ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/11/2010

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 5 והוראת שעה), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
PAGE
12
ועדת משנה לפנסיה

2.11.2010


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 3

מישיבת ועדת המשנה של ועדת הכספים לפנסיה

יום שלישי, כ"ה בחשוון התשע"א (2 בנובמבר 2010), שעה 15:20
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 171), התש"ע-2009 (סעיפים 6-7)
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
סגן שר האוצר יצחק כהן

שי אהרונוביץ, ממונה חסכון פנסיוני, ניכויים, רשות המסים, משרד האוצר

צור גינת, מפקח ארצי, עצמאיים, רשות המסים, משרד האוצר

יעקב כהן, מנהל תחום בכיר, קופות גמל, משרד האוצר

יואב גפני, מנהל מחלקת הפנסיה, אגף שוק ההון, משרד האוצר

בשאר קאסם, מנהל מחלקת קופות גמל, אגף שוק ההון, משרד האוצר

עו"ד אסי מסינג, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

עו"ד דוד קופל, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

עו"ד שי סומך, משרד המשפטים

עו"ד רונן סולומון, מנהל איגוד קופות הגמל, איגוד לשכות המסחר

אהרן רוני כהן, ס/יו"ר הסתדרות הגמלאים ויו"ר מרחב ירושלים

עמוס ברנהולץ, התעשייה האווירית
ייעוץ משפטי
ענת מימון
מנהלת הוועדה
ליאת קרפטי
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 171), התש"ע-2009 (סעיפים 6-7)
היו"ר חיים כץ
צהרים טובים. יום שלישי, כ"ה בחשוון התשע"א, ה-2 בנובמבר 2010 ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת המשנה של ועדת הכספים לנושא הפנסיה. על סדר היום הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 171), התש"ע-2009 (סעיפים 6-7).


אני מברך את סגן שר האוצר הממונה על שוק ההון והביטוח על שנאות לכבד אותנו ולהשתתף בישיבה.


מזה חצי שנה אנחנו מדברים בינינו על תיקון 171 לפקודת מס הכנסה, תיקון חוק שירותים פיננסיים וביצוע הוראת שעה.


נעבור להקראה ונשמע הערות במידה שיש.
אסי מסינג
אני מקריא כמובן את הנוסח המעודכן. הכותרת משתנה.

הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 5), התשע"א-2010

1.
תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן – חוק קופות גמל) –


(1)
בסעיף 1 אחרי ההגדרה "חוק החברות" יבוא:

"חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005.


במסגרת הפסקה הזאת אנחנו מציעים להוסיף את ההגדרה של חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני ואני אתייחס בהמשך ואומר היכן יש לה שימוש.


(2)
בסעיף 2(ג), פסקה (1) – תימחק.
היו"ר חיים כץ
לסעיף 1(2) בהצעת החוק, יאפשר לחברה המנהלת קרן פנסיה חדשה לנהל קרן פנסיה ותיקה שמונה לה מנהל מיוחד?
אסי מסינג
לא. כבר כיום המצב הוא שבהתאם להוראות פרק ז(1) לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, מי שמנהל קרן פנסיה ותיקה שבהסדר, הוא מנהל מיוחד ועל מנת שחברה מנהלת תוכל לנהל את הקרן הוותיקה הזו, במקום המנהל המיוחד, נדרש תיקון חקיקה. עם זאת, לנוכח בקשתך אנחנו בהמשך מתקנים את סעיף 86 לחוק קופות גמל, כך שאנחנו מבהירים במפורש את המצב שלהבנתנו הוא קיים, שחברה מנהלת לא יכולה לנהל קרן פנסיה ותיקה, ואולם לעניין כל דין רואים את אותה קופה כחברה מנהלת.
היו"ר חיים כץ
בסדר.
אסי מסינג
מה שמוצע כאן, בסעיף 2(ג) זה תיקון לסעיף שעבר במסגרת חוק ההתייעלות ועניינו צמצום קופות גמל מסוגים שונים. מה שנקבע בתיקון האמור זה שחברה מנהלת לא תנהל יותר מקופת גמל אחת מכל סוג מסוגי קופות הגמל המפורטים להלן וביניהם גם קרן ותיקה. התחילה של התיקון האמור אמורה להיות ב-1 בינואר 2011. בימים אלה הפצנו תזכיר חוק שבכוונתנו, בשים לב לבדיקות שעשינו לממצא שהשוק לא נערך באופן מלא למעבר הזה ב-1 בינואר 2011, לדחות את המועד ל-1 בינואר 2012, כמובן אם התיקון יתקבל.
היו"ר חיים כץ
תכניס את זה לחוק. נאשר את זה.
אסי מסינג
כבר עתה? ללא תזכיר?
היו"ר חיים כץ
תגיש את התזכיר, תבקש ונאשר זאת.
אסי מסינג
מה שאמרתי היה במאמר מוסגר.


בתיקון נוסף שנראה בהמשך לעניין חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), אנחנו מציעים לאפשר לחברה מנהלת אשר מנהלת קופות גמל לנהל גם קרנות ותיקות ויותר מקרן ותיקה אחת. הטעמים לכך, בין היתר, הם יתרון לגודל, מומחיות, לא מדובר במוצרים מתחרים, מי שנמצא בקרן ותיקה מדובר באוכלוסייה סגורה של עמיתים ולכן אין את החשש בעניין. למעשה הנושא גם נדון בוועדה הזו בעבר וכאן מה שמוצע זה התיקון המשלים כפוף להבהרה כמובן שהבהרנו אותה לעניין הקרן הוותיקה שבהסדר.

(3)
בסעיף 4(א)(2), אחרי "קופות גמל" יבוא "ואולם רשאית היא לעסוק בעיסוק אחר הנוגע למוצר פנסיוני כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, שאישר הממונה, ובכפוף לתנאים שאישר, ובלבד שאותו עיסוק מוסדר לפי הוראות חוק זה, חוק הפיקוח על הביטוח או חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני".


תיקון מקביל לו יהיה גם בחוק הביטוח. מוצע כאן לאפשר לחברה מנהלת של קופות גמל לעסוק בעיסוקים נוספים שהם מעבר לניהול קופת גמל ובלבד שמתקיימים בהם התנאים שקבועים כאן בסעיף הזה, היינו, מדובר בעיסוק שהוא מוסדר לפי הוראות חוק קופות גמל, חוק הפיקוח על הביטוח או חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, ובכפוף לתנאים שאישר הממונה וכפוף לאישור הממונה. גם על זה התקיים דיון בוועדה ולמיטב הבנתי זה היה מקובל על הוועדה.


(4)
בסעיף 13 -

(א)
בסעיף קטן (א)(4), במקום "לגבי קרן שפעלה כדין כקופת גמל לתגמולים או כקופת גמל אישית לפיצויים, לפי העניין, בשנת המס 2007 ואילך, ועל כספים שהופקדו בקרן כאמור" יבוא "לגבי כספים שהופקדו בקופת גמל לתגמולים או בקופת גמל אישית לפיצויים, לפי העניין".

(ב)
בסעיף קטן (ב), במקום "לגבי תכנית ביטוח שאושרה כדין כקופת גמל לתגמולים או לפיצויים, לפי העניין, בשנת המס 2007 ואילך, ועל כספים שהופקדו בתכנית ביטוח כאמור" יבוא "לגבי כספים שהופקדו בקופת גמל לתגמולים או בקופת גמל אישית לפיצויים, לפי העניין".


עיקרו של התיקון המוצע כאן, אלה הם תיקונים משלימים לתיקון מספר 3 לחוק הפיקוח על קופות גמל שעבר בתחילת 2008 ושהמשמעות המעשית שלו היא שהיום חסכון פנסיוני במדינת ישראל מנוהל אך ורק בקופות גמל לקצבה משני סוגים, משלמת ושאינה משלמת. התיקון הספציפי לסעיף הזה מתייחס לעובדה שלגבי כספים שכבר קיימים בקופות הגמל לתגמולים, ניתן יהיה להעבירם מקופת גמל אחת לאחרת ועדיין אישור המס והכללים הקודמים יחולו עליהם. זה כמובן יאפשר לשפר את היכולת, את התחרות ואת האפשרות של עמית שיש לו כספים כאלה לבחור, להעביר בין מוצרים וכמובן זה ישפר את התחרות בתחום.


זה מה שמוצע בסעיף 13. הסעיף מתייחס בין היתר גם לקופות גמל בין אם מדובר בקופות ביטוח ובין אם מדובר בקופות גמל לתגמולים שאינן קופות ביטוח.


(5)
בסעיף 23 -(א)
בסעיף קטן (א)(1) -

(1)
בפסקת משנה (א)(1) במקום "ואם פחת הסכום האמור מסכום הקצבה המזערי" יבוא "ואם סכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון שווה לסכום הקצבה המזערי או אם סכום הקצבה שלו זכאי העמית אינו עולה על סכום הקצבה המזערי", אחרי "לפי שיעור מהקצבה" יבוא "לה הוא כאי מהקופה" ובסופה יבוא "זכאי העמית לקצבה מקופה אחרת או לפנסיה תקציבית, יובא בחשבון גם סכום הקצבה או הפנסיה התקציבית כאמור, לצורך חישוב סכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון".


במסגרת תיקון מספר 3, ציינתי שההפקדות יהיו לקופה משלמת או לקופה לא משלמת, נקבעו מספר תנאים שמאפשרים לחוסך בסופו של יום לבחור בין חסכון הוני לחסכון קצבתי ובכפוף לכך כאשר יש לו רובד מינימלי של 3,850 שקלים במחירי 2008. התיקון כאן, במסגרת פסקה (1), מתייחס לשני עניינים: ראשית, הוא מאפשר להביא בחשבון במסגרת 3,850 קצבה לה זכאי העמית מהסדר פנסיה תקציבית או מקרן ותיקה, שכמובן התיקון הזה אינו חל לגבי אופן המשיכה אבל ניתן יהיה להביא את הנושא במסגרת הרובד המינימלי. התיקון השני מבהיר איזושהי תקלה בנוסח כי לא היה ברור למה מתייחס המונח "כאמור" בנוסח המקורי. הוא מתייחס לשני מצבי עולם בהם סכום הקצבה של אדם הוא פחות מ-3,850 שקלים ואז ניתן, בהתאם למצב שהיה קיים קודם לכן, לאפשר לו בכל זאת להוון עד 25 אחוזים לתקופה שלא תעלה על חמש שנים, ובמצב שבו הסכום עולה על 3,850 שקלים, יש התייחסות כמובן לרובד שאפשר יהיה להוון כמו שמוצע כאן והיה מוצע קודם לכן, והתייחסות לעובדה שאפשר יהיה לעשות את זה גם לגבי ה-25 אחוזים בחמש שנים לגבי מה שהוא מתחת ל-3,850 שקלים. יש כאן הבהרה של מה שנמצא בנוסח כדי שהדבר יהיה ברור.

(2)
פסקת משנה (ב), המלים "למעט משיכה של כספים ממרכיב הפיצויים" – יימחקו, ובסופה יבוא "הוראות פסקת משנה זו לא יחולו על משיכה של כספים ממרכיב הפיצויים וכן על משיכה בידי עמית שמתקיימים בו שלושה אלה:

(1)
הוא הגיע לגיל פרישת חובה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004.

(2)
סך הכספים בחשבונותיו בקופת הגמל שממנה נמשכים הכספים, בקופת גמל לא משלמת אחרת ובקופת גמל משלמת שאינה קרן ותיקה, אינו עולה על סכום הצבירה המזערי.

(3)
לא משולמת לו קצבה מקופת גמל משלמת שאינה קרן ותיקה, ואם משולמת לו קצבה כאמור סך הקצבאות המשולמות לו מהקופה האמורה, ומקופות משלמות אחרות בתוספת פנסיה תקציבית, עולה על סכום הקצבה המזערי".


הפסקה הזו, בשילוב עם הפסקה האחרונה שמגדירה את המונח סכום הצבירה המזערי, מאפשרת לעמית שיש לו פחות מ-80 אלף שקלים חדשים בכל החשבונות שלו בקופות הגמל שהן אינן משלמות ו/או משלמות שאינן קרן ותיקה, והוא הגיע לגיל פרישת חובה, ולא משולמת לו קצבה מקופת גמל שאינה משלמת, למשוך את אותם כספים. בנוסף למצב הקיים שהיה קודם לכן, לפני התיקון המוצע כאן, משיכה של מרכיב הפיצויים. אלה שני מצבים בהם אדם יכול למשוך משיכה הונית מקופה שאינה משלמת.

(ב)
בסעיף קטן (ב)(1), בסופו יבוא "ובלבד שעמית לא יהיה ראי למשוך כספים ממרכיב התגמולים מקופת גמל משלמת לקצבה שלא בדרך של קצבה או בדרך של הוון חלק מהקצבה לסכום חד פעמי אלא בשל אחד מאלה:
(1)
מצב בריאותי או כלכלי של העמית או של בן זוגו.

(2)
מצב בריאותי של ילדו של העמית שאינו עומד ברשות עצמו. לעניין זה:

"עומד ברשות עצמו" – מי שהגיע לגיל 18 ולא מתקיים בו אחד מאלה:

(1)
נקבעה לו נכות לזמן מוגבל לפי סימן ה' לפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי, או נכות שדרגתה זמנית לפי הסימן האמור, ונקבע כי אין לו סיכוי סביר לעבודה כלשהי עקב הפגיעה בעבודה, ואין לו הכנסה מהתעסקות.

(2)
נקבעה לו דרגת אי כושר להשתכר לפי הוראות פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי, של 75 אחוזים ומעלה.

(3)
מצב בריאותי של הורהו של העמית שחלה או נפגע לאחר שהיה לעמית ונקבעה לו נכות צמיתה בדרגה של 75 אחוזים או יותר על פי אחד החוקים המפורטים בסעיף 9(5)(א) לפקודת מס הכנסה או על פי תקנות שהותקנו מכוח סעיף 9(5)(ב) לפקודת מס הכנסה.

(4)
בהתקיים התנאים המפורטים בפסקאות משנה (1) עד (3) של סעיף קטן (א)(1)(ב), בשינויים המחויבים.
היו"ר חיים כץ
אם למישהו יש הערה, אני אאפשר להעיר אותה.
אסי מסינג
(ג)
אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב1)
על אף הוראות סעיף קטן (א)(1)(ב), קבע השר, לפי הוראות סעיף קטן (ב)(1) מועדים ותנאים שבהם רשאים עמיתים למשוך כספים מקופת גמל משלמת לקצבה, שלא בדרך של קצבה או של היוון חלק מהקצבה לסכום חד פעמי, בשל מצב בריאותי או כלכלי, רשאים העמיתים למשוך כספים גם מקופת גמל לא משלמת לקצבה במועדים ובתנאים כאמור".(ד)
בסעיף קטן (ה) -

(1)
הרישה עד המלים "שקלים חדשים" תסומן "(1)" ולפני ההגדרה "סכום קצבה מזערי" יבוא:

"חוק הביטוח הלאומי" – חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995.

"סכום צבירה מזערי" – 80 אלף שקלים חדשים".

(2)
הסיפה החל במלים "ה סכום האמור" תסומן "(2)" ובה במקום "הסכום האמור יעודכן" יבוא "הסכומים האמורים בפסקה (1) יעודכנו".
(3)
אחרי ההגדרה "סכום קצבה מזערי" יבוא:

"פנסיה תקציבית" – תשלומים בשל פרישה, המשולמים לעמית, מדי חודש באופן רציף, לפי דין או הסכם, מאוצר המדינה או מקופת מעבידו, במשך כל ימי חייו".

(6)
בסעיף 49(א)(8) לחוק העיקרי, בסופו יבוא "אלא אם כן הכספים חייבים במס לפי סעיף 87(א)(2) ו-(ב) לפקודת מס הכנסה".

(7)
בסעיף 86(ח) לחוק העיקרי, אחרי "על הביטוח" יבוא "לא תנהל בידי חברה מנהלת".


עד כאן התיקון לחוק קופות גמל.
היו"ר חיים כץ
מישהו רוצה להעיר משהו? מאחר שאין הערות, אנחנו מצביעים על הסעיפים שהקראת בחוק קופות גמל.

ה צ ב ע ה

אושר פה אחד

אנחנו עוברים לסעיף 2, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981.
אסי מסינג
2.
תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 –

(1)
בסעיף 15(א)(1) -(א)
בפסקה (1), אחרי פסקת משנה (ב) יבוא:

"(ג)
רשאית היא לעסוק בעיסוק אחר שאישר המפקח, בכפוף לתנאים שאישר, ובלבד שהתקיים באותו עיסוק האמור בסעיף 4(א)(2) לחוק הפיקוח על קופות גמל".(ב)
במקום פסקה (2) יבוא:

"(2)
לעניין חברה המבקשת לנהל קופת גמל לקצבה – היא לא תנהל יותר מקרן חדשה מקיפה אחת.

לעניין זה, "קרן חדשה מקיפה" – כהגדרתה בסעיף 1(ו) לחוק הפיקוח על קופות גמל".
היו"ר חיים כץ
האם סעיף 2(1)(ב) בהצעת החוק יאפשר לחברת הביטוח המנהלת קרן חדשה מקיפה לנהל גם קרן פנסיה ותיקה שמונה לה מנהל מיוחד?
אסי מסינג
לא. אני שוב מפנה לתשובה שניתנה קודם לכן. די בתיקון בחוק הפיקוח על קופות גמל שגם הוא, כמו שאמרתי, הבהיר מצב קיים ולא חידש בעניין.
היו"ר חיים כץ
בסדר. זה היה חשוב לפרוטוקול.
אסי מסינג
(2)
בסעיף 92א(ד), אחרי פסקה (2) יבוא:

"(2א)
לא מילא אחר ההוראות לפי סעיף 33(ב) לחוק הפיקוח על קופות גמל, כפי שהוחל בסעיף 36א, לעניין אופן חישוב שוויים של נכסים לכיסוי התחייבויות תלויות תשואה.

(2ב)
לא שלח למבוטחים בביטוח תלוי תשואה דוחות תקופתיים ודוחות נוספים, בהתאם להוראות לפי סעיף 35 לחוק הפיקוח על קופות גמל, כפי שהוחל בסעיף 36א.

(2ג)
לא מילא אחר ההוראות לפי סעיף 35(א) לחוק הפיקוח על קופות גמל, כפי שהוחל בסעיף 36א, בדבר פרסום ביטוחים תלויי תשואה".


(3)
בסעיף 104 -(א)
בסעיף קטן (ב)(6) במקום "32(ג)" יבוא "32(ד)".(ב)
בסעיף קטן (ג), פסקאות (13), (15) ו-(16) – יימחקו.

עד כאן אלה תיקונים משלימים לעניין עיצומים שדנו עליהם בוועדה הקודמת. אלה הוראות שנפלו בין התיקונים הקודמים.

אני עובר להוראת השעה. אני אקרא אותה ולאחר מכן אסביר. זה תיקון לעומת מה שיש בהצעת החוק בכחול.

3.
הוראת שעה

(א)
כל אחד מהמפורטים להלן רשאי לבקש החזר של היתרה הצבורה בקופת גמל לא משלמת לקצבה, וזאת עד ליום כ"ח בסיוון התשע"א (30 ביוני 2011) (בסעיף זה – המועד האחרון).

(1)
מי שהיה עמית עצמאי בקופת גמל לתגמולים ביום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007), המשיך לשלם תשלומים לחשבונו בקופת גמל לא משלמת לקצבה, ומלאו לו 60 שנים במועד האמור.

(2)
מי שהיה מוטב של עמית שנפטר ושהועברו הכספים הצבורים בחשבונו של העמית שנפטר לחשבונו של המוטב בקופת גמל לא משלמת לקצבה.

(3)
מי שהיה עמית בקופת גמל אישית לפיצויים, שהיה זכאי למשוך כספים מהקופה האמורה והועברו כספים בשלו למרכיב התגמולים בחשבונו של העמית בקופת גמל לא משלמת לקצבה.

(ב)
החברה המנהלת תשלח לכל אחד מהמפורטים בפסקאות (א)(1) עד (3) הודעה נפרדת מהדוחות שעליה לשלוח להם בהתאם להוראות הדין, אשר תכלול את המפורטים להלן: הודעה כאמור תימסר לא יאוחר – כאן אנחנו מציעים לתקן מהנוסח שנמצא בפני הוועדה - מיום כ"ה באדר ב' התשע"א (31 במרץ 2011).
היו"ר חיים כץ
הארכת בחודש.
אסי מסינג
כן. את עצם ההודעה.
היו"ר חיים כץ
השארת שלושה חודשים. תזיז גם את זה עד ה-31 ביולי. השארת את ההודעה ולקחת עוד מרווח של חודש להזיז את ההודעה. תזיז בחודש את זמן התשלום, עד ה-31 ביולי.
רונן סולומון
אבל אפשר למשוך גם בלי ההודעה.
היו"ר חיים כץ
כן, אבל אף אחד לא יודע. אלה שלא משכו, לא יודעים. המטרה שלנו היא לא לשחוט את האזרחים אלא לעזור להם. ייקח עוד חודש. תן להם עוד חודש.
סגן השר יצחק כהן
תן להם עוד חודש.
אסי מסינג
(1)
זכותו לבקש החזר כספים כאמור בסעיף קטן (א).

(2)
משמעות הותרת הכספים בקופת גמל לא משלמת לקצבה ככל שלא תוגש לחברה המנהלת בקשה להחזר כספים עד למועד האחרון.

(ג)
על אף האמור בסעיף 87 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ביקש עמית שמתקיימים בו התנאים המנויים בפסקאות (א)(1) עד (3), החזר כספים כאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שלגבי עמית כאמור בסעיף 3(א)(3) יחולו הוראות סעיף זה רק לאחר שבוצעה התחשבנות המס לפי סעיף 9(7א) לפקודה לרבות לאחר המועד האחרון -(1)
יחולו לגבי הכספים האמורים הוראות סעיף 125ג(א) עד (2) לפקודה.

(2)
תוחזר לעמית היתרה הצבורה לאחר שנוכה ממנה המס לפי הוראות סעיף 125ג(א) עד (ד) לפקודה וזאת לא יאוחר משבעה ימי עסקים מהמועד שבו החברה המנהלת קיבלה את הבקשה להחזר.


(ד)
לעניין סעיף זה -"היתרה הצבורה" –
(1)
לעניין פסקאות (א)(1) – הכספים ששולמו בשל העמית לקופת הגמל הלא משלמת לקצבה בעד חודש ינואר 2008 עד חודש יולי 2011, בתוספת הרווחים וההפסדים שזקפה הקופה על הסכומים האמורים בשל התקופה שעד מועד חישוב רווחי הקופה שקדם למועד ההחזר ולאחר ניכוי דמי ניהול.

(2)
לעניין פסקאות (א)(2) או (3) – הכספים שהועברו לזכותו של העמית כאמור באותן פסקאות, בתוספת הרווחים וההפסדים שזקפה הקופה על הסכומים האמורים בשל התקופה שעד מועד חישוב רווחי הקופה שקדם למועד ההחזר, ולאחר ניכוי דמי ניהול."יום עסקים" – כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

(ה)
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריותו של אדם לפי חוק קופות גמל וכל דין.

4.
תחילה

תחילתו של סעיף 23(ב)(1) ו-(ב1) לחוק קופות גמל, כנוסחו בסעיף 1(5)(ב) ו-(ג) לחוק זה, ביום כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף 23(ב)(1) לחוק קופות גמל.


אנחנו מציעים כאן, במסגרת הוראת השעה, בעקבות פניות שהתקבלו באגף שוק ההון וברשות המסים, ופניית הוועדה, לנסות לפתור בעיה שנוצרה.
סגן השר יצחק כהן
כשל שוק.
אסי מסינג
כשל שנוצר ולא נדון כרגע בשאלה מי אחראי לכשל הזה. נוצר מצב שבו אנשים המשיכו להפקיד בחלק מהמצבים לקופת גמל לא משלמת לקצבה, על אף שכנראה לא היו מודעים לכך שמדובר בקופת גמל שלא משלמת לקצבה. מדובר באנשים שמלאו להם 60 שנים במועד תחילתו של תיקון מספר 3.
היו"ר חיים כץ
בגיל 60 ומעלה, מה-1 בינואר 2008.
אסי מסינג
כן. קודם לכן הם הפקידו לקופות גמל לתגמולים ומסיבה כלשהי לא הוסבר להם ככל הנראה המצב הקיים והם המשיכו להעביר את הכסף. התוצאה היא שהכסף שהופקד בקופות האלה הפך להיות קצב קצבתי ולא לייעוד המקורי. כאן אנחנו מאפשרים, בהקשר הזה, באופן חריג ובהתחשב בנסיבות, מוצע לאפשר החזר של כספים בהתקיים הנסיבות האלה, ותכף אני אמנה שתי נסיבות נוספות, בהן העמית יוכל לבחור עד סוף יולי 2011 אם לבקש החזר של הכספים - הכספים שיוחזרו, יוחזרו לאחר ניכוי של מס רווחי הון – או לחילופין, להשאיר את הכספים בקופת הגמל לא משלמת הקצבה וכמובן משמעות הבחירה הזאת היא שהוא מודע לכך.


הסיטואציה השנייה אתה אנחנו עשויים להתמודד היא מצבים של מוטב של עמית שנפטר והיו לו כספים בקופת גמל והכספים הצבורים הועברו, מה שניתן היה להעביר בהתאם לתקנות מס הכנסה כפי שהיו בתוקף כמעט עד לאחר תיקון מספר 3, להעביר את הכספים לחשבון שלו בקופת גמל לתגמולים והכספים נותרו כספים הוניים. נוצרו מצבים בהם נעשתה העברה, ובעצם ההעברה הזאת הכספים הפכו מהוניים לכספים לא קצבתיים. שוב, במצב דברים בו ההעברה הזאת נעשתה באופן לא מודע, מבלי להידרש כרגע לשאלה של אחריות של החברות המנהלות שאפשרו מעבר כזה, אנחנו מציעים לאפשר גם את הבחירה כאן בין הותרת הכספים בקופה לבין החזרתם בתשלום מס רווחי הון.


החלופה השלישית היא חלופה של עמית שהיה בקופת גמל אישית לפיצויים, היה זכאי למשוך כספים מהקופה האמורה והכספים הועברו למרכיב התגמולים, לחשבונו של העמית בקופת גמל – שוב, מה שנעשה לאחר מכן לקופת גמל לא משלמת לקצבה – אבל לפני התיקון הכסף היה עובר לקופת גמל לתגמולים. שוב הכספים עברו מרכיב הוני לרכיב קצבתי. גם כאן אנחנו מאפשרים לו בכפוף גם לתשלום המס שהוא נדרש בהתאם לפקודה מאחר שמדובר בכספי פיצויים, וכמובן רווחי הון.


זאת ההצעה שאנחנו מציעים.
רונן סולומון
אנחנו מברכים על התיקון שהוקרא קודם לכן ולא רק על הוראת השעה. חלק מההערות הן הערות שגם אנחנו העברנו.
היו"ר חיים כץ
אם לא הייתם מעבירים, לא היינו עושים את התיקון.
סגן השר יצחק כהן
לא היינו מזהים את הכשל.
רונן סולומון
בכל זאת, כמה הערות לגבי הוראת השעה שכמו שציינתי אנחנו מברכים עליה והיא די חשובה.


בסעיף (3)(ב) צריך להדגיש או להבהיר שההודעה הנפרדת שמדווחים לאותם עמיתים שזכאים לקבל את הכסף בחזרה, יכולה להיות הודעה בתוך הדוח השנתי כי הרי הזזנו את זה לדיווח השנתי. כרגע כתוב הודעה נפרדת.
היו"ר חיים כץ
אנחנו רוצים הודעה נפרדת ולא בתוך כלום.
רונן סולומון
ממילא אנשים מקבלים כמות מכתבים והם זורקים אותם לפח.
היו"ר חיים כץ
בסדר. אני לא יכול לקרוא במקומם.
רונן סולומון
הרגלנו את האנשים שמקבלים את הסטייטמנט.
היו"ר חיים כץ
זה יכול להיות בפנים, אבל נפרד.
רונן סולומון
בפנים, בנפרד. כן.
היו"ר חיים כץ
בסדר. לא מפריע לי.
רונן סולומון
אבל צריך להבהיר את זה כי כאן זה לא מובהר.
היו"ר חיים כץ
הודעה נפרדת יכולה להיות בפנים, אבל נפרדת. נחסוך לכם בול.
רונן סולומון
זה לא העניין של הבול, אלא אנשים זורקים את המכתבים לפח.
היו"ר חיים כץ
אין בעיה. בסדר.
רונן סולומון
הערה שנייה היא לסעיף (ג)(2). החברות המנהלות נדרשות להחזיר את הכסף לאותו עמית שמבקש לקבל אותו, תוך שבעה ימי עסקים. מדובר כאן בתהליך שלמעשה הוא תהליך ידני כי עכשיו צריכים לבוא ולזהות את אותן הפקדות, לעשות שם חישובים של תשואות, רווחים, מס וכדומה, ולכן ביקשנו להאריך את זה ל-14 ימי עסקים.
היו"ר חיים כץ
אסי, כמה ימי עסקים ביקשתם?
אסי מסינג
שבעה.
היו"ר חיים כץ
תקבלו שבעה. יחזירו יותר מהר לאנשים.
רונן סולומון
אנשים המתינו שנתיים וחצי, ואפילו יותר.
היו"ר חיים כץ
שמענו את ההערה שלך.
רונן סולומון
הערה שלישית ואחרונה שהיא למעשה לא הערה אלא יותר הבהרה. יש כאן איזשהו מצב שאנשים העבירו לקופה לא משלמת לאורך תקופה מסוימת ואז החליטו לנהל את הכספים בקופה משלמת. לכן לא קיבלתי תשובה האומרת מה קורה במצבים כאלה כאשר בן אדם העביר לאורך השנים, מ-2008 והלאה, לקופה לא משלמת ואז החליט לנייד מקופה לא משלמת למשלמת.
אסי מסינג
מי שנייד, חזקה עליו שהוא יודע מה הוא עשה. בוודאי הוא יודע מה הוא עשה. זאת הייתה החלטה פוזיטיבית.
היו"ר חיים כץ
אני חושב שנלך לקראתם ונקבע החזר תוך עשרה ימי עבודה.
אסי מסינג
בסדר.
יואב גפני
10 ימי עסקים. תודה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים על תיקון קופות גמל (ביטוח), הוראת השעה וסעיף התחילה.

ה צ ב ע ה

אושר פה אחד

תודה רבה. אני מקווה שההצעה תעלה לדיון ביום שני הקרוב בוועדת הכספים ותאושר.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:50

קוד המקור של הנתונים