ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/12/2010

המלצה לחילופין בראשות הוועדה המיוחדת למאבק בנגע בסמים , המלצה לחילופין בראשות ועדת הכלכלה, המלצה בדבר מינוי סגנים ליושב ראש הכנסת., בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק לפני הקריאה הראשונה, הצעה לסדר היום בנושא: סרוב להשכיר דירות על רקע לאומי

פרוטוקול

 
PAGE
7
ועדת הכנסת

20.12.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 136

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, י"ג בטבת התשע"א (20 בדצמבר 2010), שעה 13:45
סדר היום
1. המלצה לחילופין בראשות ועדת הכלכלה.

2. המלצה לבחירת סגן ליושב-ראש הכנסת.

3. המלצה לחילופין בראשות הוועדה המיוחדת למאבק בנגע הסמים.

4. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות, לפני הקריאה הראשונה:

א. הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר)

(תיקון מס' 12), התשע"א-2010.

ב. הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון

מס' 5), התשע"א-2010.

5. קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר-היום בנושא: סירוב להשכיר דירות על רקע לאומי,

הצעת חברי הכנסת גאלב מג'אדלה, ליה שמטוב ואחמד טיבי.
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

רוברט אילטוב

זאב אלקין

נסים זאב

מנחם אליעזר מוזס

אברהם מיכאלי

כרמל שאמה

אורי אורבך

אופיר אקוניס

מוחמד ברכה

דוד רותם
מוזמנים
ירדנה מלר-הורוביץ – מזכירת הכנסת

עו"ד יואל הדר – יועץ משפטי, המשרד לביטחון פנים
יועצת משפטית
ארבל אסטרחןרן בר-יושפט (מתמחה)
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית פרלמנטרית
שלומית כהן

1. המלצה לחילופין בראשות ועדת הכלכלה
היו"ר יריב לוין
צהריים טובים. אני פותח את הישיבה. הנושא הראשון הוא המלצה לחילופין בראשות ועדת הכלכלה. פנה אלי יושב-ראש הקואליציה, חבר הכנסת זאב אלקין, והודיעני שבהתאם לסיכומים הפנימיים בתוך סיעת הליכוד ולהחלטה האחרונה שקיבלה הסיעה בעניין הזה...
זאב אלקין
ולהודעתי לפרוטוקול בוועדת הכנסת.
היו"ר יריב לוין
נכון – בהתאם לזה הגיע המועד שבו חברנו חבר הכנסת אופיר אקוניס יפנה את מקומו כיושב-ראש ועדת הכלכלה ויתמנה לסגן יושב-ראש הכנסת, ואילו חבר הכנסת כרמל שאמה יסיים את כהונתו כסגן יושב-ראש הכנסת, כפי שהוא הודיע במכתב ההתפטרות שהוא העביר אלינו. מתבקשת המלצתנו למנות אותו כיושב-ראש ועדת הכלכלה.
נסים זאב
אפשר לראות את המכתב שהוא הסכים לוותר?
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת זאב, יש ויתורים שקל לעשות. אני מציע שאת דברי התודה הרבים שמגיעים ליושב-ראש ועדת הכלכלה היוצא ואת דברי הברכה הרבים שמגיעים ליושב-ראש הוועדה הנכנס אנחנו נשמור לדיון בוועדת הכלכלה, ששם יתבצעו החילופין באופן סופי. לכן אני מציע לאשר את החילופין בראשות ועדת הכלכלה, בהתאם לסעיף 97יב(א) לתקנון, ולהמליץ לבחור בחבר הכנסת כרמל שאמה לכהן כיושב-ראש הוועדה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

פה-אחד אושר, אין מתנגדים ואין נמנעים. לפיכך אני קובע שוועדת הכנסת ממליצה לוועדת הכלכלה לבחור בחבר הכנסת כרמל שאמה לכהן כיושב-ראש הוועדה. אני אביא בשם ועדת הכנסת את ההמלצה הזו בישיבתה הקרובה היום של ועדת הכלכלה.

2. המלצה לבחירת סגן ליושב-ראש הכנסת
היו"ר יריב לוין
אנחנו עוברים לבחירת סגן יושב-ראש הכנסת, ובהתאם להודעות הקודמות בוחרים בחבר הכנסת אופיר אקוניס לתפקיד סגן יושב-ראש הכנסת. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

פה-אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. לפיכך זה גם אושר.

3. המלצה לחילופין בראשות הוועדה המיוחדת למאבק בנגע הסמים
היו"ר יריב לוין
הנושא הבא, המלצה לחילופין בראשות הוועדה המיוחדת למאבק בנגע הסמים. גם כאן, בהתאם להסכמים פנימיים שישנם בין סיעת חד"ש לבין סיעת רע"מ-תע"ל, התבקשנו לאשר ולהמליץ בפני הוועדה למאבק בנגע הסמים למנות כיושב-ראש הוועדה את חבר הכנסת טלב אלסאנע במקום חבר הכנסת מוחמד ברכה. אני מציע שגם בעניין הזה ננהג כפי שנוהגים כאן ונאשר את הבקשה הזאת, שהיא על-פי ההסכמה בין הסיעות.
נסים זאב
זה בא בעקבות חילופי הגברי ביני לבין אמסלם?
היו"ר יריב לוין
זה לא בא בעקבות זה, אבל החילופין האלה עלולים לבשר בשורות מסוכנות מאוד, ולא טוב שזה יקרה. אז בוא נתחום את זה רק להשפעה הזאת ולא מעבר לזה.

מי בעד הבקשה להמליץ על חבר הכנסת טלב אלסאנע כיושב-ראש הבא של הוועדה למאבק בנגע הסמים? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

פה-אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. חבר הכנסת ברכה, אנחנו נתאם בשבוע הבא ואז נקיים את החילופין בצורה מסודרת בישיבה של הוועדה בראשותך.

4. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות, לפני הקריאה הראשונה:

א. הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר)

(תיקון מס' 12), התשע"א-2010;
ב. הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא
בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס' 5), התשע"א-2010
היו"ר יריב לוין
הנושא הבא: בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות, לפני הקריאה הראשונה: א. הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 12), התשע"א-2010. ב. הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס' 5), התשע"א-2010.

עורך-דין יואל הדר, היועץ המשפטי של המשרד לביטחון פנים, בבקשה.
יואל הדר
הוראות החוק לגבי הצבת יוצאי צבא, גם במשטרה וגם בשירות בתי הסוהר, פוקעות ב-31 בדצמבר שנה זו. על-מנת שנוכל להציב יוצאי צבא במשטרה ובשב"ס גם לאחר המועד הזה, אנחנו מבקשים הארכה. היו דיונים ארוכים ומייגעים בינינו לבין משרד הביטחון. בסופו של דבר הדבר הובא להכרעת ראש הממשלה, שהחליט שלגבי יוצאי צבא במשטרה זה יוארך לחצי שנה, ולגבי הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר זה יוארך בשנתיים.
אברהם מיכאלי
למה זה עדיין הוראת שעה?
דוד רותם
ולמה זה ביום האחרון?
יואל הדר
כפי שאמרתי, היתה מחלוקת בינינו לבין משרד הביטחון, וזה בעצם החוק של משרד הביטחון. אנחנו היינו מביאים את זה הרבה קודם. הוא לא רצה להביא את זה.
אברהם מיכאלי
זו כבר שנה רביעית או חמישית שאתם מביאים את זה כהוראת שעה.
יואל הדר
יותר מזה. יש בעיה אמיתית, כי הצבא אומר שיש לו פחות חיילים. לנו יש בעיה שלנו אין חלופה, ולכן יש כל הזמן המאזן הזה בינינו לבין הצבא. הבעיה היא בעיה אמיתית בין שני המשרדים, ורק עכשיו זה הובא לממשלה, גם בעקבות הפנייה שלנו. לאחר מכן משרד הביטחון פנה לממשלה. לכן אנחנו נמצאים בדקה ה-90. זה אינטרס שלנו.
היו"ר יריב לוין
מאחר שכל מקבלי ההחלטות עסוקים בסוגיית הגיור, הם לא הספיקו להשלים את המלאכה הזאת, והיא חשובה כשלעצמה. יכול להיות שאם הם יעסקו בה, אנחנו נוכל לדחות את נושא הגיור לתקופה ארוכה, כפי שכולנו מעוניינים.
דוד רותם
לא ידעתי שאתה מעוניין לדחות.
היו"ר יריב לוין
רוברט אילטוב אמר לי שהוא אימץ את הגישה שלך בנושא הזקן והשפם, לאו דווקא בנושא הגיור.

אני אעבור להצבעה בנושא הבקשה לפטור. מי בעד בקשת הפטור להצעת החוק הראשונה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

פה-אחד. אין מתנגדים ואין נמנעים.

מי בעד בקשת הפטור להצעת החוק השנייה?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

פה-אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.

5. קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר-היום בנושא: סירוב להשכיר

דירות על רקע לאומי, הצעת חברי הכנסת גאלב מג'אדלה, ליה שמטוב ואחמד טיבי
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא הבא, והוא קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר-היום בנושא: סירוב להשכיר דירות על רקע לאומי, הצעת חברי הכנסת גאלב מג'אדלה, ליה שמטוב ואחמד טיבי. נשמעו הצעות להעביר את הצעת החוק לוועדת הפנים והגנת הסביבה, ועדת החוקה, ועדת החינוך, ועדה למאבק בנגע הסמים. היחיד שביקש לקבל את הנושא אליו הוא יושב-ראש ועדת החינוך. אחרים הודיעו שהעניין הזה לא שייך אליהם. הוא מוכן לקבל את הנושא לטיפולו, מכיוון שלטעמו הנושא נוגע לסטודנטים ולדיור של סטודנטים. אני מציע שנקבל את בקשתו.
נסים זאב
למה ועדת הכנסת לא תדון בזה?
היו"ר יריב לוין
לטעמי זה לא בסמכותנו.


מי בעד ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החינוך? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

פה-אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. גם זה אושר.

אנחנו סיימנו את הישיבה. הישיבה נעולה. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:00

קוד המקור של הנתונים