ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 03/01/2011

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 127), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
5
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

03.01.2011

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
פרוטוקול מס' 404

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, כ"ז בטבת תשע"א (3 בינואר 2011), שעה 12:30
הנושא
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הסדרת נהלי ניכויי מקדמה בגין מילואים), התש"ע-2009, של חה"כ גדעון עזרא, חה"כ איתן כבל, חה"כ אורי אורבך, חה"כ יעקב כץ. (פ/1914). בקשה לדיון מחדש לפי סעיף 110 לתקנון
נוכחים
חברי הוועדה: חיים כץ - היו"ר
איתן כבל

גדעון עזרא
מוזמנים
אפרת פרוקצ'יה, משרד האוצר
רעות מתוק, צה"ל

רס"ן חוסיין חוסייסי, אכ"א – רמ"ד תכנון שכר, משרד הביטחון
סרן עו"ד שי פרבר, פצ"ר – ס' היועמ"ש לתחום פרט, משרד הביטחון

גל כהן, אגף יועמ"ש, משרד הביטחון

אבי בקר ענת, קמל"ר, צה"ל

אבי צרפתי, המוסד לביטוח לאומי

ליאורה ברקלי, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד שרי בכר, המוסד לביטוח לאומי
עו"ד דבי אליעזר משרד התמ"ת
אורי מיכאל, דובר הוועדה
ייעוץ משפטי
עו"ד נועה בן שבת

עו"ד אייל לב ארי
יעקובית ישפה – מתמחה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
יונה, חבר המתרגמים בע"מ
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הסדרת נהלי ניכויי מקדמה בגין מילואים), התש"ע-2009

של חה"כ גדעון עזרא, חה"כ איתן כבל, חה"כ אורי אורבך, חה"כ יעקב כץ. (פ/1914).

בקשה לדיון מחדש לפי סעיף 110 לתקנון
היו"ר חיים כץ
צהריים טובים. יום שני בשבוע, כ"ז בטבת, 3 לינואר 2011, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה והבריאות. הנושא – הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הסדרת נהלי ניכוי מקדמה בגין מילואים), התש"ע-2009, של חברי הכנסת גדעון עזרא, איתן כבל, אורי אורבך ויעקב כץ.


גברתי היועצת המשפטית.
נועה בן שבת
אדוני, בדיון הקודם בנושא הזה, אושרה למעשה הצעת החוק בנוסח המקורי, בנוסחה המקורי, כפי שהוגש בהצעה.
היו"ר חיים כץ
בקריאה טרומית.
נועה בן שבת
בקריאה טרומית. ואדוני ביקש בגלל שהנוסח, אנחנו חושבים שהיו אתו בעיות, אז אדוני ביקש לדון מחדש.
היו"ר חיים כץ
מאחר ורצינו לפשט את הנוסח, שלא יהיו מחלוקות.
נועה בן שבת
להבהיר את המנגנונים. אז אדוני ביקש דיון מחדש בנושא הזה. אנחנו מבקשים להציע פה נוסח חדש, אבל כמובן הוועדה צריכה להחליט, האם היא מעוניינת לקיים דיון מחדש או שהיא רוצה להמשיך להשאיר בעינה את ההחלטה שהיא קיבלה בדיון הקודם.
היו"ר חיים כץ
ואז לפי הכללים אנחנו צריכים לעשות רוויזיה.
נועה בן שבת
כן, לפי הבקשה. להצביע.
היו"ר חיים כץ
אז אנחנו נעשה רוויזיה ואנחנו נעלה להצבעה. מי בעד קבלת הנוסח החדש.
נועה בן שבת
לא, מי בעד הדיון.
היו"ר חיים כץ
מי בעד הדיון מחדש. אז לפרוטוקול. מי בעד ירים את ידו. תודה רבה. אתה מחליף את רחל אדטו.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

הרוויזיה התקבלה

כל חברי הכנסת שנמצאים פה והם בעלי זכות הצבעה, תמכו ברוויזיה. מאחר וכולם תמכו, אז אין מתנגדים ואין נמנעים. אנחנו נדון בניסוח החדש. וגם הייתי מציע שאנחנו נקריא אותו ואם אין התנגדויות מיוחדות, אם אין התנגדויות מיוחדות אנחנו נאשר אותו להכנה לקריאה ראשונה ואת כל הניסוחים הנוספים שכנראה נצטרך לעשות בהצעת החוק, נעשה אחרי קריאה ראשונה, בין שנייה ושלישית.
נועה בן שבת
אולי כמה מילים לפני שנקריא אותה, לגבי העקרונות שבעצם ההצעה ביקשה להבהיר. דבר ראשון, הנוסח הזה מבקש להבהיר שכשהעובד שיצא למילואים לא ירגיש את הדבר בשכר שלו, זאת אומרת, בסוף החודש הוא יקבל שכר כאילו שהוא לא יצא למילואים, מבחינת המעביד. זה תשלום על חשבון התגמול. לאחר מכן, כשיגיע מלוא התגמול מהמוסד לביטוח לאומי, מלוא התגמול עלה על הסכום שכבר שולם לעובד, אז המעביד יעביר גם את אותה יתרה, גם את ההפרש, גם יעביר אותו.
היו"ר חיים כץ
ואם יהיה פחות, אז המעביד יישא בהוצאות?
נועה בן שבת
אם יהיה פחות, הוא ישלם את שכרו, כן. הוא כאילו שילם, כאילו שהוא לא יצא למילואים.
היו"ר חיים כץ
למציעי החוק יש משהו להגיד?
איתן כבל
שאנחנו כבר מקווים שאנחנו נצביע על זה היום, נביא את זה לקריאה ראשונה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נצביע על זה היום ונביא את זה לקריאה ראשונה.
איתן כבל
אני חושב שלידה היא עניין יותר קל מהניסוח הזה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו, בשביל שתהיה רגוע, אנחנו כבר עשינו רוויזיה, פתחנו על זה דיון מחודש. ואנחנו נביא את זה היום לקריאה ראשונה ואם יהיה צורך בתיקוני נוסח, אז אנחנו נביא את זה עם תיקוני הנוסח לפני השנייה, השלישית, ויבוא לציון גואל, או התשלום לחייל המילואים יגיע במועדו ובעיתו.
נועה בן שבת
בכל זאת, אדוני, עוד שני משפטים להשלמה.
היו"ר חיים כץ
בבקשה.
נועה בן שבת
המטרה היא שבעצם מה שיופחת מהתגמול שמקבל העובד זה רק ימים שבהם הוא בעצם היה אמור לעבוד, זאת אומרת לא יפחיתו, למשל, תשלומים עבור ימי שישי ושבת, אם העובד לא היה אמור לעבוד בימי שישי ושבת.
היו"ר חיים כץ
את הסברת את זה.
נועה בן שבת
לא יפחיתו תשלומים חודשיים שמשולמים בלי קשר לשאלה אם העובד הגיע או נעדר.
היו"ר חיים כץ
הסברת את זה. הסברת את זה ברישא.
נועה בן שבת
אנחנו מבקשים גם להביא למצב של שקיפות כלפי העובד. היום העובד לא מקבל את הדיווחים מהמוסד לביטוח לאומי, הוא גם לא יקבל אותם בעתיד, אבל המעביד יצטרך לתת ביטוי בתלוש השכר לתשלומים האלה שהוא שילם וכך בעצם לעובד תהיה איזו שקיפות כלפי העובד, איזה תשלומים ישולמו ואיזה תשלומים, מה הגיע לו בשלב הזה ומה הגיע לו בשלב השני.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נעבור בהקראה ואז נשמע אם יש פה התנגדויות מהותיות ונראה איפה אנחנו חיים. בבקשה.
יעקובית ישפה
הצעת חוק הביטוח הלאומי, (תיקון הסדרת נהלי ניכוי מקדמה בגין מילואים), התשע"א-2011.

תיקון סעיף 276.

1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 276 לחוק העיקרי –

(1) במקום כותרת השוליים יבוא "תשלום תגמול או תשלום על חשבון תגמול";

(2) בסעיף קטן (א) –
(א)
בפסקה (1), במקום "את התגמול המגיע לו", יבוא "תשלום על חשבון התגמול, בסכום השכר שהיה משולם לעובד אילולא שירת במילואים והוסיף לעבוד";(ב)
בפסקה (2), במקום "התגמול" יבוא "התשלום";(ג)
בפסקה (3), במקום "התגמול" יבוא "התשלום".

תיקון סעיף 280

2. במקום סעיף 280 לחוק העיקרי, יבוא:

"העברת תגמול מאת המוסד.


280.
(א)
המוסד יעביר למעביד של עובד כאמור בסעיף 276(א), את סכום התגמול המגיע לעובד;

(ב)
המעביד יעביר לעובד את הסכום שבו עלה התגמול שהועבר אליו, על התשלום ששילם לעבוד על חשבון התגמול לפי הסעיף האמור (בסעיף זה – יתרת התגמול);

(3) לעניין סעיף קטן (ב), לא ייכלל בתשלום על חשבון התגמול, סכום ששולם לעובד עקב עבודתו, או סכום שהיה משולם לעובד בין אם היה מוסיף לעבוד ובין אם היה נעדר מעבודתו;

(4) דין יתרת התגמול כדין שכר עבודה לכל דבר ועניין, והמעביד יעבירו לעובד לכל המאוחר ביום שבו היה משתלם שכרו בעד עבודה במועד שבו הועבר התגמול כאמור בסעיף קטן (א) למעביד."

תיקון חוק הגנת השכר

3. בחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, בתוספת, בפרט 5 (3), במקום "ודמי מחלה" יבוא "דמי מחלה, תשלום על חשבון תגמול למשרת במילואים ויתרת תגמול כאמור".
היו"ר חיים כץ
יש פה מישהו בחדר הזה, שמשהו מפריע לו בנוסח החוק?
קריאה
קיימנו דיונים לפני יותר מאשר בוועדה.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, הכל מקובל?
יעקובית ישפה
כפוף לניסוחים, היו הערות בנושאים כאלו ואחרים.
היו"ר חיים כץ
אי לכך, אנחנו נעבור להצבעה. מי בעד הצעת החוק, ירים את ידו. תודה רבה.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

הצעת החוק התקבלה.

כל חברי הכנסת שנמצאים באולם, אישרו את החוק הזה לקריאה ראשונה ואני מקווה שבשבוע הבא הוא יבוא לקריאה ראשונה ואז עד סוף החודש הזה נביא את החוק לספר החוקים להכנה לשנייה ושלישית ואלה שהולכים למילואים יתוגמלו בהתאם. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:50

קוד המקור של הנתונים