ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 03/01/2011

קביעת הרכב הוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת הכספים לצורך אישור תקנות בדבר קביעת הוצאות מירביות, עפ"י סעיף 13(ג) לפקודת המיסים (גביה)., הצעת חוק לייעול האכיפה ולשמירה על ביטחון הציבור (חילוט וסמכויות פיקוח) (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת הכנסת

3.1.11


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 141

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, כ"ז בטבת התשע"א (3 בינואר 2011), שעה 10:30
סדר היום
1. הצעת חוק לייעול האכיפה ולשמירה על ביטחון הציבור (חילוט וסמכויות פיקוח)(תיקוני חקיקה), התשע"א-2010 (מ/541) – קביעת הוועדה לדיון בהצעת החוק, הצעה לחלוקת הצעת החוק והעברתה לוועדות שונות

2. קביעת הרכב הוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת הכספים לצורך אישור תקנות בדבר קביעת הוצאות מרביות, ע"פ סעיף 13(ג) לפקודת המסים (גבייה)
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

דוד רותם
מוזמנים
דורית ואג, מנהלת ועדת החוקה, חוק ומשפט
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רן בר-יושפט
רשמת פרלמנטרית
הדס צנוירט

1. הצעת חוק לייעול האכיפה ולשמירה על ביטחון הציבור (חילוט וסמכויות פיקוח)(תיקוני חקיקה), התשע"א-2010 (מ/541) – קביעת הוועדה לדיון בהצעת החוק, הצעה לחלוקת הצעת החוק והעברתה לוועדות שונות
היו"ר יריב לוין
שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה.

אני מבקש בפתח הישיבה, דווחתי – אני מודה שטרם הספקתי לקרוא – שהיתה היום איזושהי כתבה ב"ישראל היום" בעניין המחלקה המשפטית. לא קראתי את הכתבה, ואני לא יודע אם מה שמסרו לי על תוכנה הוא נכון או לא נכון, אבל אני לפחות רוצה להביע בשמי, ואני מקווה שבשם הוועדה כולה, את ההערכה העצומה שיש לנו על העבודה שנעשית בלשכה המשפטית בראשותו של עו"ד אייל ינון. הם נותנים לנו שירות מצוין, עקבי, ומצליחים גם לשמור בדיוק על קו הגבול הנכון שבין השירות המשפטי המקצועי לבין הימנעות מהתערבות בנושאים שהם הנושאים התכניים הערכיים.
דוד רותם
אדוני מדבר על ועדת הכנסת.
היו"ר יריב לוין
אני יכול לומר שכך אני מרגיש לאורך כל ההתנסות שלי עם הלשכה המשפטית, בוודאי בוועדת הכנסת. את הערכתי העצומה לעבודה שארבל עושה אני מביע בכל מקום, ולא רק בפניה. אני נתקלתי בדבר הזה גם בעבודה של הלשכה המשפטית, כאשר הופעתי והשתתפתי בישיבות של ועדות אחרות, בין בחוקים פרטיים שלי ובין בנושאים אחרים, ואני לא יכול לזכור אפילו מקרה אחד שהיתה לי התחושה שאנחנו לא מקבלים כאן את השירות הכי טוב שיכול להיות.
דוד רותם
בזה אין שום ספק. אני מאוד דבק בחוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה, שחוות דעת של יועצים משפטיים מחייבת כל גורם ציבורי, לכן כשהם אומרים לי: אדוני, החוק הזה גרוע, אני מקבל את זה.
היו"ר יריב לוין
לי הם אף פעם לא אמרו שהחוק גרוע.
דוד רותם
כי אתה לא דן בחוקים של עצמך...
היו"ר יריב לוין
לכן לפחות במובן הזה אני באמת חושב שהם ראויים להערכה רבה על העבודה שהם עושים.
דוד רותם
זו כתבה מאוד לא חכמה.
היו"ר יריב לוין
אני אומר את זה שלא כהתנצחות עם תוכן הכתבה, כי לא הספקתי לקרוא אותה.
דוד רותם
כתוב שבשלב מסוים היו 37 יועצים משפטיים, ובגלל חברות של כל מיני אנשים עם כל מיני אנשים זה עלה ל-47, ומאז שאייל הוא היועץ המשפטי, התווספו שלושה. אז בעצם כתבה משבחת. אני מודיע לך, שלו היה אפשר להגדיל את מספר היועצים המשפטיים בכנסת בעוד 50, הייתי תומך בזה בכל לב.
היו"ר יריב לוין
אני חושב שכוועדת הכנסת, אם הנושא הועלה לסדר היום, ראוי שנאמר את דברנו בעניין הזה.


אני עובר לנושא הראשון על סדר היום: הצעת חוק לייעול האכיפה ולשמירה על ביטחון הציבור (חילוט וסמכויות פיקוח)(תיקוני חקיקה), התשע"א-2010 (מ/541) – קביעת הוועדה לדיון בהצעת החוק, הצעה לחלוקת הצעת החוק והעברתה לוועדות שונות.

למרות הכותרת, שהיא על גבול הסינית, ננסה לעשות סדר בעניין הזה.
דוד רותם
זו הצעת חוק שיש בה נושאים שצריכים ללכת לוועדת הפנים, ויש בה נושאים שצריכים ללכת לוועדת חוקה. יושבי ראש הוועדות הגיעו ביניהם לסיכום, שזה יפוצל, וכל חלק ילך לחלק המגיע לו.
היו"ר יריב לוין
רק למען הפרוטוקול אציין, שההצעות היו להעביר את הצעת החוק הזאת לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה או לוועדת החוקה, חוק ומשפט, ויש הסכמה בין שני ראשי הוועדות, כפי שהביא אותה בפנינו יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, וכפי שמופיעה במכתב של יושב ראש ועדת הפנים והגת הסביבה שהועבר אליי, והחלוקה המוצעת – אחר כך אעבור לסדרת ההחלטות הפורמליות, אבל החלוקה המוצעת היא כזאת: סעיפים 1 עד 3 – עניינם ניהול רכוש מחולט, יידונו בוועדת חוקה, סעיפים 4 עד 6, שעניינם סמכויות מאבטחים, שיטור עירוני וסמכויות פקחים ברשויות המקומיות יידונו בוועדת הפנים והגנת הסביבה, ולגבי סעיף 7, שהוא סעיף טכני שעוסק בתחילת החוק, מה אתם מבקשים לעשות אתו? לוועדת חוקה.
ארבל אסטרחן
שתי הוועדות בהתאמה.
היו"ר יריב לוין
כן, כל אחת, לגבי המרכיב שלה.


אנחנו ראשית צריכים לקבל החלטה, שאנחנו מושכים את החוק לדיון כאן בוועדת הכנסת, ואז נקבל את ההחלטה, כאשר החוק כאן, כבר על החלוקה שלו.
ארבל אסטרחן
לא כאן- -
היו"ר יריב לוין
כן, אבל נאחד את כל התהליך למהלך אחד - אין טעם לעשות פינג-פונג הלוך וחזור, אבל מבחינת ההצבעות שאנחנו עושים כאן, אנחנו צריכים לחלק את ההצבעות להצבעות נפרדות, אז אני מצביע – הצעה ראשונה תהיה לקבוע שהחוק הזה יידון בשלב הזה בוועדת הכנסת. מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר יריב לוין
אושר פה אחד.


לאחר שהחוק הזה אצלנו, נבקש לחלק את החוק לשני חלקים – להעביר את סעיפים 1 עד 3 לוועדת החוקה, חוק ומשפט, את סעיפים 4 עד 6 לוועדת הפנים והגנת הסביבה, ואת סעיף 7, ככל שהוא מתייחס לכל אחד מהמרכיבים, לוועדה שדנה באותו מרכיב. מי בעד ההצעה הזאת?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר יריב לוין
פה אחד.
ארבל אסטרחן
הפיצול הוא המלצה.
היו"ר יריב לוין
לאישור של המליאה.

כלומר אני למעשה תחילה מודיע שזה הוחלט ללכת לוועדת הכנסת, ואז אני מודיע שוועדת הכנסת מבקשת לחלק, ועל החלוקה מצביעים.
ארבל אסטרחן
כן. יש גם מסמך שמונח על שולחן הכנסת.
היו"ר יריב לוין
בסדר גמור. הנושא הזה – סיימנו אותו.

2. קביעת הרכב הוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת הכספים לצורך אישור תקנות בדבר קביעת הוצאות מרביות, ע"פ סעיף 13(ג) לפקודת המסים (גבייה)
היו"ר יריב לוין
הנושא השני - קביעת הרכב הוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת הכספים

לצורך אישור תקנות בדבר קביעת הוצאות מרביות, ע"פ סעיף 13(ג) לפקודת המסים (גבייה).

על פי השמות שהועברו אליי על ידי ראשי הוועדות מוצע כי מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט דוד רותם – יו"ר, אורי מקלב ומיכאל בן-ארי, ומטעם ועדת הכספים יכהנו חברי הכנסת ציון פיניאן, יעקב אדרי וזבולון אורלב. מי בעד ההרכב המוצע? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר יריב לוין
בעד – פה אחד. אושר.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:45.

קוד המקור של הנתונים