ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 27/10/2010

תקנות הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)(אגרה בעד הגשת השגה), התשע"א - 2010

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הכספים

27.10.2010


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, י"ט בחשוון התשע"א (26 באוקטובר 2010), שעה 09:15
סדר היום
תקנות הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (אגרה בעד הגשת השגה), התשע"א-2010
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

חיים אורון

ציון פיניאן
מוזמנים
עו"ד אריאל צבי, משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
ענת מימון
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
תקנות הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (אגרה בעד הגשת השגה), התשע"א-2010
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום תקנות הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (אגרה בעד הגשת השגה), התשע"א-2010.
אריאל צבי
לפני שנה נעשתה בוועדה עבודה לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור).
היו"ר משה גפני
עבודה גדולה מאוד.
אריאל צבי
עבודה גדולה ומרשימה.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת ציון פיניאן היה יושב ראש מליאת הוועדה והוא עשה עבודה מצוינת. כמה ישיבות ישבו על הנושא?
ציון פיניאן
עשר ישיבות, אבל בכל פעם ששר התחבורה פוגש אותי הוא מודה לי ואומר יישר כוח כי הכנסנו לשם את שר התחבורה במקום הנציב העליון, שר האוצר או שר התשתיות הלאומיות.
אריאל צבי
במסגרת התיקון קודם פתרון של הקמת ועדת השגות, ועדה שתדון בתביעות בעלות אופי שמאי שנוגעות לפיצויי הפקעה או לתשלומים אחרים במסגרת ההליכים של השבת הקרקע. מחלוקות כאלה אמורות להיות מיושבות על ידי פורום מיוחד שנקרא ועדת השגות שהוא מוקם בפקודה. שר המשפטים קיבל הסמכה לקבוע בין היתר את שיעור האגרות שישולמו עבור הדיונים בפני ועדת ההשגות הזאת ואלה בעצם התקנות שאנחנו מביאים היום לאישור הוועדה.


מדובר בקביעה של הסכום של האגרה שאמורים לשלם מי שמבקש להגיש השגה בפני ועדת ההשגות.
היו"ר משה גפני
ועדת השגות או שמאי מוסמך.
אריאל צבי
שמאי מכריע. השכר שלו נגזר באופן אחר. הוא נגזר לפי הסכומים והאחוזים.
היו"ר משה גפני
הייתה לנו מחשבה שאולי הסכום הוא גבוה מדיי. בכמה כסף מדובר?
אריאל צבי
באגרה הזאת מדובר על 1,059 שקלים.
היו"ר משה גפני
זה לא יקר?
אריאל צבי
אני אסביר על מה זה מבוסס. את הסכום הזה לקחנו מהסכום שקבוע היום בתקנות בתי המשפט (אגרות) על הגשת תביעה בגין תביעת זכויות במקרקעין. המחשבה הייתה – כך גם הבנו בדיונים – להעביר את ההתדיינויות השמאיות מבית המשפט אל ועדת ההשגות. לכן נאחזנו באותו הסכום שהאדם היה אמור לשלם אם הוא היה מגיש את התביעה שלו לבית המשפט.
היו"ר משה גפני
זאת האגרה המשולמת בבית המשפט.
אריאל צבי
כן. זאת האגרה שהוא היה משלם בבית המשפט.
ציון פיניאן
זה לגבי כל מי שמגיש השגה.
אריאל צבי
אני יכול להסביר מה ההבדל.
היו"ר משה גפני
ג'ומס, אני חשבתי שהסכום הוא סכום גבוה, אבל הם טוענים שזאת האגרה שבלאו הכי היה צריך לשלם אם היו הולכים לבית המשפט.
אריאל צבי
אני אסביר עוד משהו. מדובר כאן בהליך - שכמו שאמרתי וכמו שגם עלה בדיוני הוועדה לפני שנה – שהוא בעיקרו
שמאי. זאת אומרת, העבודה שנעשית היא עבודה שמאית. לו אותו אדם היה הולך לבית המשפט והיה נתקל בשאלה שמאית, מן הסתם היה מתמנה גם שמאי מטעם בית המשפט ואותו אדם היה נושא בשכרו. כאן הוא משלם את האגרה הזאת ובסופו של דבר בוועדה הזאת גם חבר שמאי מכריע וגם שמאי מטעם המדינה, מטעם השמאי הממשלתי הראשי.
ציון פיניאן
שכרו של השמאי משולם על ידי המדינה.
אריאל צבי
אני מסביר שבסופו של דבר אותו אדם מקבל עבודה שמאית. בסופו של דבר החלטת הוועדה אמורה ברוב המקרים לכלול גם שומה שתהווה בסיס להחלטה שלה. לכן בסופו של דבר אנחנו לא חושבים שהבן אדם מפסיד.
ציון פיניאן
אז ביקשנו שאולי זה יחול על הרשויות המקומיות.
ענת מימון
ההשגות? קבענו את זה רק לגבי סכום הפיצויים.
אריאל צבי
נכון. קבענו בסוף גם איזושהי הוראת תחולה.
ענת מימון
לגבי הרשויות המקומיות, דחינו את התחולה.
ציון פיניאן
ברשויות נושא השמאות הוא בגדר תוהו ובוהו וחושך על פני תהום.
ענת מימון
הן היו צריכות זמן להתארגן ולבדוק, ולכן נתנו להן דחייה. חשוב לציין שכן בדקנו מול השמאים והסכומים שם הם הרבה יותר גבוהים.
אריאל צבי
נכון.
היו"ר משה גפני
איפה עומד נושא הקמת הוועדה?
אריאל צבי
אנחנו כבר הכנו את התקנות והן הועברו להתייעצות השרים הרלוונטיים. משרד המשפטים מתארגן בהתאם.
היו"ר משה גפני
מה זה מתארגן בהתאם? יש לך צפי מתי זה יוקם?
אריאל צבי
לא, אין לי צפי, אבל אני מאמין שזה יהיה בחודשים הקרובים. זה לא אמור להיגרר כי אנחנו נכנסים לישורת האחרונה. אין לנו שום סיבה לעכב את זה.
היו"ר משה גפני
רבותיי, אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

תקנות הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (אגרה בעד הגשת השגה), התשע"א-2010 –
אושרו פה אחד

הישיבה ננעלה בשעה 09:20

קוד המקור של הנתונים