ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 04/01/2011

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 182), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
23
ועדת הכספים

4.1.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, כ"ח בטבת התשע"א (4 ינואר 2011), שעה 10:10
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס'), התשע"א-2010 (פטור ממס על מלגה לסטודנט), סעיף 46(1)ב) להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), בתשע"א-2010
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני- היו"ר

יעקב אדרי

מגלי והבה

שי חרמש

אמנון כהן

שלמה מולה

ציון פיניאן

יוחנן פלסנר

נחמן שי
מוזמנים
עו"ד מיכל דויטש, ממונה חקיקה, רשות המסים בישראל, משרד האוצר

שי אהרונוביץ, ממונה מיסוי יחיד, רשות המסים בישראל, משרד האוצר

ליאת שדמי, יועצת מקצועית למנכ"ל רשות המסים בישראל, משרד האוצר

רן כהן, חבר כנסת לשעבר

עו"ד שלומית ארליך, משרד המשפטים

עו"ד דלית מיר, משרד המשפטים

עו"ד שולמית גרי, יועצת משפטית, מכון ויצמן למדע

עו"ד דורון שוופה, יועץ משפטי, אוניברסיטת חיפה

אייל רוזנברג, סגן יו"ר ארגון הסטודנטים לתארים גבוהים בטכניון

נועם וייצנר, מנכ"ל התאחדות הסטודנטים

סתיו ארז, רמ"ח אקדמיה, התאחדות הסטודנטים
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

ענת מימון
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס'), התשע"א-2010 (פטור ממס על מלגה לסטודנט), סעיף 46(1)(ב) להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), בתשע"א-2010
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס'), התשע"א-2010 (פטור ממס על מלגה לסטודנט), סעיף 46(1)(ב) להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), בתשע"א-2010.


הוועדה ומליאת הכנסת אישרה את זה. אנחנו פיצלנו את זה מחוק ההסדרים כמו מספר חוקים נוספים ואמרנו שצריך לקיים על זה דיון בנפרד.


לפני שאני מדבר על החוק הזה, אני מבקש לומר שאנחנו פיצלנו עוד חוק. אנחנו פיצלנו חוק של העברת מידע בין רשות המסים למשרד התעשייה ועשינו זאת כיוון שעל פניו נראה כאילו יש כאן פגיעה בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, יש פגיעה בחופש הפרט וזה עלול להציב את מדינת ישראל במצב שונה מבחינת החדירה לתחום הפרט של רשויות השלטון. על כן לא ביטלנו את זה לחלוטין כמו שעשינו לגבי העברת מידע בין הרשויות המקומיות, שם לפי דעתי זה דבר נורא ואיום, אלא אמרנו שנדון בזה בנפרד. בינתיים אני שומע שמשרד התעשייה מעביר למעונות היום ולצהרונים כתב ויתור על סודיות שההורים צריכים לחתום עליו וזה בלי החלטה של הכנסת.


פניתי למשרד התעשייה, פניתי לשרון קדמי והוא בודק את זה. יש חוות דעת של היועצת המשפטית של הוועדה שכל עוד אין חוק, אסור לעשות את זה. אני חושב שעושים כאן דבר שבאמת אסור לעשות אותו ואני מציע להימנע מזה. אם זה ימשיך להיעשות, את החוק אני לא אביא בכלל לדיון. אם עוברים על החוק, שיעברו על החוק במזיד ושלא יאמרו שהיות שזה נמצא על שולחן הוועדה, כבר מתחילים לעשות את זה. כל הדבר הזה לא מקובל עלי ואני מבקש מעורכת הדין דויטש לבדוק את העניין הזה. זה דבר לא תקין בעליל. אני לא יודע איך המשפטנים לא קופצים. זאת פגיעה בחופש הפרט. אם המחוקק אומר לאחר שהוא בחן את הדברים, גם משפטית, גם חוקית, והוא מחוקק את החוק הזה והוא עומד במבחן החוקתיות, בסדר, אבל כל עוד זה לא נעשה, אז פקידים מחליטים על דברים מהסוג הזה? לא מקובל עלי הדבר הזה ואני מבקש לעצור את זה. עד שלא דנים ולא מקבלים החלטה, אסור לעשות את זה.
מיכל דויטש
אפשר לומר משפט?
היו"ר משה גפני
כן, בוודאי.
מיכל דויטש
את הבקשות, אם הן מתבקשות מההורים לחתום על כתב ויתור על סודיות.
היו"ר משה גפני
מתבקשות. קודם כל, מתבקשות. אני העברתי ליועצת המשפטית גם את הבקשה.
מיכל דויטש
אם מתבקשות, על זה אני לא יכולה לענות כי אנחנו מרשות המסים ואנחנו לא משרד התעשייה.
היו"ר משה גפני
אבל יש ממשלה אחת. דברי אתם. המנכ"ל אמר לי שאתם דרשתם את זה.
מיכל דויטש
רק מילה אחת. אנחנו הבאנו הצעת חוק שביקשה לאשר לרשות המסים להעביר מידע למשרד התעשייה בהתקיים תנאים מסוימים.
היו"ר משה גפני
נכון.
מיכל דויטש
כל עוד הצעת החוק הזאת לא עוברת, רשות המסים לא מעבירה מידע גם אם יישלחו אלינו כתבי ויתור על סודיות. רשות המסים לא מעבירה מידע.
היו"ר משה גפני
בסדר. הבנתי. דרך אגב, אני רוצה לומר לך שאם אני בא אליך ואני חותם על תצהיר עם עורך דין שאני מוותר על הסודיות שלי ואני מאפשר לך להעביר את זה לחברת אי.די.בי., מותר לך להעביר.
מיכל דויטש
אליך.
היו"ר משה גפני
בסדר. אלי. כל ההתחכמויות ברורות. ברגע ששולחים אלי, אני אימא לילד שנמצא במעון ובא אלי מנהל המעון ואומר לי שאת זה שלחו ממשרד התעשייה, ואם אני לא חותם, הילד שלי לא במעון. לך תבדוק האם זה חוקי או לא חוקי. זה סמל של מדינת ישראל.
מיכל דויטש
אבל הם לא יקבלו מידע על סמך זה.
היו"ר משה גפני
שוב את חוזרת למידע. אני כבר לא יודע מה יקבלו. אם משרד אחד עובר על החוק, גם אתם יכולים לעבור על החוק. למה לא? אם מותר, אז מותר. אני יודע מי יעבור על החוק ומי לא? זאת הרי התחכמות שבגן כבר לא עשינו אותה.
מיכל דויטש
אני חושבת שהנציגים הרלוונטיים לא נמצאים בדיון הזה.
היו"ר משה גפני
הממשלה נמצאת. את הנציגה הבכירה של ממשלת ישראל בדיון עכשיו בוועדת הכספים.
מיכל דויטש
אבל אני מעבירה את המידע ולא מבקשת את המידע. אני לא מעבירה כי אין חוק.
היו"ר משה גפני
הבנו אחד את השני. יש לכם רק מזל שיוחנן פלסנר היום באופוזיציה ולא אני. אם אני הייתי באופוזיציה, את לא יודעת מה הייתי עושה מכם.
מיכל דויטש
למדנו שגם הוא יודע.
היו"ר משה גפני
כן, אבל הוא בקטע מאוד צר. אני הייתי מתפרס על הכל.
ציון פיניאן
יוחנן שומר על זכות השתיקה.
היו"ר משה גפני
מיכל, זה לא בסדר. זאת התחכמות. זה פשוט מרגיז. מביאים חוק, אנחנו מפצלים אותו, אנחנו אומרים שנדון עליו.
שלמה מולה
מיכל בדרך כלל בסדר.
היו"ר משה גפני
אמרתי עכשיו שהיא לא בסדר? אמרתי שהיא הנציגה הבכירה של הממשלה כאן היום. אם היה ראש הממשלה, הייתי אומר לראש הממשלה, אבל הוא לא נמצא ולכן אני אומר לה.


לגבי הנושא של מלגה לסטודנט. בשעתו העברנו הצעת חוק פרטית שלא עברה בקדנציות קודמות אבל אני העברתי אותה כאן במושב הקודם האומרת שמלגות של סטודנטים יהיו פטורות ממס. אני הלכתי על ההצעה המרחיבה ואז באה רשות המסים וטענה – ולא קיבלתי אז את הטענה שלהם – שעלול להיות מצב שבו החוק שבסופו של דבר יתקבל, ינוצל לרעה על ידי גופים – בעצם מדובר בגופים עסקיים – שאין עניינם בדיוק מלגות לסטודנטים ויעשו את זה כאילו אלה מלגות לסטודנטים ויהיו פטורים ממס שלא כדין. אני אמרתי שאני לא מקבל את זה ואני הולך על החוק המרחיב, מכיוון שיש גופים שהם אינם גופים אקדמיים והם נותנים מלגות לסטודנטים כמו מפעל הפיס, כמו הג'וינט וכולי שנותנים מלגות ולא רציתי שהם יהיו חייבים במס. אז סיכמנו בחוק ההסדרים, כשהם הביאו תיקון לחוק, שנפצל את זה ונדון על זה באופן נורמאלי.


אני חושב שכן צריך לאשר את החוק אבל לא במסגרת שהביאה אותו רשות המסים.
מגלי והבה
אני חושב שאפשר להטיל מס על כך שהוא נותן מלגות לסטודנטים. אתה מדבר על מפעל הפיס וכולי, אבל אני אזרח שיש לי כסף ורוצה לתת מלגות לסטודנטים.
היו"ר משה גפני
אתה תהיה פטור.
מגלי והבה
אז מי כן ישלם?
היו"ר משה גפני
תכף מיכל תסביר, אבל אני אתן לך דוגמה כפי שאני חושב. לי יש משרד עורכי דין, יש לי תיק תלוי ועומד ואני צריך מישהו שיופיע בבית המשפט, עורך דין. אני לוקח סטודנט ואני אומר לו שהוא יעשה לי עבודה, הוא מקבל מלגה על כך שהוא יבדוק את החוק המנדטורי בנושא מסוים, ובינתיים אני נותן לו טיפול בתיק, מה שבמצב רגיל הוא עובד רגיל שלי והוא צריך לשלם מס, אבל מכיוון שאנחנו קוראים לזה מלגה והחוק עכשיו הוא חוק מרחיב, הוא יהיה פטור ממס. זה דבר שאסור שיהיה. אני לא קיבלתי את זה אז.
מגלי והבה
אתה איש צדק ואתה דואג לסטודנטים. אנחנו רוצים שתדאג לסטודנטים. זה חוק רע שלא צריך להיות.
היו"ר משה גפני
רגע, אתה עוד לא יודע במה מדובר.
מגלי והבה
אני אזרח העולם הגדול ואני חי בתוך המדינה הזאת. כל מי שיש לו אפשרות לסייע לסטודנטים, למה אנחנו מנסים למנוע את זה ממנו?
היו"ר משה גפני
לא. החוק מאפשר.
מגלי והבה
זה מה שבסופו של דבר יצא.
יוחנן פלסנר
החוק המקורי לא אפשר, אבל ההצעה החדשה תאפשר.
היו"ר משה גפני
לפי דעתי אתם מערבבים, אבל לא חשוב.
מגלי והבה
לא, זה חשוב. תפסיק לשתף פעולה עם מס הכנסה. חוקים כאלה צריך לזרוק. חבל על הדיון. איפה לא נכנסו לנו בכיס?
היו"ר משה גפני
רק למען עשיית הסדר בעניין הזה. את החוק בקדנציה הקודמת לא הביאו, את הפטור ממס על מלגות לסטודנטים. מי שהביא את זה, אני הבאתי את זה ולא עזר לאף אחד שום דבר והחוק עבר בקריאה שנייה ושלישית. לא רק שהוא עבר אלא גם ההצעה הרחבה עברה. אמרו לי ברשות המסים בסדר, אבל מה אתה הולך לתת כאן יד לעבריינים? אמרתי שנדון בנפרד ועכשיו נדון.
מגלי והבה
מס הכנסה הם החשודים העיקריים.
היו"ר משה גפני
לא מס הכנסה אלא דווקא משרד התעשייה.
מגלי והבה
אני אומר לך, עזבו את הנושא הזה. זאת עמדתי שלא צריך כאן שום חקיקה אלא נמשיך לתת פטור לכל מי שרוצה לתת. אתם פוגעים.
היו"ר משה גפני
סיכמנו שאנחנו דנים על זה. לא סיכמנו שמאשרים את זה אלא סיכמנו שדנים. אם כן, בואו נדון.
מגלי והבה
אנחנו ממליצים להעיף את החוק הזה מכאן.
היו"ר משה גפני
בואו נדון באוזן קשובה ובנפש חפצה.


תסבירו על מה אנחנו מדברים.
מיכל דויטש
הצעת החוק המקורית בסעיף 46(1)(ב) להצעת חוק המדיניות הכלכלית ביקשה בעצם – אולי לא בנוסח שהיה מקובל עליכם – למנוע מצב בו ייעשה שימוש לרעה בסעיף כך שהמלגה תינתן על ידי מישהו שיסווג את זה כמלגה למרות שמדובר בתשלום שהוא תשלום חב מס. בעקבות ההערות שנשמעו בדיון הקודם והתייעצות שקיימנו גם עם ור"ה וגם עם נציגי האוניברסיטאות שהשתתפו בדיון, גם עם משרד המשפטים וגם עם הלשכה המשפטית של הכנסת, חשבנו שבמקום לתקן את זהות המשלם של המלגה, להרחיב את ההגדרה. מצד אחד לא הייתה לנו הגדרה של מי משלם את המלגה, ומצד שני הייתה לנו הרחבה בהגדרת תמורה, התחייבות למתן שירות או עיסוק במוסד. אמרנו שאם אנחנו לא רוצים שתינתן מלגה שהוא בעצם לא מלגה אלא היא תשלום חב מס עבור שירות שאותו סטודנט או מקבל נותן, אנחנו נרחיב את זה להתחייבות למתן שירות או עיסוק אצל נותן המלגה מכל סוג שהוא ולאו דווקא מוסד לימוד או מחקר. אז בדרך הזו אנחנו מצפים שאם מעסיקים או מעסיקים בפוטנציה שירצו להסוות שכר ויקראו לו מלגה, דרך ההגדרה הרחבה מאוד של תמורה אנחנו נאמר שכל ההתקשרות בין אותו מעביד או מעביד בפוטנציה לבין אותו סטודנט נוכחי, התשלומים בעצם מהווים תחליף שכר ואין לקרוא להם מלגה, והם לא פטורים ממס ולא לכך כיוון סעיף 9(29) לפקודה.
יוחנן פלסנר
מה למשל שירות לקהילה?
מיכל דויטש
אין בעיה. זה מוחרג מהגדרת תמורה.
שלמה מולה
שח"ק למשל, שירות חונכות קהילתי.
מיכל דויטש
זה מוחרג מהגדרת תמורה. זה לא נחשב תמורה.
שגית אפיק
בדף שמחולק לכם יש הגדרה של תמורה בפסקה האחרונה ומודגש בפסקה (3): "פעילות קהילתית או חברתית של הסטודנט או החוקר".
שלמה מולה
שאלה לרב גפני. אני רוצה שתשכיל אותי לגבי המושג מחקר תורני. למה הכוונה? להסמכה לרבנות?
היו"ר משה גפני
לא.
שלמה מולה
אתה יודע, אני עולה חדש בעברית.
היו"ר משה גפני
אתה לא עולה חדש. אתה היית בדיון. לא היית בדיון.
שלמה מולה
מה זה מכון תורני? כתוב כאן 12 שנות לימוד בהשכלה גבוהה. יש ערבוביה.
שגית אפיק
זה החוק המקורי. זה לא מונח כרגע על השולחן.
שלמה מולה
תגידו לי מה זה מכון תורני שיכול לתת מלגה ללא תמורה.
מיכל דויטש
משלם מלגה כאשר הלומד לא נותן תמורה למוסד התורני בו הוא עובד.
מגלי והבה
הוא יכול לקבל מלגה אבל לא יכול לתרום למוסד בו הוא לומד? אתה הולך לחבר'ה שלומדים תורה והוא רוצה לתרום למוסד או לקהילה שהרב אומר לו ללכת לתרום שם.
מיכל דויטש
אין בעיה. התמורה הזאת היא לא תמורה.
שגית אפיק
בדיוק.
מיכל דויטש
כל מה שעושה הלומד במסגרת התעסקותו בלימודים, בין אם זאת התחייבות להשקיע את מירב מרצו וזמנו ללימודים, שימוש במחקר על ידי המוסד ופעילות קהילתית או חברתית של הסטודנט או החוקר מטעם מוסד הלימוד והמחקר או בזיקה אליו, כל אלה לא יצבעו מלגה כהכנסה חבת מס.
שלמה מולה
זאת בדיוק השאלה שלי.
היו"ר משה גפני
אתה שאלת על מכוני מחקר תורניים ואני אענה לך.
יוחנן פלסנר
בעצם כל הישיבות נכללות כאן?
היו"ר משה גפני
כן.
מיכל דויטש
לא בחוק המוצע אלא בחוק הקיים.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת מולה שאל אותי שאלה ואני רוצה לענות לו.
שגית אפיק
שלוש השורות הראשונות הן הצעת החוק שלפניכם. רצינו להראות לכם איך היא משתלבת בחוק הקיים שכבר עבר. זה החוק הקיים שעבר ומשולב בו התיקון.
שלמה מולה
אם אנחנו עושים תיקון, יכול להיות שנגיע גם לתיקון החוק הזה. לכן שאלתי את הרב גפני את השאלה.
היו"ר משה גפני
כאשר דנו על החוק, כשלא היה חוק בכלל על פטור ממס על מלגות ורשות המסים רצתה לגבות מס או שהייתה תוכנית כזאת, היו כבר דיונים בבית המשפט, אנחנו כאן בוועדה קידמנו את החוק הזה והעברנו אותו לקריאה שנייה ושלישית.


אתה שואל לגבי מכוני מחקר לתורניים. יש קבוצה – אלה לא הישיבות ולא הכוללים, וזה לא קשור בכלל לעניין הזה – מוגדרת. חוקרים תורניים, כמו שחוקרים באוניברסיטה סינית או כל דבר אחר, יש מחקר שעושים על כל מיני נושאים. יש מספר מכונים שעוסקים במחקר על הרמב"ם למשל.
שלמה מולה
תן לי שם של מכון אחד.
היו"ר משה גפני
האינציקלופדיה התלמודית, למשל. אחת מיצירות הענק שנעשות כאן במדינה. הם מוכרים על ידי משרד התרבות ויש להם הגדרה. אמרנו, וזה היה בהסכמה מוחלטת, וקבענו את ההגדרות – והיה דיון שלם עם רשות המסים על כמה שנים מדובר ומה גובה המלגה עליה מדובר – ומדובר על קבוצה מאוד מוגדרת. זה היה מאוד לא שוויוני.
יוחנן פלסנר
גם המלגה הרגילה פטורה ממס. מלגה שכל אחד מקבל בכולל, גם היא פטורה ממס.
היו"ר משה גפני
אבל הוא עושה כאן עבודת מחקר. זה לא רלוונטית.
יוחנן פלסנר
אני לא מדבר על המלגות. אני עכשיו בקטע עובדתי ולא התנצחותי.
היו"ר משה גפני
לא, לא קשור. מה שאתה נותן בכל מיני אופנים, כאן מדובר על עבודה שבאה רשות המסים – ולכן היה צורך בחוק של אלכס מילר ורונית תירוש – ואמרה שכאן מדובר בעבודה. הוא עושה מחקר על הרמב"ם, אחרי כן יש אינציקלופדיה ויכול להיות שגם עושים מזה מסחר, אז שישלם מס הכנסה. כך הם טענו. זה גם הגיע לדיונים בבתי משפט. אז אמרנו שעוצרים את זה. מלגות של סטודנטים שעוסקים במחקר יהיו פטורות ממס, אלא שאני הרחבתי את זה מאוד ועשיתי את זה על הכל.


באה רשות המסים ולכן היא הביאה את זה בחוק ההסדרים, במטרה לתקן את זה והם גם אמרו שהם יעשו את זה, ואמרה שאני פותח פתח לעבריינים או לא לעבריינים אלא לאלה שינצלו את זה לרעה.
יוחנן פלסנר
באופן שבו הם ניסחו את זה, זה היה מנוסח באופן גורף כך שזה חל על כל המלגות.
היו"ר משה גפני
נכון.


מה שעשתה עכשיו הלשכה המשפטית, היא הביאה את הדף הזה.
מיכל דויטש
אנחנו עדיין מתנגדים לאמירה הזאת. לא התכוונו לעשות את זה. עלה החשש. הכוונה של הממשלה לא הייתה כך.
יוחנן פלסנר
מה שחשוב זה מה שהיה מנוסח.
היו"ר משה גפני
אני חוזר בי. לא חשוב. אני חוזר בי ואני מקבל את הגרסה של מיכל דויטש. בסדר. לפעמים אני מדמיין מה היה קורה אם לא היינו מתקנים את החוק ומה אז היא הייתה אומרת, אבל זה בסדר, אני מקבל את זה.
מיכל דויטש
אני לא משנה את הדעה.
היו"ר משה גפני
אני לא אמרתי שאת משנה, אבל היו אומרים לך לשנות.


לכן באה הלשכה המשפטית והביאה את הדף הזה שבו יש את החוק המקורי ויש לנו ויכוח על הנוסח אבל אני שומע שהגעתם לנוסח מוסכם.
מיכל דויטש
הגענו לנוסח מוסכם.
היו"ר משה גפני
כפי שזה הובא בחוק ההסדרים, אמרנו שלא מקבלים את זה.
יוחנן פלסנר
אדוני היושב ראש, מקום עבודה שמעודד – בנק לאומי, משרד עורכי דין וכל הדוגמאות – את העובדים שלו לרכוש השכלה וזה משהו שאנחנו רוצים, נגיד שאותו מקום שולח את העובד שלו – שירות הביטחון הכללי, צבא, לא משנה מי – לאוניברסיטה ומשלם לו את שכר הלימוד.
מיכל דויטש
זאת הכנסת עבודה.
יוחנן פלסנר
לא. למה הכנסת עבודה?
היו"ר משה גפני
רגע. תשלים את השאלה שלך ואחר כך מיכל תענה לך.
יוחנן פלסנר
אני למשל שירתתי בצבא קבע וכחלק מהבנייה העתידית שלי אמרו לי שרוצים שאני ארכוש השכלה. יש כאלה גם בבנקים ויש עורכי דין שרוצים לעודד. זה משהו שאנחנו כחברה גם רוצים לעודד. אני אמשיך לקבל את המשכורת שלי ממקום העבודה כי אני עדיין עובד בו ועדיין יש לי אופק שירות, אבל במקביל הם משלמים לי את שכר הלימוד כי הם מעודדים אותי לצאת ללמוד.


השאלה שלי האם זה ממוסה או לא.
היו"ר משה גפני
שאלה טובה. למעשה במקום העבודה שלך, מעבר למשכורת שאתה מקבל, אתה מקבל גם את רכישת ההשכלה באוניברסיטה.
יוחנן פלסנר
כן.
היו"ר משה גפני
שאלה טובה. תרשמי, תצטרכו לענות לי משום שלפי דעתי את תעני לו שזאת עבודה.
שלמה מולה
מה קורה עם גופים חוץ ישראליים או תרומות שמגיעות מחוץ לארץ לצורך מלגה לסטודנטים? אני סטודנט שלומד היום באוניברסיטה וקיבלתי מלגה ממכון מחקר מחוץ לארץ והמלגה היא מלגה אישית ללימודי השכלה. זאת אומרת, המלגה הזאת לא התקבלה באמצעות ההשכלה הגבוהה אלא אני קיבלתי אותה באופן ישיר מתורם מחוץ לארץ. קיבלתי מלגה מהאיחוד האירופי, מפדרציה מסוימת. אני לא קיבלתי את המלגה הזאת באופן ישיר אלי. אמרו לי שאקח 16 אלף שקלים לשנה ושאלמד. במקביל אני עובד. מה דיני?
שגית אפיק
אתה עובד במקום אחר שלא קשור לנותן המלגה.
שלמה מולה
לא. לא קשור. אני אתן דוגמה יותר פשוטה. רוצים לעודד השכלה גבוהה של עולי אתיופיה ובאה הפדרציה ואומרת שהיא רוצה שיוצאי אתיופיה בישראל ילמדו השכלה גבוהה. אני עובד במקום עבודה מסוים והמעביד לא משלם לי, אבל אותו גוף רוצה לעודד אותי ללמוד לתואר ראשון כי אם יהיה לי תואר ראשון, אני אוכל להתקדם במקום העבודה.
היו"ר משה גפני
אתה שואל האם המלגה הזאת פטורה ממס.
שלמה מולה
בדיוק. האם המלגה הזאת פטורה ממס או שהיא תמוסה.


דבר נוסף. גופים כמו הסוכנות היהודית, המוסדות הלאומיים, גם הם מעניקים מלגות. השאלה אם הענקת המלגות האלה של אותם מוסדות, מה ייעודן והאם גם הן ימוסו או לא? אלה אותם מוסדות שנותנים לסטודנטים באופן ישיר.
היו"ר משה גפני
מיכל, תשיבי.
מיכל דויטש
אנחנו צריכים לעשות סדר בשלוש קבוצות שיכולות לקבל תשלומים או חסכון בשכר לימוד והם סטודנטים.


יש את הסטודנט שהוא עובד בנק לאומי – או בנק יהב, לצורך העניין, כי זה יותר קל כי יש פסיקה של בית המשפט העליון בדבר הזה – וכל מה שמקבל עובד ממעבידו במסגרת יחסי העבודה ביניהם, כל טובת הנאה – רכב צמוד, תשלום החשבון שלו במכולת, תשלום גן הילדים של הילדים או תשלום שכר לימוד לאוניברסיטה – כל אלה נחשבים שכר עבודה.
יוחנן פלסנר
קצין בצבא קבע שמקבל מהצבא.
מיכל דויטש
כל מה שמקבל עובד ממעבידו במסגרת עבודתו, נפסק כבר בבית המשפט העליון ויש נוסח והגדרה בסעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה. כל טובת הנאה שניתנת לעובד ממעבידו, מהווה הכנסת עבודה.
היו"ר משה גפני
וזה לא קשור לחוק הזה.
מיכל דויטש
זה לא קשור לחוק הזה.
נחמן שי
שאלת הבהרה. בשעתו צה"ל נהג לשלוח קצינים בכירים בסוף השירות שלהם להשתלמות בארצות הברית, השתלמות מאוד יקרה. נדמה לי שעלתה אז השאלה אם ממסים את זה או לא.
יוחנן פלסנר
במכון וושינגטון.
נחמן שי
לא, באוניברסיטת הרווארד. מה נעשה עם זה? צה"ל גילם את זה?
מיכל דויטש
גילם, זאת סוגיה אחרת. שואלים האם זה חייב במס, כן או לא, ואומרים כן. ואז שואלים מי ישלם את המס, המעביד, הצבא מתקציבו או העובד. כמו שברכב צמוד יש מצבים, זוקפים הטבה והמעביד יכול לבחור אם לשלם את המס במקום העובד.
יוחנן פלסנר
את אומרת שזה כבר קיים בחוק.
שגית אפיק
זה לא קשור למלגה.
יוחנן פלסנר
אני דיברתי על מלגה ונתתי דוגמאות קונקרטיות.
היו"ר משה גפני
עכשיו אני לא יודע האם זה במסגרת הצעת חוק של הממשלה או שאנחנו במסגרת יום עיון.
יוחנן פלסנר
אם כך, לשם מה צריך את החוק הזה?
היו"ר משה גפני
עוד לא הגענו לזה.
מיכל דויטש
אני הייתי בשליש הראשון של התשובה.
היו"ר משה גפני
יש לי בקשה. בואו ניכנס לנושא. מיכל, את מסבירה מאוד יפה והכל בסדר. שאל חבר הכנסת פלסנר האם המעביד – יכול להיות הצבא או גוף פרטי או בנק – שולח לאוניברסיטה, האם זה נחשב הטבה בשכר שחייבת במס. התשובה היא כן. האם זה שייך לחוק הזה? התשובה היא לא.


שאל חבר הכנסת מולה שתי שאלות. תשיבי לו ותאמרי אם זה שייך לחוק, כן או לא. כשאת מסיימת להשיב, תגידי מה את רוצה בחוק הזה. אנחנו כבר בכלל לא יודעים על מה אנחנו מדברים. היינו כבר במחקר תורני, היינו בצבא ובעוד מקומות.
שלמה מולה
הרב גפני, אנחנו רוצים להבין. אתה רוצה שנצביע בלי להבין?
היו"ר משה גפני
ממש לא, אני נגד זה באופן טוטאלי.
שלמה מולה
בסוף יאמרו שהממשלה הקודמת אשמה.
היו"ר משה גפני
הממשלה הקודמת לא עשתה בעניין הזה כלום. גם הממשלה הנוכחית לא עשתה כלום. אנחנו עשינו כאן.
יוחנן פלסנר
כשמישהו מסביר לי ואני לא מבין, לרוב הניסיון שלי מלמד שגם הוא כנראה לא יודע הל מה הוא מדבר.
שלמה מולה
אני רוצה לקבל תשובה על השאלה שלי.
היו"ר משה גפני
יש לי ביקורת על מיכל בדברים אחרים, אבל לא על כך שהיא לא מבינה. היא מבינה והיא מסבירה מצוין.
מיכל דויטש
על מה הביקורת?
היו"ר משה גפני
על רשות המסים בכלל. עכשיו את המייצגת הבכירה שלהם.
יוחנן פלסנר
אדוני היושב ראש, אנחנו מדברים כאן על מעניקי מלגה. לצורך העניין, הצבא הוא מעניק מלגה.
היו"ר משה גפני
ממש לא.
מיכל דויטש
על מקבלי מלגה. החוק הזה מדבר על מקבלי מלגה.
יוחנן פלסנר
יש גם משלמי מלגה ואני חושב שצריך לקרוא להם מעניקי מלגה.
מיכל דויטש
החוק הזה נותן פטור למקבל מלגה. התנאי של החוק למקבל מלגה שיהיה פטור ממס הוא שהמקבל לא נותן תמורה למשלם. לכן כאשר אתה מקבל מלגה מגוף שנותן לך אותה בגלל עיניך הכחולות או מהפדרציה שנותנת כי היא רוצה לעודד את מי שגר בגבעתיים, בכל אלה המקבל לא נותן שום סוג של תמורה למשלם ולכן זה כלל לא בבסיס המס. יש את אלה שעובדים במקום מסוים ומקבלים סכום כסף, נניח סטודנט שמתרגל באוניברסיטה ומקבל כסף. הוא רוצה לצבוע את זה כמלגה ואנחנו אומרים לו לא, אתה נותן תמורה לאוניברסיטה או למקום בו אתה נמצא ולכן זאת הכנסת עבודה. יש את הקבוצה שהחוק הזה בא לטפל בה. היה ויכוח משפטי לגבי פקודת מס הכנסה, האם סוגי התמורות שמפורטים בהגדרת תמורה שבחוק הקיים מהווים תמורה. כלומר, אם מלגאי יושב במוסד לימוד ומחקר, מקבל כסף על כך שהוא התחייב להקדיש את מירב מרצו וזמנו, מפרסם מאמר בכתב עט וכותב שזה שייך לאוניברסיטה מסוימת, האם מדובר בתמורה. היה ויכוח בין רשות המסים לבין מוסדות לימוד ומחקר והוויכוח הזה הוכרע בחוק הקיים שאמר שזאת לא תמורה ולכן זאת מלגה פטורה ממס. אין לערבב בין זה לבין סכומים. כל סכום שמקבל אדם ממעבידו, כל טובת הנאה שמקבל אדם ממעבידו ולא משנה מי הוא אותו מעביד, עבור משהו שאותו מקבל נותן, מהווה הכנסת עבודה.
יוחנן פלסנר
אם כן, המלגות לחוקרים עבור עבודת המחקר ולא עבור הלימוד שהם עושים עבור המוסד בו הם עובדים. עבודת המחקר שהם עושים במסגרת הדוקטורט.
מיכל דויטש
יש בעצם שלושה דברים שהחרגנו מהגדרת תמורה. אותו פרסום המחקר שלו, כאשר יש גם את שם האוניברסיטה. הייתה שאלה אם זאת תמורה לאוניברסיטה, כן או לא, עבור הכסף שהוא קיבל. נקבע בחוק שלא. האם זה שהוא מתחייב בפניה שלא לעבוד ולהקדיש את מירב זמנו ומרצו ללימודים, מקיים ביניהם איזה סוג של יחסי עובד-מעביד, ונקבע שזאת לא תמורה. האם זה שהוא יקבל את הסכום תמורת זה שהוא יעשה עבודה קהילתית מהווה תמורה שלא עבור אותו כסף, נקבע שלא.


כל השאר, לרבות התחייבות לשירות – לא רק שירות בפועל אלא התחייבות למתן שירות – או לעבודה, מהווים תמורה.
יוחנן פלסנר
לגבי זה אני רוצה לשאול שאלה, אדוני היושב ראש. אני חוזר דווקא לדוגמה של הצבא. אני מקבל סכום מסוים כסרן קרבי לצורך העניין ואת הסכום הזה אני מקבל תמורת השירות שאני נותן לצבא. הסכום הזה לא משתנה ולא ישתנה. במקביל רוצים לעודד אותי לרכוש השכלה וכן הלאה ומממנים את המלגה שלי.
מיכל דויטש
זאת לא מלגה.
יוחנן פלסנר
מממנים את שכר הלימוד, אבל זאת לא תמורה.
מיכל דויטש
מה ההבדל בין זה לבין רכב צמוד?
יוחנן פלסנר
זאת לא תמורה. התנאים שאני מקבל בהיעדר לימודים הם בדיוק אותם תנאים.
מיכל דויטש
גם הרכב הצמוד.
מגלי והבה
הם רוצים קצין יותר משכיל, הם רוצים אדם שיתרום לחברה, ולכן למה צריך להכניס את היד לכיס? תנו לאנשים ללמוד. תנו לעודד את האנשים ללמוד.
שגית אפיק
זה לא קשור לחוק.
מיכל דויטש
זה לא קשור לחוק המונח לפניכם.
שגית אפיק
זה קשור להכנסת עבודה.
שלמה מולה
מיכל, לא ענית לשאלה שלי.
מיכל דויטש
אתה נתת שתי דוגמאות. נתת את הדוגמה של עמותות שנותנות את הכסף לאדם באשר הוא.
שלמה מולה
באוניברסיטאות היום יש מלגות שמעודדות קבוצות מסוימות.
מיכל דויטש
זאת לא הכנסה. כסף שאדם מקבל בגלל משהו, מצב סוציו אקונומי, הוא לא נותן תמורה בעד אותו כסף שהוא מקבל ולכן זה כלל לא בתוך פקודת מס הכנסה. הסוגיה שנדונה בסעיף 9(29) לפקודת מס הכנסה הייתה סוגיה שהייתה בתחום האפור, האם מה שנותן מלגאי מחקר מהווה תמורה, כן או לא, והיא נפתרה כאן. לכן הקבוצה של הפדרציה, של מה שאתה מקבל מהפדרציה, זה בכלל לא בבסיס המס וזאת לא הטבה וזה לא חלק מההכנסות שלך.


אנחנו ביקשנו למנוע מצבים בהם מעבידים יאמרו למשל שהם נותנים מלגה לעובד שלהם וזה לא חלק מהשכר שלו. הסעיף הזה מאוד מוגדר. הוא בא לפתור את מערכת היחסים של סטודנטים וחוקרים עם המוסדות ללימוד ומחקר בהם הם שוהים. אנחנו לא רוצים שייעשה שימוש לרעה בסעיף הזה, כך שסכומים שמשתלמים למישהו שנותן שירות או תמורה אחרת לאותו נותן מלגה, יברח מבסיס המס. אם יש סטודנט שגם חוקר וגם מתרגל באוניברסיטה, אתם מצפים שהסכום שהוא מקבל יפוצל חלקו לעבודה שהוא עושה ואז הוא חייב במס כמו כל דבר, לבין מה שהוא מקבל כמלגה שהוא לא נותן בעדה תמורה. בדיוק אותו הדבר לגבי עובד בנק יהב שהבנק מעודד אותו לצאת ללימודים, בדיוק אותו הדבר מהווה הטבה וצריך לזקוף לו הטבה בשכר.
שלמה מולה
שאלת הבהרה נוספת. כל המיסוי שאתם רוצים בו, יחול לגבי מי שיקבל מעל תשעים אלף שקלים?
מיכל דויטש
לא.
שלמה מולה
סכום התקרה תשעים אלף שקלים חדשים, ויראו את הסכום האמור וכולי.
מיכל דויטש
החוק הקודם שאושר בכנסת אושר כך שמלגה שניתנת לסטודנט בתקופת הלימודים, שגם היא תחומה בזמן, תהיה פטורה ממס. לגבי חוקר שיש לו הגדרה – או חוקר במכון מחקר תורני או שהוא משמש חוקר במוסד מחקרי ולומד במוסד מחקרי בארץ – הגבלנו את זה לתשעים אלף שקלים בשנה.
שלמה מולה
שאלה נוספת. מה קורה אם מקום עבודה נותן מלגה ואת קוראת לזה תמורה.
מיכל דויטש
לא, את התמורה נותן העובד.
שלמה מולה
הוא נותן תמורה בגלל מצב סוציו אקונומי. יש לו למשל מאה עובדים, מתוכם ארבעה-חמישה עובדים שמקבלים שכר מינימום והם לא מתקדמים בסולם הדרגות בעבודה אלא נשארים במקומם. המעביד בא ואומר שאת אותם אנשים בעלי סוציו אקונומי נמוך, הוא רוצה לעודד. זה שונה מהנושא של הצבא. האם גם הם ימוסו?
מיכל דויטש
זה שכר.
שלמה מולה
האם אתם לא יכולים בחוק הזה להחריג אוכלוסייה כזאת?
היו"ר משה גפני
זה לא החוק הזה. אתה צריך תיקון לחוק מס הכנסה. לא על זה מדברים כאן.
מיכל דויטש
סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה.
היו"ר משה גפני
אתה יכול לומר שמי שנמצא במצב סוציו אקונומי, זה תיקון לחוק. אני עכשיו נותן לך עצה כמחוקק.
מיכל דויטש
אפשר להגדיל את סף המס ואז הכל יהיה פטור.
היו"ר משה גפני
אנחנו ריווחנו את המס בחוק ההסדרים. זה היה בתמורה לאש"ל. היה ריווח של מדרגות המס ב-140 מיליון שקלים. אתה יכול להגיש הצעת חוק ויכול להיות שהצעת החוק הזאת גם תהיה פופולרית והיא תעבור. מבחינתי היא עשויה לעבור. אתה יכול לומר שכאשר יש עובד שמצבו הסוציו אקונומי או מצבו הכלכלי נמוך או שהוא מקבל שכר מינימום, אם המעביד שולח אותו להתקדם בעבודה – דהיינו, להשכלה גבוהה או לדברים מהסוג הזה – הוא לא ימוסה. זאת הצעת חוק שהיא הצעת חוק כמעט מהפכנית מבחינת מדיניות המס כי את מס הכנסה זה לא מעניין בכלל. אתה מקבל 4,000 שקלים משכורת ואתה מקבל עוד 8,000 שקלים הטבה שאם אתה היית עושה את זה לבד, היית משלם את זה מכיסך. אתה מקבל 12 אלף שקלים.


אם אתה מגיש הצעת חוק כזאת, זאת מדיניות מהפכנית מכיוון שאת מס הכנסה לא מעניינים כל הדברים עליהם אתה מדבר. מבחינתו זה לא רלוונטי. זה שכר שאתה מקבל תמורת עבודה.
שלמה מולה
מיכל, במקרה כזה אתם עשויים לתמוך?
היו"ר משה גפני
מה זה משנה במה הם יתמכו? מספיק לך שאני אתמוך. הם יתנגדו לזה כי זה משנה להם את מדיניות המס. לפי דעתי יש מקום לחוק הזה.
יוחנן פלסנר
אדוני היושב ראש, אני מבקש לגבי הנוסח המוצע. השתכנעתי שהנוסח החדש של החוק בא באמת לטפל בסוגיה הספציפית של עובד-מעביד ולא מכיל טקסט גורף שמאפשר למסות. אני חושב שזה חשוב שפיצלת את החוק ושעמדת על כך שהשינוי הזה יתבצע.


אני חושב שכדי להשלים את המלאכה, במקום המילה "למשלם המלגה" הייתי אומר "למעניק המלגה".
שגית אפיק
אולי ל"נותן". בהגדרה של תמורה יש לך מתן שירות כלשהו.
יוחנן פלסנר
נותן. בסדר.
שגית אפיק
זה מקובל עליכם? זה קוהרנטי.
היו"ר משה גפני
אגב, יש מישהו מהאורחים רוצה להתייחס לתיקון?
נועם וייצנר
אני מהתאחדות הסטודנטים. הערה לגבי סעיף 3, בהחרגה של התמורה.
מיכל דויטש
זה החוק הקיים.
היו"ר משה גפני
זה החוק הקיים. אנחנו לא דנים עליו.
נועם וייצנר
יכול להיות שצריך להעיר גם על זה כי ההחרגה כאן של התמורה לפעילות קהילתית של הסטודנט או החוקר מטעם מוסד הלימוד והמחקר או בזיקה אליו. אני חושב שפעילות קהילתית כזאת, ברובה לא קשורה למוסד הלימוד אלא קשורה לגופים אחרים שמעניקים מלגות על סמך פעילות קהילתית וחברתית, אבל זה לא משויך למוסד הלימוד.
מיכל דויטש
זה בזיקה. לכן השתמשנו במונח בזיקה, אבל זה החוק הקיים. זה לא קשור. לכן השתמשנו במונח "או בזיקה אליו". הצהרנו לפרוטוקול שפעילות קהילתית חברתית, היא לא תמורה.
שגית אפיק
היא לא תמורה. זה הובהר בהכנת הצעת החוק וזה מובהר בצורה הרחבה ביותר.
סתיו ארז
זה לא יכול להסתכם בהצהרה לפרוטוקול.
שגית אפיק
זה לא לפרוטוקול. זה מופיע בחוק.
סתיו ארז
ברגע שאתם מכניסים את התמורה, גם פעילות קהילתית נכנסת לתמורה.
שגית אפיק
אנחנו אומרים שכל אלה לא ייחשבו תמורה.
סתיו ארז
מדובר על כך שיש החרגה בגלל שמעורבות חברתית נחשבת כתמורה. ברגע שיש את ההחרגה, זה בגלל שמעורבות קהילתית נחשבת לסוג של תמורה ולכן מחריגים אותה.
היו"ר משה גפני
ניכנס לקונוטציה ולצורה בה אנחנו דנים כרגע. אני מקיים דיון ארוך על חוק קצר. מה שהובא כאן על ידי הלשכה המשפטית שלנו זה החוק הקיים ובו אנחנו לא דנים. החוק הקיים אושר, הפעילות הקהילתית הוחרגה ולא ישלמו על זה מס. אין דיון לגבי הנושא הזה. יש דיון על נושא אחר לחלוטין עליו אנחנו דנים, שאלה שלושת השורות או שתיים וחצי השורות שנמצאות בראש העמוד, וזאת הנוסחה אותה דרשנו, הלשכה המשפטית שלנו והלשכה המשפטית של רשות המסים בסופו של דבר גם הסכימה, ואנחנו משנים מהנוסח המקורי שאושר במליאת הכנסת ועושים אותו ידידותי יותר מבחינת הסטודנטים, אנחנו עושים אותו יותר מדויק ואנחנו עושים אותו מכוון בדיוק לנקודה עליה דיברנו.


עכשיו, מה השאלה שלך?
סתיו ארז
האם זה לא רק עניין של פרשנות והאם לא יוכלו לומר שבעצם תמורה של מעורבות חברתית שאינה קשורה למוסד היא בגדר תמורה, כמו שהגדרתם?
היו"ר משה גפני
תודה רבה. היועצת המשפטית של הוועדה תשיב לך.
שגית אפיק
הפעילות הקהילתית או החברתית של הסטודנט מוחרגת מהתמורה ולא בגלל שחשבנו שהיא עלולה להיות תמורה אלא משום שהסטודנטים שהופיעו כאן בהכנת החוק הזה ביקשו שיהיה ברור ושייכתב במפורש שפעילות חברתית אינה תמורה. לכן זה הוכנס לכאן, למען הסר ספק. לכן הטענה שלך היא לא נכונה.
סתיו ארז
אבל זאת רק פעילות קהילתית שניתנת למוסד.
שגית אפיק
או בזיקה אליו.
דלית זמיר
כל השאלה היא אם ניתנה תמורה למוסד. זה לא בזיקה למוסד.
שולמית גרי
אני ממכון ויצמן, מטעם ועד ראשי האוניברסיטאות. אנחנו רוצים לאשר את התיקון הזה. התיקון הזה הוא על דעתנו.
יוחנן פלסנר
אני יוצא לדיון על חוק טל.
היו"ר משה גפני
כל הזמן נראה לי שחוק טל יותר חשוב לך יותר מהסטודנטים. לא יודע למה, אבל כך נראה לי. איך תסתדר בלעדיי? מי יריב אתך?
יוחנן פלסנר
תשלח מישהו אחר.
נחמן שי
אני אייצג אתכם.
היו"ר משה גפני
אתם מכירים את כל הנתונים? הגניבות של החרדים זה יותר ממה שאתם חושבים. אתם לא יודעים את כל הנתונים. תראו ב"ידיעות אחרונות". תקראו שם, אם חסרים לכם נתונים על המשוגעים החרדים ועל הגנבים החרדים. אם הייתי תופס איזה חרדי, מה שהייתי עושה לו.
שולמית גרי
אני רק רוצה לוודא כי לדעתי לא שמענו את מלוא התיקון. התיקון בו מדובר הוא בסעיף התמורה - ומיכל, תאשרי לי שזה התיקון – לאחר המלים "למתן שירות כלשהו לנותן המלגה", ונמחקות המלים "למוסד הלימוד והמחקר".
שגית אפיק
כן.
שולמית גרי
זה תיקון אחד.
שגית אפיק
זה יהיה לנותן המלגה.
שולמית גרי
כן, כך אמרתי. בתיקון השני, בפסקה (1) לסעיף התמורה, בסופו יהיה כתוב "במוסד הלימוד והמחקר".
שגית אפיק
כן.
שולמית גרי
מצוין. זה הנוסח שמוסכם עלינו.
שגית אפיק
ההגדרה של תמורה תהיה עכשיו: "לרבות כל התחייבות של הסטודנט או החוקר למתן שירות כלשהו לנותן המלגה או למילוי תפקיד בו, ולעניין זה כל אלה לא ייחשבו תמורה:

(1)
התחייבות של הסטודנט או החוקר להקדיש את מרב מרצו וזמנו ללימודים או למחקר במוסד הלימוד והמחקר".


זה יהיה התיקון. זה יהיה הנוסח אחרי התיקון.
היו"ר משה גפני
אתם תומכים בזה.
שולמית גרי
תומכים, מטעם ור"ה.
אייל רוזנברג
אני מארגון המשתלמים לתארים גבוהים בטכניון. אני רוצה לומר שני דברים, אחד מהותי ואחד טכני קצר.


הדבר המהותי. מדובר כאן על מניעה של אפשרות של ניצול לרעה של המנגנון של מלגה בשביל לשלם מלגה במקום שכר, ולכן מוצע לעשות את התיקון. עוד צורה אפשרית לניצול לרעה, בפרט באוניברסיטאות היא באמצעות ההגדרה של הקדשת מרב הזמן ללימודים. יכולה אוניברסיטה לבוא ולומר למישהו שחלק מדרישות הלימודיות שלו הוא לעשות כל מיני מטלות טכניות, עבודות מינהליות, לנקות את המעבדה, אפילו ללמד, לעשות מחקר עבור אנשים אחרים וכולי.
היו"ר משה גפני
אתם העליתם את העניין הזה ואנחנו הסכמנו אתכם בהצעת החוק. אין לנו דרך לפתור את זה.
אייל רוזנברג
השאלה מה קורה כאשר סוג כזה של שירותים מוגדר כחלק מהדרישות הלימודיות.
שגית אפיק
זה שירות. זה לא צריך להיות מוגדר כחלק.
אייל רוזנברג
זה יכול להופיע בפרוטוקול?
היו"ר משה גפני
בפרוטוקול זה מופיע. מה שאמרת עכשיו ומה שאמרת אז, מופיע בפרוטוקול. הוועדה מסכימה. אמרתי קודם ואמרתי גם בישיבה הקודמת.
אייל רוזנברג
הערה נוספת היא בקשר לגורם שמשלם את המלגה, המוסד שמשלם את המלגה לעומת מי שמעניק אותה. יכולה להיות ישות משפטית אחת שהיא לא אוניברסיטה שמממנת מלגות שהאוניברסיטה משלמת לחוקרים בתוכה. אם בהגדרה של שירות מדברים רק על שירות לגוף שנותן את המלגה, נאמר איזושהי חברה מסחרית אבל לא לאוניברסיטה, או הפוך, שירות רק לאוניברסיטה ולא לגוף שנותן את המלגה, יכול להיות ששירותים שניתנים לגורם הנוסף הם לא ייחשבו לתמורה למרות שהם צריכים להיחשב כתמורה. יכול להיות שתהיה תמורה כאשר למשל חברה מסחרית נותנת תמורה לדוקטורנטים כדי שיבצעו מחקר. יכול להיות שהאוניברסיטה תדרוש מהדוקטורנט שירות מסוים עבור האוניברסיטה כמלגאי וגם החברה הזאת תקבל ממנו את השירות של המחקר הממומן שיתבצע.
שגית אפיק
לא הבנתי.
מיכל דויטש
אפשר לתת דוגמה קונקרטית?
אייל רוזנברג
חברת טבע למשל מתקשרת עם הטכניון כדי לבצע מחקר על איזושהי תרופה. חברת טבע מקבלת את השירות של מחקר יישומי בפיתוח איזושהי תרופה וזה שירות שהמלגאי ייתן לחברת טבע. אבל יכול להיות שהמלגאי גם יידרש על ידי הטכניון לארגן פגישות קבוצה במעבדה, לעשות כל מיני מטלות מינהליות, לנקות את המעבדה בה מבצעים את המחקר הזה וזה שירות שהוא לגורם שמבצע את התשלום, לאוניברסיטה, ולא לגורם שמממן את המלגה.


לכן אני מציע לשקול לרשום שהשירות הוא למשלם המלגה או למממן או הנותן כי יכולות להיות שתי ישויות נפרדות שלכל אחת מהן אפשר לתת שירותים. זאת הערה טכנית.
מיכל דויטש
זאת לא הערה טכנית, אבל אני יכולה לומר שכרשות מסים, ברגע שאנחנו נגלה שיש מעגל שתחילתו וסופו הוא כזה שניתן שירות בעד סכום שמישהו הגדיר כמלגה, יש לנו את כל הכלים לא לתת את הפטור ולומר שמדובר בהכנסה שהיא ממתן שירות של אותו מקבל, בין אם למוסד ובין אם לקרן ביחד ולחוד.
שגית אפיק
רשות המסים תפרש מי הוא נותן המלגה בכל מקרה ספציפי וזה יפתור את זה.
היו"ר משה גפני
יש עוד הערות? רבותיי, אנשי קדימה, אתם מצביעים בעד החוק או נגד?
מגלי והבה
למה אתה נבהל?
היו"ר משה גפני
לא נבהל אלא פשוט הגעתי לסיכום עם הממשלה. אתם בעד?
שי חרמש
אני מנוע מלהצביע.
מגלי והבה
אני נמנע.
היו"ר משה גפני
תקריאי את הנוסח המתוקן. אני פשוט הגעתי לסיכום עם הממשלה והנוסח הזה מקובל על כולם. אני רוצה לעמוד בסיכום.
שגית אפיק
הנוסח הזה מבהיר שהוא בא לפתור באמת את הבעיה.
היו"ר משה גפני
הוא בא לתקן.
שגית אפיק
הוא לא בא לקלקל אלא הוא בא להבהיר את החוק והוא מוסכם על כולם.

בפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה) בסעיף 9(29) בהגדרה "תמורה" במקום "למוסד הלימוד והמחקר" יבוא "לנותן המלגה" ובפסקה (1) שבה, בסופה יבוא "במוסד הלימוד והמחקר".
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על אישור הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית.

ה צ ב ע ה

אושר

אין נגד. נמנע אחד. הצעת החוק אושרה לקריאה שנייה ושלישית.


תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:10

קוד המקור של הנתונים