ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 24/01/2011

הקמת ועדה ציבורית

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
7
ועדת הכספים

24.1.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 652
מישיבת ועדת הכספים

יום שני, י"ט בשבט התשע"א (24 בינואר 2011), שעה 10:20
סדר היום
הקמת ועדה ציבורית לנושא שירותים רפואיים ושירותי מזכירות לראש הממשלה לשעבר אריאל שרון
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

חיים אורון

שי חרמש

פניה קירשנבאום
מוזמנים
דרורית שטיינמץ, ראש אגף תקציבים ופרויקטים משרד ראש הממשלה

אייל קציר, דובר ועדת הכספים
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הקמת ועדה ציבורית לנושא שירותים רפואיים ושירותי מזכירות לראש הממשלה לשעבר אריאל שרון
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום הקמת ועדה ציבורית לנושא שירותים רפואיים ושירותי מזכירות לראש הממשלה לשעבר אריאל שרון.


פנה אלי בנושא מנכ"ל משרד ראש הממשלה.
דרורית שטיינמץ
משרד ראש הממשלה אחראי על יישום החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון ולהחלטה פרטנית בנושא השירותים הרפואיים שהוענקו לראש הממשלה לשעבר, מר אריאל שרון.
יעקב אדרי
עדיין מוענקים.
דרורית שטיינמץ
עדיין. עד אפריל.


במסגרת הזאת הוענקו לראש הממשלה לשעבר שירותי משרד, רכב ונהג. בנוסף לכך הוא היה זכאי להחזר הוצאות בגין שירותים רפואיים, כאלה שלא נכללים בסל הבריאות. תקופת הזכאות שלו, חלק הסתיימה וחלק אמורה להסתיים.
יעקב אדרי
לגבי השירותים הרפואיים או לגבי נושאי המשרה?
דרורית שטיינמץ
גם וגם, ותכף נסביר.
פניה קירשנבאום
עד מתי שירותי המשרד?
דרורית שטיינמץ
עד אפריל.
יעקב אדרי
תכף אני אתייחס לזה.
דרורית שטיינמץ
התקופות, כמו שאמרתי, אמורות להסתיים. אחת הסתיימה והשנייה אמורה להסתיים באפריל. המלצות הוועדה הציבורית היו לחזור לוועדה ולבקש ממנה לבחון מחדש את הנושא של הזכאות שלו.
יעקב אדרי
ועדה ציבורית?
דרורית שטיינמץ
כן, אלה היו המסקנות של הוועדה הציבורית.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אני מודה לך. היועצת המשפטית, בבקשה.
שגית אפיק
ראש ממשלה לשעבר זכאי מכוח החלטת הגמלאות להטבות נלוות שכוללות הוצאות רכב ונסיעה ושירותי משרד. אלו שני סעיפים שמופיעים בהחלטת הגמלאות. בשנת 2006 הוחלט שבניגוד למה שהיה בעבר, ההטבות הנלוות האלה יינתנו לחמש שנים בלבד ולא מעבר לכך. הייתה ועדת משנה של חבר הכנסת חיים אורון וחבר הכנסת בייגה שוחט.
חיים אורון
בייגה שוחט ואחרי שהוא התפטר, אני השלמתי. הוא היה היושב ראש.
שגית אפיק
נכון. ההחלטה הייתה שזה יהיה למשך חמש שנים.
היו"ר משה גפני
לא הוצאות רפואיות.
שגית אפיק
אני מדברת כרגע על הטבות נלוות של רכב צמוד ושירותי משרד בלבד שקבועים בהחלטת הגמלאות.


מכיוון שראש הממשלה לשעבר אריאל שרון סיים את כהונתו ב-2006, תקופת הזכאות שלו לפי שני הסעיפים האלה היא לחמש שנים, בדומה לכל ראשי הממשלה לשעבר שבאו ויבואו אחריו. בנוסף, לאחר שראש הממשלה לשעבר אריאל שרון נפל למשכב, התבקשה ועדת הכספים לבחון מתן הוצאות מיוחדות למצב כזה, מכיוון שהגיעו למסקנה שהחלטת הגמלאות לא מכסה ולא מתייחסת למצב מיוחד כמו זה. הוחלט לקבוע סעיף חדש בעקבות המקרה הזה. הסעיף החדש קבע שוועדת הכספים רשאית לתת הוצאות מיוחדות. הכוונה הייתה בעיקר להוצאות רפואיות מיוחדות. ועדת הכספים יכולה לתת לפנים משורת הדין ומטעמים של צדק לפי המלצה של ועדה ציבורית.


בשנת 2006 ועדת הכספים הקימה ועדה ציבורית עם שלושה חברים והוועדה הציבורית המליצה לתת כיסוי של הוצאותיו הרפואיות של ראש הממשלה לשעבר אריאל שרון. היא התייחסה אך ורק להוצאות רפואיות ולא יכלה להתייחס לדברים האחרים שהזכרתי, להטבות הנלוות של שירותי משרד ורכב צמוד, מכיוון שזה בבסיס החלטת הגמלאות וזה לא היה חלק מהמנדט של אותה ועדה ציבורית. הוועדה הציבורית המליצה שההוצאות האלה יינתנו לאחר שראש הממשלה לשעבר אריאל שרון ימצה את זכויותיו מקופות החולים ומביטוחים רפואיים במידה שיש לו כאלה, והמליצה לחזור ולבחון את המשך זכאותו לאחר תום חמש השנים.
יעקב אדרי
בנושא הזה?
שגית אפיק
בנושא הוצאות רפואיות בלבד. כמו שאמרתי, יתר ההטבות הנלוות הן בסמכותן של ועדת הכספים והן קבועות לגבי כל ראשי הממשלה לשעבר ואין הבחנה בין ראשי ממשלה והן לחמש שנים. אגב המועדים שונים קצת. ההחלטה של הוועדה פקעה ב-4 בינואר ותקופת הזכאות של חמש השנים פקעה ב-14 בינואר.
יעקב אדרי
מה מבקשים מאתנו היום?
שגית אפיק
צריך לשמוע ממנה.
היו"ר משה גפני
שמענו.
חיים אורון
אני צריך לצאת ליושב ראש הכנסת, למסיבת עיתונאים. אני תומך בפנייה לוועדה הציבורית להמליץ. זה הכל.
פניה קירשנבאום
להמליץ על מה?
חיים אורון
לבחון את המשך הזכאות להטבות רפואיות.
פניה קירשנבאום
רפואיות.
חיים אורון
כן, זה מה שעומד על הפרק.
פניה קירשנבאום
ומה עם הרכב ושירותי מזכירות?
דרורית שטיינמץ
אי אפשר להפריד בין שני הדברים ואני אסביר למה.
שגית אפיק
ודאי שאפשר.
היו"ר משה גפני
ג'ומס, הבנתי. זה מה שאני הולך לעשות.
חיים אורון
לפי מיטב הבנתי מה שאמרה שגית זה שהוצאות המשרד הן לחמש שנים וזה בלתי תלוי בדברים אחרים. הנושא המיוחד היה כאן המצב הרפואי והמצב הרפואי, אנחנו העברנו את זה לוועדה ציבורית ואני מציע להחזיר לה ושהיא תביע את דעתה. לא נקיים כאן עכשיו דיון בנושא הזה.
היו"ר משה גפני
בסדר.


רצית לומר שאי אפשר להפריד. למה?
דרורית שטיינמץ
בעצם שירותי המשרד, מה שמספקים כרגע ובאמת במינון מאוד מאוד נמוך, זאת אומרת, העלויות שכרוכות בכך הן ממש בשוליים, מועסקת שם עובדת במספר שעות בחודש והיא בעצם מבצעת את כל התיאום של המשפחה מול המשרד ומול כל הגורמים. בעבר העובדת הזאת הועסקה באיסוף כל החומר שהיה בידי ראש הממשלה לשעבר והעברתו לשמירה לצמיתות.


הנושא של הקצאת נהג ורכב, יש עכשיו איזושהי מגמה להעביר את ראש הממשלה לשעבר לביתו בחוות השקמים. היה איזשהו ניסיון ורוצים להחזיר אותו באופן קבוע. המטרה של השירותים האלה היא שבעצם האחיות שצריכות להתלוות, זה יאפשר לנייד אותן, לקחת אותן ולהחזיר אותן.
היו"ר משה גפני
למעשה ההחלטה לגבי ראש הממשלה , אם היה מדובר בראש ממשלה בריא, לא היה דיון, יש החלטה ובזה נגמר העניין. אני לא הולך לפתוח את ההחלטה הזאת. מכיוון שלצערנו מדובר בראש ממשלה שהוא חולה, וכפי שהיא אמרה יש גם תהליך שצריך להעביר אותו לביתו, ומכיוון שלפני חמש שנים הייתה כאן ועדה ציבורית שנתנה את המלצתה וועדת הכספים אז אישרה את ההחלטה, אני מציע שאנחנו נחזיר את הנושא הזה לוועדה הציבורית. עברו חמש שנים, נחזיר את הנושא הזה לוועדה הציבורית.
יעקב אדרי
וההמלצות של הוועדה הציבורית מגיעות לכאן?
היו"ר משה גפני
כן. מגיעות לכאן. זה אותו דבר כמו ועדת גרונאו. ועדת גרונאו היא ועדה ציבורית, אבל בסופו של דבר ועדת הכנסת צריכה לאשר את זה. היא רשאית על פי החוק או על פי התקנות לא לאשר.


לכן אני מציע להחזיר את זה לוועדה. בראש הוועדה הציבורית עמד יורם גבאי, היה חבר בה מנכ"ל משרד הבריאות דאז אבי ישראלי והיה חבר בה יעקב נאמן.


דיברתי עם יורם גבאי והוא מוכן להמשיך ולדון בנושא. אני מציע שהוא יעמוד בראש הוועדה. דיברתי עם רוני גמזו, מנכ"ל משרד הבריאות דהיום, כדי שיסכים להיות חבר. יעקב נאמן לא יכול להיות ולכן חיפשתי עורך דין שיהיה חבר. יש עורך דין בשם אריה שטאובר, עורך דין מרחובות שאין לו למעשה קשר עם המערכת הזאת של ראשי ה ממשלה לשעבר


כאמור, אני מציע שנעביר את זה לוועדה הזאת.
יעקב אדרי
תוך כמה זמן הם יגישו את המסקנות לוועדה?
היו"ר משה גפני
חודש.


אני מציע שאנחנו נהיה בעניין הזה של ארגון הוועדה הזאת ושהוועדה תלווה את זה. זה בסדר מבחינתך?
דרורית שטיינמץ
כן.
היו"ר משה גפני
אני לא צריך את האישור שלך, אבל אני רוצה להיות נחמד.
דרורית שטיינמץ
אני רק רוצה לשאול האם הוועדה תעסוק גם בנושא של השירותים.
היו"ר משה גפני
הוועדה תעסוק רק במה שהטלנו עליה.
דרורית שטיינמץ
השירותים הרפואיים.
היו"ר משה גפני
נושא השירותים הרפואיים.
דרורית שטיינמץ
ושירותי המשרד.
יעקב אדרי
היא מעלה בעיה ספציפית.
היו"ר משה גפני
אז שידונו בה. אם זה קשור לשירותים הרפואיים, בבקשה. אם זה לא קשור, אז לא.
יעקב אדרי
בוא נאפשר מקרה כזה שכן יועלה בפני הוועדה.
היו"ר משה גפני
יש החלטת גמלאות. אני לא הולך לשנות אותה ואני גם לא מציע לאף אחד מאתנו לדון בזה. אמרה דרורית שבמקרה הספציפי הזה יש דברים מיוחדים שנוגעים לנושא הרפואי. אם זה נוגע לנושא הרפואי, זאת סמכותה של הוועדה הציבורית.
דרורית שטיינמץ
אנחנו נעלה את זה בפני הוועדה.
היו"ר משה גפני
אם זה לא נוגע, זה לא נוגע וזה לא בסמכותנו אלא אם כן אנחנו פותחים הכל מחדש.
דרורית שטיינמץ
אנחנו נעלה את זה בפני הוועדה.
היו"ר משה גפני
תודה. אנחנו מצביעים על הקמת הוועדה.

ה צ ב ע ה

פה אחד הוחלט על הקמת הוועדה

הקצבנו חודש. זה דחוף לכם?
דרורית שטיינמץ
אנחנו לא ניתן להם שירותים עד שלא תהיה החלטה.
היו"ר משה גפני
בסדר. תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:35

קוד המקור של הנתונים