ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 28/12/2010

דיון בפרק ז': עיסוק נוסף

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
55
ועדת משנה לגיבוש כללי אתיקה לחברי הכנסת

28.12.2010


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 18

מישיבת ועדת המשנה של ועדת הכנסת

לגיבוש כללי אתיקה לחברי הכנסת

יום שלישי, כ"א בטבת בתשע"א (28 בדצמבר 2010), שעה 14:30
סדר היום
פרק ': עיסוק נוסף
נכחו
חברי הוועדה: חיים אורון – היו"ר

דוד רותם
מוזמנים
פרופ' סוזי נבות

רן בן יהושפט

ד"ר שילה רולף הטיס
ייעוץ משפטי
אייל ינון – היועץ משפטי של הכנסת

ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
פרק '
עיסוק נוסף
היו"ר חיים אורון
צהרים טובים. אני מאוד שמח שחבר הכנסת רותם כאן כי אני התכוונתי, בהסכמת היושב ראש, לקיים את הישיבה גם אם אני אהיה לבד כי הודיעו חברים שבדרך כלל משתתפים, שהיום הם לא יבואו.


האילוץ שאנחנו הטלנו על עצמנו, זה בכל זאת ניסיון, הוא לסיים את השלב הזה לקראת ט"ו בשבט, אז הצעת הוועדה תונח על שולחן הכנסת במתכונת שמניחים שינוי תקנון, ותכף אני אומר על זה הסתייגות, ויינתן משך זמן להעיר הערות. לאחר מכן ועדת הכנסת תתכנס ומתוך הסכמה עם היושב ראש הקבוע של ועדת הכנסת לא הולכים לדון מחדש על הכל אלא באמת לדון בהערות שהמשמעות שלהן היא שחבר כנסת מבקש להתנגד או להוסיף או לגרוע מההחלטות שלו.
ארבל אסטרחן
והתאמות חקיקה.
היו"ר חיים אורון
במקביל, ואת זה לא נסיים עד התאריך הזה, יש התאמות חקיקה ואגב, אי אפשר יהיה לבצע אותן אלא אם כן יסתיימו ההחלטות, אבל הן כמובן ייקחו משך זמן יותר ארוך.


לכן, בעצה עם ארבל, תאריך ישיבת הכנסת של ט"ו בשבט הוא ה-24 בינואר ואני מציע שנעשה מאמץ לעמוד בזה ואני חושב שזה אפשרי כי לא נשארו לנו עוד הרבה דברים.


כמו שגם פורסם בסדר היום, אנחנו חוזרים היום לסעיף של העיסוק הנוסף.
ארבל אסטרחן
עמוד 17.
היו"ר חיים אורון
נושא שנדחה מספר פעמים. בזמנו התקיים כאן דיון על פי בקשתו של חבר הכנסת חיים כץ. ארבל, תתחילי להנחות אותנו.
ארבל אסטרחן
אנחנו בעמוד 17 בו מתחיל הפרק של העיסוק הנוסף. אני אזכיר בקצרה על מה כבר דיברנו. סעיף 34 לכללים שמופיע בעמוד 17 מגדיר את הכלל שחבר כנסת לא יעסוק בעיסוק נוסף כפי שהוא מוגדר. סעיף 35 קובע סייגים לאיסור הזה וקובע מה שאתם רואים בפסקה (1) בסעיף 35: לפעול במסגרת מפלגה והוא יכול לקבל מהמפלגה כל מיני דברים לעניין הזה. הוא יכול לעסוק בפעילות בעלת אופי ציבורי בהתנדבות וללא תמורה, להיות בעלים של נכס, לקבל תמורה מזכויות בקניין רוחני ולהיות חבר קיבוץ, מושב שיתופי או אגודה שיתופית להתיישבות.

סעיף 36 בא לומר שגם הדברים האלה שמותר לעשות ושלא נחשבים עיסוק נוסף, ייאסרו אם יש בהם פגיעה בכבוד הכנסת, ניצול לרעה, ניגוד עניינים וכולי.

סעיף 37 הוא הסעיף בו טרם דנה הוועדה והוא מדבר על תפקיד נבחר או ניהולי. הנוסח שמופיע בפניכם זה הנוסח שהציעה ועדת זמיר. לצד זה מופיע מה שקיים היום ואולי אני אומר בקצרה מה קיים היום.


היום החוק קובע שחבר הכנסת לא יעסוק בכל עסק או עיסוק נוסף למעט עיסוק בהתנדבות וללא תמורה. זה סעיף 13(א). זה הסעיף הכללי. לכן, ממנו נגזר שעיסוק שהוא בהתנדבות וללא תמורה מותר לעסוק בו. על כך הרחיבה ועדת האתיקה בהחלטה – זה מופיע בעמוד 20 למעלה – שאין מניעה שחברי הכנסת יכהנו בתפקידי ניהול במוסדות וגופים ציבוריים, בהתנדבות וללא תמורה, גם אם הם מקבלים תמיכה מתקציב המדינה, והסייג שחל כאן על חברי הכנסת הוא שהם לא יעסקו במסגרת אותה פעילות התנדבותית בהופעה, ייצוג, ניהול משא ומתן או פעילות שתדלנית לפני רשויות ממשל שמוגדרות באופן רחב.


מכוח הסעיף בחוק והחלטת ועדת האתיקה, חברי הכנסת היום בפועל משמשים בכל מיני כהונות ציבוריות, יושבי ראש של עמותות, ארגונים, אגודות ידידות וכולי, הם לא נדרשים להיתר כלשהו אבל הרבה פעמים הם פונים אלינו ומבקשים שנכתוב להם את ההחלטה הזאת אבל בעצם מכוח ההחלטה הם לא חייבים לקבל היתר של מישהו וכמובן הם לא יכולים לקבל תמורה ולא לייצג בפני רשות ממשל, ולא ניגוד עניינים שזה כמובן כלל העל שחל תמיד.


היום יש עוד הוראה אחת בחוק, בסעיף 13(א)(1), בעמוד 19, והיא שחבר הכנסת לא יכהן כנבחר בגוף ציבורי. מנויים לנו בחוק החסינות חמישה גופים ציבוריים שכהונה בהם אסורה באופן מוחלט ואם חבר כנסת כיהן בהם, פוקעת הכהונה שלו בהם ברגע שהוא נבחר לחבר כנסת ואלה הן רשות מקומית, זאת אומרת, חבר כנסת לא יכול להיות גם בהתנדבות ראש רשות או חבר מועצת רשות, כנ"ל לגבי מועצה דתית, כנ"ל לגבי תפקיד נבחר בהסתדרות הכללית, בהסתדרות העובדים הלאומית ובהסתדרות הציונית העולמית. אני מזכירה שהייתה תקופה שהייתה החרגה לגבי יושב ראש ההסתדרות, אבל הדבר הזה לא קיים יותר בחוק.
דוד רותם
מה עם יושב ראש ועד עובדים?
ארבל אסטרחן
כיום יש החלטה מפורשת של ועדת האתיקה שהדבר מותר ללא תמורה.


זה מבחינת מה שקיים היום. אני אזכיר עוד סעיף אחד שקיים בחוק החסינות, סעיף 14(א) שגם הוא מופיע לכם כאן בצד בעמוד 19, האומר שחבר הכנסת לא ישמש בתפקיד ניהולי, בשכר או לא בשכר, במוסד, חברה, עמותה או גוף אחר המקבל הקצבה ייחודית. זה סעיף שכבר אין לו הרבה משמעות.
דוד רותם
יש לי בעיה גם עם ההחלטה של ועדת האתיקה משום שזה בפני עיוור אמיתי.
ארבל אסטרחן
כאן מוצע לשנות אותה.
דוד רותם
כשאתם אומרים או פעילות שתדלנית.
ארבל אסטרחן
אתה מסתכל במה שקיים היום או במה שמציעה ועדת זמיר? איפה אתה מסתכל?
דוד רותם
במה שקיים היום.
היו"ר חיים אורון
לא, בוא נתחיל עם ועדת זמיר ואחר כך נלך אחורנית.
אייל ינון
ועדת זמיר מבקשת לשנות את המצב.
ארבל אסטרחן
נתתי רק רקע.


מה שמציעה ועדת זמיר בסעיף 37 שמופיע אצלכם זה כלהלן: חבר הכנסת – וגם פה יש כלל וסייגים כך שצריך לראות את זה עד הסוף – לא יכהן, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בתפקיד נבחר או בתפקיד ניהולי בגוף ציבורי או בתאגיד פרטי, להוציא מפלגה, וכאן הציעה ועדת הכנסת בכנסת הקודמת להוסיף את המלים או תנועה פוליטית.
דוד רותם
מה זה תפקיד נבחר או תפקיד ניהולי? מה זה תפקיד נבחר?
ארבל אסטרחן
היו בחירות ובחרו בו.
דוד רותם
להיות חבר בעמותה, לפי הניסוח כאן מותר או אסור?
ארבל אסטרחן
חבר עמותה? מותר. זה לא תפקיד ניהולי וזה לא תפקיד נבחר.


סעיף קטן (ב): מי שנבחר לכנסת והוא מכהן בתפקיד נבחר או ניהולי כאמור, יודיע מיד עם היותו לחבר הכנסת על התפטרותו מאותו תפקיד, ועכשיו יש לנו את הסייגים.
דוד רותם
אני הייתי מציע במקום הניסוח הזה, בדיוק כמו לגבי חמשת הגופים, חברותו פוקעת.
היו"ר חיים אורון
רגע. כאן יש הסתייגויות.
ארבל אסטרחן
כי יש אפשרות לוועדת האתיקה להתיר.
היו"ר חיים אורון
בוא תראה מה אפשר ולכן האוטומטיות לא תעבוד כאן.
ארבל אסטרחן
אני חייבת לומר שוועדת זמיר בדוח הראשוני שלה חשבה שצריך לסיים באיסורים ואז קיבלה הערות מחברי כנסת שגם הופיעו בפניה והשתכנעה שבכל זאת יש מקום להתיר עיסוקים כאלה במקרים מסוימים, ואז מה שאומר לנו סעיף קטן (ג) הוא שעל אף האמור ב-(א) ו-(ב) שהקראתי, חבר הכנסת רשאי לכהן בתפקיד נבחר בגוף ציבורי - רק נבחר. זאת אומרת, לא בתפקיד ניהולי. משאירים את הנבחר ורק בגוף ציבורי ולא פרטי – אם קיבל מראש היתר מוועדת האתיקה. ועדת האתיקה תדון ותחליט בבקשה לקבלת היתר בהתאם להוראות הבאות: לבקשה יצורפו מסמכי היסוד של הגוף, לרבות מאזנים מאושרים שלו וכן כל מסמך נוסף שתדרוש ועדת האתיקה. אז דיברנו על כך שהיועץ המשפטי לכנסת יגיש לוועדת האתיקה את חוות דעתו בנוגע לבקשה. ועדת האתיקה תשקול בין היתר את התועלת הצפויה לציבור ואת ההשלכה האפשרית על מילוי התפקיד כחבר כנסת והיא לא תיתן היתר אם יהיה בכך משום ניגוד לסעיפים 36 ו-38 כאשר סעיף 36 הוא הסייגים שאמרנו שהם פגיעה בכבוד הכנסת, ניצול לרעה וכולי, וסעיף 38 מדבר על מינוי מטעם הממשלה.


ועדת האתיקה רשאית לתת היתר בתנאים שתקבע, לרבות לעניין תקופת הכהונה וחבר כנסת שקיבל היתר, יחולו עליו מגבלות. הוא לא יקבל כל תמורה, זה ברור, ובמילוי בתפקיד הוא לא יפנה לרשות ציבורית בבקשה לקבלת תמיכה כספית או טובת הנאה אחרת, שזה לקוח מהחלטה קיימת.


עד כאן.
דוד רותם
עם כל הסעיף הזה יש לי בעיה. אני מציע שייקבע כך: כהונתו תפקע שישה חודשים לאחר שנבחר לחבר כנסת כי הרי שישה חודשים מותר על פי החוק לעבוד בעיסוק נוסף, כדי שלא להפיל את חברי הכנסת שלא יודעים. הוא חבר פה והוא כן צריך לפנות. אם אתה רוצה להישאר באיזשהו מקום, אתה תפנה לוועדת האתיקה תוך ששת החודשים האלה ותבקש אישור.
ארבל אסטרחן
ואם לא ביקשת?
דוד רותם
לא ביקשת, הכהונה שלך פקעה. נקודה. כדי לא להעמיד אותי במצב שעברתי עבירה אתית. אני לא רוצה את זה.
היו"ר חיים אורון
זאת לא הבעיה הגדולה. חשבתי שאתה הולך לכיוון אחר.
ארבל אסטרחן
איזו כהונה אתה רוצה להפקיע, בכנסת או בגוף השני?
דוד רותם
בגוף השני. ודאי בגוף השני. להיות יושב ראש ועד עובדים זה לא שווה להיות חבר כנסת.
ארבל אסטרחן
אני לא יודעת אם החוק יכול להפקיע מכהונה באיזושהי עמותה פרטית. מי ידע שפקעה הכהונה?
היו"ר חיים אורון
אתה בעצם אומר שתשים נייר שבתום שישה חודשים אתה תתפטר אלא אם כן במהלך ששת החודשים האלה תעמוד בכללים שמוצעים כאן בוועדת האתיקה.
דוד רותם
לא. אני אומר שאוטומטית הכהונה שלך פקעה. אתה לא צריך לכתוב מכתב התפטרות אלא הכהונה שלך פקעה. כמו שאמרנו לגבי רשויות מקומיות.
היו"ר חיים אורון
בוא נראה את זה בעיניים של החיים. מישהו חבר בעמותה ובתקנון של העמותה כתוב שאם היושב ראש התפטר או החבר התפטר, צריך למנות מישהו אחר במקומו, אבל בעצם אומרים לך שאנחנו מאוד רוצים שתלך לוועדת האתיקה ותביא אישור כי אנחנו חושבים שטוב שתישאר אצלנו. אז לכאורה הוא כבר התפטר.
דוד רותם
לא, הוא לא התפטר. שישה חודשים אחרי שהוא מונה לכנסת, יש לו שישה חודשים לפנות לוועדת האתיקה ולקבל היתר.
היו"ר חיים אורון
אבל יש לו התפטרות אוטומטית. עם זה אין לי בעיה.
סוזי נבות
בתנאי שמשך הזמן ייקבע בהתאם למשך הזמן שהוועדה הציעה. הוועדה הציעה לקצר את אתם ששת החודשים.
היו"ר חיים אורון
כן, יש שם איזה מנגנון.
סוזי נבות
שיחול אותו מנגנון ולא יהיה מנגנון שונה.
דוד רותם
אני עוד לא רואה שמשנים את החוק.
ארבל אסטרחן
דיברנו על שלושה ואפשר להאריך בשלושה חודשים נוספים.
סוזי נבות
אין בעיה עם זה.
ארבל אסטרחן
אולי כאן צריך לתת את כל השישה.
דוד רותם
נכון.
היו"ר חיים אורון
זה עשינו בעיסוק נוסף, שם קיצרנו. כאן זה לא עיסוק נוסף. אנחנו נותנים שישה חודשים לאדם להמשיך לנהל עסק ועד היום אנחנו אומרים שישה חודשים בעיסוק נוסף, כשהוא חבר כנסת חדש, ואני לא חושב שכאן זה צריך להיות יותר חמור.
דוד רותם
הצעתי שישה חודשים.
היו"ר חיים אורון
כי כאן הייתה הצעה של אולי שלושה ושלושה חודשים. לפעמים לוקח לוועדת האתיקה להיבחר ולהיכנס לתפקידה. שוב, ההנחה היא שמדובר כאן בתפקידים שהם לא של גופים עסקיים ולא ניהוליים.
סוזי נבות
הסעיף הזה הוא סעיף שאומר שאדם לא יכהן בתפקיד נבחר או בתפקיד ניהולי בגוף ציבורי.
היו"ר חיים אורון
לא, ניהולי פוקע.
סוזי נבות
זה לא מה שנאמר כאן.
היו"ר חיים אורון
כל היוצא מן הוא לגבי הנבחר ולא הניהולי.
סוזי נבות
היום היוצא מן הכלל הוא גם לגבי הנבחר וגם לגבי הניהולי.
היו"ר חיים אורון
אני רוצה לעשות שתי הבחנות ולפי דעתי זה גם עולה מתוך ההצעה שלכם. תפקיד ניהולי, מעבר לשישה חודשים, הוא לא יכול להיות מנהל התזמורת הפילהרמונית וחבר כנסת. ספק אם הוא יכול להיות יושב ראש חבר הנאמנים של התזמורת הפילהרמונית, אבל אם כן, הוא יצטרך לקבל לכך אישור.
ארבל אסטרחן
תפקיד ניהולי גם ועדת זמיר לא הציעה.
סוזי נבות
נכון. 37(ב) מתייחס להחלת החריג על שני התפקידים. מי שנבחר לכנסת ומכהן בתפקיד נבחר או ניהולי, יודיע מראש. הוא צריך להודיע.
היו"ר חיים אורון
אבל סעיף (ג) עוסק רק בנבחר.
ארבל אסטרחן
נכון.
סוזי נבות
אני הבנתי שההצעה של חבר הכנסת רותם היא שקודם כל זה לא יודיע מיד על התפטרותו מאותו תפקיד.
דוד רותם
לא. ניהולי פוקע מיד.
ארבל אסטרחן
מה זה מיד?
דוד רותם
ניהולי פוקע עם היבחרו לכנסת. אני לא רוצה גם שוועדת האתיקה תיתן לו אישור. על ניהולי לא יכול להיות.
היו"ר חיים אורון
הוא בעלים של חברת הנפט הלאומי. הוא בעלים ולא אומר את השם הפרטי למרות שכמעט אמרתי. החוק הנוכחי נותן לו או שלושה או שישה חודשים. בתוך התקופה הזאת הוא לא עובר על שום חוק.
ארבל אסטרחן
הוא יכול גם להשתכר בתקופה הזאת.
היו"ר חיים אורון
יהיה קצת לא פרופורציוני שמנהל העמותה לקידום העכברים בנגב חייב להתפטר באותו בוקר.
דוד רותם
אתה רוצה לקבוע כללי אתיקה או אתה רוצה להכשיל? אני מודיע לך שאין דבר כזה שאין ניגוד עניינים. זה פשוט בלוף. אנחנו מבלפים את עצמנו. אתה כותב כאן במילוי תפקידו בגוף הציבורי, הוא לא יפנה לרשות ציבורית בבקשה לקבלת תמיכה כספית או טובת הנאה אחרת ואני מודיע לך, שנינו ישבנו השבוע בוועדת הכספים, יש שם כמה וכמה חברי כנסת – ואני יכול לתת לך רשימה – שעברו על הסעיף הזה.
ארבל אסטרחן
אם הם מכהנים בתפקיד בגוף. אולי הם לא נושאי תפקיד בו. אולי יש שם עניין אחר.
דוד רותם
הם חברים בעמותות. רבותיי, תפסיקו.
סוזי נבות
חבר עמותה, זה לא נשלל כאן.
היו"ר חיים אורון
אני רוצה להציע את המדרגות הבאות ונראה אם נוכל להתכנס אליהן. האחת, אני מציע שמשך הזמן יהיה כפי שמופיע בעיסוק הנוסף המהותי. אם שם יש שלושה-שישה, גם כאן.
ארבל אסטרחן
יש שלושה ועוד שלושה.
היו"ר חיים אורון
אז גם כאן יהיה שלושה ועוד שלושה.
ארבל אסטרחן
זאת אומרת, שלושה וועדת האתיקה רשאית להאריך.
היו"ר חיים אורון
נכון.
דוד רותם
זה צריך שינוי בחוק.
ארבל אסטרחן
נכון.
היו"ר חיים אורון
הרבה דברים צריכים שינוי בחוק.
ארבל אסטרחן
כמעט כל הפרק הזה.
היו"ר חיים אורון
שנית, אנחנו עושים הבחנה בין חברות ובין ניהול. ניהול, אין אופציה לאף אחד לתת.
ארבל אסטרחן
אחרי השלושה פלוס שלושה.
היו"ר חיים אורון
נכון. חברות, יש את ההליך שמופיע כאן עם ההסתייגויות וכולי. אנחנו כל הזמן רואים לנגד עינינו את אותה חברות בחברה גדולה אבל אני רואה לנגד עיני את חבר הנאמנים של תיאטרון באר-שבע. כאן יש שיקול דעת.
ארבל אסטרחן
יושב ראש ועד עובדים, הוא לא ניהולי, הוא נבחר, כך שלפי מה שאתה אומר זה יהיה מותר בוועדת האתיקה?
היו"ר חיים אורון
זה יהיה נושא שוועדת האתיקה. אני לא מציע אוטומטית. אני לא מציע כאן אוטומטיות. אגב, כל המגמה שלנו בהעלאת הרף – אתה לא היית בכל הישיבות – הייתה ליצור רף יותר גבוה וליצור אפשרות לדיון ענייני במקרים שהרף הגבוה לא עומד בהם. אז יצרנו מנגנון של ועדת חמישה, שלושה ושבעה.
דוד רותם
כן. את זה אני זוכר.
היו"ר חיים אורון
זאת אומרת, יהיה כבר גוף של שבעה אנשים, הוא ישמע את כולם ויכריע ויקבל את האחריות להכרעה שלו.


ארבל, הלאה.
ארבל אסטרחן
אנחנו די נצמדים להמלצות.


על סעיף 38 דיברנו, על איסור קבלת מינוי לתפקיד על ידי הממשלה או שר או נושא משרה בשירות המדינה ואיסור כהונה בתפקיד כזה.


אז יש את סעיף 39 שמדבר על חבר הכנסת החדש שככלל הוא לא יקבל עיסוקים חדשים, יסיים את העניינים שלו. מה שמופיע כ-(א)(1) זה סעיף חדש שנוסף כאן לגבי הופעת השם. מי שנבחר וערב בחירתו הופיע שמו במסגרת שמו של תאגיד או עסק כלשהו שעמו היה קשור, יעשה את כל שביכולתו כדי ששמו יוסר ללא דיחוי משמו של התאגיד או העסק אלא אם כן אישרה ועדת האתיקה את השארת השם.
דוד רותם
אני מבקש להתנגד לזה.
היו"ר חיים אורון
דיברנו על זה. אתה מתנגד להשאיר את השם.
דוד רותם
לא.
היו"ר חיים אורון
למחוק את השם.
דוד רותם
אני אתן לך דוגמה ושוב אני חוזר לעניין האישי שלי. הייתה לי חברת עורכי דין, קיבלתי הנחיה כתובה מהיועץ המשפטי לכנסת שאני צריך להעביר את המניות בחינם, לא בתמורה, וכך עשיתי. אחר כך אמרו לי שעכשיו אשנה את השם. אמרתי, רבותיי, אין לי מניות, אני לא יכול לשלוט בחברה, אני לא יכול לעשות כלום. עכשיו מה אתה רוצה שאני אעשה? אני עובר עבירה כל יום.
ארבל אסטרחן
לכן כתוב יעשה כל שביכולתו.
דוד רותם
יגידו לי עכשיו שלפני שהעברת את המניות, היית צריך לחשוב על זה, אבל לא הייתה עוד החלטה. היום זה כבר סיפור אחר. יבואו אותם אלה שלקחו את המשרד שלי ויאמרו דבר מאוד פשוט.
היו"ר חיים אורון
שילמו בעד השם.
דוד רותם
לא, לא שילמנו כי עשיתי את זה ללא תמורה. הם לא נתנו לי לקחת כסף אפילו. תמיד אני שואל אותם אם יש להם חבות אחריות מקצועית כי אני יכול לתבוע אותם לפי התקנון הקיים. השאלה היא רק אחת ויחידה: למה מישהו רוצה את המשרד שלי? הוא רוצה את המשרד בגלל שיש שם ארבעה קליינטים או מאה קליינטים? הוא רוצה את המשרד כי לפירמה הזאת יש ערך. עכשיו אתה אומר לו שייקח את התיקים עם כל הצרות אבל את הערך הוא לא יקבל. למה זה צריך להיות? זאת חברה. בוא נניח שהייתה לי חברה לסיגריות, דובק זה ד. רותם ושות'. מישהו יקנה סיגריות בגלל שאני חבר כנסת? את מישהו זה יעניין? אתם מבקשים עכשיו מאדם לבוא ולקחת את כל המוניטין שהוא צבר במשך שנים ולשרוף אותו. זה לא הוגן.
סוזי נבות
זה לא מה שנאמר כאן. בכל מקרה יש את הסיפא שמאפשרת אישור של ועדת האתיקה, אבל נדמה לי שהשיקול הזה שאתה מציע הוא בדיוק השיקול שוועדת האתיקה צריכה לשקול. יחד עם זאת, במקרים אחרים, אותה חברה נניח שהיא חברה של לוביסטים ולא חברה של עורכי דין, שקוראים לה בשם של חבר כנסת שנבחר, ואותה חברה עובדת עם הכנסת, נדמה לי שכאן ועדת האתיקה תשקול שיקול אחר ולא את השיקול שאתה מעלה.
דוד רותם
אז זה בסדר. אז בואו נגביל. עזבו אותי עם שינוי השם. אני לא אתעסק עם זה וזה לא מעניין. אני כתבתי מכתב לוועדת האתיקה והוא כבר שוכב כאן בערך שנתיים וועדת האתיקה לא מחליטה. מה שיקרה זה דבר מאוד פשוט. תבואו ותאמרו שבלבד שהחברה הזאת לא רשאית להתעסק עם הכנסת, לא רשאית לפנות לכנסת, וזה בסדר גמור.
היו"ר חיים אורון
כל הנושא עלה לוועדת האתיקה – ואני חושב שגם דיברנו על זה אז – כאשר אנשים, אזרחים במקרה הזה, טענו שהשימוש בשם פוגע בהם בתחרות כי הציבור עדיין חושב שהמשרד הזה הוא משרד נאמן-הרצוג והם בטוחים שנאמן והרצוג שהם שרים עדיין נמצאים במשרד - אני אומר את השמות האלה כדי לא לומר שמות אחרים – זה פוגע בהם והם מבקשים שלא יהיה שימוש לרעה בשמות הללו. היה מישהו שאמר שכאשר הם יחזרו לשם בסיום תפקידם, הם חוזרים לשם שלהם ובעצם הם צברו עוד נכסים במהלך התקופה שהם לא היו.
דוד רותם
אתה בעצם אומר לי שאני אעשה ישראבלוף.
היו"ר חיים אורון
למה?
דוד רותם
אני אעביר את המניות לבן שלי ויהיה מותר לו להשתמש בשם רותם כי גם הוא רותם. אתה לא פותר את הבעיה שהשם לא יופיע אלא אתה רק אומר לי שאני אשבור את הראש איך לטפל בזה, וזה דבר שהוא לא אמיתי. יש חברה שנקראת הרצוג-פוקס-נאמן, זה לא השר הרצוג וזה לא השר נאמן, אז הרווחתי משהו בזה שכתבתי את הסעיף הזה? הם הורידו את שמם כי אלה לא הם. זה בסך הכל ישראבלוף ולמה אני צריך להיות בזה כשאין לזה שום משמעות?
היו"ר חיים אורון
מה אתם אומרים?
סוזי נבות
לי יש את התשובה הקודמת. זה נכון שהדוגמאות שהצגת הן דוגמאות כאלה שוועדת האתיקה בהחלט יכולה לשקול ולאשר. יחד עם זאת, לא כל דוגמה. יש לעתים מראית עין, מראי עין שנוצרת ובעצם מדובר בגוף שחבר הכנסת שנמצא בכנסת פועל אולי לטובתו של אותול גוף שנושא את שמו וכדי לקדם אותו. לכן המטרה היא שלא תשתמש בזה.
דוד רותם
אז תוריד את שמך מרשימת עורכי הדין במשרד, זה בסדר. הרצוג-פוקס-נאמן זאת חברה, אלה לא עורכי דין בכלל.
סוזי נבות
נכון, ולכן בדיוק אלה המקרים של ועדת האתיקה. למה לא לתת לה סמכות לשקול את זה? למה לקבוע את זה? כמו שאתה קובע את זה מראש, אתה בעצם קובע איסור או היתר בלי לראות את הדוגמאות העתידיות.
היו"ר חיים אורון
אז הבלופים יהיו יותר גדולים.
סוזי נבות
תשאיר כאן שיקול דעת.
דוד רותם
הבלופים יישארו.
היו"ר חיים אורון
בסדר, אבל כאן אתה נותן פתח סביר. אתה אומר לו שרותם הוא גם עורך דין, הוא מנהל את המשרד, המשרד הוא שלו, אין אפשרות להוריד את השם, אני ועדת האתיקה מאשרת לך את זה.
דוד רותם
אבל אם זה הבן שלך, אז תקרא לבן שלך ותתעלם מפסק דין שאומר שאסור לתת מכות לילדים, תן לו שתי סטירות לחי והוא יוריד את השם שלך והוא יכתוב את השם שלו.
היו"ר חיים אורון
בסדר, אבל שמו רותם.
ארבל אסטרחן
אבל אם זה נקרא דוד רותם? משרד עורכי דין דוד רותם.
דוד רותם
זה שם של חברה. מה את רוצה שאני אעשה? ארבל, אני הרי שאלתי אותך. קחי את המקרה שלי, הכרחת אותי להעביר את המניות בחינם והעברתי אותן. אחר כך קיבלתם את ההחלטה הזאת. מה את רוצה שאני אעשה? שאני אכתוב להם מכתב? כתבתי להם מכתב ושלחתי לכם העתק.
ארבל אסטרחן
בסדר, אז עשית מה שביכולתך.
דוד רותם
עשיתי מה שביכולתי. הבנתי. בסדר.
היו"ר חיים אורון
נתקדם.
דוד רותם
אם זה נחשב שעשית ככל יכולתך, אז בסדר גמור.
ארבל אסטרחן
אנחנו בסעיף של חבר כנסת חדש ואמרנו שהאיסור על עיסוקים נוספים ייכנס לתוקף בתום שלושה חודשים מתחילת הכהונה עם אפשרות להאריך בשלושה חודשים נוספים. אז יחולו הסייגים שנוגעים לניגוד עניינים וכולי, אבל חבר כנסת יכול להמשיך לעבוד ולהשתכר כמובן תוך התכוונות לחיסול העסק.


עכשיו יש כאן סעיף חדש שעליו דיברתי עם יושב ראש הוועדה בהקשר לדברים שגם עלו כאן ולהחלטת ועדת האתיקה. ההחלטה הזאת התקבלה אחרי שהוגש דוח זמיר ולכן הדוח עצמו לא התייחס אליה, וזה הנושא של חופשה ללא תשלום. היום קובעת החלטת ועדת האתיקה שהתקבלה ב-2008 שמספר תנאים מצטברים – זה מופיע אצלכם בצד בעמדו 22 – לפיהם תאשר הוועדה שהייה בחופשה ללא תשלום: אם חבר הכנסת עבד מעל שמונה שנים אצל אותול מעסיק ויש שם נהלים מסודרים ליציאה לחופשה ללא תשלום, והתקופה לשהייה בחופשה ללא תשלום לא תעלה על ארבע שנים והוא יידרש לבקש את אישורה של ועדת האתיקה בסמוך לתחילת כהונתו, יציין את הדברים וכולי.


מה שמוצע בסעיף כאן – כאמור, זאת לא הצעה של ועדת זמיר אלא תוספת מאוחרת, שלא דיברנו עליה עדיין – זה כלהלן:


חבר הכנסת רשאי לשהות בחופשה ללא תשלום ממקום העבודה שבו עבד לפני תחילת כהונתו אם קיבל לכך היתר מוועדת האתיקה ובלבד שאין הוא מקבל כל תמורה כספית או אחרת ממקום העבודה. חבר הכנסת המעוניין בהיתר לשהייה בחופשה ללא תשלם, יפנה לוועדת האתיקה בסמוך לאחר תחילת כהונתו ויצרף לבקשה פרטים בדבר מקום העבודה ובדבר נוהלי השהייה בחופשה ללא תשלום באותו מקום.


אין כאן את הדרישה של העבודה של שמונה שנים.
היו"ר חיים אורון
וגם אין מגבלה של ארבע שנים.
ארבל אסטרחן
נכון.
היו"ר חיים אורון
זה מהותי.
ארבל אסטרחן
נכון.


ועדת האתיקה תדון ותחליט בבקשה לקבלת היתר והיא רשאית לאשרה בתנאים שתקבע כדי למנוע קיום מצב של ניגוד עניינים. אין בהוראות סעיף זה כדי להטיל חובות על מקום העבודה שבו עבד חבר הכנסת לפני תחילת הכהונה. זאת איזושהי הבהרה.
היו"ר חיים אורון
זאת הייתה העילה, לפחות בשיחה ביני לבין חבר הכנסת חיים כץ שהייתה אחרי הישיבה. היות שאני הייתי אחראי על ארבע שנים, אמרתי לו ואמרתי גם בוועדה – ועכשיו אין לי בעיה לומר את זה גם לפרוטוקול – שאני חושב שההחלטה הייתה שגויה. היא הייתה על רקע של דיון במקרה של עובד אקדמאי, במוסד אקדמאי, שיש לו כללים משלו על החופשה ללא תשלום ועשינו היקש.


אני הייתי מוסיף כאן שעל פי הכללים שקיימים במקום עבודה בו הוא עובד, כי אם יש מקום עבודה שיש בו כלל שקוצב את החופשה ללא תשלום, החברות בכנסת לא תהיה עילה לשנות את הכלל הזה.
ארבל אסטרחן
זה לא יכריח את מקום העבודה שלו.
היו"ר חיים אורון
לשנות את הכלל הזה.
ארבל אסטרחן
זה מה שכתוב ב-(ג): אין בהוראות סעיף זה כדי להטיל חובות על מקום העבודה שבו עבד חבר הכנסת לפני תחילת כהונתו.
אייל ינון
זה לא מחייב אותם.
היו"ר חיים אורון
בטקסט הזה ובכיוון שהלכנו בו קודם, חופשה ללא תשלום צריכה להיות על השולחן, אדם צריך לבוא לוועדה ולומר שהוא עכשיו בחופשה ללא תשלום מעיריית אופקים ואז יאמרו לו שבכל הדיונים על עיריית אופקים בוועדת הכספים ועוד כמה דברים, הוא לא יכול להשתתף והעניין נגמר. אם הוא בחופשה ללא תשלום מתאגיד יותר גדול, חברת החשמל או מינהל מקרקעי ישראל, המגבלות תהיינה יותר גבוהות.
סוזי נבות
יש לי שאלה. זה סעיף שאנחנו לא עסקנו בו ולכן אני לא מרגישה אפילו בנוח לציין מה הייתה עמדת ועדת זמיר.
היו"ר חיים אורון
לא חשוב. עמדתך.
סוזי נבות
השאלה שלי היא האם אנחנו באמת יודעים מהי חופשה ללא תשלום ומדוע חבר הכנסת רותם לא יכול לומר במשרד שלו שהוא יוצא לחופשה ללא תשלום ובכך להתגבר על הסעיף הקודם שמחייב אותו למחוק את השם ולעשות כל מיני הסדרים. יש כאן סעיף שאומר שהוא יוצא לחופשה ללא תשלום ממשרדו. השאלה אם הסעיף הזה לא פותח פתח להחרגה של כללים שכבר נקבעו. אנחנו לא אמרנו שזאת חופשה ללא תשלום ממוסד להשכלה גבוהה או מתאגיד ציבורי אלא אמרנו חופשה ללא תשלום.
ארבל אסטרחן
מהי משמעות של חופשה ללא תשלום? זה המשרד שלו, הוא עזב אותו, הוא יכול לחזור אליו בכל עת? למה הוא צריך לקרוא לזה חופשה ללא תשלום?
סוזי נבות
אני לא יודעת.
דוד רותם
זה סעיף שחסר לי כאן. כאשר אנחנו מחייבים חבר כנסת לסיים את עסקיו תוך שלושה חודשים, למה אנחנו מתכוונים? מה הוא צריך לעשות? מותר לו להשכיר את המשרד שלו או שהוא צריך למכור אותו?
היו"ר חיים אורון
בסדר, נחזור לזה, אבל בוא קודם כל נישאר כאן. אני מודה שאנחנו התייחסנו לחופשה ללא תשלום במקומות בהם יש יחסי עובד-מעביד.
ארבל אסטרחן
מקומות מסודרים. מקומות בהם המונח חופשה ללא תשלום קיים.
היו"ר חיים אורון
יציאה ממקום עבודה, אני עובד בבית בתור ארכיטקט, ואז הודעתי לאשתי שאני עכשיו בחופשה ללא תשלום והלכתי לכנסת? מה המשמעות של הדבר הזה?
דוד רותם
לא, אם אתה חברה, אז יש בעלי מניות, יש מנהלים, יש חברה. אתה לא עובד עצמאי. אתה עובד אצל מישהו.
היו"ר חיים אורון
אם אתה עובד אצל מישהו ויש יחסי עובד-מעביד בינך לבין המישהו הזה.
ארבל אסטרחן
הוא יכול לפטר אותך בכל עת. החופשה ללא תשלום מגביל אותו כך שהוא לא יפטר אותך?
סוזי נבות
זה נתון לכל מוסד ומוסד. יש מוסדות שניתן לפטר.
ארבל אסטרחן
בדרך כלל זה שומר על רציפות.
היו"ר חיים אורון
הרעיון שעלה כאן ולכן הוא גם מתחמם קצת היה לבוא ולומר הפוך ממה שאתה אומר עכשיו. בכנסת יהיו רק עצמאים או קיבוצניקים. שכיר שהוא במקום עבודה, לא יסכן את עתידו. הוא נכנס לארבע שנים, אחר כך זורקים אותו ואין לו לאן לחזור. מזה אני הבנתי את הטעות שעשינו בארבע השנים.


חופשה ללא תשלום כפשוטה, בואו נאמר את זה בעברית של בני אדם.
דוד רותם
צריך אולי לקבוע שמדובר על גופים פרטיים.
ארבל אסטרחן
יש את התנאי שקיים היום, שבמקום העבודה ישנם נהלים כתובים המסדירים את יציאתם של העובדים וחבר הכנסת לא זוכה לתנאים שונים מהמוגדר בנהלים.
דוד רותם
את רוצה שאני אכתוב לך את הכללים היום? אפשר להגביל את זה לגוף ציבורי, לחברה ציבורית, לדברים באמת אמיתיים. ג'ומס צודק. מה זה אני יוצא לחופשה ללא תשלום מהמשרד שלי?
ארבל אסטרחן
נכון.
דוד רותם
זה הרי תרגיל בעיניים.
אייל ינון
זה אפילו לא תרגיל. זה אדם עצמאי ואין משמעות.
דוד רותם
הקמנו חברות ואני לא בעל המניות היחיד. אני לא מתפטר אלא לוקח חופשה ללא תשלום.
ארבל אסטרחן
למה שתעשה את זה? מה המשמעות של זה?
דוד רותם
כדי לא למכור את המשרד וכדי שכשאני אעוף מכאן, יהיה לי לאן לחזור. אתם הרי השארתם אותי בלי פנסיה ובלי מקום לחזור אליו.
סוזי נבות
מה בדבר השם של אותו אדם? הוא יימחק כמו שנמחק מהפירמה? למשל, אם הוא חבר במוסד להשכלה גבוהה ומופיע ברשימת הסגל. מה יהיה הדין?
היו"ר חיים אורון
מה הדין לגבי חופשה ללא תשלום אחרת?
סוזי נבות
השם נשאר, התמונה נשארת וכותבים בסוגריים חופשה ללא תשלום.
היו"ר חיים אורון
גם כאן יהיה כתוב.
סוזי נבות
זה אומר שאתה בעצם מיטיב עם חבר כנסת שהוא שכיר במובן הזה שלו אתה מאפשר להישאר במוסד הציבורי שלו, לשאת את השם ואנשים יאמרו שזה מוסד ציבורי יש לו שלושה חברי כנסת בכנסת וכדאי להיות חבר בו או לעשות אתו עסקים או ללמוד שם, ולעומת זאת חבר כנסת כמו חבר הכנסת רותם, אתה אומר שנמחק את השם שלו ונחייב אותו לעשות כמיטב יכולתו כדי ששמו לא יופיע. כאן יכול להיווצר חוסר שוויון בסוגים שונים של חברי כנסת.
היו"ר חיים אורון
שוב, אנחנו מגיעים לאחת משתי האפשרויות. או שנאסור חופשה ללא תשלום בכלל, מה שאנחנו לא רוצים, או שנתיר את זה באופן גורף, וגם את זה אנחנו לא רוצים.
סוזי נבות
לא. אפשר לכתוב סעיף שיחולו על חבר כנסת בחופשה ללא תשלום כל ההוראות הרלוונטיות שחלות על חבר כנסת אחר בנושא של עיסוק נוסף.
היו"ר חיים אורון
אין בעיה. לפי דעתי זה כמעט מובן מאליו.
סוזי נבות
לא. זה לא. זה כאילו יש קטגוריה נפרדת שנקרא חבר כנסת.
היו"ר חיים אורון
אם זה מבחינה משפטית מובן כך, לי אין שום בעיה עם זה. ההנחה שלי הייתה בכל השיחות שקיימתם עם חיים כץ שאין כאן יתרון נוסף אלא יש כאן ניסיון להתמודד. אבל אין לי בעיה.
ארבל אסטרחן
צריך היתר של ועדת האתיקה בכל מקרה. היא תאמר לו מה מותר ומה אסור.
היו"ר חיים אורון
אין בעיה שיכתבו את זה כאן.
דוד רותם
בואי נכתוב לה את זה.
סוזי נבות
לגבי השם, יש בעיה.
ארבל אסטרחן
אפשר לומר לרבות בדבר השארת השם.
היו"ר חיים אורון
הוא באוניברסיטה העברית ובין 1,500 תמונות יש גם את התמונה של חבר הכנסת. אני לא יודע אם זה מוריד, ואולי זה אפילו פוגע, ואני כבר לא יודע מה זה עושה. יש בעיה במה שאומר דוד.
סוזי נבות
לא, לא נוותר על הרעיון. הרעיון בהחלט מתבקש, ליצור דין לחבר כנסת. אפשר לפתור את זה ולומר שיחולו בשינויים המחויבים ההוראות בדבר השם. הרעיון הוא לתת תחושה שמדובר במשהו שוויוני לכולם.
היו"ר חיים אורון
בסדר. ארבל, יהיה כאן סעיף (ד) האומר שגם על חבר כנסת בחופשה ללא תשלום יחולו כל ההוראות שמופיעות בכללי האתיקה.
סוזי נבות
אולי אפילו בשינויים המחויבים.
ארבל אסטרחן
כן, זה רחב מדיי. צריך להפנות להוראות הספציפיות כי יש הרבה איסורים.
סוזי נבות
אני משאירה את זה לשיקול דעתכם.
היו"ר חיים אורון
סיימנו את הפרק הזה?
דוד רותם
לא, אני ביקשתי עוד סעיף אחד.


רבותיי, תנו הנחיות לחבר כנסת שנבחר לכנסת מה הוא עושה עם עסקיו הקודמים. תגידו לו מה מותר לו ומה אסור לו, שזה לא יהיה תלוי באיזשהו סטז'ר של יועץ משפטי שבאותו רגע מחליט החלטות.
אייל ינון
לפעמים עדיף להיות תלוי בסטז'ר מאשר בייעוץ עצמו.
דוד רותם
אני מעדיף לא להיות תלוי לא בסטז'ר, לא ביועץ, לא בעוזרים ולא באף אחד אלא במה שכתוב. פרופסור זמיר כעס עלי ואמר לי שהוא לא מבין מה עשיתי. הוא אמר שיכולתי להשכיר את המשרד. הוא אמר שלפי הכללים הקיימים יכולתי לעשות זאת.
סוזי נבות
אני חושבת שמאוד קשה למצוא הסדר בכתב שיפתור את כל השאלות של כל העיסוקים של חברי הכנסת. לכן זה לא נעשה בחוק.
דוד רותם
אני אתן לך דוגמה. יש לי משרד עורכי דין, יש לי שמונה עורכי דין, אני נבחר לכנסת, אני אומר להם שאני משכיר להם את המשרד עם הנכס ועם כל מה שיש בו.
ארבל אסטרחן
ממשיך לקבל כספים מהמשרד שממשיך לייצג גופים ציבוריים ונקרא משרד דוד רותם.
דוד רותם
שכר דירה על הנכס אני יכול לקבל בכל מקרה, למרות שאותו משרד ממשיך להתנהל שם. מה שקורה זה דבר מאוד פשוט. אני יכול לקבוע ששכר הדירה יהיה אלף שקלים לחודש או עשרים אלף שקלים לחודש.
ארבל אסטרחן
לא, אתה לא יכול לקבל משהו שהוא לא סביר כי אז זאת כבר תהיה מתנה.
דוד רותם
מה זאת מתנה? אני לא מבין. זאת בעיה של המשרד עם מס הכנסה.
ארבל אסטרחן
לא, זאת בעיה של הכנסת. מותר לך לקבל הכנסה מקניין רוחני. פרסמת ספר, מותר לך. אבל אם יש שכר סופרים מקובל ואתה עכשיו תקבל פי עשר ממנו, יאמרו לך שמישהו כאן שילם לך עבור משהו שהוא לא היה אמור לשלם לך.
דוד רותם
אני יכול להשכיר את המקום בשכר המקובל?
ארבל אסטרחן
כן.
דוד רותם
יש לי שש מכוניות אתן עשיתי טיולים. אני לא צריך למכור אותן אלא אני יכול להשכיר אותן. נכון?
ארבל אסטרחן
כן.
דוד רותם
למה אני לא יכול להשכיר את כל הנכס שלי בלי קשר להכנסות? אתם תשלמו לי שכר שאני אקבע אותו בלי קשר להכנסות, בלי קשר לשום דבר. הרווחתם, הפסדתם, זה לא מעניין אותי, שלמו לי איקס שקלים בשנה.
היו"ר חיים אורון
מה הבעיה?
דוד רותם
הם אסרו עלי. זאת הבעיה.
ארבל אסטרחן
אני לא זוכרת את הפרטים.
היו"ר חיים אורון
בואו לא נלך למקרה פרטי.
דוד רותם
במקרה הפרטי שלי אני מכיר את העובדות ולכן נוח לי להתייחס אליו.
היו"ר חיים אורון
לו יתואר מה שאתה אמרת. אני הייתי בעלים של משרד עורכי דין עם שלוש קומות בתל אביב ויצאתי מהעסק והשכרתי את שלושת הקומות שבבעלותי או בבעלות החברה שאני השותף העיקרי בה למי שממשיכים לעבוד במשרד הזה. מה זה שונה אם יש לי ארבע קומות בבית עם דירות? כל זמן שקיבלת שכר דירה סביר.
דוד רותם
לא, אני לא מדבר על הנכס בלבד. הנכס הוא לא הבעיה. אני רוצה להשכיר להם את המשרד, את התיקים.
אייל ינון
הוא רוצה שהעסק ימשיך לעבוד וייקרא בשם דוד רותם או על שם אותו חבר כנסת. אני לא הייתי אז בייעוץ המשפטי, אבל אני מתאר לעצמי שזאת הייתה הבעיה. העסק הזה מייצג הרבה רשויות מקומיות או רשויות ציבוריות, בעל העסק הזה או האדם שעל שמו נקרא העסק הוא גם יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט.
דוד רותם
לא, אז לא הייתי יושב ראש הוועדה.
אייל ינון
אלה סיטואציות בעייתיות ולכן טוב שזה יגיע לוועדת האתיקה הספציפית.
היו"ר חיים אורון
במקרה הזה היו צריכים לאשר לך להיות בעלים של המשרד ה לאה?
דוד רותם
לא להיות הבעלים של המשרד הלאה. אני יוצא מהמשרד אבל אני השקעתי במשרד הזה שלושים שנים ועכשיו אני אומר שיכול להיות שבעוד שלוש שנים אני לא אהיה כאן – וזה במקרה הטוב, אם הכנסת מחזיקה שלוש שנים – ולכן אני אשכיר להם את הקניין הזה, את הנכס הזה, והם ינהלו אותו וישלמו לי שכר קבוע, בלי קשר להכנסות כי אין לי עניין אם הם ירוויחו יותר או פחות.
אייל ינון
למה שלא יוותרו במקרה כזה על השם של העסק הזה שהוא על שם אותו חבר כנסת שהופך להיות דמות ציבורית?
דוד רותם
אין לי בעיה לוותר. העניין של השם היה כשאני טענתי שקודם הכריחו אותי להעביר את המניות ואחר כך אמרו לי להוריד את השם.
היו"ר חיים אורון
כל דקה שעוברת בדיון הזה אני משוכנע שאתה שואל אותי עכשיו מה אתה תעשה כשתשב בוועדת האתיקה במקרה שלך. למשל, הפשרה שכרגע אייל הציע אותה, אני מסכים שתקבל שכר דירה תמורת הנכס אבל תוותר על השם. זה יכול להיות פתרון של ועדת האתיקה.
דוד רותם
ברגע שעברו שישה חודשים, אני כבר לא יכול למכור את הנכס. את המניות שלי אני לא יכול למכור.
היו"ר חיים אורון
את כל השאלות האלה תשאל שנתיים לפני שרצית להיות חבר כנסת.
דוד רותם
שאלתי. אתה יודע כמה זמן לקח לי לקבל תשובות?
היו"ר חיים אורון
אבל מצד שני לא יכול להיות שדרך הסיפור הזה אנחנו ניצור מצב שבעצם כל נושא העיסוק הנוסף מפסיק להיות נושא ברור.
דוד רותם
לכן צריכים להיות כללים שיאמרו מה אני צריך לעשות.
היו"ר חיים אורון
אני אומר לך. הכללים הם שאין עיסוק נוסף. נקודה.
דוד רותם
אין עיסוק נוסף.
היו"ר חיים אורון
אין עיסוק נוסף. עכשיו אתה מתחיל וריאציה. זה לא עיסוק נוסף אלא זה קבלת רויאלטיס תמורת נכס שיצרת במשך שלושים שנים. אם אני בוועדת האתיקה אני אומר לך שככל שהרויאלטיס יותר מרוחקים ממך, יש לי פחות בעיה, ככל שהם יותר קרובים אליך, יש לי יותר בעיה. אז ישאלו אם שם זה קרוב, ואני אומר לך כן. בני משפחה זה קרוב? פחות. בכלל אנשים זרים? זה עוד פחות. לכן אני לא מאמין שאת כל זה אפשר לפתור ולכתוב כאן ספר על מקרה דוד רותם, ואני חושב שזה לא לטובת העניין.
דוד רותם
אני לא רוצה על שם דוד רותם. דוד רותם הוא לא המקרה היחיד. הרי אנחנו יודעים על הרבה חברי כנסת ושרים שיש משרדים עם כל מיני שלטים. אם אתה רוצה, אני מוכן לקחת אותך לסיור.
ארבל אסטרחן
מה שבעצם מותר בלי היתר של ועדת האתיקה, אמרנו שזה רק פעילות בעלת אופי ציבורי בהתנדבות ללא תמורה. בעלות על נכס לרבות מניות בתאגיד או הכנסה מנכס.
היו"ר חיים אורון
לפי דעתי חלק גדול מהשאלות שדודו שואל כאן לגבי בעלות על נכס לרבות הכנסה מהנכס, השאלות נכנסות לתוך הקטגוריה הזאת.
דוד רותם
זה בדיוק העניין.
אייל ינון
כאן הבעיה. יש כאן השכרת מוניטין.
דוד רותם
השופט זמיר דיבר אתי ואמר לי שאראה מה נכתב בסעיף 82: חריגים אחרים המתירים לחבר הכנסת לקיים סוגים נוספים של פעילות ולקבל הכנסה כספית, מעבר לעיסוק ולהכנסה שלו כחבר כנסת. חבר כנסת רשאי לקבל תמורה בשיעור מקובל בשל זכותו לקניין רוחני בגין זכותו ביצירה ספרותית. לא ראוי למנוע מחבר הכנסת פעילות כזאת ולא צודק למנוע ממנו תמורה כספית עבור יצירה רוחנית. בדומה לכך, חבר כנסת רשאי להיות בעלים של נכס לרבות מניות בתיק תאגיד ולקבל הכנסה מן הנכס בשיעור מקובל. הכנסה כזאת יכולה לבוא בין היתר ממכירה ומהשכרה של מוניטין או עסק כמו מוניטין של משרד עורכי דין. יחד עם זאת, לדעת הוועדה מן הראוי שתהיה זו הכנסה בשיעור קבוע מראש ולא הכנסה בשיעור התלוי בהכנסות.


תכניסו את זה לכללי אתיקה.
ארבל אסטרחן
הכנסנו. תסתכל בעמוד 18. עכשיו זה מופיע. עמוד 18, פסקה (3).
אייל ינון
אבל זאת בעיה כי המוניטין הוא השם. מה זה המוניטין? מה זה המוניטין של משרד עורכי דין? זה השם שלו.
ארבל אסטרחן
להיות בעלים של נכס, לרבות בדרך של השכרת מוניטין.
אייל ינון
אם אתה משנה את השם, איך אתה יכול לקבל כסף על השם?
דוד רותם
אני לא כתבתי את הדוח הזה. אני רק יודע לקרוא אותו.
היו"ר חיים אורון
זאת בדיוק הנקודה. מעבר למה שכתוב עכשיו בכללי האתיקה, תתעורר שאלת השם, אני חושב שבמשרד לייעוץ לזוגיות אין בעיה של השם, אם אני יושב בוועדת האתיקה, ואני לא כותב כאן. לעומת זאת במשרד עורכי דין גדול, שעובד בעיקר עם רשויות מקומיות, יש בעיה לשם. האם אתה רוצה כלל אחיד? ועדת האתיקה תחליט.
דוד רותם
אתה קובע עכשיו כלל מנוגד להמלצות של ועדת זמיר.
היו"ר חיים אורון
למה?
דוד רותם
כי ועדת זמיר אמרה שהכנסה כזאת יכולה לבוא בין היתר ממכירה או מהשכרה של מוניטין של עסק כמו מוניטין של משרד עורכי דין. זאת אומרת, ועדת זמיר אומרת שאתה יכול להשכיר את המוניטין של המשרד שלך.
היו"ר חיים אורון
אני דיברתי על השם.
אייל ינון
המוניטין הוא השם. מה זה המוניטין? הרצל-פוקס-נאמן, זה השם.
היו"ר חיים אורון
אני מדבר על מה שסוזי אמרה קודם. דודו, אתה דוחף אותנו לאיזו התפלפלות. אני מדבר על המצב הפשוט כאשר השם מתחבר עם חבר הכנסת ואולי עם שר שיש לו מעמד וכל אדם שיעבור ברחוב אלנבי בתל אביב יראה למעלה משרד עורכי דין רותם ויבין שלכאן כדאי להיכנס כי רותם הוא זה שקובע עכשיו את החוקים והוא רוצה להיות אצלו. לכן אמרתי שיועץ לזוגיות, אני לא רואה שום בעיה אם נשאר לו השם. משרד רותם לזוגיות, בסדר, אבל עורך דין או רואה חשבון זה עוד יותר מסובך, או לוביסט, כפי שאמרה לך סוזי. בוא נגיד שאחד הלוביסטים נבחר לכנסת הבאה ושמו מופיע ברשימת הלוביסטים. הוא כבר לשם, אבל כולם יודעים שהוא היה שם לוביסט כשכיר או כעובד או כבעלים ועכשיו הוא חבר כנסת ושמו נשאר בעסק. אתה רוצה שנכניס את זה לכללים? אני מקווה שוועדת אתיקה סבירה, בהרכב של שבעה אנשים, תבוא ותאמר לך עוד הפעם שאם אתה משרד זוגיות, קיים אותו עד 120 עם שמך ושם אשתך, אבל אם אתה משרד לוביסטים, לא.


רותם, תשקול.
דוד רותם
הייתי מציע שנבקש מוועדת זמיר, מהחברים, לומר לנו למה התכוונו כשהם כתבו את הסעיף הזה.
היו"ר חיים אורון
יושבת כאן סוזי.
דוד רותם
תגידי לנו למה התכוונתם בזה.
היו"ר חיים אורון
הם התכוונו למה שאני אמרתי לך עכשיו.
דוד רותם
מה זה מוניטין של משרד עורכי דין? זה כתוב.
סוזי נבות
אני לא יכולה לחזור על הדברים יותר טוב ממה שאמר אותם היושב ראש, חבר הכנסת אורון. הרעיון הוא לא ליצור מראית עין שאתה משתמש בתפקיד של חבר הכנסת כדי לקדם בצורה עקיפה את העיסוק הפרטי שלך. לכן, ככל שהעיסוק הפרטי קרוב יותר לתפקיד חבר הכנסת, כך ועדת האתיקה תיתן לזה משקל יתר, האם להתיר שימוש בשם או לא. אם מדובר בשם שקיים שישים שנים, אולי כמו הרצוג-פוקס-נאמן שבעצם הטענה היא שלא מדובר באותם אנשים אלא בבני משפחות, הרעיון הוא שכאשר מופיעה בנייר הפירמה כל רשימת עורכי הדין, רשימת עורכי הדין הפעילים לא תכלול את האנשים האלה.
דוד רותם
זה ודאי.
סוזי נבות
אני חושבת שהמקרה שלך הוא דוגמה קלאסית לוועדת האתיקה. מטרת הוועדה לאורך כל הדרך הייתה לא לחסום ולא לפתור מקרה קונקרטי והפיכתו לכלל אלא בדיוק ההפך, לקבוע כללים אולי תוך תחושה של העלאת הרף אבל כללים שמותירים הרבה מאוד שיקול דעת לוועדת האתיקה לפתור את המקרים על פי שיקול דעתה.
אייל ינון
יש עניין אחר שרציתי להעלות. בפרק עיסוק נוסף, בעמוד 17, בעיסוק המותר בסעיף 35 – על אף האיסור לעסוק בעיסוק נוסף, מותר לחבר כנסת – ואז, בעמוד הבא, בסעיף (5) – להיות חבר בקיבוץ, מושב שיתופי או כל אגודה שיתופית להתיישבות.


יש באמת צורך בעניין הזה? זה ברור שלאדם מותר להיות חבר קיבוץ. זה קשור לעיסוק נוסף, שמותר לו לשטוף כלים בקיבוץ? אלא אם כן הכוונה כאן לעניינים אחרים שאז זה יכול להיות בעייתי, שזה קשור לנושאים אחרים ואולי זה סותר החלטות אחרות שיש כאן, שאסור לכהן בתפקיד נבחר או ניהולי גם ללא תמורה וצריך אישור של ועדת האתיקה.
היו"ר חיים אורון
יכולה להתעורר שאלה של חבר קיבוץ שנבחר למזכירות הקיבוץ שהיא לא גוף ניהולי. הוא לא נבחר להנהלת המשק.
דוד רותם
חבר קיבוץ יכול להיות כל דבר. תפסיקו. באמת, יש גבול.
אייל ינון
הוא לא יכול להיות כל דבר. למה אתה מתכוון?
דוד רותם
מה כבר התפקידים שחבר קיבוץ יכול לעשות?
אייל ינון
מנהל המפעל של הקיבוץ.
דוד רותם
לא, אם הוא מנהל המפעל, הוא מנהל המפעל.
אייל ינון
דירקטור במפעל שהוא מפעל כלכלי לכל דבר.
דוד רותם
דירקטור במפעל בתור חבר קיבוץ, לדעתי הוא יכול להיות.
סוזי נבות
במקום לעשות תורנות במטבח, הוא מנהל את בית ההארחה של הקיבוץ. הרעיון הוא שלחבר קיבוץ יש פוטנציאל מאוד רחב לפעילות.
דוד רותם
ג'ומס מנהל את בית ההארחה של הקיבוץ יומיים בשבוע, ביום חמישי ושישי כשהוא נמצא בבית. איזה ניגוד עניינים יש לו עם תפקידו כחבר כנסת? מה אתם רוצים? תגידו לי איזה ניגוד עניינים קיים.
אייל ינון
למה לך לא נותנים לנהל את בית ההארחה?
דוד רותם
אני אסביר לך למה.
היו"ר חיים אורון
בואו לא ננסה לסבך את העניינים. לפי דעתי השאלה לא יכולה להיות בתפקיד ניהולי. היא גם לא מעשית. אני לא רוצה לנחש כמה חברי קיבוץ יהיו בכנסת הבאה, אבל היא לא מעשית.
אייל ינון
אתה יכול לנחש כמה לא יהיו.
היו"ר חיים אורון
למשל, חבר דירקטוריון, היה על זה דיון עם ועדת האתיקה, גם אתי וגם עם שי. אני לא רוצה להפוך להיות אישיו בדיון. ככל שאין בזה תמורה נוספת, וכמובן שכללי ניגוד העניינים חלים.
אייל ינון
זה נכון לדעתך לאבחן בין חברי קיבוץ שהם דירקטורים לבין חבר כנסת רגיל שהוא דירקטור?
היו"ר חיים אורון
בחברה שהיא בבעלות הקיבוץ. אני אומר לכם מה אמרתי בדיון. רובי נסע לאחיו ויש להם בית משותף בלוס אנג'לס כי עמדו למכור את הבית והם התלבטו ביניהם אם למכור את הבית או לא. זה בסדר או לא? אותו דבר אני במפעל שלי. פחות טוב, משום שאני לא מקבל שום תמורה. אתה יכול לומר שאם שניהם מכרו את הבית שלהם, הם ניהלו את העסק. הם מכרו את הבית ואולי הוא גם השתתף בפגישה עם הקונה. אני עשיתי את ההבחנה על תמורה. אם אני מקבל בגין זה תמורה יותר מהשכן שלי או מהשכנה שלי, אני חושב שחל כאן הכלל. אם לא, יש כאן איזו חיה קצת שונה. אני לא יודע כמה זמן היא תהיה שונה, אבל כרגע היא שונה.
סוזי נבות
אני חושבת שלוועדת זמיר היה חשוב לציין את זה משום שהועלתה כאן הטענה שבעצם חברי קיבוץ הם זן מיוחד ולכן הוועדה הבהירה שלא רואים בזה עיסוק נוסף, ובכל מקרה, כדי לפתור את הבעיה שעולה, צריך לזכור שממילא יש סייגים. זאת אומרת, אותו אדם אמנם יכול להיות חבר קיבוץ או מוסד שיתופי אבל הוא לא יוכל לעשות את זה אם יש חשש לניגוד עניינים, אם זה פוגע בכבוד הכנסת.
אייל ינון
לפי הכללים הקיימים הוא יצטרך לבוא לוועדת האתיקה כדי לקבל אישור להיות דירקטור? השאלה אם זה נכון לעשות את זה או להפריד בינם לבין האחרים.
היו"ר חיים אורון
אני בעד שהוא יצטרך לבקש.
אייל ינון
כיום לא צריך.
היו"ר חיים אורון
היום כן צריך.
ארבל אסטרחן
אולי צריך לומר שיחול הסעיף שהוא לא יכהן בתפקיד נבחר או ניהולי אלא אם ועדת האתיקה אישרה.
היו"ר חיים אורון
אין לי בעיה. אגב, למיטב ידיעתי מדובר בשני אנשים ואחד מהם זה אני והשני הוא שי חרמש וזה נדון בוועדת האתיקה.
סוזי נבות
אני חושבת שבכל מקרה חל סעיף 37. סעיף 37 הוא מקרה פרטני של כל תפקידיו של חבר הכנסת ולכן לא צריך להוסיף הוראה לסעיף 35(5).
היו"ר חיים אורון
תשקלו את זה, איך זה נראה מבחינת הניקיון של הטקסט. לי אין בעיה מהותית עם זה כי אני כל הזמן חושב שאישורים של ועדת האתיקה הם המסלול הנכון ולא חומה גבוהה מדיי או חומה נמוכה מדיי.


מה עוד נשאר לנו?
ארבל אסטרחן
אנחנו חוזרים לפרק של הקובלנות בו התחלנו לדון. דיברנו עד סעיף 109 בעמוד 66. כזכור, הפרק הזה בדוח זמיר נקרא תלונות וקובלנות כי הוא כלל איזשהו שלב של הגשת תלונה ואחר כך הגשת קובלנה. הוחלט כאן לשנות אותו ולדבר רק על קובלנות, כפי שקיים גם היום. נאמר שכל אדם יכול להגיש קובלנה לוועדת הקובלנות. כן קיבלנו את ההבחנה בין ועדת קובלנות לוועדת האתיקה. ועדת הקובלנות יכולה לדחות על הסף קובלנה.


בסעיף 108 אמרנו שהיא לא תדון בקובלנה בשישים הימים לפני הבחירות לכנסת או לפני פריימריס אלא אם היא מצאה נסיבות מיוחדות לקיים את הדיון.


הסעיף האחרון עליו דיברנו אמר שאם הוגשה קובלנה נגד חבר כנסת והוא חדל לכהן בכנסת, היא תדון בעניין רק אם מצאה שיש בבירור הקובלנה עניין לציבור.


סעיף 110, בו לא דנו, מדבר על דרכי עבודתה של ועדת הקובלנות והוא אומר: ועדת הקובלנות תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו בכללים אלה.
סוזי נבות
חשוב לציין שיש הוראה דומה גם כיום.
ארבל אסטרחן
כן. היום קובעים כללי האתיקה שוועדת האתיקה תקבע בעצמה את סדרי עבודתה, את נוהל הטיפול בקובלנות ואת נוהל דיוניה אבל פתאום אני לא כל כך בטוחה מה זה נהלים. נהלים של מי? ככל שלא נקבעו בכללים אלה, שאותם קובעת ועדת הכנסת. אני לא בטוחה שברור מה זה נהלים ומי קובע אותם.
היו"ר חיים אורון
נהלים של ועדת האתיקה.
ארבל אסטרחן
היא קובעת.
היו"ר חיים אורון
כן.
ארבל אסטרחן
היא קובעת את סדרי עבודתה.
היו"ר חיים אורון
היא קובעת שהיא מבקשת לקבל תשובה מחבר הכנסת בתוך שבועיים. היא יכולה לומר שהיא רוצה להאריך את התקופה או לקצר אותה.
ארבל אסטרחן
זה בדיוק מה שהיא תקבע בסדרי עבודתה. היא תקבע ככל שלא נקבעו בכללים אלה או בנהלים. מה זה נהלים? של מי? פתאום זה נראה לי לא כל כך ברור. מי קובע את הנהלים האלה? זה מישהו שקובע.
היו"ר חיים אורון
נכון. את צודקת.
סוזי נבות
אם נקבעו נהלים בעבר.
ארבל אסטרחן
יש לנו אחר כך הוראת מעבר. נוהל אתיקה קובלנות ונוהל אתיקה יעמדו בתוקפם. היום זה באמת נקרא נהלים, אבל הם יעמדו בתוקפם עד שהם ישונו.
היו"ר חיים אורון
לדעתי אפשר למחוק את זה. דוד, מקובל עליך?
ארבל אסטרחן
או שנגיד: או בנהלים שקבעה ועדת האתיקה. צריך לומר מי קובע את הנהלים כי אחרת אולי יושב ראש הכנסת פתאום יחשוב שהוא יכול לקבוע נהלים.
סוזי נבות
את צודקת.
היו"ר חיים אורון
בסדר. אולי זה פתרון יותר נכון. או בנהלים שקבעה ועדת האתיקה. שוב, כאן יבינו שוועדת האתיקה היא כל ועדה. העניין של הרצף בטקסט לא ברור לגמרי.
ארבל אסטרחן
לא צריך את זה. היא תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו. כאשר היא קובעת את סדרי עבודתה, היא יכולה לקבוע משהו אד-הוק והיא יכולה לקבוע סדרי עבודה קבועים, איך מקבלים קובלנה, מה עושים וכולי.
סוזי נבות
אנחנו העתקנו את זה מכללי האתיקה והמילה נוהל מופיעה שם ולא רצינו למחוק אותה.
ארבל אסטרחן
ועדת הקובלנות, אני מזכירה שזאת הוועדה שדנה בקובלנות ולא ועדת האתיקה, אינה כפופה לדיני הראיות ובכל עניין של ראיות וסדרי דיון שלא נקבעו בכללים אלה או בדין אחר, היא רשאית לנהוג בדרך שתיראה לה מועילה וטובה לעשיית צדק. ועדת הקובלנות תקיים דיון בקובלנה בהרכב מלא. החלטות ועדת הקובלנות יתקבלו ברוב קולות של חבריה.
היו"ר חיים אורון
כאן הסתבכנו קצת בקוורומים, כי פה זאת ועדת שלושה.
סוזי נבות
זאת כאילו ערכאה ראשונה וערכאה ראשונה חייבת לקבל את ההחלטה שלה בהרכב מלא. לא יכול להיות ששני חברי כנסת ואחד יהיה בעד ואחד יהיה נגד.
היו"ר חיים אורון
אני זוכר שאז קבענו איזשהו מנגנון של השלמת הקוורום.
ארבל אסטרחן
נכון. אם נבצר.
היו"ר חיים אורון
אם נבצר.
סוזי נבות
יש הסדר כזה. גם אנחנו קבענו.
ארבל אסטרחן
כן, שינינו קצת. אמרנו שיושב ראש הכנסת בתחילת הכנסת יקבע את המדרג של מי נכנס, שאי אפשר יהיה לקבוע לעניין מסוים מי מחליף.
היו"ר חיים אורון
אין הרכבים, יש 1, 2, 3, 4. אם הראשון לא יכול, יבוא השני וכולי.
ארבל אסטרחן
הוא יקבע את הסדר שלפיו חברי ועדת האתיקה שאינם חברי ועדת הקובלנות ישמשו כחברים בוועדת הקובלנות במקרה של נבצרות או פסילה.
סוזי נבות
בסדר גמור.
ארבל אסטרחן
אם מישהו סתם לא מגיע, הוא לא נפסל ולא נבצר אלא לא בא לו לבוא כי הוא לא רוצה לדון בתיק מסוים או שהוא רב עם מישהו או שלא מתאים לו מועד הישיבה שקבעו, זאת לא פסילה ולא ממנים מישהו אחר.
סוזי נבות
אפשר להחליף אותו. נניח שהוא מצהיר על פסלות.
ארבל אסטרחן
נפסל או נבצר ממנו. כן, במקרה של נבצר ממנו.
היו"ר חיים אורון
אם היו פקקים בדרך והוא לא הגיע, תיקבע מועד אחר לישיבה.
סוזי נבות
לא צריך להסדיר את זה כאן.
היו"ר חיים אורון
הנקודה המהותית היא שהדיון הוא בהרכב מלא.
ארבל אסטרחן
אגב, יש ישיבות לא מעטות שהן לא בהרכב מלא. לגבי קבלת החלטות, זה משהו אחר, אבל עצם קיום הדיון.
היו"ר חיים אורון
כן, אבל אנחנו מדברים על ועדת חמישה ועל ועדת שלושה.
ארבל אסטרחן
החלטות יתקבלו ברוב קולות.
היו"ר חיים אורון
שניים נגד אחד.
ארבל אסטרחן
בסדר.


ועדת הקובלנות תכריע בקובלנה רק לאחר שניתנה לחבר הכנסת הנקבל הזדמנות להשמיע את טענותיו ולהביא את ראיותיו בפניה. יש לכם בצד כל מיני הוראות שקיימות היום.

קובלנה נגד חבר הכנסת ודיוני ועדת הקובלנות וכן דיוני ועדת האתיקה בדיון נוסף, לרבות המסמכים, הפרוטוקולים וההחלטות, יהיו חסויים. אדם שלא הוזמן לדיוני הוועדה לא יהיה נוכח בהם אלא ברשות יושב ראש הוועדה. אין לפרסם דבר הנוגע לדיון בקובלנה או לדיון נוסף, לרבות מסמכים שהוגשו לוועדה, פרוטוקולים והחלטות, כולם או מקצתם אלא ברשות בכתב מאת יושב ראש הוועדה והכל בהתאם לנהלים שתקבע הוועדה ובתנאים שיקבע יושב ראש הוועדה.
היו"ר חיים אורון
יש כאן שאלה על פרסום הקבילה.
ארבל אסטרחן
לזה יש לנו סעיף. נכון, גם אני חשבתי על כך כשקראתי את זה, אבל יש לנו סעיף.
היו"ר חיים אורון
סעיף שלא ממומש.
ארבל אסטרחן
על פרסום החלטות.
היו"ר חיים אורון
לא, יש סעיף על פרסום הגשת הקבילה.
ארבל אסטרחן
נכון.
היו"ר חיים אורון
האקט מסתיים בזה שכתבתי בעיתון שהגשתי קבילה ולכן ועדות האתיקה אמרו שקבילה שתתפרסם, לא ידונו בה או יש אפשרות לא לדון בה. החיים יותר מורכבים, גם כאן, בעיקר בימינו אלה.
סוזי נבות
הקובלנה היא חסויה. עצם הקובלנה. מהרגע שפותחים, מהרגע שמישהו אומר שהוא רוצה להגיש.
דוד רותם
ברגע שהגשתי אותה, זה הופך להיות קובלנה. כשדיווחתי לתקשורת, זאת עוד לא קובלנה. זה לא שמתכוונים להגיש קובלנה, אלא אני פרסמתי שהגשתי.
היו"ר חיים אורון
מאידך היו גם מקרים שהיה קשה לזהות מי המדליף והייתה הרגשה שעצם הדלפת העניין היא דרך למנוע את הדיון. גם זאת אפשרות.
סוזי נבות
ועדת זמיר לא עסקה בנושאים האלה.
היו"ר חיים אורון
אני מתייעץ כאן עם חברי הכנסת ועם היועצים ועם ארבל שיש שלה הרבה ניסיון.
ארבל אסטרחן
אני רואה שכתוב שההחלטות שלה חסויות ואני מחפשת את הסעיף שאומר.
היו"ר חיים אורון
אני בטוח בזה לחלוטין. היו החלטות חד משמעיות כמה פעמים, שאם קבילה מתפרסמת, לא ידונו בה.
ארבל אסטרחן
נכון.
דוד רותם
יש לה סמכות לא לדון. לא לחייב.
היו"ר חיים אורון
זה מה שכתוב היום. כך זה היום. זאת סמכות. זה לא אוטומטי.
דוד רותם
אם זה לא אוטומטי, אתה רוצה שמישהו ידליף קובלנה שהגישו קובלנה ולא ידונו בה? זה לא יעזור לך כי הוועדה יכולה להחליט שהיא כן דנה בה.
היו"ר חיים אורון
לא, השאלה מה כותבים היום.
ארבל אסטרחן
אני אגיד לך. יש החלטה משנת 2006: הוגשה קובלנה נגד חבר כנסת או פרסם הקובל את פרטי הקובלנה באמצעי התקשורת, רשאית ועדת האתיקה שלא לדון בקובלנה. ועדת האתיקה תפרסם את דבר קבלת הקובלנה בסמוך להגשתה.


זאת אומרת, היא תפרסם אבל היא לא רוצה שאחרים יעשו שימוש בה לצורכי פרסום.
דוד רותם
זה מדבר על מצב שהקובל פרסם את הקובלנה. צריך להוכיח לה כדי שהיא לא תדון. אני לא הייתי נוגע בזה.
סוזי נבות
גם אני לא.
היו"ר חיים אורון
בסדר. אז משאירים את זה.
ארבל אסטרחן
נשאיר את זה כך.
היו"ר חיים אורון
אבל לא מכניסים את זה לכללים.
סוזי נבות
לא.
היו"ר חיים אורון
זה נשאר בהחלטת ועדה.
ארבל אסטרחן
לא נוגעים בזה. משאירים את מה שיש.


סעיף 111, חזרה מקובלנה: חזר קובל מקובלנתו, רשאית ועדת הקובלנות להמשיך ולדון בקובלנה אם לדעתה קיימת לכאורה הפרה של כללים אלה וגם קיים עניין לציבור המצדיק המשך בירור הקובלנה.


היום יש לנו הוראה דומה כפי שכתוב בסעיף 8 לנוהל: חזר קובל מקובלנתו, רשאית הוועדה וכולי.
היו"ר חיים אורון
בסדר.


סעיף 112 בטל.
ארבל אסטרחן
עכשיו יש לנו את סעיף 113 שהוא בין חידושי הוועדה. התחלנו לדון בו עת דיברנו על הגוף הדו ראשי הזה של ועדת קובלנות וועדת האתיקה, אבל לא ממש קראנו את אותו. הכנסתי לכאן הערות שדיברנו עליהן אז.


דיון נוסף. החליטה ועדת הקובלנות בקובלנה, רשאים חבר הכנסת הנקבל ויושב ראש ועדת האתיקה להגיש לוועדת האתיקה בתוך חודש ימים מיום שהודע להם על ההחלטה בקשה מנומקת לקיום דיון נוסף בקובלנה.


אני מזכירה שהיום אין לנו ערעורים למעט ערעור למליאה על סנקציות מסוימות. כאן הוספתי משהו שאמר יושב ראש הוועדה: אין בהגשת בקשה כאמור כדי לעכב את פרסום החלטת ועדת הקובלנות אלא אם כן החליטה ועדת הקובלנות אחרת.
סוזי נבות
אני רוצה לשאול שאלה בנוגע לסעיף הזה. האם אתם רוצים לאפשר בקשה לדיון נוסף שהיא בעצם בקשה לערעור גם לאחד מחברי הוועדה שהיה במיעוט?
היו"ר חיים אורון
לא. רק ליושב ראש. כתוב כאן. את מסכימה או לא?
סוזי נבות
אני מתלבטת באופציה הזאת. הרעיון הוא לאפשר לאדם שהיה במיעוט בהחלטה להגיש בעצמו קובלנה או לא, הוא לא זר למערכת. כאשר ועדת הבחירות המרכזית למשל לכנסת מאשרת רשימת מועמדים, יש זכות ערעור על האישור לחברי הוועדה שהיו במיעוט. האופציה הזאת קיימת. יכול להיות שזה מה שנקרא תיבת פנדורה ופותח אפשרות להגשת עשרות ערעורים.
היו"ר חיים אורון
הרעיון שצמח כאן, קודם לנקבל, זאת זכותו ועל זה אין ויכוח. רק ליושב ראש יש זכות וזה בכל זאת לא ייצור הרגשה שוועדת השלושה היא רק שלב. עלול להתפתח דבר שאחר כך אנחנו נסבך את כל ההליכים כאן. יכול להיות שבעוד כמה שנים יבואו ויאמרו שצריכים לשכלל עוד יותר את מנגנון הערעור ובואו ניתן יותר. כרגע לא הייתי מרחיב את זה מעבר למה שיש כאן.
ארבל אסטרחן
בסדר. אמרנו שיכול הנקבל ויושב ראש ועדת האתיקה לבקש דיון נוסף.


הוגשה לוועדת האתיקה בקשה לדיון נוסף, יגיש יושב ראש ועדת האתיקה או חבר הכנסת הנקבל לפי העניין תשובה לבקשה בתוך חודש ימים מיום שהועברה אליו הבקשה. במסגרת בקשתו של חבר הכנסת הנקבל לדיון נוסף הוא רשאי להעלות טענות בדבר סירובו של חבר ועדת הקובלנות לפסול את עצמו מלהשתתף בדיון.


זה גם כן משהו שהוספנו אז, אם אתה זוכר. אמרנו שאם חבר כנסת לא פוסל את עצמו, אין בשלב הזה של הדיון בוועדת הקובלנות, אי אפשר לטעון נגדו. כך הוחלט אז. תעלה את זה בדיון הנוסף.
סוזי נבות
השאלה אם לא משתמע מכאן שזאת הטענה החדשה היחידה שהוא יוכל להעלות לפני הדיון הנוסף. למשל, הוא לא יוכל להעלות טענה בנוגע לפגם בהליך.
ארבל אסטרחן
צריך להגיד מה הוא יכול להעלות. הוא יכול להעלות טענות גם מהותיות גם לגבי ההליך.
סוזי נבות
אני מעלה את ההערה הזאת כי ברגע שאומרים שהוא יכול להעלות טענה א', מכלל ה-הן אתה שומע לאו לגבי יתר הטענות, וכשאתה לא כותב שום דבר, הנחת היסוד של הדיון ---
היו"ר חיים אורון
אם אני לא טועה, ה-(ג) הוא רעיון שלי.
ארבל אסטרחן
כן.
היו"ר חיים אורון
היה חשש שיתחילו כאן פסילות. זאת אומרת, חלק מההתמודדות עם הקבילה יהיה שאתה לא תשב ואתה לא תשב.
ארבל אסטרחן
ומי שלא פסל את עצמו, אז כבר יערערו. אז אמרו לו שלא יערער עכשיו אלא שיחכה לסוף.
היו"ר חיים אורון
לכן עלה הרעיון שיש לך אפשרות אבל נמצה אתך את השלב הראשון.
ארבל אסטרחן
נגיד רשאי הוא להעלות בין היתר טענות בדבר.
סוזי נבות
כן. אני מקבלת את זה. מעולה.
ארבל אסטרחן
ועדת האתיקה תקיים דיון נוסף על יסוד הבקשה והתשובה ובדיון זה יהיו לה כל הסמכויות המוקנות לוועדת הקובלנות הדנה בקובלנה וסדרי הדיון ודיני הראיות בפניה יהיו אלה החלים על דיון בקובלנה בשינויים המחויבים.


זאת המשמעות של דיון נוסף.


ייצוג. בדיון בקובלנה או בדיון נוסף, רשאי חבר כנסת להיות מיוצג על ידי עורך דין או על ידי חבר כנסת אחר.


היום זה לא קורה הרבה, אבל האפשרות קיימת.
היו"ר חיים אורון
פעם זה היה קורה.
ארבל אסטרחן
תמיד זה קיים? אולי לגבי עורך דין צריך לומר אם אישרה זאת הוועדה או משהו כזה?
סוזי נבות
אפשר לדעתי למנוע את זה.
היו"ר חיים אורון
פעם זה היה אוטומטי.
סוזי נבות
נאי חושבת ש-רשאי זה ביטוי מאוד מוצלח.
ארבל אסטרחן
סעיף 115. ועדת הקובלנות תפעל לקיים ולסיים את הדיון בקובלנה וועדת האתיקה תפעל לקיים ולסיים דיון נוסף בקובלנה במועד מוקדם ככל שניתן.


הוגשה קובלנה או נתקיים דיון נוסף סמוך לסיום כהונתה של הכנסת, יפעלו ועדת הקובלנות וועדת האתיקה לסיים את הדיון בקובלנה ובדיון הנוסף לפי העניין לפני סיום כהונתה של אותה כנסת. נבצר מוועדת הקובלנות או מוועדת האתיקה לסיים את הדיון במהלך כהונת הכנסת, רשאית ועדת הקובלנות וועדת האתיקה לפי העניין בכנסת שלאחריה, ובכפוף לסעיף 109 – שזה הסעיף שמדבר על חבר כנסת לשעבר, שאז ידונו רק אם יש עניין לציבור – להמשיך את הדיון מן השלב אליו הגיעה בהרכבה הקודם ומכל שלב אחר כפי שייראה לה מועיל וטוב לעשיית צדק.
היו"ר חיים אורון
למה לא להשאיר את כל מה שכתוב כאן? כאן הדגש הוא על המשך הדיון. לפי דעתי הדגש צריך להיות על האפשרות של דיון בקובלנות שהוגשו בכנסת הקודמת ולא נדונו או משום שיש שישים ימים או משום שזה היה מאוחר או לא משנה כרגע מה. כאן הדגש הוא כאילו על ההליך המתמשך. לא יודע, יש ועדה חדשה בהרכב חדש, תתחיל את ההליך מהתחלה. הרי זה מה שיהיה ב-95 אחוזים מהמקרים. אפילו לא יהיה בן אדם אחד לספר מה היה.
ארבל אסטרחן
יש פרוטוקול.
היו"ר חיים אורון
אני לא הייתי מפרט כאן.
ארבל אסטרחן
כאן כתוב שהיא רשאית להמשיך. היא כמובן רשאית להתחיל מאפס. הרעיון הוא קודם כל לומר כאן שזה על שולחננו. אם הוגשה קובלנה והתחלפה כנסת, זה על שולחננו והקובל לא צריך להגיש קובלנה חדשה.
היו"ר חיים אורון
זה מה שצריך לכתוב, בלשון בני אדם. בואו נגיד במלים הכי פשוטות. במידה שהוגשו קובלנות, כאשר ועדת האתיקה לא הצליחה לדון בהן במהלך הכנסת שסיימה את כהונתה, הקובלנות האלה יונחו על שולחנה של הוועדה החדשה. היא תוכל לפסול חלק מהן.
ארבל אסטרחן
יש לה את כל הסמכויות. ברור. היא לא הספיקה לדון או לסיים את הדיון.
היו"ר חיים אורון
הן מונחות על שולחן הוועדה החדשה.


דוד, אנחנו הגענו לסעיף 115, סעיף (ג) ואנחנו משמיטים את הטכניקה של המשך הדיון. נשאיר את זה פתוח לוועדה. היא יכולה להתחיל מאפס והיא יכולה להמשיך. כרגע זה לא הדבר המהותי.
ארבל אסטרחן
אגב, אני רוצה להזכיר שהיום כתוב לנו שוועדת האתיקה תדון בקובלנה תוך שלושים ימים מיום הגשתה במועד שקבע היושב ראש ואנחנו כאן כתבנו גם ככל שניתן. יושב ראש הוועדה היום יכול לקבוע מועד מאוחר יותר, בנסיבות וכולי. יש כאן איזשהו שינוי.
היו"ר חיים אורון
עיצומים.
ארבל אסטרחן
היום המונח עיצומים הוא מונח שהציעה ועדת זמיר והיום לא משתמשים בו. היום לא משתמשים בשום מונח. כתוב שהוועדה רשאית להטיל אחד מאלה. זה לא נקרא סנקציה, עונש או עיצומים. הוועדה חשבה שזה המונח שמתאים כאן והיא אמרה:


מטרת הכללים בפרק זה להקנות לוועדת האתיקה סמכות להטיל עיצומים במידה הנדרשת לשמירה יעילה על כללים אלה.


את סעיף ההגדרות נעזוב עכשיו. עכשיו יש לנו כאן רשימת עיצומים:


קבעה ועדת הקובלנות כי חבר הכנסת הפר כלל מכללים אלה או לא קיים החלטה של ועדת האתיקה, רשאית היא להטיל עליו – האמת היא שצריך לומר כאן, או ועדת האתיקה – אחד או יותר מעיצומים אלה, ובצד גם ציינתי מה קיים היום.
סוזי נבות
אולי הערה אחת לגבי ההפרה. לאורך כל הדרך עשינו הבחנה בין הפרה של הכלל לבין הפרה של החלטה של ועדת האתיקה.
ארבל אסטרחן
נכון. חשוב מאוד.
סוזי נבות
גם כאשר ועדת האתיקה נותנת לחבר כנסת עיצום או החלטה שהוא חייב להתנצל, ואותו חבר כנסת מפר את ההחלטה, יש לראותה כאילו הופרו הכללים. זאת הבחנה שהיא חדשה ולדעתנו היא חשובה.
ארבל אסטרחן
זה נכון. זה באמת חשוב. נתחיל עם הרשימה. יש כאן רשימה שחלקה זהה, מה שמופיע בעמוד 71: הערה, אזהרה, נזיפה. אלה הם גם שלושת הסנקציות הראשונות שקיימות לנו היום. היום זה בחוק. נזיפה חמורה גם כן זהה. שלילת רשות דיבור במליאה או בועדות הכנסת, כולן או חלקן, לתקופה שלא תעלה על עשרה ימי ישיבות – גם זה זהה. כאן יש תוספת: במניין הימים יחושבו ימים שבהם התקיימו ישיבות הכנסת או ישיבות ועדות שבהן הוא חבר או ממלא מקום קבוע. זה כדי להקל על איך עושים את הספירה.
היו"ר חיים אורון
אין לי בעיה עם ימי כנסת, אבל יש לי בעיה עם ועדות. יש ועדות שמתכנסות פעם בשבוע ולפעמים פחות.
ארבל אסטרחן
הוא עשה משהו לא ראוי בוועדה והוועדה שללה ממנו רשות דיבור בוועדה או בוועדות הכנסת למשך שמונה ימים. מה זה שמונה ימים? אם זה כמו שאתה אומר ועדה שמתכנסת פעם בשבוע?
היו"ר חיים אורון
אני יותר רחב לב בעיצומים שקשורים בסנקציות וכולי ולא בעיצומים שמונעים מחבר כנסת למלא את תפקידו כחבר כנסת. אם אתם אומרים שמונה ישיבות של הוועדה לקידום מעמד האישה, זה יכול להיות חודשיים.
ארבל אסטרחן
אם הוא חבר רק בוועדה לקידום מעמד האישה.
היו"ר חיים אורון
לא משנה. אם אומרים לו מכל הוועדות, אז ועדת הכספים זה ייקח שמונה ימים אבל בוועדה לקידום מעמד האישה חודשיים. זאת אומרת, הוא חודשיים לא יופיע בוועדה. זה לא נראה לי סביר.
דוד רותם
זה יותר גרוע כאשר מדובר ביושב ראש ועדה. בואו נניח שמחר מחליטים להטיל עלי עיצומים של אי השתתפות בוועדות למשך חודש ימים. בעצם שיתקתי את הוועדה כי אף אחד לא יכול להכריח אותי למנות ממלא מקום. הוועדה במשך חודש ימים לא תתקיים.
ארבל אסטרחן
אולי נבהיר. אני לא אוהבת להשאיר דברים מעורפלים.
סוזי נבות
עד היום אתם עובדים עם הנוסח של עשרה ימי ישיבות.
ארבל אסטרחן
לשמחתי אנחנו לא שוללים כל כך, אבל כן. יכול להיות שהוועדה תצטרך להבהיר מה כוונתה, האם היא שוללת רק מהוועדות.
היו"ר חיים אורון
לא, אני לא מציע לתת אפשרות שמשמעותה תהיה שלילה של חודשיים מחברות בוועדה. תחליפו אותו שם. יש לנו סמכות להדיח אותו מוועדה.
דוד רותם
ב-(7) זה בטח דבר חמור.
ארבל אסטרחן
עוד לא הגענו ל-(7).


השאלה היא איך לומר את זה. אם שוללים לו גם במליאה וגם בוועדה, שזה מה שעשו בעבר ככל שאני זוכרת?
היו"ר חיים אורון
עשרה ימי ישיבות אלה שלושה שבועות.
ארבל אסטרחן
בדרך כלל לא הגיעו למקסימום. אם שוללים לו רק בוועדות והוא חבר רק בוועדה אחת?
היו"ר חיים אורון
אז יהיו לו שלושה שבועות. אגב, זה יהיה יותר כי רוב הוועדות לא יושבות כל יום.
ארבל אסטרחן
צריך לומר לתקופה שלא תעלה על עשרה ימי ישיבות של הכנסת.
היו"ר חיים אורון
נכון.
סוזי נבות
ובלבד שזה שלא יעלה על חודש ימים, בדיוק כמו שקבענו לגבי השכר.
היו"ר חיים אורון
הנוסח הקיים שאומר עשרה ימי ישיבות.
ארבל אסטרחן
אני הייתי מוסיפה של הכנסת כי אז זה ברור שגם אם שללו לו רק בוועדה, זה לא יותר מעשרה ימים של הכנסת.


סעיף (6) גם דומה למה שקיים היום. הגבלות על פעילות כחבר הכנסת לרבות.


ב-(5) רוצים לקבוע משהו מיוחד על יושב ראש ועדה בעקבות מה שהציע דודו?
היו"ר חיים אורון
לא. מה שפחות היררכיות זה יותר בריא. הוועדה תצטרך לשקול. ועדת האתיקה, כאשר מדובר ביושב ראש ועדה, תחשוב מה היא עושה. אולי לכן ייתנו לו קנס יותר גדול. אני לא יודע.
סוזי נבות
יש אפילו סנקציה שמתייחסת ליושבי ראש ועדה באופן מפורש.
דוד רותם
שזה בעייתי בפני עצמו.
היו"ר חיים אורון
בואו נלך שלב-שלב.
ארבל אסטרחן
סעיף (6). הגבלות על פעילות כחבר כנסת לרבות איסור להגיש הצעות חוק, הצעות לסדר, שאילתות וכיוצא באלה ולמעט הגבלות בדבר הזכות להצביע, הכל כפי שתקבע הוועדה ולתקופה שתקבע ובלבד שהתקופה כאמור לא תעלה על התקופה שנותרה עד לסופו של אותו כנס.
סוזי נבות
זה בדיוק הנוסח של היום.
דוד רותם
אני מציע שתקראי את זה יחד עם (7).
ארבל אסטרחן
(7) מדבר על הרחקה מישיבות המליאה והוועדות לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים ובלבד שחבר הכנסת יהיה רשאי להיכנס לישיבה לצורך הצבעה בלבד.
דוד רותם
זה הדבר שאני רותח. בחוקים מאוד חשובים יושב יושב-ראש הוועדה לבד, אבל פתאום להצבעה הלוביסטים מגייסים את כולם. חבר כנסת לא ישב באף ישיבה, הוא לא יודע על מה מדובר ואתם נותנים לו את האפשרות להצביע.
ארבל אסטרחן
במליאה אי אפשר לשלול את הזכות.
סוזי נבות
זאת בעיה במישור אחר לגמרי.
היו"ר חיים אורון
היא לא שייכת לכאן.
סוזי נבות
היא לא שייכת לעיצומים.
היו"ר חיים אורון
אתה לא יכול למנוע מחבר הכנסת הצבעה. אם זה כך, אנחנו כבר במישור לגמרי אחר.
דוד רותם
אתה יכול לשלול ממנו להגיש הצעת חוק?
היו"ר חיים אורון
כן, כי הצעת חוק, יש מאה מנגנוני סינון. הוא הגיש הצעת חוק, היא נפלה, היא לא נפלה וכולי. הצבעה, לו יתואר שמישהו עושה תרגיל ומונע ממך וממני להצביע בעד חוק הגיור הצבאי וכך הוא מקבל רוב בוועדה.
סוזי נבות
גם במשפט המשווה יש הבחנה.
היו"ר חיים אורון
הזכות להצביע, אני מתנגד לגעת בה אפילו בזרת.
סוזי נבות
גם אי אפשר לגעת.
היו"ר חיים אורון
אגב, במקום אחר כתוב שהכנסת חייבת לפעול ב-120.
ארבל אסטרחן
במליאה.
דוד רותם
לא, כתוב שהכנסת בחרה.
ארבל אסטרחן
במליאה ודאי שאי אפשר להחליף. במליאה אדם מצביע על הבחירה של עצמו לתפקידים. לא מחליפים. בוועדות יש מקרים שיש ניגודי עניינים ואנחנו אוסרים הצבעה.
היו"ר חיים אורון
בסדר, אבל לא מנענו את הזכות המהותית להצביע. אנחנו אמרנו לו שהוא לא יכול להצביע כי הוא בניגוד עניינים ולאן עמדתו תמולא על ידי חבר סיעתו האחר, אבל כאן זה לא המצב.
ארבל אסטרחן
יש למשל החלטה של ועדת האתיקה ששוללת ממנו זכות להצביע, יושב ראש הוועדה לא יקבל את ההצבעה שלו.
סוזי נבות
שאלה מעניינת. אני לא בטוחה אבל זאת תיאוריה בה אנחנו לא עוסקים.
ארבל אסטרחן
אם כן, אנחנו משאירים את (6) כמו שהוא. (6) מדבר על עד סוף הכנס, בעוד ש-(7) מדבר על עד שישה חודשים. אם זה קורה בתחילת כנסת, זה יכול להיות דומה.
סוזי נבות
זה בדיוק הנוסח שקיים היום. אין שום שינוי.
היו"ר חיים אורון
אם הייתי מחוקק, לא הייתי מחוקק דבר כזה אבל אני לא רוצה לשנות חוקים.
ארבל אסטרחן
אנחנו נצטרך לשנות את החוק, כי ברגע שאנחנו מוסיפים סנקציות אנחנו משנים את החוק.
היו"ר חיים אורון
מה זאת אומרת שישה חודשים הוא לא חבר כנסת? ומקבל משכורת. מה זאת החיה הזאת? ראשית, זה לא הופעל אפילו פעם אחת.
ארבל אסטרחן
בעניין של בורולובסקי.
סוזי נבות
ארבעה חודשים אבל התקופה כללה את הפגרה.
היו"ר חיים אורון
הייתי יורד כאן לחודשיים אבל זאת נראית לי גם תקופה ארוכה.
דוד רותם
סעיפים (6), (7) ו-(9) צריכים להימחק. תטילו קנסות יותר גבוהים. אני לא מבין, יש ועדת אתיקה, תטילו קנסות.
היו"ר חיים אורון
לא. זה לא פותר את הבעיה. אצל מישהו הקנס הוא הרבה יותר חמור ואצל מישהו אחר הקנס הוא לא בעיה.
דוד רותם
ולא להשתתף בישיבות אלא לשבת בבית ולקבל משכורת?
היו"ר חיים אורון
אני מעריך שלך ולי הרחקה יותר מחמירה מאשר קנס.
דוד רותם
מה זאת הרחקה?
היו"ר חיים אורון
שאתה לא משתתף בכנסת. אתה בא להצביע או לא בא להצביע. זהו. אתה לא מדבר, אתה לא מגיש. אתה מקבל שכר חינם?
דוד רותם
כן.
היו"ר חיים אורון
זה מרחיק לכת מאוד. אני הייתי מוריד משישה חודשים לחודשיים כי אני לא רואה את הסנקציה הזאת ממומשת.
ארבל אסטרחן
וב-(6) אתה כן נותן את התקופה שנותרה עד לסוף הכנס? גם כאן יכולים להיות חמישה-שישה חודשים.
דוד רותם
ובלבד שזה לא יהיה יותר מחודשיים.
היו"ר חיים אורון
ובלבד שזה לא יהיה יותר מחודשיים.
ארבל אסטרחן
ב-(6) או ב-(7)?
היו"ר חיים אורון
בשניהם. אני לא רואה לנגד עיניי סנקציה מהותית שאיננה פלילית שמצדיקה הרחקה של אדם לחודשיים מהכנסת. תנו לי עכשיו דוגמה של עבירה אתית.
סוזי נבות
ההצבעות הכפולות היא דוגמה קלאסית. זה לא היה צריך להגיע מלכתחילה למישור הפלילי. לא היה צריך להיות מטופל במישור הפלילי אלא זה היה צריך להיות מטופל אך ורק בכנסת.
היו"ר חיים אורון
חודשיים זה זמן רב. חודשיים זה המון זמן.
סוזי נבות
זאת אמירה מאוד ברורה ומפורשת של הכנסת. ברגע שאתה משנה את זה, אתה מקל את הסנקציות ולא מחמיר אתן. כל הרעיון של הוועדה, גם כל הבקשות שהופנו לועדת זמיר, היה להחמיר את היכולת של ועדת האתיקה לומר לחבר הכנסת באמצעות הסנקציות שהמעשה הזה הוא אסור והוא פוגע בכנסת.
דוד רותם
השאלה אם הסנקציה של הרחקה מישיבות היא סנקציה נכונה. בעצם את אומרת שהכנסת הזאת עובדת ב-119 חברים.
סוזי נבות
אתה לא ראוי לבוא בקהל חברי הכנסת. זה המסר.
דוד רותם
אז בואי נקבע להם סעיף שהם יכולים להרחיק אותי לצמיתות ולהעיף אותי מהכנסת.
סוזי נבות
אין סמכות כזאת.
דוד רותם
נקבע.
סוזי נבות
גם בחוק אתה לא יכול לקבוע.
דוד רותם
זה בדיוק העניין. מצד אחד את הופכת אותי לחבר כנסת נכה.
סוזי נבות
אני לא שוללת מחבר הכנסת את הזכות הבסיסית שלו, אבל ועדת האתיקה אומרת אמירה מאוד ברורה שהפגיעה בכבוד הכנסת היא כל כך גדולה, שהוא לא ראוי לבוא בקהל חברי הכנסת אלא למה שאנחנו לא יכולים לשלול. לו יכולנו, אולי היינו שוללים את זה. זה בדיוק המסר. אגב, זה המסר שקיים היום גם אם זה לא מופעל.
דוד רותם
אולי גם נקבע שהוא לא יכול להיכנס למזנון.
היו"ר חיים אורון
הנימוק שסוזי ניצחה אותי בו הוא שזה יתפרש כאילו אנחנו מקלים אבל אנחנו מקלים בדבר שאף פעם לא הופעל ובדבר שאין לו משמעות.
ארבל אסטרחן
זה הפורום לשנות מה שאתם רוצים.
היו"ר חיים אורון
אני לא רואה לנגד עיניי מישהו שירחיק חבר כנסת לשישה חודשים.
סוזי נבות
אלא אם העבירה תהיה מספיק חמורה והפגיעה בכנסת תהיה מספיק חמורה.
היו"ר חיים אורון
איזו עבירה?
סוזי נבות
אפילו לא יכולתי לתת את הדוגמה של ההצבעות הכפולות לפי שהיא התרחשה.
היו"ר חיים אורון
אני מקווה שהמישור הפלילי יסדיר את העניין. אם תהיה כאן תקיפה של חבר כנסת, אני מקווה שבית המשפט יטיל עליו קלון והוא יעוף.
סוזי נבות
זאת בדיוק הבעיה בתפיסה. בכל הכבוד, התפיסה היא שהאתיקה לא נועדה לחול אך ורק כאשר המשפט הפלילי לא חל. לאתיקה יש מקום בפני עצמה.
היו"ר חיים אורון
בסדר, אבל בכל זאת, כאשר אנחנו מגיעים למקרים הקשים – ולא במקרה הבאת תקיפה חמורה או גניבה או שאת אומרת שההצבעה הכפולה לא צריכה להיות במישור הפלילי אלא במישור האתי – בסדר, אז נניח שזה מקרה הגבול.
סוזי נבות
המשפט הפלילי לא יפתור לך את הנוכחות של חבר הכנסת כל עוד המשפט שלו מתנהל. הכנסת יכולה לומר במקרה מאוד חמור, אפילו שהוא פלילי חמור, שאתה לא תבוא לכנסת. מה תעשה אם חבר כנסת חלילה חשוד, ואני לא רוצה לתת דוגמאות, באונס? הוא חשוד ברצח. הוא רק חשוד.
היו"ר חיים אורון
והמשפט לא מתנהל.
סוזי נבות
הוא חשוד. הוא אפילו אומר בגאווה שזה הוא.
דוד רותם
אם הוא חשוד ברצח, הוא ישב במעצר.
היו"ר חיים אורון
לא משנה. הטרדה מינית חמורה. אני מבין מה את אומרת. אנחנו כאן היום מתווכחים על השאלה של עונש המקסימום. היות שלא שמנו עונש מינימום, אין לי בעיה. בסדר. שכנעת אותי.
ארבל אסטרחן
אני תוהה אם לא צריך להשוות בין (6) ל-(7). (6) זה עד סוף הכנס בעוד ש-(7) מדבר על שישה חודשים. למה ב-(6) המועד שבו קובעת ועדת האתיקה צריך להשליך על משך העונש?
דוד רותם
ב-(6) זה גם יכול יותר משישה חודשים.
ארבל אסטרחן
זה המקסימום.
היו"ר חיים אורון
בוא נשאיר את זה כך.
ארבל אסטרחן
בסדר. שישה חודשים. רוצים להבהיר אם נכללת כאן הפגרה?
דוד רותם
תשאירי את זה כמו שזה. אל תגעי בזה.
ארבל אסטרחן
סעיף (8). המלצה כי חבר הכנסת לא ייבחר ולא ימונה בתקופת כהונתה של אותה כנסת או בתקופה קצרה יותר לתפקיד מיוחד.
דוד רותם
מה זה המלצה? גם כאן וגם ב-(9).
ארבל אסטרחן
היא ממליצה למי שבוחר. ועדת האתיקה ממליצה.
דוד רותם
זאת אומרת שהמליאה יכולה להחליט שהיא מצפצפת על ועדת האתיקה ובכל אופן בוחרת.
ארבל אסטרחן
בדיוק.
סוזי נבות
בהחלט.
היו"ר חיים אורון
לא מוצע כאן להעביר את סמכות הבחירה הנוספת לוועדה של הכנסת.
דוד רותם
אז זה לא עונש.
סוזי נבות
זה כן עונש. זאת אמירה.
היו"ר חיים אורון
אי אפשר לפטר אותך אלא בהליך מאוד מסובך מיושב ראש ועדה.
דוד רותם
נכון.
היו"ר חיים אורון
אבל אם ועדת האתיקה תמליץ להדיח אותך וזה בהליך ההוא המסובך, אז מליאת הכנסת, או במקרה ועדת הכנסת, תוכל. אתה רוצה להניח הנחה שהיא לא מוחלטת שוועדת כנסת לא תפר את החלטת ועדת האתיקה.
דוד רותם
סעיף (8) לא אומר להדיח אותך.
סוזי נבות
לא ימונה.
דוד רותם
הוא לא ימונה.
היו"ר חיים אורון
הגשתי נגדך קבילה. אתה הגעת לכנסת אחרי תקופת קלון למרות ש-6 פעמים נאשמת בהטרדה מינית ורוצים למנות אותך ליושב ראש הוועדה לקידום מעמד האישה כי כך רוצה מפלגתך. אני הגשתי קבילה לוועדת האתיקה. לא יעלה על הדעת שאדם שזה הרקורד שלו הולך להיות יושב ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, למרות שמפלגתו מציעה אותו. התקיים דיון לא קל בוועדת האתיקה והיא החליטה שאני צודק. אז הוא תבוא לוועדת הכנסת ותאמר שהיא ממליצה. אני רואה בזה הליך סביר וזה לא המקרה הכי קשה שאני יכול להעלות על הדעת.
דוד רותם
בסדר.
סוזי נבות
אני רק אציין שלא מדובר אך ורק בתפקידים מיוחדים בתוך הכנסת אלא מדובר בתפקיד מיוחד של נושא משרה בכנסת כמו למשל חבר בוועדה לבחירת שופטים, חבר בוועדה לבחירת קאדים.
היו"ר חיים אורון
בזה כבר דנו ארוכות.
ארבל אסטרחן
בסדר. אם כן, סעיף (8) נשאר. סעיף (9): קביעה כי חבר הכנסת המכהן בתפקיד מיוחד – גם זה חדש, כמו (8) – נהג באופן שאינו הולם את מעמדו והמלצה שמי שבחר או מינה את חבר הכנסת לתפקיד המיוחד יחליט על סיום כהונתו בתפקיד זה.
דוד רותם
קיבלתי שוחד כדי למנות שופט.
היו"ר חיים אורון
אפילו פחות משוחד. אם זה שוחד, זה גם פלילי. פחות משוחד.
דוד רותם
בוא נאמר שקיבלתי שוחד. שוחד לא חייב להיות כסף.
היו"ר חיים אורון
אתה פועל באופן שמבזה את הכנסת במעמדך ובתפקידך. הוגשה נגדך קובלנה לוועדת האתיקה, הוכיחו את ההאשמה ואז הוועדה ממליצה למליאת הכנסת לבטל.
ארבל אסטרחן
אם יש סמכות.
דוד רותם
זאת השאלה. האם יש בתקנות הכנסת סמכות?
ארבל אסטרחן
כן. למשל, נציג הכנסת בוועדה לבחירת שופטים. דיברנו על זה בישיבה האחרונה. יש.
דוד רותם
יהיה עכשיו.
ארבל אסטרחן
יש גם היום. אמנם היום יש לזה תנאים מסוימים, אם הוגש כתב אישום או מתקיימים הליכים פליליים.
דוד רותם
אז צריך לתקן בתקנון או בהמלצה של ועדת האתיקה.
ארבל אסטרחן
יהיה צריך לעשות כאן התאמה.


(10), שלילת שכר ותשלומים אחרים. היום יש סמכות לעשות את זה בשני מקרים: או על היעדרות מעבר לזמן שקבוע בחוק ללא היתר, ללא הצדק סביר, או לתקופה שלא תעלה על שנה בשל הפרה של הוראות שנוגעות לעיסוק נוסף. זה מה שקיים היום.


כאן מוצע, לגבי שלילת שכר ותשלומים אחרים: במידה שהוועדה תקבע ובלבד שתקופת השלילה לא תעלה על חודש, יכול שתתפרס בחלקים למשך תקופה – ועכשיו יש כאן כמה עילות: עבור תקופה או חלק מתקופה שבה נשללה או הוגבלה זכות לפי פסקות (5) או (6) או שבה הורחק לפי (7) – הפסקאות שדיברנו עליהן לפני רגע שהן שלילת דיבור במליאה, הגבלה על פעילות חבר הכנסת או הרחקה מישיבות.
דוד רותם
אבל באתי להצביע.
סוזי נבות
זה עיצום.
דוד רותם
המשמעות תהיה שאני גם לא אבוא להצביע. אתם מבינים מה אתם עושים כאן? אם את קובעת את הזהות בין התקופות האלה, כי בעצם את הרי לא קובעת כאן זהות אלא את רק אומרת שהיא תתפרס בחלקים.
היו"ר חיים אורון
לא, אין זהות. יש כאן בלבול. נמנע ממך לבוא לעשר ישיבות, מנעו ממך שכר לשבוע, שזה כבר שליש מעשר ישיבות.
דוד רותם
אז אפשר לפרוס לי את זה לעשרה ימים.
היו"ר חיים אורון
לא. לעשרה חודשים. לא תימנע משכורתך. זה הרעיון כאן. זה לא מה שאתה אומר. הטילו עליך קנס שהמשמעות שלו היא שלושים אלף שקלים, לא יורד לך מהמשכורת במכה אחת אלא 3,000 שקלים בחודש. אם זה לא מנוסח ברור, צריך לנסח את זה.
ארבל אסטרחן
עבור תקופה או חלק ממנה שבה הוגבלו זכויות בכנסת, בשל הפרה או אי קיום של כלל מכללים אלה. זאת ממש הוראה חדשה. אמרתי מה קיים היום. כאן על כל הפרה של כלל, אפשר לשלול שכר או תשלומים אחרים ותשלומים אחרים הם כל התשלומים שחבר הכנסת מקבל. יש כאן הגדרה שעברנו עליה, בסעיף 117. אלה כל התשלומים שמשולמים על ידי הכנסת וזה אומר רכב, עוזרים פרלמנטרים, קשר עם הציבור, טלפון וכולי.
היו"ר חיים אורון
בשל הפרה שקבעה ועדת האתיקה.
ארבל אסטרחן
כן. בשל החלטה של ועדת הקובלנות או של ועדת האתיקה. האמת שאת (ב) ו-(ג) אפשר לאחד.
סוזי נבות
זה בעצם החידוש.
ארבל אסטרחן
כן. כאן יש חידוש משמעותי, החמרה מאוד משמעותית בסנקציות שיכולה הוועדה להטיל.
סוזי נבות
זאת לא החמרה כל כך משמעותית. שלילת שכר מהווה מסר שאומר שלא רק שאתה איננו אלא זאת גם סנקציה.
ארבל אסטרחן
היום אפשר לשלול שכר רק על היעדרות אסורה או על עיסוק נוסף. כאן על כל הפרה. אפילו על התבטאויות מאוד חמורות.
סוזי נבות
נכון, על התבטאויות מאוד חמורות. צריך לזכור – ואני אומר את זה עכשיו למרות שנגיע לזה – שהוועדה מקבלת גם סמכות להטיל את הסנקציה הזאת גם על תנאי ולכן הכנסנו את הרעיון של עיצומים על תנאי כדי שבמקרים שבאמת יש החמרה מיוחדת, יעשו לא בפעם הראשונה אלא בפעם השנייה.
ארבל אסטרחן
כן. תכף נגיע לזה. אם כן, זה היה 118. הסנקציות כמובן מחייבות תיקון חקיקה.


סעיף 119. שלילת שכר בשל היעדרות וזה חוזר על מה שקיים היום. אם קבעה ועדת הקובלנות כי חבר כנסת נעדר מישיבות הכנסת או מישיבות ועדותיה מעבר לתקופה שעליה דיברנו בסעיף 8 – ואני חושבת שנשארה שם נקודה לסגור – ללא הצדק סביר, תישלל זכותו של חבר הכנסת לשכר עבור ימי ההיעדרות ללא הצדק סביר שמעבר לתקופת ההיעדרות. אין בכך כדי לשלול את הסמכות להגיש קובלנה או לדון בקובלנה נגד חבר כנסת על הפרת הכלל בדבר החובה להשתתף בישיבות הכנסת ובישיבות ועדותיה באופן סביר.


סעיף 120 הוא סעיף חדש עם חידוש משמעותי. התנצלות. ועדת הקובלנות רשאית להציע לחבר הכנסת הנקבל כי יתנצל במליאת הכנסת בנוסח שיאושר על ידי הוועדה במקום עיצום אחר או בנוסף לעיצום אחר או לפעול באופן אחר שיוביל לאישור המחלוקת בינו לבין הקובל.
היו"ר חיים אורון
זה קיים גם היום.
ארבל אסטרחן
לא בפועל.
היו"ר חיים אורון
זה קיים בפרקטיקה.
ארבל אסטרחן
בשבוע שעבר בדיוק היה לנו משהו דומה.
סוזי נבות
יש לזה חשיבות. זאת אמירה אתית מובהקת. אנחנו רואים בזה עיצום.
ארבל אסטרחן
נכון שזה לא כתוב, אבל זה באמת קורה.
סוזי נבות
וטוב שכך.
ארבל אסטרחן
רק בשבוע שעבר היה לנו מקרה שעוד לא פורסם, שהוגשה קובלנה והצענו לחברת הכנסת שאולי תבהיר, תתנצל, שתאמר שהיא לא התכוונה. זה עוד לא נגמר ונראה איך זה יסתיים.


סעיף 121, עיצום על תנאי שגם הוא סעיף חדש. החליטה ועדת הקובלנות להטיל עיצום כאמור בפסקאות שדיברנו עליהן עכשיו, (5), (6), (7), (9) או (10) – זאת אומרת, בלי (8) שהוא המלצה שהוא לא ימונה – רשאית היא להורות כי העיצום יהיה על תנאי למשך תקופה שהוועדה תקבע ובלבד שתקופה זו לא תימשך לאחר תום תקופת כהונתה של אותה כנסת. זה יכול להיות גם לכמה שנים. הוטל עיצום על תנאי, לא יופעל אלא אם כן קבעה ועדת הקובלנות כי חבר הכנסת הפר את התנאי בתוך התקופה שנקבעה.
היו"ר חיים אורון
בעקבות קובלנה?
סוזי נבות
כן. אם קבעה ועדת הקובלנות, זה רק בעקבות קובלנה.
היו"ר חיים אורון
צריך לכתוב את זה. זה לא שמישהו בא ואמר שאמרנו לך שלא תעשה כך וכך.
ארבל אסטרחן
לא, היא צריכה להחליט את זה בהחלטה. בסדר. אני אכתוב.
היו"ר חיים אורון
אני מציע לכתוב.
ארבל אסטרחן
בסדר.


פרק אחרון, פרק שונות.
סוזי נבות
אני לא הכנתי אותו לפני שבאתי כי לא העליתי על דעתי שנהיה עד כדי כך יעילים ונגיע אליו.
ארבל אסטרחן
הסעיף הראשון בא לפתור בעיה פרקטית שתמיד מתעוררת, מה קורה כשמתחילה הכנסת ועוד אין ועדת אתיקה ויש כל מיני דברים שרק היא יכולה לאשר כמו נסיעות לחוץ לארץ או דברים כאלה.
מוצע כאן לומר
נבחרה הכנסת וטרם מונתה ועדת אתיקה, תהיה ליושב ראש הכנסת או ליושב ראש הכנסת בפועל לפי העניין – אם לא נבחר עדיין יושב ראש – הסמכות המוקנית לוועדת האתיקה בעניינים שאינם סובלים דיחוי למעט סמכות לדון בקובלנה או בדיון נוסף.
היו"ר חיים אורון
אלה דברים טכניים.
ארבל אסטרחן
נכון.
היו"ר חיים אורון
כאן צריך להבהיר, כך שלא תהיה אי הבנה.
ארבל אסטרחן
לא קובלנה ולא דיון נוסף ולא משהו שסובל דיחוי.
היו"ר חיים אורון
לא. ללא כל אותן מטלות, כאן יש פרצה ענקית. אותן מטלות שנתנו לוועדת האתיקה בעיסוקים נוספים, בשם, בכל הדברים האלה. יבוא יושב ראש הכנסת ויאמר שהוא יושב ראש הכנסת בפועל והוא נותן את האישורים. לא. אם אין ועדה, הוא ימנה ועדה זמנית. כאן עשינו מהלך מאוד מרחיק לכת.
ארבל אסטרחן
נתנו הרבה סמכויות.
היו"ר חיים אורון
נכון ופתאום הם ימומשו על ידי יושב ראש זמני.
ארבל אסטרחן
אולי צריך לעבור סעיף-סעיף ולראות מה לא רוצים לתת לו.
היו"ר חיים אורון
אני מציע שנגיד מה כן רוצים לתת לו. רוצים לתת לו רק בנושאים שהם אינם סובלים דיחוי.
ארבל אסטרחן
זה כתוב. בעניינים שאינם סובלים דיחוי.
היו"ר חיים אורון
כמו נסיעות לחוץ לארץ ואני לא יודע מה עוד. דברים מהסוג הזה, אם יש.
ארבל אסטרחן
דיון בוועדה.
היו"ר חיים אורון
נכון.
סוזי נבות
אכן זאת פרצה.
היו"ר חיים אורון
אתם צריכים לבדוק את זה יותר. חוץ מחוץ לארץ, אני לא יכול לחשוב על עוד דברים.
סוזי נבות
זאת הדוגמה שכתבנו. דוגמה בולטת לכך היא ההוראה הקובעת שחבר כנסת לא ייסע לחוץ לארץ במימון חיצוני ללא אישור מראש.
היו"ר חיים אורון
בסדר. זאת לא בעיה. כל הבעיה, משקלה קצת ירד.
סוזי נבות
נדמה לי שנושא שלא סובל דיחוי, התחושה היא שנושא של עיסוק נוסף.
היו"ר חיים אורון
אין לאן לברוח כאן. אי אפשר להשאיר ועדת היתרים לכל מיני דברים מאוד מרחיקת לכת.
ארבל אסטרחן
הוא קיבל מתנה, ואולי כן רוצים לאפשר לו.
היו"ר חיים אורון
עם זה אין לי בעיה. אם זאת מתנה, זאת לא בעיה. תכתבי מתנה, נסיעות לחוץ לארץ, ומה עוד? בסדר. תעברי על זה לדברים מהסוג הזה. אין בעיה.
ארבל אסטרחן
תיקון הכללים האלה. הועלתה בוועדת הכנסת הצעה לתיקון כללים אלה, תבקש ועדת הכנסת חוות דעת על ההצעה מאת ועדת האתיקה.
היו"ר חיים אורון
בסדר.
ארבל אסטרחן
טיוטת החלטה של ועדת האתיקה בדבר התיקון לכללים תונח על שולחן הכנסת בעת מושב הכנסת בתקופה של שבועיים לפחות לפני שתובא להחלטה של ועדת הכנסת.


לפני קבלת החלטה על תיקון כללים אלה, תדון ועדת הכנסת בהערות לטיוטת החלטה שנתקבלו מאת חברי הכנסת והחלטת ועדת הכנסת תובא לאישור הכנסת.


כאן יש שינוי. היום רק ועדת הכנסת מאשרת כללים וכאן הכנסת צריכה לאשר. זה דומה קצת להליך של תיקון תקנון.


פרסום הכללים. כללים אלה וכל תיקון לכללים יפורסמו ברשומות ובאתר האינטרנט של הכנסת. ועדת האתיקה תביא כללים אלה לידיעתם של חברי הכנסת בתחילת כהונתה של כל כנסת ואם יהיו חברים בכנסת לאחר מכן, בתחילת כהונתם.
היו"ר חיים אורון
רגע. כאן יש בעיה. אין ועדת אתיקה.
ארבל אסטרחן
בתחילת כנסת?
היו"ר חיים אורון
נכון.
ארבל אסטרחן
האמת היא שבפועל אנחנו יודעים שהכללים נכללים בחוברת הזאת שמונחת על שולחן חברי הכנסת.
היו"ר חיים אורון
למה לא לכתוב את זה בלשון בני אדם? לכתוב שעם כינוסה של כנסת חדשה, יונחו בפני חברי הכנסת, בלי להגדיר מי עושה את זה, הכללים, ההחלטות וכולי, מה שאתם בעצם עושים. אף אחד לא יכול לומר שהוא לא ידע כי זה מונח לו.
סוזי נבות
מקובל עלי לחלוטין.
היו"ר חיים אורון
בפועל זאת תהיה סמכות של הייעוץ המשפטי.
ארבל אסטרחן
נהלים וסדרי עבודה שנקבעו על ידי ועדת האתיקה, לרבות ועדת הקובלנות, יונחו על שולחן הכנסת ויפורסמו באתר האינטרנט של הכנסת או בכל דרך אחרת שתקבע ועדת האתיקה.
היו"ר חיים אורון
איך ועדת הקובלנות מניחה כללים? רק ועדת האתיקה מניחה כללים.
ארבל אסטרחן
לא, ועדת הקובלנות קובעת את סדרי העבודה שלה.
היו"ר חיים אורון
אני חושב שאת זה צריכה לקבוע ועדת האתיקה. לא יכולים שלושה אנשים להחליט על כללים, לא שהם מתכנסים בשעה 8:30 ולא ב-8:15 אלא כללים, ממש הנחה. זאת רק ועדת האתיקה.
ארבל אסטרחן
בפרק של ועדת האתיקה נאמר שהיא תקבע נהלים לעבודתה ובכלל זה נהלים להגשת קובלנות ובקשות לדיון נוסף ואת סדרי עבודתה. ועדת הקובלנות תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו בכללים אלה.
היו"ר חיים אורון
בסדר, תשאירי את זה.
ארבל אסטרחן
אולי כאן צריך להגיד או בנהלים של ועדת האתיקה כי אמרנו שוועדת האתיקה תקבע נהלים לעבודתה ונהלים להגשת קובלנות. זאת הייתה הכוונה.
היו"ר חיים אורון
אני חושב שוועדת האתיקה צריכה לקבוע כללים ונהלים לעבודתה ולעבודת ועדת הקובלנות.
ארבל אסטרחן
נכון, ומה שלא נקבע על ידי ועדת האתיקה, ייקבע על ידי ועדת הקובלנות.
סוזי נבות
צריך להשאיר ב-124 את המושג לרבות ועדת הקובלנות, לאותם מקרים.
היו"ר חיים אורון
כן, אלו יהיו ממש דברים טכניים לחלוטין.
ארבל אסטרחן
בסעיף (ד): ועדת האתיקה לרבות ועדת הקובלנות תפרסם את ההחלטות ואת חוות הדעת שתיתן בדרך שתקבע אלא אם כן החליטה שאין עניין לציבור בפרסום החלטה או חוות דעת והיא רשאית לפרסם כל החלטה או חוות דעת באופן מלא או תמציתי בנוסח שייקבע על ידי הוועדה בציון שמו של חבר הכנסת הנוגע לעניין או בלא ציון שמו, הכל כפי שתראה לנכון בנסיבות העניין.
היו"ר חיים אורון
בסדר. לי אין בעיה עם זה.
ארבל אסטרחן
היום יש הוראה שאת הסנקציות החמורות היא חייבת לפרסם. כאן משאירים את זה לשיקול דעתה.


יש לנו כאן הוראת מעבר לעומת הכללים הקיימים. נוהל אתיקה קובלנות, נוהל אתיקה התנהגות במליאה ובוועדות יעמדו בתוקפם ככל שאין בהם סתירה לכללים אלה.


ברור שברגע שיהיו נהלים חדשים, הם יחליפו את הנהלים הישנים.


מינויים של חברים בוועדת האתיקה, לרבות יושב ראש הוועדה, יעמדו בתוקפם עד שימונו חברים חדשים לוועדת האתיקה ולוועדת הקובלנות. הדיון בקובלנה שהוגשה לפני תחילתם של הכללים אך טרם הסתיים, יימשך לפי הכללים שהיו בתוקף עד תחילתם.


אז יהיה צריך לקבוע את מועד התחילה ועם התחילה כללי האתיקה הקיימים יהיו בטלים.
סוזי נבות
תם ונשלם.
ארבל אסטרחן
יש כמה נקודות שנשארו שאני יכולה לומר אותן עכשיו אם אתה רוצה.
היו"ר חיים אורון
אני מציע שנקבע ישיבה נוספת בה יהיה טקסט שלם. השאלה היא האם אנחנו נותנים לחברי הכנסת את היכולת להשוות ואני חושב שכן.
ארבל אסטרחן
זה אולי יבלבל אותם.
היו"ר חיים אורון
יש לי הרגשה שרוב האנשים שלא מכירים את המשפט המשווה, לא יבינו מאיפה זה צמח. אני לא הייתי עושה את כל השכבות, ועדת זמיר, הוועדה הקודמת והוועדה החדשה.
ארבל אסטרחן
צד שמאל יהיה שחור, אבל להשאיר גם את הקיים.
היו"ר חיים אורון
אני חושב שהייתי משאיר את המצב הקיים כי זה ייתן לאנשים רפרנס, כי אחרת אין שום רפרנס. להגיש נייר כזה לכאן שהרוב לא נוגעים בו, תסמני ונדבר על זה במהלך השבוע מה הם הנושאים שעוד נשארו פתוחים או שאנחנו רוצים להבהיר אותם.
ארבל אסטרחן
בסדר, הם מסומנים.
היו"ר חיים אורון
על נייר אחד. אז הנייר הזה הולך למליאה ב-ט"ו בשבט.
סוזי נבות
קודם כל זה עובר לוועדת הכנסת?
היו"ר חיים אורון
לא, הפוך. אותו לוח שאישרנו, הוא מונח במליאת הכנסת ובתוך שבועיים-שלושה נבקש התייחסויות ואז מתקיים הדיון של ועדת הכנסת עם הטקסט הזה ועם ההתייחסויות. יש הסכמה עם יריב שבאופן פורמאלי הוא יכול להתחיל לעשות את העבודה מהתחלה כי זה המצב. עוד דנבר ועוד נראה. אני מקווה שאנשים שהיו כאן יותר פעילים – שלי, יריב ודודו – יהיו כאן ואיכשהו נצליח להבהיר פחות או יותר את מה שפחות או יותר היה מוסכם על כולם באופן מפתיע. לא היו כאן הרבה נושאים שבמחלוקת.


היושב ראש אמר לי גם היום שהוא רוצה לעמוד בלוח הזמנים. מה שעוד צריך לעשות זאת רשימה לגבי מה זה שינוי התקנון ורשימה של הדברים שמחייבים שינוי.
ארבל אסטרחן
יש כאן הרבה דברים שצריכים שינוי חקיקה. אני לא יודעת אם זה רלוונטי בשלב הזה של ההנחה על שולחן הכנסת.
היו"ר חיים אורון
רצוי לסמן בצד כדי שיש כאן עוד הליך. אם נחייב את זה היום ובשינוי חקיקה יהיה רוב לדבר אחר, אין לנו מעמד ואין לנו סמכות. אני חושב שכן כדאי שידעו ואפילו באיזו הערה או כוכבית האומרת שהנושא הזה מחייב שינוי חקיקה.


אני מודה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 16:30

קוד המקור של הנתונים