ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/12/2010

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 180), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
3
ועדת הכספים

20.12.2010


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים

יום שני, י"ג בטבת התשע"א (20 בדצמבר 2010), שעה 14:50
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 179) (קרן נאמנות חייבת), התשע"א-2010
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

חיים אורון

זבולון אורלב
מוזמנים
עו"ד מיכל דויטש, ממונה חקיקה, רשות המסים בישראל

מאיר אסולין, רשות המסים בישראל, משרד האוצר

יעל מבורך, משרד האוצר

עו"ד נועה בן אריה, מרכז השלטון המקומי

אורן הרמב"ם, התאחדות התעשיינים

נציג לשכת רואי חשבון
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

ענת מימון
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 179)
(קרן נאמנות חייבת), התשע"א-2010
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים.

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 179) (קרן נאמנות חייבת), התשע"א-2010
היו"ר משה גפני
את קרן נאמנות חייבת אנחנו פיצלנו ואין לגבי העניין הזה מחלוקת. קיבלנו אישור לפיצול במליאה. תגידי משפט לגבי החוק, רק כדי לרענן את הזיכרון ואז נצביע.
ענת מימון
אנחנו מאפשרים כאן להפוך קרן נאמנות חייבת לקרן נאמנות פטורה בהודעה של הקרן למנהל רשות המסים שלושים ימים לפני תחילת שנת מס, דבר שהיום לא היה אפשרי. היום קרן נאמנות, מרגע שסיווגה את עצמה כפטורה או כחייבת, נשארה בסיווג בו היא קבעה מלכתחילה וכאן יש אפשרות לשנות את הסיווג.


ההצעה קובעת כמה הוראות לגבי מה קורה מרגע שמשתנה הסיווג ואיך זה משפיע.
היו"ר משה גפני
תקריאי רק את התיקונים.
ענת מימון
בסעיף 88 עשינו שינויי נוסח. הוספנו את סעיף 88(א) - הוצאנו מתוך ההגדרה את ההוראות המהותיות – שהוא קובע:

"הגיש מנהל קרן נאמנות חייבת הודעה למנהל כאמור בפסקה (2) להגדרה קרן נאמנות פטורה, יחולו הוראות אלה:

(1)
יראו את כל נכסיה של קרן כנמכרים ביום האחרון של שנת המס שבה הוגשה ההודעה ואת הכנסותיה כאילו התקבלו ביום האמור ומנהל הקרן ישלם את המס בשל ההכנסות בתוך שלושים ימים מהיום האמור.

(2)
לעניין בעל יחידה בקרן שרווח הון במכירתה פטור ממס ויראו את היום האחרון של שנת המס שבה הוגשה ההודעה כיום הרכישה והמחיר המקורי שלה יהיה שוויה ביום האמור".

בסוף ההגדרה של קרן נאמנות אנחנו נוסיף הוראה האומרת שולם המס כאמור בסעיף 88(א). כלומר, גם זה תנאי להפיכתה של הקרן לקרן נאמנות פטורה. זה יהיה בסוף ההגדרה. קרן נאמנות חייבת שהודיעה ושילמה את המס.
מיכל דויטש
אין הבדל במהות אלא רק הבדל בניסוח.
שגית אפיק
אלה שינויי נוסח.
ענת מימון
בסיפא נוסיף: ושילם את המס כאמור בסעיף 88(א). המנהל, אחרי שהוא הודיע, צריך גם לשלם את המס ורק אז הקרן הופכת להיות פטורה.
היו"ר משה גפני
מישהו מתנגד לחוק הזה?
קריאה
זאת הטבה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על אישור החוק.

ה צ ב ע ה

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 179) (קרן נאמנות חייבת), התשע"א-2010 – אושרה פה אחד

החוק אושר, הוא יוצא מחוק ההסדרים ועובר לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת.

תודה רבה. אנחנו עוברים לסעיף הבא.

הישיבה ננעלה בשעה 15:00

קוד המקור של הנתונים