ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/12/2010

חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
3
ועדת הכספים

20.12.2010


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, י"ג בטבת התשע"א (20 בדצמבר 2010), שעה 15:30
סדר היום
הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010
פרק י'
רשויות מקומיות

סעיף 38(2) – תיקון פקודת העיריות (פטור מארנונה לנכס שנהרס)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

חיים אורון
מוזמנים
עו"ד מיכל דויטש, ממונה חקיקה, רשות המסים בישראל

מאיר אסולין, רשות המסים בישראל, משרד האוצר

יעל מבורך, משרד האוצר

קרן טרנר, אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד נועה בן אריה, מרכז השלטון המקומי

אורן הרמב"ם, התאחדות התעשיינים
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

ענת מימון
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010
פרק י'
רשויות מקומיות

סעיף 38(2) – תיקון פקודת העיריות (פטור מארנונה לנכס שנהרס)
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת הכספים. על סדר היום פרק י': רשויות מקומיות, סעיף 38(2) – תיקון פקודת העיריות (פטור מארנונה לנכס שנהרס). זה חלק מתוך הפרק של מידע. אנחנו דנו על זה בתל אביב. את הנושא של מידע בתוך הרשויות המקומיות, אני לא מסכים בשום אופן להביא את זה.
מיכל דויטש
זה כל פסקה (7).
היו"ר משה גפני
אני עושה עוד משהו. זה מתוך פרק שלא נמצא על סדר היום, מתוך פרק של מסירת מידע. אנחנו דיברנו על זה וכל חברי הוועדה הביעו התנגדות. הנושא של רשות מקומית, ודאי לא בא בחשבון וגם ביררנו האם יש מציאות כזאת או לא. בקיצור, אני נגד. באוצר טוענים שאלה משרדי הממשלה, ואני גם נגד. אני חושב שזה לא בסדר, אבל את משרד התעשייה אני רוצה יחד עם הנושא הזה לפצל עכשיו. זאת אומרת, לא להמית. את הרשויות אני לא אביא ואין על מה לדבר בכלל. אנחנו נמחק את זה מהסעיף והוא לא יבוא למליאה. את הסעיף של משרד התעשייה עם הסעיף הזה של פטור מארנונה לנכס שנהרס – ודרך אגב, עכשיו זה מקבל משנה חשיבות, גם בעקבות השריפה בכרמל – זה דיון אחר.


לגבי הנושא של משרד התעשייה, מידע על התעשייה.
מיכל דויטש
את זה מפצלים.
קריאה
זה לא בסדר היום.
היו"ר משה גפני
אני לא אצביע. אין בעיה.
חיים אורון
גפני, תפצל את הכל.
היו"ר משה גפני
לא, אני לא מפצל את הכל. את הרשויות המקומיות אני לא מפצל. אני רוצה לנהל משא ומתן על משרד התעשייה ולא על הכל. הרשויות המקומיות, לא בא בחשבון. כולם מודים בזה ואני לא רוצה להגיד מה אומרים לי אנשי אוצר מסוימים כי אני לא רוצה לסכסך. הרשויות המקומיות, זה דבר נורא. לגבי התעשייה, יש להם טענה. אני גם נגד אבל אני אומר שאת זה אפשר לפצל. אני חשבתי מלכתחילה שאת הסעיף של המידע, בכלל לא להביא, אבל במהלך היום עשיתי את החשבון. הרי בכל אופן משרד התעשייה, יש להם טענות יותר חזקות ואז לפצל את זה יחד עם הסעיף של פקודת העיריות, פטור מארנונה. לפצל והפירוש הוא לא לדון יותר אלא לדון בשנה הבאה. זה בניגוד למה שדיברנו קודם. אני לא אומר לאוצר בשום מקרה שאני הולך לאשר את זה, אני לא אומר מתי אני אדון על זה.
קרן טרנר
אנחנו הבנו שהיום בסדר היום סעיף 38(2) ולא שום דבר אחר. לא פיצול של שום דבר אחר.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לפצל את הסעיף הזה. אנחנו מצביעים על הסעיף.

ה צ ב ע ה

הפיצול אושר
קרן טרנר
למה נכס שאינו ראוי לשימוש הוא מפוצל? הכוונה הייתה לדבר על הנושא של מס הכנסה ולפצל את הנושא הזה, אבל נכס שניזוק, שנכס שאינו ראוי לשימוש, לא דיברנו על פיצול.
קריאה
יש הסכמות משמעותיות בעניין הזה.
היו"ר משה גפני
איפה ההסכמות? תהיינה הסכמות ביניכם, אני אעשה את זה בשבוע הבא. זאת לא הייתה העמדה שלכם.
נועה בן אריה
למה לפצל?
קרן טרנר
לא בזה. ממש לא בזה. כנראה יש טעות. אתה רוצה שאני אסביר?
היו"ר משה גפני
כמו שאמרתי, זה פוצל ואנחנו נדון על זה בהמשך.

הישיבה ננעלה בשעה 15:40

קוד המקור של הנתונים