ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 27/12/2010

תיקון טעות בחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 121), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הפנים והגנת הסביבה

27.12.2010

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 305

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

שהתקיימה ביום שני כ' בטבת השתע"א (27 בדצמבר 2010) בשעה 11:55
סדר היום
תיקון טעות בחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 121), התשע"א-2010.
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

תיקון טעות בחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 121), התשע"א-2010
היו"ר דוד אזולאי
רבותיי, אני פותח את הדיון השני של ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום תיקון טעות בחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 121), התשע"א-2010:


"בהתאם להוראות סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, הריני מעביר לעיונך הצעה לתיקון טעות בשל טעות טכנית בנוסח החוק שבנדון, אשר התקבל בכנסת ביום כ"ב בכסלו התשע"א (29 בנובמבר 2010) ופורסם ברשומות". על החתום יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת ראובן ריבלין.


בבקשה, אדוני היועץ המשפטי.
גלעד קרן
אני אקריא את נוסח ההחלטה:


"החלטה בדבר תיקון טעות בחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 121), התשע"א-2010


1. בחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 121), התשע"א-2010 (להלן – החוק), בסעיף 2,

במקום "34(א), במקום "ו-249ב" יבוא "249ב ו-341א"" צריך להיות "34א(א), אחרי

"249ב" יבוא "341א"".


2. תחילתו של תיקון הטעות ביום תחילתו של החוק".
היו"ר דוד אזולאי
אני מעמיד את זה להצבעה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההצעה לתיקון הטעות – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

תיקון הטעות אושר
היו"ר דוד אזולאי
אין מתנגדים, אין נמנעים. לפיכך ההצעה בדבר תיקון טעות בחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 121), התשע"א-2010 עברה. תודה רבה.
הישיבה ננעלה ב-12:00

קוד המקור של הנתונים