה גפני
דלית, את צודקת, אבל זה לא רלוונטי. אנחנו הצבענו כבר.
דלית זמיר
לא היינו מודעים שהולכים לעשות את התיקון.
היו"ר משה גפני
חברי הכנסת יכולים להצביע גם על משהו שהוא מוטעה לחלוטין. מותר להם. לכן יש לנו חסינות. אני לא אפתח עכשיו את כל הדברים מחדש. אני לא איש מקצוע, לא למדתי כלכלה, לא מבין במס, אבל אני מבין מה עשיתם כאן. אני מבין. קיבלתי את זה.
דלית זמיר
אבל מדובר בפקודת פשיטת הרגל.
היו"ר משה גפני
בסדר. קיבלתי את זה. אני מציע לא לעצבן אותי יותר מזה. אני מציע. אם אתם רוצים, בבקשה, אפשר לפתוח את הכל ואז אני אראה לך מה קורה היום ומה יקרה אחרי החוק ומי ייפגע. זה בסדר, המטרה היא ראויה, לייעל את הליכי הרישום, וזה בסדר גמור. יש כאן הרבה דברים, יותר טוב שאני לא אדבר.


אנחנו נאשר את החוק. אני רוצה לדעת לגבי מס הכנסה שלילי. ביקשנו לגבי מי שעובד אצל קרוב משפחה וחלק מהזמן הוא עובד אצל מי שאיננו קרוב משפחה, לגבי התקופה שהוא עובד אצל מי שאינו קרוב משפחה.
שגית אפיק
שהוא זכאי למס הכנסה שלילי בעבור כל התקופה.
נדב הכהן
למה בכלל פסילה גורפת? אם הוא יכול להוכיח שהוא עבד בתנאים אמיתיים ובשכר אמיתי?
היו"ר משה גפני
לא. מיכל, תעני.
מיכל דויטש
אני לא יכולה לתת תשובה עכשיו לפרוטוקול. שמעת את הדברים.
היו"ר משה גפני
בסדר.
נדב הכהן
בחישוב מס נפרד בית המשפט העליון כבר אמר את דברו. אין פסילה גורפת.
היו"ר משה גפני
אתם יותר גרועים מדתיים.
מאיר אסולין
אנחנו דתיים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

אנחנו מצביעים על הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 70), התשע"א-2011, לפי מה שנקבע כאן כאשר ההסתייגויות שנדחו יובאו למליאה והן לא בגוף החוק. אתם תצטרכו לנסח לגבי הסעיף הזה ולמצוא איזשהו סעיף מוסרי אותו נביא למליאה.

ה צ ב ע ה

אושר

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 70), התשע"א-2011 אושר לקריאה שנייה ושלישית.


הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:45

קוד המקור של הנתונים