ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/12/2010

חוק ניירות ערך (תיקון מס' 44), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
13
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

22.12.2010

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
פרוטוקול מס' 401

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום רביעי, ט"ו בטבת תשע"א (22 בדצמבר 2010), שעה 10:30
סדר היום
הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 44), התשע"א-2010


של חה"כ חיים כץ (פ/2627)
נוכחים
חברי הוועדה: חיים כץ - היו"ר
אברהם מיכאלי
מוזמנים
דלית זמיר, משרד המשפטים

דנה נויפלד, משרד המשפטים

עו"ד נתי שילה, יועץ משפטי, איגוד החברות הציבוריות

עו"ד אלי יריב, נציג ההסתדרות החדשה

מוטי בן ארי, פרט
ייעוץ משפטי
עו"ד נועה בן שבת
יעקובית ישפה – מתמחה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
יונה, חבר המתרגמים בע"מ
הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 44), התשע"א-2010

של חה"כ חיים כץ (פ/2627)
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. היום יום רביעי בשבוע, ט"ו בטבת, ה- 22 בדצמבר 2010, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה והבריאות והנושא – הצעת חוק ניירות ערך תיקון מס' 44 התשע"א 2010 של חבר הכנסת חיים כץ, פ/2627. בפתיחה אני רוצה להגיד שלא מקובל בכנסת ישראל, שחבר כנסת שהעביר בוועדה הצעת חוק להכנה לקריאה שנייה, שלישית, והיא הוגשה למליאה בלי הסתייגות, מקשיב לגורמים שונים הן במשרדים הממשלתיים והן בגופים הציבוריים, שאומרים – תשמע, אתה הגשת הצעת חוק, אבל אם אתה מגיש הצעת חוק, יכול מאוד להיות שייפגעו אנשים שלא רצית שייפגעו, והולך בתהליך של משיכת החוק חזרה. וזה תהליך שאני לא חושב שכנסת ישראל חווה את זה הרבה פעמים, לא בהצעות חוק ממשלתיות ועל אחת כמה וכמה לא בהצעות חוק פרטיות. אני לא מכיר חבר כנסת שאישרו לו בוועדה הכנה שנייה, שלישית.
קריאה
משכו את זה?
היו"ר חיים כץ
אני משכתי חזרה, בשביל לתקן את זה, משום שהעירו לי הערות ואמרתי שהם צודקים. ואני לא מכיר, משכו את זה.
אברהם מיכאלי
רציתי להוסיף עוד שתי הערות אז תחשוב עליהן גם.
היו"ר חיים כץ
משכנו את זה חזרה בשביל לתקן והערנו ודנו ואני מקווה שאנחנו מוציאים חוק טוב. יחד עם זה, אני שמח, מאוד שמח, שמשרד המשפטים הולך לחוקק חקיקה מורחבת, מורחבת, בנושא האג"חים, וזה יהיה, ולטענת משרד המשפטים זה כבר עבר ועדת שרים וזה יבוא אלינו לוועדת משנה לענייני פנסיה של ועדת כספים שאני עומד בראשה ואז גם אם ההערות שלך לא יוכנסו לחוק הזה, אז אנחנו נכניס אותם שם ונעשה, אם הן נכונות ונשמע בעלי מקצוע ונכנסנו לבעלי מקצוע ודיברנו, יושב פה עורך-דין שאני לא מכיר אותו, שהוא בא מהגופים, ולפתע ההערות שלו התקבלו, ואחרי ההצבעה.
אברהם מיכאלי
אחד מעורכי-הדין המבינים ביותר.
היו"ר חיים כץ
אז קיבלנו את ההערות. אם לא היה צודק, לא היינו מקבלים. אבל הלכנו לבדוק. הלכנו לבדוק.
אברהם מיכאלי
כל הכבוד לך שעוררת את הסוגיה הזאת בחקיקה הפרטית, אחרת משרד המשפטים לא היה מזדרז כל-כך.
היו"ר חיים כץ
אני לא אמרתי כזה דבר. אני לא אמרתי.
אברהם מיכאלי
בלי לפגוע בכל אלה שיושבים, אני מכיר את החשיבה שלהם.
היו"ר חיים כץ
אני לא אמרתי כזה דבר ומשכנו את החוק לפי סעיף 124 לתקנון, ואנחנו מתחילים עכשיו דיון, הכנה להצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית, והיועצת המשפטית תקריא את החוק ומי שיירצה להגיד פה משהו אחר-כך, יוכל להגיד. ואנחנו נאשר או לא נאשר ואני יודע שנאשר ואני מקווה שהחוק יבוא למליאה בשבוע הבא והוא יבוא ללא הסתייגויות. אנחנו נעביר אותו וזה יהיה הפתח למשרד המשפטים, להביא הצעת חוק שעברה ועדת שרים מקיפה, כוללת, שתפתור את הבעיה בשוק ההון בנושא האג"חים. אני גם אשם לא קטן, שוועדת חודק קמה. אשם לא קטן, ואני מעולם לא כתרתי לי כתרים שלא מגיעים לי, מעולם. ואני אשם לא קטן שהאוצר שם עכשיו הגבלה על עמלות בקרנות הפנסיה, דמי הניהול. שם הגבלה. היא גבוהה מדי, היא תרים את זה, אבל היא התקרה. אז איך אמרתם? אני מרגיש שאני עושה את מה שרציתי לעשות כשבאתי לפה ואם אני עושה את זה, אז אני מרוצה.


גברתי, היועצת המשפטית, או בא כוחה, להקריא את הצעת החוק, בבקשה.
יעקובית ישפה
"הצעת חוק ניירות ערך, תיקון מס' 44 התשע"א 2010.


הוספת סעיף 52י"ד(1)

1. בחוק ניירות ערך התשכ"ח 1968, אחרי סעיף 52י"ד יבוא – דחיית פירעון התחייבות כלפי בעל שליטה בתאגיד מדווח.

52 י"ד (1).


(א). בעל שליטה בתאגיד מדווח המחזיק בתעודות התחייבות, לא יהיה זכאי לפירעון ההתחייבות כלפיו מאת התאגיד המדווח אלא לאחר שהתאגיד המדווח פרע במלואן את כל התחייבויותיו כלפי מחזיקים אחרים בתעודות התחייבות, לרבות תשלום ריבית והפרשי הצמדה על-פי הקבוע בשטר הנאמנות. בסעיף זה בעל שליטה בתאגיד מדווח, בעל שליטה בתאגיד מדווח חדל פירעון ובתאגיד מדווח שהודיע כן באפשרותו לפרוע את התחייבויותיו לפי תעודות התחייבות או שלא פרע במועד את התחייבויותיו כאמור.

החזקה, כהגדרתה בסעיף 1 למעט החזקה בתעודות התחייבות של בעל שליטה בתאגיד מדווח באמצעות אחד מאלה:

1. התאגיד המדווח שהנפיק תעודות התחייבות".
נועה בן שבת
אדוני, היתה הערה שבעצם הפסקה הזאת היא מיותרת כיוון שכשהתאגיד המדווח רוכש בעצמו את תעודות ההתחייבות למעשה החוב נמחק.
היו"ר חיים כץ
OK.
נועה בן שבת
אז פסקה 1 תימחק.
היו"ר חיים כץ
OK.
יעקובית ישפה
"חברה שהתאגיד המדווח שהנפיק תעודות התחייבות הוא בעל מניות יחיד בה".
נועה בן שבת
פה, אדוני, היתה הערה שאנחנו יכולים לדבר גם על מצבים שבו חברת הבת של התאגיד המנפיק הוא לא רק בבעלותו, זאת אומרת, הוא לא בעל המניות היחיד בה אבל אנחנו צריכים לנסח את זה באופן שבו יהיה ברור ששאר בעלי המניות הם לא קשורים בשום צורה לבעל השליטה.
קריאה
בתוספת אמרנו שזה לאו דווקא חברת בת אלא גם חברה נכדה.
היו"ר חיים כץ
כן.
קריאה
זה יתוקן פה?
קריאה
כן.
היו"ר חיים כץ
אתה מרוצה?
נתי שילה
לפעמים הוא מחזיק שתי חברות.
היו"ר חיים כץ
אני שאלתי אם אתה מרוצה, אפשר להגיד – כן, אני מרוצה.
נתי שילה
כן, אני מרוצה.
היו"ר חיים כץ
יפה אמרת. אתה רואה, חבר הכנסת מיכאלי? מרוצה?
יעקובית ישפה
"משקיע מהמשקיעים המנויים בפרטים 1 עד 4 לתוספת הראשונה".
נועה בן שבת
בנושא הזה יש עוד, ההענרה הזאת באה בעקבות הערות שהתקבלו פה, משרד שדות שלח הערה לגבי הנושא הזה של המשקיעים האחרים. בנוסף לזה, פה דובר על אפשרות שידובר, מצב שבו מי שמחזיק את תעודות ההתחייבות, אמנם הוא בשליטת בעל השליטה, אבל בעל השליטה פועל פה בנאמנות עבור אחר. אנחנו מבקשים להכניס גם את המצב הזה.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז.
יעקובית ישפה
"4. בעל השליטה בתאגיד מדווח עצמו, משעה שתעודות ההתחייבות הונפקו לראשונה".
נועה בן שבת
אדוני, הערת ניסוח, אנחנו חושבים שנכון יותר להכניס את המצב הזה שבו ההוראה לא חלה, הוראת דחיית החוב לא חלה, מצב שתעודות ההתחייבות מוחזקות בידי בעל השליטה מעת שהונפקו לראשונה, להכניס את זה פשוט לחריג השני בסעיף קטן.
היו"ר חיים כץ
מקבל.
יעקובית ישפה
"חדלות פירעון. לרבות במסגרת הליכי פירוק או כינוס נכסים, לפי פקודת החברות נוסח חדש התשמ"ג 1983, בהליכי פשרה או".
נועה בן שבת
את הסיפא נמחוק. זה יהיה רק לפי מסגרת הליכי פירוק, גם לא לרבות. זה יהיה חדלות פירעון במסגרת הליכי פירוק או כינוס נכסים לפי פקודת החברות.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז.
יעקובית ישפה
"תאגיד מדווח. תאגיד שחלה עליו חובת דיווח".
נועה בן שבת
וגם את ההגדרה הזאת נמחוק, כי היא כבר קיימת בחוק, למעשה.
היו"ר חיים כץ
כן.
יעקובית ישפה
"תעודות התחייבות כהגדרתן בסעיף 35א'.
ב. הוראות סעיף קטן לא יחולו בהתקיים אחד מאלה
(1) נקבע אחרת במפורש בהסכמה בין התאגיד המדווח ובין המחזיקים האחרים בתעודות התחייבות שהתקבלה ברוב של 75% מהמצביעים באסיפה של מחזיקי תעודות ההתחייבות מאותה סדרה ובלבד שלעניין כינוס אסיפה זו ולעניין הצבעה בה, לא תבוא בחשבון הצבעתם של בעלי שליטה בתאגיד המדווח המחזיקים בתעודות ההתחייבות".
אברהם מיכאלי
למה הגענו ל- 75%? לפי מה?
נועה בן שבת
הוצע פה באמת, 75% זה הרוב שנדרש להחלטה מיוחדת והוצע באמת להחליף את המונחים, את האזכור של הרוב, סוג הרוב, ל-התקבלה בהחלטה מיוחדת, באסיפה של מחזיקי תעודות ההתחייבות.
היו"ר חיים כץ
כפי שכתוב בחוק ניירות ערך.
קריאה
בחוק החברות.
היו"ר חיים כץ
בחוק החברות.
נועה בן שבת
בחוק החברות, של החלטה מיוחדת.
דלית זמיר
החלטה מיוחדת, אבל כמו שמופיע בחוק ניירות ערך, החלטה מיוחדת.
אברהם מיכאלי
איך אני מכסה את זה?
דלית זמיר
עוד הערה לעניין הזה. כתבתם ובלבד שעניין כינוס אסיפה בעניין ההצבעה, לא יבוא, לא תבוא בחשבון הצבעתם של בעלי השליטה. לא הבנתי מה הכוונה בכינוס, העניין של המניין החוקי?
נועה בן שבת
גם המניין החוקי, אבל גם הבקשה לכנס, לא תהיה בקשה, מי מכנס את האסיפה?
נתי שילה
נאמן, בדרך-כלל.
אברהם מיכאלי
ואם אין נאמן בינתיים?
נתי שילה
את הכינוס לא צריך.
אברהם מיכאלי
ואם אין נאמן בינתיים?
דלית זמיר
אבל אין הצבעה. מה שאנחנו אומרים פה, אין הצבעה על השאלה האם לכנס אסיפה, ולכן לא רלוונטי להגיד שכל קולות בעלי השליטה לא ייספרו לעניין הכינוס.
נתי שילה
זה חבל. זה יכול להפריע בעצם לקוורום של הכינוס. אפשר להשמיט את הכינוס ונישאר רק בעניין של ההצבעה, שהם לא מצביעים.
היו"ר חיים כץ
זה מה שהיא אמרה.
אברהם מיכאלי
אני רק שואל שאלה וגברתי היועצת המשפטית תגדיר לנו איך אנחנו מכסים את זה. אנחנו כמדינה, הרבה פעמים שולחים משקיע לחברה שהיא עומדת לקרוס, המדינה מעודדת לך תשקיע כסף, תציל את החברה הזאת.
היו"ר חיים כץ
במה הוא משקיע כסף? איך?
אברהם מיכאלי
משקיע כסף להצלת החברה. איך הוא משקיע?
היו"ר חיים כץ
באג"חים?
אברהם מיכאלי
בא לבעלי אג"חים ואומר להם – חברים, החברה בקריסה, אין לכם כלום. בואו, אני מוכן לרכוש את הזכויות שלכם ב- 50%.
היו"ר חיים כץ
אם הם מוכנים, אין בעיה.
אברהם מיכאלי
זה בדיוק הנקודה. השאלה היא איך אני מבטיח את זה ורטרואקטיבית שלא יתעוררו בעלי אג"חים ויגידו לי – בוא, אני חוזר חזרה.
היו"ר חיים כץ
פה אנחנו מדברים רק אם לא הגיעו להסדר. אם הם הגיעו להסדר והם מוכנים לקנות – בסדר, לא קרה כלום.
אברהם מיכאלי
אני רטרואקטיבית לא אתן להם את פתחון הפה לבוא ולעורר את הכל מחדש.
היו"ר חיים כץ
לא, אתה לא יכול.
נתי שילה
זה יהיה במסגרת ההסדר.
היו"ר חיים כץ
נכון. אתה לא יכול. זה במסגרת ההסדר. זה בא רק במקרה שאין הסדר. במקרה שיש הסדר, גם אם הגעת להסדר שאתה מקבל לא 50% אלא 10%, יש הסדר, יש רוב, תודה רבה.
אברהם מיכאלי
אדוני היושב-ראש, אני חותר למצב שאותם מתנדבים שהמדינה עודדה אותם ללכת להשקיע, להציל כמות של עובדים, בסוף הוא נענש פעמיים – גם השקיע כסף.
היו"ר חיים כץ
הוא לא משקיע, הוא לא סרדין. הוא לא נענש, הוא בא, הוא לא בא מ- Nowhere, אף אחד לא בא להשקיע מיליונים כשהוא לא יודע את המצב והוא בודק ואת החובות ואת השעבודים ואם יש בחברה, נגיד הנפיקו אג"חים ויש חוב, מה האג"חים משועבדים, איזה בניינים לא שייכים לחברה בגלל ששעבדו אותם לאג"חים. אף אחד לא פראייר.
אברהם מיכאלי
לא פראייר, אבל יש פה מצב של שינוי מצג לחלוטין. אם אני מראש אומר לו – ההסדרים שלך יעמדו בתוקף, אין בעיה, בסדר, החוק הזה לא יחמיר את מצבם או לא יקלקל את מצבם, אלא אם כן, שוב, הפחד שלי שכל אלה שסגרו הסכמים היום יגידו – המדינה כבר נותנת לי גיבוי. המדינה נותנת לי גיבוי שהערך של האג"חים שלי חוזרים חזרה למאה אחוז. זו בדיוק הנקודה.
היו"ר חיים כץ
מוטי, מה אתה אומר?
מוטי בן ארי
תראה, כשבא משקיע לחברה, כשמעודדת אותו המדינה.
אברהם מיכאלי
אגב, הוא לא הגורם לכישלון של החברה, הוא בא רק להשקיע.
מוטי בן ארי
בסדר, כן. כל משקיע חדש שמצטרף לחברה, ההליך היחיד שאני מכיר שהוא קיים, זה שהוא קודם כל בודק את מצב החוב ואת היכולת להגיע להסדר ואם הוא מגיע להסדר, אז אין בעיה. לכן, הוא לא ישים שקל אחד.
היו"ר חיים כץ
עד שהוא לא יבדוק הכל. הוא לא אידיוט.
מוטי בן ארי
הוא מייצר הסדר נושים ואז הוא ייכנס במסגרת ההסדר נושים, הוא מזרים את הכסף פנימה. יכול להיות על-ידי שהוא מזרים כסף והוא קונה את החוב מאחרים או שהוא מזרים כסף ומוקצות לו מניות והשליטה עוברת אליו.
היו"ר חיים כץ
חבר הכנסת מיכאלי, אין בעיה כזאת.
מוטי בן ארי
אין סוף בעיות, אבל קודם כל ההסדר צריך להגיע, אחרי זה ההשקעה.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז, OK.
דלית זמיר
אולי יש פה נקודה שכן, כבר דיברנו עליה בדיון הקודם, אנחנו חשבנו גם שהחוק הזה לא נכון שיחול על מחזיקי אגרות חוב קיימים, זאת אומרת שיחול רק על אג"חים מכאן והלאה.
היו"ר חיים כץ
דיברנו על זה גם בפעם שעברה וזה רשום לך בפרוטוקול.
דלית זמיר
אז עשיתי עוד וי על הפרוטוקול.
היו"ר חיים כץ
עשית וי על הפרוטוקול, OK. בואי תמשיכי.
נועה בן שבת
ואם החברה באמת נכנסת לפירוק מחר או אתמול נכנסה לפירוק, מחר, ובעצם החוק הזה נכנס.
אברהם מיכאלי
יש בעיה עקרונית משפטית, חיים, איך אני מחיל רטרואקטיבית אחורה? יש לי בעיה משפטית בזה.
נועה בן שבת
זה לא רטרואקטיבית.
היו"ר חיים כץ
מה זה לא רטרואקטיבית?
דלית זמיר
זה סוג של פגיעה בקניין.
אברהם מיכאלי
בוודאי, אתה לא יכול להחיל רטרואקטיבית.
היו"ר חיים כץ
תקשיב, אתה לוקח מקרה של אחד למיליארד.
אברהם מיכאלי
לא לא, כל חברה יכולה להיכנס למצב כזה.
היו"ר חיים כץ
לא יודע, אבל אני יודע היום מה שיש בשוק. הכל יכול לקרות. אבל אנחנו חיים איפה שאנחנו חיים ורואים את מצב השוק והיום זה נותן הגנה לעמיתים, נותן הגנה לעמיתים ואתה אומר – אולי יזיק בעתיד. יש לנו הצעת חוק חדשה בדרך? נעשה שם תיקונים. כן, תמשיכי.
נועה בן שבת
לא על התחולה המיידית של ההצעה הזאת.
היו"ר חיים כץ
בסדר, כן.
נועה בן שבת
אני רוצה בבקשה לקרוא עוד פעם את פסקה 1. "אם נקבע אחרת במפורש, בהסכמה בין התאגיד המדווח לבין המחזיקים האחרים בתעודות ההתחייבות שהתקבלה בהחלטה מיוחדת באסיפה של מחזיקי תעודות ההתחייבות מאותה סדרה, ובלבד שלעניין ההצבעה באסיפה לא תבוא בחשבון הצבעתם של בעלי שליטה בתאגיד המדווח, המחזיקים בתעודות התחייבות.
היו"ר חיים כץ
OK.
מוטי בן ארי
רק לגבי אותה סדרה, סליחה, יש מצב שהנאמנים מאחדים החלטות.
היו"ר חיים כץ
על כמה סדרות.
מוטי בן ארי
על כמה סדרות יחד.
נתי שילה
הם לא יכולים. הם לא יכולים.
מוטי בן ארי
הם לא יכולים, בפרקטיקה זה קורה.
היו"ר חיים כץ
בסדר, אז בוא. לגבי אותה סדרה.
מוטי בן ארי
לגבי אותה סדרה.
דלית זמיר
סליחה רגע, אז אולי נכון, אסיפות סוג שהוא מעלה פה, אם זה אסיפה אולי יותר מצומצמת מהסוג, זאת אומרת יש פה עניין של אסיפות לפי אינטרסים, אז אולי פשוט להוריד את אסיפת הסוג פה, פשוט להגיד אסיפה.
אברהם מיכאלי
לכן שאלתי על ה- 75%. לא כולם ביחד.
דלית זמיר
למה אני מגבילה פה דווקא לאותה אסיפה?
היו"ר חיים כץ
האסיפה היא באותו סדרה.
דלית זמיר
אבל לפי הכללים הרגילים של ניירות ערך.
מוטי בן ארי
זה סדרה שבה יש את הכשל.
דלית זמיר
כן, אבל אם עושים אסיפות סוג לפי אינטרסים?
היו"ר חיים כץ
אז אמרתי לך, מה שיותר מדי לא טוב. כל דבר צריך להיות במידה. יותר מדי יפה, אימא שלי עליה השלום אמרה, לא טוב, יותר מדי מלוח לא טוב. כל דבר צריך להיות במידה.
דלית זמיר
ירדנו מהעניין של הסדרה בחלק הראשון שלדעתי לא בצדק.
היו"ר חיים כץ
נעשה סדרה אחת.
דלית זמיר
אבל דווקא ברישא אתם ירדתם מהעניין של הסדרה.
היו"ר חיים כץ
גמרת?
יעקובית ישפה
יש פה את פסקה 2 שאנחנו קוראים אותה ויש הערה לגביה.
היו"ר חיים כץ
בסדר.
נועה בן שבת
"2. נקבע אחרת במסגרת פשרה או הסדר שאושרו לפי סעיף 350 לחוק החברות".
יעקובית ישפה
המטרה של הפסקה הזאת היא להבהיר שאנחנו מדברים, אפשר לחרוג.
היו"ר חיים כץ
וועדה מסמיכה.
יעקובית ישפה
אפשר לחרוג גם באמצעות הסדר או פשרה לפי סעיף 350, אבל לא ברור אם משרד המשפטים טוען שלא מיותר לכתוב את הדברים האלה. אנחנו מבקשים להסמיך אותנו.
היו"ר חיים כץ
הוועדה תסמיך אתכם לסיים את העניין. משרד המשפטים, תגידי – אני מברכת, בואי. עזבי אותך מכל זה, תגידי – אני מברכת את זה, מעשה שעשית שלא נעשה. לפרוטוקול. אני מברכת את זה שעשית ושמעת והקשבת, לא לא, בשפתך.
דלית זמיר
אז אני אומר.
היו"ר חיים כץ
מי גברתי, שם ותפקיד?
דלית זמיר
דלית זמיר, משרד המשפטים. לכן יפה שהצעת החוק נמשכה ושהוכנסו בה תיקונים, אני מברכת על התיקונים שהוכנסו, אני חושבת שהתיקונים יותר נכונים.
היו"ר חיים כץ
אבל אני מברכת את היושב-ראש שעשה מהלך כזה.
דלית זמיר
אבל, אבל אנחנו עדיין סבורים.
היו"ר חיים כץ
לא לא, זה בסדר, לא שמעתי שאת מברכת את היושב-ראש.
דלית זמיר
אני מברכת את היושב-ראש, גם ליום ההולדת וגם על זה שהוא משך את החוק והכניס עוד תיקונים.


אנחנו סבורים שהצעת החוק הזאת לא משרתת את המטרות שבשבילן היא נחקקה.
אברהם מיכאלי
אתם הולכים לשנות אבל בתוכן את הצעת החוק הנוכחית?
דלית זמיר
לא. אנחנו חושבים שההצעה הזאת פשוט לא מקדמת.
היו"ר חיים כץ
היא מקדימה את זמנה, אתה מבין? היא פג.
אברהם מיכאלי
אם אתה לא היית עושה את זה, הם עוד שנה לא היו עושים. בלי לפגוע.
היו"ר חיים כץ
ואנחנו נעבור להצבעה על הצעת החוק. אחרי שהסמכנו את היועצות המשפטיות לתקן את סעיף 350. מי בעד – ירים את ידו. תודה רבה.

הצבעה

בעד –רוב

נגד –מיעוט

הצעת החוק אושרה

כל חברי הכנסת שנמצאים פה באולם הצביעו בעד, לכן אין מתנגדים ואין נמנעים ו-ועדת העבודה והרווחה והבריאות של הכנסת אישרה את הצעת החוק ניירות ערך, תיקון מס' 44, התשע"א 2010, לקריאה שנייה ושלישית במליאה ואני מקווה שבשבוע הבא, לפני התקציב, זה יעבור ויירשם בספר החוקים למדינת ישראל ויוחל מיידית עם אישורו במליאה. תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים