ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/12/2010

חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 33), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
14
ועדת הכלכלה

20.12.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 384

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, י"ג בטבת התשע"א (20 בדצמבר 2010), שעה 10:15
סדר היום
הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 33) (מעבר מזיכיונות לרישיונות בשידורי טלוויזיה), התש"ע-2010 בקשת הממשלה לדיון מחדש ודיון מחדש בסעיף 62ג, בנושא ההוצאה השנתית למימון, הפקה ורכישה של תכניות וסרטים ישראליים והגנות ינוקא
נכחו
חברי הוועדה: אופיר אקוניס-היו"ר

נחמן שי

חמד עמאר

יוליה שמאלוב-ברקוביץ

רוברט טיבייב

נסים זאב

כרמל שאמה

אברהם מיכאלי
מוזמנים
דנה נויפלד ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

משה כחלון שר התקשורת

יהודה סבן רכז תקשורת באגף התקציבים, משרד האוצר

נגה רובינשטיין יועצת משפטית, משרד התקשורת

חגית ברוק לשכה משפטית, משרד התקשורת

שריל קמפינסקי לשכה משפטית, משרד התקשורת

טל רוזנפלד לשכה משפטית, משרד התקשורת

יחיאל שבי דובר משרד התקשורת

יהודה סבן רכז תקשורת באגף התקציבים

ניצן חן יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין

שרון שמש עו"ד, המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין

שאול מגנזי משנה למנכ"ל, חברת רשת

אילאיל לבנת יועצת משפטית, חברת רשת

אביגדור דנן יועץ משפטי, הטלוויזיה החינוכית

יורם מוקדי סמנכ"ל תוכן ורגולציה, חברת הוט

ירמיהו קדושי מפיק תסריטאי ושחקן, הפקות המזרח

משה דנון יו"ר איגוד הבמאים והתסריטאים

אילן אבישר יו"ר מועצת הרשות השנייה

עידית צרנוביץ סמנכ"ל רדיו בפועל

דינה עברי-עומר מ"מ היועץ המשפטי, הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

מנשה סמירה מנכ"ל, הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

ישגב נקדימון יועץ משפטי, חברת החדשות של ערוץ 2

אבי ניר מנכ"ל, חברת רשת

טלי גורן סמנכ"לית רגולציה, חברת קשת

נעה גבע עו"ד, חברת יס

יוסי ורשבסקי מנכ"ל, ישראל 10

טלי גורן סמנכ"לית רגולציה, חברת קשת

זהר קדמון סלע היועצת המשפטית, חברת קשת
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר

ניר ימין
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמה
יפעת שפרכר

הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 33) (מעבר

מזיכיונות לרישיונות בשידורי טלוויזיה), התש"ע-2010
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו ממשיכים בהצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו. המשך דיון בבקשת הממשלה לדיון מחדש ודיון מחדש בסעיף 62ג, בנושא ההוצאה השנתית למימון, הפקה ורכישה של תכניות וסרטים ישראליים והגנות ינוקא.
נגה רובינשטיין
אנחנו ביקשנו דיון מחדש בכל הסעיף על שני רבדיו. החלק הראשון הוא החלק של הגנות ינוקא, שבו אנחנו מציעים הגנה מאוד מצומצמת למי שהוא בעל רישיון חדש למשך שנתיים לעניין הז'אנר העליון. ההגנה היא מצומצמת יותר מההגנה שניתנה בהצעת החוק המקורית, לפיה ההפחתה לבעל רישיון חדש הייתה כמחצית מכלל השידורים שלו. בהמשך להערת הרשות השנייה ההסדר הזה שונה. זה בעינינו תנאי הכרחי, גם אם לא מספיק, לכניסתם של בעלי רישיונות חדשים. על הדרך הוועדה בדיון הקודם הצביעה כנגד החלק השני של הסעיף, שיוצק לתוך הוראות הצעת החוק את מחויבויות התוכן הכלליות של בעל רישיון. מזה יוצא שלבעל רישיון לא תהיה שום מחויבות תוכן, שזה כמובן דבר שהוא מבחינתנו לא מתקבל. מבחינתנו הצעת החוק לא יכולה להמשיך ולעמוד במתכונת הזאת, לכן הוגשה הרוויזיה.
היו"ר אופיר אקוניס
מי בעד בקשת הממשלה לדיון מחדש?

ה צ ב ע ה

בעד – 1

נגד – 0

אושר

אנחנו פתחנו את הסעיפים האלה. אני מבקש לשמוע הערות להחלטה שלנו מהפעם הקודמת. אנחנו הצבענו בטעות על שני הסעיפים. רצינו לעסוק רק בהגנות ינוקא, אבל אחר כך התברר על ידי היועצת המשפטית של הוועדה שביטלנו גם את נושא ההוצאה השנתית למימון הפקה ורכישה של תכניות וסרטים ישראליים, דבר שלא הייתה כל כוונה לעשות. גם על הגנות ינוקא הצבעתי בעד. לא השגתי רוב, לכן הדבר לא אושר. עכשיו אנחנו בדיון מחדש. חבר הכנסת עמאר, אני לא יודע אם כוונתך הייתה שלא יהיה הסעיף הזה. בסופו של דבר ביטלנו את חובת ההוצאה. אני לא חושב שהיה לך רצון לעשות את זה.
חמד עמאר
אני נגד הגנת ינוקא.
היו"ר אופיר אקוניס
הגנת ינוקא זה דבר אחר. לגבי חובת ההוצאה להפקה ורכישה של תכניות וסרטים ישראלים אני מניח שאתה ודאי לא מתנגד.
חמד עמאר
לא.
היו"ר אופיר אקוניס
אפשר לאשר את מה שהציעה הממשלה. הטעות הייתה טעות טכנית ולא רעיונית. אנחנו מתקנים אותה בזה הרגע.
אתי בנדלר
אתה מעמיד להצבעה את סעיף 62ג (2)(א1).
טל רוזנפלד
פסקה (1) עוסקת במחויבויות של בעלי זיכיון עד שנת 2015. פסקה (2), שמוסיפה את סעיף א(1), זה על בעלי רישיון.
היו"ר אופיר אקוניס
מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

אושר


אנחנו עוברים להגנות ינוקא.
אתי בנדלר
בפסקה (2) אושר בשלב זה רק סעיף קטן (א1). עניינו של סעיף (א2) בהגנות ינוקא.
היו"ר אופיר אקוניס
אדוני השר, כידוע לך בפעם הקודמת לא צלח בידינו לאשר את הסעיף. נעלה עכשיו את הסעיף להצבעות. מי בעד הצעת הממשלה?

ה צ ב ע ה

בעד – רוב

נגד - 1

אושר
טל רוזנפלד
בפעם הקודמת הקראנו את סעיף 62ה לעניין השימוש בכספי בטוחות. 62ה "שימוש בסכומים שהתקבלו בשל מימוש בטוחות (א) החל במועד המעבר, סכומים שהתקבלו בידי הרשות ממימוש ערבות או פיקדון כאמור בסעיף 33א(א)(3)(ב), ישמשו למימון הפקות מקומיות קנויות שהן תכניות סוגה עילית, באופן האמור בסעיף קטן (ג), אשר ישודרו בשידוריהם של בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה ובעל רישיון לשידורי טלוויזיה.


(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), המועצה רשאית לקבוע כי סכומים שהתקבלו בידי הרשות כאמור באותו סעיף קטן ישמשו בחלקם למימון הפקות מקומיות קנויות שאינן תכניות סוגה עילית, באופן האמור בסעיף קטן (ג) ובהתאם לכללים שקבעה המועצה, ובלבד שלדעת המועצה קיימים טעמים המצדיקים זאת.


(ג) סכומים כאמור בסעיף קטן (א) יופקדו בחשבון נפרד שתנהל הרשות ויועברו על ידה לבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או לבעל רישיון לשידורי טלוויזיה אשר ביקש לקבל מימון להפקות כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב) והרשות מצאה כי עמד בכללים שקבעה בדבר התנאים שבהם יצטרך לעמוד לשם קבלת מימון כאמור, ובדבר אופן הגשת בקשה למימון הפקות כאמור.


(ד) בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה ובעל רישיון לשידורי טלוויזיה ישדרו תכניות שהפקתן מומנה לפי הוראות סעיף קטן (ג), בהתאם לכללים שקבעה המועצה בדבר שיבוץ תכניות כאמור.


(ה) המועצה תקבע כללים להכרה חלקית בסכומים ששימשו למימון הפקות כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב) ואשר שובצו בשידורי בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה, ובהיקף שעות השידור של תכניות ששודרו כאמור, לצורך עמידתו של בעל הזיכיון או בעל הרישיון האמור, לפי העניין, במחויבויותיו לפי הוראות סעיף 62ג.; ואולם במהלך תקופה של שנתיים שתחילתה במועד שבו מומשו בידי הרשות ערבות או פיקדון שהפקיד בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה, לא ניתן יהיה להכיר בסכומים ששימשו למימון הפקות כאמור ששובצו בשידוריו של מי שהפקיד את הערבות או הפיקדון האמורים, לצורך עמידה במחויבויותיו לפי הוראות סעיף 62ג.


(ו) בסעיף זה – "הפקה מקומית קנויה" – הפקה מקומית כהגדרתה בתוספת הראשונה שהיא הפקה מקומית קנויה כהגדרתה בסעיף 58, העומדת בכללי המועצה שנקבעו לפי סעיף 60.

62ו שימוש בסכומים שהתקבלו בשל שימוש באפיק או בנכסים לא מוחשיים (א) סכומים שהתקבלו מתשלומים לפי סעיפים 37ד, 37ה, 71ד(ח) או (י1) או 71ה(ו) או (ז), ישמשו למימון הפקות מקומיות קנויות אשר ישודרו בשידוריהם של בעל רישיון לשידורי כבלים, בעל רישיון לשידורי לוויין, בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה ובעל רישיון לשידורי טלוויזיה, ויחולקו בין הגופים האמורים; חלוקה כאמור תעשה באופן המפורט בסעיף קטן (ב) ולפי יחס שיורה עליו השר, בהסכמת שר האוצר, בהתאם לאמות מידה שיורה עליהן השר מראש, בהסכמת שר האוצר, בשים לב להשלכות סעיף 6כא1 לחוק התקשורת על בעלי רישיון לשידורי כבלים לשידורי לוויין ולצורך בקידום היצירה הישראלית, ואשר יתפרסמו באתר האינטרנט של משרד התקשורת.


(ב) הסכומים כאמור בסעיף קטן (א) יופקדו בחשבון נפרד שינהל החשב הכללי במשרד האוצר ויועברו על ידו לגופים המפורטים בסעיף קטן (א) אשר ביקשו לקבל מימון להפקות כאמור בסעיף קטן האמור, וכן (1) לעניין בעל רישיון לשידורי כבלים או בעל רישיון לשידורי לוויין – המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין מצאה כי עמד בכללים שקבעה בדבר התנאים שבהם יצטרך לעמוד לשם קבלת מימון כאמור, ובדבר אופן הגשת בקשה למימון הפקות כאמור; (2) לעניין בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה – הרשות מצאה כי עמד בכללים שקבעה המועצה בדבר התנאים שבהם יצטרך לעמוד לשם קבלת מימון כאמור, ובדבר אופן הגשת בקשה למימון הפקות כאמור.


(ג) (1) בעל רישיון לשידורי כבלים ובעל רישיון לשידורי לוויין ישדרו תכניתו שהפקתן מומנה לפי הוראות סעיף קטן (ב), בהתאם לכללים שקבעה המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין בדבר שיבוץ תכניות כאמור; הסכומים ששימשו למימון הפקות כאמור והיקף שעות השידור של תכניות ששודרו כאמור לא יובאו בחשבון לצורך בחינת עמידתו של בעל רישיון לשידורי כבלים ובעל רישיון לשידורי לוויין במחויבויותיו לפי חוק התקשורת, כללי המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין ותנאי הרישיון.


(2) בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה ובעל רישיון לשידורי טלוויזיה ישדרו תכניות שהפקתן מומנה לפי הוראות סעיף קטן (ב), בהתאם לכללים שקבעה המועצה בדבר שיבוץ תכניות כאמור; הסכומים ששימשו למימון הפקות כאמור והיקף שעות השידור של תכניות ששודרו כאמור לא יובאו בחשבון לצורך בחינת עמידתו של בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה ובעל רישיון לשידורי טלוויזיה במחויבויותיו לפי חוק זה, כללי המועצה ותנאי הזיכיון או הרישיון, לפי העניין.(2) בסעיף זה – "בעל רישיון לשידורי כבלים" – מי שקיבל רישיון כללי לשידורי כבלים כהגדרתו בסעיף 6א לחוק התקשורת; "בעל רישיון לשידורי לוויין" – כהגדרתו בסעיף 6מג לחוק התקשורת; "הפקה מקומית קנויה" – כמפורט להלן, לפי העניין: (1) לעניין בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה – הפקה מקומית קנויה כהגדרתה בסעיף 62ה(ו), שהיא תכנית סוגה עילית כהגדרתה בתוספת הראשונה, למעט תכנית מיוחדת כאמור בפסקה (2) להגדרה האמורה; (2) לעניין בעל רישיון לשידורי כבלילם או בעל רישיון לשידורי לוויין – הפקה מקומית קנויה כהגדרתה בסעיף 6א לחוק התקשורת, שהיא סוגה מורכבת כמשמעותה בהתאם לכללים שנקבעו לפי סעיף 6ה(2) לחוק התקשורת; "המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין" – כמשמעותה בחוק התקשורת."

בעלי רישיון נדרשים, בהתאם לסעיף 33א(א)(3)(ב), להגיש ערבות. כאן השאלה מה עושים בכספים במקרה שנעשתה הפרה. המנגנון מדבר על כך שהערבות תופקד בחשבון שתנהל הרשות השנייה. המועצה תקבע כללים בדבר התנאים שיש לעמוד בהם לצורך קבלת מימון להפקות. בעל זיכיון או רישיון יוכל לפנות לרשות לקבל את הכספים האלה. המועצה גם תקבע כללים לשיבוץ התכניות שהופקו במימון הכספים האלה. הם יצטרכו להיות משובצים בתכניות של בעל זיכיון ובעל רישיון. יוכלו להכיר בהם לצורך עמידה בהוראות התוספת השנייה. יש כאן הוראה לעניין מי שהערבות שלו מומשה, כלומר הפר את ההוראות ולכן מומשה לו הערבות. לא ניתן יהיה להכיר בשנתיים לאחר מימוש הערבות בשידורים ששובצו אצלו.

הסעיף השני עוסק בסכומים שהתקבלו במכרז בשל השימוש באפיק, בנכסים הלא מוחשיים ובשל מכירת חברת החדשות. המנגנון כאן הוא די דומה. זה עובר לחשבון בחשב הכללי. כאן הכספים ישובצו בשידורים של בעל זיכיון ובעל רישיון ואצל בעל רישיון לשידורי כבלים ובעל רישיון לשידורי לוויין. השר יקבע אמות מידה לחלוקה בין הגורמים האלה, באישור שר האוצר. אמות המידה יפורסמו מראש באתר האינטרנט של משרד התקשורת. במקרה הזה שתי המועצות יצטרכו לקבוע כללים. מי שירצה לקבל את הכספים יצטרך לפנות לחשב הכללי. יבדקו שהם עומדים בכללים שקבעה מועצת הרשות השנייה או המועצה לשידורי כבלים. התכניות שהופקו במימון הזה ישודרו בשידורים בהתאם לכללים שיקבעו המועצות. מה שכאן שונה זה שלא ניתן יהיה להכיר בתכניות שישודרו במימון הכספים האלה, זאת אומרת שמעבר למחויבויות שלהם הם יצטרכו לשדר גם את השידורים האלה.
מנשה סמירה
הסעיף הראשון שהוקרא נוגע לחילוט ערבויות לבעלי רישיון אשר לא יעמדו מסיבות כאלו ואחרות במחויבויות או בכללים מהסוג הזה. על פי חוות דעת משפטית ועל פי הפעילות המתקיימת ברשות השנייה העניין הזה מוסדר כיום. אנחנו רק רוצים להמשיך אותו. אין פה מצב חדש. זה הנוהג והנוהל שמגובה מבחינת חוות דעת משפטית אצלנו כיום. הוא עבר גם פסיקה של בג"ץ. הוא קיבל אישור של בג"ץ לפני חצי שנה.

התיקון שאנחנו מבקשים לרשום הוא שהכספים ישמשו למימון הפקות מקומיות/ קנויות לפי כללים שתיקבע המועצה. צריך להשאיר למועצה מרחב. בסיום הפיסקה אנחנו מבקשים שהערבות או הפיקדון ימומשו בידי הרשות לאותו בעל ערבות.
דנה נויפלד
מי שהפר ייהנה מההפרה.
מנשה סמירה
האמירה ליהנות לא רלוונטית כאן. מימוש הערבות הינה פעולה חודרנית שנועדה להבטיח שהערוץ המסוים ישלים את אותו היקף הפקות שלא בוצע באותו ערוץ. זה לא יהיה נכון להתחיל לשחק בין הערוצים ולחלק את הערבויות. אם הרשות החליטה לחלט זה יחזור. הסנקציות שיוטלו בגין אי הביצוע יחולקו ותבוצע בהן פעילות בהתאם למה שהמועצה ולא בהכרח באותו בעל זיכיון. הערבות צריכה לחזור על מנת להשלים את החסר באותו ערוץ. אין מקום לשחק בין הערוצים.
דנה נויפלד
הסעיף כמו שמוצע כאן מתווה איזה שהוא מסלול מסודר. הוא נותן סמכות למועצה לקבוע כללים. הוא מתווה את שיקול הדעת. ההסדר שמוצע כאן הוא הסדר מאוזן וראוי. הוא מגשים את התכלית שמנשה דיבר עליה, הוא מסדיר את ההליך בצורה יותר נכונה.
מנשה סמירה
אנחנו מבקשים שיירשם לפי כללי המועצה.
נגה רובינשטיין
כתוב בהתאם לכללים שקבעה המועצה.
מנשה סמירה
צריך שייכתב שזה יחזור לערוץ ממנו ניטלה הערבות.
דנה נויפלד
יש את זה בתוך הסעיף. כתוב שיש כללים לפיהם המועצה תקבע את השיבוץ.
היו"ר אופיר אקוניס
מי בעד הצעת הממשלה?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

אושר


סעיף 62ו - שימוש בסכומים שהתקבלו בשל שימוש באפיק או בנכסים לא מוחשיים.
שאול מגנזי
הכספים שמתקבלים לפי הסעיף הזה מופנים בסופו של יום ואחרי שיפיקו את התכניות לשידורים של בעלי הרישיון וגם לערוצי הכבלים והלוויין. אנחנו סבורים שאין לכסף הזה מקום להגיע לערוצי הכבלים והלוויין, הוא צריך להישאר משודר על ידי בעלי הרישיון. אין שום סיבה לתת את הכספים האלה לכבלים ולוויין. זאת טובה שתצמח להם לא מהעניין בכלל.
יורם מוקדי
הסעיף הזה נכנס במקור כיוון שהייתה כוונה לקחת את אפיק 22 ולקיים עליו איזה שהוא מכרז. מאז שנוסח הסעיף גם נקבע הסדר חדש שלפיו לשר התקשורת יש את הסמכות להגלות את זכייני 2 ו-10 מהאפיקים הנוכחיים ולתת להם אפיקים אחרים. אם השר לא מממש את זכותו ומשאיר את הזכיינים באפיק 22 ו-10 אני רוצה את החלק שלי. אם הוא משנה להם את האפיקים, אז התמורה שהם ישלמו תלך לשידורים שלהם ולא לשלנו.
משה דנון
לטעמנו היה נכון להעביר את הכסף לערוצים שמשלמים היות והמקום של היצירה שלנו הרבה יותר חלש במקומות האלה. יש לנו בעיה עם כל המנגנון של ניהול הכסף הזה. הוא לא לגמרי ברור. איך זה קורה אם הכסף נמצא אצל חשכ"ל? אם צריך להעביר כסף להפקות מסוימות זה עובר חזרה לערוצים? למה זה לא מתנהל באיזה סוג של פיקוח של הרשות השנייה?
נגה רובינשטיין
מפתיע שאתה אומר הרשות השנייה, כי גם למועצת הכבלים והלוויין יש חלק בזה. מכיוון שכרגע ברירת המחדל שהם לא נשארים אין צורך בשינוי נוסח.
אתי בנדלר
בדיוק ההיפך.
משה כחלון
אני הבנתי ממוקדי שאם אפיק 22 יופקע והוא לא יהיה בידיים של הגופים המשדרים זה יהיה בסדר שהכספים יעברו אליהם. מדובר על ה-bid לערוצים החדשים. היות והחקיקה אומרת שהאפיק לא יישאר בידיהם אפשר להצביע. אין צורך בשום שינוי.
נגה רובינשטיין
ברגע שיש הכרה בהוצאה הרשות השנייה אומרת שיש לה כסף שצריך להיות משולם לגורם X והוא יוצא מחשבון החשכ"ל. זה לא שהחשכ"ל מפעיל שיקול דעת אם יש עמידה בהוראות או אין עמידה בהוראות. זה שיקול דעת של הרשות השנייה.
משה דנון
אנחנו מבקשים שזה ילך להפקה ולא לערוץ עצמו.
נגה גבע
הנזק שנגרם ליס גם במקרה שנשארים וגם במקרה שזזים הוא עדיין נזק על האפיקים שמופקעים מאיתנו ללא שום פיצוי שניתן במסגרת החוק הזה. ניתנו פה המון הגבלות שאושרו על ידי הוועדה הזאת לגבי כמה שנים מופקעים הערוצים של 2 ו-10. אלה נזקים נוספים שמתווספים על כך שנוטלים עוד רשימה של ערוצים שבהם לא יכול שייעשה יותר שימוש. יש פה הפקעה שהיא חדשה, שהיא לא הייתה עד עכשיו.זה הסדר שפוגע. לדעתנו צריך לאפשר לכספים האלה לחזור גם ליס. יש פה הצדקה גם מבחינת זה שהמדינה לוקחת ועושה bid על נכס שהוא שלנו. לפחות לאפשר לנו ליהנות מחלק מהכספים האלה.
דנה נויפלד
אם הוט לא תרצה לבוא ולבקש את ההכרה בכספים היא לא תהיה חייבת לעשות את זה. הזכות תעמוד לה. אם יש פה פער בין הוט ויס הסעיף מאפשר לבוא כדי שיכירו בתכניות שלהם. אם הוט לא תרצה היא לא חייבת לבוא ולבקש הכרה.
היו"ר אופיר אקוניס
מה הנוסח יגיד?
דנה נויפלד
הנוסח יגיד מה שהוא אומר עכשיו.
דבורה קמחי
האם הכסף שאנחנו משלמים הולך להפקות של יס והוט?
דנה נויפלד
מה שיורם אמר זה שאין לו עניין להשתמש בכספים שיגיעו מה-bid על האפיקים החדשים שהוקצו. ההצעה כמו שהיא לא מחייבת אותו להשתמש בהם. היא מאפשרת לו להשתמש בהם.
אבי ניר
את רצינית? מה זה?
היו"ר אופיר אקוניס
אני מסכים שהעניין לא ברור. מה זאת אומרת יכול, רוצה, לא רוצה?
דנה נויפלד
אני מציעה פתרון שהוא טוב ליס וטוב להוט.
אבי ניר
אני המום מההערה הזאת. יש דיון ערכי, עקרוני. הביעו את דעתם בישיבה בכפר המכבייה הרשות השנייה, המפיקים, הזכיינים. הייתה הסכמה כוללת שראוי ונכון ליצירה ולטלוויזיה שהכספים יגיעו לרשיינים ולזכיינים. זאת הייתה העמדה של כל הגופים שעוסקים בזה.
דנה נויפלד
יס הביעו עמדה אחרת.
אבי ניר
אני מבין שגברתי מנהלת מה שיס רוצה ומה שהוט רוצה, אבל הדיון הוא קצת אחר. בדיון הקודם מר מוקדי הביע את התנגדותו לזה. הפתרון שאת מציעה זה שמי שלא רוצה להשתמש בכסף לא ישתמש בכסף. מה זה?
אתי בנדלר
אני חייבת להיחלץ להגנתה של גברת נויפלד, כי מה שגברת נויפלד הסבירה זה את מה שמוצע בנוסח הסעיף, זאת אומרת מי שלא מבקש לא מקבל.
אבי ניר
מה שהבנתי זה שמי שלא מבקש לא מקבל ומי שמבקש מקבל.
אתי בנדלר
זה בא לידי ביטוי בנוסח הסעיף.
אבי ניר
יש פה עמדה ערכית של החוק למי ראוי שהכספים יגיעו. על זה אני מדבר. על זה גם מר מגנזי דיבר, על זה גם מר מוקדי דיבר. זו לא תכנית כבקשתך.
נגה גבע
אני חושבת שמדובר כאן בעמדה ערכית, לכן העמדה צריכה להיגזר מהמחשבה הערכית של האנשים שיושבים בחדר, לא בהכרח מכך שגוף אחד מוותר או לא מוותר על הזכות שקיימת לו. זה צריך להיגזר מהשאלה הערכית של הזכות באפיקים האלה.
ירמי קדושי
ידוע שכספי היצירה לא מגיעים היום לחלק גדול מהאוכלוסייה. דיברנו על כך שהכספים מרוכזים לסוג מסוים של אוכלוסייה. הרבה אנשים לא באים לידי ביטוי בטלוויזיה בכלל. המצב אמור להשתנות וגם החוק אמור לשנות אותו. בכדי שלא תהיה התערבות ביצירה כמו שיש היום הכספים צריכים להיות מיועדים להפקות קנויות בלבד.
היו"ר אופיר אקוניס
מה אתה מציע?
ירמי קדושי
מדבר פה מר מוקדי בקשר לערוצים. אני הבנתי שלערוצים שמשודרים דרך יס והוט מגיעה ההטבה הזאת. אני לא יודע מי מדבר בשם מי. הערוצים שמשודרים דרך יס והוט משלמים כסף עבור המעבר שלהם בתשתיות. יש ערוצים רבים שמדברים לאוכלוסיות רבות ומגוונות. הערוצים האלה הם לא כל כך חזקים מבחינה כלכלית. אין סיבה שהכספים האלה לא יגיעו אליהם. הכספים האלה צריכים להגיע לערוצים עצמם. זה כמו עם הפרסומות שדיברו פה הכבלים והלוויין נגדן. זה משרת את בעלי הערוצים. לבעלי ערוצים שרוצים לפנות היום לאוכלוסיות מסוימות אין הצדקה כלכלית. מאוד קשה להם לעבוד עם זה. אני חושב שצריך להשאיר את הסעיף בצורה כזאת כך שלכל ערוץ שקיים היום בשוק, אם זה ברישיון, אם זה בזיכיון, תהיה את הזכות לגשת לכספים האלה. לא להפיק, אלא לקנות הפקה מוכנה. זה יפתור את כל הבעיה בשוק. סוף סוף הכספים אלה ישמשו מפיקים שמפיקים בזיעת אפם. אין סיבה בעולם שזה לא ישודר בכדי שיהיה פה גיוון תרבותי. חשוב שלכל בעל ערוץ תהיה גישה לזה, אם זה ברישיון דרך הכבלים והלוויין ואם זה ברישיון דרך ערוץ ברודקאסט. להפקות קנויות בלבד.
יוסי ורשבסקי
מתייחסים לאורך כל החוק לזכייניות כאל מכונת מזומנים של בעלי הון, כאל פושעים וכאל בעלי רווחים אדירים. אני בכלל לא מבין על מה ה-bid הזה. נניח שיש bid. זה כסף שאמור לחזור אל הערוצים, אל היצירה של הערוצים. גם הכבלים והלוויין יודעים שזה לא שלהם. רוצים להעביר אליהם כספים שלא שלהם בצורה של הפקות.
ניצן חן
אני מודה שמה שאמר מוקדי הפתיע גם אותי. על פי מסקנות ועדת מרדכי אנחנו מדברים על עוד שחקנים נוספים, דהיינו עוד אפיקים שיופקעו מהוט ומיס. העמדה של יס יותר מאוזנת, יותר נכונה מהעמדה של הוט. צריך שהשר יקבע שחלק מהכספים האלה ילכו ליצירה ישראלית בכבלים ובלוויין.
יוסי ורשבסקי
גם בסלולר.
ניצן חן
רק אתמול התבשרנו שעוד ריאליטי יהיה בערוצי הברודקאסט.
שאול מגנזי
מה זה רלוונטי?
ניצן חן
כשהמדינה מונעת מהכבלים ומהלוויין..
היו"ר אופיר אקוניס
הם מעלים יצירה במקביל. זה לא רק ריאליטי.
אבי ניר
הכספים האלה לא מיועדים אפילו לז'אנר מיוחד.
ניצן חן
צריך להסתכל על הסעיף הזה בראייה כוללת. בראייה כוללת החוק הזה מטיב בצורה דרמטית וחסרת תקדים עם ערוצי הברודקאסט.
שאול מגנזי
מאיפה האמירות האלו? אנחנו פושטי רגל. אנחנו מפסידים פה עשרות מיליונים.
דבורה קמחי
חברת הוט עברה מזיכיון לרישיון, היא לא שילמה כלום. מאיפה זה בא?
שאול מגנזי
התכוונת לסלולר. אנחנו כמעט פושטי רגל. איזה הטבות מפליגות יש לנו?
דבורה קמחי
הם על פעילותם כבעלי רישיון לא שילמו שום דבר.
ניצן חן
על הסעיף הזה צריך להסתכל בראייה רחבה. פטור מדמי המעבר קיבלו הערוצים הייעודיים. אנחנו עכשיו לקראת הרחבת ה-DTT. אי אפשר להתעלם מכל הראייה הרחבה הזאת. אם המדינה מונעת מהכבלים ומהלוויין להשתמש באפיקים היא צריכה לתת להם את אותו נתח מסוים בגין האפיקים שהוגלו או נגזלו מהם. זה השכל הישר וההיגיון הבריא.
שאול מגנזי
תבקש שלא ישלמו תמלוגים.
דבורה קמחי
הנזק שנגרם לכבלים וללוויין בהפקעת הערוצים קטן הרבה יותר מהתועלת שלהם כאשר הם מוכרים אותנו לציבור הרחב. אני חושבת שאם הערוצים המסחריים לא היו כלולים בחבילות הבסיס של הכבלים והלוויין היה קשה למכור אותם.
ניצן חן
הכסף צריך להיות מחולק בין כולם. זאת עמדה מאוזנת ושיוונית, לא חד צדדית.
אתי בנדלר
סעיף 62ה, שאותו אישרה הוועדה, דיבר על שימוש בסכומים שהתקבלו בשל מימוש בטוחות. כאן היה ברור והוסכם על הכל שהכספים האלה צריכים לחזור למסך של בעלות הרישיון. הסעיף הבא, שהוא סעיף 62ו, מדבר על שימוש בסכומים שהתקבלו בשל שימוש באפיק או בנכסים לא מוחשיים. כאן מדובר על שימוש באפיקים ועל חברת החדשות. ככל שמדובר על שימוש באפיקים אני לא מקבלת את המונח הפקעה. הדבר דומה יותר לקניון שאותו מנהלות חברות הכבלים או הלוויין, שבכל חנות יש ערוץ אחר. בא השר ואומר לחנויות בקומה א' שהן לא יכולות למכור אותן למי שהן רוצות או לתת אפשרות להשכיר למי שהן רוצות, אלא שהשר קובע מי יעשה בזה שימוש. לא הפקיעו להן את החנויות האלו, אבל הגבילו את זכות השימוש שלהן. השאלה היא אם בשל הגבלת זכות השימוש הזה מגיע לחברות הכבלים והלוויין איזה שהוא פיצוי, איזו שהיא תמורה.

שונה הדבר לעניין חברת החדשות, שבנושא הזה אני לא רואה איזו שהיא זיקה בין חברות הכבלים והלוויין ובין הסכומים שמתקבלים כתוצאה ממימוש נכסים בלתי מוחשיים. ככל שהוועדה תסבור, בהתאם לעמדת הממשלה מלכתחילה, שיש ממש בטענותיהם של בעלי הרישיונות לשידורי כבלים ולשידורי לווין ושמגיע להם איזו שהיא תמורה בשל העובדה שהגבילו אותם בשימוש באפיקים מסוימים ונותנים להם הוראות במה הם יכולים להשתמש ובמה לא, יש מקום שהתמורה בהקשר הזה תתחלק בין הכבלים והלוויין בהתאם למוצע. בקשר למניות חברת החדשות והמוניטין צריכים להחיל על זה את אותו כלל שחל על מימוש בטוחות.
יורם מוקדי
הפקעת האפיקים זה דבר שגורם לנו נזק גדול מאוד. אפשר לקרוא לזה איך שרוצים.
אתי בנדלר
הגבלת זכות השימוש.
יורם מוקדי
זה עצם בגרון. את זה צריך שר התקשורת, בבואו להפעיל את סמכותו בנושא, לקחת בחשבון. לנו ברור שהיינו צריכים לקבל על זה פיצוי. המנגנון הספציפי הזה של ליהנות ממנגנון החלוקה וכו' הוא מנגנון מסורבל כזה שאני מוכן לוותר עליו כדי שהדבר ייגמר סוף סוף. ברור לי לגמרי שבבוא השר להחליט הוא ייקח בחשבון את כל נושא ההפקעה, את כל נושא האפיקים. על זה אני לא מקבל שום פיצוי.
נגה רובינשטיין
מבחינתנו אין כאן הפקעה, יש הגבלות של שימוש, יש כאן מתן הוראות. צריך שיהיה ברור לכולם, כולל למר מוקדי, שעומדים בפני השר כל הערוצים וכל האפשרויות בפניו פתוחות. אנחנו מקבלים את אמירתך, מר מוקדי, ככזאת שאין בין אי התשלום לחברת הוט לבין מספר האפיקים שיוקצו דבר וחצי דבר.
אילן אבישר
העמדה שלנו הייתה שהכסף צריך לחזור לזכיינים או לבעלי הרישיון. יכולנו להבין את הטיעונים שהושמעו בזמנו מצד חברות הכבלים והלוויין על ההפקעה. הם מקבלים נכס נוסף. אם במקום 2 ערוצי ברודקאסט הם מקבלים 3,4,5 ערוצי ברודקאסט זה כבר מגביר את הערך של הנכס שלהם. עצם זה שאלה שמספקים את השידורים הנוספים צריכים להקצות כספים שעוברים לערוצים האחרים של החברות האלו, שבמידה מסוימת מהוות תחרות לערוצים המסחריים, זה נראה לי דבר לא כל כך צודק. חלק גדול מהוויכוח צריך להיות מאחורינו. ברגע ששומעים עמדה של אחד משני הגופים שאומר שהוא מוכן לוותר על כל מיני שיקולים, אז מן הראוי לבטל את הסעיף הזה ולהקצות את כל הכסף.
אתי בנדלר
אין מקום לתת משקל יותר גדול לאמירתו של נציג חברת הוט מאשר לאמירתה של נציגת חברת יס. הוועדה תחליט מבחינה ערכית.
היו"ר אופיר אקוניס
האם הממשלה מציעה להכניס את הערתו של מר מוקדי?
נגה רובינשטיין
ההצעה של אתי נראית לנו סבירה יותר.
אבי ניר
אם מדברים על פיצוי והפקעה, אז 2 הערוצים שבעידן הרישיונות יגורשו מביתם הם ערוץ 2 וערוץ 10. אם מדברים על פיצוי ומדברים על נזקים, אז 2 הערוצים האלה הם הערוצים שיסבלו מהנזק הכי גדול ללא שיעור לערוצים אחרים.
נגה גבע
הדברים כפי שהציגה אותם אתי בנדלר הם כמובן תלויי מידה. יש מידה לכמות ההגבלות שאפשר להשית על הוט ויס. בעניין הזה כשמצרפים את כמות הערוצים החדשים ומטילים הגבלות קשות על הערוצים הקיימים – 2 ו-10, שבהם הוט ויס מוגבלות מלעשות שימוש - המצב רק מחריף עוד יותר את הסיטואציה ומצדיק את הפיצוי הזה שנקבע כאן. אם האמירה שנאמרה כאן שתוספת ערוצים משביחה את החבילה של יס והוט היא אמירה נכונה יש מקום להתיר מו"מ עסקי פתוח כך שיס והוט יוכלו לתת ערוצים אטרקטיביים. אם לא כך והם כן נזקקים פה להגנה, אז הסיבה ברורה כי כנראה שהאינטרסים המסחריים לא היו מאפשרים את המקומות האלה שעושים שימוש במקומות הכי אטרקטיביים שנותרו עדיין.
אבי ניר
את מציעה להכניס בחוק את האפשרות של מו"מ כלכלי כך ש-10 או 2 יוכלו להיכנס? זה מעניין.
נעה גבע
הדברים צריכים להיבחן בשים לב להרחבת ה-DTT, שגם היא באה בחשבון. אני חושבת שהרפורמה בכללותה לא צריכה לבוא על גבן של הפלטפורמות האלו.
דנה נויפלד
אני לא חושבת שלא תוכל אחר כך הוט לבוא ולטעון, ככל שחברי הכנסת יקבלו את ההערה של מר מוקדי, שהעדר האפשרות להשתמש בכספים האלה תשפיע באיזה שהוא אופן על הקצאת מספר האפיקים ואיזה אפיקים יוקצו.
יורם מוקדי
אם מפצים אותי בנזיד עדשים בוודאי שאני אטען את זה. את יכולה להגיד מה שאת רוצה לפרוטוקול, אבל בואי נבהיר.
נגה רובינשטיין
הבקשה שלך לא הייתה תלויה בשאלת איזה אפיקים.
יורם מוקדי
אני חושב שהנושא הזה יובהר לגמרי.
נגה רובינשטיין
אין קשר בין העובדה שהייתה הצעה שלך שבאה משום מקום ובין ההצעה..
שאול מגנזי
אתם נוזפים בהוט על כך שהוא מוותר על זה.
נגה רובינשטיין
ממש לא נוזפים. העובדה שהכספים בסופו של דבר לא ילכו להוט אין בה כדי להשפיע על מספר האפיקים ועל סוג האפיקים שיוקצו. אין בין העובדה שהוט סברה שאין מקום מבחינתה לקבל פיצוי לבין סמכותו של השר ורוחב שיקול דעתו דבר.
יוסי ורשבסקי
אם הוא היה מקבל פיצוי הייתה לו השפעה על האפיקים?
יורם מוקדי
שיהיה ברור שאני לא מוותר על זכותי לקבל פיצוי. אני לא מוחל על זה שלוקחים לי אפיקים. הפיצוי שלי לא צריך לבוא באמצעות המנגנון הזה. למען החוק הזה אני מוכן לוותר עליו. כבוד היושב ראש, עלה פה הרעיון שבמו"מ אפשר לגמור את הדבר הזה בלי שהשר יצטרך להתערב, שתינתן לנו האפשרות לסיים במו"מ מול הזכיינים את מיקום האפיקים. זה יפתור את כל הבעיות לכולם.
מנשה סמירה
תסתכל על טובתו של הציבור ולא על הפיצוי להוט או לבעלי הרישיון. הציבור הולך לקבל מעבר לרישיונות בערוצי ברודקאסט ואז מן הסתם המחויבות תקטן. אנחנו צריכים לעשות כל מאמץ כדי לגשר על הפער הזה, כדי שסוגה עילית והיקף התכניות יושלם. לגבי כל הכנסה וכל כסף שייכנס מהתהליך הזה צריך בראש וראשונה לחשוב איך הוא יפצה ואיך נוכל להגדיל את ההיקף של התכנים הראויים בערוצים האלה, במיוחד במעבר לרישיונות. מהרגע ש-22 ו-10 יורדים מהמשחק הסכומים הולכים לקטון. אנחנו צריכים לדאוג שזה יגיע לציבור שימשיך לראות ברודקאסט ראוי, מגוון, עם תמהיל, לא להתחלק בכבשת הרש הקטנה הזאת ולפצות כל מיני בגלל דברים שלא בטוח שמגיעים להם.
נעה גבע
הציבור יוצא יצא נשכר גם אם זה אצלנו.
מנשה סמירה
אני מבקש שהכסף הזה יחזור לערוצים של הרישיונות של הברודקאסטרים מעבר למחויבויות שלהם. לגבי החלק השני כל המנגנון הזה נראה לי מיותר. אני חושב שהכסף הזה צריך ללכת, במודל שהולך בתיאום עם בעלי הרישיונות לכשיהיו, ליוצרים, למפיקים. בדומה לחילוטים אנחנו גם כאן סבורים שזה צריך להיות מונח מרגע שאין הוט ויס באותו חשבון נפרד. לא צריך חשבון שלישי בחשכ"ל. זה הופך להיות עוד גורם שמתערב בתהליך.
היו"ר אופיר אקוניס
אתי, הממשלה קיבלה את הצעתך.
יורם מוקדי
לאור ההבהרות שניתנו על ידי נציגת משרד המשפטים ונציגת משרד התקשורת, שלפיהם כסף שנקבל, ככל שנקבל, ילך להפקות ולא יהיה שיקול דעת של השר בבואו להחליט איזה אפיקים יילקחו מאיתנו, אני חוזר בי ממה שאמרתי. אני בסך הכל רציתי להיות קונסטרוקטיבי כדי שהדבר הזה יזרום, אבל לאור האמירות שנאמרו אני חוזר בי. כיוון שהנזק גדול מאוד אנחנו חושבים שההסדר שנקבע עכשיו הוא הסדר מאוזן וטוב.
היו"ר אופיר אקוניס
רשמנו את הודעתך הקודמת וגם את הודעתך הנוכחית.
אתי בנדלר
נגה, האם אתם מבקשים להצביע על הנוסח שלכם או על התיקון שאני הצעתי?
נגה רובינשטיין
אנחנו מקבלים את התיקון שהצעת לעניין חברת החדשות.
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו מעלים את סעיף 62ו - שימוש בסכומים שהתקבלו בשל שימוש באפיק או בנכסים לא מוחשיים – להצבעה.
אתי בנדלר
עם התיקון שזה לא יחול על חברת החדשות. הכספים של חברת החדשות יעברו לסעיף הקודם.
היו"ר אופיר אקוניס
מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

אושר
נגה רובינשטיין
בלי שאפשר יהיה להכיר בהם.
טל רוזנפלד
יש את סעיף 6לד3, שעוסק בערוץ הערבי היהודי לא ב-DTT. זה תיקון מאוד טכני. מה שצריך להיות שם זה בעל רישיון לפי חוק הרשות השנייה. בסעיף קטן (ג), במקום מרישיון לזיכיון יבוא מרישיון לפי חוק זה לרישיון לפי חוק הרשות השנייה.
היו"ר אופיר אקוניס
מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד- פה אחד

סעיף אושר

הישיבה ננעלה בשעה 11:30

קוד המקור של הנתונים