ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/12/2010

פרק ח' (מחקר ופיתוח), סעיף 32 להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
8
ועדת הכספים

21.12.2010


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 599

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, י"ד בטבת התשע"א (21 בדצמבר 2010), שעה 10:50
סדר היום
הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

בריאות, סעיף 31 – התחשבנות עם קופות החולים

פרק ח' (מחקר ופיתוח), סעיף 32

פרק ט' (תעשיות עתירות ידע), סעיפים 33 עד 365

פרק י', רשויות מקומיות
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

חיים אורון

זבולון אורלב

רוברט אילטוב

זאב אלקין

אורי אריאל

מגלי והבה

יצחק וקנין

שי חרמש

אחמד טיבי

שלי יחימוביץ

אמנון כהן

ראלב מג'אדלה

שלמה מולה

אברהם מיכאלי

אנסטסיה מיכאלי

חנא סוייד

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום

מירי רגב

דוד רותם

נחמן שי

ליה שמטוב

רונית תירוש
מוזמנים
משה בר סימן-טוב, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

אייל אפשטיין, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

ערן פולק, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

מיכל דויטש, ממונה חקיקה, רשות המסים בישראל, משרד האוצר

עו"ד תמים עבדלחאלים, הלשכה המשפטית, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

שמרית גיטלין שקד

אייל לב ארי

ענת מימון

מירב תורג'מן
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

בריאות, סעיף 31 – התחשבנות עם קופות החולים

פרק ח' (מחקר ופיתוח), סעיף 32

פרק ט' (תעשיות עתירות ידע), סעיפים 33 עד 365

פרק י', רשויות מקומיות
היו"ר משה גפני
אנחנו עוברים לנושא הבריאות.

סעיף 31, התחשבנות עם קופות החולים
שגית אפיק
סעיף 31, התחשבנות עם קופות החולים. הסעיף פוצל על ידי הוועדה ועבר אתמול בקריאה השלישית. לכן הוא לא בפניכם.
היו"ר משה גפני
הפרק של הבריאות פוצל כפי שאמרה היועצת המשפטית והוא לא הופיע בחוק ההסדרים אלא אתמול אושר במליאה פה אחד. יש כאן הרבה חוקים שיצאו מחוק ההסדרים והוצבעו פה אחד. דרך אגב, אני משבח את האופוזיציה והנכונות שלה בעניין הזה לפיצולים ולהצביע בעד.

מחקר ופיתוח
שגית אפיק
יש הסתייגות לקבוצת מרצ שבשנות הכספים 2011 ו-2012 ועדת המחקר תחליט על מתן הטבות לתוכניות בשיעור של 20 אחוזים יותר מהתקציב שנקבע לה למתן הטבות בשנת 2010.
חיים אורון
כל אלה שאומרים שצריך להעלות את התקציב, זאת ההזדמנות שלהם להצביע ושלא יספרו סיפורים שהם בעד להוסיף. יש אפשרות במסגרת חוק ההסדרים. זאת הצבעה תקציבית יפה עם הרבה כסף.
מגלי והבה
קדימה מצטרפת להסתייגות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על ההסתייגות.

ה צ ב ע ה

ההסתייגות לא התקבלה

אנחנו נצביע על כל הפרק, אבל תקריאי מה שהתווסף.
שגית אפיק
עמוד 7, פסקה (6), תיקון לבקשת המדען הראשי.
מירב תורג'מן
הנוסח מתייחס לאפשרות לכרות הסכמים עם ערים ולא רק עם מדינות בהתקיים התנאים הנוספים שקבועים בסעיף. התיקון הוא בסעיף 42(א):

האמור בו יסומן "(א)" ובו במקום "שר התעשייה והמסחר" יבוא "שר התעשייה המסחר והתעסוקה", אחרי "ממשלות של מדינות אחרות" יבוא "או בהתאם לכללים שיקבע שר התעשייה המסחר והתעסוקה עם ערים שהן בעלות יכולת בתחום הכלכלי ותשתיות בתחומי המחקר והפיתוח וכן הנן בעלות יכולת בתחום הטכנולוגי כאשר שיתוף פעולה אתן יסייע לקידום מחקר ופיתוח של תאגידים תעשייתיים ישראליים במקום".


יתר הנוסח הוא כפי שהוקרא לגבי מחקר ופיתוח.
היו"ר משה גפני
יש הסתייגויות נוספות?
שגית אפיק
לא. אין הסתייגויות נוספות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על פרק מחקר ופיתוח. סעיף 32, עמודים 4 עד 7 בנוסח שלפניכם, לפי נוסח הוועדה.

ה צ ב ע ה

פרק מחקר ופיתוח – אושר


שניים נגד, אחד נמנע (אורי אריאל) והרוב בעד. הפרק עבר כהצעת הוועדה.

תעשייה עתירת ידע
שגית אפיק
לגבי תעשייה עתירת ידע, לא קיבלנו הסתייגויות.
מיכל דויטש
סעיף 34, מה שקראוי סעיף האנג'לים.
שגית אפיק
עמוד 8 למטה, סעיף 34(4).
מיכל דויטש
התנאי שהופיע בכחול היה שבמהלך כל תקופת ההטבה, משמע, במשך כל שלוש השנים שיש הפחתה, הכנסותיה של החברה שבה הייתה השקעה לא עלו על חמישים אחוזים מסכום הוצאות המו"פ. בסיכום אנחנו מפחיתים את התקופה ואנחנו קובעים אותה שנת ההשקעה והשנה שלאחריה. בכל אחת מהשנים הללו אסור שההכנסות יעלו על חמישים אחוזים מההוצאות וזאת הקלה ביחס לכחול.


לגבי התפלה, מה שביקשתם שנביא בפעם הקודמת – עמוד 11, פסקה (7) – הסעיף של רכישת חברות.
יעקב אדרי
באיזה סעיף אנחנו?
שגית אפיק
אנחנו בפרק תעשייה עתירת ידע. הוועדה ביקשה מהאוצר לחזור עם תשובה לגבי המונח תפלה.
מיכל דויטש
אמרנו שהיא צריכה להיות תפלה מהטעם שהרכישה של חברת הבת, אנחנו רוצים שבמחיר המניה לא תהיה השפעה גבוהה של חברות בחוץ לארץ או חברות בנות שהן לאו דווקא מו"פ ולכן אנחנו לא מנענו שתהיה חברת בת לחברה הנרכשת אבל אנחנו רוצים שהיא תהיה אינהרנטית למה שעושה הנרכשת ותהיה קטנה.
שגית אפיק
לא קיבלנו הסתייגויות מחבר הכנסת אילטוב.
היו"ר משה גפני
הגיעו להסכמה.
שגית אפיק
הוא נכח בדיונים.
מיכל דויטש
תיקון לפרוטוקול שמבקשת היועצת המשפטית לגבי השבת מוחות, בעמוד 14. תושב מוטב שמוסד הזמינו, אכן מועסק. אנחנו צריכים לוודא שמוסד הזמינו. בדיוק כמו מומחה חוץ של חוק עידוד, גם כאן אנחנו צריכים שמוסד, כהגדרתו כאן בסעיף, יזמינו.
אמנון כהן
אם לא הזמינו, הוא לא יבוא.
מיכל דויטש
אם לא הזמינו והוא יבוא, ברוך הבא, אבל לא יקבל את הפטור מתמלוגים.
יעקב אדרי
אם הוא לא הוזמן אבל הוא בא לכאן ואחרי כן המוסד כן הזמין אותו? דיברו אתו, ראיינו אותו.
היו"ר משה גפני
הפרק של תעשייה עתירת ידע. אין הסתייגויות. אנחנו מצביעים על פרק תעשייה עתירת ידע.
מירב תורג'מן
חבר הכנסת אילטוב בדיון ביקש לבחון את הנושא של השנתיים. הוא ביקש הסתייגות אבל משום שהם הביאו את התיקון, לפי בקשתו, ההסתייגות שלו בעצם כבר לא רלוונטית.
יעקב אדרי
הרב גפני, אני מבקש להכניס הסתייגות שלי. אני שאלתי שאלה ולא קיבלתי תשובה. אם לא הזמינו אותו אבל הוא בא לארץ בגלל מה שהוא שמע ושכנע אותם והסכימו לקבל אותו, מה חל עליו? אני חושב שאתם צריכים לתת תשובה לשאלה הזאת.
היו"ר משה גפני
מיכל, תעני לחבר הכנסת יעקב אדרי
יעקב אדרי
סביר להניח שיהיו מקרים כאלה.
מיכל דויטש
סביר להניח שאנחנו לא נדע. כלומר, אני יכולה לומר שהם יבנו את זה כך שהם יזמינו אותו. מדובר במוסד אקדמי.
יעקב אדרי
הוא לא פנה, אבל אותו אדם בא ושכנע אותו כך שהמוסד אמר שהוא מקבל אותו.
מיכל דויטש
זה סעיף שעושים הסכם, מה שנקרא ליצור סוג של ידע.
יעקב אדרי
באתי והאוניברסיטה הסכימה לעשות אתי הסכם, גם אם היא לא הזמינה אותי.
מיכל דויטש
אין מקרים כאלה.
זבולון אורלב
מה זה משנה לך מתי הזמינו אותו, אם לפני שהוא בא או אחרי?
מיכל דויטש
לא משנה לי. גם כתוב בחוק. אתה צריך להיות מוזמן.
זבולון אורלב
זה ברור בחוק?
מיכל דויטש
כן.
יעקב אדרי
זה ברור? אני סומך עליך.
מירב תורג'מן
נדרשת הזמנה בפועל, שזה יהיה ברור.
מיכל דויטש
אבל מה זה משנה מתי?
יעקב אדרי
הוא הגיע לארץ והזמינו אותו. זה בסדר?
מיכל דויטש
אז הוא לא יגיד מיד שעכשיו הוא תושב חוזר אלא הוא יחזור לחוץ לארץ ויביא אחרי שלושה ימים.
יעקב אדרי
השתכנעתי. בסדר.
היו"ר משה גפני
לאחר שמיכל ענתה לחבר הכנסת יעקב אדרי ולאחר שהגיע לכאן חבר הכנסת רוברט אילטוב וטוען שלא הגיעו אתו להסכמות, ואני ביקשתי להגיע אתו להסכמות ונאמר לי שהגיעו אתו להסכמות, אני דוחה כרגע את ההצבעה הזאת ונחזור אליה לאחר מכן.


תרשמו שעדיין לא הצבענו על התעשייה עתירת ידע. יש עדיין מחלוקת עם חבר הכנסת רוברט אילטוב. אני ביקשתי להגיע אתו להסכמה.
פרק י'
רשויות מקומיות
שגית אפיק
פרק י', רשויות מקומיות, מורכב משני סעיפים: סעיף 37 עוסק בנושא של העברת מידע מרשות המסים לרשויות המקומיות לצורך קביעת זכאות להנחה בארנונה. סעיף 38(1) עוסק באישור תושבות לצורך קבלת הטבת מס. סעיף 38(2) עוסק בצמצום הפטור מארנונה לנכס הרוס. את סעיף 38(2) החליטה הוועדה אתמול לפצל והוא נשאר מונח על שולחנה של הוועדה לאחר שיאושר הפיצול במליאה. הייתה הצבעה על הפיצול וזה עדיין לא הונח במליאה, אבל ברגע שיתקבל לזה אישור, זה יונח.
היו"ר משה גפני
אני לא מסכים, אלא אם כן אתם חושבים אחרת, ואז אני אביא את זה להצבעה. אני לא חושב שלהטיל – כך אמרה הוועדה בדיונים שהיו בתל אביב – את העניין של ההוכחה שאני תושב קריית שמונה, אני צריך לשלם את הארנונה. אפשר לקחת ממני את חשבון החשמל. הבקשה הזאת תפגע רק בחלשים ולא בעשירים. פתאום באים ואומרים שאדם חייב חובות ארנונה לרשות המקומית וכדי לקבל אישור שהוא תושב קריית שמונה, הוא צריך לשלם את הארנונה. אני חושב שהעברת המידע כאן, זה פשוט להפוך אותנו לרוסיה. אני לא בעד זה. כל חברי הוועדה היו נגד. אני מבקש למחוק את העניין הזה. פיצלנו את הנושא של העברת נכס ונדון על זה בינואר. מה שאני כן אסכים – מה שהוועדה תחליט – לגבי העברת מידע, יש עוד סעיף בהמשך, למשרד התעשייה, שם אני אסכים לדון על זה אבל לפצל כי לא קיימנו דיון רציני. גם לזה אני לא מסכים אבל זה כבר ראוי יותר לדיון מכיוון שזה בין משרדי הממשלה.
שגית אפיק
הסעיף יורד. הוא לא יובא בפני המליאה. הוועדה דוחה אותו.


סעיפים 37 וסעיף 38(1) יורדים.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים