ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/12/2010

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 125), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
8
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
7.12.2010

הכנסת השמונה עשרהנוסח לא מתוקן

מושב שלישי
פרוטוקול מס' 384

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שלישי, ל' בכסלו התשע"א (7 בדצמבר 2010), שעה 09:30
סדר היום
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 108) (ביטוח סיעודי לנפגעי עבודה), התשס"ח –2008 ,
של חבר הכנסת זבולון אורלב (פ/1032)
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ - היו"ר

זבולון אורלב
מוזמנים
שרונה ששון פלדמן
צוות בריאות אגף שוק ההון, משרד האוצר
עו"ד שלמה מור
המוסד לביטוח לאומי

צבי כהן
נפגעי עבודה, המוסד לביטוח לאומי

בקי גולדמן
המוסד לביטוח לאומי

אבי עמידור
נשיא ארגון נכי תאונות עבודה ואלמנות נפגעי תאונות עבודה

יוסי דדוש
יו"ר ארגון נכי תאונות עבודה ואלמנות נפגעי תאונות עבודה

אוונס אלוש
יו"ר ועדת הכספים של ארגון נכי תאונות עבודה ואלמנות נפגעי תאונות עבודה

יחזקאל ברנהולץ
סוכן ביטוח, ארגון נכי תאונות עבודה ואלמנות נפגעי תאונות עבודה

הילה דוידוביץ
משרד המשפטים

שי סומך
ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
שמרית שקד
יעקובית ישפה – מתמחה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
יעל – חבר המתרגמים בע"מ
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 108) (ביטוח סיעודי לנפגעי עבודה), התשס"ח – 2008, של חה"כ זבולון אורלב (פ/1032)
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב, היום יום שלישי בשבוע, ל' בכסלו התשע"א, 7 בדצמבר 2010, אני מתכבד לפתוח את הישיבה.

הנושא שעל סדר היום, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 108), ביטוח סיעודי לנפגעי עבודה, התשס"ח 2008, של חבר הכנסת זבולון אורלב, בבקשה אדוני.
זבולון אורלב
אנחנו מתעסקים בהצעת חוק שעברה בקריאה טרומית ובקריאה ראשונה בכנסת הקודמת. וועדת השרים לחקיקה נענתה בחיוב להצעת הוועדה בראשותך להחיל על החוק הזה דין רציפות ובלבד שאני אתמוך בגרסה א' שהיא גרסה וולונטרית ולא אובליגטורית. הסכמתי למרות שדעתי שונה, הרי לא יכולים לחייב את שינוי דעותיי, יכולים לחייב אותי על מה אצביע ובמה אני אתמוך. אני שומר תמיד על ההתחייבויות שלי וגם כאן במקרה הזה. למרות שאני מציע ליושב ראש לשקול את העניין הזה.
היו"ר חיים כץ
שמעת במקרה את השיחה שלי עם היועצת המשפטית, ומבלי שאני אקרא את הצעת החוק?
זבולון אורלב
כן. יש בערך כ- 36,000 נפגעי עבודה במדינת ישראל. הפרופיל הסיעודי של הבריא ביותר הוא נכה של 20% והחציון של נכי תאונות עבודה הוא מעל 40% נכות. כלומר מדובר כאן באוכלוסייה, אגב גם יחסית מבוגרת, שיש לה פוטנציאל סיעודי גדול. לא מדובר כאן במפעל שפרופיל האוכלוסייה שלו הוא פרופיל האוכלוסייה של העובדים במדינת ישראל מגיל 18 ועד 65.

כאן מדובר באוכלוסייה, שהיא מאופיינת בשיעורים גבוהים לאין שיעור בצורך לסיעוד. בכל הקשור לביטוח חיים החוק אפשר גישה אובליגטורית, כלומר קודם כל מורידים מכולם ולאחר מכן מי שרוצה מתנגד. הייתה הצעה, נמצא כאן גם הארגון והארגון והוא בוודאי יאמר את דברו, כי החוק שלי הוא על פי בקשתו להחיל את אותו דבר גם בביטוח סיעודי. בקריאה הראשונה העלינו את שתי האפשרויות וכאמור וועדת השרים לחקיקה מטעמים השומרים איתה הסכימה רק לגרסה של וולונטרי.


משרד האוצר תשמעו, אם משרדי הממשלה, משרד זה או אחר, יפר את החלטות וועדות השרים ויעלה כאן עניינים שהם מעבר למה שוועדת השרים אישרה, אני אומר את זה כלפי הביטוח הלאומי, אני רואה גם את עצמי חופשי, אם צד אחד מפר את ההתחייבויות שלו גם אני פטור מהתחייבויותיי. אני מציע שכולם ישמרו על ההתחייבויות שלהם.

אני גם רוצה להזכיר, כמי שהיה עובד מדינה וותיק יותר מכל אלה שיושבים ליד השולחן הזה, שחלק מהותי בחוק בשירות המדינה אומר שעובד מדינה שמגיע לכאן לא מייצג את עצמו ולא את משרדו אלא מייצג את המדינה, ואם יש החלטה של וועדת שרים לחקיקה לפחות הוא קשור אליה ומחויב אליה בחוק. אני מחויב באופן וולונטרי ואני אעמוד בהתחייבויות שלי כי אני עומד בכל ההתחייבות שלקחתי על עצמי גם אם אני לא אוהב אותן. אני גם לא דוגל בשיטה של הכל או לא כלום. לכאורה אם אני לא מסכים יכולתי להגיד ליושב הוועדה עזוב את הדבר הזה נמתין לימים יותר טובים. אני לא בעד השיטה הזאת גם אם אין הסכמה לאובליגטורית שזה הדבר שלדעתי הוא הראוי והנכון לעשות, אני אקבל את דעתו של יושב ראש הוועדה ואתמוך גם בעמדתו ומלבד לקדם את החוק.


דבר נוסף שנמצא כאן ועבר בקריאה הראשונה, ואני מבין שבזה וועדת השרים תומכת, שהאובליגטוריות בנוגע לביטוח חיים לא חל על האלמנות והאלמנים ואנחנו בקריאה הראשונה, בסעיף 1 (3) כללנו גם את האלמנות והאלמנים ועל זה אין חילוקי דעות.
שמרית שקד
להוריד את זה?
זבולון אורלב
לא, לא. להשאיר את מה שעבר בקריאה הראשונה יש אישור של וועדת שרים לחקיקה ואין כאן בעיה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נעבור להקראה ונעבור סעיף סעיף. אם למישהו יש משהו להעיר שיעיר ואז נוכל לראות איפה אנחנו עומדים.
שמרית שקד
"1.
בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1993 (להלן החוק העיקרי), בסעיף 148 לפסקה (1) שתי גרסאות:"
היו"ר חיים כץ
יש גרסה אחת, גרסה א'.
שמרית שקד
גרסה א'

(1) בסעיף קטן (א) בסופו יבוא "כמו כן, רשאי המוסד לנכות מקצבה של נכה עבודה כאמור, דמי השתתפות בביטוח סיעוד הדדי שמתקיימות בו הוראות סעיף קטן (ה') ובלבד שהנכה נתן את ההסכמות לכך מראש ובכתב".
היו"ר חיים כץ
יש הערות? אין הערות. תעבירי לסעיף (2)
שמרית שקד
(2) בסעיף קטן (ג) אחרי "על התנגדותו לניכוי" יבוא "או על ביטול הסכמות לניכוי לפי העניין;"
היו"ר חיים כץ
על סעיף (2) יש למישהו הערות? אין. תעברי לסעיף (3)
שמרית שקד
(3) בסעיף קטן (ד') אחרי "של ארגון כאמור" יבוא "וכן ניכוי דמי השתתפות בביטוח חיים הדדי ובביטוח סיעוד הדדי";
אני רוצה להסביר מה המשמעות של סעיף קטן (ד'). כמו שהסביר חבר הכנסת זבולון אורלב המשמעות היום שדמי ביטוח חיים זה ביטוח אובליגטורי, כלומר הם גובים לו אותו מבלי לשאול אותו ואם הוא רוצה הוא יכול להתנגד. זה החוק היום. הניכוי האובליגטורי הזה אינו חל על אלמן ואלמנה, כרגע אנחנו מוספים את האלמן והאלמנה לניכוי האובליגטורי.
שרונה ששון פלדמן
לגבי הביטוח הסיעודי צריך להיות ביטוח סיעודי קבוצתי ולא הדדי.
שמרית שקד
זה משהו שהוא רלוונטי לגבי כל הצעת החוק, את יכולה להסביר לנו למה?
שרונה ששון פלדמן
המשמעות של הדדי זה כמו בפנסיה שיש ערבות הדדית בין העמיתים, בין המבוטחים. כאן בעצם יש קבוצה אחת ויש סבסוד צולב אבל בעצם מי שלוקח על עצמו את הסיכון זו חברת הביטוח.
זבולון אורלב
את צודקת, אין בעיה.
היו"ר חיים כץ
יש הערות לסעיף (3)? אין הערות.
שמרית שקד
(4) "אחרי סעיף קטן (ד') יבוא:

(ה') המוסד לא ינכה דמי השתתפות בביטוח סיעוד קבוצתי אלא אם כן התקיימו תנאים אלה:

(1) לכל נכי תאונות עבודה שנקבעה להם דרגת נכות יציבה, וכן לאלמן או לאלמנה כמשמעותם בסעיף 130, ניתנה אפשרות להצטרף לביטוח האמור למעט מי שביום ההצטרפות לביטוח כבר התרחש לגביו מקרה הביטוח כהגדרתו בפוליסת הביטוח."
שרונה ששון פלדמן
יש לנו שתי הערות.
שמרית שקד
(2) בפוליסת הביטוח התחייב המבטח לשלם תגמולי ביטוח בעקבות מקרה הביטוח לפי שיעור מוסכם מראש, ללא תלות בהוצאות שהוציא המבוטח בשל מקרה הביטוח."
היו"ר חיים כץ
מהן ההערות שלכם?
שרונה ששון פלדמן
שהביטוח לא יהיה לכל נכי העבודה אלא לכל חברי הארגון של נכי תאונות עבודה. כי המשמעות של ביטוח קבוצתי שצריכה להיות איזה זיקה בין בעל הפוליסה, במקרה הזה הוא הארגון - - - -
היו"ר חיים כץ
יש נכי עבודה שהם אינם חברים בארגון? הארגון לא מייצג אותם, כלומר לכל מי שחבר בארגון. יהיה להם אינטרס להיות חבר בארגון.
שרונה ששון פלדמן
לבעל הפוליסה יהיה אינטרס לייצג אותם.
זבולון אורלב
אני מקבל.
שמרית שקד
השאלה שמי שאינו חבר תהייה לו האפשרות להצטרף לפוליסה.
היו"ר חיים כץ
קודם כל צריך להיות חבר בארגון ואז זה חל עליו.
שרונה ששון פלדמן
אם הוא חבר בארגון הוא מקבל את כל הזכויות, אגב כך הוא מקבל את הביטוח. כך זה קורה בביטוחים קבוצתיים בשוק. בעל פוליסה יכול להיות מעסיק, קופת חולים, תאגיד שדואג לביטוח של חבריו.
היו"ר חיים כץ
בסדר גמור.
שי סומך
צריך להגיד שמצד שני יש הקושי כי באמת על ידי אפשר לכפות חברות בארגון.
חיים כץ
זה חשוב שיהיו חברים בארגון. אנחנו דנים פה עם התעשיינים ואנחנו רואים כאן צווי הרחבה, יש כאלה שנהנים על גבם של אחרים. שיהיו שותפים ושיהיו פעילים בארגון.
זבולון אורלב
זה אינטרס ציבורי מובהק.
שמרית שקד
אני מקריאה את הנוסח המתוקן.

(3) לכל נכי תאונות עבודה שנקבעה להם דרגת נכות יציבה, וכן או לאלמן או לאלמנה כמשמעותם בסעיף 130, ניתנה אפשרות להצטרף לביטוח האמור למעט מי שביום ההצטרפות לביטוח כבר התרחש לגביו מקרה הביטוח כהגדרתו בפוליסת הביטוח ובלבד שהם חברי הארגון."

המשמעות שאין חיתום רפואי למעט מי שהוא כבר חבר בארגון.
שרונה ששון פלדמן
הערה נוספת לסעיף זה, אנחנו חושבים שבהתייחס לפסקה שאומרת שניתנה אפשרות להצטרף לביטוח האמור, למעט מי שקרה לו מקרה הביטוח. אנחנו חושבים שמראש קובעים בחוק הביטוח לאומי שלא יהיה למשל חיתום. אנחנו חושבים שהחוק הוא לא המקום להגדיר לו את תנאי הקבלה ואחר כך בהמשך יש את העניין של הפיצוי. אנחנו חושבים שיש להשאיר את זה למשא ומתן בין בעל הפוליסה לבין - - -
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא חושבים כמוך.
שרונה ששון פלדמן
בסדר, אבל אני אסביר גם למה. זה יכול לפעול לרעתם של המבוטחים. מדוע? - המשמעות היא שברגע שאתה קובע בלי חיתום אתה יכול בצעם להרע עם המבוטחים כי יכול להיות שזה ייקר את עלות הביטוח.
היו"ר חיים כץ
בסדר, מקובל.
שמרית שקד
יהיה חיתום? כי אם אומרים שיהיה חיתום זה בניגוד למה שכתוב בחוק.
שרונה ששון פלדמן
יצטרכו לבדוק אם האיש סיעודי או לא. כי ברגע שהוא סיעודי אתה לא יכול לבטח אותו בדיוק כמו שאתה לא יכול לבטח אדם מת. מי שסיעודי לא יכול להתקבל.
היו"ר חיים כץ
בסדר תמשיכי בבקשה.
שמרית שקד
אני מקריאה, גרסה א' סעיף (ו(.


(ו')
"השר רשאי לקבוע הוראות לביצוע סעיף זה."


יש דבר אחד שאולי יש צורך להשאיר מגרסה ב', אני רוצה לומר שיש להשאיר לשר סמכות לקבוע הוראות להחזר לגבי מי שגבו ממנו אבל בסוף החליטו לא לבטח אותו בגלל שהוא כבר סיעודי. כלומר התחילו לגבות ממנו.
שרונה ששון פלדמן
זה לא יכול להיות.
שמרית שקד
בסדר.

(2)
שר הרווחה והשירותים החברתיים באישור וועדת הרווחה, העבודה והבריאות של הכנסת יקבע בתקנות על פי סעיף 148 (ב') לחוק העיקרי, את הסכום המרבי שמותר לנכות כל חודש מקצבת נכה עבודה לפי סעיף 148 (א') לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, עבור דמי השתתפות דמי ביטוח סיעודי קבוצתי - - -
זבולון אורלב
חבר הכנסת חיים כץ, האם אתם נוהגים לקבוע תאריך יעד לשרים עד מתי הם יכולים לקבוע תקנות? לפעמים זה לוקח שנים. אני שואל איך נוהגים כאן?
היו"ר חיים כץ
אני אגיד לך את האמת, פה קצב העבודה הוא קצב מהיר. אנחנו לא מגבילים אותם אבל יחד עם זאת יש לנו רישום וכשאנחנו רואים שהם לא עושים אנחנו עוצרים להם דברים אחרים, את מה שהם מתעניינים, ואז הם עושים. בוא נבדוק.


נמצאים כאן נציגי משרד הרווחה והשירותים החברתיים? אולי המוסד לביטוח לאומי יאמר לנו כמה זמן ייקח לכם להתקין תקנות? צריכים להתייעץ.
שלמה מור
אנחנו נצטרך להתייעץ, מה גם שלעניין היישום בפועל יידרש פרק זמן.
היו"ר חיים כץ
בסדר גמור, אבל כמה זמן תצטרך לתקנות.?
זבולון אורלב
תנו הערכת זמן, כמה?
שלמה מור
לכל הפחות בין 90 ל- 120 יום.
היו"ר חיים כץ
לקבוע תקנות והפעלה?
שלמה מור
רק לעניין התקנות. וכשהתקנות יכנסו לתוקפם יידרש עוד זמן אדוני.
היו"ר חיים כץ
כמה זמן?
שלמה מור
לפחות 90 יום נוספים.
היו"ר חיים כץ
בסדר. תוך 90 יתוקנו תקנות ותוך 180 יום יופעל החוק.
שמרית שקד
כלומר 90 יום מיום פרסום התקנות?
היו"ר חיים כץ
זה בדיוק מה שכתוב. "תחולתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו".
שמרית שקד
חובת התקנת תקנות ראשונות.
היו"ר חיים כץ
הוא יפורסם מיד ואז הם יתקנו תקנות, לא נתתי להם פחות אלא נתתי להם בדיוק.
שלמה מור
אדוני אני מבקש לומר שהקביעה של כמה זמן זה ייקח מבחינה ביצועית תלויה גם באנשי המחשוב שלנו.
היו"ר חיים כץ
אני רוצה לומר לך שאתם באים כאן לוועדה לפעמים ומבקשים שאנחנו נעשה דברים שלכם לוקח בערך מאתיים שנה ואתם מבקשים שאנחנו נעשה בחודשיים. מאחר ואתם ידועים ביעילותכם ובפועלכם אז תעמדו בזמנים שאמרתם, וזה גם יותר מדי. שמע לי זה גם יותר מדי.
שמרית שקד
"שר הרווחה והשירותים החברתיים".

(2)
התקנות הראשונות יותקנו על ידי השר תוך 90 יום, תחילתו של חוק זה ב- 1 לחודש שלאחר 90 יום מיום פרסומן של התקנות, על פי סעיף 2.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז.


אנחנו נצביע על החוק.

הצבעה

בעד – רוב
ההצעה התקבלה פה אחד
מאחר וכל חברי הכנסת שרשאים להצביע הצביעו בעד ואין מתנגדים ואין נמנעים, ההצעה התקבלה.


אני מודיע כאן שהוועדה אישרה את הצעת החוק כהכנה לקריאה שנייה ושלישית. היא תעלה למליאה ללא הסתייגויות. אני מקווה שתוך 90 יום יתקינו תקנות ותוך 189 יום הוא יופעל.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 9:55

קוד המקור של הנתונים