ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/12/2010

שינויים בתקציב לשנת 2010

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
10
ועדת הכספים

20.12.2010


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, י"ג בטבת התשע"א (20 בדצמבר 2010), שעה 15:40
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2010
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

חיים אורון

זבולון אורלב
מוזמנים
קרן טרנר, אגף התקציבים, משרד האוצר

אשרה רודב, אגף התקציבים, משרד האוצר

אורי גבע, אגף התקציבים, משרד האוצר

רותם פלג, אגף התקציבים, משרד האוצר

דניאלה גרא, אגף התקציבים, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

שינויים בתקציב לשנת 2010
היו"ר משה גפני
אני פותח את הישיבה. על סדר היום שינויים בתקציב לשנת 2010.

פניות מספר 867 ו-869, 872 עד 875 -
אשרה רודב
הפנייה נועדה לתקצוב סעיפי השכר במשרד האוצר, ברשות המסים, בהתאם לביצוע בפועל.
היו"ר משה גפני
למה זה ביחד משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה?
אשרה רודב
לא. זה רשות המסים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 867 ו-869, 872 עד 875 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 876 – משרד הרווחה


אין רפרנט. נחזור לזה אחר כך.

פנייה מספר 891 -


תקצוב 100 מיליון שקלים. סעיף התפעול של חברת רכבת ישראל.
אשרה רודב
התקציבן של משרד התחבורה בדרך. הוא מגיע עוד כמה דקות.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 894 ו-895 –

הרפרנט הרלוונטי לא הגיע.

פנייה מספר 903 –
אשרה רודב
הפנייה נועדה לתקצב התייקרויות שכר בתקציב מתאם הפעולות בשטחים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 903 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 922 -


15 מיליון שקלים, הטבות מס, מסלול חלופי לעידוד השקעות הון.


אין רפרנט.
זבולון אורלב
כתוב כאן הכנסות קולנועיות זרות בישראל.
היו"ר משה גפני
יהיה כסף לממן את זה כי אנחנו מפחיתים את הנושא של מס הכנסה. עכשיו יהיו 4.5 מיליארד שקלים. הפנייה נועדה לתקצוב סך של 15 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב למטרת ביטוח הפקות קולנועיות זרות בישראל. מה יש לבטח בהפקות קולנועיות?
קריאה
הרפרנט הרלוונטי לא נמצא.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 927 עד 929 – המשרד לביטחון פנים


אין רפרנט.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 949 ו-974 – גמלאות במשטרה


אין רפרנט.

פנייה מספר 953 – המטה לביטחון לאומי
רותם פלג
שינויים פנימיים בתקציב המועצה לביטחון לאומי על מנת לשלם את השכר.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 953 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 954 - ביטחון


נשאיר את זה.

פנייה מספר 973 – חברת אינטל קריית גת


200 מיליון שקלים.
קריאה
הרפרנט שלהם לא כאן.
היו"ר משה גפני
לא חשוב. גם אני לא כאן.

פניות מספר 977 ו-978 – רכבת ישראל
קריאה
התקציבן בדרך. עוד מעט הוא יגיע.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 979 –
דניאלה גרא
הפנייה נועדה לבצע שינוי פנימי בתקציב התמיכות בהמשך להחלטת ממשלה על הפרטת חברת אגרסקו לתקצוב 55 מיליון שקלים לחברה.
היו"ר משה גפני
55 מיליון שקלים לחברה? לאגרסקו?
דניאלה גרא
כן. הזרמת הון.
חיים אורון
יוצרים הון עצמי כדי למכור אותה. החליטו להפריט את אגרסקו. אני מנחש, אני לא יודע. כדי להפריט אותה, יש גירעון בהון העצמי ולכן מכניסים הון עצמי ואחר כך ימכרו אותה. נכון:
דניאלה גרא
אין גירעון, אבל יש צורך בעוד הון עצמי.
זבולון אורלב
למה יש צורך בעוד הון עצמי, אם זאת לא הסיבה שאורון אמר?
דניאלה גרא
נדרש הון עצמי לשם עמידה בהתחייבויות האג"ח של החברה. יש להם מינימום באג"ח שלהם שאומר שצריך מינימום של הון עצמי של אני חושבת ארבעים מיליון שקלים. יש צורך בתוספת כרגע.
זבולון אורלב
מאיפה באים ה-55 מיליון?
חיים אורון
מסעיף התמיכות. מהבור הגדול שלהם.
היו"ר משה גפני
תמיכות בתחבורה, סובסידיה לרכבת.
דניאלה גרא
התקציב עובר ממקומות שיש תת ביצוע בהתאם לביצוע.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 979 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 952 –
אורי גבע
יש שתי החלטות, בקשר לתוכנית מסע ולנושא הרחבת מערכת החינוך הבלתי פורמלי ליהודי מדינות חבר העמים. אנחנו מעבירים את התקציב הנדרש בהתאם להחלטות הממשלה האלה.
זבולון אורלב
למי זה עובר?
אורי גבע
זה עובר לתוכנית מסע. הסוכנות מפעילה את התוכנית.
זבולון אורלב
הכסף עובר לסוכנות?
אורי גבע
הממשלה מחויבת לעשות מצ'ינג לתוכנית.
זבולון אורלב
כמה כסף עובר לתוכנית מסע?
אורי גבע
10 מיליון שקלים. זה בעצם לפי החלטת הממשלה כלשונה.
זבולון אורלב
יש כאן יותר מ-10 מיליון שקלים לחינוך בלתי פורמלי.
אורי גבע
יש גם הסטות פנימיות שעושה משרד ראש הממשלה, תוספות של סוף שנה.
זבולון אורלב
בתוכנית מסע כתוב כאן 44 מיליון.
אורי גבע
44,800 מיליון.
זבולון אורלב
אמרת 10 מיליון לתוכנית מסע.
אורי גבע
סליחה, למסע 44,800 מיליון שקלים ולחינוך בלתי פורמלי 10 מיליון.
זבולון אורלב
מה זה חינוך בלתי פורמלי? למי זה הולך?
אורי גבע
עושים מחנות קיץ לילדים יהודים ברחבי העולם, גם מטעם הסוכנות, ואנחנו מחויבים לתת.
זבולון אורלב
אני מבקש לשים רביזיה כדי שיסבירו לי את ה-10 מיליון האלה של החינוך הבלתי פורמלי בתפוצות. מצד אחד באים אלינו תנועות הנוער העולמיות ואומרות שאין להן כסף ואין להן אגורה, מצד שני כאן מעבירים 10 מיליון ואני לא יודע לאן זה הולך. אני מבקש שיבואו ויסבירו לי.
היו"ר משה גפני
בסדר. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 952 – אושרה פה אחד
זבולון אורלב
רביזיה.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אורלב מבקש רביזיה והוא מבקש פירוט על העניין. אחרי שייתנו לך פירוט, תסביר גם לי.
זבולון אורלב
מה זה תקציב חלקת גדולי האומה? מה זה קשור לשיתוף פעולה?
היו"ר משה גפני
זה לא קשור.
זבולון אורלב
כתוב שינויים פנימיים, המשרד לשיתוף פעולה אזורי בהתאם לסדרי העדיפות שעיקרם תגבור 2 מיליון בחלקת גדולי האומה. מה זה? זאת אותה פנייה עליה הצבענו עכשיו.
אורי גבע
משרד ראש הממשלה ביקש לתגבר את חלקת גדולי האומה.
זבולון אורלב
למה זה המשרד לשיתוף פעולה אזורי?
אורי גבע
אני חושב שזה עניין של נוסח. יש גם שינוי קטן בתוך התקציב של המשרד לשיתוף פעולה אזורי. אין לזה קשר לחלקת גדולי האומה.
היו"ר משה גפני
למה אתם מורידים 2 מיליון לשר משולם נהרי?
זבולון אורלב
אדוני היושב ראש, הם צריכים לבוא עם תשובות קצת יותר מפורטות.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני מבקש שתחזור עם תשובות. בכל מקרה, גם אני מגיש רביזיה. אנחנו נצביע על זה שוב. לא שמתי לב, אבל זה מסובך מדיי.

פניות מספר 975 ו-976 –

הגבלים עסקיים.
קריאה
הרפרנט לא נמצא.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 981 –
קריאה
מדובר בשינויים פנימיים בתקציב משרד הפנים, לבקשת המשרד. פניית סוף שנה שמסדרת את התקציב של משרד הפנים לבקשתו.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 981 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 980 – משרד החקלאות
דניאלה גרא
הפנייה נועדה לבצע שינויים פנימיים בתקציב משרד החקלאות להתאמת תקציב השכר ביחידות המשרד השונות לביצוע בפועל. פנייה פנימית. תיקונים קטנים של סוף שנה.
היו"ר משה גפני
נשאיר את החקלאות למחר.
פניות מספר 983 עד 985 – החברה הלאומית לדרכים
קריאה
הפנייה נועדה להעביר תקציב לחברה הלאומית לדרכים, לעמוד בקצב הביצוע. החברה קיבלה פרוייקטים חדשים השנה ובראשם נתיבי ישראל.
היו"ר משה גפני
איזה פרוייקטים היא קיבלה?
קריאה
רכבת העמק, רכבת עכו-כרמיאל.
זבולון אורלב
איזה הסכמים קואליציוניים לא מבצעים שאתם מורידים 120 מיליון שקלים? אדוני היושב ראש, ראית שמורידים 120 מיליון שקלים מהסכמים קואליציוניים?
היו"ר משה גפני
זה בסדר. אני בעד.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 983 עד 985 – אושרו פה אחד


אני רוצה לסיים את הישיבה. כל מי שנמצא, שיגיד איזה פניות יש לו.
קריאה
ביטוח הפקות סרטים. הייתה ועדה שישבה לפני שנתיים וראתה שקיים כשל שוק בפני תעשיות קולנוע זרות והכניסה שלהם למדינות כמו ישראל כדי לקיים סרטים בארץ. המטרה היא מטרה משותפת, גם שלנו כחשב הכללי וגם של משרד התעשייה וגם בכלל באופן כללי לתעשיית הקולנוע.
היו"ר משה גפני
מי מאגף התקציבים כאן?
קריאה
נציג אגף התקציבים לא יכול היה להיות. אני מאגף החשב הכללי.
היו"ר משה גפני
נדון בזה כשהוא יהיה. אני צריך גם את אגף התקציבים כי זה מסובך.
קריאה
אני יכול לומר למה זה קשור אלינו.
היו"ר משה גפני
בסדר, אבל זה מסובך. כבר 4:05 והמליאה עובדת. עם כל הכבוד, על ביטוח של הפקת סרטים שאין כאן גם נציג אגף התקציבים, אני לא רוצה לדון. אני לא הולך לאשר את זה עכשיו.


יש עוד מישהו?
קריאה
כן. פנייה מספר 891, תמיכות לרכבת.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 981 –
קריאה
הפנייה התקציבית נועדה לבצע שינויים פנימיים בתקציב התמיכות, בין היתר בעיקר לתקצב 100 מיליון שקלים לתקציב התפעול של חברת רכבת ישראל בהתאם לביצוע בפועל.
זבולון אורלב
100 מיליון חסרים עכשיו בסוף דצמבר לתקציב תפעול?
קריאה
קודם כל, תקציב התפעול הוא מעל מיליארד שקלים.
זבולון אורלב
אז חסרים 10 אחוזים?
קריאה
בין השאר הייתה הנחה בבניית התקציב שהרכבת תקבל כמו מפעילי התחבורה הציבורית האחרים החזר על הבלו, אבל הוחלט לא לשנות את המצב הקיים, זאת אומרת שהיא לא מקבלת החזר על הבלו, שזה קרוב לשמונים מיליון מתוך המאה מיליון.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 981 – אושרה פה אחד


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 16:10

קוד המקור של הנתונים