ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/10/2010

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הקצאה לקופות החולים) (תיקון), התש"ע - 2010

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

13.10.2010

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 342

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום רביעי, ה' בחשוון התשע"א (13 באוקטובר 2010), שעה 8:30
סדר היום
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הקצאה לקופות החולים) (תיקון), התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

רחל אדטו

חיים אמסלם

ציון פיניאן
מוזמנים
עו"ד יואל ליפשיץ

- סמנכ"ל קופ"ח, משרד הבריאות

עו"ד יאיר זילברשטיין

- עו"ד בלשכה המשפטית, משרד האוצר

ג'ק בנדלק


- מינהל המחקר, המוסד לביטוח לאומי

רמי אדוט


- רכז תחום בריאות, האגודה לזכויות האזרח בישראל

רו"ח יניב קורן


- סגן מנהל אגף הכספים והתקציבים, קופת חולים מאוחדת
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי


עוזרת ליועצת המשפטית של הוועדה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
יפה קרינצה
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הקצאה לקופות החולים) (תיקון), התש"ע-2010
חיים כץ
בוקר טוב, יום שלישי בשבוע, ה' בחשוון, 13 באוקטובר 2010, ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא הוא תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הקצאה לקופות החולים) (תיקון), התש"ע-2010.


זה דיון שני בסדרה. בדיון הקודם אמרו נציגי הביטוח הלאומי שהנתונים שנמסרו לנו פה לא נכונים. אני מקווה שבמהלך החודשים שעברו מתקופת הדיון הקודם ועד היום הצליחו לבדוק את הנתונים. נציג הביטוח הלאומי, יש לך משהו להגיד בעניין?
ג'ק בנדלק
כן. אכן ישבנו במהלך החודשים האחרונים והנוסח המוצע תואם אתנו. נוכל להפעיל אותו בסוף החודש, ב-1 בנובמבר, בלי שום בעיה.
חיים כץ
לעוד מישהו בחדר הזה יש משהו להגיד, לפני שנעבור להקראה? כן, אדוני.
רמי אדוט
אנחנו כמובן מברכים וגם בירכנו מלכתחילה על המהלך הזה, אבל עדיין אנחנו מצרים על כך וזה מאוד מצער שאי אפשר היה לתקן את מדד הפריפריאליות ככה, שכמו שאמרנו בפעם הקודמת, הוא יוציא את עומר ויכניס את לוד. אם היו מוסיפים מכפלה למדד הסוציו-אקונומי אפשר היה לעשות את זה קצת יותר הגיוני מבחינת התכלית שלשמה זה נועד.
חיים כץ
כמי שנחשב, לפחות, כאיש ביצוע, אז אני אומר לך שאי אפשר לעשות מההתחלה הכול מושלם. מתחילים במשהו, עושים, משפרים, מגיעים הלאה.


יש פה נציגים של קופת חולים מאוחדת? יש לך מה להגיד?
יניב קורן
את עמדתנו הבענו בעבר. אנחנו מבינים שיש צורך לאומי בהעברת התיקון, אנחנו מקבלים אותו ונפעל להתמודד אתו.
חיים כץ
יפה. נתחיל להקריא.
אייל לב ארי
"תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הקצאה לקופות החולים) (תיקון), התש"ע-2010. בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17 ו- 60 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי,התשנ"ד- 1994 (להלן - החוק), בהסכמת שר האוצר ושר הרווחה והשירותים החברתיים ובאישורו לפי סעיף 17 לחוק, ובאישור וועדת העבודה,הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

החלפה תקנה 1 - במקום תקנה 1 לתקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הקצאה לקופות החולים), התשנ"ה- 1995 יבוא:
"חישוב מספר המבוטחים המשוקלל
1. בחישוב מספר המבוטחים המשוקלל בכל אחת מקופות החולים כאמור בסעיף 17 לחוק, יינתן משקל למבוטחים לפי גיל כל מבוטח ומינו; למבוטח המתגורר - לפי פרטי מקום מגוריו כפי שהם מופיעים במרשם האוכלוסין, ברשות מקומית המסווגת תחת אחד מארבעת האשכולות התחתונים של "מדד הפריפריאליות של רשויות מקומיות 2004", שפורסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת 2008 (להלן – תושב פריפריה), ינתן משקל נפרד, גם זאת בהתחשב בגילו ומינו הכל כמפורט להלן:
טור א'

גיל המבוטח

טור ב'

ניקודמבוטח שאינו תושב פריפריה
מבוטח שהוא תושב פריפריהנקבה
זכר
נקבה
זכר

עד 1

1.41
1.87
1.45
1.92

עולה על 1 עד 5

0.75
0.94
0.80
0.99

עולה על 5 עד 15

0.38
0.41
0.42
0.45

עולה על 15 עד 25

0.43
0.36
0.47
0.40

עולה על 25 עד 35

0.73
0.41
0.77
0.46

עולה על 35 עד 45

0.78
0.57
0.82
0.62

עולה על 45 עד 55

1.14
0.99
1.18
1.03

עולה על 55 עד 65

1.70
1.79
1.74
1.84

עולה על 65 עד 75

2.63
3.14
2.67
3.18

עולה על 75 עד 85

3.40
4.13
3.45
4.18

עולה על 85

3.52
4.23
3.57
4.27


תחילה - 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כד' בחשוון התשע"א ( 1 בנובמבר 2010)."
רחל אדטו
האוצר, איפה כאן העניין שאמרתם שאתם נותנים משקל לנשים בגיל הפוריות?
יאיר זילברשטיין
זה משוקלל בתוך המספרים. יש פה הפרדה לפי מגדר, וההבדל בין נשים לגברים בגיל הפוריות מוצא את ביטויו במספרים השונים.
יואל ליפשיץ
את יכולה לראות בטבלה עצמה שהניקוד לגיל 25 עד 35 לנקבה הוא הרבה יותר גבוה מאשר לזכר.
רחל אדטו
למה לקחתם 35 לפוריות? איך אתם מכניסים את כל מה שהולך להיות עם תרומת ביציות, IVF וכדומה?
יואל ליפשיץ
עד גיל 55 נקבה - - -
רחל אדטו
זו ההגדרה של תקופת הפוריות, כדי להכניס את נושא של תרומת הביציות בפנים?
יאיר זילברשטיין
לפני שאצביע אני רוצה לפנות למשרד הבריאות. בדיון הקודם שערכנו פה העלינו כל מיני נושאים: של הפריפריה, פוריות נשים, זקנים ואתם לא עשיתם מושלם. אבל אמרתי בתחילת דבריי שאי אפשר שהכול יהיה מושלם. מתחילים במשהו ואחר כך אנחנו הולכים לשפר. אז הפעם, אני מקווה, שיהיה לנו רוב ונאשר את זה בוועדה ובהמשך הדרך נשפר את כל התוכנית הזאת וננסה להביא הן את הפריפריה, הן את לוד. ננסה לעשות שיפורים, כי זה לא מושלם.
רחל אדטו
לקח הרבה שנים ללדת את הנוסחה הזאת. השאלה היא אם יש תוכנית לעשות את זה על בסיס קבוע, של עדכון אחת לשלוש שנים, אחת לחמש שנים, ואם צריכים בשביל זה הוראת חוק, כדי שזה יתעדכן אחת ל- ולא להשאיר את זה כל כך הרבה שנים עד שמתקנים את זה אחרי שיוצרים את הפערים.
יואל ליפשיץ
בהחלט. בהמלצות הוועדה קבענו שאחת לארבע שנים הם צריכים לבחון מחדש את הנוסחה, לבדוק אותה מול ההוצאות ומול השינויים שקורים בשטח על מנת לשפר אותה כל הזמן.
רחל אדטו
זו המלצה של ועדה. השאלה היא אם אתה צריך את זה באיזו הוראת חוק, או משהו שיהיה מעוגן.
יואל ליפשיץ
יש לנו התחייבות. בסיבוב הקודם, בשינוי הראשון, היה גם בג"ץ בנושא. יש לנו התחייבות לבג"ץ שאחת לתקופה אנחנו בוחנים את הנוסחה ומשנים אותה בהתאם.
רחל אדטו
בלי הגדרה של תקופה.
יאיר זילברשטיין
אחת לארבע שנים.
רחל אדטו
כתוב ארבע שנים?
יואל ליפשיץ
גם העדכון הזה נעשה אחרי העדכון שהיה בשנת 2005 ויש התחייבות של המדינה לבג"ץ לשוב ולבחון את הנוסחה מדי ארבע שנים.
חיים כץ
תודה רבה. אנחנו נעבור להצבעה. מי בעד התקנות, כפי שהוקראו? מי נגד?

הצבעה

בעד התקנות – פה אחד

נגד – אין

התקנות אושרו.
חיים כץ
תודה רבה, התקנות אושרו על-ידי כל חברי הכנסת שנמצאים פה.

התקנות אושרו, אבל למען הסר ספק אני רוצה להגיש רביזיה על ההצבעה. מי נגד הרביזיה? מי בעד הרביזיה?

הצבעה

בעד הרביזיה – אין

נגד הרביזיה – פה אחד

הרביזיה לא אושרה.
חיים כץ
תודה רבה. התקנות אושרו ואני מקווה שישופרו התקנות ובפעם הבאה, אם יהיה צורך, יביאו את כל שאר הדברים הקטנים שלא נגענו בהם.


תודה רבה, אני נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 8:45.

קוד המקור של הנתונים