ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/12/2010

תיקון טעות בחוק אויר נקי, התשס"ח-2008

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הפנים והגנת הסביבה

20.12.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 299

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, י"ג בטבת התשע"א (20 בדצמבר 2010), שעה 12:00
סדר היום
הצעה להחלטה בדבר תיקון טעות בחוק אויר נקי, התשס"ח-2008
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזלואי – היו"ר
מוזמנים
אליעז פיקובסקי
- המשרד להגנת הסביבה
יעוץ משפטי
גלעד קרן


הראל עמית - מתמחה
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית פרלמנטרית
רויטל יפרח

הצעה להחלטה בדבר תיקון טעות בחוק אויר נקי, התשס"ח-2008
היו"ר דוד אזולאי
אני פותח את דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום: תיקון טעות בחוק אויר נקי, התשס"ח-2008 לפי סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948.

"1. בחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008 (להלן – החוק), בסעיף 91(2) המתקן את חוק בתי המשפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000, בפסקה (4) המובאת בו, במקום "(ד)" צריך להיות "(ה)". 2. תחילתו של תיקון הטעות ביום תחילתו של החוק." דבר טכני. לפי כך, זה נכנס לפרוטוקול.

אני מצביע: מי בעד?

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים - אין

אין מתנגדים ואין נמנעים.

לפיכך, התיקון יועבר למליאה.

תודה רבה.

(הישיבה ננעלה בשעה 12:05)

קוד המקור של הנתונים