ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/12/2010

פרק ז' (בריאות) סעיף 29 (תרומות לגורמים העוסקים בבריאות) להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
PAGE
10
ועדת העבודה

20.12.2010


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 392

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, י"ג בטבת התשע"א (20 בדצמבר 2010), שעה 11:00
סדר היום
הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

פרק ז' (בריאות), סעיף 29 (תרומות לגורמים העוסקים בבריאות)
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

עפו אגבאריה

רחל אדטו

אריה אלדד

שלי יחימוביץ

אורלי לוי אבקסיס

משה (מוץ) מטלון

אברהם מיכאלי

ציון פיניאן
מוזמנים
סגן שר הבריאות, יעקב ליצמן

עו"ד יואל ליפשיץ, סמנכ"ל קופות חולים, משרד הבריאות

עו"ד נתן סמוך, הלשכה המשפטית, משרד הבריאות

עו"ד נטע דופרמן רביד, סגנית בכירה ליועץ המשפטי, משרד האוצר

יאיר זילברשטיין, רכז בריאות, אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד ברוך לוברט, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

עו"ד טלי שטיין, ממונה על תחום הבריאות, משרד המשפטים

עו"ד רביב מייזל, ראש תחום מדיניות ציבורית, ההסתדרות הרפואית

גיא גורצקי, מנכ"ל פארמה ישראל, ארגון הגג של חברות התרופות

עדינה מרקס, יו"ר האגודה לזכויות החולה

ד"ר אלון צבי, אחראי בקרת רופאים ודימות, קופת חולים מאוחדת

עו"ד יוסף קליימן, הלשכה המשפטית, מכבי שירותי בריאות
ייעוץ משפטי
שמרית שקד גיטלין

אייל לב ארי

יעקובית ישפה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

פרק ז' (בריאות), סעיף 29 (תרומות לגורמים העוסקים בבריאות)
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום שני בשבוע, 20 בדצמבר 2010, י"ג בטבת התשע"א ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010, פרק ז' (בריאות), סעיף 29 (תרומות לגורמים העוסקים בבריאות).


הדיון היום הוא דיון שני כאשר בדיון הראשון דנו על הצבא, על שירות בתי הסוהר, על מערכת הביטחון.


אני רוצה לברך את וילמה מאור שהיום קיבלה תואר בלי לעשות כלום והפכה להיות סבתא. הנכד הראשון. זה כמו אוניברסיטת לטביה, אתה לא עושה כלום אבל מקבל תואר. וילמה הפכה היום לסבתא לנכד ראשון. כן ירבו. בשמי ובשם הוועדה אני מברך אותך וברור לי שכל המשתתפים כאן מצטרפים לברכות.


כאמור, זאת ישיבה שנייה שאנחנו מקיימים בנושא. בישיבה הראשונה מיצינו את הדיון ודיברנו על קנסות. דיברנו על ענישה. הוועדה ישבה עם האוצר והגיעה לכללי ענישה, למספרי הענישה. המספרים שהאוצר רצה היו מוגזמים מדיי.
קריאה
רצינו 226 אלף.
היו"ר חיים כץ
אני חושב שזה מוגזם. אנחנו נקבע 29,200 ו-58,400. כל דבר צריך להיות במידה.


אנחנו מתחילים בהקראה.
שמרית שקד גיטלין
הכנסנו את השינויים עליהם הוועדה החליטה בדיון הקודם.

29.
תיקון חוק ביטוח בריאות ממלכתי


בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, אחרי סעיף 40 יבוא:


"40א.
דיווח על תרומות בתחום הבריאות

(א)
תורם שנתן לגוף העוסק בתחום הבריאות – אנחנו מורידים כאן את המלים והפועל שלא למטרות רווח ואני אסביר בהמשך למה – תרומה בסכום כלשהו, או שנתן לרופא, לרוקח או לחוקר מתחום הרפואה או הבריאות תרומה בסכום מצטבר העולה על 2,500 שקלים חדשים בשנה, ימסור לשר הבריאות, בכל שנה, עד יום 1 במרץ, רשימה של התרומות שנתן כאמור בשנה הקודמת, ויציין לצד כל תרומה למי ניתנה, את סכומה או את שוויה, וכן לגבי תרומה בכסף – את ייעודה, ולגבי תרומה בשווה כסף – את תיאורה.

(ב)
גוף העוסק בתחום הבריאות – גם כאן אנחנו מורידים את המלים והפועל שלא למטרת רווח – שקיבל מתורם תרומה בסכום כלשהו, ימסור לשר הבריאות בכל שנה עד יום 1 במרץ רשימה של התרומות שקיבל כאמור בשנה הקודמת, ויציין לצד אכל תרומה ממי נתקבלה, את סכומה או את שווייה, וכן, לגבי תרומה בכסף, את ייעודה, ולגבי תרומה בשווה כסף – את תיאורה.
משה (מוץ) מטלון
אתם מורידים את המשפט "והפועל למטרת רווח"?
שמרית שקד גיטלין
כן. אני אוסיף את זה במקום אחר. אני תכף אסביר היכן אני מוסיפה את זה.

(ג)
רופא, רוקח או חוקר בתחום הרפואה או הבריאות, שקיבל מתורם תרומה בסכום מצטבר העולה על 2,500 שקלים חדשים לשנה, ימסור לשר הבריאות, בכל שנה, עד יום 1 במרץ רשימה של התרומות שקיבל כאמור בשנה הקודמת, ויציין לצד כל תרומה ממי נתקבלה, את סכומה או את שוויה, וכן לגבי תרומה בכסף, את ייעודה, ולגבי תרומה בשווה כסף – את תיאורה.
עפו אגבאריה
דיברנו על כך שתהיה גם אחות. לא?
היו"ר חיים כץ
לא. תוגש הסתייגות.
אריה אלדד
אנחנו נגיש הסתייגות. גם לאחות וגם לעוסקים במקצועות הבריאות.

(ד)
עד יום 1 במאי, בכל שנה, יפרסם שר הבריאות או מי שהוא הסמיך לכך, באתר האינטרנט של משרד הבריאות את הרשימות שהועברו לו לפי סעיפים קטנים (א) עד (ג).

(ד1)
שר הבריאות או מי שהוא הסמיך לכך, יפרסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות רשימה של התרומות שקיבל המשרד מתורמים ויציין לצד כל תרומה ממי נתקבלה, את סכומה או את שוויה, וכן, לגבי תרומה בכסף, את ייעודה, ולגבי תרומה בשווה כסף – את תיאורה.


זאת הייתה הערה שהעלתה חברת הכנסת אדטו, שהמשרד יפרסם גם הוא את התרומות שהוא מקבל.

(ד2)
שר הבריאות או מי שהוא הסמיך לכך ימסור את הרשימות כאמור בסעיפים קטנים (ד) ו-(ד1) ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה.


זאת הייתה הערה של חבר הכנסת עפו אגבאריה.
רחל אדטו
ביקשתי שהתיאור של התרומות, גם של החוקרים, יינתן.
שמרית שקד גיטלין
לגבי כולם. אם תשימו לב, בכל סעיף מופיע, גם ב-40א, גם ב-40ב וגם ב-40ג, בסיפא של כל סעיף כתוב שהוא צריך לציין ליד כל תרומה את הסכום ואת השווי ואת הייעוד שלה או את התיאור שלה. זאת אומרת, כנס, השתלמות וכולי.

(ד3)
הסכומים האמורים בסעיפים קטנים (א) ו-(ג) יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה, בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפורסם לאחרונה לפני מועד העדכון לעומת המדד כאמור שפורסם לאחרונה לפני 1 בינואר של השנה שקדמה לה, ויעוגל ל-100 השקלים החדשים הקרובים. השר יפרסם הודעה ברשומות על הסכומים כפי שעודכנו כאמור.(ה)
סעיף זה -

"בעל רישום" – מי שקיבל תעודת רישום של תכשיר בפנקס לפי פקודת הרוקחים (נוסח חדש), התשמ"א-1981.
"גופים העוסקים בתחום הבריאות" – כל אחד מאלה:

כאן אני רוצה להתייחס להשמטה של המלים "הפועלים ללא כוונת רווח". לפני הדיון עלתה שאלה האם צריך להחיל את ההוראות האלה גם על גופים שפועלים עם כוונת רווח. לדוגמה, יש בתי חולים כמו אסותא שהם פועלים עם כוונת רווח ויתכן שראוי להחיל גם עליהם את ההסדר הזה.
היו"ר חיים כץ
ודאי.
שמרית שקד גיטלין
אנחנו חושבים ומציעים לוועדה, הצענו טכניקה משפטית.
סגן השר יעקב ליצמן
אנחנו עומדים על זה.
היו"ר חיים כץ
כן, זה צריך לכלול את כולם, את כל מי שמקבל תרומות.
שמרית שקד גיטלין
אני אגיד מה אני מציעה.
סגן השר יעקב ליצמן
זה בית חולים היום וברגע שהוא מפרסם שרופא מקבל, אחר כך אני רוצה למשל לקחת אותי למשל לוועדת הסל ואני רוצה לדעת.
היו"ר חיים כץ
יש כאן הערה של היועצת המשפטית. מאחר שאנחנו לא הזמנו אותם לדיון, אנחנו ניתן אפשרות להוסיף אותם בצו.
שמרית שקד גיטלין
באישור הוועדה.
היו"ר חיים כץ
הם לא היו כאן והם לא טענו את הטענות שלהם. זה יהיה באישור הוועדה.
שמרית שקד גיטלין
כך אני מציעה.
סגן השר יעקב ליצמן
אני לא בטוח שכל דבר אנחנו חייבים.
שמרית שקד גיטלין
"גופים העוסקים בתחום הבריאות" – כל אחד מאלה ובלבד שהם מפורטים בפסקאות (1) עד (3) ופועלים ללא כוונת רווח:

(1)
כגופים העוסקים בהספקת שירותים, במחקר ובפיתוח בתחום הבריאות, ובכלל זה בביצוע ניסויים קליניים.
(2)
גופים העוסקים בייצוג חולים או עובדים בתחום הבריאות.

(3)
גופים העוסקים בקידום תחום הבריאות או בהגברת המודעות לנושאים בתחום הבריאות.
(4)
קופת חולים.

(5)
בית חולים ציבורי כהגדרתו בסעיף 4 לחוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם-1979.
(6)
גוף שקבע שר הבריאות בצו.
באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת.
סגן השר יעקב ליצמן
גוף שקבע שר הבריאות בצו, זאת אומרת שאני יכול להכניס את אסותא?
היו"ר חיים כץ
כן. באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
שמרית שקד גיטלין
בעצם ההגבלה של ללא כוונת רווח תחול על הגופים שקיימים היום בחוק. אנחנו לא נשנה את המצב המשפטי מבחינת החוק.

"פנקס" ו"תכשיר" – כהגדרתם בפקודת הרוקחים (נוסח חדש), התשמ"א-1981.

"ציוד רפואי" – לרבות מכשיר, תוכנת מחשב, אבזר, חומר כימי, מוצר ביולוגי או מוצר ביוטכנולוגי, המשמשים בטיפול רפואי או הנדרשים לצורך פעולתם של מכשיר, תוכנה, אבזר, חומר כימי, או מוצר כאמור במסגרת טיפול רפואי, ולמעט תכשיר.
"שליטה" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

"תורם" – תושב ישראל או תאגיד הרשום בישראל שהוא אחד המפורטים להלן:


כאן הממשלה מציעה נוסח מתוקן ואני אקריא אותו.

תורם לעניין סעיף קטן (א), תושב ישראל או תאגיד הרשום בישראל שהוא חד המפורטים להלן ולעניין סעיפים קטנים (ב), (ג) ו-(ד1), גם מי שאינו תושב ישראל וכן תאגיד הרשום מחוץ לישראל שהוא אחד מהמפורטים להלן:
רחל אדטו
מה המשמעות של הנוסח המתוקן?
שמרית שקד גיטלין
אני מציעה שהמשרד יסביר.
היו"ר חיים כץ
לא, תסבירי את.
שמרית שקד גיטלין
המשמעות של החלת ההוראות האלה היא שאם אדם קיבל תרומות גם מיצרן, יבואן וכולי שהוא בחוץ לארץ ולא מהארץ, הוא צריך לדווח. כלומר, היצרן שיושב בחוץ לארץ ותרם, הוא לא צריך לדווח אבל אם יושב כאן בארץ אדם והוא קיבל תרומה מיצרן, יבואן של ציוד רפואי בחוץ לארץ, הוא צריך לדווח, אותו אחד שקיבל את התרומה.
היו"ר חיים כץ
כל מי שבארץ מקבל תרומה מהארץ או מחוץ לארץ, צריך לדווח.
רחל אדטו
את האחריות את מעבירה למי שמקבל.
היו"ר חיים כץ
נכון.
קריאה
לא. רק אלה שמצויים בחוץ לארץ.
שמרית שקד גיטלין
לא. היום החובה חלה גם על מי שמקבל וגם על מי שנותן.
היו"ר חיים כץ
היא הבינה. תאמיני לי שהיא הבינה.
שמרית שקד גיטלין
"תרומה" – בכסף או בשווה כסף".


(2)
בסעיף 47(ב) אחרי פסקה (4) יבוא:

"(5)
לא מסר לשר הבריאות דיווח על תרומות בהתאם להוראות סעיף 40א(א) עד (ג)".


הממשלה מציעה להחיל קנס גבוה יותר.

"(א1)
מי שביודעין לא מסר לשר הבריאות דיווח על תרומות בהתאם להוראות סעיף 40א(א) עד (ג), דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד – כפל הקנס האמור".


יושב ראש הוועדה ביקש קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.
היו"ר חיים כץ
29,200.
שמרית שקד גיטלין
וכפול מזה לתאגיד.
היו"ר חיים כץ
הם ביקשו 250 אלף.
שמרית שקד גיטלין
בהתחלה הם ביקשו 226 אלף ו-400 אלף.

29א
חוק ביטוחי בריאות ממלכתי – דיווחים ראשונים

(א)
דיווח ראשון לפי סעיף 40א לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1991 כנוסחו בסעיף 29 לחוק זה (להלן – החוק המתקן) יימסר לשר הבריאות ביום ז' באדר התשע"ב (1 במרץ 2012) והוא יחול על תרומות שניתנו או שהתקבלו מיום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011.

(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), דיווח לפי סעיף 40א(א) לחוק המתקן יימסר לשר הבריאות ביום כ"ה באדר א' התשע"א (1 במרץ 2011) והוא יחול על תרומות שניתנו לגופים העוסקים בתחום הבריאות כהגדרתם בחוק המתקן, החל מיום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2010), ואולם, בדיווח כאמור תהא חובה למסור רק את רשימת הגופים שלהם ניתנו התרומות.
היו"ר חיים כץ
בסדר. יש הסתייגויות.
רחל אדטו
כן. ההסתייגות היא שלמען השקיפות ומאחר שמכלילים את כל מערכת הבריאות, אני מבקשת להכניס בעניין הזה גם את האחיות. אם מישהו יאמר שזה פוגע באחיות כי הן נקודה חלשות, הוא לא מבין את הנקודה ואני רוצה שוב להבהיר אותה.


מאחר שאין כאן נגיעה לא לאחיות ולא למשכורתן אלא היום אחיות אקדמאיות עושות מחקרים, נתמכות על ידי מחקרים, נוסעות לחוץ לארץ, מארגנים להן כנסים כמו לרופאים, ולכן אין כאן שום דבר שפוגע בדרך הזאת, אבל אם מדברים על שקיפות של המערכת, הרי מה יכול לקרות? אם רופאים עושים מחקר נניח בדיאליזה ומשתמשים באחיות של המחלקה, מי שיהיה רשום על המחקר תהיה האחות האחראית של המחלקה הזאת ואז הכל פתור.


לכן אם לוקחים את המערכת, כל המערכת בפנים.
עפו אגבאריה
בפעם שעברה התנגדתי למה שהציעה חברת הכנסת אדטו, אבל חזרתי בי מההתנגדות. שאלתי אחיות אחראיות על חדרי ניתוח ובאמת גיליתי שיש צורך לכלול גם את האחיות שגם הן מקבלות תרומות ונוסעות לכנסים בחוץ לארץ. הן יכולות להביא את התרומות האלה לחדרי הניתוח או למכונים.
אריה אלדד
מספר הסתייגויות. ההסתייגות הראשונה היא שאני מבקש למחוק אותו כי אין מקומו בחוק ההסדרים. כל הקטע הזה ראוי לחקיקה ראשית ולא לחוק ההסדרים. לכן אני מבקש שזה יירשם כהסתייגות.


בסעיף 40א, אני מבקש להסתייג. מי שנתן לרופא, לרוקח או לחוקר מתחום הרפואה והבריאות, אני מבקש להוסיף "או אחות או בעל מקצוע בריאות אחר". להבנתי מה שדוקטור אדטו אומרת הוא מדויק. אנחנו פותחים כאן פתח לאותם גופים שרוצים להעלים תרומות ומחר ירשמו את המחקר על שם פיזיותרפיסט והוא יקבל את קרן המחקר והרופא יקבל את הפרסום המדעי שהוא רוצה אותו ויפרסם את המאמר, אבל הכסף לא יעבור דרך אותה מערכת שקופה בה אנחנו רוצים.
אורלי לוי אבקסיס
מה שאתה אומר זה שבעצם הוא מרמה וזה כבר פלילי.
אריה אלדד
זה לא פלילי. ממש לא פלילי. אני פרסמתי מאמרים שאחיות ופיזיותרפיסטים היו חתומים עליהם כי הם היו חלק מהמחקר שלי. אני לא חייב להיות החוקר הראשי. מי שמקבל את תקציב המחקר הוא בדרך כלל החוקר הראשי. אני אקח אחות, היא תהיה החוקר הראשי, תקציב המחקר עליה, ואתם פותחים כאן פתח באופן שאין בו שום הגיון.
אורלי לוי אבקסיס
זה לא רישום כוזב?
רחל אדטו
היא מופיעה במחקר כמו כולם.
אריה אלדד
אותו תיקון אני מבקש ב-40ג.


כלומר, אני מבקש שלוש הסתייגויות לעניין הזה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נעבור להצבעה וקודם כל נצביע על ההסתייגויות.
רחל אדטו
לגבי הדבר הראשון, גם אני מסתייגת.
היו"ר חיים כץ
אני לא רוצה לפתוח עכשיו את הדיון.
קריאה
שאלה. האם זה חל גם על ארגוני נכים?
היו"ר חיים כץ
לא.
שמרית שקד גיטלין
זה חל על עמותות שפועלות בתחום הבריאות.
היו"ר חיים כץ
בסדר. אנחנו להצבעה על ההסתייגות של חברת הכנסת רחל אדטו וסיעתה, לגבי האחיות.

ה צ ב ע ה

בעד - 2

נגד - 6

ההסתייגות לא התקבלה


אנחנו מצביעים על ההסתייגות הראשונה של חבר הכנסת אריה אלדד שמבקש למחוק את כל החוק.

ה צ ב ע ה

בעד - 1

נגד – 6

נמנע - אין

ההסתייגות לא התקבלה


אנחנו מצביעים על ההסתייגות השנייה של חבר הכנסת אריה אלדד.

ה צ ב ע ה

ההסתייגות לא התקבלה


אנחנו מצביעים על ההסתייגות השלישית של חבר הכנסת אריה אלדד.

ה צ ב ע ה

ההסתייגות לא התקבלה
רחל אדטו
עפו אגבאריה לא הגיש הסתייגות?
היו"ר חיים כץ
הוא הצטרף אליך.
עפו אגבאריה
כן, הצטרפתי.
היו"ר חיים כץ
אני מצביע על הצעת החוק.

ה צ ב ע ה

בעד – 7

נגד – אין

נמנע - אין

הצעת החוק אושרה

רביזיה.


אני מצביע על הרביזיה.

ה צ ב ע ה

נגד – 7

נמנע – 1 (חברת הכנסת אדטו)


הצעת החוק התקבלה. תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:20

קוד המקור של הנתונים