ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 10/11/2010

תקנות נתיבים מהירים (אופן החיוב בתשלום אגרה ואכיפת תשלומים), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הכלכלה

10/11/2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 351

מישיבת ועדת הכלכלה

שהתקיימה ביום רביעי, ג' בכסלו, התשע"א (10/11/2010) בשעה 10:00
סדר היום
תקנות נתיבים מהירים (אופן החיוב בתשלום אגרה ואכיפת תשלומים), התשס"ט-2009 – בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש בהוספת מס ערך מוסף לאגרה
נכחו
חברי הוועדה: יצחק וקנין – מ"מ היו"ר

חמד עמאר
מוזמנים
עו"ד חוה ראובני, סגנית בכירה ליועצת המשפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

אורי שאשא – רפרנט תחבורה, אגף החשב הכללי, משרד האוצר

עו"ד אשר ביצונסקי – יועץ חיצוני, משרד האוצר

עו"ד יערה למברגר קינר – משרד המשפטים

ניצן יוצר – ראש מנהלת נתיבים מהירים

עו"ד אביבית סויסה – שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ
מנהלת הוועדה
לאה ורון
ייעוץ משפטי
ניר ימין
רשמת פרלמנטרית
אתי אפלבוים

תקנות נתיבים מהירים (אופן החיוב בתשלום אגרה ואכיפת תשלומים), התשס"ט-2009 – בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש בהוספת מס ערך מוסף לאגרה
היו"ר יצחק וקנין
אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר-היום: תקנות נתיבים מהירים (אופן החיוב בתשלום אגרה ואכיפת תשלומים, התשס"ט-2009.

רבותיי, התקנות אושרו ב-13.10.2010. מאחר ונשמט חלק ששייך למע"מ בתשלומי האגרה, אני פותח את התקנות על-מנת שנוכל לתקן אותן.
לאה רון
לציין, שההשמטה שהזכרת היא השמטה של משרד הממשלה ולא של הוועדה.
היו"ר יצחק וקנין
הבנתי שיש מכתב של שר האוצר שמבקש זאת.

"תקנות נתיבים מהירים (אופן החיוב בתשלום אגרה ואכיפת תשלומים), התשס"ט-2009. בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש בהוספת מס ערך מוסף לאגרה".

אני פותח את התקנות.

מי מציג? אני מציע שתתייחסי רק לסעיפים הרלוונטיים.
חוה ראובני
אני לא מתכוונת לעסוק בשום סוגיה אחרת.

התקנות כמו שהוגשו במקור לא כללו סכומי אגרה. זאת היתה דרישה של הוועדה להוסיף סכום באגרת בסיס ואת אגרת המקסימום. אכן היתה השמטה שלנו, כשהוספנו את הסכומים לקחנו אותם מתוך חוזה הזיכיון תוך השמטת העובדה שבחוזה הזיכיון אלה סכומים שנוסף עליהם מע"מ. זה דבר שהתגלה לפני שלושה ימים ואנחנו מאוד מודים לוועדה על נכונותה לדון בנושא הזה בלוח זמנים מאוד קצר.

אנחנו מבקשים, לכן, בתקנה 3(א) להוסיף כמה מילים וגם ב-3(ג) ו-3(ד).

בתקנה 3(א) כתוב: "בעד נסיעה בנתיב מהיר ישלם חייב את אגרת הבסיס או אגרה גבוהה ממנה שקבע בעל הזיכיון". כאן אנחנו מבקשים להוסיף: "בצירוף מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף התשל"ן-1975, (להלן - סכום האגרה הכולל; מס ערך מוסף).

"המילים "מס ערך מוסף" יופיעו במקום אחר וסכום האגרה הכולל זה לתיקונים הבאים.

בתקנה 3(ג)(1): "יוצב שלט בסמוך לכל כניסה, במרחק שלא יפחת מ-1,200 מטרים לפני כל כניסה כאמור, ובו יורט סכום האגרה הכולל". דהיינו, השלט לצרכן יהיה עם המע"מ.

בתקנה 3(ד):

"בעל הזיכיון יפרסם בהודעה ברשומות ובאתר האינטרנו שלו את סכום אגרת הבסיס, את סכום האגרה הכולל" (כדי שהאזרח ידע בדיוק כמה הוא צריך לשלם – חר) "ואת הכללים שלפיהם תשתנה האגרה..."

לגבי 4(ג)(4):
"בחשבון יפורטו כל אלה
4. פירוט הנסיעות, מועדיהן וסכום האגרה הכולל בשל כל נסיעה".

בחשבון יפורט הסכום עם המע"מ.

ב-12(א) יש שינוי ניסוחי. במקום "סכומי הפיצוי והחזר הוצאות יהיו כמפורט בתוספת השלישית לגבי כל נתיב מהיר, בצירוף מס ערל מוסף". המילים "כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, נמצאת לנו בהתחלה ולא צריך אותה פה.

אלה השינויים שאנחנו מבקשים.
ניר ימין
ב-12 אני חושב שצריך לכתוב כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף כי בסופו של דבר לא מוצע להוסיף "להלן – מס ערך מוסף".
חוה ראובני
זה נמצא ב-3(א).
יערה למברגר
כתוב ב-3(א): "להלן – סכום האגרה הכולל; מס ערך מוסף).
ניר ימין
סכום האגרה הכולל ומס ערך מוסף?
חוה ראובני
כן. יש שם נקודה פסיק, אני מגדירה שם שני מונחים. התלבטתי איך לנסח את הזה. אני מגדירה הן את המונח סכום האגרה הכולל והן את - - -
ניר ימין
לדעתי זה לא כל-כך ברור ועדיף אולי לכתוב ב-12 רק בלי האזכור של השנה של חוק מס ערך מוסף. לי זה לא היה ברור, חשבתי שמס ערך מוסף זאת טעות. לא הבנתי שזה בהתאמה.
יערה למברגר
זאת שאלה של נוסח.
חוה ראובני
אין לי בעיה לנסח את זה כפי שהיועץ מציע.
היו"ר יצחק וקנין
אין הערות.

מי בעד הנוסח כפי שהוצע? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים - אין
היו"ר יצחק וקנין
אם כן, רבותיי, התקנות אושרו.

הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 10:05)

קוד המקור של הנתונים