ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/12/2010

חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 18), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
PAGE
10
ועדת החינוך, התרבות והספורט

20.12.2010


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 330

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני י"ג בטבת התשע"א (20.12.2010), בשעה 11:00
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 18) (איסור שיווק תמרוק שבתהליך ייצורו נערך ניסויי בבעלי חיים), התש"ע – 2010, של חה"כ איתן כבל, דב חנין, ניצן הורוביץ, יואל חסון, רונית תירוש (פ/1608).
נכחו
חברי הוועדה: אלכס מילר – היו"ר

זבולון אורלב
מוזמנים
חה"כ דב חנין

חה"כ איתן כבל

נירית צפורי – משרד החקלאות ופיתוח הכפר

גלי דוידסון – ראש צער בעלי חיים, המשרד להגנת הסביבה

אליעז פיקובסקי – לשכה משפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עו"ד שני קורח שמש – משרד הבריאות

רינת בכר – אחראית קוסמטיקה אגף רוקחות, משרד הבריאות

זאב ברל – משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

עו"ד דבורה מילשטיין – לשכה משפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

הדיה בורוביץ – רכזת שכבה בבית ספר
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמת פרלמנטרית
מיטל בר שלום

הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 18) (איסור שיווק תמרוק שבתהליך ייצורו נערך
ניסויי בבעלי חיים), התש"ע – 2010, של חה"כ איתן כבל, דב חנין, ניצן הורוביץ, יואל חסון,

רונית תירוש (פ/1608).
היו"ר אלכס מילר
שלום, אני פותח את ישיבת הוועדה. אנחנו הגענו להחלטה להעלות את החוק לקריאה שנייה ושלישית לאחר דיון שעשינו לפני כמה שבועות עם המשרדים הרלוונטיים לחוק. הגענו להסכמות ברוב הדברים שהיו לא סגורים. אני מקווה, שהיום אנחנו נאשר את החוק. יש כמה עדכונים בנוגע לנוסח של החוק. אנחנו נעבור על כולם.
מירב ישראלי
אני אתחיל לקרוא את נוסח החוק, ובכל פעם אני אגיד מה השתנה. קוראת סעיף 55ח:

1. בפקודת הרוקחים (נוסח חדש), התשמ"א-1981 (להלן – הפקודה), בסעיף 55א, בסופו יבוא:


"תמרוק" – חומר המיועד לבוא במגע עם חלקים חיצוניים של גוף האדם במטרה לנקותו, לבשמו, לייפותו, לשנות את מראהו, להגן או לשמור עליו או לשפר את ריחות הגוף, למעט תכשיר. לעניין זה, "חלק חיצוני של גוף האדם" – עור, שערות וציפורניים, וכן שיניים וחלל הפה".

2. בסעיף 55ז לפקודה, סעיף קטן (א) – בטל.

3. אחרי סעיף 55ז לפקודה יבוא:
55ח. גרסה א
(1) לא ישווק אדם תמרוק שבייצור של הרכבו הסופי או של מרכיב ממרכיביו (בסעיף זה – תהליך הייצור) נערך ניסוי בבעלי חיים, אם הניסוי נערך בחלוף 90 ימים מיום שהמנהל הבכיר בשיטת בדיקה חלופית לניסוי לבדיקת ההרכב הסופי של התמרוק או מרכיב ממרכיביו (בפרק זה – חלופה מאושרת).


בקריאה הראשונה הוועדה הביאה למליאה שתי אופציות. אופציה ראשונה היתה לתלות את כניסת האיסור לתוקף בקיום חלופות אחרות לניסויים בבעלי חיים. האופציה השנייה היתה ברוח הרגולציה האירופית, שבלי קשר לקיום של חלופות לניסויים בבעלי חיים, באיזשהו תאריך יעד ייאסר הייבוא של תכשירים שנוסו על בעלי חיים. אנחנו קיבלנו את העמדה של משרד הבריאות, ואני מבינה שזו גם העמדה של יתר משרדי הממשלה. העמדה היא ללכת בכיוון של הרגולציה האירופית ולקבוע תאריך יעד, שאחריו לא יהיה אפשר יותר לייבא תכשירים שנוסו על בעלי חיים. זה אומר, שאנחנו הולכים על גרסה ב'. לגרסה ב' יש הסתיגות.
גרסה ב
(1) "לא ישווק אדם תמרוק שבייצור של הרכבו הסופי או של מרכיב ממרכיביו (בסעיף זה – תהליך הייצור)נערך ניסוי בבעלי חיים, אם התקיים אחד מאלה:

(1) (א) ניסוי כאמור נערך לאחר היום הקובע, ואולם עד יום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015), רשאי אדם לשווק תמרוק כאמור, אם לא נקבעה חלופה מאושרת לניסוי בתהליך הייצור של התמרוק. לעניין זה "היום הקובע"- יום תחילתו של חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 18) (איסור שיווק תמרוק שנוסה בבעלי חיים), התש"ע-2010
(2) שר הבריאות, באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, רשאי, בצו, לדחות את המועד האמור בפסקת משנה (א) בשתי תקופות נוספות שלא יעלו על שנה כל אחת". ההסתייגות היא לשנות את התאריך ל-1 בינואר 2014. כלומר, להקדים את האיסור בשנה.
היו"ר אלכס מילר
חה"כ חנין, האם אתה רוצה להסביר?
דב חנין
הדברים מדברים בעד עצמם. אני חושב, שהיום אנחנו מקבלים פה הצעת חוק שהיא חשובה מאוד, ערכית מאוד. המערכת מקבלת את הצעת החוק הזו בברכה. אני מבין, שגם הגורמים שעוסקים בתמרוקים טוענים שאנחנו כבר נמצאים במצב טוב בתחום הזה. לכן, אני לא חושב שיש צורך לקבוע תקופת הסתגלות כל כך ממושכת כמו שחשבנו עליה בתחילת הדרך. אני חושב, שאנחנו יכולים לקצר בשנה. לא ייגרם שום נזק. להפך, תיגרם תועלת.
היו"ר אלכס מילר
מה אומרים נציגי המשרדים?
שני קורח שמש
אין לנו התנגדות.
איתן כבל
פה זה לא כל המוסיף גורע.
היו"ר אלכס מילר
אם אין למשרדים התנגדות לנוסח הזה, אז אין צורך להביא את זה כהסתייגות.
מירב ישראלי
אם מקבלים את זה כתיקון, אז כן. אני ממשיכה לקרוא את הסעיף:

(2) בתהליך הייצור של התמרוק ניתן היה לבצע את הבדיקות הנדרשות בשיטת בדיקה חלופית לניסוי בבעלי חיים, שהמנהל הכיר בה (בפרק זה – חלופה מאושרת).
(3) המנהל יקבע כללים להכרה בחלופות המאושרות, בשים לב, בין השאר, לשיטות בדיקה חלופיות שאושרו בידי ארגונים בין לאומיים, לרבות האיחוד האירופי. כללים כאמור יפורסמו ברשומות.

(4) על אף האמור בסעיף קטן (א), מצא המנהל כי קיים חשש ממשי הנוגע לבטיחות התמרוק ולפגיעה בבריאות המשתמשים ללא עריכת ניסוי בבעלי חיים, רשאי הוא להתיר את שיווק התמרוק אף אם נערך בתהליך ייצורו ניסוי בבעלי חיים, בהתקיים כל אלה:
(1) התמרוק מצוי בשימוש רחב ולא ניתן להחליף את המרכיב שבו שלגביו התעורר החשש כאמור במרכיב אחד שתפקידו דומה.

(2) הפגיעה המסוימת בבריאות המשתמשים והצורך בעריכת ניסויי בבעלי חיים עולים מפרוטוקול ניסוי מפורט המהווה בסיס לעריכת הניסוי.
(5) המנהל יגיש לוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת דוח שנתי על היתרים שנתן לשיווק תמרוק לפי סעיף קטן (ג) והנימוקים למתן כל היתר.( זה כדי שנוכל לעקוב אחרי ההיתרים המיוחדים).

(6) שר הבריאות רשאי לקבוע הוראות לביצוע סעיף זה, לרבות הוראות לעניין סימון תמרוק שבתהליך ייצור לא נערכו ניסויים בבעלי חיים ולעניין פרטים שיופיעו בסימון כאמור.
אני מציעה, שמשרד הבריאות יסביר, למה הם חושבים שאין צורך בסיפה הזו.
רינת בכר
באירופה הסבירו לנו, שזה לא מקובל ולא נכון שחברה תדהר בזה שהיא שומרת על החוק. להגיד: "אני לא עושה ניסויים בבעלי חיים", ולשים את הסימן הזה, זה לא נכון. זה חוק.
היו"ר אלכס מילר
אני מכיר כמה חברות נפט ששמים לוגו של ירוק. הם מתגאים יפה מאוד.
רינת בכר
זו התפיסה האירופית, וחשבנו שנכון לאמץ אותה גם בארץ.
מירב ישראלי
אתם גם אומרים, שיש לכם תקנות כלליות, שבהם אפילו יהיה אסור לסמן.
רינת בכר
נכון.
מירב ישראלי
כלומר, ההצעה היא להוריד את הסיפה. השארנו שאלה, האם צריך פה התייעצות עם שר התמ"ת באישור ועדת העבודה והרווחה או ועדת החינוך.
היו"ר אלכס מילר
אמרנו שהנושא הספציפי הזה יהיה בוועדת החינוך.
מירב ישראלי
משרד הבריאות ביקש שכל התקנות יהיו ביחד, ולכן אני מעלה את השאלה.
היו"ר אלכס מילר
אבל אנחנו אחראים על נושא צער בעלי חיים.
איתן כבל
מה שתחליט. אתה יו"ר הוועדה.
היו"ר אלכס מילר
נציגות משרד הבריאות, האם אי אפשר לשמור על כך שהנושא של צער בעלי חיים יבוא אלינו?
מירב ישראלי
גם אם אתם עושים סט של תקנות, אפשר להביא תקנה מסוימת לאישור של ועדה ספציפית.
שני קורח שמש
זה נורא ארוך.
היו"ר אלכס מילר
מתי בפעם האחרונה הבאתם תקנות בנושא הזה לוועדת הרווחה?
רינת בכר
יש לנו תקנות מאוד ארוכות, וזה כבר עבר את האישור של משרד המשפטים.
היו"ר אלכס מילר
האם אי אפשר להביא חלק לכאן?האם לא טובה לכם ועדת החינוך. אצלנו נחמד.
יהודית גידלי
נחמד ומהיר.
איתן כבל
כמי שמכיר את ועדות הכנסת, אני מציע לך שזה יבוא לפה.
היו"ר אלכס מילר
בסופו של דבר הרציונאל הוא להתקדם כמה שיותר מהר. בגלל העומס בוועדת הרווחה, לפעמים אתם יכולים להגיע למצב בו יש חוק הסדרים ואין שום דבר שעולה בוועדת הרווחה במשך חודש-חודש וחצי. גם משרד החקלאות וגם משרד הבריאות היו עד היום כחלק מהדיונים של ועדת החינוך בכל מה שקשור לצער בעלי חיים, ולכן צריך לשמור על המנגנון הזה.
רינת בכר
אבל זה מדבר על תמרוקים בלבד, ולא מדבר על איסור ניסויים בצער בעלי חיים.
היו"ר אלכס מילר
כשמסתכלים על רציונאל מאחורי כל תקנה, כמובן שיש הפרדה. כל עוד הנושא מדבר על נושא הקשור לצער בעלי חיים, בצורה ישירה או בצורה עקיפה, זה מגיע לוועדת חינוך. זה הנוהל. גם מבחינה משפטית, הייעוץ המשפטי של הוועדה מומחה בכל מה שקשור לצער בעלי חיים. ועדת הרווחה לא התעסקה בזה.
שני קורח שמש
אני אערוך בדיקה, ואני אחזיר תשובה.
מירב ישראלי
האם נכניס את העניין של התייעצות עם משרד התמ"ת?
רינת בכר
רצוי שלא.
דבורה מילשטיין
אם יש סימון.
מירב ישראלי
לא יהיה סימון. זה בתקנות, ומחר הם יכולים להחליט שכן יהיה סימון, אבל אם הם מתיישרים לפי הדירקטיבה האירופית אז יהיה איסור סימון.
איתן כבל
האם אתם מתעקשים על נושא הסימון?
רינת בכר
אנחנו אמצנו את הדירקטיבה האירופית. אנחנו לא רוצים להיות שונים מכל העולם, ורק אצלנו יסמנו. זה כאילו להגיד: אני שומר על החוק. כולם חייבים לשמור על החוק.
היו"ר אלכס מילר
אם הנושא היה פרוץ והיה מנגנון המאפשר ייבוא, אז היית מחייב את אלה המקבלים החרגה לשים סימון. ברגע שאסור, אז אסור.


ברוכים הבאים לתלמידים מרמת השרון. חה"כ כבל וחה"כ חנין הביאו לנו חוק מאוד חשוב, שאוסר ייבוא של מוצרים קוסמטיים לישראל שנוסו על בעלי חיים. אנחנו מחוקקים את החוק הזה בקריאה שנייה ושלישית, וכל מי שמשתמש בקוסמטיקה יידע שלא נערכו ניסויים על בעלי חיים בשביל לייצר את המוצר.
מירב ישראלי
יש כבר איסור כזה בארץ, ועכשיו יהיה גם איסור לייבא.
גלי דוידסון
האם יש מנגנון אכיפתי כלשהו לסימון?
מירב ישראלי
בישיבה מקדימה שהיתה המומחה ממשרד הבריאות הסביר לנו, איך בודקים תיק של תכשיר. שאלתי אותו גם, אם אתם עובדים מול המכס, והוא אמר לי שכן.
רינת בכר
מכיוון שאנחנו לא המשרד הממונה על המכס, אנחנו עובדים עם המכס בצורה של רישיון. כאשר נכנס מוצר לארץ, המכס מבקש לראות רישיון שאנחנו הנפקנו. רק אז הוא מכניס סחורה ארצה.
מירב ישראלי
כלומר, יש מנגנון של תיאום בין משרד הבריאות למכס, שמדבר על יבוא. לגבי שיווק בארץ, אני מבינה שגם בודקים תכשירים. הרי זה אוסר גם שיווק.
רינת בכר
אם המוצר נכנס ארצה, הוא משווק. לכן עוצרים אותו לפני שהוא נכנס.
מירב ישראלי
מה בנוגע לשיווק פנימי?
רינת בכר
מדובר בתוצרת הארץ, שגם כן מקבלת רישיון.
מירב ישראלי
הדרך האכיפתית היא רישיון. בנושא של ייבוא גם כן יש עבודה מול המכס.
שני קורח שמש
קיבלתי תשובה, שזה יהיה בוועדת עבודה.
היו"ר אלכס מילר
כלומר, אתם רוצים להביא את כל התקנות, כולל את הנושא הזה, לוועדת העבודה ולא לפצל את זה.
מירב ישראלי
אנחנו נכתוב: באישור ועדת העבודה והרווחה. מה העמדה של משרד התמ"ת?
דבורה מילשטיין
אם אין סימון אנחנו לא צריכים להיות בתמונה.
מירב ישראלי
נשארו שני נושאים. הנושא הראשון הוא הנושא של התחילה. הצורך לדחות את הכניסה לתוקף של החוק נובעת מחופש העיסוק, של העוסקים בתחום להיערך לנושא. ביקשתי ממשרדי הממשלה להביא לנו תאריך. אנחנו הזמנו גם את נציגי איגוד לשכות המסחר.
זאב ברל
אני דיברתי איתם. שנתיים זה בסדר.
מירב ישראלי
הנוסח יהיה: "תחילתו של חוק זה בתום שנתיים מיום התחילה. עד יום התחילה יקבע המנהל כללים להכרה בחלופות המאושרות, לפי סעיף 55ב, כדי שאפשר יהיה ליישם את החוק." זה גם מוסכם על משרד הבריאות. הנושא האחרון הוא הנושא של חומרי הניקוי.
איתן כבל
בהמשך לשיחה שהיתה לנו כאן, יש לנו בעיה עם הדירקטיבה. גם בעולם עוד לא יודעים איך להתמודד עם הסיפור הזה. מכיוון שאינני רוצה לעכב את הנושא של המוצרים הקוסמטיים, היועצת המשפטית לקחה על עצמה לבדוק מספר חלופות כדי שהדברים האלה לא יידחקו ויזרקו לתוך תהום הנשייה. לצערי, היא לא הצליחה למצוא מנגנון שישמור את הדבר הזה חי. לכן, אני אוציא את הסיפור של חומרי הניקוי. אני אביא אותו בקריאה טרומית, ואני מקווה שהמשרד ייתן לי כתף בעניין הזה ונמצא את הדרך המשותפת.
היו"ר אלכס מילר
נציגי משרד התמ"ת, האם יש לכם בעיה לתמוך בכך בקריאה הטרומית, וברגע שתהיה לכם דירקטיבה אירופאית אנו נתקדם?
דב חנין
לי יש הצעה אחרת. חבל לעשות את הדרך הזו ארוכה ומפותלת. בדברי ההסבר ישנה סוגיה.
מירב ישראלי
יש חוות דעת של היועץ המשפטי, בניגוד למה שהיה בעבר, שבמקרה שאין עיגון בגוף הטקסט אנחנו לא יכולים לפצל את זה.
איתן כבל
לא הרחבנו. בדקנו כמה אופציות.
מירב ישראלי
בפעם הבאה אנחנו נעגן דברים בגוף הטקסט.
דב חנין
עם כל הכבוד ליועץ המשפטי, אני חושב שחוות הדעת הזו איננה נכונה ברמה הרעיונית. דברי ההסבר הם חלק מהסוגיות שנמצאות בפני הוועדה.
מירב ישראלי
אם אתם רוצים, אתם יכולים לפנות אליו.
איתן כבל
אם זה ייכנס, זה יעכב את קידום החוק. זה לא שווה לעכב את החוק. החוק יותר מדי חשוב בכדי שנעכב אותו על דבר כזה.
מירב ישראלי
לא סתם הוא נתן את חוות הדעת הזו. זה יוצר בעיות.
דב חנין
אני בהחלט ער לבעיות. אני חושב שהבעיות מחייבות התייחסות, אבל אני חושב שההחלטה הזו היא החלטה גורפת.
איתן כבל
זה אינסטינקט של כל חבר כנסת שקצת בקיא בחקיקה להגיד את הדבר הזה. זה נבדק, וכך גם חלופות נוספות לפיצול.
היו"ר אלכס מילר
אני מציע שחה"כ כבל וחנין יעשו חוק נפרד לנושא הזה של חומרי הניקוי. בשביל שזה יהיה אצלנו בשלוף, אנחנו נעביר את זה בקריאה הטרומית. אני גם הייתי מציע לכם, להעלות את זה עד הקריאה הראשונה, ואז החוק הזה יכול לרוץ עם דין רציפות כל עוד שאין לכם דירקטיבה. ברגע שתהיה לכם דירקטיבה אנחנו נחוקק את זה בקריאה השנייה והשלישית. אם היינו עושים עכשיו פיצול, החוק הזה היה נשאר אחרי הקריאה הראשונה ולפני קריאה שנייה ושלישית, ואחרים היו יכולים לקדם אותו גם בכנסת הבאה. בעיקרון, היינו יכולים לעשות את זה עכשיו אם היה לכך ביטוי בנוסח של החוק. אני מציע, שתבדקו את העניין הזה. ההמלצה שלנו, שיתמכו המשרדים. כמובן שתהיה התחייבות של חברי כנסת שלא לקדם חקיקה לקריאה שנייה ושלישית כל עוד יש וטו של משרד התמ"ת. תבדקו את העניין. אני חושב, שזה הוגן. יש פה חברי כנסת ותיקים והוגנים, שיודעים לעמוד אחרי ההתחייבויות שלהם כלפי הממשלה. חה"כ אורלב, אתה רוצה להוסיף משהו?
זבולון אורלב
באתי להצביע ולתמוך בחוק היות ויש לי כמה מניות בהכנתו לקריאה ראשונה.
היו"ר אלכס מילר
אני רוצה להודות ליו"ר ועדת החינוך לשעבר, היום יו"ר הוועדה לזכויות הילד, השר לשעבר, זבולון אורלב, על כך שהביא את החוק הזה לקראת קריאה שנייה ושלישית. לי יש את הזכות לסיים את העבודה עליו. אני מברך את חברי הכנסת היוזמים, חה"כ כבל וחה"כ חנין, ולצוות הוועדה: מירב ויהודית, ולמשרדים הממשלתיים, על כך שאתם יודעים לתת תמיכה בחקיקה שהיא מיטיבה עם כל הקשור לצער בעלי חיים. אני מקווה, שגם בחוקים האחרים נוכל לזכות בתמיכה רחבה כזו. אני מעלה להצבעה את הנוסח של החוק עם התיקונים שהביא חה"כ חנין ועם הסיכומים שהכנסנו לנוסח החוק. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – 4

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת החוק התקבלה.
שני קורח שמש
יש לנו שינוי בסעיף 55ח(ה) ששם צריך להכריע, האם זה יהיה בהתייעצות עם השר. אנחנו לא רוצים שזה יהיה בהתייעצות עם השר.
מירב ישראלי
אמרנו שזה יהיה רק באישור ועדת העבודה והרווחה.
איתן כבל
זה מה שנשלחת לברר.
מירב ישראלי
הם אמרו, שאם אין סימון אז אין צורך בכך.
איתן כבל
אני רוצה להודות לידיד וחבר שלי, חה"כ זבולון אורלב, שלקח את החוק ובנחישות וברגישות עשה את זה באופן יוצא מן הכלל. אני מודה לך מקרב לב. אני מודה לך, אדוני היו"ר, שלא אמרת: "אני אשב, אני אלמד, אני אראה", וקידמת את העניין הזה.

אני רוצה לומר עוד כמה מילים לתלמידים, איך החוק הזה בעצם התחיל. כמו רוב החקיקה שמתחילה בדברים פרוזאיים, אני קראתי באיזו כתבה שיש חברות, כמו חברת שיניים, וכיוון שאני ורעייתי מאוד רגישים לעניין הזה, רציתי לברר איך אפשר לדעת איזו חברה מבצעת ניסויים בבעלי חיים, כמו חברת משחת שיניים. הסתבר לי שאין. גברתי היועצת המשפטית, תדעי שאני הראשון שהעלה את הצעת החוק, שעדיין קיימת, שיהיה סימון של מוצרים. היה ויכוח, האם לכתוב מוצרים שנוסו או מוצרים שלא נוסו. בסופו של תהליך, אחרי ויכוחים לא פשוטים, הצעת החוק עברה בקריאה טרומית ולא התקדמה. אז הגיע השר גדעון סער, לקח את החוק וויתר על הסימון. פיצלנו את זה לשני חלקים. החוק הנוכחי פוצל לשניים: מה שהביא גדעון סער, שאומר שאסור לבצע ניסויים במוצרי קוסמטיקה. החוק הזה בא לבצע את ההשלמה, כך שלא ייבאו מוצרים שנוסו על בעלי חיים. אני מקווה, שכבר מחר נביא את החוק לקריאה שנייה ושלישית. אני חושב, שזה חוק שיש לו משמעויות גדולות וחשובות מאוד.
הדיה בורוביץ
אני רכזת שכבה מתיכון אלון ברמת השרון. אני רוצה לשאול שאלה. מי יכול להתנגד לחוק הזה?
היו"ר אלכס מילר
אצלנו הוא עבר ואף אחד לא התנגד. ראית את זה.
איתן כבל
בעבר היתה התנגדות של בעלי אינטרס – של החברות. זה מתחיל בחו"ל – חברות המייצרות את המוצרים השונים, וזה עובר דרך כל מיני הסכמי סחר בינינו לבין מדינות שונות. אפילו אני מופתע, איך זה עבר כל כך מהר. אני רוצה לומר, שישנה התקדמות מאוד גדולה, אפילו קפיצת מדרגה בשנים האחרונות, ביחס לכל הנושא של ניסויים בבעלי חיים. הכנסת הזו היא מהכנסות היותר רגישות לנושא הזה. בדרך יש עוד חקיקה רבה, ואני מקווה שנצליח גם בה.
הדיה בורוביץ
איך אתם מתכננים את האכיפה של החוק הזה?
היו"ר אלכס מילר
השאלה הזו מופנית למשרדים הממשלתיים. אנחנו מחוקקים, אנחנו נותנים להם עבודה, והם אלה שמבצעים.
מירב ישראלי
הסבירו לנו, שלכל תכשיר יש תיק שעובר למשרד הבריאות, ומשרד הבריאות בודק את כל מה שהוא צריך לבדוק לפי החוק, כאשר עכשיו הוא יצטרך לבדוק גם את הנושא של ניסויים על בעלי חיים, ורק אז הוא מנפיק רישיון. אם מדובר בייבוא, המכס בודק את קיום הרישיון של משרד הבריאות.
היו"ר אלכס מילר
אני פונה למשרדים הקשורים לאכיפה של כל החוקים הקשורים לבעלי חיים ואומר, שבעוד חודשים ספורים אנחנו נקיים ישיבה בנושא אכיפת החוקים שאנחנו מחוקקים כאן. אני אבקש שתציגו בפנינו את הנתונים של המוצרים שנתפסו במכס, אכיפה מבחינת עונשים, כתבי אישום שהוגשו וכו'. חשוב שהציבור יידע שישנה אכיפה רצינית מאוד, וזה לא שאנחנו עושים כאן דבר שבסופו של דבר אף אחד לא מבצע אותו. ב-28.12 ביום צער בעלי חיים אנחנו נקיים כאן ישיבה. חה"כ כבל הוא יו"ר השדולה להגנה על בעלי החיים. אנחנו נאחל הצלחה לאותם חברים כנסת, שנרתמו לכל העניין הזה. גם לכם התלמידים בהצלחה בבחינות ושירות נעים בצה"ל. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:00

קוד המקור של הנתונים