ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/10/2010

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 123) (הרחבת הזכאות לקצבת שאירים לאלמן), התשע"א-2010, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - ביטוח שאירים לאלמן), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

13.10.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 345

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום רביעי, ה' בחשוון התש"ע (13 באוקטובר 2010), שעה 9:00
סדר היום
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הרחבת הזכאות לקצבאות שארים אלמן), התשע"א-2010.
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

רחל אדטו

חיים אמסלם

ציון פיניאן
מוזמנים
אוהד רייפן


- רכז ביטוח לאומי ורווחה באגף התקציבים, משרד האוצר

דב בארי- רפרנט ביטוח לאומי ורווחה באגף התקציבים, משרד האוצר

משה בר סימן טוב

- סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

טלי ארפי


- עו"ד בלשכה המשפטית, משרד האוצר

עו"ד רועי קרת


- המוסד לביטוח לאומי

אילנה שרייבמן


- סמנכ"ל גמלאות, הביטוח הלאומי
ייעוץ משפטי
נעה בן שבת
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
יפה קרינצה

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הרחבת הזכאות לקצבאות שארים אלמן),
התשע"א-2010.
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב, יום רביעי בשבוע, ה' בחשוון, 13 באוקטובר 2010, ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה. הנושא: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הרחבת הזכאות לקצבאות שארים אלמן), התש"ע-2010.

ביום שני עשינו דיון בנושא השוואת זכויות אלמן אלמנה בביטוח הלאומי. למרות שהוועדה אישרה את זה בהכנה לקריאה הראשונה התבקשה רביזיה. לא הצבענו עליה ופנינו לאוצר שישקול אפשרות שלקריאה הראשונה ההצעה הזאת תעלה ללא עלות תקציבית. קיבלנו תשובה שהאוצר מוכל לזה ותהיה לו אפשרות אחרי הקריאה הראשונה להגיד שיש עלות תקציבית ולהפוך את זה להצעת חוק תקציבית.
נועה בן שבת
אנחנו דנים עכשיו בשאלה אם לפתוח את זה לרביזיה או לא.
היו"ר חיים כץ
נכון. מי נגד הרביזיה? מי בעד?

הצבעה

בעד הרביזיה – מיעוט

נגד הרביזיה – רוב

הרביזיה לא אושרה.
היו"ר חיים כץ
תודה.
נועה בן שבת
יש להצעה עלות תקציבית, אבל האוצר אינו מתנגד לעלות התקציבית עכשיו, לקריאה הראשונה.
היו"ר חיים כץ
כמו שאמרה היועצת המשפטית, למרות שלהצעה יש עלות תקציבית האוצר לא מתנגד לעלות התקציבית בשלב זה ולכן הוועדה מאשרת את הצעת החוק לקריאה ראשונה. אני מקווה שהצעת החוק תעלה במליאה מהר מאור לקריאה ראשונה ותעבור, ותבוא לדיונים מחודשים לקריאה שניה וקריאה שלישית.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 9:50.

קוד המקור של הנתונים